Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegestuurd en transparant samenwerken"

Transcriptie

1 Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum: 5 maart 2014 Anja van der Lans, Incentro Steven van de Looij, RBC-portefeuillehouder BI Arthur Haasbroek, Informatiemanagement Radmer de Vries, Kwaliteit Mark Luijten, inowit Netwerk Informatiemanagement Netwerk Kwaliteit Mark Luijten Definitief

2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 DEEL I Context en doel 7 1. Landelijke strategie 7 2. Doel position paper 8 3. Waarde van samenwerking 9 4. Definitie Uitgangspunten BI-implementatie EIM-model voor business intelligence 17 DEEL III Stand van zaken Landelijke initiatieven Regionale initiatieven 26 DEEL IV Doorontwikkeling Volwassenheidsniveaus per domein Samenhang in huidige situatie Toekomstige initiatieven 31 Pagina: 2 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

3 Managementsamenvatting De afzonderlijke veiligheidsregio s hebben de afgelopen jaren al diverse projecten uitgevoerd om business intelligence te ontwikkelen. Veel puzzelstukjes zijn al aanwezig. Deze onderdelen kunnen in een raamwerk geplaatst worden. Door dit te doen ontstaat het inzicht op welke vlakken regio s van elkaar kunnen leren en waar (gezamenlijk) moet worden geïnvesteerd in doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling kan worden geprioriteerd, zowel regionaal als landelijk. Door dat te doen ontstaat een roadmap voor de langere termijn, met concrete producten die als eerste ontwikkeld kunnen worden. Belangrijk is dat de leidende coalitie (managementraden en directeuren) achter deze ontwikkeling staat en er prioriteit aan geeft. Ook is de betrokkenheid van de landelijke netwerken van belang. Informatiegestuurd werken Business intelligence is het op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking. Business intelligence kan ook worden vertaald als informatiegestuurd en transparant samenwerken. Hierbij staat het beschikken over informatie centraal in de organisatie. Op basis van die beschikbare informatie kunnen besluiten worden genomen om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Informatiegestuurd werken ondersteunt de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Informatiegestuurd en transparant samenwerken leidt onder meer tot: meer en betrouwbaardere informatie ten behoeve van sturen, verantwoorden, leren en vergelijken; meer samenhang tussen de werkprocessen en operationele prestatieverbetering; minder toevallig presteren ; invloed op inhoudelijke prestaties van de primaire processen; efficiëntere aanwending van middelen en kostenbesparing; op basis van kwalitatief betere informatie samenhang aantonen (causaal verband, correlaties); Business intelligence is niet alleen van belang voor de ondersteunende processen informatiemanagement en bedrijfsvoering. Voor de primaire processen risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing verschaft business intelligence kennis en inzicht waarmee deze processen beter kunnen worden uitgevoerd. Business intelligence is relevant voor de eigen regio en heeft ook voordelen bij samenwerking tussen verschillende regio s. Pagina: 3 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

4 Strategisch doel Het landelijk (door)ontwikkelen van business intelligence sluit aan op diverse strategische doelen van Brandweer over morgen. Daarnaast heeft de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de beschikbaarheid van data benoemd als strategisch innovatiethema. De veiligheidsregio s en hun directe omgeving zitten in een fase van verandering. De organisaties hebben informatie nodig om op deze verandering in te kunnen spelen. Inzicht in de eigen beschikbare informatie is daarvoor een eerste vereiste. Ook zal er moeten worden samengewerkt. De behoefte aan actuele en betrouwbare informatie voor sturing, uitvoering, verantwoording, lering en onderlinge vergelijking vertaalt zich in een toenemende noodzaak de werk- en informatieprocessen binnen en tussen regio's als een keten te organiseren. Bestaande producten en ontwikkelingen Landelijke initiatieven zoals een standaard voor prestatiemeting (Aristoteles), kwaliteitszorg (Cicero), brandveiligheid versus opkomsttijden (RemBrand), Brandveilig leven en een toekomstvisie tot 2040 (Brandweer over morgen) houden verband met of hebben rechtstreeks gevolgen voor het verzamelen van gestructureerde data. Ze vormen daarmee al een basis voor business intelligence. Het draagvlak hiervoor komt onder andere tot uiting in het succes van het landelijke platform Business Intelligence Community voor de veiligheidsregio s. Dit platform kent een virtuele omgeving en organiseert periodiek bijeenkomsten. Voor beide geldt dat van alle regio s medewerkers deelnemen, vanuit een inhoudelijk breed perspectief. Ook regionaal is de afgelopen jaren geïnvesteerd in business intelligence. Bij plaatsen van deze onderdelen in het raamwerk van de vier BI-thema s (techniek, informatie, proces en mens) blijkt dat deze goed zijn verdeeld over de thema s. Er kan dus op basis hiervan al van elkaar worden geleerd. Het is nu van belang per regio een minimumniveau per thema te realiseren en landelijk samenhang aan te brengen in de doorontwikkeling. Model voor business intelligence Vier thema s Voor de ontwikkeling van business intelligence binnen de regio s kunnen vier thema s of verandercomponenten worden onderscheiden: techniek, informatie, proces en mens. Op Pagina: 4 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

5 ieder van deze thema s moet worden geïnvesteerd om business intelligence zinvol te ontwikkelen. Vijf volwassenheidsniveaus Met volwassenheidsniveaus worden de verschillende ontwikkelstadia onderscheiden waarin een organisatie zich kan bevinden. Hieruit kan een stand van zaken en een stappenplan worden afgeleid. Voor de (door)ontwikkeling van business intelligence wordt een volwassenheidsmodel voorgesteld dat gebaseerd is op integrale informatievoorziening, het Enterprise Information Management -model (EIM-model). Het model onderkent vijf stadia van informatierendement (volwassenheidsniveaus), variërend van niet leveren, leveren, voldoen aan wet- en regelgeving en presteren tot excelleren. De eerste drie niveaus gelden als hygiënefactoren, deze moeten op orde zijn wil een organisatie innovatief en onderscheidend zijn. Een eerste schatting op basis van de huidige gegevens is dat 75% van de regio s onder de hygiënefactor zit en 25% erboven: er is nog veel werk te doen. Twee aandachtsgebieden Naast deze vijf niveaus zijn er twee aandachtsgebieden die in het gehele model doorwerken. Dit zijn informatiemanagement en informatiewaarde. De combinatie van de vier verandercomponenten, het EIM-volwassenheidsmodel en de twee aandachtsgebieden leidt tot een bruikbaar model voor business intelligence, waarin de bouwstenen voor de doorontwikkeling te plaatsen zijn. Doorontwikkeling: BI-scan en roadmap Met een BI-scan kan elke regio nagaan welke bouwstenen uit het model nog niet of onvoldoende zijn ingevuld in de eigen organisatie. Op basis hiervan kan een roadmap voor business intelligence worden opgezet, met middellange en lange termijnactiviteiten. Elke regio kan op het niveau instappen dat past bij de ontwikkeling die de organisatie heeft bereikt. Met behulp van het gecreëerde overzicht kan een regio tot de conclusie komen dat op voorgaande niveaus een onderdeel is overgeslagen of onderbelicht. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren, dat een regio al verder is dan gedacht. Belangrijk is uiteraard dat een regio de onderdelen die beschreven staan bij een bepaald niveau niet alleen heeft geaccepteerd, maar ook dat de uitwerking daarvan in de operationele omgeving daadwerkelijk is doorgevoerd. Pagina: 5 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

6 Niveau Mens Proces Informatie Technologie Excelleren Presteren Brandrisicoprofiel Voldoen W&R Leveren Niet leveren - Sociaal brandprofiel - App brandveilig leven - Leidraad brandweeropleidingen - Stuurinformatie Verantwoordingsinformatie Medewerkers op verschillende afdelingen werken uitsluitend vanuit de eigen afdeling Digitale Bereikbaarheidskaart Referentiekader -processen (VERA 2.0) Procesbeschrijvingen Processen niet integraal in kaart gebracht; elke afdeling kijkt alleen naar eigen deel van het proces - Aristoteles - Cicero - Brandweerstatistiek - VERA Normenboek - Vraagorganisatie Informatiemanagement (VVIM) Data/informatie uit verschillende bronnen spreken elkaar tegen - ETL-definities MIOG - Lokale rapportagetools en dataverzamelingen ontsloten Excel-sheets; rapportages o.b.v. totalen en percentages; veel handmatig werk Tabel 1: Praktijkvoorbeelden samenhang volwassenheidsniveaus en verandercomponenten: het raamwerk Landelijke producten Ook landelijk moeten een aantal producten worden ontwikkeld, zoals een producten- en dienstencatalogus voor de brandweer en de veiligheidsregio s, een gegevensboek met termen en de bijbehorende definities, de genoemde BI-scan en een datawarehouse. De basis voor het gegevensboek (de Firebrary ) is gebouwd binnen het innovatieprogramma inowit Op verschillende plaatsen zijn al initiatieven voor een datawarehouse danwel standaardisatie hierop. Leeswijzer Deze position paper is primair geschreven voor de (kolommen binnen de) veiligheidsregio s. De directeuren veiligheidsregio, brandweercommandanten, directeuren publieke gezondheid en coördinerend gemeentesecretarissen vormen op landelijk niveau de leidende coalitie. Zij kunnen gezamenlijk business intelligence tot een succes maken binnen de veiligheidsregio s. Met deze position paper wordt een theoretisch kader beschreven (Deel II), inzicht gegeven in bestaande landelijke en regionale ontwikkelingen (Deel III) en worden mogelijkheden geschetst voor doorontwikkeling (Deel IV). Eerst wordt echter de context en het doel van dit document beschreven (Deel I). Pagina: 6 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

7 DEEL I Context en doel 1. Landelijke strategie Strategische doelen BOM Binnen de strategische doelen van Brandweer over morgen wordt met kernpunt 5 Intensivering van kennisontwikkeling en informatievoorziening het belang van betrouwbare data benadrukt. Hiermee kunnen we over kennis en informatie beschikken om ons vakgebied te vernieuwen. Bovendien is er voor de uitvoering van business intelligence een link met kernpunt 4 Gebruik maken van bestaande en toekomstige moderne technologieën en kan met het resultaat een betere informatiepositie van de brandweer en veiligheidsregio s worden bijdragen aan de kernpunten 1 Nieuwe doctrine brandveiligheid, 2 De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband voor de brandweer en 3 Werken volgens risicodifferentiatie. Strategisch thema RBC In de Raad van Brandweercommandanten (RBC) van december 2013 is de beschikbaarheid van data benoemd als het strategisch innovatiethema voor Sinds 2009 wordt gewerkt aan de beschikbaarheid van operationele informatie door middel van diverse DBK-trajecten 1. Het innovatiethema dat nu is benoemd heeft betrekking op de ontwikkeling van business intelligence binnen de brandweer en de veiligheidsregio s. 1 Digitale Bereikbaarheidskaart, zie ook Pagina: 7 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

8 2. Doel position paper Doelstelling Het doel van dit document is drieledig: theoretisch kader beschrijven; inzicht geven in bestaande regionale en landelijke ontwikkelingen; mogelijkheden schetsen voor (gezamenlijke) doorontwikkeling. Doelgroepen Primair Deze position paper is primair geschreven voor het management van de (kolommen binnen de) veiligheidsregio s: de directeuren veiligheidsregio, brandweercommandanten, directeuren publieke gezondheid en coördinerend gemeentesecretarissen. Voor sommigen zal dit een eerste kennismaking zijn met het vakgebied business intelligence. De opzet is hen in een logische opbouw mee te nemen in de mogelijkheden van business intelligence, om te eindigen met een indeling in verschillende fasen van ontwikkeling: de volwassenheidsniveaus. Het management kan binnen de eigen organisatie op basis van deze indeling bepalen in welk stadium de organisatie verkeert en stappen nemen die passen bij dat stadium. Secundair Secundair kan deze position paper gebruikt worden voor informatiemanagers, kwaliteitsmedewerkers en medewerkers bedrijfsvoering binnen de brandweer en de veiligheidsregio s. Zij kunnen aan de hand van deze paper intern plannen maken voor het toepassen van business intelligence. Gerelateerde projecten en producten Een groot aantal landelijke projecten is van invloed op deze position paper. Deze projecten hebben resultaten opgeleverd die gebruikt kunnen worden ten behoeve van de ontwikkeling van business intelligence binnen de veiligheidsregio s. Denk daarbij aan informatiestromen (prestatiemeting van Aristoteles, kwaliteitszorg van Cicero en Verbetering Brandweerstatistiek) maar ook aan randvoorwaarden voor de uitvoering van business Pagina: 8 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

9 intelligenceprojecten (referentiearchitectuur VeRA, diverse standaarden en procesbeschrijvingen). Leidende coalitie De rol die het regionaal management pakt in de uitvoering van de resultaten van dit advies is cruciaal. De directeuren veiligheidsregio, brandweercommandanten, directeuren publieke gezondheid en coördinerend gemeentesecretarissen vormen op landelijk niveau de leidende coalitie en kunnen als zodanig door gezamenlijk op te trekken de basis leggen om business intelligence tot een succes te maken. Een andere belangrijke voorwaarde voor succes is coördinatie op de ontwikkeling en uitvoering door een aantal netwerken zoals Kwaliteit en Informatiemanagement en in de regio s door één of meer managers en informele leiders/ambassadeurs, bijvoorbeeld middels de Club van 100 van Brandweer Nederland. Informele leiders Behalve op managementniveau zijn er de afgelopen periode ook verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan tussen individuele medewerkers van verschillende korpsen. Deze medewerkers, de informele leiders, die autonoom denken en daarin de eigen organisatie vooruit zijn, kunnen een belangrijke rol spelen in de uitvoering van de voorstellen die in deze position paper worden gedaan. Zij werken vaak volgens het principe leading by example. 3. Waarde van samenwerking Informatiepositie en regiefunctie De brandweer bevindt zich in een fase van grote verandering. De korpsen zijn (vrijwel) allemaal geregionaliseerd en ingebed in veiligheidsregio's en er wordt steeds meer landelijk samengewerkt. De wereld buiten de brandweer verandert eveneens. De afsplitsing van de meldkamers, de nationalisering van de politie, de opkomst van gegevensopslag buiten de eigen organisatie (in bijvoorbeeld the cloud ) en gewenste transparantie van besluitvorming zijn kaders en trends die het werken van veiligheidsregio s beïnvloeden. Pagina: 9 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

10 De regio s liggen bovendien in verband met bezuinigingen onder een vergrootglas van het bestuur, zowel lokaal als landelijk. In alle gevallen is informatie nodig om hierop in te spelen. Inzicht in de eigen beschikbare informatie is daarvoor een eerste vereiste. Ook zal er moeten worden samengewerkt. Het behouden van de regiefunctie, zowel binnen de eigen regio als landelijk, is cruciaal voor de veiligheidsregio s om niet achterop te raken. Alleen dan zal met minder budget het huidige producten- en dienstenpakket gehandhaafd kunnen blijven. De korpsen zijn zich hier terdege van bewust en initiëren/stimuleren allerlei initiatieven tot samenwerking. Business intelligence kan bijdragen aan een goede informatiepositie en regiefunctie. Informatiebehoefte Er is een toenemende behoefte aan actuele en betrouwbare informatie voor sturing, uitvoering, verantwoording, lering en onderlinge vergelijking. En daarmee een toenemende noodzaak de werk- en informatieprocessen binnen en tussen regio's als een keten te organiseren. Deze toenemende informatiebehoefte komt voort uit onder meer: de vorming van veiligheidsregio s en de regionalisering van de brandweer (grotere organisaties, verandering in aansturing met andere informatiebehoefte en behoefte tot opschonen van bijvoorbeeld applicatielandschap); de organisatorische afstand tot de gemeenten (de gemeente is een klant van de regio geworden); de toenemende inspectie door de Rijksoverheid; een groeiende maatschappelijke behoefte aan transparantie en verantwoording; het strategische perspectief van Brandweer over morgen (verschuiving naar voorkant veiligheidsketen); de wens om als (lerende) organisatie efficiënter en effectiever te worden door slimmer gebruik te maken van data; groeiende rationalisering, waarbij beslissingen minder op basis van onderbuikgevoelens worden genomen en meer op grond van feitengebaseerde argumenten; de kennis- en informatie-intensivering van de OOV-sector, groeiende informatielevering binnen de sector en beschikbaar komen van nieuwe gegevensbronnen; grotere toegankelijkheid, deelbaarheid en combineerbaarheid van informatie door technologische innovatie (ontstaan nieuw inzicht); Pagina: 10 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

11 toenemende behoefte om gericht aan de juiste personen de juiste informatie ter beschikking te stellen; de wens Brandweer Nederland sterker te maken als koepelorganisatie. Niet nieuw, wel anders Business intelligence is niet nieuw. Van oudsher zijn medewerkers bezig geweest lijstje bij te houden over allerlei gegevens in hun dagelijks werk. Soms waren dat turflijstjes gericht op aantallen om te kunnen vergelijken, soms staatjes met cijfers over de uitgaven etc. In veel gevallen noemde men dat vroeger een overzicht of een statistiek. Wat wel nieuw is, is dat we tegenwoordig door het bijhouden van de gegevens in geautomatiseerde systemen veel meer kunnen bijhouden, over een langere periode en ook achteraf inzichten kunnen verwerven die kunnen leiden tot nieuwe conclusies. Pagina: 11 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

12 DEEL II Theoretisch kader 4. Definitie Definitie business intelligence Business Intelligence is een begrip dat zich op vele manieren laat invullen. In alle definities rondom dit begrip komen termen voor als het verzamelen en vastleggen, koppelen en beheren, analyseren en toepassen van informatie in een technische omgeving. Voor deze position paper hanteren we de volgende definitie: Business intelligence is het op basis van de organisatiestrategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte continu verzamelen en analyseren van data, ten behoeve van sturing, uitvoering, verantwoording, lering en vergelijking. Informatiegestuurd werken Business intelligence kan ook worden vertaald als informatiegestuurd en transparant samenwerken. Hierbij staat het beschikken over informatie centraal in de organisatie. Op basis van die beschikbare informatie kunnen besluiten worden genomen om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Figuur 1: Belang van BI voor de verschillende organisatorische niveaus Pagina: 12 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

13 Informatiegestuurd werken ondersteunt de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Met als resultaat dat de organisatie beter kan presteren, leert van haar fouten en kennis beter toepast. Ondersteunende en primaire processen Business intelligence is niet alleen van belang voor de ondersteunende processen informatiemanagement en bedrijfsvoering. Juist de primaire processen risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing, waaronder domeinen als vakbekwaamheid, operationele planvorming en brandonderzoek, hebben belang bij business intelligence. Het levert kennis en inzicht op waarmee deze processen beter kunnen worden uitgevoerd. Behalve dat de primaire processen een informatiebehoefte hebben, genereren zij ook informatie. Business intelligence versterkt daarmee ook de samenhang en afhankelijkheid tussen deze processen. Uiteindelijk doel Informatiegestuurd en transparant samenwerken leidt onder meer tot: meer en betrouwbaardere informatie ten behoeve van sturen, verantwoorden, leren en vergelijken; meer samenhang tussen de werkprocessen en operationele prestatieverbetering; minder toevallig presteren ; invloed op inhoudelijke prestaties van de primaire processen; efficiëntere aanwending van middelen en kostenbesparing; op basis van kwalitatief betere informatie samenhang aantonen (causaal verband, correlaties); een sterke brancheorganisatie. 5. Uitgangspunten BI-implementatie Informatiegestuurd samenwerken en het invoeren van business intelligence leidt tot een andere manier van werken. Dat vereist een vorm van verandermanagement. De cultuur van de veiligheidsregio s vraagt om een praktische insteek bij veranderen. Pagina: 13 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

14 Mede daarom worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: a. Informatiegestuurd en transparant samenwerken is een andere manier van kijken naar het werkveld Dit betreft een verandering in het denken over de taken van de brandweer en de veiligheidsregio s. Waar in het verleden vooral de nadruk lag op het primaire proces, is er nu ook aandacht voor efficiëntie, effectiviteit en slimmer worden als organisatie. b. Verandering is geen doel op zichzelf, maar een gevolg van de vastgestelde richting en inrichting van de organisatie Verandering leidt algemeen tot weerstand, maar ook de organisatiecultuur binnen de veiligheidsregio s (wederzijdse afhankelijkheid en gesloten beroepsgroep) geeft verandertrajecten een extra dimensie. Hier moet op worden geanticipeerd. c. Streven naar gebruik van standaarden versus standaarden maken of opleggen De afgelopen jaren hebben een aantal standaardisatieprojecten plaatsgevonden, zoals VeRA en Aristoteles. In de praktijk worden deze binnen een regio niet altijd overgenomen (regionaal bekrachtigd) en toegepast. Het hebben van een standaard is één ding maar het gebruiken ervan is (nog) niet altijd vanzelfsprekend. Om die reden is het uitgangspunt in deze notitie dan ook niet het maken of opleggen van standaarden, maar het stimuleren van het gebruik ervan. d. Brandweerkorpsen en veiligheidsregio s leveren in beginsel allemaal dezelfde producten en diensten De activiteiten (producten en diensten) die binnen regio s worden uitgevoerd zijn op te delen in hoofd- en subprocessen.2,3 Aan elke activiteit is een informatiestroom gekoppeld. Dit betekent dat over elke activiteit informatie wordt vastgelegd of vastgelegd kan worden (aanbodkant). Deze activiteiten moeten voldoen aan kwaliteitseisen en leveren informatie die vastgelegd wordt in systemen. De informatiebehoefte van de veiligheidsregio s (vraagkant) leidt grotendeels naar standaardvragen, een klein deel zal daarvan afwijken en een aanpassing op de standaardvragen vereisen en een nog kleiner deel zal maatwerk zijn. De behoefte bestaat uit: verantwoordingsinformatie, stuurinformatie en kosteninformatie. De kenmerken hiervan zijn: onderdeel van een planning- en controlecyclus, periodiek (terugkerend in een vast ritme) en goed onder te brengen in een (standaard)rapportagetool. 2 Model Procesbeschrijving Brandweer, NVBR, Auditinstrumenten en referentiekader, Kwaliteitsbureau Brandweer, website Brandweer Nederland Pagina: 14 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

15 De operationele informatiebehoefte, zoals de bereikbaarheids-, locatie- en omgevingsinformatie maakt onderdeel uit van het hoofdproces binnen de brandweer en leidt tot stuurinformatie voor de korpsleiding en tot operationele informatie voor de leidinggevenden in het veld. e. Geen one size fits all, maar differentiatie per regio Dé brandweer- of veiligheidsregio in Nederland bestaat echter niet, elke regio levert weliswaar dezelfde (soort) producten en diensten maar zal in de dagelijkse praktijk toch een eigen invulling aan de informatiebehoefte geven. Zo zal het brandrisicoprofiel per regio verschillen omdat de omstandigheden anders zijn. Zo is de exacte werking en de inzet van een prikstoel om brand in rieten daken te bestrijden vooral in de buitengebieden van belang en het behoud van monumentale panden vooral in binnensteden. Deze lokale afwijkingen komen voor en moeten worden gefaciliteerd door de informatiesystemen waarin de informatie wordt vastgelegd. Door de informatiebehoeften inzichtelijk te maken kan op basis van een landelijk uitgangspunt (zelfde producten en diensten) een lokale verdieping worden aangebracht. f. De veiligheidsregio s willen een lerende organisatie zijn Dé verbindende schakel in het primaire proces van de veiligheidsregio s is informatie. Voor een lerende organisatie is het gebruik van informatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering essentieel. De informatie die aanwezig is over een locatie of omgeving zal bijvoorbeeld in de realiteit steeds getoetst worden aan hetgeen was vastgelegd en indien nodig worden aangepast. Zo loopt de leercyclus parallel aan de uitvoering van de activiteiten. Voor de gemiddelde medewerker geldt echter het primaire proces an sich als belangrijkste (en enige) taak. Om informatiegestuurd samenwerken te stimuleren is een goed voorbeeld (bij voorkeur van een collega) en eenvoudige, betrouwbare ondersteuning (tools) daarom noodzakelijk. Business intelligence is de smeerolie voor horizontale optimalisatie in de organisatie en de verbindende schakel in de verticale integratie tussen organisaties. In dat verband wordt ook gesproken over ketenintegratie. Pagina: 15 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

16 Figuur 2: Schematische weergave van het primaire proces van de brandweer inclusief de leercyclus g. Hergebruik van gegevens heeft de voorkeur boven nieuw creëren De afgelopen jaren zijn vele projecten gestart die nuttige resultaten hebben opgeleverd om als bouwstenen te dienen voor informatiegestuurd en transparant samenwerken. Denk hierbij aan de Modelprocesbeschrijvingen brandweer (2008) en het referentiekader, de indicatoren van Aristoteles (2009), het plan van aanpak van Cicero (2008) en de auditinstrumenten, de Veiligheidsregio s Vraagorganisatie Informatiemanagement (BVIM/VVIM, sinds 2009), project Verbetering Brandweerstatistiek (sinds 2012) en de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA, 2012). Er zijn ongetwijfeld nog meer bouwstenen die al aanwezig zijn, maar het zicht op de samenhang ontbreekt. De resultaten van deze projecten zijn in de praktijk nog niet of nauwelijks tot wasdom gekomen. De meeste initiatieven/resultaten verdienen voortzetting. Om die reden worden in deze position paper eerst de aanwezige bouwstenen in samenhang geplaatst op een model en worden op basis daarvan suggesties gegeven voor verdere uitbouw of nieuwe onderdelen. h. Regiobrede projecten doorvoeren is niet realistisch, stap-voor-stap heeft de voorkeur De gezamenlijke veiligheidsregio s zijn niet één organisatie. De structuur, taakopvatting en prioritering in de uitvoering van initiatieven (lokaal of landelijk) wordt door elke veiligheidsregio zelf bepaald. De inzichten rondom informatie zijn in Nederland verschillend en kunnen zelfs in een regio verschillen. De consequentie hiervan is dat er grote verschillen zitten in de informatiebehoefte, de niveaus van ontwikkeling van de informatievoorziening en de mate van betrokkenheid bij regiobrede projecten. Het uitgangspunt voor verdere ontwikkeling of uitvoer van de verschillende initiatieven zou dan ook moeten liggen op vrijwilligheid, de directeuren zullen elkaar moeten overtuigen. Een regio kan aanhaken bij een project of initiatief, maar landelijke projecten met een verplichte regionale uitrol worden niet haalbaar geacht. Pagina: 16 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

17 i. Techniek is geen bottleneck meer voor het invoeren van business intelligence De technische mogelijkheden zijn de afgelopen jaren zo sterk verbeterd dat de techniek meestal niet de belemmering is om het maximale rendement uit informatie en gegevens te halen. Daarvoor moet veel meer worden gekeken naar de manier waarop mensen met elkaar werken in een organisatie, hoe zij hun processen op elkaar afstemmen en of de cultuur in een organisatie samenwerken en delen bevordert. Overigens laten de technische mogelijkheden onverlet dat de veiligheidsregio s hierop wel nog een inhaalslag te maken hebben. 6. EIM-model voor business intelligence Samenvatting Voor de ontwikkeling van business intelligence binnen de regio s kunnen vier thema s of verandercomponenten worden onderscheiden: techniek, informatie, proces en mens. Op ieder van deze thema s moet worden geïnvesteerd om business intelligence zinvol te ontwikkelen. Vervolgens kan het Enterprise Information Management -volwassenheidsmodel (EIM-model) worden toegepast om de ontwikkelstadia te beschrijven waarin een organisatie zich kan bevinden. Het model onderkent vijf stadia, variërend van niet leveren, leveren, voldoen aan wet- en regelgeving en presteren tot excelleren. De eerste drie niveaus gelden als hygiënefactoren, deze moeten op orde zijn wil een organisatie innovatief en onderscheidend zijn. Naast deze vijf niveaus zijn er twee aandachtsgebieden die in het gehele model doorwerken. Dit zijn informatiemanagement en informatiewaarde. De combinatie van de vier verandercomponenten, het EIM-volwassenheidsmodel en de twee aandachtsgebieden leidt tot een bruikbaar model voor business intelligence, waarin de bouwstenen voor de doorontwikkeling te plaatsen zijn. Pagina: 17 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

18 Vier verandercomponenten Thema s Voor de ontwikkeling van business intelligence binnen de organisatie kunnen de volgende thema s worden onderscheiden. Op ieder van deze thema s moet worden geïnvesteerd om business intelligence binnen een organisatie zinvol te ontwikkelen: techniek; informatie; proces; mens. De uitvoering van business intelligence is daarmee een bundeling van zowel technologie als competenties om ruwe data uit bronnen en systemen om te zetten in inzicht in een specifiek domein én dat inzicht toe te passen in de werkprocessen. Technologisch en business perspectief Het technologische perspectief (technologie en informatie): Hierbij wordt expliciet ingegaan op de rol van ICT binnen het BI-proces. De nadruk ligt meer op het gebruik van ICT dan op het proces erachter. ICT speelt een rol bij het verzamelen van data (Extractie, Transformatie en Laden, oftewel ETL), bij het integreren van data (de analyse waarbij uit data intelligence wordt verkregen) en bij de verspreiding hiervan binnen de organisatie. In deze position paper wordt, gezien de primaire doelgroep, slechts zijdelings ingaan op het technologische perspectief. Het businessperspectief (informatie, proces en mens): Het systematische proces waarbij op basis van de strategie en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte data wordt verzameld en geanalyseerd, met als product kennis en informatie. Deze kennis en informatie leveren toegevoegde waarde voor de organisatie en dragen op hun beurt weer bij aan de strategie. Het businessperspectief beschrijft ook het nut en de noodzaak om met business intelligence aan de slag te gaan en beschrijft de omgevingsfactoren die van belang zijn (denk hierbij ook aan andere projecten die al lopen en van invloed zijn op de ontwikkeling van business intelligence). Balans tussen beide perspectieven Technologie en informatiemanagement zijn slechts middelen om informatie te kunnen gebruiken voor de doelen zoals omschreven. De technische benadering mondt meestal uit in Pagina: 18 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

19 een technologische oplossing. Daarmee is echter pas de helft gerealiseerd. De informatie moet ook nog nuttig worden toegepast. Bovendien zijn de technische mogelijkheden de afgelopen jaren zo snel verbeterd dat de techniek meestal niet de belemmering is om het maximale rendement uit de informatie en gegevens te halen. Daarvoor moet veel meer worden gekeken naar de manier waarop mensen met elkaar werken in een organisatie, hoe zij hun processen op elkaar afstemmen en of de cultuur in een organisatie samenwerken en delen bevordert. Overigens laten de technische mogelijkheden onverlet dat de veiligheidsregio s hierop wel nog een inhaalslag te maken hebben. Het analyseren van data tenslotte is een vak op zich en nog nauwelijks ontwikkeld binnen de brandweer en de veiligheidsregio s. Ook hierop zal dus geïnvesteerd moeten worden. Voorbeeld: verzuiminformatie Om deze informatie beschikbaar te krijgen moeten databronnen worden aangewezen en ontsloten, gegevens worden geanalyseerd en overzichtelijk worden gepresenteerd. Vervolgens is het aan een leidinggevende om betekenis toe te kennen aan die informatie op basis van bijvoorbeeld de omstandigheden van een werknemer. Ten slotte moet de leidinggevende op basis van die betekenisvolle informatie actie ondernemen. Het informatieproces begint daarna weer opnieuw op basis van de gewijzigde omstandigheden. Er is kortom technologie nodig om op basis van een behoefte gegevens beschikbaar te maken en er zijn competenties nodig om deze gegevens te interpreteren en de informatie te gebruiken in het werkproces. Vijf volwassenheidsniveaus Van niet leveren tot excelleren Met volwassenheidsniveaus worden de verschillende ontwikkelstadia onderscheiden waarin een organisatie zich kan bevinden. Hieruit kan een stand van zaken en een stappenplan worden afgeleid voor het bereiken van het uiteindelijke doel: een professionele, kwalitatieve, efficiënte en effectieve en dus slimme veiligheidsorganisatie. Het EIM-model onderkent vijf verschillende ontwikkelstadia. Het laagste niveau van informatierendement is niet leveren wat kortweg betekent dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om bepaalde processen goed te laten verlopen. Een niveau hoger betekent dat voor een specifiek domein de informatie juist genoeg is om het bijbehorende proces naar behoren te laten verlopen. Dit niveau heet leveren. Additioneel op bovengenoemd informatierendement is het ook mogelijk adequaat te rapporteren naar relevante instanties. Dan spreken we over voldoen aan wet- en Pagina: 19 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

20 regelgeving. Dit kan ook betekenen dat de onderlinge afspraken zoals bijvoorbeeld genomen in Veiligheidsberaad of Raad van Brandweercommandanten worden nageleefd. Hygiënefactoren De eerste drie niveaus van informatierendement zijn weinig verrassend. Deze zijn typisch van toepassing op processen en informatiedomeinen die niet het verschil maken in het onderscheid met soortgelijke organisaties. Eigenlijk zijn het dissatisfiers of hygiënefactoren: ze moeten op orde zijn wil een organisatie toekomen aan innovaties en zich onderscheiden van de andere organisaties. Pas als de processen of informatiedomeinen hun minimale niveau van rendement niet halen, gaat er iets mis. Het heeft vaak geen enkele zin te proberen het informatierendement binnen deze domeinen of processen te verhogen, dat kost vaak veel geld en levert weinig onderscheid op. Leercyclus De bovenste twee niveaus zijn veel interessanter en wel om twee redenen. Ten eerste zijn dit de niveaus waarop het verschil gemaakt kan worden (op korte en op lange termijn) en ten tweede vergt het opereren op deze niveaus het continu monitoren van de omgeving om te blijven voldoen aan de dan geldende criteria. Om blijvend op deze niveaus te kunnen opereren is het noodzakelijk een leercyclus te implementeren, die erop gericht is de wijzigende eisen van de omgeving of klant en de eigen organisatie doorlopend in kaart te brengen. Figuur 3: Volwassenheidsmodel ingedeeld op rendement van informatie Het eerste volwassenheidsniveau waarop een leercyclus van toepassing is heet presteren. Presteren in de zin van doorvoeren of verwezenlijken, meer doen dan het minimale of hoogst noodzakelijke. Pagina: 20 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

21 Dit niveau is gericht op efficiëntie. Hier gaat het erom de processen zo snel en foutloos mogelijk af te handelen, daarbij optimaal gebruikmakend van informatie die beschikbaar is. Snelle besluitvorming op basis van betrouwbare informatie is hier belangrijk. Vanuit sociaalpsychologisch perspectief gaat het hier om minder complexe beslissingen (minder parameters) die bovendien goed ondersteund kunnen worden met statistische analyses of andere datagestuurde bronnen. Voor de context kan achtergrondinformatie cruciaal zijn, vandaar dat dossierkennis hier ook nodig kan zijn. Het hoogste volwassenheidsniveau heet excelleren. Op dit niveau gaat het erom op basis van wellicht dezelfde informatie toch slimmere besluiten te nemen. De organisatie die qua informatierendement zijn onderscheidende processen op het niveau van excelleren weet te laten opereren, heeft een sterke positie. Op dit niveau gaat het er niet alleen om dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is, maar ook dat het gedrag van kennis- of informatiewerkers daardoor positief beïnvloed wordt. Dit betekent dat er ruimte is om ook op andere dan zuiver rationele wijzen met informatie, om te gaan om zo te komen tot slimmere inzichten. Het bepalen van het gewenste ambitieniveau per informatiedomein (incidentbestrijding, risicobeheersing, bedrijfsvoering etc.) of werkproces is al met al cruciaal is voor het kunnen uitvoeren van een benchmark tussen de verschillende regio s en gezamenlijk van de verschillen kunnen leren. De eenvoudigste manier om hier kapitale missers te voorkomen is door altijd te redeneren vanuit de businessdoelstellingen. Combinatie verandercomponenten en ontwikkelstadia Elke verandering kan alleen succesvol zijn als deze verloopt over de vier eerder genoemde verandercomponenten mens, proces, informatie en technologie. Door op deze manier naar de niveaus te kijken kunnen de resultaten uit eerdere projecten en de bestaande initiatieven (zie deel III hoofdstuk 8, Regionale initiatieven) in een tabel worden ondergebracht. Zo ontstaat een overzicht van de huidige situatie ( IST ). Het voorbeeld op de volgende pagina is niet volledig, maar slechts ter illustratie. In de loop van de jaren zijn veel bouwstenen ontwikkeld en deze zijn tot nu toe goed verdeeld over de verandercomponenten en niveaus. Uit de interviews is naar voren gekomen dat deze verdeling min of meer toevallig is ontstaan. Pagina: 21 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

22 Niveau Mens Proces Informatie Technologie Excelleren Presteren Brandrisicoprofiel Voldoen W&R Leveren Niet leveren - Sociaal brandprofiel - App brandveilig leven - Leidraad brandweeropleidingen - Stuurinformatie Verantwoordingsinformatie Medewerkers op verschillende afdelingen werken uitsluitend vanuit de eigen afdeling Digitale Bereikbaarheidskaart Referentiekader -processen (VERA 2.0) Procesbeschrijvingen Processen niet integraal in kaart gebracht; elke afdeling kijkt alleen naar eigen deel van het proces - Aristoteles - Cicero - Brandweerstatistiek - VERA Normenboek - Vraagorganisatie Informatiemanagement (VVIM) Data/informatie uit verschillende bronnen spreken elkaar tegen - ETL-definities MIOG - Lokale rapportagetools en dataverzamelingen ontsloten Excel-sheets; rapportages o.b.v. totalen en percentages; veel handmatig werk Tabel 2: Praktijkvoorbeelden samenhang volwassenheidsniveaus en verandercomponenten: het raamwerk Twee aandachtsgebieden Naast de vier verandercomponenten en vijf ontwikkelstadia zijn er nog twee aandachtsgebieden die in het gehele model doorwerken. Dit zijn informatiemanagement en informatiewaarde. Informatiemanagement beantwoordt op managementniveau de vraag op welke wijze de organisatie op een effectieve en efficiënte wijze in de informatiebehoefte kan (blijven) voorzien. Informatiewaarde beschrijft de toegevoegde waarde van informatie voor de organisatie. BI-model De combinatie van dit alles leidt tot het volgende model voor business intelligence. In het volgende figuur staat tussen Voldoen W&R en Presteren een stippellijn. Dit is de hygiënefactor. Onder die lijn leidt een aanpassing tot snelle verbetering in de vorm van (operationele) actie. Boven de stippellijn leidt een actie tot langzame/duurzame verbetering, meestal in de vorm van een gedragsverandering. Pagina: 22 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

23 Figuur 4: EIM-volwassenheidsmodel voor business intelligence De twee begrippen informatiemanagement en informatiewaarde zijn steeds de toetsingscriteria voor een bepaald niveau in het model. Per niveau worden er de volgende betekenissen aan gegeven. Fase Informatiemanagement Niet leveren Verzamelen De organisatie heeft alleen focus op de dagelijkse bedrijfsprocessen zonder deze in samenhang met de rest van de organisatie te zien. Van informatiemanagement is dan ook geen sprake. Alles wordt op decentraal niveau geregeld en de benodigde informatie voor verantwoording van de werkzaamheden wordt handmatig opgesteld. Leveren Organiseren De organisatie heeft de informatiestromen in kaart gebracht. Men heeft zicht op duplicaatprocessen (meerdere keren vastleggen van bijv. klantgegevens) en weet hoe informatie gedurende het proces wordt gebruikt en gevormd. Voldoen aan wet- en regelgeving Rapporteren Er zijn proces- en data-eigenaren aangesteld waardoor gegevens nog maar eenmalig worden vastgelegd en daarna door de rest van de organisatie worden gebruikt. De definities van de vastgelegde gegevenselementen zijn bekend en worden door de organisatie gebruikt. Presteren Doorvoeren Datakwaliteit wordt een belangrijk issue in deze fase. Hiermee kan immers de effectiviteit en efficiëntie van de processen worden verbeterd. Data stewards worden aangesteld om het verbeteren van de kwaliteit in te vullen. Excelleren Aanvoelen Informatie is een bedrijfsmiddel en men is constant op zoek naar mogelijkheden om meer te doen met dit bedrijfsmiddel. Nieuwe mogelijkheden worden gebruikt om beter te kunnen inspelen op Pagina: 23 van 35 Versiedatum: 5 maart 2014

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

i-grip op drie decentralisaties

i-grip op drie decentralisaties i-grip op drie decentralisaties Een organisatie die op het juiste moment over betrouwbare en actuele informatie beschikt, kan haar dienstverlening verbeteren, haar bedrijfsvoering bijsturen en betrouwbaar

Nadere informatie

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein

Stichting VraagWijzer Nederland. Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Stichting VraagWijzer Nederland Notitie Resultaatgericht werken in het Sociale Domein Per 1 januari 2015 hebben de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 hun intrede gedaan. De invoering van deze

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

KENSINGTON Business Intelligence

KENSINGTON Business Intelligence De formule voor vooruitgang... Kensington B.I. geeft de formule om uw bedrijf nog beter te besturen... De cockpitsoftware verschaft u alle informatie die u nodig heeft voor het besturen van uw bedrijf.

Nadere informatie

DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops

DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops DBK Evenement, 1 februari 2012 Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops De digitale bereikbaarheidskaart (DBK) heeft betrekking op de hele veiligheidsketen. Elk onderdeel van die

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Kennismanagement voor omgevingsrecht

Kennismanagement voor omgevingsrecht Kennismanagement voor omgevingsrecht Handreiking: mogelijkheden voor een regionale uitvoeringsdienst Anneke van Leeuwen, 21 december 2011 Inleiding Voor een kwalitatief goede uitvoering van de VTH taken

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Presentatie voor het Algemeen Bestuur op 20 mei 2016 Dekkingsplan Brandrisicoprofiel Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Brandweerzorg in samenhang

Brandweerzorg in samenhang Brandweerzorg in samenhang Wettelijk kader Art. 14 Wet Vr: het bestuur van een veiligheidsregio stelt minimaal eens per 4 jaar een beleidsplan vast, waarin ten minste de operationele prestaties van de

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Brandweer Hollands Midden. Achtergrond In het kader van inowit wordt hiermee door BHM een innovatievoorstel ingediend en als projectplan uitgewerkt.

Brandweer Hollands Midden. Achtergrond In het kader van inowit wordt hiermee door BHM een innovatievoorstel ingediend en als projectplan uitgewerkt. Memo Datum 30 augustus 2013 Contactpersoon Marijn Riemens Brandweer Hollands Midden Projectplan Innovatievoorstel Brandveiligheid [in]zicht Achtergrond In het kader van inowit wordt hiermee door BHM een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG

MOED. Een toekomstbestendige brandweer VNOG MOED Een toekomstbestendige brandweer VNOG AB 3 juli 2014 1 Inhoudsopgave Opdracht en uitgangspunten Waarom MOED? Daarom! Hoe dan MOED? Visie in beeld Voorstellen zonder organisatiewijziging Voorstellen

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Basisdataset PPMO. Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input:

Basisdataset PPMO. Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input: Basisdataset PPMO Auteur: Mischa van der Vliet (AuditConnect) Redactie: Mark Luijten Jos Hendriks Input: Werkgroep Basisdataset PPMO Status: Definitief Versienummer: 1.0 Datum: 22 januari 2014 Doel Binnen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Een goede vriend van de basisregistraties De Brandweer en DBK: slimmer, sneller en actueler werken met informatie in elke dagelijkse situatie

Een goede vriend van de basisregistraties De Brandweer en DBK: slimmer, sneller en actueler werken met informatie in elke dagelijkse situatie Een goede vriend van de basisregistraties De Brandweer en DBK: slimmer, sneller en actueler werken met informatie in elke dagelijkse situatie - Vrienden van de basisregistraties donderdag 22 september

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat

Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Uitwerking drie scenario's voor Monitor Maatschappelijk Resultaat Datum 24 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Scenario 1: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de vulling van de monitor, met aanvullingen

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB

DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB DATA DRIVEN CONTROLLING IN HET MKB Data, ook voor controlling het duizend dingen doekje Auteurs: Edward Ammerlaan, Ensior B.V., Making Business Intelligence Work Bart Bernecker, Audit Innovators Inleiding

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

Factsheet Brandweer Intelligence Community

Factsheet Brandweer Intelligence Community Factsheet Brandweer Intelligence Community Thema: Afkijken, overnemen en doorontwikkelen 1 ste bijeenkomst d.d. 14 mei 2013 Hieronder een korte opsomming van bevindingen van de eerste bijeenkomst van de

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken

KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken KFI en KPI: overeenkomsten, verschillen en raakvlakken Ministerie van Financiën, Begrotingszaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeelsmanagement Rijksdienst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

We make your Data work smarter

We make your Data work smarter We make your Data work smarter Groei: het belang van stuurinformatie Kennismaking Waarom zou ik inzetten op stuurinformatie voor groei? Hoe doe ik dat zo slim mogelijk? Wie wij zijn Wij laten uw data slimmer

Nadere informatie

Managementsamenvatting CORA 3.0

Managementsamenvatting CORA 3.0 Managementsamenvatting CORA 3.0 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier, Mitros, Portaal, Rochdale, RWS Goes, Stadgenoot,

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Managementsamenvatting

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Managementsamenvatting Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Managementsamenvatting Bijdragen De hieronder genoemde personen hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van de Baseline Informatiehuishouding

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB

Sturen met inzicht op basis van managementinformatie. InfoTopics. Agenda. Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Sturen met inzicht op basis van managementinformatie Conferentie bedrijfsvoering VOSABB Eemnes 16 april 2008 InfoTopics Jong bedrijf met veel ervaring Focus op onderwijs Focus op managementinformatievoorziening

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO

Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Uitkomsten CFO-bijeenkomst Prestatieafspraken in het HBO Eind september ging Deloitte met CFO s uit het hoger onderwijs in gesprek over de uitdagingen om de prestatieafspraken te realiseren, ook al is

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

De slimme digitale gemeente

De slimme digitale gemeente De slimme digitale gemeente Van Tongeren & Trimp Roland Willemsen / Arno de Beer juni 2010 Is de Overheid in het afgelopen decennium nou echt slimmer geworden? Met een alarmerend gateway rapport 1 onder

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie