MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MIMO. MIMO: Maturity. Management Organization. Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12"

Transcriptie

1 MIMO MIMO: Maturity Information Management Organization Maturity Information Management Organization pagina 1 van 12

2 Samenvatting Organisaties hebben moeite om daadwerkelijk voordeel te behalen uit de investeringen in Business Intelligence (BI). Een adequate toepassing van BI vraagt een georganiseerde BI functie, waarin business en IT samenwerken op het gebied van informatiemanagement. Het MIMO model biedt handvatten voor het organiseren van deze BI functie en geeft inzicht in de stappen om te groeien in volwassenheid op zeven verschillende dimensies ( PRODUCTS ). Toepassing van het MIMO model met een integrale aanpak ten aanzien van deze dimensies leidt tot een optimaal rendement uit het BI budget met als resultaat een intelligenter en effectiever opererende organisatie. Inhoud Introductie 3 Valkuilen 4 Maturity Information Management Organization (MIMO) 6 MIMO in de praktijk 9 Conclusie 10 Referenties 11 Maturity Information Management Organization pagina 2 van 12

3 Introductie Business Intelligence (BI) is inmiddels een bekend begrip binnen veel organisaties. In de afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in BI initiatieven. De meest recente cijfers tonen aan dat in 2013 wereldwijd ruim veertien miljard dollar aan BI software is uitgegeven. Opnieuw een stijging van 8% ten opzichte van Mogelijk zijn deze uitgaven juist als gevolg van de kredietcrisis de afgelopen jaren enorm toegenomen, aangezien in 2006 nog circa de helft van deze veertien miljard werd uitgegeven. Desondanks zijn nog weinig organisaties erin geslaagd om daadwerkelijk voordeel te behalen uit relevante BI investeringen. Dikwijls blijven organisaties steken bij de realisatie van een datawarehouse en inzet van state of the art rapportages. Andere aspecten, waaronder datakwaliteit en afstemming ten aanzien van besluitvorming, worden onvoldoende georganiseerd om daadwerkelijk toegevoegde waarde uit BI te halen. BI is namelijk meer dan alleen het toegankelijk maken, analyseren en begrijpen van één van de belangrijkste bronnen binnen de organisatie: ruwe data. Drijfveer is juist het kunnen omzetten van deze data naar informatie die kan leiden tot acties gericht op sturing van processen en gerelateerd aan doelstellingen en risico s. Een adequate toepassing van BI vereist een goede organisatie van de BI functie waarbij transparantie en een integrale aanpak de sleutelwoorden vormen. In deze paper wordt aan de hand van het MIMO model inzicht gegeven hoe de BI functie binnen een bedrijf naar een hoger volwassenheids niveau kan groeien. Met een goede organisatie wordt minder geld verspild aan niet waardevolle BI toepassingen en wordt de toegevoegde waarde fors verhoogd. Gestructureerd Informatievoorziening Ad Hoc verwevenheid in bedrijfsvoering Geïntegreerd Figuur 1: Volwassenheidsfasen MIMO Maturity Information Management Organization pagina 3 van 12

