Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning"

Transcriptie

1 Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het berekenen van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf (ZzV) binnen de AWBZ en Wmo, zijn de zorguren die een cliënt heeft ontvangen van een zorgaanbieder de basis van deze wettelijke taak. Met behulp van de CAK-export exporteert de organisatie geleverde zorg naar het CAK, dat deze gegevens kan gebruiken voor de inning van de eigen bijdrage van de cliënt. Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Cliënt Indicatie Contract Inschrijving Planning Zorg Productieverantwoording Declaratie Overig Cliëntdossier raadplegen AZR Berichtenverkeer Importeren Contract koppelen aan ZZP Planning van aan- en afwezigheid SQL Zorgplan Verblijfsdagen en tijdelijke afwezigheid Bevriezen en vaststellen productie Managementinformatie Nieuwe cliënt aanmelden (handmatig / uit AW33) (AZR wachtlijst) AZR Berichtenverkeer Indicatie verwerken Contract koppelen aan Arrangementen Mutatie Zorgplanrapportage Aan- en afwezigheidsregistratie (dagdelen) Aanmaken facturen FarmedRX Contactpersonen beheren AZR berichtenverkeer Exporteren Wachtlijstbeheer Module zorgplanning MIC Tijdverantwoording (uren) Berichtenverkeer (AW 319 en CAK berichtenverkeer) Word-integratie Verklaring van de iconen Er wordt belangrijke informatie medegedeeld Er wordt een tip gegeven Er wordt een voorbeeld uitgewerkt of een toelichting gegeven

2 Inhoudsopgave... 3 CAK-interface in PlanCare Dossier... 4 Inrichten PCD... 4 Stroomschema... 8 Toelichting stappen... 9 Stap Stap Stap Stap 3A Stap Stap Stap 5A Stap Correctie Aanvullende rapportage Bijlage Pagina 2

3 Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het berekenen van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf (ZzV) binnen de AWBZ en Wmo, zijn de zorguren die een cliënt heeft ontvangen van een zorgaanbieder de basis van deze wettelijke taak. Met behulp van de CAK-export exporteert de organisatie geleverde zorg naar het CAK, dat deze gegevens kan gebruiken voor de inning van de eigen bijdrage van de cliënt. Voor het versturen van de bestanden kan met het CAK contact worden opgenomen en wordt een adres verstrekt waarnaar de bestanden kunnen worden opgestuurd. Uit de documentatie van het CAK: Via de ZA Standaard kunnen de cliënt- en zorguurgegevens worden aangeleverd van cliënten die ZzV of Wmo producten afnemen. De ZzV gegevens moeten via de AGB code worden aangeleverd. De Wmo producten via de WZA code. De WZA code is een nummer dat bestaat uit 6 posities die altijd start met de cijfers 69 (690032). Gebruikte afkortingen: CAK = Centraal Administratie Kantoor ZzV=Zorg Zonder Verblijf WMO=Wet Maatschappelijke Ondersteuning WZA=WMO ZorgAanbieder-code AGB = Algemeen Gegevens Beheer CAK-interface 2010 Naast de verantwoording van de uren aan het CAK worden per 1 januari 2010 ook de dagdelen meegenomen in de export. Hiervoor is in PlanCare Dossier een aantal aanpassingen gedaan. Op productniveau wordt aangegeven of dit product moet worden meegenomen in de CAKexport. Het kan dan zowel om een uren- (Tijdverantwoording) als om een dagdelenproduct (Aan- /afwezigheidsregistratie) gaan. Theoretisch kunnen zelfs mutatiedagen worden gebruikt. Pagina 3

4 Onderstaand wordt aangegeven waar de inrichting van PlanCare Dossier aan moet voldoen om een goede export te kunnen doen. in PlanCare Dossier De betreft een afzonderlijke PlanCare Dossier module: PlanCare Dossier CAK Interface. De volgende exporttypen zijn mogelijk: Test NAW Test Productie NAW Productie Test Correctie Correctie Het is aan te bevelen eerst een NAW-aangifte te doen en daarna pas een normale test- of productieaangifte. De NAW-aangifte wordt gecontroleerd, eventuele fouten kunnen door de gebruiker worden gecorrigeerd in PlanCare Dossier. Extra info van het CAK: Reeds eerder geëxporteerde perioden kunnen opnieuw worden aangeleverd, alleen de nieuwe regels worden dan geïmporteerd. Mocht een bestand (met een bepaald volgnummer) niet zijn aangeleverd, dan kan deze opnieuw worden aangeleverd onder een ander volgnummer. Inrichten PCD Om de te kunnen verzorgen moeten er binnen PlanCare Dossier enige zaken worden ingericht. AGB-codes In het verleden vond filtering plaats op de AGB-codes zoals deze waren vastgelegd op de afdeling. Dat is gewijzigd. De AGB-codes worden nu vastgelegd in het scherm Stamgegevens/Naslagtabellen/Onderhoud AGB codes. Pagina 4

5 Voor wat betreft de WMO aanlevering worden de WZA codes nog opgebouwd vanuit het veld WZA Code bij het onderhoud van de afdelingen. Zie onderstaande beschrijving. WZA-codes Het invoeren van WZA-codes vindt plaats onder menu optie Stamgegevens/Instellingen/Sectoren/Afdelingen. Voer de codes in op het hoogst mogelijke niveau. Wanneer alle afdelingen dezelfde code hebben kan worden volstaan met aangeven op sectorniveau. Wordt de code op instellingsniveau ingevuld, dan geldt deze voor alle onderliggende sectoren en afdelingen. Pagina 5

6 Let op: in de export worden alleen de laatste 6 posities meegenomen. Het is daarom aan te bevelen alleen 6-cijferige codes te gebruiken. Productie t.b.v. de export De productie die kan worden meegenomen met de export komt uit de modules Basisregistratie, Aan-/afwezigheid (dagregistratie) of Tijdverantwoording (urenregistratie). Het aangeven van de exportgegevens in de schermen Onderhoud projecten/project typen en Onderhoud projecten/planning legenda is komen te vervallen. De voor een export benodigde informatie wordt gekoppeld op productniveau. Producten Stamgegevens/Naslagtabellen/Producten Voor de CAK-interface zijn de volgende velden belangrijk: (1) Code(CAK): vermeld de CAK-code waarmee de productie aan het CAK zal worden gedeclareerd. De conversietabel CTG-prestatie/CAK-Code voor 2010 is te verkrijgen bij het CAK. (2) Eenheid: de eenheid dient per product goed te zijn aangegeven. Voor het CAK kunnen dit alleen minuten of dagdelen zijn. Voor dagdelen geldt een andere vorm van wegschrijven in het digitale format (1 dagdeel gaat naar buiten als 1 eenheid, er vindt dus geen omrekening naar uren plaats!). (3) Exporttype: kies hier voor ZZV (Zorg zonder verblijf) of WMO (ZMO producten). In onderstaande schermafdruk zijn de gegevens vanuit de conversietabel verwerkt voor het product H811 Dagactiviteit VG Licht. CTG CAK Product EB Prestatie code Plicht? H Dagactiviteit VG licht Ja Dagactiviteit VG Pagina 6

7 (1) (2) (3) Voorwaarden Om een juiste export te kunnen doen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan (zie ook onderstaande afbeeldingen). 1) Voor alle productie geldt dat het te registreren product moet zijn gekoppeld in de mutatie/productkoppeling. Dit is een vereiste! 2) Dit is ook de plaats waar de financiering wordt aangegeven. Er wordt dus niet gekeken naar een eventuele andere plaats waar de financiering is geregistreerd! De financiering is een belangrijk filter in de export. 3) Daarnaast moeten alle mogelijke project/product combinaties goed zijn gevuld. Hier wordt aangegeven waar per project/product combinatie de productie vandaan wordt gehaald. Pagina 7

8 1) 2) 3) Stroomschema Pagina 8

9 Stap 1 Productie rapport akkoord? NEE - cliënten uitsluiten (buiten standaard filter om) Stap 3 Test export *3A Test export alleen NAW Akkoord CAK? Stap 5 Productie export *3A Prod. export alleen NAW Akkoord CAK? JA JA JA Aangifte export is geslaagd voor periode! NEE NEE Stap 2 Cliënten uitsluiten Terug naar stap 1 Stap 4 Correctie in bijv. NAW Terug naar stap 3A of 1 Stap 6 Correctie in bijv. NAW Terug naar stap 5A of 1 Correctie Corrigeren van reeds aangeleverde bestanden bij het CAK Toelichting stappen Stap 1 Productie rapport akkoord? Ga naar menu optie Management/SQL rapporten en kies voor categorie Export en vervolgens voor het overzicht Controlerapport export CAK tbv ZA standaard Pagina 9

10 Kies een financiering. Selecteer vervolgens een of meer CAK-codes. Vul bij Peildatum (datum binnen een CAK-periode) een datum in en kies onder Opties een AGBcode (voor een ZZV-export) of een WZA-code (voor een WMO-export). Geef aan welk soort export het betreft. Klik op de knop Toon afdrukvoorbeeld en de controlelijst export CAK wordt getoond: Pagina 10

11 Het betreft hier een lijst met productie in dagdelen over week 1 t/m Eerst worden de totalen gegeven, waarna een uitsplitsing per cliënt volgt. Onderstaand een uitgebreider overzicht waarin zowel de uren als dagdelen terugkomen. (I.v.m. de privacy zijn de cliëntengegevens in de linker kolom verwijderd). Pagina 11

12 Stap 2 Cliënt uitsluiten (Export) In de CAK-interface worden cliënten onder de 18 jaar standaard NIET meegenomen in de export. Zij hoeven dus niet te worden uitgesloten. Om alle kinderen toch in de export mee te nemen moet onder Opties het vinkje voor Cliënten onder de 18 ook meenemen worden geplaatst. Pagina 12

13 Naast het automatisch uitsluiten van bepaalde (categorieën) cliënten blijft het mogelijk deze handeling handmatig uit te voeren. Ga hiervoor naar menu optie Cliënten(of Bewoners)/Cliënt uitsluiten(export). Het zoekscherm wordt geopend. Kies nu de cliënt die moet worden uitgesloten van de export. Het scherm Cliënt uitsluiten(export) wordt geopend. Maak een keuze of het de ZZV- of de WMO-export betreft en geef een datum Vanaf en/of Tot en met aan. Door het vinkje voor de datum Tot en met weg te halen wordt geen einddatum meegenomen. Let op. Het uitsluiten gebeurt per cliënt. Er kan dus geen groep cliënten worden geselecteerd. Wel kan een cliënt voor een langere periode, bijvoorbeeld het hele jaar, worden uitgesloten. In de conversietabel van het CAK is terug te vinden dat extramurale codes voor dagbesteding kind wel eigen bijdrageplichtig zijn. Dit is niet direct het geval, maar het schijnt zo te zijn dat kinderen weliswaar geen eigen bijdrage betalen voor de dagbesteding, maar ouders wel een beschikking krijgen. Er zijn instellingen die uit principe toch geen gegevens over productie van kinderen willen doorsturen. Stap 3 Ga naar menu optie Management/SQL rapporten en kies voor categorie Export en vervolgens voor het overzicht Export CAK tbv ZA standaard Pagina 13

14 Kies een financiering. Selecteer vervolgens een of meer CAK-codes. Geef aan welk soort export het betreft. Vul bij Peildatum (datum binnen een CAK-periode) een datum in en kies onder Opties een AGBcode (voor een ZZV-export) of een WZA-code (voor een WMO-export). Kies bij Soort export voor Test. Vervolgens moet bij Export worden aangegeven waar het exportbestand moet worden geplaatst (zie Bijlage). De bestandsnaam wordt automatisch bepaald, het verdient aanbeveling deze NIET Pagina 14

15 aan te passen. Het volgnummer start bij ingebruikname van de module bij 500 (om conflicten bij het CAK te voorkomen), het volgende jaar wordt gestart met 001. Informatie betreffende de bestandsbenaming uit de documentatie van het CAK: De bestandsnaam heeft de volgende indeling: AGB code of WZA code Laatste 5 posities van bestandsnummer, zijnde het jaartal JJ en het volgnummer waarbij tussen het jaartal en volgnummer een punt komt te staan (bijvoorbeeld ). Om technische reden is niet het volledige bestandsnummer in de bestandsnaam opgenomen. Klik vervolgens op de knop Toon afdrukvoorbeeld en na enige tijd verschijnt de melding dat het exportbestand is aangemaakt: Op de aangegeven locatie bevindt zich het exportbestand. Tip: maak een map aan met en daaronder een map Test (zie bijlage). Let op: gebruik om te testen alleen Soort export = Test, of Test NAW, het CAK zal anders het aangeleverde exportbestand als productie importeren. Er kan bij het exporteren worden bepaald welke CAK codes er mee gaan in de export. Zo wordt er extra flexibiliteit geboden om bijvoorbeeld voor een bepaalde AGB code een bepaald product niet mee te sturen, of om bijvoorbeeld in export A product X, Y en Z mee te sturen incl. kinderen en voor product A en B de export nog eens te draaien maar dan zonder kinderen. Pagina 15

16 Stap 3A Deze stap betreft de test export voor de NAW-gegevens. Zijn deze akkoord, dan volgt goedkeuring van het CAK. Worden er fouten gesignaleerd, dan dienen de personalia te worden aangepast (stap 4). De werking is gelijk aan die van stap 3, echter Soort export = Test NAW. Stap 4 Corrigeer bijv. personalia-gegevens van de cliënten. Stap 5 Ga naar menu optie Management/SQL rapporten en kies voor categorie Export en vervolgens voor het overzicht Export CAK tbv ZA standaard Vul bij Peildatum (datum binnen een CAK-periode) een datum in en kies onder Opties een AGBcode (voor een ZZV-export) of een WZA-code (voor een WMO-export). Pagina 16

17 Kies bij Soort Export voor Productie. Vervolgens moet bij Export worden aangegeven waar het exportbestand moet worden geplaatst (zie Bijlage). De bestandsnaam wordt automatisch bepaald, het verdient aanbeveling deze NIET aan te passen. Het volgnummer start bij ingebruikname van de module bij 500 (om conflicten bij het CAK te voorkomen), het volgende jaar wordt gestart met 001. Informatie betreffende de bestandsbenaming uit de documentatie van het CAK: De bestandsnaam heeft de volgende indeling: AGB code of WZA code Laatste 5 posities van bestandsnummer, zijnde het jaartal JJ en het volgnummer waarbij tussen het jaartal en volgnummer een punt komt te staan (bijvoorbeeld ). Om technische reden is niet het volledige bestandsnummer in de bestandsnaam opgenomen. Tip: maak een map aan met en daaronder een map Productie. Let op: gebruik om te testen alleen Soort export Test, CAK zal anders het aangeleverde exportbestand als productie importeren Stap 5A Ten behoeve van de productie export kunnen ook eerst de NAW-gegevens getest worden. Zijn deze akkoord, dan volgt goedkeuring van het CAK. Worden er fouten gesignaleerd, dan dienen de personalia te worden aangepast (stap 6). De werking is gelijk aan die van stap 5, echter Soort export=productie NAW. Stap 6 Corrigeer bijvoorbeeld de personalia-gegevens van de cliënten. Correctie Corrigeren van reeds aangeleverde bestanden bij het CAK. In de bestanden die aan het CAK zijn aangeleverd kunnen zich twee problemen voordoen: - Een productieregel van een cliënt is niet geëxporteerd naar het CAK Pagina 17

18 - Een productieregel is verkeerd geëxporteerd naar het CAK Deze fouten moeten in 2 stappen bij het CAK gecorrigeerd worden: a. Het volledig maken van de reeds ingevoerde periode bij het CAK (op basis van de sleutel: Medewerker/Cliënt/Product/Week, zodat de vulling bij het CAK compleet wordt gemaakt. Nu blijven er echter regels achter bij het CAK die nog gecorrigeerd moeten worden. b. Na stap a. moet voor alle cliënten een wijzigingsregel worden ingediend. Op deze manier worden foutief aangeleverde regels opnieuw aangeboden. De export in PlanCare Dossier kent voor de correctie twee opties: Test Correctie en Correctie (zie rode kader). Bij het indienen van een correctiebestand worden alle cliënten aan het CAK aangeboden. De reeds aangemelde cliënten worden door het CAK uit het bestand gefilterd. De melding hiervan kan genegerd worden. Aanvullende rapportage Voor 2010 was er een aantal extra CAK-rapporten beschikbaar omdat het ook was toegestaan de export op papier aan te leveren. Nu is dat niet meer toegestaan. De uitgefaseerde rapporten zijn nog beschikbaar onder Rapportagecategorie Uitgefaseerde management rapporten. Pagina 18

