BRL april 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRL april 2004"

Transcriptie

1 BRL april 2004 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd 31 maart 2004 voor het KOMO productcertificaat voor Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering

2 BRL april 2004 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd 31 maart 2004 voor het KOMO productcertificaat voor Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering 2004 Copyright, Kiwa NV Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Onverminderd de aanvaarding van de Beoordelingsrichtlijn door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit als Nationale Beoordelingsrichtlijn berusten alle rechten bij Kiwa Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld Bindend verklaring Deze beoordelingsrichtlijn is door de directeur Certificatie en Keuringen van Kiwa bindend verklaard per 2 oktober 2003 Kiwa NV Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Telefax Internet wwwkiwanl

3 Voorwoord Kiwa Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen van Kiwa CvD-LS, waarin belanghebbende partijen op het gebied van buizen van PE (Polyetheen) voor onder-en bovengrondse drukwaterleidingsystemen voor buitenriolering, zijn vertegenwoordigd Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zonodig deze Nationale Beoordelingsrichtlijn bij Waarin deze Nationale Beoordelingsrichtlijn sprake is van College van Deskundigen is daarmee bovengenoemd college bedoeld Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie In dit reglement is de door Kiwa gehanteerde werkwijze vastgelegd bij de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het productcertificaat, alsmede de werkwijze bij de externe controle De eisen voor BRL zijn voor wat betreft de classificatie en mechanische eisen gelijk aan de eisen gesteld in NEN-EN 13244: Kunststof leidingsystemen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen Polyetheen (PE)

4 Inhoud 1 Inleiding 6 11 Algemeen 6 12 Toepassingsgebied 6 13 Begrippen 6 14 Eisen en bepalingsmethoden 6 15 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten 7 16 Kwaliteitsverklaring 7 2 Producteisen 8 21 Algemeen 8 22 Eisen te stellen aan het materiaal 8 23 Eisen te stellen aan de buis 8 14 Certificatiemerk 10 3 Eisen aan het kwaliteitssysteem Algemeen Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan Procedures en werkinstructies 11 4 Samenvatting onderzoek en controle Onderzoeksmatrix 12 5 Eisen aan de certificatie-instelling Algemeen Certificatiepersoneel Rapport toelatingsonderzoek Beslissing over certificaatverlening Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring Aard en frequentie van externe controles Rapportage aan College van Deskundigen Interpretatie van eisen 15

5 6 Lijst van vermelde documenten *) Normen / normatieve documenten: 16

6 1 Inleiding 11 Algemeen De in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen eisen worden door certificatie-instellingen, die hiervoor erkend zijn door de Raad voor Accreditatie, gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, cq de instandhouding van een productcertificaat voor PE buizen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering De af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als KOMO-productcertificaat Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, stellen de certificatie- en attesteringsinstellingen aanvullende eisen, in de zin van algemene procedure-eisen van certificatie en attestering, zoals vastgelegd in het algemeen certificatie- en attesteringsreglement van de betreffende instelling Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden zijn de certificatie-instellingen gebonden aan de eisen die in het hoofdstuk Eisen aan certificatie-instellingen zijn vastgelegd 12 Toepassingsgebied De producten zijn bestemd om te worden toegepast als/in van buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering Tevens kunnen de PE buizen worden toegepast voor vacuümafvoersystemen 13 Begrippen In deze beoordelingsrichtlijn wordt verstaan onder: Beoordelingsrichtlijn: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over het onderwerp van certificatie; College van Deskundigen: het College van Deskundigen Kunststof leidingsystemen voor afvoer en verwarming ; Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd; IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem 14 Eisen en bepalingsmethoden In deze beoordelingsrichtlijn zijn eisen en bepalingsmethoden vastgelegd Daaronder wordt verstaan: 141 Eisen Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van de producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten 142 Bepalingsmethoden Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in de BRL gestelde eisen wordt voldaan; Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortduring aan de in de BRL gestelde eisen voldoen In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden uitgevoerd door de certificatie-instelling bij de toelating en bij controles, en met welke frequentie het controleonderzoek zal worden uitgevoerd 6

7 15 Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: NEN-EN-ISO/IEC voor laboratoria NEN-EN voor inspectie-instellingen NEN-EN voor certificatie-instellingen die producten certificeren NEN-EN voor certificatie-instellingen die systemen certificeren NEN-EN voor certificatie-instellingen die personen certificeren De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overlegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het betreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren 16 Kwaliteitsverklaring De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als KOMOproductcertificaat 1 Het model van deze kwaliteitsverklaring is als bijlage bij deze BRL opgenomen 1 Productcertificaat: een document waarin de certificatie-instelling verklaart dat een product of een bouwdeel bij aflevering geacht wordt te voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde productspecificatie 7

