MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12"

Transcriptie

1 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

2 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de investeringen in Business Intelligence (BI). Een adequate toepassing van BI vraagt een georganiseerde BI functie, waarin business en IT samenwerken op het gebied van informatiemanagement. Het MIMO model biedt handvatten voor het organiseren van deze BI functie en geeft inzicht in de stappen om te groeien in volwassenheid op zeven verschillende dimensies ( PRODUCTS ). Toepassing van het MIMO model met een integrale aanpak ten aanzien van deze dimensies leidt tot een optimaal rendement uit het BI budget met als resultaat een intelligenter en effectiever opererende organisatie. Inhoud Introductie 3 Valkuilen 4 Maturity Information Management Organization (MIMO) 6 MIMO in de praktijk 9 Conclusie 10 Referenties 11 Maturity Information Management Organization pagina 2 van 12

3 Introductie Business Intelligence (BI) is inmiddels een bekend begrip binnen veel organisaties. In de afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in BI initiatieven. De meest recente cijfers tonen aan dat in 2013 wereldwijd ruim veertien miljard dollar aan BI software is uitgegeven. Opnieuw een stijging van 8% ten opzichte van Mogelijk zijn deze uitgaven juist als gevolg van de kredietcrisis de afgelopen jaren enorm toegenomen, aangezien in 2006 nog circa de helft van deze veertien miljard werd uitgegeven. Desondanks zijn nog weinig organisaties erin geslaagd om daadwerkelijk voordeel te behalen uit relevante BI investeringen. Dikwijls blijven organisaties steken bij de realisatie van een datawarehouse en inzet van state of the art rapportages. Andere aspecten, waaronder datakwaliteit en afstemming ten aanzien van besluitvorming, worden onvoldoende georganiseerd om daadwerkelijk toegevoegde waarde uit BI te halen. BI is namelijk meer dan alleen het toegankelijk maken, analyseren en begrijpen van één van de belangrijkste bronnen binnen de organisatie: ruwe data. Drijfveer is juist het kunnen omzetten van deze data naar informatie die kan leiden tot acties gericht op sturing van processen en gerelateerd aan doelstellingen en risico s. Een adequate toepassing van BI vereist een goede organisatie van de BI functie waarbij transparantie en een integrale aanpak de sleutelwoorden vormen. In deze paper wordt aan de hand van het MIMO model inzicht gegeven hoe de BI functie binnen een bedrijf naar een hoger volwassenheids niveau kan groeien. Met een goede organisatie wordt minder geld verspild aan niet waardevolle BI toepassingen en wordt de toegevoegde waarde fors verhoogd. Gestructureerd Informatievoorziening Ad Hoc verwevenheid in bedrijfsvoering Geïntegreerd Figuur 1: Volwassenheidsfasen MIMO Maturity Information Management Organization pagina 3 van 12

4 Valkuilen In de loop der jaren zijn vele verschillende definities opgetekend voor het begrip BI. Een van de eerste definities is afkomstig van Greene (1966): The processed information of interest to management about the present and future environment in which the business is operating. Toch lijkt het erop dat reeds in de 19e eeuw aan BI werd gedaan. Hoe heeft anders een vooraanstaande Franse mijndirecteur, Henri Fayol, de naar zijn overtuiging belangrijkste management activiteiten kunnen uitvoeren: Plannen en voorspellen Coördineren Vergelijken van de uitvoering met opgestelde plannen Zeker is dat sinds de 19e eeuw door organisaties wereldwijd veel geld is geïnvesteerd in BI. Zoals ook uit onderzoeken blijkt, is het gewenste effect in meer dan de helft van de gevallen uitgebleven en sterker nog, is zelfs verlies geleden als gevolg van niet adequate toepassing van BI. On track en in control Eén van de valkuilen waardoor BI niet het gewenste effect heeft, wordt veroorzaakt doordat aan een te groot aantal informatiebehoeften wordt voldaan met veelal losstaande rapportages. Een situatie waarin het goed mogelijk is dat het overzicht zoek raakt en geen eenduidig antwoord kan worden gegeven op verschillende informatiebehoeften. Risico hierbij is dat door deze situatie juist een averechts effect ontstaat: foutieve besluiten. Een informatiebehoefte dient gerelateerd te zijn aan het meten van de performance ten aanzien van een bedrijfsdoelstelling als afgeleide van de strategie ( on track) of ondersteuning bieden in de monitoring van risico s binnen processen ( in control ). Alle andere informatiebehoeften zijn niet relevant. De huidige situatie leert ons dat in veel organisaties geen gebrek is aan antwoorden afkomstig uit BI-toolings, maar het niet zeker is of wel de juiste vragen worden gesteld. Business case De Return On Investment (ROI) van BI bepalen is niet eenvoudig, immers wat levert een goede beslissing op? Deze vraag is in veel gevallen moeilijk te beantwoorden. Eenvoudiger is het om te berekenen hoeveel de kosten bedragen van een foutieve beslissing. Wellicht is dat de reden dat de ROI zelden of nooit wordt meegenomen in een business case voor BI. Als de business case voor een BI project überhaupt al wordt gemaakt, dan richt deze zich met name op het terugdringen van het aantal FTE s dat gemoeid is bij het vervaardigen van rapportages en het verkorten van de doorlooptijd die het vervaardigen vraagt. Wellicht nog aangevuld met enkele kwalitatieve aspecten rondom BI. Het is correct om uit te gaan van kostenbesparing in de processen als gevolg van BI, één van de doelstellingen is uiteindelijk om de efficiency te verbeteren. Nauw verbonden aan procesoptimalisatie is het managen van risico s in processen. Uiteindelijk is elk risico te kwantificeren, waarbij moet worden toegegeven dat dit niet in alle gevallen een sinecure is. Toch is dit de insteek die moet worden gekozen om een goede business case te kunnen maken. Bijvoorbeeld risico A kan elke dag optreden en heeft een negatieve waarde van 1.000,- per gebeurtenis. Indien dit risico niet adequaat wordt gemanaged, kost dit mogelijk op jaarbasis 365K. De moeite waard dus om te managen en een rapportage voor te realiseren. Naast het kwantificeerbaar maken van risico s geldt ook voor de opbrengsten een dergelijke aanpak. Zo kan bijvoorbeeld na analyse van verzamelde data worden besloten een nieuw product aan het porfolio toe te voegen voor het bereiken van een nieuwe doelgroep. De prognoses voor beoogde verkoopresultaten zijn de becijfering van de opbrengsten. strategisch on track tactisch in control operationeel Figuur 2: Informatiebehoeften en BI focus Maturity Information Management Organization pagina 4 van 12

5 Het hanteren van deze aanpak helpt in het prioriteiten stellen van verschillende BI initiatieven. Stel dat in dezelfde organisatie risico B een negatieve waarde van 20K per gebeurtenis heeft, waarbij deze eenmaal per jaar kan optreden. Bij beperkte capaciteit zou het initiatief om risico A te managen voorrang moeten krijgen boven risico B. verschillende gegevens, bijvoorbeeld klantcoderingen, niet in overeenstemming zijn. Ook hier geldt dat afstemming vereist is om de fragmentatie van informatie en het ontstaan van informatiesilo s tegen te gaan. Bij het gebrek aan afstemming ontbreekt een geïntegreerd zicht op stuurindicatoren, wat juist de kracht vormt van een datawarehouse. Tooling In veel organisaties geldt: zonder inzet van een datawarehouse en een rapportage tool waarschijnlijk geen BI. Echter, één van de valkuilen is de focus op louter de techniek, waarbij de ontwikkelaars zichzelf verliezen in de optimalisatie en verfijning van rapportages en de architectuur en/of instellingen van het datawarehouse. Het merendeel van de gebruiker is informatieconsument en is gebaat bij een eenvoudige en overzichtelijke rapportage zonder behoefte te hebben aan een groot scala aan uitgebreide functionaliteiten. Op basis van ervaringen is de inschatting dat meer dan 80% van het budget wordt gespendeerd aan 20% van de functionaliteit. Met de andere 20% van het budget wordt dus 80% van de functionaliteit gerealiseerd. Veelal komt dit door eindeloze doorontwikkeling van rapportages om uitzonderingsgevallen automatisch mee te nemen evenals het toevoegen van extra functionaliteit. Voor beide geldt dat de vraag moet worden gesteld wat de meerwaarde hiervan is. Uitzonderingsituaties zijn over het algemeen duidelijk te herkennen en daarmee te managen, terwijl een uitgebreide functionaliteit de toegankelijkheid van de rapportages voor de gebruiker juist verkleint. Een tweede valkuil op het gebied van alignment is het gebrek aan samenwerking en afstemming tussen IT afdeling en de business professionals. Dit leidt tot onduidelijkheid ten aanzien van eigenaarschap van de informatie, waardoor onjuiste keuzes worden gemaakt gedurende de realisatie van rapportages en het gebruik ervan onvoldoende wordt gestimuleerd. Cultuur Een laatste reden die de kans van slagen hindert is dat BI niet leeft binnen de organisatie. Vaak bestaan losse initiatieven op het gebied van BI, maar vervolgens is binnen de organisatie onvoldoende draagvlak om BI projecten succesvol af te ronden. Het probleem zit vaak in het gebrek aan het besef dat Meten is weten en het besef welke persoonlijke voordelen kunnen worden behaald met BI. Daarnaast ontbreekt het dikwijls aan een duidelijke vertaling van de strategie van de organisatie naar meetbare doelstellingen. Als gevolg daarvan blijven de BI initiatieven regelmatig beperkt tot de implementatie van een BI tooling door de IT afdeling en het gebruik daarvan door slechts enkele business professionals, vaak alleen de key users uit de projecten. Alignment Samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen binnen dezelfde organisatie is niet altijd eenvoudig. Hierin schuilt gelijk een van valkuilen voor BI. Eenduidigheid van definities komt onder druk te staan indien geen afstemming plaats vindt. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk om de single version of the truth te rapporteren. Consequentie is dat stuurindicatoren niet vergelijkbaar zijn en daardoor telkens weer discussie kan ontstaan over de waarheid van de cijfers in plaats te spreken over de acties die moeten worden ondernomen. Het gebrek aan eenduidige definities is niet de enige oorzaak voor het ontbreken van één waarheid. Op het moment dat data uit verschillende bronsystemen wordt geëxtraheerd blijkt uit ervaring dat afstemming tussen de De bovenstaande valkuilen geven aan dat een daadwerkelijke succesvolle toepassing van BI afhankelijk is van meerdere factoren. De crux ligt in de organisatie van BI en de afstemming tussen organisatie, technologie en gebruikers. Maturity Information Management Organization pagina 5 van 12

6 Maturity Information Management Organization (MIMO) Conform het gedachtegoed van Bill Hostmann (Gartner Research) is de BI functie (Business Intelligence Competence Center, afgekort BICC) een organisatie onderdeel, waarin professionals vanuit drie verschillende expertises samenwerken (figuur 3): business analytisch IT IT expertise Business expertise BICC Figuur 3: Drie competenties van een BICC Analytische expertise Achtergrond MIMO De eerste bouwsteen van het MIMO model is gebaseerd op de aspecten volwassenheid en groei. Groeimodellen geven richtlijnen bij de ontwikkeling van processen. Het meest bekende groeimodel in de software-industrie is het Capability Maturity Model (CMM). Dit model is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Amerikaanse overheid en het Software Engineering Institute (SEI). Het model wordt gebruikt om de volwassenheid van een proces in een organisatie te meten aan de hand van vijf niveaus. Een organisatie kan vervolgens met duidelijk voorgeschreven stappen groeien naar een hoger niveau, waarbij het oude niveau als basis wordt behouden. Sinds de introductie is het CMM uitgegroeid tot een gevestigd model in de wereld van informatiemanagement en systemen. In onze benadering is de volwassenheid van de BI organisatie een proces en biedt het groeimodel houvast voor de organisatie om ambities te bepalen en een stappenplan te formuleren. In het MIMO model zijn de niveaus van het CMM overgenomen. Vanuit het MIMO model wordt dit gedachtegoed volledig onderschreven. Het succes van de BI functie is evenredig afhankelijk van de verwevenheid van business en IT ten aanzien van informatiemanagement. De vraag waarmee veel organisaties worstelen is hoe deze verwevenheid te organiseren. Het MIMO brengt daarbij uitkomst. Het MIMO model richt zich op de organisatie van de BI functie. Het model helpt bij het vaststellen van de volwassenheid van de BI functie in de organisatie en geeft inzicht in welke stappen zijn vereist om te groeien naar de gewenste mate van volwassenheid. In het model zijn in totaal zeven dimensies beschreven ( PRODUCTS ): Proces Organisatie Data Users Cultuur Technologie Strategie De tweede bouwsteen is gebaseerd op het concept business-alignment. Over het feit dat IT implementaties gepaard zouden moeten gaan met inachtneming van de reeds aanwezige processen binnen de organisatie is de afgelopen jaren voldoende geschreven. De basis van business-alignment kan worden omschreven als een evenwichtige balans tussen organisatiestrategie, IT-strategie, organisatie-infrastructuur, IT-infrastructuur en processen. Deze balans kan worden bereikt door middel van een strategische koppeling en functionele integratie tussen de verschillende dimensies in een organisatie. Het MIMO model maakt gebruik van verschillende dimensies waarlangs BI kan worden georganiseerd. De dimensies zijn ontleend aan verschillende groeimodellen, waaronder het Business-IT Alignment model van Scheper (2002). Een nieuwe dimensie, Data, is toegevoegd aangezien de kwaliteit en eenduidigheid van data van wezenlijk belang zijn in de organisatie van BI. Vanwege de bewezen kracht van het CMM model en het Business-IT Alignment model zijn beide modellen geïntegreerd in één model voor de organisatie van de BI functie; het MIMO model. De groei in volwassenheid vraagt een integrale aanpak ten aanzien van deze dimensies. Maturity Information Management Organization pagina 6 van 12

7 MIMO doelstellingen Het voornaamste doel van MIMO is inzicht geven in hoe de BI functie in een organisatie goed kan worden georganiseerd en daarmee naar een hoger volwassenheidsniveau kan groeien. Het heeft immers geen zin om op technisch vlak een vooruitstrevende koers te varen en verder geen inspanning te doen om de cultuur ten aanzien van BI naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Volwassenheidsniveau Initial Repeatable Defined Managed Embedded Kenmerken Chaotisch en ad hoc Professionalisering Standaardisatie Optimalisatie Fijnafstemming Strategie BI is onbekend voor de organisatie BI initiatieven BI beleid geformuleerd BI onderdeel van programma en projecten Strategisch beleid gekoppeld aan BI beleid Organisatie Individuele rapportage initiatieven Diverse projectteams (vooral IT gericht) Overkoepelend projectbureau, aangestuurd vanuit IT afdeling BI competence centre aangestuurd door CIO BI volledig geïntegreerd op bestuurlijk niveau Proces Ad-hoc rapportage ontwikkeling Projectmatig ontwikkelen BI toepassingen Standaard projectaanpak en ontwikkelmethodiek Besluitvorming en financiering door business geformaliseerd Geïntegreerde besluitvorming door business en IT Data Databronnen versnipperd over de hele organisatie Verschillende informatiebronnen, management op divisie niveau Corporate management van informatiebronnen en definities Proces datakwaliteit ingericht (incl. cleansing) Data stewards, corporate datamanagement Technologie Geen specifieke rapportage tools Diverse toolsets in gebruik voor rapportage Centrale keuze en inzet van BI platform (DwH) Business packages (obv best practice) Rol gebaseerde BI toepassing Gebruikers Geen BI gebruikers (Decentrale) user groups BI rollen gedefinieerd Power Users BPO organisatie Cultuur Meten wordt als administratieve last gezien Bewustwording Meten = weten Sturing en besluitvorming o.b.v. prestatie indicatoren Volledige openheid en inzicht prestaties Prestaties gerelateerd aan omgeving (markt) Tabel 1: MIMO Model Om dit doel te bereiken is het ten eerste van belang de huidige situatie ten aanzien van de BI functie in kaart te brengen. Met het MIMO kan per dimensie de status worden vastgesteld en over het geheel worden bepaald op welk volwassenheidsniveau de organisatie zich bevindt. Vervolgens kan het ambitieniveau worden vastgesteld door te bepalen welke BI functie het beste past bij de organisatie en aansluit bij de strategie. Bij het vaststellen van de ambitie is het van belang de samenhang tussen de verschillende dimensies in ogenschouw te nemen. Gevolg is namelijk dat gebruik van BI rapportages achterblijft en daarmee de meerwaarde van BI niet ten volle wordt benut. Tot slot biedt MIMO houvast om een gedegen stappenplan uit te zetten, waarbij de stappen voor de verschillende dimensies als deelprojecten kunnen worden beschouwd. Een stapsgewijze groei naar een hoger volwassenheidsniveau biedt een solide basis voor een gezonde BI omgeving. Maturity Information Management Organization pagina 7 van 12

8 Kenmerken MIMO fasen Het MIMO model is langs twee assen opgesteld, horizontaal staan de verschillende niveaus van volwassenheid en op de verticale as de dimensies ( PRODUCTS ) met betrekking tot de BI functie. Fase 1. Initial Deze fase wordt gekenmerkt als chaotisch en ad hoc. De BI activiteiten en organisatie daarom heen kennen geen enkele mate van structurering. Elke ontwikkeling op het gebied van BI gebeurt op ad hoc basis, waarbij consistente ondersteuning door BI tooling en/of standaarden ontbreekt. Fase 2. Repeatable Het kenmerk van deze fase is professionalisering. Binnen een organisatie is sprake van diverse BI initiatieven waarbij een overkoepelende aanpak en sturing ontbreken. In deze fase worden BI ontwikkelingen projectmatig aangepakt. Fase 3. Defined Bij deze fase is sprake van standaardisatie. BI initiatieven worden centraal gecoördineerd en ingevuld conform een standaard projectaanpak en ontwikkelmethodiek. Fase 4. Managed Bij deze fase neemt de verwevenheid tussen business en IT verder toe en worden BI initiatieven meer vanuit business perspectief benaderd, waarbij ook eigenaarschap voor BI activiteiten naar de business verschuift. Fase 5. Embedded Tijdens deze fase draait het om verfijning van de BI organisatie. Business en IT kennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de BI organisatie waarbij BI ook op bestuurlijk niveau is geïntegreerd en de externe omgeving wordt meegenomen. Maturity Information Management Organization pagina 8 van 12

9 MIMO in de praktijk Het MIMO model is reeds een aantal malen succesvol ingezet binnen organisaties. Bij een Europees breed opererende organisatie heeft het onder andere ertoe geleid dat de besluitvorming en planning ten aanzien van BI initiatieven is geformaliseerd. Voorheen werden BI initiatieven opgepakt naar volgorde van binnenkomst of naar willekeur van het BI ontwikkelteam. Ondanks het beleid om louter rapportages te ontwikkelen die bedrijfsbreed konden worden ingezet, werd elke informatiebehoefte zonder controle aan de wensenlijst toegevoegd. Daardoor zijn alsnog veel lokale rapportage wensen ingevuld. In de nieuwe situatie worden nieuwe aanvragen voor rapportages in een eenvoudige template beschreven. Alle nieuwe en gewijzigde informatiebehoeften worden door de regionale informatiemanagers verzameld en afgestemd. Vervolgens worden de ontwikkelingen ingepland in de release kalender waarin vier keer per jaar een go live moment is vastgelegd. Het inplannen gebeurt op basis van de beschikbare capaciteit en de door de stuurgroep gestelde prioriteiten. Deze besluitvorming is bovendien transparant gemaakt via een toelichting van de besluiten aan de business professionals. De afwegingen voor de besluitvorming en de rollen daarbij, zijn bovendien eenvoudig beschreven en voor iedereen in de organisatie inzichtelijk. De stuurgroep bestaat uit zowel IT managers als bestuurders uit de business. Het resultaat van deze formalisering is dat business en IT gezamenlijk besluiten over de te realiseren informatiebehoeften. Met als gevolg dat alleen budget wordt besteed aan de rapportages die het meest bijdragen aan de business. Daarmee wordt geen onnodig geld meer uitgegeven aan de ontwikkeling van niet waardevolle BI en is de doorlooptijd waarin de belangrijke rapportages worden gerealiseerd fors gereduceerd. Het MIMO model is naast toepassing in de praktijk ook besproken en gevalideerd met een aantal docenten en hoogleraren van HBO en universiteiten in Nederland. een organisatie eenduidig moet zijn vastgelegd en is vertaald naar succesfactoren (KPI s) op de verschillende niveaus; strategisch, tactisch en operationeel. Een voorbeeld uit de praktijk waarbij dit goed is ingericht vinden we in de automotive industrie. Een vooraanstaand automerk heeft zichzelf tot doel gesteld vanaf 2010 structureel de nummer 1 positie te bekleden in het Gartner Kwadrant met betrekking tot klanttevredenheid. Deze strategische doelstelling is vertaald naar verschillende KPI s die bijdragen aan het bereiken van deze positie. Voor de telefoniste in een call center betekent dit dat de telefoon binnen zes seconden moet worden beantwoord en dat het management van het call center daarop zal sturen. Naast transparantie in de vertaling van strategie naar eenduidige KPI s op verschillende niveaus, is het belangrijk de besluitvorming en rolverdeling binnen de BI organisatie duidelijk vast te leggen. Integrale aanpak De integrale aanpak ten aanzien van de verschillende dimensies uit het MIMO model is een tweede belangrijke voorwaarde voor een goed werkende BI functie. Als het belang van sturing op performance niet wordt gedragen door de medewerkers in de organisatie, zal de automotive organisatie uit het voorbeeld niet of nauwelijks in staat zijn haar doel te realiseren. Ondanks dat managers en medewerkers wellicht beschikken over eenvoudige toegang tot de relevante informatie. Als groei op één van de PRODUCTS -dimensies de overhand heeft zal het rendement niet maximaal zijn en de last op het BI budget wellicht onevenredig hoog. Door de dimensies op elkaar af te stemmen kan een simpele maatregel, zoals bijvoorbeeld het geven van trainingen aan gebruikers meer rendement opleveren dan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw software pakket terwijl het volledige potentieel van het huidige product nog niet wordt benut. Transparantie Belangrijk voor een goede werkende BI functie is de verwevenheid die wordt gerealiseerd tussen business en IT ten aanzien van informatievoorziening. Hierbij geldt dat transparantie een vereiste is. Dat houdt onder meer in dat de strategie van Maturity Information Management Organization pagina 9 van 12

10 Conclusie BI is niet alleen tooling. Het is een proces dat ertoe bijdraagt dat de organisatie intelligenter en effectiever kan opereren. De BI functie die dit proces ondersteunt, kan worden georganiseerd met behulp van het MIMO model (Maturity Information Management Organization ). Met een volwassen BI functie kunnen de volgende voordelen worden behaald: Door business en IT afgestemde prioriteitsstelling ten aanzien van informatievraagstukken. On track ; informatiebehoefte is gerelateerd aan het meten van de performance ten aanzien van een bedrijfsdoelstelling als afgeleide van de strategie. In control ; informatiebehoefte biedt ondersteuning in de monitoring van risico s binnen processen op tactisch en operationeel niveau. BI proces is volledig geïntegreerd in alle lagen van de organisatie. Het MIMO model leidt tot toenemend actiegericht handelen van de organisatie waardoor het rendement op BI investeringen wordt verhoogd. Maturity Information Management Organization pagina 10 van 12

11 Referenties Carnegie Mellon University Software Engineering Institute (SEI) (2006). Capability Maturity Model Integration (CMMI-DEV. V1.2) Scheper, W.J. (2002). Business IT Alignment: oplossing voor de productiviteitsparadox. Oratie: Utrecht, Nederland. Greene, (1998). Gilad & Gilad. Kennisportal.com. Knapik,Datamonitor (2008). Business Intelligence in Retail Banking. Bill Hostmann (2007), Gartner. BI Competence Centers: From Should we? to How should we? NCC & Sybase (2006). Business Intelligence Results of the rapid service. Trifkovic, Datamonitor (2007). Business Intelligence: Global Market Forecast Model (Interactive Model). Auteur Ramond Leenders, BI thought leader en Managing Consultant / Value Proposition owner bij Ctac, is sinds eind jaren 90 in diverse rollen onafgebroken actief geweest in het BI vakgebied. Het merendeel van de opdrachten is uitgevoerd bij internationale organisaties, waarbij Ramond gedurende de laatste jaren als business consultant verantwoordelijk was voor het organiseren van de BI functie Bronvermelding RIO White paper Ctac N.V. 2014, alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een databank of retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ctac N.V. Maturity Information Management Organization pagina 11 van 12

12 Meerendonkweg TZ s-hertogenbosch Postbus AT s-hertogenbosch T+31 (0) F+31 (0) NL-SOL-BI-BR

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht

Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011. Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Voorlopige resultaten Informatiemanagement onderzoek 2011 Woensdag 19 oktober NGI IM Utrecht Agenda 19.00 19.15 Welkom en inleiding 19.15 19.45 IM Onderzoek 2011 19.45 20.15 Pauze 20.15 21.00 Discussie

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Realiseren van een gezamenlijke BI visie als kader voor toekomstige initiatieven

Realiseren van een gezamenlijke BI visie als kader voor toekomstige initiatieven Business Intelligence bij Eneco... Realiseren van een gezamenlijke BI visie als kader voor toekomstige initiatieven 11 november 2009 IBM Cognos Performance Profiel Rob Bakker... Vanaf 2003 in Business

Nadere informatie

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Sturen met inzicht op basis van managementinformatie Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Eemnes 16 april 2008 InfoTopics Jong bedrijf met veel ervaring Focus op onderwijs Focus op managementinformatievoorziening

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Data Quality Solutions. Remco Kruithoed Unitmanager Business Intelligence Solutions Sogeti Nederland

Data Quality Solutions. Remco Kruithoed Unitmanager Business Intelligence Solutions Sogeti Nederland Data Quality Solutions Remco Kruithoed Unitmanager Business Intelligence Solutions Sogeti Nederland Agenda Belang Data Quality Data Quality Solutions Casestudy AA AB AC 33 AE AF Nanastec B.V. (failliet)

Nadere informatie

Business Intelligence bij AVR

Business Intelligence bij AVR Business Intelligence bij AVR De verandering voor de controllingfunctie Martin van Daalen, 15 maart 2012 Agenda Wie ben ik Wie zijn wij Optimalisatie transactieverwerking en informatievoorziening BI project

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Waardegestuurd Contractmanagement

Waardegestuurd Contractmanagement Waardegestuurd Contractmanagement Wat is de effectiviteit van úw Inkoop- en Contractmanagement? Augustus 2015 Ontwikkeling in Inkoop & Contractmanagement Uit Onderzoek van de IACCM (International Association

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

25 Het CATS CM Maturity Model

25 Het CATS CM Maturity Model 25 Het CATS CM Maturity Model Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het advies- en trainingswerk van CM Partners is, uitgaande van CATS CM, een volwassenheidsmodel opgesteld dat ingezet kan worden

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel 1 Tips & trucs voor een betere projectplanning en verhoging van uw Project Maturity Utrecht, 25-1-2011 2 Agenda Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian

Inkoopsamenwerking. Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian Inkoopsamenwerking Samen ambities realiseren Harco Bouwman, Partner, Trevian WIE IS TREVIAN? HET ONTSTAAN TREVIAN HEEFT HAAR WORTELS IN DE CORPORATIE SECTOR EN IS IN 2009 ONDER DE NAAM TREVIN OPGERICHT

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

BI appliance op maat. Ruud Geerlings

BI appliance op maat. Ruud Geerlings BI appliance op maat Ruud Geerlings Programma Factoren binnen BI BI Appliances BIbox Toepassing BIbox Samenvatting Faalfactoren BI-projecten Business Betrokkenheid Veranderingen Technieken Faalfactoren

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Asset Lifecycle Informatie Management. Visie op Asset management

Asset Lifecycle Informatie Management. Visie op Asset management Asset Lifecycle Informatie Management Visie op Asset management Even voorstellen Jan Roodzand Roodzand Advice Management Consultant / Programma manager >30 jaar ervaring in CAD/GIS gerelateerde (integrale)

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Contentstrategie & Inbound Marketing De Post HBO opleiding Contentstrategie & Inbound Marketing duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie?

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Onderzoek naar het informatiemanagement bij de top van de Nederlandse bedrijven Whitepaper 1 Inhoud 1. Inleiding Informatiemanagement:

Nadere informatie

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit / Digital Mailroom Audit Service Datasheet 1 Open Docs richt zich op verbetering van samenwerking binnen organisaties door invoering van digitaal werken. Wij ervaren dagelijks dat digitaal werken grote

Nadere informatie