Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegestuurd en transparant samenwerken"

Transcriptie

1 Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum: 5 maart 2014 Anja van der Lans, Incentro Steven van de Looij, RBC-portefeuillehouder BI Arthur Haasbroek, Informatiemanagement Radmer de Vries, Kwaliteit Mark Luijten, inowit Netwerk Informatiemanagement Netwerk Kwaliteit Mark Luijten Definitief

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 DEEL I Context en doel 7 1. Landelijke strategie 7 2. Doel position paper 8 3. Waarde van samenwerking 9 4. Definitie Uitgangspunten BI-implementatie EIM-model voor business intelligence 17 DEEL III Stand van zaken Landelijke initiatieven Regionale initiatieven 26 DEEL IV Doorontwikkeling Volwassenheidsniveaus per domein Samenhang in huidige situatie Toekomstige initiatieven 31 Pagina: 2 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

3 Managementsamenvatting De afzonderlijke veiligheidsregio s hebben de afgelopen jaren al diverse projecten uitgevoerd om business intelligence te ontwikkelen. Veel puzzelstukjes zijn al aanwezig. Deze onderdelen kunnen in een raamwerk geplaatst worden. Door dit te doen ontstaat het inzicht op welke vlakken regio s van elkaar kunnen leren en waar (gezamenlijk) moet worden geïnvesteerd in doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling kan worden geprioriteerd, zowel regionaal als landelijk. Door dat te doen ontstaat een roadmap voor de langere termijn, met concrete producten die als eerste ontwikkeld kunnen worden. Belangrijk is dat de leidende coalitie (managementraden en directeuren) achter deze ontwikkeling staat en er prioriteit aan geeft. Ook is de betrokkenheid van de landelijke netwerken van belang. Informatiegestuurd werken Business intelligence is het op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking. Business intelligence kan ook worden vertaald als informatiegestuurd en transparant samenwerken. Hierbij staat het beschikken over informatie centraal in de organisatie. Op basis van die beschikbare informatie kunnen besluiten worden genomen om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Informatiegestuurd werken ondersteunt de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Informatiegestuurd en transparant samenwerken leidt onder meer tot: meer en betrouwbaardere informatie ten behoeve van sturen, verantwoorden, leren en vergelijken; meer samenhang tussen de werkprocessen en operationele prestatieverbetering; minder toevallig presteren ; invloed op inhoudelijke prestaties van de primaire processen; efficiëntere aanwending van middelen en kostenbesparing; op basis van kwalitatief betere informatie samenhang aantonen (causaal verband, correlaties); Business intelligence is niet alleen van belang voor de ondersteunende processen informatiemanagement en bedrijfsvoering. Voor de primaire processen risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing verschaft business intelligence kennis en inzicht waarmee deze processen beter kunnen worden uitgevoerd. Business intelligence is relevant voor de eigen regio en heeft ook voordelen bij samenwerking tussen verschillende regio s. Pagina: 3 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

4 Strategisch doel Het landelijk (door)ontwikkelen van business intelligence sluit aan op diverse strategische doelen van Brandweer over morgen. Daarnaast heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de beschikbaarheid van data benoemd als strategisch innovatiethema. De veiligheidsregio s en hun directe omgeving zitten in een fase van verandering. De organisaties hebben informatie nodig om op deze verandering in te kunnen spelen. Inzicht in de eigen beschikbare informatie is daarvoor een eerste vereiste. Ook zal er moeten worden samengewerkt. De behoefte aan actuele en betrouwbare informatie voor sturing, uitvoering, verantwoording, lering en onderlinge vergelijking vertaalt zich in een toenemende noodzaak de werk- en informatieprocessen binnen en tussen regio's als een keten te organiseren. Bestaande producten en ontwikkelingen Landelijke initiatieven zoals een standaard voor prestatiemeting (Aristoteles), kwaliteitszorg (Cicero), brandveiligheid versus opkomsttijden (RemBrand), Brandveilig leven en een toekomstvisie tot 2040 (Brandweer over morgen) houden verband met of hebben rechtstreeks gevolgen voor het verzamelen van gestructureerde data. Ze vormen daarmee al een basis voor business intelligence. Het draagvlak hiervoor komt onder andere tot uiting in het succes van het landelijke platform Business Intelligence Community voor de veiligheidsregio s. Dit platform kent een virtuele omgeving en organiseert periodiek bijeenkomsten. Voor beide geldt dat van alle regio s medewerkers deelnemen, vanuit een inhoudelijk breed perspectief. Ook regionaal is de afgelopen jaren geïnvesteerd in business intelligence. Bij plaatsen van deze onderdelen in het raamwerk van de vier BI-thema s (techniek, informatie, proces en mens) blijkt dat deze goed zijn verdeeld over de thema s. Er kan dus op basis hiervan al van elkaar worden geleerd. Het is nu van belang per regio een minimumniveau per thema te realiseren en landelijk samenhang aan te brengen in de doorontwikkeling. Model voor business intelligence Vier thema s Voor de ontwikkeling van business intelligence binnen de regio s kunnen vier thema s of verandercomponenten worden onderscheiden: techniek, informatie, proces en mens. Op Pagina: 4 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

5 ieder van deze thema s moet worden geïnvesteerd om business intelligence zinvol te ontwikkelen. Vijf volwassenheidsniveaus Met volwassenheidsniveaus worden de verschillende ontwikkelstadia onderscheiden waarin een organisatie zich kan bevinden. Hieruit kan een stand van zaken en een stappenplan worden afgeleid. Voor de (door)ontwikkeling van business intelligence wordt een volwassenheidsmodel voorgesteld dat gebaseerd is op integrale informatievoorziening, het Enterprise Information Management -model (EIM-model). Het model onderkent vijf stadia van informatierendement (volwassenheidsniveaus), variërend van niet leveren, leveren, voldoen aan wet- en regelgeving en presteren tot excelleren. De eerste drie niveaus gelden als hygiënefactoren, deze moeten op orde zijn wil een organisatie innovatief en onderscheidend zijn. Een eerste schatting op basis van de huidige gegevens is dat 75% van de regio s onder de hygiënefactor zit en 25% erboven: er is nog veel werk te doen. Twee aandachtsgebieden Naast deze vijf niveaus zijn er twee aandachtsgebieden die in het gehele model doorwerken. Dit zijn informatiemanagement en informatiewaarde. De combinatie van de vier verandercomponenten, het EIM-volwassenheidsmodel en de twee aandachtsgebieden leidt tot een bruikbaar model voor business intelligence, waarin de bouwstenen voor de doorontwikkeling te plaatsen zijn. Doorontwikkeling: BI-scan en roadmap Met een BI-scan kan elke regio nagaan welke bouwstenen uit het model nog niet of onvoldoende zijn ingevuld in de eigen organisatie. Op basis hiervan kan een roadmap voor business intelligence worden opgezet, met middellange en lange termijnactiviteiten. Elke regio kan op het niveau instappen dat past bij de ontwikkeling die de organisatie heeft bereikt. Met behulp van het gecreëerde overzicht kan een regio tot de conclusie komen dat op voorgaande niveaus een onderdeel is overgeslagen of onderbelicht. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren, dat een regio al verder is dan gedacht. Belangrijk is uiteraard dat een regio de onderdelen die beschreven staan bij een bepaald niveau niet alleen heeft geaccepteerd, maar ook dat de uitwerking daarvan in de operationele omgeving daadwerkelijk is doorgevoerd. Pagina: 5 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

6 Niveau Mens Proces Informatie Technologie Excelleren Presteren Brandrisicoprofiel Voldoen W&R Leveren Niet leveren - Sociaal brandprofiel - App brandveilig leven - Leidraad brandweeropleidingen - Stuurinformatie Verantwoordingsinformatie Medewerkers op verschillende afdelingen werken uitsluitend vanuit de eigen afdeling Digitale Bereikbaarheidskaart Referentiekader -processen (VERA 2.0) Procesbeschrijvingen Processen niet integraal in kaart gebracht; elke afdeling kijkt alleen naar eigen deel van het proces - Aristoteles - Cicero - Brandweerstatistiek - VERA Normenboek - Vraagorganisatie Informatiemanagement (VVIM) Data/informatie uit verschillende bronnen spreken elkaar tegen - ETL-definities MIOG - Lokale rapportagetools en dataverzamelingen ontsloten Excel-sheets; rapportages o.b.v. totalen en percentages; veel handmatig werk Tabel 1: Praktijkvoorbeelden samenhang volwassenheidsniveaus en verandercomponenten: het raamwerk Landelijke producten Ook landelijk moeten een aantal producten worden ontwikkeld, zoals een producten- en dienstencatalogus voor de brandweer en de veiligheidsregio s, een gegevensboek met termen en de bijbehorende definities, de genoemde BI-scan en een datawarehouse. De basis voor het gegevensboek (de Firebrary ) is gebouwd binnen het innovatieprogramma inowit Op verschillende plaatsen zijn al initiatieven voor een datawarehouse danwel standaardisatie hierop. Leeswijzer Deze position paper is primair geschreven voor de (kolommen binnen de) veiligheidsregio s. De directeuren veiligheidsregio, brandweercommandanten, directeuren publieke gezondheid en coördinerend gemeentesecretarissen vormen op landelijk niveau de leidende coalitie. Zij kunnen gezamenlijk business intelligence tot een succes maken binnen de veiligheidsregio s. Met deze position paper wordt een theoretisch kader beschreven (Deel II), inzicht gegeven in bestaande landelijke en regionale ontwikkelingen (Deel III) en worden mogelijkheden geschetst voor doorontwikkeling (Deel IV). Eerst wordt echter de context en het doel van dit document beschreven (Deel I). Pagina: 6 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

7 DEEL I Context en doel 1. Landelijke strategie Strategische doelen BOM Binnen de strategische doelen van Brandweer over morgen wordt met kernpunt 5 Intensivering van kennisontwikkeling en informatievoorziening het belang van betrouwbare data benadrukt. Hiermee kunnen we over kennis en informatie beschikken om ons vakgebied te vernieuwen. Bovendien is er voor de uitvoering van business intelligence een link met kernpunt 4 Gebruik maken van bestaande en toekomstige moderne technologieën en kan met het resultaat een betere informatiepositie van de brandweer en veiligheidsregio s worden bijdragen aan de kernpunten 1 Nieuwe doctrine brandveiligheid, 2 De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband voor de brandweer en 3 Werken volgens risicodifferentiatie. Strategisch thema RBC In de Raad van Brandweercommandanten (RBC) van december 2013 is de beschikbaarheid van data benoemd als het strategisch innovatiethema voor Sinds 2009 wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van operationele informatie door middel van diverse DBK-trajecten 1. Het innovatiethema dat nu is benoemd heeft betrekking op de ontwikkeling van business intelligence binnen de brandweer en de veiligheidsregio s. 1 Digitale Bereikbaarheidskaart, zie ook Pagina: 7 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

8 2. Doel position paper Doelstelling Het doel van dit document is drieledig: theoretisch kader beschrijven; inzicht geven in bestaande regionale en landelijke ontwikkelingen; mogelijkheden schetsen voor (gezamenlijke) doorontwikkeling. Doelgroepen Primair Deze position paper is primair geschreven voor het management van de (kolommen binnen de) veiligheidsregio s: de directeuren veiligheidsregio, brandweercommandanten, directeuren publieke gezondheid en coördinerend gemeentesecretarissen. Voor sommigen zal dit een eerste kennismaking zijn met het vakgebied business intelligence. De opzet is hen in een logische opbouw mee te nemen in de mogelijkheden van business intelligence, om te eindigen met een indeling in verschillende fasen van ontwikkeling: de volwassenheidsniveaus. Het management kan binnen de eigen organisatie op basis van deze indeling bepalen in welk stadium de organisatie verkeert en stappen nemen die passen bij dat stadium. Secundair Secundair kan deze position paper gebruikt worden voor informatiemanagers, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers bedrijfsvoering binnen de brandweer en de veiligheidsregio s. Zij kunnen aan de hand van deze paper intern plannen maken voor het toepassen van business intelligence. Gerelateerde projecten en producten Een groot aantal landelijke projecten is van invloed op deze position paper. Deze projecten hebben resultaten opgeleverd die gebruikt kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling van business intelligence binnen de veiligheidsregio s. Denk daarbij aan informatiestromen (prestatiemeting van Aristoteles, kwaliteitszorg van Cicero en Verbetering Brandweerstatistiek) maar ook aan randvoorwaarden voor de uitvoering van business Pagina: 8 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

9 intelligenceprojecten (referentiearchitectuur VeRA, diverse standaarden en procesbeschrijvingen). Leidende coalitie De rol die het regionaal management pakt in de uitvoering van de resultaten van dit advies is cruciaal. De directeuren veiligheidsregio, brandweercommandanten, directeuren publieke gezondheid en coördinerend gemeentesecretarissen vormen op landelijk niveau de leidende coalitie en kunnen als zodanig door gezamenlijk op te trekken de basis leggen om business intelligence tot een succes te maken. Een andere belangrijke voorwaarde voor succes is coördinatie op de ontwikkeling en uitvoering door een aantal netwerken zoals Kwaliteit en Informatiemanagement en in de regio s door één of meer managers en informele leiders/ambassadeurs, bijvoorbeeld middels de Club van 100 van Brandweer Nederland. Informele leiders Behalve op managementniveau zijn er de afgelopen periode ook verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan tussen individuele medewerkers van verschillende korpsen. Deze medewerkers, de informele leiders, die autonoom denken en daarin de eigen organisatie vooruit zijn, kunnen een belangrijke rol spelen in de uitvoering van de voorstellen die in deze position paper worden gedaan. Zij werken vaak volgens het principe leading by example. 3. Waarde van samenwerking Informatiepositie en regiefunctie De brandweer bevindt zich in een fase van grote verandering. De korpsen zijn (vrijwel) allemaal geregionaliseerd en ingebed in veiligheidsregio's en er wordt steeds meer landelijk samengewerkt. De wereld buiten de brandweer verandert eveneens. De afsplitsing van de meldkamers, de nationalisering van de politie, de opkomst van gegevensopslag buiten de eigen organisatie (in bijvoorbeeld the cloud ) en gewenste transparantie van besluitvorming zijn kaders en trends die het werken van veiligheidsregio s beïnvloeden. Pagina: 9 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

10 De regio s liggen bovendien in verband met bezuinigingen onder een vergrootglas van het bestuur, zowel lokaal als landelijk. In alle gevallen is informatie nodig om hierop in te spelen. Inzicht in de eigen beschikbare informatie is daarvoor een eerste vereiste. Ook zal er moeten worden samengewerkt. Het behouden van de regiefunctie, zowel binnen de eigen regio als landelijk, is cruciaal voor de veiligheidsregio s om niet achterop te raken. Alleen dan zal met minder budget het huidige producten- en dienstenpakket gehandhaafd kunnen blijven. De korpsen zijn zich hier terdege van bewust en initiëren/stimuleren allerlei initiatieven tot samenwerking. Business intelligence kan bijdragen aan een goede informatiepositie en regiefunctie. Informatiebehoefte Er is een toenemende behoefte aan actuele en betrouwbare informatie voor sturing, uitvoering, verantwoording, lering en onderlinge vergelijking. En daarmee een toenemende noodzaak de werk- en informatieprocessen binnen en tussen regio's als een keten te organiseren. Deze toenemende informatiebehoefte komt voort uit onder meer: de vorming van veiligheidsregio s en de regionalisering van de brandweer (grotere organisaties, verandering in aansturing met andere informatiebehoefte en behoefte tot opschonen van bijvoorbeeld applicatielandschap); de organisatorische afstand tot de gemeenten (de gemeente is een klant van de regio geworden); de toenemende inspectie door de Rijksoverheid; een groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie en verantwoording; het strategische perspectief van Brandweer over morgen (verschuiving naar voorkant veiligheidsketen); de wens om als (lerende) organisatie efficiënter en effectiever te worden door slimmer gebruik te maken van data; groeiende rationalisering, waarbij beslissingen minder op basis van onderbuikgevoelens worden genomen en meer op grond van feitengebaseerde argumenten; de kennis- en informatie-intensivering van de OOV-sector, groeiende informatielevering binnen de sector en beschikbaar komen van nieuwe gegevensbronnen; grotere toegankelijkheid, deelbaarheid en combineerbaarheid van informatie door technologische innovatie (ontstaan nieuw inzicht); Pagina: 10 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

11 toenemende behoefte om gericht aan de juiste personen de juiste informatie ter beschikking te stellen; de wens Brandweer Nederland sterker te maken als koepelorganisatie. Niet nieuw, wel anders Business intelligence is niet nieuw. Van oudsher zijn medewerkers bezig geweest lijstje bij te houden over allerlei gegevens in hun dagelijks werk. Soms waren dat turflijstjes gericht op aantallen om te kunnen vergelijken, soms staatjes met cijfers over de uitgaven etc. In veel gevallen noemde men dat vroeger een overzicht of een statistiek. Wat wel nieuw is, is dat we tegenwoordig door het bijhouden van de gegevens in geautomatiseerde systemen veel meer kunnen bijhouden, over een langere periode en ook achteraf inzichten kunnen verwerven die kunnen leiden tot nieuwe conclusies. Pagina: 11 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

12 DEEL II Theoretisch kader 4. Definitie Definitie business intelligence Business Intelligence is een begrip dat zich op vele manieren laat invullen. In alle definities rondom dit begrip komen termen voor als het verzamelen en vastleggen, koppelen en beheren, analyseren en toepassen van informatie in een technische omgeving. Voor deze position paper hanteren we de volgende definitie: Business intelligence is het op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking. Informatiegestuurd werken Business intelligence kan ook worden vertaald als informatiegestuurd en transparant samenwerken. Hierbij staat het beschikken over informatie centraal in de organisatie. Op basis van die beschikbare informatie kunnen besluiten worden genomen om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Figuur 1: Belang van BI voor de verschillende organisatorische niveaus Pagina: 12 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

13 Informatiegestuurd werken ondersteunt de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Met als resultaat dat de organisatie beter kan presteren, leert van haar fouten en kennis beter toepast. Ondersteunende en primaire processen Business intelligence is niet alleen van belang voor de ondersteunende processen informatiemanagement en bedrijfsvoering. Juist de primaire processen risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing, waaronder domeinen als vakbekwaamheid, operationele planvorming en brandonderzoek, hebben belang bij business intelligence. Het levert kennis en inzicht op waarmee deze processen beter kunnen worden uitgevoerd. Behalve dat de primaire processen een informatiebehoefte hebben, genereren zij ook informatie. Business intelligence versterkt daarmee ook de samenhang en afhankelijkheid tussen deze processen. Uiteindelijk doel Informatiegestuurd en transparant samenwerken leidt onder meer tot: meer en betrouwbaardere informatie ten behoeve van sturen, verantwoorden, leren en vergelijken; meer samenhang tussen de werkprocessen en operationele prestatieverbetering; minder toevallig presteren ; invloed op inhoudelijke prestaties van de primaire processen; efficiëntere aanwending van middelen en kostenbesparing; op basis van kwalitatief betere informatie samenhang aantonen (causaal verband, correlaties); een sterke brancheorganisatie. 5. Uitgangspunten BI-implementatie Informatiegestuurd samenwerken en het invoeren van business intelligence leidt tot een andere manier van werken. Dat vereist een vorm van verandermanagement. De cultuur van de veiligheidsregio s vraagt om een praktische insteek bij veranderen. Pagina: 13 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

14 Mede daarom worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Informatiegestuurd en transparant samenwerken is een andere manier van kijken naar het werkveld Dit betreft een verandering in het denken over de taken van de brandweer en de veiligheidsregio s. Waar in het verleden vooral de nadruk lag op het primaire proces, is er nu ook aandacht voor efficiëntie, effectiviteit en slimmer worden als organisatie. b. Verandering is geen doel op zichzelf, maar een gevolg van de vastgestelde richting en inrichting van de organisatie Verandering leidt algemeen tot weerstand, maar ook de organisatiecultuur binnen de veiligheidsregio s (wederzijdse afhankelijkheid en gesloten beroepsgroep) geeft verandertrajecten een extra dimensie. Hier moet op worden geanticipeerd. c. Streven naar gebruik van standaarden versus standaarden maken of opleggen De afgelopen jaren hebben een aantal standaardisatieprojecten plaatsgevonden, zoals VeRA en Aristoteles. In de praktijk worden deze binnen een regio niet altijd overgenomen (regionaal bekrachtigd) en toegepast. Het hebben van een standaard is één ding maar het gebruiken ervan is (nog) niet altijd vanzelfsprekend. Om die reden is het uitgangspunt in deze notitie dan ook niet het maken of opleggen van standaarden, maar het stimuleren van het gebruik ervan. d. Brandweerkorpsen en veiligheidsregio s leveren in beginsel allemaal dezelfde producten en diensten De activiteiten (producten en diensten) die binnen regio s worden uitgevoerd zijn op te delen in hoofd- en subprocessen.2,3 Aan elke activiteit is een informatiestroom gekoppeld. Dit betekent dat over elke activiteit informatie wordt vastgelegd of vastgelegd kan worden (aanbodkant). Deze activiteiten moeten voldoen aan kwaliteitseisen en leveren informatie die vastgelegd wordt in systemen. De informatiebehoefte van de veiligheidsregio s (vraagkant) leidt grotendeels naar standaardvragen, een klein deel zal daarvan afwijken en een aanpassing op de standaardvragen vereisen en een nog kleiner deel zal maatwerk zijn. De behoefte bestaat uit: verantwoordingsinformatie, stuurinformatie en kosteninformatie. De kenmerken hiervan zijn: onderdeel van een planning- en controlecyclus, periodiek (terugkerend in een vast ritme) en goed onder te brengen in een (standaard)rapportagetool. 2 Model Procesbeschrijving Brandweer, NVBR, Auditinstrumenten en referentiekader, Kwaliteitsbureau Brandweer, website Brandweer Nederland Pagina: 14 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

15 De operationele informatiebehoefte, zoals de bereikbaarheids-, locatie- en omgevingsinformatie maakt onderdeel uit van het hoofdproces binnen de brandweer en leidt tot stuurinformatie voor de korpsleiding en tot operationele informatie voor de leidinggevenden in het veld. e. Geen one size fits all, maar differentiatie per regio Dé brandweer- of veiligheidsregio in Nederland bestaat echter niet, elke regio levert weliswaar dezelfde (soort) producten en diensten maar zal in de dagelijkse praktijk toch een eigen invulling aan de informatiebehoefte geven. Zo zal het brandrisicoprofiel per regio verschillen omdat de omstandigheden anders zijn. Zo is de exacte werking en de inzet van een prikstoel om brand in rieten daken te bestrijden vooral in de buitengebieden van belang en het behoud van monumentale panden vooral in binnensteden. Deze lokale afwijkingen komen voor en moeten worden gefaciliteerd door de informatiesystemen waarin de informatie wordt vastgelegd. Door de informatiebehoeften inzichtelijk te maken kan op basis van een landelijk uitgangspunt (zelfde producten en diensten) een lokale verdieping worden aangebracht. f. De veiligheidsregio s willen een lerende organisatie zijn Dé verbindende schakel in het primaire proces van de veiligheidsregio s is informatie. Voor een lerende organisatie is het gebruik van informatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering essentieel. De informatie die aanwezig is over een locatie of omgeving zal bijvoorbeeld in de realiteit steeds getoetst worden aan hetgeen was vastgelegd en indien nodig worden aangepast. Zo loopt de leercyclus parallel aan de uitvoering van de activiteiten. Voor de gemiddelde medewerker geldt echter het primaire proces an sich als belangrijkste (en enige) taak. Om informatiegestuurd samenwerken te stimuleren is een goed voorbeeld (bij voorkeur van een collega) en eenvoudige, betrouwbare ondersteuning (tools) daarom noodzakelijk. Business intelligence is de smeerolie voor horizontale optimalisatie in de organisatie en de verbindende schakel in de verticale integratie tussen organisaties. In dat verband wordt ook gesproken over ketenintegratie. Pagina: 15 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

16 Figuur 2: Schematische weergave van het primaire proces van de brandweer inclusief de leercyclus g. Hergebruik van gegevens heeft de voorkeur boven nieuw creëren De afgelopen jaren zijn vele projecten gestart die nuttige resultaten hebben opgeleverd om als bouwstenen te dienen voor informatiegestuurd en transparant samenwerken. Denk hierbij aan de Modelprocesbeschrijvingen brandweer (2008) en het referentiekader, de indicatoren van Aristoteles (2009), het plan van aanpak van Cicero (2008) en de auditinstrumenten, de Veiligheidsregio s Vraagorganisatie Informatiemanagement (BVIM/VVIM, sinds 2009), project Verbetering Brandweerstatistiek (sinds 2012) en de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA, 2012). Er zijn ongetwijfeld nog meer bouwstenen die al aanwezig zijn, maar het zicht op de samenhang ontbreekt. De resultaten van deze projecten zijn in de praktijk nog niet of nauwelijks tot wasdom gekomen. De meeste initiatieven/resultaten verdienen voortzetting. Om die reden worden in deze position paper eerst de aanwezige bouwstenen in samenhang geplaatst op een model en worden op basis daarvan suggesties gegeven voor verdere uitbouw of nieuwe onderdelen. h. Regiobrede projecten doorvoeren is niet realistisch, stap-voor-stap heeft de voorkeur De gezamenlijke veiligheidsregio s zijn niet één organisatie. De structuur, taakopvatting en prioritering in de uitvoering van initiatieven (lokaal of landelijk) wordt door elke veiligheidsregio zelf bepaald. De inzichten rondom informatie zijn in Nederland verschillend en kunnen zelfs in een regio verschillen. De consequentie hiervan is dat er grote verschillen zitten in de informatiebehoefte, de niveaus van ontwikkeling van de informatievoorziening en de mate van betrokkenheid bij regiobrede projecten. Het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling of uitvoer van de verschillende initiatieven zou dan ook moeten liggen op vrijwilligheid, de directeuren zullen elkaar moeten overtuigen. Een regio kan aanhaken bij een project of initiatief, maar landelijke projecten met een verplichte regionale uitrol worden niet haalbaar geacht. Pagina: 16 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

17 i. Techniek is geen bottleneck meer voor het invoeren van business intelligence De technische mogelijkheden zijn de afgelopen jaren zo sterk verbeterd dat de techniek meestal niet de belemmering is om het maximale rendement uit informatie en gegevens te halen. Daarvoor moet veel meer worden gekeken naar de manier waarop mensen met elkaar werken in een organisatie, hoe zij hun processen op elkaar afstemmen en of de cultuur in een organisatie samenwerken en delen bevordert. Overigens laten de technische mogelijkheden onverlet dat de veiligheidsregio s hierop wel nog een inhaalslag te maken hebben. 6. EIM-model voor business intelligence Samenvatting Voor de ontwikkeling van business intelligence binnen de regio s kunnen vier thema s of verandercomponenten worden onderscheiden: techniek, informatie, proces en mens. Op ieder van deze thema s moet worden geïnvesteerd om business intelligence zinvol te ontwikkelen. Vervolgens kan het Enterprise Information Management -volwassenheidsmodel (EIM-model) worden toegepast om de ontwikkelstadia te beschrijven waarin een organisatie zich kan bevinden. Het model onderkent vijf stadia, variërend van niet leveren, leveren, voldoen aan wet- en regelgeving en presteren tot excelleren. De eerste drie niveaus gelden als hygiënefactoren, deze moeten op orde zijn wil een organisatie innovatief en onderscheidend zijn. Naast deze vijf niveaus zijn er twee aandachtsgebieden die in het gehele model doorwerken. Dit zijn informatiemanagement en informatiewaarde. De combinatie van de vier verandercomponenten, het EIM-volwassenheidsmodel en de twee aandachtsgebieden leidt tot een bruikbaar model voor business intelligence, waarin de bouwstenen voor de doorontwikkeling te plaatsen zijn. Pagina: 17 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

18 Vier verandercomponenten Thema s Voor de ontwikkeling van business intelligence binnen de organisatie kunnen de volgende thema s worden onderscheiden. Op ieder van deze thema s moet worden geïnvesteerd om business intelligence binnen een organisatie zinvol te ontwikkelen: techniek; informatie; proces; mens. De uitvoering van business intelligence is daarmee een bundeling van zowel technologie als competenties om ruwe data uit bronnen en systemen om te zetten in inzicht in een specifiek domein én dat inzicht toe te passen in de werkprocessen. Technologisch en business perspectief Het technologische perspectief (technologie en informatie): Hierbij wordt expliciet ingegaan op de rol van ICT binnen het BI-proces. De nadruk ligt meer op het gebruik van ICT dan op het proces erachter. ICT speelt een rol bij het verzamelen van data (Extractie, Transformatie en Laden, oftewel ETL), bij het integreren van data (de analyse waarbij uit data intelligence wordt verkregen) en bij de verspreiding hiervan binnen de organisatie. In deze position paper wordt, gezien de primaire doelgroep, slechts zijdelings ingaan op het technologische perspectief. Het businessperspectief (informatie, proces en mens): Het systematische proces waarbij op basis van de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte data wordt verzameld en geanalyseerd, met als product kennis en informatie. Deze kennis en informatie leveren toegevoegde waarde voor de organisatie en dragen op hun beurt weer bij aan de strategie. Het businessperspectief beschrijft ook het nut en de noodzaak om met business intelligence aan de slag te gaan en beschrijft de omgevingsfactoren die van belang zijn (denk hierbij ook aan andere projecten die al lopen en van invloed zijn op de ontwikkeling van business intelligence). Balans tussen beide perspectieven Technologie en informatiemanagement zijn slechts middelen om informatie te kunnen gebruiken voor de doelen zoals omschreven. De technische benadering mondt meestal uit in Pagina: 18 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

19 een technologische oplossing. Daarmee is echter pas de helft gerealiseerd. De informatie moet ook nog nuttig worden toegepast. Bovendien zijn de technische mogelijkheden de afgelopen jaren zo snel verbeterd dat de techniek meestal niet de belemmering is om het maximale rendement uit de informatie en gegevens te halen. Daarvoor moet veel meer worden gekeken naar de manier waarop mensen met elkaar werken in een organisatie, hoe zij hun processen op elkaar afstemmen en of de cultuur in een organisatie samenwerken en delen bevordert. Overigens laten de technische mogelijkheden onverlet dat de veiligheidsregio s hierop wel nog een inhaalslag te maken hebben. Het analyseren van data tenslotte is een vak op zich en nog nauwelijks ontwikkeld binnen de brandweer en de veiligheidsregio s. Ook hierop zal dus geïnvesteerd moeten worden. Voorbeeld: verzuiminformatie Om deze informatie beschikbaar te krijgen moeten databronnen worden aangewezen en ontsloten, gegevens worden geanalyseerd en overzichtelijk worden gepresenteerd. Vervolgens is het aan een leidinggevende om betekenis toe te kennen aan die informatie op basis van bijvoorbeeld de omstandigheden van een werknemer. Ten slotte moet de leidinggevende op basis van die betekenisvolle informatie actie ondernemen. Het informatieproces begint daarna weer opnieuw op basis van de gewijzigde omstandigheden. Er is kortom technologie nodig om op basis van een behoefte gegevens beschikbaar te maken en er zijn competenties nodig om deze gegevens te interpreteren en de informatie te gebruiken in het werkproces. Vijf volwassenheidsniveaus Van niet leveren tot excelleren Met volwassenheidsniveaus worden de verschillende ontwikkelstadia onderscheiden waarin een organisatie zich kan bevinden. Hieruit kan een stand van zaken en een stappenplan worden afgeleid voor het bereiken van het uiteindelijke doel: een professionele, kwalitatieve, efficiënte en effectieve en dus slimme veiligheidsorganisatie. Het EIM-model onderkent vijf verschillende ontwikkelstadia. Het laagste niveau van informatierendement is niet leveren wat kortweg betekent dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om bepaalde processen goed te laten verlopen. Een niveau hoger betekent dat voor een specifiek domein de informatie juist genoeg is om het bijbehorende proces naar behoren te laten verlopen. Dit niveau heet leveren. Additioneel op bovengenoemd informatierendement is het ook mogelijk adequaat te rapporteren naar relevante instanties. Dan spreken we over voldoen aan wet- en Pagina: 19 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

20 regelgeving. Dit kan ook betekenen dat de onderlinge afspraken zoals bijvoorbeeld genomen in Veiligheidsberaad of Raad van Brandweercommandanten worden nageleefd. Hygiënefactoren De eerste drie niveaus van informatierendement zijn weinig verrassend. Deze zijn typisch van toepassing op processen en informatiedomeinen die niet het verschil maken in het onderscheid met soortgelijke organisaties. Eigenlijk zijn het dissatisfiers of hygiënefactoren: ze moeten op orde zijn wil een organisatie toekomen aan innovaties en zich onderscheiden van de andere organisaties. Pas als de processen of informatiedomeinen hun minimale niveau van rendement niet halen, gaat er iets mis. Het heeft vaak geen enkele zin te proberen het informatierendement binnen deze domeinen of processen te verhogen, dat kost vaak veel geld en levert weinig onderscheid op. Leercyclus De bovenste twee niveaus zijn veel interessanter en wel om twee redenen. Ten eerste zijn dit de niveaus waarop het verschil gemaakt kan worden (op korte en op lange termijn) en ten tweede vergt het opereren op deze niveaus het continu monitoren van de omgeving om te blijven voldoen aan de dan geldende criteria. Om blijvend op deze niveaus te kunnen opereren is het noodzakelijk een leercyclus te implementeren, die erop gericht is de wijzigende eisen van de omgeving of klant en de eigen organisatie doorlopend in kaart te brengen. Figuur 3: Volwassenheidsmodel ingedeeld op rendement van informatie Het eerste volwassenheidsniveau waarop een leercyclus van toepassing is heet presteren. Presteren in de zin van doorvoeren of verwezenlijken, meer doen dan het minimale of hoogst noodzakelijke. Pagina: 20 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

21 Dit niveau is gericht op efficiëntie. Hier gaat het erom de processen zo snel en foutloos mogelijk af te handelen, daarbij optimaal gebruikmakend van informatie die beschikbaar is. Snelle besluitvorming op basis van betrouwbare informatie is hier belangrijk. Vanuit sociaalpsychologisch perspectief gaat het hier om minder complexe beslissingen (minder parameters) die bovendien goed ondersteund kunnen worden met statistische analyses of andere datagestuurde bronnen. Voor de context kan achtergrondinformatie cruciaal zijn, vandaar dat dossierkennis hier ook nodig kan zijn. Het hoogste volwassenheidsniveau heet excelleren. Op dit niveau gaat het erom op basis van wellicht dezelfde informatie toch slimmere besluiten te nemen. De organisatie die qua informatierendement zijn onderscheidende processen op het niveau van excelleren weet te laten opereren, heeft een sterke positie. Op dit niveau gaat het er niet alleen om dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is, maar ook dat het gedrag van kennis- of informatiewerkers daardoor positief beïnvloed wordt. Dit betekent dat er ruimte is om ook op andere dan zuiver rationele wijzen met informatie, om te gaan om zo te komen tot slimmere inzichten. Het bepalen van het gewenste ambitieniveau per informatiedomein (incidentbestrijding, risicobeheersing, bedrijfsvoering etc.) of werkproces is al met al cruciaal is voor het kunnen uitvoeren van een benchmark tussen de verschillende regio s en gezamenlijk van de verschillen kunnen leren. De eenvoudigste manier om hier kapitale missers te voorkomen is door altijd te redeneren vanuit de businessdoelstellingen. Combinatie verandercomponenten en ontwikkelstadia Elke verandering kan alleen succesvol zijn als deze verloopt over de vier eerder genoemde verandercomponenten mens, proces, informatie en technologie. Door op deze manier naar de niveaus te kijken kunnen de resultaten uit eerdere projecten en de bestaande initiatieven (zie deel III hoofdstuk 8, Regionale initiatieven) in een tabel worden ondergebracht. Zo ontstaat een overzicht van de huidige situatie ( IST ). Het voorbeeld op de volgende pagina is niet volledig, maar slechts ter illustratie. In de loop van de jaren zijn veel bouwstenen ontwikkeld en deze zijn tot nu toe goed verdeeld over de verandercomponenten en niveaus. Uit de interviews is naar voren gekomen dat deze verdeling min of meer toevallig is ontstaan. Pagina: 21 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

22 Niveau Mens Proces Informatie Technologie Excelleren Presteren Brandrisicoprofiel Voldoen W&R Leveren Niet leveren - Sociaal brandprofiel - App brandveilig leven - Leidraad brandweeropleidingen - Stuurinformatie Verantwoordingsinformatie Medewerkers op verschillende afdelingen werken uitsluitend vanuit de eigen afdeling Digitale Bereikbaarheidskaart Referentiekader -processen (VERA 2.0) Procesbeschrijvingen Processen niet integraal in kaart gebracht; elke afdeling kijkt alleen naar eigen deel van het proces - Aristoteles - Cicero - Brandweerstatistiek - VERA Normenboek - Vraagorganisatie Informatiemanagement (VVIM) Data/informatie uit verschillende bronnen spreken elkaar tegen - ETL-definities MIOG - Lokale rapportagetools en dataverzamelingen ontsloten Excel-sheets; rapportages o.b.v. totalen en percentages; veel handmatig werk Tabel 2: Praktijkvoorbeelden samenhang volwassenheidsniveaus en verandercomponenten: het raamwerk Twee aandachtsgebieden Naast de vier verandercomponenten en vijf ontwikkelstadia zijn er nog twee aandachtsgebieden die in het gehele model doorwerken. Dit zijn informatiemanagement en informatiewaarde. Informatiemanagement beantwoordt op managementniveau de vraag op welke wijze de organisatie op een effectieve en efficiënte wijze in de informatiebehoefte kan (blijven) voorzien. Informatiewaarde beschrijft de toegevoegde waarde van informatie voor de organisatie. BI-model De combinatie van dit alles leidt tot het volgende model voor business intelligence. In het volgende figuur staat tussen Voldoen W&R en Presteren een stippellijn. Dit is de hygiënefactor. Onder die lijn leidt een aanpassing tot snelle verbetering in de vorm van (operationele) actie. Boven de stippellijn leidt een actie tot langzame/duurzame verbetering, meestal in de vorm van een gedragsverandering. Pagina: 22 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

23 Figuur 4: EIM-volwassenheidsmodel voor business intelligence De twee begrippen informatiemanagement en informatiewaarde zijn steeds de toetsingscriteria voor een bepaald niveau in het model. Per niveau worden er de volgende betekenissen aan gegeven. Fase Informatiemanagement Niet leveren Verzamelen De organisatie heeft alleen focus op de dagelijkse bedrijfsprocessen zonder deze in samenhang met de rest van de organisatie te zien. Van informatiemanagement is dan ook geen sprake. Alles wordt op decentraal niveau geregeld en de benodigde informatie voor verantwoording van de werkzaamheden wordt handmatig opgesteld. Leveren Organiseren De organisatie heeft de informatiestromen in kaart gebracht. Men heeft zicht op duplicaatprocessen (meerdere keren vastleggen van bijv. klantgegevens) en weet hoe informatie gedurende het proces wordt gebruikt en gevormd. Voldoen aan wet- en regelgeving Rapporteren Er zijn proces- en data-eigenaren aangesteld waardoor gegevens nog maar eenmalig worden vastgelegd en daarna door de rest van de organisatie worden gebruikt. De definities van de vastgelegde gegevenselementen zijn bekend en worden door de organisatie gebruikt. Presteren Doorvoeren Datakwaliteit wordt een belangrijk issue in deze fase. Hiermee kan immers de effectiviteit en efficiëntie van de processen worden verbeterd. Data stewards worden aangesteld om het verbeteren van de kwaliteit in te vullen. Excelleren Aanvoelen Informatie is een bedrijfsmiddel en men is constant op zoek naar mogelijkheden om meer te doen met dit bedrijfsmiddel. Nieuwe mogelijkheden worden gebruikt om beter te kunnen inspelen op Pagina: 23 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU Naam: J.A. (Jozé) Gerrits Studentnummer: 141991 Datum: 29 augustus 2013 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskundig Management Begeleider:

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH

brandveilig leven Een nieuw bedrijfsmodel van verbeteren naar fundamentele vernieuwing RBOH RBOH Een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer: van verbeteren naar fundamentele vernieuwing door dr. ir. R. Weewer Inleiding De brandweer gaat de komende jaren de brandveiligheid vergroten door fundamenteel

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie