White paper Positionering Business Development

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper Positionering Business Development"

Transcriptie

1 White paper Positionering Business Development Samenvatting Business Developent is een jong en daardoor vaak minder goed begrepen werkveld. Mede daardoor weten organisaties niet goed of- en zo ja hoe ze iets moeten met Business Development. Evenmin is vaak duidelijk hoe de diverse commerciële disciplines, waarvan Business Development er één is, zich onderling tot elkaar verhouden. In deze paper willen we het vakgebied Business Development ( BD ) duidelijk neerzetten en de relaties van het vak met alle andere commerciele processen op de markt gerichte activiteiten aanduiden. Omdat Business Development een jong vakgebied is, biedt het de beoefenaars tal van kansen het in de eigen context vorm te geven. Maar het omgekeerde is ook waar: er zijn vele, onuitgesproken interpretaties en verwachtingen van Business Development. Bij gebrek aan duidelijkheid kan de functie bijvoorbeeld makkelijk voor sales of PR worden versleten, etc. Dat soort mispercepties zijn niet bevordelijk voor de appreciatie van het vak en zeker niet bevordelijk voor de uitoefenaar van de functie! Deze paper beoogt Business Development duidelijk te positioneren. Dat gebeurt o.a. door Business Development te relateren aan Innovatie; een zeer actueel onderwerp. Verder zullen we het vak BD duidelijk positioneren tov andere functies in het commerciële proces; zowel in termen van wat BD wel is als in termen van wat het niet is. Meer in het bijzonder willen we de relatieve positie van BD t.o.v. bekende commerciële functies als PR, sales en marketing aangeven en willen we BD en Account Management duidelijk t.o.v. elkaar positioneren. Daarna zullen we belichten hoe het accent bij Business Development kan liggen bij de marktdan wel bij de portfolio kant van de eigen marketing, cq bij een combinatie van beiden. Tenslotte staan we kort stil bij de vraag of Business Development in elke organisatie thuis hoort en of er altijd een functionaris aan gekoppeld moet zijn. ir. Koen Mioulet Leiden, Holland; aug. 04 Koen Mioulet White paper Positionering P. 1 van 12

2 White paper Positionering Business Development Inhoudsopgave : Samenvatting Business Development en Innovatie Business Development in relatie tot het gehele commerciële proces De diverse functies in het proces van vermarkting Business Development in het marktproces Business Developement in relatie tot verkoop en Account Management Business Development: het accent bij markt dan wel portfolio Business Development met accent op markt Business Development met accent op portfolio Business Development als aandachtsgebied en als functie Koen Mioulet White paper Positionering P. 2 van 12

3 1. Business Development en Innovatie Er is in heel Europa, in de OECD en de EU, maar ook nationaal veel aandacht voor innovatie. De verwachtingen zijn hooggespannen: innovatie brengt de haperende Europese economieën weer voorspoed, brengt hoogwaardige werkgelegenheid, secureert een heel aantal sectoren voor verval of export van activiteiten naar andere landen; middels innovatie moeten landen als Nederland de strijd met oprukkende economieën aangaan en deze voorblijven. De EU landen hebben aan innovatie op hun top in 2000 in Lissabon zelfs een pan Europese ambitie gekoppeld: Europa moet in 2010 de meest concurrerende en innovatieve regio ter wereld zijn 1. Nederland blijft zeker niet achter in deze discussie, getuige bv de recent verschenen innovatiebrief van minister Brinkhorst van EZ 2. Echter, op dit moment wijzen tal van indicatoren 3 aangaande de staat van ons innovatief vermogen eerder in de verkeerde dan in de goede richting.. Uitgaven aan onderwijs als % van BBP % van BBP Indicatoren als de relatieve uitgaven aan onderwijs of de relatieve uitgaven aan R&D worden vaak gehanteerd om de onderlinge verhoudingen van innovatie gerichtheid van landen te vergelijken NL OESO gem. USA Business Development is niet synoniem voor innovatie; wel is het er een onderdeel van. Zie ook de definitie in nevenstaande box. Ons insziens kan innovatie zich aan de marktkant alsook aan de binnenkant van een organisatie voltrekken. Aan de marktkant kan innovatie behelsen: het ontwikkelen van nieuwe product markt combinaties; het vermarkten van nieuwe technologie of produkten; het ontwikkelen van nieuwe geografische markten of applicatie gebieden voor al dan niet nieuwe produkten, etc. Innovatie is vernieuwing die neerslaat in produkten, diensten, processen of organisatie vormen. Innovatie leidt tot duurzame economische toegevoegde waarde en benut kennis voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten. Innoveren is mensenwerk en vergt niet alleen de ontwikkeling van technologie. Innovatie is ook afhankelijk van factoren zoals management, logistiek en marketing; zeker in de dienstensector. Bron: EZ Innovatie kan ook betrekkening hebben op de bedrijfsprocessen: het inzetten van innovatieve ICT ter verbetering van de eigen processen, het inzetten van nieuwe technologie in de fabricage of verwerking, het toepassen van nieuwe logistieke en beheersings 1 Op 19 februarie 2004 hebben de premiers van Frankrijk, Duitsland en Engeland op hun mini top te Berlijn deze ambitie nog eens herhaald, maar ook geconstateerd, dat extra inspanning nu al onvermijdelijk is. 2 Voor de brief en het bijbehorende rapport In actie voor Innovatie, aanpak van de Lissabon ambities, zie 3 Diverse rapporten van o.a. IBO, CBS en CPB Koen Mioulet White paper Positionering P. 3 van 12

4 methoden in de eigen processen. Dit alles is zeker ook innovatie, maar voltrekt zich niet in de markt en is dan ook geen onderdeel van het BD aandachtsgebied. Ook is het niet zo, dat innovatie enkel en alleen aan R&D dan wel technologie is gerelateerd. In de woorden van de innovatie nota: Innovatie gaat echter over meer dan R&D. Niet-technologische innovatie (bijvoorbeeld nieuwe distributie concepten), niettechnologische aspecten van innovatie (zoals marketing) en de fase van vertaling van R&D naar de markt zijn ook van belang Als we de eerder genoemde innovatie brief van EZ als leidraad nemen, zien we een aantal constateringen m.b.t. zwakke punten van onze Nederlandse positie, die sterk aan BD gerelateerd zijn: Te weinig innovatief ondernemerschap. Het Nederlandse bedrijfsleven haalt relatief weinig omzet uit nieuwe of verbeterde produkten o Duidelijk mag zijn, dat juist BD de activiteit is, die zich richt op het ontwikkelen van nieuwe marktproposities, die aan ontluikende behoeftes in de markt appeleren en daarna op het bereiken van die geindentificeerde doelmarkt. De kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek is in Nederland weliswaar van internationaal niveau, maar we kunnen er meer mee doen in termen van commercialisatie o BD vervult een belangrijke rol in het van binnen naar buiten benutten van kennis en nieuwe proposities, die nauw samenhangen met de marktpositie van de eigen organisatie alsook met de door de markt gepercipieerde positionering van de oplossing van het eigen bedrijf. BD is de schakel tussen kennis binnen, en vraag buiten; tussen de latente behoefte in de markt en het creatief potentieel in de organisatie. BD kan zich ontwikkelen tot de drijvende kracht achter dit continue proces van interactie, uitdaging en verbetering. Wij willen niet pretenderen dat BD de enige sleutel tot innovatie is of er een exclusieve claim op kan leggen. Wel durven wij de omgekeerde bewering aan: een echt integraal innovatieve organisatie of branche kan niet zonder Business Development activiteit om zijn ideeën op de markt te brengen en continu op zoek te zijn naar nieuwe markten en toepassingen! Koen Mioulet White paper Positionering P. 4 van 12

5 2. Business Development in relatie tot het gehele commerciële proces Elke organisatie ook een bedrijfsinterne of een ondersteunende! kent een of meer markten! Er is een heel proces aanwezig om de inspanningen van de organisatie naar de markt toe te brengen: er wordt met de markt gecommuniceerd, er wordt PR bedreven, klanten worden benaderd, offertes of levervoorstellen worden uitgebracht, er worden contracten of verplichtingen aangegaan, produkten en diensten worden uitgeleverd en er wordt over de hele marketing propositie 4 van de organisatie nagedacht. Dit alles noemen wij het commerciële- of marktpproces van de organisatie. Functies en activiteiten die we daarbij vrijwel altijd tegenkomen zijn: Communicatie en PR: het communiceren met de markt middels advertenties, websites, lezingen, artikelen, enz enz. Hier wordt vaak onderscheiden tussen Corporate Communicatie, waarbij het erom gaat de organisatie als geheel te positioneren, en Markt Communicatie, waarbij het er meer om gaat het verkoop proces te ondersteunen middels tal van externe uitingen. Commercie, verkoop of sales: het concreet aangaan van klantcontact teneinde met de klant een voor de eigen orgnaisatie en de klant aantrekkelijke overeenkomst aan te gaan. Marketing: het proces van het continu verkennen van de markt en het stelselmatig verbeteren van de eigen marktpropositie; de eerder genoemde 4P s zijn daarbij een veel gehanteerd handvat. Activiteiten die hier onder vallen zijn Market Intelligence, het opbouwen van relevante kennis van marktsegmenten; en Product Management, het systematisch ontwikkelen en op de marktvraag richten van het eigen aanbod. Je ziet dat Business Development nog niet genoemd is in dit rijtje; het is dan ook een minder algemeen bekende functie binnen dit geheel. De hierboven genoemde 3 functies zijn wel algemeen bekend en in vrijwel elke organisatie wel terug te vinden onder deze of vergelijkbare namen. Zo niet BD! BD is geen van de eerder genoemde functies, BD is het proces van het onophoudelijk aanzwengelen van al deze processen teneinde succesvol te zijn en te blijven in de gekozen (nieuwe) markten. BD omvat daarmee delen van alle voornoemde commerciële functies De diverse functies in het proces van vermarkting Er zijn veel termen en vakgebieden die opduiken als het om de totale commerciële activiteiten van een organisatie gaat. Om de verschillende activiteiten in dit marktproces in hun onderlinge samenhang te plaatsen, is het nodig een totaalbeeld te schetsen en iedere activiteit daarin zijn plaats te geven. Een veel gebruikt concept bij het beschrijven van de activiteiten van een organisatie naar de markt toe, is de zgn sales funnel oftwel de verkoop trechter. Onderstaand is hij afgebeeld. De funnel begint met een groot aantal heel algemene en onspecifieke contacten en eindigt met zeer concrete proposities voor een veel kleiner aantal concrete klanten of doelgroepen - en diens wensen. Gaandeweg het proces is er uiteraard veel uitval : niet elke klant die we met PR bereiken wordt en lead of een prospect; niet elke prospect wordt een klant. Vandaar de toelopende vorm van de figuur in de tijd; een trechter of funnel! 4 Voor het gemak refereren wij hier naar het bekende model van de 4 P s van de marketing: Produkt, Prijs, Promotie en Plaats (oftewel distributie); allemaal aspecten waarvoor er een propositie moet bestaan. Koen Mioulet White paper Positionering P. 5 van 12

6 Voor de organisatie is het belangrijk de zgn conversie van de verschilende stadia in de funnel zo groot mogelijk te krijgen en te houden. Tenslotte staat er aan het eind van een aantal geslaagde conversies een tevreden klant met omzet! Bij een te laag conversie niveau lopen de kosten van communicatie en verkoop van de organisatie te hoog op en zullen veel organisaties niet overleven, dan wel wordt de kostprijs van het produkt of de dienst erg hoog Positionering BD; de sales funnel Marktcontacten, Aankondigingen, Publicaties, Belangstellenden, Geinteresseerden, Informatieverzoeken Prospects en leads Offertes en projecten opdracht uitval Aantallen contacten tijd We zien in de figuur hoe het markt en klant contact begint met communicatie en PR. Dat deel van het proces is nog erg open en minder specifiek; ook vindt hier nog weinig vernauwing plaats (gesymboliseerd door de afnemende breedte van de trechter); de propositie van de organisatie wordt generiek gecommuniceerd en de belangstelling van de klantengroep is nog onspecifiek en algemeen. Er zijn methoden die in deze fase worden toegepast, die de communicate al wat specifieker maken: via interactieve websites of out bound call centers kan specifieker gecommuniceerd worden rondom een klantprofiel wat in de interactie kan ontstaan. Met de bovengemiddeld geïnteresseerde prospects wordt door een verkoop functie dan wel contact opgenomen, dan wel benaderen deze prospects zelf de organisatie (:antwoordkaarten, websites, sales desks, etc). In het gesprek of de interactie met deze klant raakt deze nader geinteresseerd; hij wordt een zgn lead. Vaak is dit proces de verantwoordelijkheid van een afdeling verkoop of sales, maar ook contact centers, websites en verkoop binnendiensten kunnen deze functies vervullen. Ook hier weer speelt conversie een rol; niet elke geinteresseerde prospect wordt uiteindelijk een kopende klant. Aan zeer geinteresseerde en goed bij de eigen propositie passende prospects wordt een offerte uitgebracht of een voorstel gedaan. De wijze waarop dit geschiedt is zeer afhankelijk van de kosten, de omvang en complexiteit van het gebodene. Voor een eenvoudige dienst kan een offerte een telefoongesprek zijn, voor een complex kapitaalgoed kan het een boekwerk van specificaties en tekeningen betreffen. Komt het tot een overeenkomst met de prospect en wordt deze dus klant, dan komt er een heel proces op gang om de dienst of produkten ook daadwerkelijk te leveren. Dit proces kan Koen Mioulet White paper Positionering P. 6 van 12

7 wederom zeer eenvoudig en kortcyclisch zijn voor een simpele dienst of produkt; maar kan jaren durend traject zjn in het geval van een grote installatie of langlopend advies proces. Een algemene term die alle vormen van uitlevering dekt is fullfillment. Tijdens dit hele marktproces vindt marketing plaats: er een continue aansturing van de eigen organisatie plaats op basis van markt feedback, eigen waarneming, marktanalyse en verkenning (vaak aangeduid met MarketIintelligence). Die aansturing leidt er toe dat van communicatie tot fullfillment en van produkt tot distributie (2 van genoemde 4 P s) er bijsturing en optimalisatie plaatstvindt. Marketing behelst dan ook zeker mede de interactie met de produktie-kant van de organisatie. Het specificeren van het huidige of nieuwe produkt en het continu aanpassen ervan op de marktbehoefte en markttrends is een marketing taak. (Vaak wordt hier van Product Management gesproken) Het implementeren van nieuwe technologie, productie methoden en distributie concepten is nadrukkelijk niet een marketing taak; zo diep in het eigen proces zal marketing normaliter niet kijken. Dat doen functies als R&D, produktie en logistiek. Positionering BD; de diverse rollen in het marktproces Marktcontacten, Aankondigingen, Publicaties, Belangstellenden, Geinteresseerden, Informatieverzoeken Prospects en leads Offertes en projecten opdracht Communicatie Sales & proposals & full- & PR account mgmt consultancy fillment Marketing Business Development 2.2. Business Development in het marktproces Nu we de hele markt funnel beschreven hebben, kunnen we Business Development relatief eenvoudig plaatsen. Het is namenlijk het integrale proces van het continu initiëren en op gang houden van alle hierboven beschreven cycli; het continu en kritisch observeren en verbeteren van alle processen van binnen naar buiten en terug van buiten naar binnen teneinde verbeteringen voor te stellen; nieuwe proposities uit te werken, nieuwe gedachten te ventileren, nieuwe doelgroepen op te merken en te onderzoeken, etc. BD interacteert met alle andere functies in het commerciële domein: PR, sales, marketing, etc. Koen Mioulet White paper Positionering P. 7 van 12

8 Maar BD interacteert ook met andere functies in de waardeketen; zoals produktie, R&D. In al die interacties met de markt en intern, wordt BD geacht dynamiek en momentum toe te voegen, de processen aan te zwengelen. Het logo van de VBDN; De bromtol in beweging De Vereniging Business Development Nederland (VBDN) koos daarom de ouderwetse bromtol als haar logo: de bromtol symboliseert dynamiek en beweging, de as van de tol de aanzwengeling en acceleratie. Daarbij zal BD altijd en mischien ook iets meer dan de andere functies de blik op de horizon hebben gericht: wat zijn de ontwikkelingen, waar ontstaan nieuwe markten, welke marktmogelijkheden doemen op? BD is daarmee een relatief ongecontroleerd proces. Een BDer zal dan ook relatief fantasierijk en out of the box moeten kunnen opereren. Hij moet nieuwe wegen kunnen gaan, zonder daarbij de aansluiting met de eigen organisatie te verliezen. BD; de blik altijd mede op de horizon Hij moet met relaties kunnen fantaseren over nieuwe markten of projecten, zonder daarbij de werkelijkheid, de mogelijkheden en de noodzaak van het wederzijds voortbestaan uit het oog te verliezen. BD is logischerwijs ergens in de commerciele organisatie opgehangen. Een exacte positie van de functie is niet precies te omschrijven; daarvoor is die teveel afhankelijk van de andere functies waar hij mee samenwerkt. BD bestaat niet geisoleerd; maar bestaat alleen maar in interactie met alle andere markt en fullfillment processen! 3. Business Developement in relatie tot verkoop en Account Management Account Management is een zeer veel voorkomende commerciële functie; de relatie Account Management (AM) en BD willen we daarom nog nauwkeuriger bezien. Het account management vinden we met name in grotere en meestal in zgn Business to Business 5 organisaties. Primair richt de account manager (AM) zich op specifieke klanten, ofwel accounts. Bij die accounts behartigt hij alle zakelijke belangen van de eigen organisatie en brengt alle bestaande en toekomstige proposities Positionering Account Management en Business Development Produkten Bestaand Nieuw Bestaand AM BD Markten Nieuw 5 Business to Business, ook vaak met B2B afgekort, is een aanduiding voor alle zakelijke markten. Deze markten verschillen nadrukkelijk van zgn B2C ofwel Business to Consumer markten, alle consumenten markten. In dezelfde lijn wordt er soms ook gesproken over B2E markten; Business to Employee. Voor B2B markten is oa kenmerkend: een kleiner aantal, maar vaak gekende relaties, lange termijn relaties met vaak strategische impact kapitaalsintensieve proposities Koen Mioulet White paper Positionering P. 8 van 12

9 onder de aandacht van de klant. Ook levert hij vanuit zijn diepgaande kennis van zijn accounts feedback aan de eigen organisatie en met name aan marketing over trends en behoeften bij zijn accounts, die de eigen organisatie mogelijk (mede ) kan invullen. In dit proces is hij dus zeker ook met nieuwe proposities bezig. Het is echter wel gebruikelijk dat een AM bij het hier en nu blijft door zich sterk op bestaande of aanstaande proposities, produkten en diensten te concentreren. De AM heeft tenslotte ook vaak een omzetdoelstelling; die vaak het beste in de nabijheid van het bestaande portfolio valt te realiseren. Een bekende matrix waarin Produkt Markt Combinaties of PMC s worden afgebeeld is nevenstaande. Bij zowel markten cq klanten als Produkten cq diensten vinden we 2 varianten: de huidige of bestaande en de nieuwe of nog te ontwikkelen. Dat leidt tot de afgebeelde 4 kwadranten. De rol van de account manager zou dan kunnen worden afgebeeld met de ellips, die met name de huidige markten bevat en met name de huidige produkten omsluit, maar ook wel naar toekomstige produkten kijkt. In datzelfde plaatje zou BD dan kunnen worden afgebeeld als de ellips die vooral met nog te ontwikkelen markten en nog te ontwikkelen proposities bezig is. Populair gesteld, is de AM meer op de dichter bij huis gerichte business georiënteerd; de BDer heeft zijn blik wat meer gericht op de business van overmorgen. Dat impliceert niet dan AM en BD elkaar uitsluiten. In een nauwe samenwerking verkent de BDer bij de AM welke behoeftes en veranderingen hij ziet ontwikkelen bij diens accounts, teneinde op toekomstige proposities alert te worden gemaakt. Omgekeerd put de AM uit de ervaringen van BD m.b.t. nieuwe marktproposities, teneinde bij zijn accounts te verkennen of daar ook zo n ontwikkeling te bespeuren of zelfs te initieren valt. Ook kan het accent binnen een organisatie in een bepaalde periode van Account Management naar Business Positionering Account Management Business Development: een dynamisch Continuüm Account Management Business Development Markt Bestaand cq Te ontwikkelen Produkt Development verschuiven en vice versa. Hieraan kunnen tal van factoren ten grondslag liggen, zoals al dan niet gevuld zijn van de orderportefeuille, het zojuist betreden hebben van nieuwe markten, ontwikkelingen in de maturity van een marktsegment, etc. De interactie kan dus meeademen met de bedrijfssituatie en is daarmee een vloeiend continuüm. Het samenspel AM BD is een intensief en creatief proces, waarvan zowel nieuwe als huidige markten beter worden. Koen Mioulet White paper Positionering P. 9 van 12

10 4. Business Development: het accent bij markt dan wel portfolio In de matrix van par.3 werd Business Development gepositioneerd als de activiteit die zich vooral bezig houdt met de ontwikkeling van nieuwe markten, nieuwe portfolio proposities en elke combinatie van beiden. Het accent kan bij Business Development dus liggen bij de markt en de ontwikkeling daarvan, dan wel bij het portfolio en het verder ontwikkelen ervan. Beide aspecten belichten we hieronder kort. Of het accent daarbij ligt aan de markt- dan wel aan de portfolio kant, is sterk afhankelijk van strategische keuzes die de organisatie zelf heeft gemaakt (offensieve motieven), maar evenzeer van de ruimte en de ontwikkel mogelijkheden die de markt dan wel de technologie biedt (defensieve motieven). Ook deze beide motivaties zullen we kort bezien Business Development met accent op markt In deze situatie gaat onze meeste aandacht uit naar het ontwikkelen van de markt: het verkennen en aanboren van nieuwe markten, qua geografie, applicatie, of anderszins; het verder ontwikkelen van ontluikende niches, etc. Daarbij is het portfolio min of meer een gegeven; het is om tal van redenen minder in ontwikkeling. In de matrix van par.3. weergegeven, kunnen we deze situatie van nadruk op marktontwikkeling en marktdiversificatie als volgt schematiseren: Positionering Business Development Produkten Bestaand Nieuw Bestaand Markten Nieuw Markt ontwikkeling en -diversificatie In deze situatie kan sprake zijn van meer offensieve dan wel meer defensieve beweegredenen. Offensief: Aan de marktzijde van de business bevindt zch de meeste dynamiek! Hier vinden de meeste ontwikkelingen plaats, cq is de ruimte voor nieuwe ontwikkeling het grootst. Soms zal deze situatie samen vallen met een portfolio- of technologie positie die relatief uitontwikkeld is en zich minder leent voor doorontwikkeling; de defensieve motivatie. Offensieve marktstrategieën kunnen zeer opportuun zijn als er bv sprake is van ontluikende nieuwe geografische markten (bv de ontwikkeling van de Chinese markt voor tal van goederen) of de ontwikkeling van een nieuw toepassingsgebied (bv het ontluiken van nieuwe data applicaties op bestaande mobiele telecom netwerken). Ook kan er sprake zijn van een zich aandienende nieuwe toepassing van gekende technologie, die maakt dat het rendement van de inspanningen aan kant van de marktontwikkeling groter zullen zijn dan de te verwachten opbrengst van portfolio inspanningen. Defensief Er kunnen ook defensieve argumenten zijn voor een strategie van vooral marktontwikkeling; met name dan als het portfolio of de ingezette technologie zich minder leent voor produkt ontwikkeling. Meestal zal dan sprake zijn van een uitgerijpte technologie of een portfolio met een hoge mate van verzadiging en/of commodity aspecten. Dat maakt deze defensieve strategie niet minder valide! Het is niet nutig heel veel ontwikkelinspanning te richten op het doorontwikkelen van een in zichzelf uitgerijpt portfolio, als je met dezelfde inspanning aan de marktkant meer kan bereiken. Deze overweging kan bijvoorbeeld gelden in een uitgerijpte technologie in bijvoorbeeld de zware metaal of bouwnijverheid, waar de concurrentie op Koen Mioulet White paper Positionering P. 10 van 12

11 produkt en prijs groot is en de grootste mogelijkheid tot business development zich voordoet aan de marktkant in de vorm van nieuwe applicaties of nieuwe niches. In deze situaties is het vaak het meest dankbaar veel te investeren in customer intimicy en daarop voort- en uit te bouwen Business Development met accent op portfolio In deze situatie wordt de meeste energie gestoken in het ontwikkelen van de technologie en de produkten. Vaak zal daarbij het geval zijn, dat de technologie zich nog leent voor een waaier aan doorontwikkelingen. De factor markt kan enigszins een gegeven blijken te zijn, bijvoorbeeld als de kaarten geografisch al geschud zijn tussen aanbieders of als er qua reputatie en penetratie een vanzelfsprekende marktverdeling heerst. Deze situatie van product- en portfolio ontwikkeling is er een waarbij het te verwachten rendement van de inspanning om business te ontwikkelen aan de portfolio kant het groots is. In de matrix van par. 3. valt deze vorm van business development als volgt te schematiseren: Positionering Business Development Ook hier kunnen meer offensieve dan wel meer defensieve argumenten gelden. Offensief De technologie waarin de organisatie zich begeeft beidt een nog grotendeels onuitgeput potentieel aan nieuwe ontwikkelingen. Aan de kant van de standaardisatie zijn bv nog nieuwe technologieën aan het doorbreken, er wordt wereldwijd veel R&D gestoken in nieuwe aanverwante technologie, de eigen R&D organisatie werkt aan majeure doorbraken, etc. Dit is de situatie die we 2 e helft van de jaren 90 in de ICT hebben meegemaakt: op alle gebieden kwamen de nieuwe technologieen als paddestoelen uit de grond en als organisatie was je al blij als je die ontwikkeling kon bijhouden, managen en uitnutten. In zo n situatie kan het óók nog willen ontwikkelen van nieuwe markten (dus marktontwikkeling náást portfolio ontwikkeling) zelfs gevaarlijk blijken; de organisatie kan niet zoveel vernieuwingen tegelijk absorberen en beheersen. Hier zijn in de genoemde ICT markt dramatische voorbeelden van bekend. Defensief In de markt waarop de organisatie zich begeeft, cq waartoe de organisatie historisch of geografisch veroordeeld is; zijn weinig ontwikkelingen te entameren. Sommige producten en diensten laten zich geografisch moeilijk naar andere, nieuwe gebieden verplaatsten of vertalen; voorbeelden hiervan zijn vaak regio gebonden diensten, die (zelfs per definitie) worden afgenomen waar ze gecreerd worden. Ook kan een produkt qua grootte en toegevoegde waarde een afgemeten markt-actieradius hebben of kunnen er regelgevings- en standaardisatie aspecten in de weg zitten om nieuwe markten aan te boren. Tenslotte zijn er situaties denkbaar, waarbij aan de marktkant de kaarten geschud zijn door historische redenen (bv de motorbrandstoffendistributie) of om redenen van penetratie in sectoren (bv de markt voor IT ontwikkeling en support voor banken). Produkten Bestaand Nieuw Bestaand Produkt & Portfolio Ontwikkeling Markten Nieuw Koen Mioulet White paper Positionering P. 11 van 12

12 In al deze situaties is het zaak het potentieel van het bestaande portfolio maximaal uit te nuten en te bezien welke afgeleide applicaties kunnen worden ontwikkeld voor de markten waarop men al wel thuis is. Onder andere kan het hierbij nuttig zijn wat ruimer naar de eigen business definitie te kijken en zo nieuwe toepassingen binnen het bestaande marktdomein te onderkennen. Bijvoorbeeld kan je leverancier van kantoor automatisering zijn en je derhalve concentreren op de levering en onderhoud van kantoor- en IT spullen. Maar op dezeflde markt kun je je business ook definiëren als het integraal verzorgen van het office proces van relaties; daarmee komen outsourcen van het hele IT beheer, facility management voor klanten en het on site verzorgen van bv repro of zelfs catering binnen bereik. Je klant zal je vaak al (h)erkennen als competente aanbieder op dat ruimere portfolio. 5. Business Development als aandachtsgebied en als functie Uit de bovenstaande bepaling van de positionering van BD volgt, dat elke organisatie die met visie en voor de lange termijn met zijn markten bezig is, iets aan BD moet doen. Betekent dat, dat wat ons betreft elke organisatie een BD functionaris zou moeten hebben? Zeker niet! Wij kunnen ons zeer wel voorstellen, dat er organisaties zijn die door de aard van hun markt meer met het hier en nu dan met het toekomstige bezig zijn. In zo n organisatie kan BD best minder belicht zijn dan sales en fullfillment functies. Ook kan er tijdelijk sprake zijn van een periode, waarin relatief veel aandacht aan het heden (moet) worden besteed. Dan kan BD tijdelijk minder present zijn; overigens lijkt ons echter totale afwezigheid van aandacht voor BD een drastische en voor de lange termijn gevaarlijke keuze. Ook kunnen wij ons voorstellen, dat tal van MKB organisaties zeker wel visionair met hun markten bezig zijn, maar qua omvang zich geen BDer zullen kunnen veroorloven. In zo n organisatie zal iemand het BD aandachtsgebied erbij nemen. Die iemand kan de algemeen directeur zijn, of de commerciëel manager. Zaak is dan wel, dat deze persoon er enige tijd voor kan vrij spelen en affiniteit heeft met het out of the box aspect dat BD behelst. In met name grotere organisaties treffen we het overgrote deel van de specifiek daartoe aangestelde Business Developers aan. Vandaar nevenstaande stelling: ieder organisatie heeft behoefte aan een BD component in zijn marktactiviteiten; het hoeft echter lang niet altijd zo te zijn dat dat tot een BD functionaris moet leiden. Ook willen wij niet pretenderen, dat die BDer altijd en onvermijdelijk onder het MT moet resorteren, een claim die bv lang in QA (Quality Assurance) opgeld deed. Wel stellen wij dat de BDer ten minste de relaties met de andere disciplines moet kunnen hebben om de Elke organsatie heeft behoefte aan een BD activiteit; lang niet elke organisatie heeft behoefte aan een BD functionaris. intercaties die BD vergt in stand te kunnen houden en voldoende mandaat moet hebben om op die andere disciplines afdoende invloed uit te kunnen oefenen. Koen Mioulet White paper Positionering P. 12 van 12

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

Innoveren = Marktgericht communiceren

Innoveren = Marktgericht communiceren Innoveren = Marktgericht communiceren Inleiding Adviseurs bij Syntens constateren bij bedrijven vaak een gebrek aan aandacht voor de markt. Veel ondernemingen hebben een verstoorde marktdynamiek. Door

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Welkom terug! Innovatie in retail

Welkom terug! Innovatie in retail Welkom terug! Innovatie in retail Innovatie in retail Enkele opmerkingen bij het begrip Innovatie in Retail anno 2006 Eindhoven, 13 september 2006 drs. P. Verveen Maxeda B.V. 1. Wat is innovatie? (I) Innovatie

Nadere informatie

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web

Marketing Strategie. Gustavsson Marketing. In de online wereld. Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online wereld over hoe je met een goede online Marketing Strategie kunt groeien. Gustavsson Marketing Helpt jouw organisatie te groeien op het web Marketing Strategie In de online

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Tactisch Verpakkingskundige Beroepsprofiel

Tactisch Verpakkingskundige Beroepsprofiel Tactisch Verpakkingskundige Beroepsprofiel Stichting NVC Examens Filenaam: Beroepsprofiel Tact. VK 2014 Publicatiedatum: 28 februari 2014 Dit document is goedgekeurd door de Stichting Examenkamer Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler VanMeijel strategiesessie In 5 stappen naar digitaal bouwen vanmeijel.nl bouwen kan simpeler digitale transformatie We leven in een tijd waarin de technologische vooruitgang over gaat in de hoogste versnelling.

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager

Ondernemen in crisistijd. Eddy Drent International Finance Manager Ondernemen in crisistijd Eddy Drent International Finance Manager 13 september 2012 Rabobank Groep wereldwijd 1.650 kantoren in 48 landen, 19 International Desks om NL klanten te bedienen in 23 landen

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

White paper Cross-sell & Upsell

White paper Cross-sell & Upsell White paper Cross-sell & Upsell Een praktische aanpak om meer omzet te genereren bij uw bestaande klanten Inleiding Deze white paper beschrijft een stappenplan, om te komen tot een klantspecifieke aanpak

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden

Sales Acceleratie Management. Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management Sales Wetmatigheden Sales Acceleratie Management RedFoxBlue BV Sales acceleratie lijkt een toverwoord, maar is dat absoluut niet. Wat het wel is? Een op keiharde sales wetmatigheden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN

Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN Functieprofiel Manager Corporate Communicatie TLN TLN Manager Corporate Communicatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Product Management De cursus Product Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties in Utrecht.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017

>Profiel. GITP Search & Selection Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Datum > Juni 2017 Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 6355213 www.gitp.nl >Profiel Kenmerk >SW Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Senior Product Manager Sportveldbelijning Opdrachtgever

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

Suriname: een potentiële outsourcing

Suriname: een potentiële outsourcing Suriname: een potentiële outsourcing en offshoring bestemming Business process outsourcing in de financiële sector 27 October 2009, Banquet Hall Hotel Torarica Drs. J.D. Bousaid, CEO Hakrinbank N.V. Overzicht

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit

T Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Titel stage/afstudeeropdracht : Toekomstvaste Applicatie Integratie - Interconnectiviteit Duur van stage/afstuderen Manager Begeleider Locatie : 6 à 9 Maanden : dr. ir. J.J. Aue : dr. ir. H.J.M. Bastiaansen

Nadere informatie

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005

Online Dialogue Donderdag #5 16 juni 2011. Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank. 28 januari 2005 Oei, ik groei! Over de groei van Internet Verkoop binnen SNS Bank Reinout Wolfert Online Dialogue Donderdag Utrecht, 16 juni 2011 28 januari 2005 Voorstellen Reinout Wolfert SNS Bank Afdelingshoofd Front

Nadere informatie

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten

SNEAK PREVIEW. 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW 1 GO2socialmedia vinden, binden en houden van klanten SNEAK PREVIEW Leadgeneratie Benchmark 2016: Wat doen succesvolle bedrijven beter? Recentelijk is voor de zesde keer de Nationale B2B

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Marcel Rosbergen & Martijn Driessen

Marcel Rosbergen & Martijn Driessen De weg naar 100% enthousiaste klanten Marcel Rosbergen & Martijn Driessen This document is provided for information purposes only and should not be construed as a statement by Belron or any of its subsidiaries

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine

Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf. Kenniskring. Innovatief. ondernemen & risicomanagement. Drs. Rob Heine Innovatiegedrag van midden- en kleinbedrijf Kenniskring Innovatief ondernemen & risicomanagement Drs. Rob Heine Senior-docent faculteit People & Business Management, Hogeschool Zuyd Lid kenniskring Innovatief

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages

CRM & Sales. 10 essentiële commerciële rapportages CRM & Sales 10 essentiële commerciële rapportages Met een nieuw jaar net gestart en de budgetten en targets vastgesteld, gaan de meeste salesteams er weer met enthousiasme tegenaan. Het is duidelijk welke

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Whitepaper Marketing

Whitepaper Marketing Providing your knowledge, skills and business contacts Whitepaper Marketing 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Providing your knowledge, skills and business contacts Introductie Nicole Oude Reimerink

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT

Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Is dit iets voor jou? Traineeship Hemmink GROEIT Traineeship Hemmink B.V. Pagina 2 Is dit iets voor jou? Dit traineeship biedt je een unieke kans om het werkveld, jezelf en Hemmink te ontdekken. Je doet

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen

Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Andreas van Wagenberg Office for Human Environments Vlissingen Overzicht van het verhaal Afbakening van het onderwerp i.v.m. de discussie Presentatie van zeven stellingen waarvan stelling nr. vijf uit

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong

Innovatie training. Workshop: 4001396. 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Innovatie training Workshop: 4001396 30 oktober 2012 André Adolfs Jenk de Jong Programma Innovatietraining, deel I 30 oktober 2012 31-10-2012 13.30 Ontvangst 14.00 Voorstellen, kennismaken en verwachtingen

Nadere informatie

Outsourcing ICT & Sales India

Outsourcing ICT & Sales India Outsourcing ICT & Sales India Introductie & Lessons learned InnoVites BV Albert Groothedde CEO InnoVites BV Agenda Introductie InnoVites Achtergrond InnoVites team Markt en Oplossingen Organisatie Outsourcing

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES

De klant centraal. Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES De klant centraal Het veranderende communicatielandschap in de financiële sector CANON BUSINESS SERVICES Om een duidelijk beeld te krijgen van de factoren die de komende drie jaar van invloed zijn op de

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes

LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes LinkedIn 2.0 gebruiken in uw marketing campagnes Let digital work fueld.nl LinkedIn inzetten als platform om het resultaat van digital marketing te vergroten, wordt regelmatig toegepast. Zeker, omdat het

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties

Masterclass Organisational Agility. Effectief inrichten van wendbare organisaties Masterclass Organisational Agility Effectief inrichten van wendbare organisaties In een sterk veranderende markt is wendbaarheid een voorwaarde om te overleven. Om de continuïteit te waarborgen dient snel

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie