Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen"

Transcriptie

1 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 3. Registratie kiezers 5. Register ongeldige stempassen 6. Volmachtverlening 2. Kandidaatstelling 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen problemen voorgedaan? problemen op te lossen? gepubliceerd welke partijnamen zijn mannelijke kandidaten en vrouwelijke voorgedaan en wat heeft u gedaan om deze geregistreerd? toegelaten? naar (tevens) Nederlandse nationaliteit en M: 112 niet-nederlanders en een uitsplitsing naar V:29 toegelaten, maak daarbij een uitsplitsing Niet ni: 1 3. Zo ja, welke problemen hebben zich nvt 6. Hoeveel personen zijn als kandidaat Zo ja, hebben zich bij de registratie nee politieke partijen geregistreerd? 1. Hebben zich voor deze verkiezingen nieuwe ja Registratie politieke partijen Kandidaatstelling (Hil) en hoeveel kandidatenlijsten zijn 5. Hoeveel kandidatenlijsten zijn ingediend 7 4. Op welk moment en waar heeft u media Vraag Antwoord Voorbereidingen verkiezingen Naam openbaar lichaam: Bonaire 10. Dag van de stemming 11. Uitslag vaststelling, zetelberekening en geloofsbrieven onderzoek 12. Overige opmerkingen over de eilandraadsverkiezingen 8. Stembureau (inrichting) 9. Kandidatenlijsten Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart 1

2 kandidaatstellingsprocedure? ondersteuningsverkla ringen? partijen over het afgeven van 10. Heeft u vragen gehad van kiezers/politieke ja geïnteresseerden geïnformeerd over de 8. Heeft u politieke partijen en andere ja Zo ja, hoeveel? 7. Zijn er Iijstverbindingen aangegaan (T 10)? nee 9. Zo nee, waarom niet? ondersteuningsverklaringen door het hoofd/centraal stembureau? beantwoord? gegeven om de kandidatenlijsten voor in te kandidatenlijsten geboden? kandidatenlijsten geconstateerd? het incident/de incidenten? 20. Zo ja, welke en hoe heeft u de indieners Registratie naam 21. Indien er verzuimen zijn geconstateerd, zijn Ja indien mogelijk 22. Zo nee, wat er dan gebeurd? Zo ja, kunt een korte beschrijving geven van nvt ondersteuningsverklaringen? leveren? gebruik gemaakt? verzuimen bij het onderzoek naar de mogelijkheid van voorinlevering van de hiervan op de hoogte gesteld? schriftelijk deze te herstellen? ronselen van handtekeningen voor de indieners van de lijsten in staat gesteld 13. Zo ja, welke? nvt 15. Zo ja, hoeveel partijen hebben hiervan 3x voorcontrole 16. Heeft u daarbij omissies geconstateerd? nee 18. Zo nee, waarom heeft u partijen geen nvt 19. Heeft het hoofd/centraal stembureau ja de controle van de 11. Zo ja, welke vragen en hoe heeft u de vragen info 12. Zijn er knelpunten naar voren gekomen bij nee 14. Heeft u politieke partijen de gelegenheid ja 17. Zo ja, welke? nvt 23. Hebben zich incidenten voorgedaan met het nee kandidaten. 2

3 kiezer? Hoeveel daarvan bezitten (tevens) de niet de Nederlandse nationaliteit? 29. Hoeveel personen hebben verzocht tot - het kiesregister? Nederlandse nationaliteit, hoeveel hadden 25. Hoeveel personen zijn geregistreerd als Waren er problemen met het opstellen van ja 27. Zo ja, waaruit bestond het probleem? Personen met verblijfstitel 28. Hoe heeft u het probleem opgelost? Met Centric conform artikel D5 Kieswet) 30. Hoeveel personen zijn alsnog aan het 32. Wat was de reden voor weigering? 34. Zo ja, lopen deze procedures nog, dan wel nvt 40. Hoeveel stempassen zijn onbezorgd retour Konden de onbezorgde stempassen bij het ja 43. Zo ja, hoeveel stempassen zijn opgehaald bij 31. Van hoeveel personen is verzoek geweigerd? 33. Zijn er bezwaren tegen de weigering nee 35. Zijn er nog andere mutaties doorgevoerd in - gaat om (al dan niet formele) verzoeken de kandidaatstelling had opgemaakt? (Het basis van de stand van zaken op de dag van ingediend? wat was de uitkomst daarvan? de dag van de stemming)? 42. Zo ja, op welke wijze is hier bekendheid aan Radio, internet, RCN/OLB, stempas? openbaar lichaam worden opgehaald? Bezorging stempassen 36. Zo ja, op welke gronden? Is het adres van iedere kiesgerechtigde ja 38. Zo nee, hoe komen deze kiezers aan hun nvt 39. Hoe heeft u de verzending van stempassen Via Flamingo opname in het kiesregister nadat u dit op Kiesregister toegevoegd? het kiezersregister (na het opmaken en voor bekend? geregeld? Communications ontvangen bij het openbaar lichaam? gegeven? kranten, folders etcetera Registratie kiezers 3

4 volgens uw gegevens wel waren verzonden? 47, Zo ja, gaarne een toelichting. nvt veroorzaakt dat de kiezer de stempas niet 45. Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen? Heeft u kunnen achterhalen wat heeft nvt ontvangen van stempassen terwijl die heeft ontvangen? stem men? 59. Heeft de desbetreffende kiezer alsnog kunnen Wat was daarvan de oorzaak? Zo ja, hoe vaak kwam dat voor? - register opgenomen? 56. Zijn er stempassen ten onrechte in het nee register van ongeldige stempassen? stempassen gefinaliseerd (=definitief register stembureaus)? opgemaakt t.b.v. gebruik door de 54. Hoeveel stempassen zijn opgenomen in het Wanneer is het register ongeldige Zo ja, hoeveel en met welke reden(en)? - volmacht aangevraagd? volmacht geweigerd? 51. Hoeveel kiezers hebben een schriftelijke Heeft u aanvragen voor een schriftelijke nee 50. Zo ja, hoeveel en met welke reden(en)? Heeft u aanvragen voor een vervangende nee stempas aangevraagd? stempas geweigerd? 48. Hoeveel kiezers hebben een vervangende 169 Register ongeldige stempassen 44, Heeft u klachten ontvangen over het niet nee het openbaar lichaam door de kiezer? 4

5 62. Indien u onderzoek heeft gedaan/laten doen, opgelost gedaan/laten doen? volmachten dan wel zelf (aanwijzingen van) ronselen vastgesteld? klachten ontvangen over het ronselen van stemming 60. Heeft u, dan wel het centraal stembureau, Ja 1 geval van vermoeden 61. Zo ja, heeft u hiernaar onderzoek Ja op de dag van (personen uitsluitend benoemd voor het stembureau benoemd? geïnstrueerd? materiaal bzk materiaal door BZK aangereikt? Hoe locale situatie beoordeelt u het instructiemateriaal van 65. Hoeveel stembureaus zijn er ingesteld? 10 plus 1 bij gevangenis 66. Waren er mobiele stembureaus of Zo ja, op welke locaties? gevangenis 69. Zijn er daarnaast ook tellers benoemd nee 70. Zo ja, hoeveel per stembureau? nvt 72. Zo nee, is er gewerkt in een ochtend- en 73. Kregen de stembureauleden presentiegeld? ja vz 175,-- leden 150, Op welke wijze heeft u de stembureauleden Informatieavond en via 75. Heeft u daarbij gebruik gemaakt van Ja meer aanpassen aan Zo ja, hoeveel? 68. Hoeveel stembureauleden zijn er per 5 tellen van de stemmen)? middag dienst of met lange pauzes? gewerkt? 71. Hebben de stembureauleden de hele dag ja stembureaus met afwijkende openingstijden? Stembureau Politieke partijen/anderen? overleg gepleegd met Officier van Justitie! vaststelling van (aanwijzingen van) ronselen in eilandsraad 64. Heeft u over de klachten over dan wel eigen Ja volmachten besproken verwacht u de uitkomst? 63. Indien het onderzoek nog loopt, wanneer - wat zijn hiervan de uitkomsten. Volmachtverlening 5

6 stemlokalen volledig aan de Checklist toegankelijkheid Stembureau (inrichting) 77. Heeft u nagegaan wat de stembureauleden goed van de instructie vonden? Wat was hun afg en om en? 76. Heeft u een toets bij de stembureauleden nee mening? 78. Hoeveel van de stembureaus voldeden alle 80. Hebt u een lijst met alle stemlokalen in het ja 82. Is op de lijst met stemlokalen duidelijk Nee allemaal toegankelijk 83. Zijn in de stembureaus de iconenposters en ja 84. Zo nee, waarom niet? Was de kandidatenlijst op dezelfde wijze nee en op welke manier? wel? openbaar lichaam gepubliceerd? Zo ja, waar gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn mindervaliden stemlokalen waren wel toegankelijk voor mensen die slecht ter been waren? 79. Hoeveel van de stembureaus die niet volledig - voldeden aan de Checklist toegankelijkheid verkiezingen verspreid? Zo nee, wanneer informatie met betrekking tot de verkiezingen verspreid? Kieswet/Kiesbesluit/Register ongeldige verspreid? verspreid, heeft u daarnaast nog andere Kandidatenlijsten stembureau verstrekt: stempassen/brochure geldige identiteitsdocumenten/stembureau-instructie 85. Heeft u de volgende documenten aan het ja 86. Zijn de kandidatenlijsten huis aan huis ja 87. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Volgens wettelijke termijn 88. Indien de kandidatenlijsten huis aan huis zijn ja 81. Hebt u deze lijst uiterlijk vier dagen vââr de ja voor minder validen? Zo nee, waarom niet? de poster stemgeheim opgehangen? voor de verkiezingsdag/proces-verbaal BZK? 6

7 92. Hoeveel mensen hebben bij volmacht Heeft u problemen ondervonden tijdens de Heeft u problemen ondervonden bij de - uitgebracht (opkomst)? gestemd? stemming? Zo ja kunt een toelichting geven? 91. Hoeveel kiesgerechtigden hebben een stem 9416 Dag van de stemming 100. Heeft u ten aanzien van het ja 103. Wat was het resultaat van de Vaststelling uitslag 95. Hoe laat was het eerste stembureau klaar hertelling plaatsgevonden? 96. Heeft u fouten geconstateerd in de Ja 97. Heeft u deze fouten gecorrigeerd? Zo ja, hebt ja 98. Wanneer heeft de zitting van het Zijn er niet-nederlanders verkozen in de nee 101. Heeft er voor één of meerdere Ja 102. In opdracht van wie heeft de Hoofd/centraal stemburo geldig of ongeldigheid van Er waren 30 stemmen verschil. Kunt u een toelichting geven? meeste stemmen zat maar stembureaus een hertelling plaatsgevonden? Tussen 2 partijen met Zo ja welke? geloofsbrieven onderzoek Uitslagvaststelling, zetelberekening en u dit in het proces-verbaal N 11 vermeld? ja, kunt u een toelichting geven? stembureau klaar met tellen? processen-verbaal (N 10)? stemopneming (tellen van de stemmen)? Zo met tellen? Hoe laat was het laatste zetelverdeling nog problemen ondervonden? hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag plaatsgevonden? eilandsraad? Zo ja, hoeveel? vaststellen van de uitslag en de bezwaren/discussie nav de stemmen. 90. Zo nee, op welke punten week het af? Kleuren/tekst opgemaakt als het stembiljet? 7

8 verbetering van de uitvoering van de instructiemateriaal 105, Heeft u suggesties met betrekking tot -lokaal te gebruiken bovenstaande vragen niet heeft benoemd, zo 104. Zijn er bijzonderheden tijdens de eilandraadsverkiezingen Overige opmerkingen over de hertelling? verkiezingen voorgevallen die u bij de ja welke? stellen bij schriftelijke eilandraadsverkiezingen? Zo ja, welke? -identiteitsbewijs verplicht -heroverwegen volmacht rechtsfiguur van de volmacht 8

9 4. Bezorging stempassen 7. Stembureau 2. Kandidaatstelling 3. Registratie kiezers 6. Volmachtverlening 5. Register ongeldige stempassen 1. Registratie politieke partijen Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart problemen voorgedaan? problemen op te lossen? gepubliceerd welke partijnamen zijn mannelijke kandidaten en vrouwelijke geregistreerd? toegelaten? voorgedaan en wat heeft u gedaan om deze naar (tevens) Nederlandse nationaliteit en 22 mannen niet-nederlanders en een uitsplitsing naar toegelaten, maak daarbij een uitsplitsing 13 vrouwen 6. Hoeveel personen zijn als kandidaat 35 alleen Ned. Kandidaatstelling (Hil) en hoeveel kandidatenlijsten zijn 4. Op welk moment en waar heeft u Zo ja, hebben zich bij de registratie nee 3. Zo ja, welke problemen hebben zich Hoeveel kandidatenlijsten zijn ingediend 6 allen toegelaten politieke partijen geregistreerd? 1. Hebben zich voor deze verkiezingen nieuwe ja Registratie politieke partijen Vraag Antwoord Voorbereidingen verkiezingen Naam openbaar lichaam: Sint Eustatius 10. Dag van de stemming 11. Uitslag vaststelling, zetelberekening en geloofsbrieven onderzoek 12. Overige opmerkingen over de eilandraadsverkiezingen 8. Stembureau (inrichting) 9. Kandidatenlijsten j 1

10 partijen over het afgeven van 9. Zo nee, waarom niet? 10. Heeft u vragen gehad van kiezers/politieke nee kandidaatstellingsprocedure? geïnteresseerden geïnformeerd over de 8. Heeft u politieke partijen en andere ja Zo ja, hoeveel? 7. Zijn er Iijstverbindingen aangegaan (T 10)? nee leveren? gebruik gemaakt? mogelijkheid van voorinlevering van de 13. Zo ja, welke? 14. Heeft u politieke partijen de gelegenheid ja 15. Zo ja, hoeveel partijen hebben hiervan Zo ja, welke? Adres ipv woonplaats 18. Zo nee, waarom heeft u partijen geen de controle van de 11. Zo ja, welke vragen en hoe heeft u de vragen 12. Zijn er knelpunten naar voren gekomen bij nee 16. Heeft u daarbij omissies geconstateerd? Ja ondersteuningsverklaringen? beantwoord? ondersteuningsverklaringen door het hoofd/centraal stembureau? gegeven om de kandidatenlijsten voor in te verzuimen bij het onderzoek naar de hiervan op de hoogte gesteld? deze te herstellen? het incident/de incidenten? 20. Zo ja, welke en hoe heeft u de indieners Telefonisch en persoonlijk 21. Indien er verzuimen zijn geconstateerd, zijn ja 22. Zo nee, wat er dan gebeurd? 23. Hebben zich incidenten voorgedaan met het nee 24. Zo ja, kunt een korte beschrijving geven van ondersteuningsverklaringen? de indieners van de lijsten in staat gesteld 19. Heeft het hoofd/centraal stembureau Ja kandidatenlijsten geboden? kandidatenlijsten geconstateerd? ronselen van handtekeningen voor kandidaten. 2

11 PIVA werkte niet naar het kiesregister? 26. Waren er problemen met het opstellen van Ja Nederlandse nationaliteit, hoeveel hadden kiezer? Hoeveel daarvan bezitten (tevens) de 541 niet NL niet de Nederlandse nationaliteit? 25. Hoeveel personen zijn geregistreerd als 1894 NL 27. Zo ja, waaruit bestond het probleem? Onderdeel verkiezingen in basis van de stand van zaken op de dag van ingediend? wat was de uitkomst daarvan? conform artikel D5 Kieswet) de dag van de stemming)? adreswijziging bijna niet door waardoor 30. Hoeveel personen zijn alsnog aan het Van hoeveel personen is verzoek geweigerd? Geen 32. Wat was de reden voor weigering? gaat om (al dan niet formele) verzoeken de kandidaatstelling had opgemaakt? (Het opname in het kiesregister nadat u dit op Kiesregister toegevoegd? het kiezersregister (na het opmaken en voor bekend? inwoners geven vaak mis stempassen op oude adres stempas? inwoners van het eiland, maar dat gaat ook nog Bezorging stempassen 34. Zo ja, lopen deze procedures nog, dan wel 35. Zijn er nog andere mutaties doorgevoerd in nee 36. Zo ja, op welke gronden? 37. Is het adres van iedere kiesgerechtigde Bekend in systeem, maar worden bezorgd 38. Zo nee, hoe komen deze kiezers aan hun Postbode kent de meeste 28. Hoe heeft u het probleem opgelost? Contact gehad met Centric 29. Hoeveel personen hebben verzocht tot Zijn er bezwaren tegen de weigering be ho ren en opgelost Registratie kiezers 3

12 40. Hoeveel stempassen zijn onbezorgd retour Konden de onbezorgde stempassen bij het ja 43. Zo ja, hoeveel stempassen zijn opgehaald bij 31 ontvangen bij het openbaar lichaam? gegeven? 42. Zo ja, op welke wijze is hier bekendheid aan Via alle media alhier openbaar lichaam worden opgehaald? stempassen gefinaliseerd (= definitief register 51. Hoeveel kiezers hebben een schriftelijke Heeft u aanvragen voor een schriftelijke Zo ja, hoeveel en met welke reden(en)? Handtekening kwam niet 55. Wanneer is het register ongeldige 17 maart register van ongeldige stempassen? 54. Hoeveel stempassen zijn opgenomen in het 112 volmacht aangevraagd? volmacht geweigerd? overeen met ID/paspoort 49. Heeft u aanvragen voor een vervangende Nee 50. Zo ja, hoeveel en met welke reden(en)? stempas aangevraagd? stempas geweigerd? 48. Hoeveel kiezers hebben een vervangende 18 Register ongeldige stempassen die stempas op oude adres 47. Zo ja, gaarne een toelichting. Gedeeltelijk door niet doorgeven verhuizing, gedeeltelijk door postbode veroorzaakt dat de kiezer de stempas niet heeft ontvangen? 46. Heeft u kunnen achterhalen wat heeft ja c.q. familie bezorgd. volgens uw gegevens wel waren verzonden? 44. Heeft u klachten ontvangen over het niet ja 45. Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen? Niet bekend het openbaar lichaam door de kiezer? ontvangen van stempassen terwijl die geregeld? 39. Hoe heeft u de verzending van stempassen Via Post nv 4

13 . roddels. register opgenomen? overlijdensakte hier 57. Zola, hoe vaak kwam dat voor? 11 Colombia geen 56. Zijn er stempassen ten onrechte in het ja 58. Wat was daarvan de oorzaak? Overleden in USA c.q. 65. Hoeveel stembureaus zijn er ingesteld? Zo ja, op welke locaties? stembureaus met afwijkende openingstijden? 66. Waren er mobiele stembureaus of Nee Stembureau Politieke partijen/anderen? vaststelling van (aanwijzingen van) ronselen overleg gepleegd met Officier van Justitie! gehad met OM 64. Heeft u over de klachten over dan wel eigen Gezaghebber heeft overleg verwacht u de uitkomst? 63. Indien het onderzoek nog loopt, wanneer wat zijn hiervan de uitkomsten. 62. Indien u onderzoek heeft gedaan/laten doen, gedaan/laten doen? 61. Zo ja, heeft u hiernaar onderzoek Nee gedaan volmachten dan wel zelf (aanwijzingen van) ronselen vastgesteld? klachten ontvangen over het ronselen van Niemand aangifte Alleen geruchten en 60. Heeft u, dan wel het centraal stembureau, Geen officiële klachten. Volmachtverlening stemmen? 59. Heeft de desbetreffende kiezer alsnog kunnen ja zichtbaar in PIVA. inschrijving, niet voor ons ingeleverd. Enkele dubbele Opgelost door centric opgemaakt t.b.v. gebruik door de stembureaus)? 5

14 gewerkt? 69. Zijn er daarnaast ook tellers benoemd Gebruikelijk is dat de 71. Hebben de stembureauleden de hele dag Ja tellen van de stemmen)? hoofdstembureau die 70. Zo ja, hoeveel per stembureau? 10 avond meetellen (personen uitsluitend benoemd voor het leden van het geïnstrueerd? instructie en overleg openbaar lichaam gepubliceerd? Zo ja, waar middag dienst of met lange pauzes? 73. Kregen de stembureauleden presentiegeld? Ja, $450, Op welke wijze heeft u de stembureauleden Via o.a. dvd stembureau Zo ja, hoeveel? 72. Zo nee, is er gewerkt in een ochtend- en 75. Heeft u daarbij gebruik gemaakt van Ja. 76. Heeft u een toets bij de stembureauleden Nee, maar wel gebruik 78. Hoeveel van de stembureaus voldeden alle 80. Hebt u een lijst met alle stemlokalen in het Ja, via radio, tv en krant de DVD. kijken en bespreken van BZK? leden van het stembureau week voor de verkiezing tijdens samenkomst 1 materiaal door BZK aangereikt? Hoe Het instructiemateriaal beoordeelt u het instructiemateriaal van was behulpzaam. Alle namen met medewerkers afgenomen? gemaakt van de stem 10 kale n stemlokalen waren wel toegankelijk voor mensen die slecht ter been waren? volledig aan de Checklist toegankelijkheid Stembureau (inrichting) van de instructie vonden? Wat was hun 77. Heeft u nagegaan wat de stembureauleden leerzaam mening? 79. Hoeveel van de stembureaus die niet volledig -- voldeden aan de Checklist toegankelijkheid vragenlijst steminstructie verkiezingen deel aan het stembureau benoemd? 68. Hoeveel stembureauleden zijn er per 5 en 2 reserveleden 6

15 gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn wel? verkiezingen verspreid? Zo nee, wanneer 82. Is op de lijst met stemlokalen duidelijk ja 81. Hebt u deze lijst uiterlijk vier dagen vââr de ja voor minder validen? Zo nee, waarom niet? de poster stemgeheim opgehangen? 83. Zijn in de stembureaus de iconenposters en ja 84. Zo nee, waarom niet? Kandidatenlijsten voor de verkiezingsdag/proces-verbaal Kieswet/Kiesbesluit/Register ongeldige stembureau verstrekt: stempassen/brochure geldige identiteitsdocumenten/stembureau-instructie opgemaakt als het stembiljet? Dag van de stemming verspreid? verspreid, heeft u daarnaast nog andere stempas (voor- en uitgebracht (opkomst)? stemming? Zo ja kunt een toelichting geven? stemopneming (tellen van de stemmen)? Zo ja, kunt u een toelichting geven? gestemd? informatie met betrekking tot de achterkant) in het Engels verkiezingen verspreid? 85. Heeft u de volgende documenten aan het ja 86. Zijn de kandidatenlijsten huis aan huis ja 87. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Tussen 16 feb en 2 mrt 88. Indien de kandidatenlijsten huis aan huis zijn Ja, vertaling van de 89. Was de kandidatenlijst op dezelfde wijze ja 90. Zo nee, op welke punten week het af? 91. Hoeveel kiesgerechtigden hebben een stem Hoeveel mensen hebben bij volmacht Heeft u problemen ondervonden tijdens de nee 94. Heeft u problemen ondervonden bij de nee 95. Hoe laat was het eerste stembureau klaar 1.00 uur 96. Heeft u fouten geconstateerd in de nee stembureau klaar met tellen? met tellen? Hoe laat was het laatste en op welke manier? 7

16 hoofd/centraal stembureau voor het eilandsraad? Zo ja, hoeveel? 98. Wanneer heeft de zitting van het 20 maart om uur 99. Zijn er niet-nederlanders verkozen in de nee vaststellen van de uitslag plaatsgevonden? Uitslagvaststelling, zetelberekening en geloofsbrieven onderzoek u dit in het proces-verbaal N 11 vermeld? 97. Heeft u deze fouten gecorrigeerd? Zo ja, hebt afh al en eilandraadsverkiezingen? Zo ja, welke? stembureau instellen. post verzenden, maar iedereen stempassen op klantenloket zelf laten Stempassen niet meer via 102. In opdracht van wie heeft de Wat was het resultaat van de , Zijn er bijzonderheden tijdens de Enige puntje was dat het ja welke? bedroeg en deze nog 105. Heeft u suggesties met betrekking tot Tijdens deze verkiezing eilandraadsverkiezingen Overige opmerkingen over de hertelling plaatsgevonden? konden stemmen Kunt u een toelichting geven? stembureaus een hertelling plaatsgevonden? bovenstaande vragen niet heeft benoemd, zo uur ongeveer Heeft er voor één of meerdere nee Zo ja welke? zetelverdeling nog problemen ondervonden? hertel ling? verkiezingen voorgevallen die u bij de aantal personen voor vaststellen van de uitslag en de verbetering van de uitvoering van de over 4 jaar een 2e 100. Heeft u ten aanzien van het nee processen-verbaal (N 10)? 8

17 7. Stembureau 2. Kandidaatstelling 3. Registratie kiezers 6. Volmachtverlening 4. Bezorging stempassen 1. Registratie politieke partijen 5. Register ongeldige stempassen Deze vragenlijst omvat de volgende onderwerpen niet-nederlanders en een uitsplitsing naar Nederlandse nationaliteit. naar (tevens) Nederlandse nationaliteit en Daarvan hebben er 18 de toegelaten, maak daarbij een uitsplitsing toegelaten. 6. Hoeveel personen zijn als kandidaat 18 kandidaten zijn voorgedaan en wat heeft u gedaan om deze geregistreerd? partijen waren als bij de toegelaten? (Hil) en hoeveel kandidatenlijsten zijn er 2 toegelaten. 2. Zo ja, hebben zich bij de registratie n.v.t. 3. Zo ja, welke problemen hebben zich n.v.t. 5. Hoeveel kandidatenlijsten zijn ingediend 2 kandidatenlijsten. Er zijn Kandidaatstelling laatste verkiezingen. problemen voorgedaan? problemen op te lossen? gepubliceerd welke partijnamen zijn omdat het dezelfde 4. Op welk moment en waar heeft u 2 partijen zijn ongewijzigd politieke partijen geregistreerd? 1. Hebben zich voor deze verkiezingen nieuwe Nee Registratie politieke partijen Vraag Antwoord Voorbereidingen verkiezingen Naam openbaar lichaam: 11. Uitslag vaststelling, zetelberekening en geloofsbrieven onderzoek 10. Dag van de stemming 12. Overige opmerkingen over de eilandraadsverkiezingen 8. Stembureau (inrichting) 9. Kandidatenlijsten Vragenlijst ten behoeve van de evaluatie van de eilandsraadverkiezingen op 18 maart 1

18 kandidaatstellingsprocedure? ondersteuningsverklaringen? partijen over het afgeven van Nee 10. Heeft u vragen gehad van kiezers/politieke geïnteresseerden geïnformeerd over de Ja 8. Heeft u politieke partijen en andere 9. Zo nee, waarom niet? n.v.t. Zo ja, hoeveel? 7. Zijn er lijstverbindingen aangegaan (T 10)? Nee 20. Zo ja, welke en hoe heeft u de indieners de indieners van de lijsten in staat gesteld n.v.t. 22. Zo nee, wat er dan gebeurd? n.v.t. 23. Hebben zich incidenten voorgedaan met het 24. Zo ja, kunt een korte beschrijving geven van n.v.t. ondersteuningsverklaringen? kandidatenlijsten geboden? gebruik gemaakt? verzuimen bij het onderzoek naar de Nee kandidatenlijsten geconstateerd? deze te herstellen? ronselen van handtekeningen voor Nee mogelijkheid van voorinlevering van de n.v.t. 21. Indien er verzuimen zijn geconstateerd, zijn hiervan op de hoogte gesteld? n.v.t. 16. Heeft u daarbij omissies geconstateerd? Nee 17. Zo ja, welke? n.v.t. 18. Zo nee, waarom heeft u partijen geen 19. Heeft het hoofd/centraal stembureau 15. Zo ja, hoeveel partijen hebben hiervan 1 leveren? ondersteuningsverklaringen door het de controle van de Nee 12. Zijn er knelpunten naar voren gekomen bij beantwoord? hoofd/centraal stembureau? gegeven om de kandidatenlijsten voor in te Ja 11. Zo ja, welke vragen en hoe heeft u de vragen n.v.t. 13. Zo ja, welke? n.v.t. 14. Heeft u politieke partijen de gelegenheid kandidaten. mannelijke kandidaten en vrouwelijke 5 vrouwen en 13 mannen. 2

19 . gemaakt niet de Nederlandse nationaliteit? 2J i1ji voor minder dan 5 jaar gebeuren, omdat in PIVA Nederlandse nationaliteit, hoeveel hadden IV1 het kiesregister? kiezer? Hoeveel daarvan bezitten (tevens) de 1058 kiezers totaal 26. Waren er problemen met het opstellen van Ja 25. Hoeveel personen zijn geregistreerd als 27. Zo ja, waaruit bestond het probleem? Kon niet geautomatiseerd Registratie kiezers 38. Zo nee, hoe komen deze kiezers aan hun n.v.t. basis van de stand van zaken op de dag van Geen ingediend? opname in het kiesregister nadat u dit op Kiesregister toegevoegd? wat was de uitkomst daarvan? het kiezersregister (na het opmaken en voor Nee bekend? 37. Is het adres van iedere kiesgerechtigde Ja Bezorging stempassen gaat om (al dan niet formele) verzoeken 29. Hoeveel personen hebben verzocht tot de kandidaatstelling had opgemaakt? (Het 30. Hoeveel personen zijn alsnog aan het Geen 31. Van hoeveel personen is verzoek geweigerd? Geen 32. Wat was de reden voor weigering? n.v.t. 34. Zo ja, lopen deze procedures nog, dan wel n.v.t. 35. Zijn er nog andere mutaties doorgevoerd in 36. Zo ja, op welke gronden? n.v.t. informatie bij de IND en voor de 28. Hoe heeft u het probleem opgelost? Handmatige sterktelijst conform artikel D5 Kieswet) 33. Zijn er bezwaren tegen de weigering n.v.t. de dag van de stemming)? gegevens aanwezig zijn. vreemdelingen. M.b.v. documenten aanwezig in vestigingsdossiers. verblijfsrechtelijke het incident/de incidenten? 3

20 geregeld? van het openbaar lichaam ontvangen bij het openbaar lichaam? gegeven? 41. Konden de onbezorgde stempassen bij het Ja bezorgd. 42. Zo ja, op welke wijze is hier bekendheid aan Mondelings openbaar lichaam worden opgehaald? hebben de passen 40. Hoeveel stempassen zijn onbezorgd retour 20 passen 39. Hoe heeft u de verzending van stempassen 2 medewerkers in dienst stempassen gefinaliseerd (=definitief register Dinsdag 17 maart 54. Hoeveel stempassen zijn opgenomen in het 44 stempassen 55. Wanneer is het register ongeldige register van ongeldige stempassen? 51. Hoeveel kiezers hebben een schriftelijke 90 schriftelijke volmachten 52. Heeft u aanvragen voor een schriftelijke Nee 53. Zo ja, hoeveel en met welke reden(en)? n.v.t. volmacht aangevraagd? volmacht geweigerd? 50. Zo ja, hoeveel en met welke reden(en)? n.v.t. stempas geweigerd? 48. Hoeveel kiezers hebben een vervangende 7 kiezers 49. Heeft u aanvragen voor een vervangende Nee stempas aangevraagd? Register ongeldige stempassen heeft ontvangen? veroorzaakt dat de kiezer de stempas niet 46. Heeft u kunnen achterhalen wat heeft Nee 47. Zo ja, gaarne een toelichting. n.v.t. het openbaar lichaam door de kiezer? ontvangen van stempassen terwijl die 43. Zo ja, hoeveel stempassen zijn opgehaald bij Heeft u klachten ontvangen over het niet Ja volgens uw gegevens wel waren verzonden? 45. Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen? Ongeveer 15 klachten stempas? 4

21 59. Heeft de desbetreffende kiezer alsnog kunnen Ja sheet register opgenomen? verwerkt in het Exc& 56. Zijn er stempassen ten onrechte in het Ja 57. Zo ja, hoe vaak kwam dat voor? 1 keer 58. Wat was daarvan de oorzaak? Gegevens waren verkeerd stembureaus)? opgemaakt t.b.v. gebruik door de stemmen? 5

22 wat zijn hiervan de uitkomsten. gedaan/laten doen? volmachten dan wel zelf (aanwijzingen van) ronselen vastgesteld? n.v.t. n.v.t. 62. Indien u onderzoek heeft gedaan/laten doen, Nee klachten ontvangen over het ronselen van 60. Heeft u, dan wel het centraal stembureau, 61. Zo ja, heeft u hiernaar onderzoek geïnstrueerd? een presentatie. 74. Op welke wijze heeft u de stembureauleden Vrijdag 13 maart d.m.v. Lid $ Hoeveel stembureauleden zijn er per Voorzitter $500 Zo ja, hoeveel? Ja, 67. Zo ja, op welke locaties? n.v.t. 69. Zijn er daarnaast ook tellers benoemd 70. Zo ja, hoeveel per stembureau? n.v.t. 73. Kregen de stembureauleden presentiegeld? stembureaus met afwijkende openingstijden? 65. Hoeveel stembureaus zijn er ingesteld? 2 stembureaus 66. Waren er mobiele stembureaus of Nee tellen van de stemmen)? 71. Hebben de stembureauleden de hele dag Ja, wel met pauze 72. Zo nee, is er gewerkt in een ochtend- en middag dienst of met lange pauzes? n.v.t. gewerkt? (personen uitsluitend benoemd voor het Nee stembureau benoemd? 5 per stembureau Stembureau Politieke partijen/anderen? overleg gepleegd met Officier van Justitie/ vaststelling van (aanwijzingen van) ronselen n.v.t. 64. Heeft u over de klachten over dan wel eigen verwacht u de uitkomst?. n.v.t. 63. Indien het onderzoek nog loopt, wanneer Volmachtverlening 6

23 Stembureau (inrichting) mening? 76. Heeft u een toets bij de stembureauleden Nee 77. Heeft u nagegaan wat de stembureauleden Nee van de instructie vonden? Wat was hun afgenomen? BZK? 82. Is op de lijst met stemlokalen duidelijk 83. Zijn in de stembureaus de iconenposters en Ja 84. Zo nee, waarom niet? n.v.t. 86. Zijn de kandidatenlijsten huis aan huis Nee 87. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? Beperkte middelen om te 88. Indien de kandidatenlijsten huis aan huis zijn Kieswet/Kiesbesluit/Register ongeldige Ja identiteitsdocu menten/stembureau-instructie verspreid? bezorgen. Kandidatenlijsten voor minder validen? Zo nee, waarom niet? 85. Heeft u de volgende documenten aan het voor de verkiezingsdag/proces-verbaal gemaakt welke stemlokalen toegankelijk zijn Beide waren toegankelijk. stembureau verstrekt: stempassen/brochure geldige de poster stemgeheim opgehangen? en op welke manier? notice board. wel? openbaar lichaam gepubliceerd? Zo ja, waar Ja, digitaal en public 80. Hebt u een lijst met alle stemlokalen in het voldeden aan de Checklist toegankelijkheid 81. Hebt u deze lijst uiterlijk vier dagen v66r de verkiezingen verspreid? Zo nee, wanneer Ja stemlokalen stemlokalen waren wel toegankelijk voor n.v.t. mensen die slecht ter been waren? 78. Hoeveel van de stembureaus voldeden volledig aan de Checklist toegankelijkheid Allemaal 79. Hoeveel van de stembureaus die niet volledig materiaal door BZK aangereikt? Hoe voldoende informatief. beoordeelt u het instructiemateriaal van 75. Heeft u daarbij gebruik gemaakt van Ja. Het materiaal is 7

24 opgemaakt als het stembiljet? Dag van de stemming uitgebracht (opkomst)? Opkomst 91,3% gestemd? 92. Hoeveel mensen hebben bij volmacht 209 mensen 89. Was de kandidatenlijst op dezelfde wijze Ja 90. Zo nee, op welke punten week het af? n.v.t. 91. Hoeveel kiesgerechtigden hebben een stem 966 kiesgerechtigden verkiezingen verspreid? u dit in het proces-verbaal N 11 vermeld? h ertell ing? 97. Heeft u deze fouten gecorrigeerd? Zo ja, hebt n.v.t. stemming? Zo ja kunt een toelichting geven? stemopneming (tellen van de stemmen)? Zo ja, kunt u een toelichting geven? met tellen? Hoe laat was het laatste Laatste: uur processen-verbaal (N 10)? stembureau klaar met tellen? 95. Hoe laat was het eerste stembureau klaar Eerste: uur 96. Heeft u fouten geconstateerd in de Nee, geen fouten 93. Heeft u problemen ondervonden tijdens de Nee 94. Heeft u problemen ondervonden bij de Nee 99. Zijn er niet-nederlanders verkozen in de Nee 100. Heeft u ten aanzien van het 98. Wanneer heeft de zitting van het Vrijdag 20 maart 101. Heeft er voor één of meerdere Nee 102. In opdracht van wie heeft de n.v.t Wat was het resultaat van de n.v.t. hertelling plaatsgevonden? Kunt u een toelichting geven? stembureaus een hertelling plaatsgevonden? Zo ja welke? zetelverdeling nog problemen ondervonden? hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag plaatsgevonden? eilandsraad? Zo ja, hoeveel? vaststellen van de uitslag en de Nee Uitslagvaststelling, zetelberekening en geloofsbrieven onderzoek informatie met betrekking tot de verspreid, heeft u daarnaast nog andere Ja 8

25 verbetering van de uitvoering van de bevolking kan lokaal eilandraadsverkiezingen? Zo ja, welke? geregeld worden. verkiezingen voorgevallen die u bij de ja welke? 105. Heeft u suggesties met betrekking tot Communicatie naar de bovenstaande vragen niet heeft benoemd, zo 104. Zijn er bijzonderheden tijdens de Nee eilandraadsverklezingen Overige opmerkingen over de 9

Evaluatie verkiezingen leden van de Tweede Kamer 2012

Evaluatie verkiezingen leden van de Tweede Kamer 2012 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 03 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport Evaluatie verkiezingen leden van de Tweede Kamer 202 Amber Jägers Marjolein Zonjee Martin Schalkwijk

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag

KIES RAAD. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag 1 KIES RAAD D De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag KIESRAAD Datum 18 mei 2015 Inlichtingen mr. N. Qoubbane T +31 (0) 70426 6266 F +31 (0) 70 345 0879

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave

informeren en instrueren nvt Inhoudsopgave Burgemeesters en wethouders van alle gemeenten, bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba cc hoofden burgerzaken van alle gemeenten en de openbare lichamen cc de NvvB, de

Nadere informatie

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015

Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Evaluatie gecombineerde provinciale statenen waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 Rick Nijkamp,

Nadere informatie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie

Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht klachten kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Bijlage Kiezers buiten Nederland: cijfers deelname en overzicht kiezers buiten Nederland (zwartboek Wereldomroep) en reactie Cijfers deelname (op basis van rapportage van de gemeente Den Haag) Registraties

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35220 16 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2013 houdende

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 11-02-2014 Agendapunt 6 Steller / afdeling R. Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) - Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014

1. Organisatie, wie doet wat? 2. Communicatie. Programma 10-7-2014. Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 Waterschapsverkiezingen Bestuurlijke Klankbordgroep Vrijdag 27 juni 2014 27 juni 2014 1 Programma 1. Organisatie, wie doet wat? o Waterschappen < > Gemeenten o Stemproces & bescheiden o Bestuurlijk handvat

Nadere informatie

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming

De organisatorische consequenties van de centrale stemopneming Bijlage 5 Evaluatie van het experiment met centrale stemopneming bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing de leden van het Europees Parlement. I. Inleiding Gedurende de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Bijlage 10. 1. Inleiding en wijzigingen in het verkiezingsproces

Bijlage 10. 1. Inleiding en wijzigingen in het verkiezingsproces Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 22 mei 2014. Evaluatie experiment met een nieuw stembiljet. Inhoudsopgave 1. Inleiding en wijzigingen

Nadere informatie

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug.

- Stembureau Het Vlot (oude locatie) wordt vervangen door Sportzaal De Brug. Zaaknummer: AVGCL16 Onderwerp Verkiezing van de leden van provinciale staten Collegevoorstel Inleiding Op 2 maart 2011 worden de leden van provinciale staten gekozen. Voor deze verkiezingen moeten stembureaus

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010

Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen 2010 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Evaluatie kiesproces gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008

BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 BEKNOPTE BESCHRIJVING VOORZIENING BRIEFSTEMMEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2008 1. Inleiding Van 13 november tot 25 november om 12.00 uur kiezen de ingezetenen van de waterschappen via directe verkiezingen

Nadere informatie

Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen

Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haag SECRETARIAAT KIESRAAD Onderwerp Advies wijziging Waterschapsbesluit ter aanpassing van de voorziening voor het briefstemmen 1.

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 18 augustus 2006 414767 415542 + 416164 12 september 2006 gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452911 telefax 0299-452124 Bestuurszaken ARCHIEFEXEMPLAAR cc. BS/map raadsvragen BS/tbv agendering raad Bm Verbeek C.H.M. van Groningen-Schuitemaker

Nadere informatie

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009

Samenvatting: herindelen stemdistricten en vaststellen kalender en draaiboek voor verkiezingen Europees Parlement 4 juni 2009 Samenvatting: Inleiding: Op donderdag 4 juni 2009 worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Door alle perikelen rondom de stemmachines/computers heeft het kabinet besloten dat hiervan geen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de KINDERVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen Wie is stemgerechtigd? Hoeveel tijd

Nadere informatie

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

basisregistratie personen, Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 Cluster Klant Contact Centrum (KCC) Regelgeving Bevoegd orgaan Voeren van verweer bij een procedure Ondertekenen van batches met betrekking tot nota's inlichtingen Verstrekken van paspoorten, identiteitskaarten

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Voorbeeldreglement Ondernemingsraden Een publikatie van het OR-Centrum van FNV Bondgenoten Met dit Voorbeeldreglement Ondernemingsraden kunt u het or-reglement opstellen dat specifiek voor uw onderneming

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014

SPIN. Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 SPIN Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Geldig per 28-1-2014 2 Verkiezingsprocedure Verantwoordingsorgaan SPIN - 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Ondertekening... 2 Artikel 1 Algemeen...

Nadere informatie

Draaiboek voor de verkiezingen

Draaiboek voor de verkiezingen Vóór de verkiezingen -reglement aanpassen als dat nodig is Bij digitale verkiezingen: onderzoeken op welke manier dit mogelijk is en dit voorbereiden (reglement!) Odyssee biedt digitale verkiezingen aan

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1.

Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. Reglement Ondernemingsraad AB Vakwerk. I. Begripsbepalingen. Artikel 1. 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ondernemer: de coöperatie voor agrarische bedrijfsverzorging AB Vakwerk U.A. b. Onderneming:

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 4 november 2004 nr. 200408810/1, 200408815/1 en 200408820/1

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 4 november 2004 nr. 200408810/1, 200408815/1 en 200408820/1 41104A AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE 4 november 2004 nr. 200408810/1, 200408815/1 en 200408820/1 Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland, het algemeen bestuur van

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

VERKIEZINGEN STUDENTENRADEN 2015

VERKIEZINGEN STUDENTENRADEN 2015 VERKIEZINGEN STUDENTENRADEN 2015 Kandidaatstellingsformulier (aankruisen wat van toepassing is): Universitaire Studentenraad Facultaire studentenraad (faculteit vermelden)... Studentzetels opleidingscommissie

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de

PRAKTISCHE HANDLEIDING. voor de organisatie van de PRAKTISCHE HANDLEIDING voor de organisatie van de SCHOLIERENVERKIEZINGEN TWEEDE KAMER 2012 1 INHOUDSOPGAVE Praktische voorbereiding pag. 3 De datum Schriftelijk stemmen niet meer mogelijk Wie is stemgerechtigd?

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter

Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Verkiezingsreglement Bestuursleden niet-zijnde de voorzitter Begrippen Aanmeldingstermijn: de periode die aanvangt vanaf het moment van uitschrijving door het Bestuur van verkiezingen en die eindigt 25

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Raadsvragenuan het raadslid de heer E. uan den Berg inzake (on)mogelijkheidd

gemeente Eindhouen Raadsvragenuan het raadslid de heer E. uan den Berg inzake (on)mogelijkheidd gemeente Eindhouen Raadsnummer xo.rq7i9.ooi Inboeknummer Beslisdatum B%W r juni 2OIO Dossiernummer oaa 6Sa Raadsvragenuan het raadslid de heer E. uan den Berg inzake (on)mogelijkheidd tot deelname aan

Nadere informatie

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud

Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag. Inhoud Stembureau-instructie voor de verkiezingsdag Inhoud Inhoud 1. Voorbereiding 2 Het stembureau 2 Inrichting stemlokaal 2 2. Mag de kiezer stemmen? 4 Stempas 6 Volmachten 7 Kiezerspas 7 3. Het stemmen 8

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen

Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Bijlage 15. Reglement Ondernemingsraad gemeente Heerenveen Aldus vastgesteld door de ondernemingsraad 13 maart 2003. 1. Begripsbepalingen. Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: bedrijfscommissie de bedrijfscommissie

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Reglement Ondernemingsraad. Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Reglement Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Opgesteld door Ondernemingsraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land Goedgekeurd 6 december 2012 REGLEMENT ONDERNEMINGSRAAD Artikel 1 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.

Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Model D 3-3 Registratieformulier voor kiezers buiten Nederland voor het raadgevend referendum over het Associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. 1 Met dit formulier registreert u zich voor het raadgevend

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel

Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel Projectplan Waterschapverkiezingen 2015 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Projectresultaat 3 Hoofdstuk 2 Inleiding 3 2.1 Verantwoordelijkheden 4 2.2 Landelijke activiteiten

Nadere informatie

Kiesreglement Wetterskip Fryslân

Kiesreglement Wetterskip Fryslân Kiesreglement Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Waterschapswet; b. register: het register, bedoeld in artikel 29 van de

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

VERKIEZINGEN LEAN & MEAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators VERKIEZINGEN LEAN & MEAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators POLLS Waar of niet? Verkiezingen duren 13 weken Toegestaan of niet toegestaan? Niet iedereen krijgt

Nadere informatie

In ontvangst nemen stembureaumateriaal In de loop van de avond wordt door of namens de voorzitters het materiaal ingeleverd tegen ontvangstbewijzen,

In ontvangst nemen stembureaumateriaal In de loop van de avond wordt door of namens de voorzitters het materiaal ingeleverd tegen ontvangstbewijzen, De voorzitters deel je mee dat hijlzij na afloop: het afschrift, oproepkaarten, PV's, verlengsnoeren enz., na afloop van de werkzaamheden weer in de materiaaltas doet; de stemapparaten in de tas op de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. MR1112.27 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRADEN VAN DE SCHOLEN VAN HET BERNARDINUSCOLLEGE (vastgesteld door de MR en d.d. 7 mei 2012) Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001.

Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. KIESREGLEMENT KIESREGLEMENT Vastgesteld bij besluiten door het college van bestuur op 30 maart 1999. Gewijzigd per 1 september 2002 bij besluit van 10 december 2001. Gewijzigd per 1 januari 2004 bij besluit

Nadere informatie

Handleiding voor stembureauleden

Handleiding voor stembureauleden Handleiding voor stembureauleden Hoe ziet de verkiezingsdag er uit? Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen Gemeente Rotterdam woensdag 18 maart 2015 Colofon Uitgave van de gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen )

Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) Bijlage 1: Aanvullende informatie over het gebruik van OSV ( Ondersteunende Software Verkiezingen ) 1. Inhoud cd-rom Op de cd-rom treft u het volgende aan: - Programma 4: Voor het invoeren van de gemeentelijke

Nadere informatie

Organiseer je eigen verkiezingen

Organiseer je eigen verkiezingen Organiseer je eigen verkiezingen Basisschool voor leerkrachten 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf

Nadere informatie

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt de daarbij horende stukken vervangen door: de bescheiden voor een kandidatenlijst. [Kamerstuknummer] [evt. Rijksnummer tussen haakjes] Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7

Inhoudsopgave 2. Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4. Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4. Hoofdstuk IV. Wijze van stemmen bij verkiezingen 7 - 1 - Pagina Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk I. Begripsbepalingen 4 Artikel 1. Definities Hoofdstuk II. Samenstelling en zittingsduur 4 Artikel 2. (integraal) Aantal leden; voorzitter, plaatsvervangend voorzitter,

Nadere informatie

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met het vervoer van de stembescheiden en de zitting van het gemeentelijk stembureau bij

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014

DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014 1 31 januari 2014 volgnr. uiterste datum 1 30/01 (tijdens OR-OV) DRAAIBOEK OR-VERKIEZINGEN OCI Nitrogen 2014 omschrijving werkzaamheden Bepalen verkiezingsdata, afspraken over organisatie van de verkiezingen,

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Evaluatie experiment. stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005

Evaluatie experiment. stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005 Evaluatie experiment stemmen in een willekeurig stemlokaal tijdens het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Constitutionele

Nadere informatie

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Hemiksem. Verslaggever voor de Raad: de heer Dimokritos Kavadias.

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Hemiksem. Verslaggever voor de Raad: de heer Dimokritos Kavadias. DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN IN OPENBARE ZITTING Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Hemiksem. Verslaggever voor de Raad: de heer Dimokritos

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: 1410009 Afdeling: Concern en Dienstverlening

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: 1410009 Afdeling: Concern en Dienstverlening Afdeling: Concern en Dienstverlening Onderwerp Gemeenteraadsverkiezing op woensdag 19 maart 2014. Samenvatting Op woensdag 19 maart 2014 vindt de verkiezing plaats voor de Gemeenteraad. Het college van

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen

Docentenhandleiding. Organiseer je eigen verkiezingen Docentenhandleiding Organiseer je eigen verkiezingen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Overzicht van alle stappen en opdrachten 4 Stap 1: Introductie 5 Stap 2: Richt een partij op 6 Stap 3: Schrijf een verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet

eisen voor programmatuur die gebruikt wordt bij de berekening van de uitslag van verkiezingen die vallen onder de werking van de Kieswet Datum 9 april 2008 Ons kenmerk BPR2008/U52926 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Onderdeel DGKB/BPR Inlichtingen T F Uw kenmerk Onderwerp eisen voor

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Plan van aanpak CONCEPT Waterschapsverkiezingen 2015 Projectnummer: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Status: Harm Küpers Joost de Vries concept Datum: 8 april 2014 Opsteller: Joost de Vries Versie: Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Inleiding. Strekking van de eisen

Inleiding. Strekking van de eisen Eisen voor de programmatuur die door de centrale stembureaus wordt gebruikt ten behoeve van de vaststelling van de uitslag van verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer, de leden van het Europees parlement,

Nadere informatie

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V.

Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Reglement Gemeenschappelijke Ondernemingsraad N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, BNG Vermogensbeheer B.V. en BNG Gebiedsontwikkeling B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014

Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe. Juli 2014 Huishoudelijk Reglement Medezeggenschapsraad J.H. Isingsschool Empe Juli 2014 2 Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad basisschool JH Isings Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 1.

Nadere informatie