8 2 Producteisen 21 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de PE 80 en PE 100 buizen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering moeten voldoen Deze eisen zullen onderdeel uitmaken van de technische specificatie van het product, die wordt opgenomen in het productcertificaat 22 Eisen te stellen aan het materiaal De eisen zoals gespecificeerd in NEN-EN ( Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor algemeen gebuik, afvoer en rioleringen Polyethyleen (PE) Deel 1: Algemeen ) voor PE 80 en PE 100 zijn van toepassing Echter in afwijking van de NEN-EN geldt het volgende: NEN-EN , punt 43 Physische eigenschappen van het compound NEN-EN , tabel 1 Eigenschappen van het PE compound als granulaat: De MFR (Melt mass-flow Rate) geldt alleen voor PE 80 en PE 100 (PE 63 is niet van toepassing in deze BRL) NEN-EN , tabel 2 Eigenschappen van het PE compound in de vorm van een buis: Aan de eis van RCP (Resistance to rapid crack propagation) hoeft niet voldaan te worden 23 Eisen te stellen aan de buis De eisen zoals gespecificeerd in NEN-EN ( Kunststofleidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor algemeen gebuik, afvoer en rioleringen Polyethyleen (PE) Deel 2: Buizen ) voor PE 80 en PE 100 zijn van toepassing Echter in afwijking van de NEN-EN geldt het volgende: NEN-EN , punt 52 Kleur Het aantal en de afmetingen van de bruine lijnen op de zwarte buis, door middel van coëxtrusie aangebracht, moet voldoen aan tabel 1 Maximale diepte lijnen Tabel 1 afmetingen gecoëxtrudeerde lijnen (dimensies in mm) Buisdiameter Minimaal aantal lijnen Minimale breedte lijnen d n < x e n 32 d n x e n 75 d n x e n 180 d n x e n d n x e n 8

9 NEN-EN , punt 63 Wanddiktes en hun toleranties De wanddiktes van de PE 80 en PE 100 buizen moeten voldoen aan tabel 2 Tabel 2 Wanddiktes (dimensies in mm) SDR 6 S 2,5 SDR 7,4 S 3,2 SDR 9 S 4 Buisserie SDR 11 S 5 Nominal druk, PN 1) SDR 13,6 S 6,3 SDR 17 PE80 PN 25 PN 20 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN PE PN 25 PN 20 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 Nom Dia DN Wanddiktes 2) S 8 SDR 21 emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax emin emax 32 5,4 6,1 4,4 5,0 3,6 4,1 3,0 3) 3, ,7 7,5 5,5 6,2 4,5 5,1 3,7 4,2 3,0 3, ,3 9,3 6,9 7,7 5,6 6,3 4,6 5,2 3,7 4,2 3,0 3, ,5 11,7 8,6 9,6 7,1 8,0 5,8 6,5 4,7 5,3 3,8 4,3 3,0 3, ,5 13,9 10,3 11,5 8,4 9,4 6,8 7,6 5,6 6,3 4,5 5,1 3,6 4,1 S ,0 16,7 12,3 13,7 10,1 11,3 8,2 9,2 6,7 7,5 5,4 6,1 4,3 4, ,3 20,3 15,1 16,8 12,3 13,7 10,0 11,1 8,1 9,1 6,6 7,4 5,3 6, ,8 23,0 17,1 19,0 14,0 15,6 11,4 12,7 9,2 10,3 7,4 8,3 6,0 6, ,3 25,8 19,2 21,3 15,7 17,4 12,7 14,1 10,3 11,5 8,3 9,3 6,7 7, ,6 29,4 21,9 24,2 17,9 19,8 14,6 16,2 11,8 13,1 9,5 10,6 7,7 8, ,9 33,0 24,6 27,2 20,1 22,3 16,4 18,2 13,3 14,8 10,7 11,9 8,6 9, ,2 36,7 27,4 30,3 22,4 24,8 18,2 20,2 14,7 16,3 11,9 13,2 9,6 10, ,4 41,3 30,8 34,0 25,2 27,9 20,5 22,7 16,6 18,4 13,4 14,9 10,8 12, ,5 45,8 34,2 37,8 27,9 30,8 22,7 25,1 18,4 20,4 14,8 16,4 11,9 13, ,5 51,3 38,3 42,3 31,3 34,6 25,4 28,1 20,6 22,8 16,6 18,4 13,4 14, ,3 57,7 43,1 47,6 35,2 38,9 28,6 31,6 23,2 25,7 18,7 20,7 15,0 16, ,0 65,0 48,5 53,5 39,7 43,8 32,2 35,6 26,1 28,9 21,1 23,4 16,9 18, ,7 60,3 44,7 49,3 36,3 40,1 29,4 32,5 23,7 26,2 19,1 21, ,5 67,8 50,3 55,5 40,9 45,1 33,1 36,6 26,7 29,5 21,5 23, ,8 61,5 45,4 50,1 36,8 40,6 29,7 32,8 23,9 26, ,8 56,0 41,2 45,5 33,2 36,7 26,7 29, ,2 63,1 46,3 51,1 37,4 41,3 30,0 33, ,6 71,2 52,2 57,6 42,1 46,5 33,9 37, ,8 64,8 47,4 52,3 38,1 42, ,3 58,8 42,9 47, ,3 65,4 47,7 52, ,2 63,1 1) PN waarden worden gebaseerd op C = 1,25 2) Toleranties op basis van grade V van ISO ) De berekende waarde van emin (zie ISO 4065) wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde waarde van 2,0 of 3,0 Dit wordt gedaan om aan bepaalde nationale eisen te voldoen Opmerking: volgende Grade V toleranties zijn in overeenstemming met ISO en worden berekend met de volgende formule: (0,1 e min + 0,1 mm), afgerond op de volgende 0,1 mm hoger 9

10 NEN-EN , punt 66 Buisstijfheid Buizen die gebruikt worden in vacuüm afvoersystemen moeten een initiële ringstijfheid hebben SN 8 kn/m 2 De testmethode voor het bepalen van de initiële ringstijfheid wordt beschreven in pren :2001, tabel 8 Tabel 8 Mechanische eigenschappen van de buis Eigenschap Eis Testparameters Testmethode Ringstijfheid* SN 8 kn/m 2 Test temperatuur Doorbuiging Doorbuigsnelheid voor: 110mm d n 200mm 200mm < d n 400mm 400mm < d n 1000mm dn > 1000mm (23 ± 2) C 3 % (5 ± 1) mm/min (10 ± 2) mm/min (20 ± 2) mm/min (50 ± 5) mm/min EN ISO 9969:1995 *) Geldt niet voor buizen met d n < 110 mm NEN-EN , punt 9 Chemische eigenschappen van de buis in contact met chemicaliën Dit onderwerp is niet van toepassing in deze BRL NEN-EN , punt 10 Prestatie-eisen Dit onderwerp is niet van toepassing in deze BRL NEN-EN , punt 11 Merken Dit onderwerp is niet van toepassing in deze BRL 24 Certificatiemerk De uitvoering van de het op gecertificeerde producten aan te brengen certificatiemerk is als volgt: De buizen moeten na het aangaan van de certificatie-overeenkomst op een duidelijke en duurzame wijze, op onderlinge afstanden van ten hoogste 2 m, van de volgende aanduidingen zijn voorzien: Nummer van BRL: Naam van de producent KOMO Nominale buitenmiddellijn en wanddikte (d n x e n ) SDR getal Type PE, aangeduid met: PE 80 of PE 100 PN getal Productie-identificatie 10

11 3 Eisen aan het kwaliteitssysteem 31 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier moet voldoen 32 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan De producent moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema) Ten tijde van het toelatingsonderzoek moet dit schema ten minste functioneren In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd: welke aspecten door de producent worden gecontroleerd; volgens welke methoden die controles plaatsvinden; hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard Dit IKB-schema moet ten minste een gelijkwaardige afgeleide zijn van het in de bijlage vermelde model IKB-schema 33 Procedures en werkinstructies De leverancier moet kunnen overleggen: procedures voor: de behandeling van producten met afwijkingen; corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; de behandeling van klachten over geleverde producten en/of diensten; de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren 11

12 4 Samenvatting onderzoek en controle Hieronder is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren: Toelatingsonderzoek; Controleonderzoek op de producteisen; Controle op het kwaliteitssysteem Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door de certificatieinstelling (CI) moet worden uitgevoerd 41 Onderzoeksmatrix Omschrijving eis Artikel Onderzoek in kader van norm NEN-EN Toelatings onderzoek Toezicht door CI na certificaatverlening Controle Frequentie Fysische eigenschappen van het PE compound 43 ( ) X Lasbaarheid 44 ( ) X Algemene eigenschappen van de buis 5 ( ) X X 4 + BRL52203 Afmetingen van de buis 63 ( ) X X 4 + BRL52203 Ringstijfheid 66 ( ) X X 1 + BRL52203 Mechanische eigenschappen van de buis: - Weerstand inwendige druk 72 ( ) X X 4 Fysische eigenschappen van de buis: 8 ( ) - Rek bij breuk - MFR - OIT X X X X X X

13 5 Eisen aan de certificatie-instelling 51 Algemeen De certificatie-instelling moet voldoen aan de in EN gestelde eisen Bovendien moet de instelling voor het onderwerp van deze BRL zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of een daaraan gelijkwaardige instelling (een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten) De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd In het bijzonder zijn dit: De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te onderscheiden naar: De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling van een aanvraag; De uitvoering van het onderzoek; De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de daarbij gehanteerde controleaspecten; De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; De regels bij beëindiging van een certificaat; De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de certificatie-instelling 52 Certificatiepersoneel Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van corrigerende maatregelen 521 Kwalificatie-eisen Door het College van Deskundigen zijn de volgende kwalificatie-eisen vastgesteld voor het onderwerp van deze BRL: Certificatiepersoneel Opleiding Ervaring Certificatiedeskundige HBO-niveau in een van de volgende 2 jaar disciplines: Werktuigbouwkunde Civiele Techniek Chemische Technologie Inspecteur MBO-niveau in een van de volgende 1 jaar disciplines: Werktuigbouwkunde Civiele Techniek Procestechniek Beslisser HBO-niveau in een van de volgende disciplines: Werktuigbouwkunde Civiele Techniek Chemische Technologie 1 jaar Managementervaring 13

14 Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd 522 Kwalificatie Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: Beslissers: kwalificatie van certificatiedeskundigen en inspecteurs Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers 53 Rapport toelatingsonderzoek De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen: Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn gestelde eisen; Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd; Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen 54 Beslissing over certificaatverlening De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is geweest De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd 55 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen model 56 Aard en frequentie van externe controles De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving van zijn verplichtingen Over de aan te houden controlefrequentie adviseert het College van Deskundigen Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 4 controlebezoeken per jaar Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: De in het certificaat vastgelegde productspecificatie Het productieproces van de leverancier; Het IKB-schema van de leverancier en de resultaten van door de leverancier uitgevoerde controles; De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten; De naleving van de vereiste procedures De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door de certificatie-instelling naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport 57 Rapportage aan College van Deskundigen De certificatie-instelling rapporteert ten minste jaarlijks over de uitgevoerde certificatiewerkzaamheden In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen: Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen); Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie; Resultaten van de controles; 14

15 Opgelegde maatregelen bij tekortkomingen; Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten 58 Interpretatie van eisen Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument De certificatie-instelling is verplicht zich op de hoogte te stellen of er een interpretatiedocument is vastgesteld en, indien dit het geval is, de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren 15

16 6 Lijst van vermelde documenten *) 61 Normen / normatieve documenten: NEN EN NEN EN NEN EN NEN EN NEN EN EN ISO 9969:1995 ISO 4065: 1995 ISO Kunststof leidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen Polyetheen (PE) Deel 1: Algemeen Kunststof leidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen Polyetheen (PE) Deel 2: Buizen Kunststof leidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen Polyetheen (PE) Deel 3: hulpstukken Kunststof leidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen Polyetheen (PE) Deel 4: Afsluiters Kunststof leidingsystemen voor onder- en bovengrondse drukwaterleidingsystemen voor algemeen gebruik, afvoer en rioleringen Polyetheen (PE) Deel 5: Verbindingen Thermoplastics pipes -- Determination of ring stiffness Thermoplastics pipes -- Universal wall thickness table Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Dimensions and tolerances -- Part 1: Metric series *) Indien achter het nummer van een gecorrigeerde of aangevulde norm een jaartal is geplaatst, betreft dit het jaar waarin de laatst gepubliceerde correctie of aanvulling is uitgegeven **) Voor de juiste datum van deze BRL wordt verwezen naar het Overzicht van kwaliteitsverklaringen van SBK 16

17 KOMO-productcertificaat NL/SfB: Kiwa NV Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Telefax Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie Bijlage1 PE 80 en PE 100 buizen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering Nummer Uitgegeven Vervangt : 12345/01 : : Dd Producent VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis van BRL 52203, "Buizen van PE (Polyetheen) voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering", conform het Kiwa-Reglement voor Produktcertificatie: 2001 afgegeven door Kiwa Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde PE 80 en PE 100 buizen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het hieronder afgebeelde KOMO-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat Ing B Meekma, directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa NV Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is Afbeelding van KOMO-merk Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden Nadruk verboden 17

18 De in de "Verklaring van Kiwa" opgenomen verwijzing naar de vigerende norm EN houdt in: handeling van derde partij, waarmee wordt aangetoond, dat er voldoende vertrouwen bestaat dat een naar behoren geïdentificeerd product in overeenstemming is met een bepaalde norm, of een ander normatief document PRODUCTSPECIFICATIE Technische specificatie van het product Algemeen PE 80 en PE 100 buizen voor onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering, volgens BRL Specificatie De in onderstaande tabel aangegeven diameters met bijbehorende wanddiktes behoren tot dit productcertificaat Diameter x in mm 40 x 3,7 wanddikte in mm Buiskleur: zwart met bruine strepen VERWERKING De producent moet installatierichtlijnen verstrekken Op of bij de verpakking moet daarnaar verwezen worden De richtlijnen moeten zijn gesteld in de Nederlandse taal en tenminste aanwijzingen bevatten betreffende transport en opslag, verwerkingstemperatuur en het maken van de verbindingen WENKEN VOOR DE TOEPASSER Merken De producten worden gemerkt met het KOMO-merk De uitvoering van dit merk is als volgt: - Nummer van BRL: Naam van de producent - KOMO - Nominale buitenmiddellijn en wanddikte - SDR getal - Type PE, aangeduid met: PE 80 of PE PN getal - Productie-identificatie De uitvoering van dit merk is als volgt: Duidelijk en onuitwisbaar op de onderlinge afstand van maximaal 2 m 1 De producten zijn bestemd voor toepassing als/in onder- en bovengrondse drukleidingsystemen voor buitenriolering Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht: - de verwerkingsrichtlijnen van de producent 3 Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuringovergaat, neem dan contact op met: 31 leverancier en zo nodig met: 32 Kiwa NV 2 Inspecteer bij aflevering of: 21 geleverd is wat is overeengekomen; 22 het merk en de wijze van merken juist zijn; 23 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke 18

19 Model IKB-schema of raam-ikb-schema Bijlage 2 Controleonderwerpen Controleaspecten Controlemethode Controlefrequentie Controleregistratie Grondstoffen cq toegeleverde materialen: Receptuur bladen Ingangscontrole grondstoffen Productieproces, productieapparatuur, materieel: -procedures - werkinstructies -apparatuur - vrijgave product - Receptuur volgens bijlage productovereenkomst - MFR - vochtgehalte - OIT -instelparameteres -onderhoud aspecten - afmetingen - gaafheid Vergelijking toelev certificaat met overeenkomst - ISO ISO EN 728 -instellingen machine -onderhouds schema -meten -visueel beoordelen Elke levering Elke levering -doorlopend -doorlopend -opstarten nieuw product Ingangscontrole document - "digitaal" - werkblad -controlebdocument Eindproducten Meet- en beproevingsmiddelen - meetmiddelen -gaafheid -afmetingen -weerstand inwendige druk -delaminatie -goede werking - visueel - meten -ISO visueel na ISO tijdens gebruik - doorlopend - elke 3 uur - per dag per product per machine - doorlopend Eindcontrole documenten - eindcontrole document -kalibratie Logistiek -intern transport -opslag -conservering - nauwkeurigheid binnen het werkgebied -Praktijk omstandigheden - afwijkingen vastleggen -Vergelijking met procedure -1 x jaar -doorlopend -Kalibratie document -logistiek procedures actueel houden -verpakking -identificatie cq merken van half- en eindproducten -vergelijking met opdracht -visuele inspectie 19

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2005 04-10-2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor PE-buizen voor binnenriolering Vastgesteld door CvD d.d. 22 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Uitwendige bekleding met PE van ondergrondse te leggen stalen buizen en hulpstukken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Techniekgebied H7 Vastgesteld door het CvD Betonnen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Doucheslangen voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL- K795 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste stalen buizen uit ongelegeerd staal Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stopkranen met geïntegreerde keerklep Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2035 20 juni 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO Attest met productcertificaat voor Dakgoten en hulpstukken van bladzink Vastgesteld door CvD Waterketen d.d. 01-02-2012 Aanvaard door

Nadere informatie

Nationale beoordelingsrichtlijn

Nationale beoordelingsrichtlijn Inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 9201 1 september 2004 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn K760/05 1-02-2012 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Koperen Buizen Voorwoord Deze Beoordelingsrichtlijn is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 december 2011 voor het Kiwa-procescertificaat voor Naleving van de Regeling Kwaliteitsborging Watermeters (RKW) Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door de Commissie Regeling Kwaliteitsborging Watermeters

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn Datum: 2014-09-08 voor het Kiwa productcertificaat voor hulpstukken van nodulair gietijzer voor leidingsystemen van nodulair gietijzer, grijs gietijzer, staal, PVC-U, PE of vezelcement voor het transport

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Inwendige cementmortelbekleding aan ondergronds te leggen leidingen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CKW van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Douchekoppen en handdouches voor sanitaire kranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Hulpstukken voor soldeer- en/of schroefverbindingen aan koperen buizen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9201 15 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor de KOMO productcertificaat voor Ronde buizen van ongewapend, gewapend en staalvezelbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen - Ontwerp, Productie

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K905/02

Wijzigingsblad BRL K905/02 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5223 2013-02-20 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Doucheputten en goten met een waterloze stankafsluiter Vastgesteld door CvD (CvD-LSK) d.d. 2012-11-09 Aanvaard

Nadere informatie

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken.

GASTEC QA 72. 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn. voor het Gastec QA product certificaat voor. Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. BRL GASTEC QA 72 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 72 voor het Gastec QA product certificaat voor Enkelwandige aluminium afvoerpijpen en hulpstukken. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten BRL K14011/01 20 juli 2006 Beoordelingsrichtlijn Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten 2006 Kiwa N.V. Alle

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 Vervangt d.d. 18-01-1973. voor het Kiwa productcertificaat voor beugels van kunststof voor drinkwaterbuizen van koper of kunststof Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2032 5 januari 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Duikerelementen van gegolfd verzinkt plaatstaal - Spiraalvormig - Meerplatige systemen Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem

kiuna for progress KOMO' Henco Industries N.V. attest- met-p rod uctce rtif icaat Hencovision systeem KOMO' attest- met-p rod uctce rtif icaat kiuna for progress Nummer K43A62 O1 Uitgegeven 2OO7-03-01 Vervangt d.d. R PflOOljITS RvA [ 002 Geldig tot Onbepaald Pagina 1van3 Hencovision systeem Henco Industries

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 2015-06-01 voor het Kiwa productcertificaat voor stalen buizen voor algemene toepassingen Voorwoord Kiwa Deze (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen Waterketen (C.W.K.) van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9206 30-01-2013 Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor PVC-U en ABS instort- en indrukmoffen voor betonnen buizen en putten Vastgesteld door CVD-LSK d.d. 6-11-2009 Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL-K797/01 1996-11-01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor Verticale cilindrische stalen tanks voor de bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen van ten hoogste 5 m 3 BRL-K797/01

Nadere informatie

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Attest-met-productcertificaat K44053/02. Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan Attest-met-productcertificaat K44053/02 Uitgegeven 10-11-01 Vervangt K44053/01 Pagina 1 van 3 Therminon b.v VERKLARING VAN KIWA Dit attest-met-productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K536 deel

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0512 01-07-2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL K Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater

Wijzigingsblad BRL K Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater Wijzigingsblad BRL K533-03 Buizen van PE (Polyethyleen) voor het transport van drinkwater Wijzigingsdatum 09-01--2004, vervangt wijzigingsblad d.d. 2002-06-01 Nieuwe titel: Buizen van PE (Polyethyleen)

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor afsluiters en overige appendages voor drinkwatertransport en -distributiesystemen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor naadloze en gelaste roestvast stalen buizen voor drinkwaterinstallaties Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 2009 12 september 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Buizen van biaxiaal georiënteerd, ongeplasticeerd PVC (PVC-O) en niet georiënteerd PVC (PVC-U) voor Vastgesteld door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1 februari 2011 Beoordelingsrichtlijn betreffende het productcertificaat voor het GASKEUR label HR(Hoog Rendement): 2010 voor Lucht Verwarmingstoestellen. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is vastgesteld

Nadere informatie

Vervangt. d.d. Pagina. Hulpstukken voor vrij verval binnenriolering - PVC-U. Wavin Nederland BV

Vervangt. d.d. Pagina. Hulpstukken voor vrij verval binnenriolering - PVC-U. Wavin Nederland BV KOMO productcertificaat Nummer K24859/05 Vervangt K24859/04 Uitgegeven 2014-10-15 d.d. 2013-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis van BRL 52100

Nadere informatie

KOMO productcertificaat K7530/09

KOMO productcertificaat K7530/09 KOMO productcertificaat Nummer K7530/09 Vervangt K7530/08 Uitgegeven 2008-12-15 d.d. 2008-04-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie Gethke

Nadere informatie

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10. Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K4008/11 Vervangt K4008/10 Uitgegeven 2008-02-15 d.d. 2006-11-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor niet controleerbare terugstroombeveiligingstoestellen, met verschillende drukgebieden - familie C, type A Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" van de Stichting Bouwkwaliteit

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES van de Stichting Bouwkwaliteit Ú BRL 2338 d.d. 1998-11-15 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR "LIJMEN VOOR DRAGENDE HOUTEN BOUWCONSTRUCTIES" Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2206 1 september 2011 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Thermisch versterkt glas Vastgesteld door CvD (Vlakglas) d.d. 12 oktober 2010 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 9204 1-8-2016 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Kolken van beton of polymeerbeton Vastgesteld door CvD (Leidingsystemen Ontwerp, productie en uitvoering) d.d. 18 mei 2016

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor keerkleppen tegen verontreiniging, familie E, type A, B, C en D Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

voor het GASTEC QA product certificaat voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld voor voeringen in bestaande kanalen.

voor het GASTEC QA product certificaat voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld voor voeringen in bestaande kanalen. BRL GASTEC QA 166 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 166 voor het GASTEC QA product certificaat voor RVS-flexibele leidingen en leidingsystemen bedoeld voor voeringen in bestaande kanalen. Voorwoord

Nadere informatie

BRL K10015 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten

BRL K10015 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten 2011-11-15 Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen Leidingsystemen Ontwerp, Productie en Uitvoering van Kiwa, waarin

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Kunststof dienstkranen voor water Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 2017-05-12 voor het Kiwa productcertificaat voor Tapkranen, gecombineerd met beluchter, al dan niet voorzien van geïntegreerde keerklep 478/151119 Voorwoord Kiwa Deze (BRL) is opgesteld door het College

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02. Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO productcertificaat Nummer K4084/03 Vervangt K4084/02 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 IsoBouw Systems B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op

BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT. Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op BRL 2302 05-01-2017 BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT VOOR HOUTEN HEIPALEN VAN EUROPEES NAALDHOUT Vastgesteld door het College van Deskundigen van SKH op 20-05-2016 Aanvaard

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 15 september 2011 voor het Kiwa productcertificaat voor het aandeel biomassa in brandstoffen voor de productie van hernieuwbare energie Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen

Nadere informatie

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4

Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01. Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 KOMO productcertificaat Nummer K55009/02 Vervangt K55009/01 Uitgegeven 2010-06-15 D.d. 2010-06-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 4 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor DAWO

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn Ter kritiek; kritiek voor 1-11-2012 BRL 9208-1 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Buizen en hulpstukken met gestructureerde wand voor buitenriolering onder vrij verval

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Halfproduct Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen Producent: Unidek B.V. Scheiweg 26 Postbus 101 5420 AC GEMERT Telefoon (0492) 378 111 Telefax (0492) 378 258 E-mail www.unidek.nl Website

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Stortbakken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van drinkwaterinstallaties

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat Geïnstalleerd in bouwwerk Knauf Therm type EPS 60, 80, 100, 150, 200 Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie Certificaathouder: Knauf Insulation B.V. Florijnstraat

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor leidingsystemen van dunwandige koperen buis met een uitwendige massieve vaste kunststof bekleding Voorwoord Deze is vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 22-09-2014 voor het Kiwa productcertificaat voor Stortbakken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van drinkwaterinstallaties

Nadere informatie

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn

BRL 9600 Nationale Beoo rdelingsrichtlijn BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9101

Wijzigingsblad BRL 9101 Wijzigingsblad BRL 9101 Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5215 Datum bindend verklaring: 15122009 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attestmetproductcertificaat voor Hemelwater afvoersystemen van kunststof gebaseerd op volledige vulling, vervaardigd

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9304 d.d. 13-11-2012, voor toepassing in GWW-werken. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. betreffende het. KOMO-attest. voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON BRL 2604 d.d. 2006-11-22 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN betreffende het KOMO-attest voor CEMENT VOOR TOEPASSING IN BETON Techniekgebied H5 Vastgesteld door het College van Deskundigen Bindmiddelen van

Nadere informatie

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13. Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K4003/14 Vervangt K4003/13 Uitgegeven 2015-05-01 d.d. 2012-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck N.V. VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat is op basis

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 52100 31 augustus 2017 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Kunststofleidingsystemen voor vrij verval binnenriolering PVC-U Vastgesteld door CvD LSK d.d. 18 februari 2016 Aanvaard

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0506 26 juli 2012 Nationale Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Stekken- en doorkoppelbakken Vastgesteld door CvD (Wapeningsmaterialen) d.d. 28 maart 2012 Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN

WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 4101/7 2011-09-07 WIJZIGINGSBLAD NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST (-MET-PRODUCTCERTIFICAAT) VOOR LIJM VOOR DE BEVESTIGING VAN GEVELBEPLATINGEN Vastgesteld door CvD

Nadere informatie

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand

Zand uit dynamische wingebieden. Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. Niveau I: zout zand uit maritieme wingebieden Niveau III: ontzilt zand kiwa NL BSB productcertificaat Partner for progress Nummer K50326/03 Vervangt K50326/02 Uitgegeven 2014-07-01 D.d. 2009-09-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3 VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn 2312 1 januari 2005 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Betonstraatstenen Techniekgebied H7: Betonproducten Vastgesteld door CvD Ongewapende Betonproducten

Nadere informatie

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6

Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04. Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 KOMO productcertificaat Nummer K21118/05 Vervangt K21118/04 Uitgegeven 2012-01-01 d.d. 2011-05-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Deceuninck n.v. - Benelux VERKLARING VAN KIWA Dit productcertificaat

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 22-08-2017 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 22-08-2017 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties

BRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Kiwa N.V Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan

Nadere informatie

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring

KOMO. Naam certificaathouder. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer Vervangt Uitgegeven d.d. Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 Naam certificaathouder VERKLARING VAN CI Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering

Nadere informatie

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN

NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN L/SfB BRL 4104 2003-02-01 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PROCESCERTIFICAAT VOOR AANBRENGEN VAN GEVELBEPLATINGEN MET BEHULP VAN LIJMSYSTEMEN Op 22 mei 2003 aanvaard door de Harmonisatie Commissie

Nadere informatie

BRL K10014 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en Kolken

BRL K10014 2011-11-15. Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en Kolken 2011-11-15 Kiwa procescertificaat voor Reinigen van Riolen, Putten en Kolken Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen Leidingsystemen Ontwerp, Productie en Uitvoering van Kiwa,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies

Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Wijzigingsblad BRL 0511 Verankeringen voor betonnen sandwichconstructies Datum wijzigingsblad d.d. 15 oktober 2012 Techniekgebied H9: Staal voor toepassing in beton Vastgesteld door CvD Wapeningsmaterialen

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1 februari 2011 Beoordelingsrichtlijn betreffende het productcertificaat voor het GASKEUR label SV(Schone Verbranding): 2010 voor Lucht Verwarmingstoestellen. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn is

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 4101 deel 10 18 december 2012 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO attest-met-productcertificaat voor Gevelbekleding met panelen Deel 10: aanvullende eisen voor gevelpanelen vervaardigd uit Polymeer

Nadere informatie

BRL-K14016/01 22 juni 2009. Beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voor beluchters, familie H, type A,B, C en D

BRL-K14016/01 22 juni 2009. Beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voor beluchters, familie H, type A,B, C en D BRL-K14016/01 22 juni 2009 Beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voor beluchters, familie H, type A,B, C en D BRL-K14016/01 22 juni 2009 Beoordelingsrichtlijn voor het productcertificaat voor

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 0702 Wijzigingsblad 16-11-2016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT VOOR PROFIELEN VAN ONGEPLASTIFICEERD PVC VOOR HET CONSTRUEREN VAN GEVELELEMENTEN VAN GEVELELEMENTEN,

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Klemfittingen dicht te klemmen met bijbehorend klemapparaat Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende

Nadere informatie

KOMO productcertificaat

KOMO productcertificaat halfproduct Stichting Keuringsbureau Hout SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 0702 1 juni 2007 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Profielen van ongeplasticeerd PVC voor het construeren van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren Vastgesteld

Nadere informatie

Nationale Beoordelingsrichtlijn

Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 5062 1 april 2005 Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO productcertificaat voor Gipslijm voor gipsblokken Techniekgebied B3: Lijm voor constructieve toepassingen Vastgesteld door CvD Afbouw

Nadere informatie

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland

Technische gegevens. Gigant architectonisch beton. België en Nederland Laatste update: 1 februari 2016 Technische gegevens Gigant architectonisch beton België en Nederland SVK nv Aerschotstraat 114 B9100 SintNiklaas T +32 (0)3 760 49 00 info@svk.be www.svk.be NL

Nadere informatie

voor het GASTEC QA product certificaat voor Verticale uitmondingsconstructies voor gesloten gasverbruiktoestellen. GASTEC QA 83-1

voor het GASTEC QA product certificaat voor Verticale uitmondingsconstructies voor gesloten gasverbruiktoestellen. GASTEC QA 83-1 BRL GASTEC QA 83-1 1 juli 2015 Beoordelingsrichtlijn GASTEC QA 83-1 voor het GASTEC QA product certificaat voor Verticale uitmondingsconstructies voor gesloten gasverbruiktoestellen. Voorwoord Deze beoordelingsrichtlijn

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 0511 deel 1 Concept ter kritiek Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Verankering voor betonnen sandwichconstructies Vastgesteld door CvD (Wapeningsmaterialen) d.d. datum vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL

Wijzigingsblad BRL Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 9328 d.d. 24-04-2008. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu d.d. 01-12-2014. Aanvaard door

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Vloeimiddelen en vertinningspasta's voor zachtsolderen van capillaire verbindingen van koper en koperlegeringen. Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn BRL 1409 15 oktober 2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO productcertificaat voor Omhullingsmateriaal van kunststofvezel voor draineerbuizen. Vastgesteld door CvD (CvD-LSK) d.d. 18 februari 2011 Aanvaard

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 01-02-2012 voor het Kiwa productcertificaat voor Thermostatische mengkranen Voorwoord Kiwa Deze is opgesteld door het College van Deskundigen CWK van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied

Nadere informatie

Nummer K45964/01 Vervangt - Uitgegeven 2008-02-15 D.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6. Profielen van ongeplasticeerd PVC

Nummer K45964/01 Vervangt - Uitgegeven 2008-02-15 D.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6. Profielen van ongeplasticeerd PVC KOMO productcertificaat Nummer K45964/01 Vervangt - Uitgegeven 2008-02-15 D.d. - Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 6 Profielen van ongeplasticeerd PVC Gealan Fenster-Systeme GmbH VERKLARING VAN KIWA Dit

Nadere informatie