19 Cliënten met ZZP- of WMO-zorg in periode (ivm verzekeringsrecht) Te benaderen via Management/SQL rapporten, categorie Export. Dit overzicht toont binnen de opgegeven periode de cliënten die zorg hebben ontvangen. Het kan gebruikt worden om het verzekeringsrecht aan het zorgkantoor aan te tonen. Alle betreffende interne mutaties worden getoond met o.a. cliënt-titel, verzekeringsmaatschappij en verzekeringnummer. Het is tevens mogelijk de financieringen te tonen. Op de eerste pagina kunnen ook naam, afdeling en telefoonnummer van de instellingscontactpersoon worden opgegeven. Afdrukvoorbeeld Pagina 19

20 Export CAK uit historie Te benaderen via Management/SQL rapporten, categorie Export. Dit overzicht toont de geselecteerde export informatie. Afdrukvoorbeeld Pagina 20

21 Bijlage Pad voor het bestand aangeven Maak eerst een map aan waarnaar verwezen kan worden ten behoeve van de export (bijv. C:\CAK- Export\Test). Het pad voor het exportbestand wordt ingesteld via Bestand/Systeemfuncties/Onderhoud Rapportagecategorieën. Klik dubbel op Standaard categorieën en vervolgens op categorie Export (Management). In het rechterdeel van het scherm worden de rapporten getoond. Klik op rapport 39 Export CAK tbv ZA standaard. Door op de knop met rechtsonder in het scherm te klikken (zie rode kader) wordt het scherm Map selecteren geopend. Selecteer hier de aangemaakte map (in dit voorbeeld C:\CAK- Export\Test). Pagina 21

Inleiding. Verklaring van de iconen. Er wordt belangrijke informatie medegedeeld. Er wordt een tip gegeven

Inleiding. Verklaring van de iconen. Er wordt belangrijke informatie medegedeeld. Er wordt een tip gegeven Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Verklaring van de iconen

Inleiding. Verklaring van de iconen Inleiding De vragenlijstmodule van PlanCare Dossier maakt het mogelijk zelf vragenlijsten of inventarisaties te definiëren. In deze handleiding wordt beschreven hoe een vragenlijst wordt gemaakt en onderhouden

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.8 Managementoverzichten - overzicht. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.8 Managementoverzichten - overzicht. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzicht SQL-(management)rapporten... 2 Bijlagen... 18 Toelichting op rapport 0021... 18 Toelichting op rapport 0075... 22 SQL rapportagecategorieën... 26 PlanCare Dossier V11.8 - Pagina

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: Betaalbestanden (CLIEOP03 Export) Easy-work Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Technische informatie...3 Instellingen algemeen...3 Instellingen

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Instellingen Groeps Login & app

Instellingen Groeps Login & app Instellingen Groeps Login & app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen in The Nanny Kindplanning... 3 3. Mogelijkheden en keuzes in wijze van planning, registratie en facturatie... 4 3.1 Trajectplanning

Nadere informatie

Toegangsrechten omschrijvingen

Toegangsrechten omschrijvingen Toegangsrechten omschrijvingen Onderstaand overzicht geeft aan waar de te autoriseren functies zijn terug te vinden in PlanCare Dossier. Het is geen volledig overzicht omdat geen klantspecifieke functies

Nadere informatie

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS)

AANMELDING DIS. Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken. Datum: 6-11-2014. DBC Informatiesysteem (DIS) AANMELDING DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie : DIS00997 Datum: 6-11-2014 DBC Informatiesysteem (DIS) Postbus 2774 3500 GT Utrecht E: info@dbcinformatiesysteem.nl T: 030

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal

Handleiding. Ketenportaal Handleiding Ketenportaal Inleiding Op ons ketenportaal kunt u bestanden uploaden en rapportages ophalen. In deze handleiding leggen wij de verschillende functionaliteiten van het ketenportaal stap voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS)

Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Gebruikershandleiding scannen personeelsdossiers (PaXS) Inhoudsopgave Bestanden uploaden... 2 Omschrijving upload applicatie... 2 Bestanden uploaden... 3 Bestanden verwerken... 5 Omschrijving PaXS applicatie...

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Export: AFAS verloning

Export: AFAS verloning Export: AFAS verloning De AFAS verloning export vanuit Ons Administratie maakt het mogelijk om verloningsgegevens te exporteren. Deze koppeling vindt niet automatisch plaats, maar zal indien wenselijk/nodig

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Declaratie-export uitvoeren

Declaratie-export uitvoeren Declaratie-export uitvoeren In dit artikel wordt beschreven hoe een declaratie-export wordt uitgevoerd. Hiervoor is het nodig dat het gewenste exportprofiel is geconfigureerd. Navigeren Ga naar Beheer

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Aanmelden DIS

Handleiding Aanmelden DIS Handleiding Aanmelden DIS Handleiding aanmelding DIS en aanlevercontract aanmaken Versie 1, 24 juni 2016 Inhoud Vooraf 3 1. Aanmelden via DIS Portal 4 2. Aanmaken aanlevercontract 6 3. Mijn doorleveringen

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Conflicten in Ons Planning oplossen

Conflicten in Ons Planning oplossen Conflicten in Ons Planning Ons Planning wisselt gegevens uit met Ons Administratie middels een koppeling. Als bijvoorbeeld een nieuwe cliënt wordt aangemaakt in Ons Administratie, wordt deze cliënt 'geïmporteerd'

Nadere informatie

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4

Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Specificaties gegevensvelden ZZP-scoreprogramma versie 1.4 Let op: op dit document vindt versiebeheer plaats. Kijk voor de meest recente versie op www.zorgzwaartebekostiging.nl. In de onderstaande tabel

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Instructie urenregistratiesysteem. 1 Instructie urenregistratie 1.1

Instructie urenregistratiesysteem. 1 Instructie urenregistratie 1.1 Instructie urenregistratiesysteem 1 Instructie urenregistratie 1.1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Homepagina... 4 3. Klantenoverzicht... 6 4. Uren registeren... 7 5. Herhaling verleden... 9 6. Tijdregistratie

Nadere informatie

CORFU Standaard. CAK Online Registratie Functionaliteit

CORFU Standaard. CAK Online Registratie Functionaliteit CORFU Standaard CAK Online Registratie Functionaliteit Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart

Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart EBT-SOLUTIONS Handleiding exporteren en importeren van boekhouding. Van MijnWebwinkel naar Snelstart. 22-4-2010 Deze handleiding is bedoeld om uw boekhouding vanuit MijnWebwinkel te exporteren waarna te

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes

17 gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. WMO (± 60 AGBcodes Procesbeschrijving registratie WMO (ook toe te passen op de Jeugdwet) Versie: 2 Datum: 6 augustus 2014 Situatieschets op hoofdlijnen: - Nu: 16 AGB codes (7 zorgkantoren) t.b.v. AWBZ - Straks: 16 AGB codes

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd.

De handmatige betaling verloopt op de standaardmanier. Deze wordt verder niet uitgelegd. JW321 en JW322 Als het goed is, zijn de facturen al uitgefilterd op verschillende categorieën. We controleren of de tarieven kloppen bij de eerste factuur van iedere aanbieder. Zo ja, kunnen deze betaald

Nadere informatie

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen

ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons. Voorbereidingen ZI-meting uitvoeren met behulp van Ons Gedurende de periode van 1 oktober 2013 tot en met 13 december 2013 dienen alle zorgorganisaties de jaarlijks terugkerende VVT-kwaliteitsgegevens aan te leveren in

Nadere informatie

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet Handleiding Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet De Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet geeft een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Werkinstructie Mutatieformulier

Werkinstructie Mutatieformulier Werkinstructie Mutatieformulier Inleiding Het nieuwe mutatieformulier wordt door diverse medewerkers binnen De Zorgggroep gebruikt om mutaties in het zorgproces door te geven aan de administratie. Naast

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 9.0 Versiedatum: 13 maart 2014 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921m Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - url vermelding naar bestandsuitwisseling

Nadere informatie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie

Handleiding Mplus Touch Screen Kassa. Module T1101 - Uurregistratie Handleiding Mplus Touch Screen Kassa Module T1101 - Uurregistratie www.bolt.nl/afrekenen Inhoudsopgave 1 Module uitleg...3 1.1Doel...3 2 Module configuratie...4 3 Module uitleg...5 3.1Tijd registratie

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

Facturenoverzicht & Exporteren

Facturenoverzicht & Exporteren Facturenoverzicht & Exporteren Ga via Tabblad naar toolbar Het onderstaande scherm zal zich openen. FysioRoadmap toont hierbij het laatst geopende facturen overzicht. Factuur

Nadere informatie

Beginnen met de Agenda & planning module

Beginnen met de Agenda & planning module Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 Minimale stappen om te beginnen Introductie Hieronder wordt het minimum aantal stappen om te beginnen met de module Agenda & Planning kort beschreven.

Nadere informatie

Stap 1: Aanmaken BTW-codes

Stap 1: Aanmaken BTW-codes Belangrijke informatie voor gebruikers van BaseNet: Gebruikers van BaseNet dienen in te loggen via https://preview.basenet.nl om onderstaande stappen te doorlopen. Na het doorlopen van onderstaande stappen

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Website catalogus beheer

Website catalogus beheer Website catalogus beheer Laatste wijziging: 17/02/2016 Uw website bevat een catalogus waarin de producten in verschillende categorieën zijn ondergebracht. Dit kan op een aantal verschillende manieren,

Nadere informatie

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>>

Verdere vragen of opmerkingen kunnen gericht worden aan de administratie of onder magister@heemlanden.nl. Print hier een afdrukbaar PDF exemplaar>>> Handleiding Magister lokaal Docent/Mentor LvLwooiV1.013 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Magister versie. Vele gelukkige gebruikers zijn u al voor gegaan. Maar waarom nu eigenlijk alweer iets

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4

HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 HANDLEIDING INLOGGEN OP HDN.NL VERSIE 1.4 1 INLEIDING Om toegang tot de beveiligde persoonlijke omgeving van de HDN website te krijgen (www.hdn.nl), moet uw Internet browser voorzien zijn van een HDN certificaat.

Nadere informatie

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey

www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey www.cadac.com Gebruikershandleiding CBZ Add-in Arkey Versie: 2.0.0 Datum: 16-10-2007 www.cadac.com Inhoudsopgave 1 Methodiek... 3 2 Tekening openen... 3 3 Ruimteboek openen... 4 3.1 Nieuw ruimteboek aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

LAS exporteren leerlinggegevens

LAS exporteren leerlinggegevens LAS exporteren leerlinggegevens Stappenplan 2017/2018 Hoe exporteer ik mijn leerlinggegevens vanuit het leerlingadministratiesysteem (LAS)? Vanuit uw leerlingadministratiesysteem kunt u een UWLR-bestand

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

1. TweedeHonk Urenregistratie via internet

1. TweedeHonk Urenregistratie via internet 1. TweedeHonk Urenregistratie via internet 1.1 Algemene principes registratie De registratie van uw opvanguren vindt plaats via internet op de volgende wijze: 1. Gastouder voert de urenregistratie in.

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

POVO-module Rotterdam Handleiding VO

POVO-module Rotterdam Handleiding VO POVO-module Rotterdam Handleiding VO Direct naar (muisklik) Stappenplan Brugklastype beheren Leerling aanmelden Aanmelding verwerken Toelaatbare lln verwerken Gegeven exporteren Eindtoets Overzichten Uitschrijfbewijzen

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers

Gebruikershandleiding 1.4. WerkBonPdf. Registratie van uren, onderdelen en kilometers Registratie van uren, onderdelen en kilometers 1. Inleiding Een belangrijk aspect van het werk van de buitendienst is, na het uitvoeren van een opdracht, een werkbon op te stellen met daarop de verrichte

Nadere informatie