4 Valkuilen In de loop der jaren zijn vele verschillende definities opgetekend voor het begrip BI. Een van de eerste definities is afkomstig van Greene (1966): The processed information of interest to management about the present and future environment in which the business is operating. Toch lijkt het erop dat reeds in de 19e eeuw aan BI werd gedaan. Hoe heeft anders een vooraanstaande Franse mijndirecteur, Henri Fayol, de naar zijn overtuiging belangrijkste management activiteiten kunnen uitvoeren: Plannen en voorspellen Coördineren Vergelijken van de uitvoering met opgestelde plannen Zeker is dat sinds de 19e eeuw door organisaties wereldwijd veel geld is geïnvesteerd in BI. Zoals ook uit onderzoeken blijkt, is het gewenste effect in meer dan de helft van de gevallen uitgebleven en sterker nog, is zelfs verlies geleden als gevolg van niet adequate toepassing van BI. On track en in control Eén van de valkuilen waardoor BI niet het gewenste effect heeft, wordt veroorzaakt doordat aan een te groot aantal informatiebehoeften wordt voldaan met veelal losstaande rapportages. Een situatie waarin het goed mogelijk is dat het overzicht zoek raakt en geen eenduidig antwoord kan worden gegeven op verschillende informatiebehoeften. Risico hierbij is dat door deze situatie juist een averechts effect ontstaat: foutieve besluiten. Een informatiebehoefte dient gerelateerd te zijn aan het meten van de performance ten aanzien van een bedrijfsdoelstelling als afgeleide van de strategie ( on track) of ondersteuning bieden in de monitoring van risico s binnen processen ( in control ). Alle andere informatiebehoeften zijn niet relevant. De huidige situatie leert ons dat in veel organisaties geen gebrek is aan antwoorden afkomstig uit BI-toolings, maar het niet zeker is of wel de juiste vragen worden gesteld. Business case De Return On Investment (ROI) van BI bepalen is niet eenvoudig, immers wat levert een goede beslissing op? Deze vraag is in veel gevallen moeilijk te beantwoorden. Eenvoudiger is het om te berekenen hoeveel de kosten bedragen van een foutieve beslissing. Wellicht is dat de reden dat de ROI zelden of nooit wordt meegenomen in een business case voor BI. Als de business case voor een BI project überhaupt al wordt gemaakt, dan richt deze zich met name op het terugdringen van het aantal FTE s dat gemoeid is bij het vervaardigen van rapportages en het verkorten van de doorlooptijd die het vervaardigen vraagt. Wellicht nog aangevuld met enkele kwalitatieve aspecten rondom BI. Het is correct om uit te gaan van kostenbesparing in de processen als gevolg van BI, één van de doelstellingen is uiteindelijk om de efficiency te verbeteren. Nauw verbonden aan procesoptimalisatie is het managen van risico s in processen. Uiteindelijk is elk risico te kwantificeren, waarbij moet worden toegegeven dat dit niet in alle gevallen een sinecure is. Toch is dit de insteek die moet worden gekozen om een goede business case te kunnen maken. Bijvoorbeeld risico A kan elke dag optreden en heeft een negatieve waarde van 1.000,- per gebeurtenis. Indien dit risico niet adequaat wordt gemanaged, kost dit mogelijk op jaarbasis 365K. De moeite waard dus om te managen en een rapportage voor te realiseren. Naast het kwantificeerbaar maken van risico s geldt ook voor de opbrengsten een dergelijke aanpak. Zo kan bijvoorbeeld na analyse van verzamelde data worden besloten een nieuw product aan het porfolio toe te voegen voor het bereiken van een nieuwe doelgroep. De prognoses voor beoogde verkoopresultaten zijn de becijfering van de opbrengsten. strategisch on track tactisch in control operationeel Figuur 2: Informatiebehoeften en BI focus Maturity Information Management Organization pagina 4 van 12

5 Het hanteren van deze aanpak helpt in het prioriteiten stellen van verschillende BI initiatieven. Stel dat in dezelfde organisatie risico B een negatieve waarde van 20K per gebeurtenis heeft, waarbij deze eenmaal per jaar kan optreden. Bij beperkte capaciteit zou het initiatief om risico A te managen voorrang moeten krijgen boven risico B. verschillende gegevens, bijvoorbeeld klantcoderingen, niet in overeenstemming zijn. Ook hier geldt dat afstemming vereist is om de fragmentatie van informatie en het ontstaan van informatiesilo s tegen te gaan. Bij het gebrek aan afstemming ontbreekt een geïntegreerd zicht op stuurindicatoren, wat juist de kracht vormt van een datawarehouse. Tooling In veel organisaties geldt: zonder inzet van een datawarehouse en een rapportage tool waarschijnlijk geen BI. Echter, één van de valkuilen is de focus op louter de techniek, waarbij de ontwikkelaars zichzelf verliezen in de optimalisatie en verfijning van rapportages en de architectuur en/of instellingen van het datawarehouse. Het merendeel van de gebruiker is informatieconsument en is gebaat bij een eenvoudige en overzichtelijke rapportage zonder behoefte te hebben aan een groot scala aan uitgebreide functionaliteiten. Op basis van ervaringen is de inschatting dat meer dan 80% van het budget wordt gespendeerd aan 20% van de functionaliteit. Met de andere 20% van het budget wordt dus 80% van de functionaliteit gerealiseerd. Veelal komt dit door eindeloze doorontwikkeling van rapportages om uitzonderingsgevallen automatisch mee te nemen evenals het toevoegen van extra functionaliteit. Voor beide geldt dat de vraag moet worden gesteld wat de meerwaarde hiervan is. Uitzonderingsituaties zijn over het algemeen duidelijk te herkennen en daarmee te managen, terwijl een uitgebreide functionaliteit de toegankelijkheid van de rapportages voor de gebruiker juist verkleint. Een tweede valkuil op het gebied van alignment is het gebrek aan samenwerking en afstemming tussen IT afdeling en de business professionals. Dit leidt tot onduidelijkheid ten aanzien van eigenaarschap van de informatie, waardoor onjuiste keuzes worden gemaakt gedurende de realisatie van rapportages en het gebruik ervan onvoldoende wordt gestimuleerd. Cultuur Een laatste reden die de kans van slagen hindert is dat BI niet leeft binnen de organisatie. Vaak bestaan losse initiatieven op het gebied van BI, maar vervolgens is binnen de organisatie onvoldoende draagvlak om BI projecten succesvol af te ronden. Het probleem zit vaak in het gebrek aan het besef dat Meten is weten en het besef welke persoonlijke voordelen kunnen worden behaald met BI. Daarnaast ontbreekt het dikwijls aan een duidelijke vertaling van de strategie van de organisatie naar meetbare doelstellingen. Als gevolg daarvan blijven de BI initiatieven regelmatig beperkt tot de implementatie van een BI tooling door de IT afdeling en het gebruik daarvan door slechts enkele business professionals, vaak alleen de key users uit de projecten. Alignment Samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen binnen dezelfde organisatie is niet altijd eenvoudig. Hierin schuilt gelijk een van valkuilen voor BI. Eenduidigheid van definities komt onder druk te staan indien geen afstemming plaats vindt. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk om de single version of the truth te rapporteren. Consequentie is dat stuurindicatoren niet vergelijkbaar zijn en daardoor telkens weer discussie kan ontstaan over de waarheid van de cijfers in plaats te spreken over de acties die moeten worden ondernomen. Het gebrek aan eenduidige definities is niet de enige oorzaak voor het ontbreken van één waarheid. Op het moment dat data uit verschillende bronsystemen wordt geëxtraheerd blijkt uit ervaring dat afstemming tussen de De bovenstaande valkuilen geven aan dat een daadwerkelijke succesvolle toepassing van BI afhankelijk is van meerdere factoren. De crux ligt in de organisatie van BI en de afstemming tussen organisatie, technologie en gebruikers. Maturity Information Management Organization pagina 5 van 12

6 Maturity Information Management Organization (MIMO) Conform het gedachtegoed van Bill Hostmann (Gartner Research) is de BI functie (Business Intelligence Competence Center, afgekort BICC) een organisatie onderdeel, waarin professionals vanuit drie verschillende expertises samenwerken (figuur 3): business analytisch IT IT expertise Business expertise BICC Figuur 3: Drie competenties van een BICC Analytische expertise Achtergrond MIMO De eerste bouwsteen van het MIMO model is gebaseerd op de aspecten volwassenheid en groei. Groeimodellen geven richtlijnen bij de ontwikkeling van processen. Het meest bekende groeimodel in de software-industrie is het Capability Maturity Model (CMM). Dit model is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Amerikaanse overheid en het Software Engineering Institute (SEI). Het model wordt gebruikt om de volwassenheid van een proces in een organisatie te meten aan de hand van vijf niveaus. Een organisatie kan vervolgens met duidelijk voorgeschreven stappen groeien naar een hoger niveau, waarbij het oude niveau als basis wordt behouden. Sinds de introductie is het CMM uitgegroeid tot een gevestigd model in de wereld van informatiemanagement en systemen. In onze benadering is de volwassenheid van de BI organisatie een proces en biedt het groeimodel houvast voor de organisatie om ambities te bepalen en een stappenplan te formuleren. In het MIMO model zijn de niveaus van het CMM overgenomen. Vanuit het MIMO model wordt dit gedachtegoed volledig onderschreven. Het succes van de BI functie is evenredig afhankelijk van de verwevenheid van business en IT ten aanzien van informatiemanagement. De vraag waarmee veel organisaties worstelen is hoe deze verwevenheid te organiseren. Het MIMO brengt daarbij uitkomst. Het MIMO model richt zich op de organisatie van de BI functie. Het model helpt bij het vaststellen van de volwassenheid van de BI functie in de organisatie en geeft inzicht in welke stappen zijn vereist om te groeien naar de gewenste mate van volwassenheid. In het model zijn in totaal zeven dimensies beschreven ( PRODUCTS ): Proces Organisatie Data Users Cultuur Technologie Strategie De tweede bouwsteen is gebaseerd op het concept business-alignment. Over het feit dat IT implementaties gepaard zouden moeten gaan met inachtneming van de reeds aanwezige processen binnen de organisatie is de afgelopen jaren voldoende geschreven. De basis van business-alignment kan worden omschreven als een evenwichtige balans tussen organisatiestrategie, IT-strategie, organisatie-infrastructuur, IT-infrastructuur en processen. Deze balans kan worden bereikt door middel van een strategische koppeling en functionele integratie tussen de verschillende dimensies in een organisatie. Het MIMO model maakt gebruik van verschillende dimensies waarlangs BI kan worden georganiseerd. De dimensies zijn ontleend aan verschillende groeimodellen, waaronder het Business-IT Alignment model van Scheper (2002). Een nieuwe dimensie, Data, is toegevoegd aangezien de kwaliteit en eenduidigheid van data van wezenlijk belang zijn in de organisatie van BI. Vanwege de bewezen kracht van het CMM model en het Business-IT Alignment model zijn beide modellen geïntegreerd in één model voor de organisatie van de BI functie; het MIMO model. De groei in volwassenheid vraagt een integrale aanpak ten aanzien van deze dimensies. Maturity Information Management Organization pagina 6 van 12

7 MIMO doelstellingen Het voornaamste doel van MIMO is inzicht geven in hoe de BI functie in een organisatie goed kan worden georganiseerd en daarmee naar een hoger volwassenheidsniveau kan groeien. Het heeft immers geen zin om op technisch vlak een vooruitstrevende koers te varen en verder geen inspanning te doen om de cultuur ten aanzien van BI naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen. Volwassenheidsniveau Initial Repeatable Defined Managed Embedded Kenmerken Chaotisch en ad hoc Professionalisering Standaardisatie Optimalisatie Fijnafstemming Strategie BI is onbekend voor de organisatie BI initiatieven BI beleid geformuleerd BI onderdeel van programma en projecten Strategisch beleid gekoppeld aan BI beleid Organisatie Individuele rapportage initiatieven Diverse projectteams (vooral IT gericht) Overkoepelend projectbureau, aangestuurd vanuit IT afdeling BI competence centre aangestuurd door CIO BI volledig geïntegreerd op bestuurlijk niveau Proces Ad-hoc rapportage ontwikkeling Projectmatig ontwikkelen BI toepassingen Standaard projectaanpak en ontwikkelmethodiek Besluitvorming en financiering door business geformaliseerd Geïntegreerde besluitvorming door business en IT Data Databronnen versnipperd over de hele organisatie Verschillende informatiebronnen, management op divisie niveau Corporate management van informatiebronnen en definities Proces datakwaliteit ingericht (incl. cleansing) Data stewards, corporate datamanagement Technologie Geen specifieke rapportage tools Diverse toolsets in gebruik voor rapportage Centrale keuze en inzet van BI platform (DwH) Business packages (obv best practice) Rol gebaseerde BI toepassing Gebruikers Geen BI gebruikers (Decentrale) user groups BI rollen gedefinieerd Power Users BPO organisatie Cultuur Meten wordt als administratieve last gezien Bewustwording Meten = weten Sturing en besluitvorming o.b.v. prestatie indicatoren Volledige openheid en inzicht prestaties Prestaties gerelateerd aan omgeving (markt) Tabel 1: MIMO Model Om dit doel te bereiken is het ten eerste van belang de huidige situatie ten aanzien van de BI functie in kaart te brengen. Met het MIMO kan per dimensie de status worden vastgesteld en over het geheel worden bepaald op welk volwassenheidsniveau de organisatie zich bevindt. Vervolgens kan het ambitieniveau worden vastgesteld door te bepalen welke BI functie het beste past bij de organisatie en aansluit bij de strategie. Bij het vaststellen van de ambitie is het van belang de samenhang tussen de verschillende dimensies in ogenschouw te nemen. Gevolg is namelijk dat gebruik van BI rapportages achterblijft en daarmee de meerwaarde van BI niet ten volle wordt benut. Tot slot biedt MIMO houvast om een gedegen stappenplan uit te zetten, waarbij de stappen voor de verschillende dimensies als deelprojecten kunnen worden beschouwd. Een stapsgewijze groei naar een hoger volwassenheidsniveau biedt een solide basis voor een gezonde BI omgeving. Maturity Information Management Organization pagina 7 van 12

8 Kenmerken MIMO fasen Het MIMO model is langs twee assen opgesteld, horizontaal staan de verschillende niveaus van volwassenheid en op de verticale as de dimensies ( PRODUCTS ) met betrekking tot de BI functie. Fase 1. Initial Deze fase wordt gekenmerkt als chaotisch en ad hoc. De BI activiteiten en organisatie daarom heen kennen geen enkele mate van structurering. Elke ontwikkeling op het gebied van BI gebeurt op ad hoc basis, waarbij consistente ondersteuning door BI tooling en/of standaarden ontbreekt. Fase 2. Repeatable Het kenmerk van deze fase is professionalisering. Binnen een organisatie is sprake van diverse BI initiatieven waarbij een overkoepelende aanpak en sturing ontbreken. In deze fase worden BI ontwikkelingen projectmatig aangepakt. Fase 3. Defined Bij deze fase is sprake van standaardisatie. BI initiatieven worden centraal gecoördineerd en ingevuld conform een standaard projectaanpak en ontwikkelmethodiek. Fase 4. Managed Bij deze fase neemt de verwevenheid tussen business en IT verder toe en worden BI initiatieven meer vanuit business perspectief benaderd, waarbij ook eigenaarschap voor BI activiteiten naar de business verschuift. Fase 5. Embedded Tijdens deze fase draait het om verfijning van de BI organisatie. Business en IT kennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de BI organisatie waarbij BI ook op bestuurlijk niveau is geïntegreerd en de externe omgeving wordt meegenomen. Maturity Information Management Organization pagina 8 van 12

9 MIMO in de praktijk Het MIMO model is reeds een aantal malen succesvol ingezet binnen organisaties. Bij een Europees breed opererende organisatie heeft het onder andere ertoe geleid dat de besluitvorming en planning ten aanzien van BI initiatieven is geformaliseerd. Voorheen werden BI initiatieven opgepakt naar volgorde van binnenkomst of naar willekeur van het BI ontwikkelteam. Ondanks het beleid om louter rapportages te ontwikkelen die bedrijfsbreed konden worden ingezet, werd elke informatiebehoefte zonder controle aan de wensenlijst toegevoegd. Daardoor zijn alsnog veel lokale rapportage wensen ingevuld. In de nieuwe situatie worden nieuwe aanvragen voor rapportages in een eenvoudige template beschreven. Alle nieuwe en gewijzigde informatiebehoeften worden door de regionale informatiemanagers verzameld en afgestemd. Vervolgens worden de ontwikkelingen ingepland in de release kalender waarin vier keer per jaar een go live moment is vastgelegd. Het inplannen gebeurt op basis van de beschikbare capaciteit en de door de stuurgroep gestelde prioriteiten. Deze besluitvorming is bovendien transparant gemaakt via een toelichting van de besluiten aan de business professionals. De afwegingen voor de besluitvorming en de rollen daarbij, zijn bovendien eenvoudig beschreven en voor iedereen in de organisatie inzichtelijk. De stuurgroep bestaat uit zowel IT managers als bestuurders uit de business. Het resultaat van deze formalisering is dat business en IT gezamenlijk besluiten over de te realiseren informatiebehoeften. Met als gevolg dat alleen budget wordt besteed aan de rapportages die het meest bijdragen aan de business. Daarmee wordt geen onnodig geld meer uitgegeven aan de ontwikkeling van niet waardevolle BI en is de doorlooptijd waarin de belangrijke rapportages worden gerealiseerd fors gereduceerd. Het MIMO model is naast toepassing in de praktijk ook besproken en gevalideerd met een aantal docenten en hoogleraren van HBO en universiteiten in Nederland. een organisatie eenduidig moet zijn vastgelegd en is vertaald naar succesfactoren (KPI s) op de verschillende niveaus; strategisch, tactisch en operationeel. Een voorbeeld uit de praktijk waarbij dit goed is ingericht vinden we in de automotive industrie. Een vooraanstaand automerk heeft zichzelf tot doel gesteld vanaf 2010 structureel de nummer 1 positie te bekleden in het Gartner Kwadrant met betrekking tot klanttevredenheid. Deze strategische doelstelling is vertaald naar verschillende KPI s die bijdragen aan het bereiken van deze positie. Voor de telefoniste in een call center betekent dit dat de telefoon binnen zes seconden moet worden beantwoord en dat het management van het call center daarop zal sturen. Naast transparantie in de vertaling van strategie naar eenduidige KPI s op verschillende niveaus, is het belangrijk de besluitvorming en rolverdeling binnen de BI organisatie duidelijk vast te leggen. Integrale aanpak De integrale aanpak ten aanzien van de verschillende dimensies uit het MIMO model is een tweede belangrijke voorwaarde voor een goed werkende BI functie. Als het belang van sturing op performance niet wordt gedragen door de medewerkers in de organisatie, zal de automotive organisatie uit het voorbeeld niet of nauwelijks in staat zijn haar doel te realiseren. Ondanks dat managers en medewerkers wellicht beschikken over eenvoudige toegang tot de relevante informatie. Als groei op één van de PRODUCTS -dimensies de overhand heeft zal het rendement niet maximaal zijn en de last op het BI budget wellicht onevenredig hoog. Door de dimensies op elkaar af te stemmen kan een simpele maatregel, zoals bijvoorbeeld het geven van trainingen aan gebruikers meer rendement opleveren dan bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuw software pakket terwijl het volledige potentieel van het huidige product nog niet wordt benut. Transparantie Belangrijk voor een goede werkende BI functie is de verwevenheid die wordt gerealiseerd tussen business en IT ten aanzien van informatievoorziening. Hierbij geldt dat transparantie een vereiste is. Dat houdt onder meer in dat de strategie van Maturity Information Management Organization pagina 9 van 12

10 Conclusie BI is niet alleen tooling. Het is een proces dat ertoe bijdraagt dat de organisatie intelligenter en effectiever kan opereren. De BI functie die dit proces ondersteunt, kan worden georganiseerd met behulp van het MIMO model (Maturity Information Management Organization ). Met een volwassen BI functie kunnen de volgende voordelen worden behaald: Door business en IT afgestemde prioriteitsstelling ten aanzien van informatievraagstukken. On track ; informatiebehoefte is gerelateerd aan het meten van de performance ten aanzien van een bedrijfsdoelstelling als afgeleide van de strategie. In control ; informatiebehoefte biedt ondersteuning in de monitoring van risico s binnen processen op tactisch en operationeel niveau. BI proces is volledig geïntegreerd in alle lagen van de organisatie. Het MIMO model leidt tot toenemend actiegericht handelen van de organisatie waardoor het rendement op BI investeringen wordt verhoogd. Maturity Information Management Organization pagina 10 van 12

11 Referenties Carnegie Mellon University Software Engineering Institute (SEI) (2006). Capability Maturity Model Integration (CMMI-DEV. V1.2) Scheper, W.J. (2002). Business IT Alignment: oplossing voor de productiviteitsparadox. Oratie: Utrecht, Nederland. Greene, (1998). Gilad & Gilad. Kennisportal.com. Knapik,Datamonitor (2008). Business Intelligence in Retail Banking. Bill Hostmann (2007), Gartner. BI Competence Centers: From Should we? to How should we? NCC & Sybase (2006). Business Intelligence Results of the rapid service. Trifkovic, Datamonitor (2007). Business Intelligence: Global Market Forecast Model (Interactive Model). Auteur Ramond Leenders, BI thought leader en Managing Consultant / Value Proposition owner bij Ctac, is sinds eind jaren 90 in diverse rollen onafgebroken actief geweest in het BI vakgebied. Het merendeel van de opdrachten is uitgevoerd bij internationale organisaties, waarbij Ramond gedurende de laatste jaren als business consultant verantwoordelijk was voor het organiseren van de BI functie Bronvermelding RIO White paper Ctac N.V. 2014, alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een databank of retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ctac N.V. Maturity Information Management Organization pagina 11 van 12

12 Meerendonkweg TZ s-hertogenbosch Postbus AT s-hertogenbosch T+31 (0) F+31 (0) NL-SOL-BI-BR

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Geslaagd GRC binnen handbereik

Geslaagd GRC binnen handbereik 8 Geslaagd GRC binnen handbereik Brigitte Beugelaar RE RA en drs. Willem van Loon RA CIA Mw. B. Beugelaar RE RA is director bij KPMG IT Advisory en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de service

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie