Kritische analyse van beursdeelname door hoeve- en streekproducenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kritische analyse van beursdeelname door hoeve- en streekproducenten"

Transcriptie

1 Kritische analyse van beursdeelname door hoeve- en streekproducenten L. Hauben, R. Van Goolen Leuven, maart

2 Woord vooraf Vanuit Rurant vzw werd de vraag gesteld om een kritische analyse te maken over beursdeelname bij hoeveproducenten en plattelandsondernemers. Is het opportuun om deel te nemen? Wat zijn de kosten en de baten van zo n beursdeelname? Welke aanbevelingen en tips kunnen gegeven worden aan beursdeelnemers enerzijds en beursorganisatoren anderzijds? Het antwoord op deze vragen zal een beter inzicht geven en zal leiden tot een betere adviesverlening aan hoeveproducenten die vragen hebben met betrekking tot beursdeelname. Dit rapport kwam tot stand dankzij de hulp van de volgende personen: Greet Aernouts Rurant vzw, Ria Binst Boerenbond, Kim Janssens KHLeuven en de tweedejaarsmarketingstudenten van de KHLeuven die de streek- en hoeveproducenten bezochten en de interviews afnamen. L. Hauben, R. Van Goolen Maart,

3 Inhoudsopgave Woord vooraf Hoofdstuk 1: Probleemstelling en methodologie Probleemstelling en onderzoeksvragen Methodologie 4 Hoofdstuk 2: Resultaten van de diepte-interviews Motivatiefactoren en overwegingsfactoren Effecten van beursdeelname Kosten- en batenanalyse Aanbevelingen en leerpunten Andere communicatie-instrumenten 11 Hoofdstuk 3: Besluit en aanbevelingen 12 Literatuurlijst Bijlagen 3

4 Hoofdstuk 1: Probleemstelling en methodologie 1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen Vanuit Rurant vzw werd binnen het GROEI.kans! project de vraag gesteld om een kritische analyse te maken over beursdeelname door hoeveproducenten en landbouwondernemers. De afgelopen jaren werden er ook steeds meer lokale maar ook nationale beurzen rond voeding en streekproducten georganiseerd. Beurzen zoals PROMinANT, Smaakbeurs en Kempenhappening kennen de laatste jaren een opmars. Maar is een beursdeelname nuttig voor alle hoeveproducenten? En wat is het effect van deelname aan beurzen (zowel B2B als B2C) als onderdeel van de promotie- of communicatiestrategie voor producenten van streekgebonden producten? Met deze onderzoeksvraag wenst Rurant vzw en beter inzicht te krijgen waarom hoeveproducenten of plattelandsondernemers al dan niet deelnemen aan beurzen. De volgende deelvragen werden daarom afgeleid: 1. Waarom nemen hoeveproducenten deel aan beurzen? Wat zijn de motivatie- en de overwegingsfactoren? 2. Wat zijn de positieve en negatieve effecten van een beursdeelname? 3. Wat zijn de kosten en de baten van een beursdeelname? 4. Wat zijn leerpunten en aanbevelingen voor hoeveproducenten? 5. Welke andere communicatie-instrumenten worden ingezet? De antwoorden op deze vragen kunnen belangrijke informatie en nuttige tips opleveren die gebruikt kunnen worden bij het contacteren van plattelandsondernemers bij de vraag voor beursdeelname. Bovendien geven de antwoorden op deze vragen, bruikbare informatie en nuttige tips en tricks op voor de rurale ondernemers die overwegen om deel te nemen aan streekbeurzen. 1.3 Methodologie Om een antwoord te kunnen geven op de voorgaande deelvragen werden diepte-interviews afgenomen bij 13 producenten van streekproducten aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst (zie bijlage 1) en 1 sectororganisatie (Mmmeetjesland Oost- Vlaanderen). Deze vragenlijst werd op voorhand in overleg met Rurant vzw doorgenomen. De gehanteerde vragenlijst bevat naast algemene vragen als de omschrijving van de kernactiviteit(en) en kerncijfers ook specifiekere vragen. Deze vragen werden gegroepeerd in 4

5 topics over motivatie- en overwegingsfactoren, eigen ervaringen van vroegere beursdeelname, kosten/batenanalyse, tips en verbeterpunten. De diepte-interviews werden afgenomen door tweedejaars KHLeuven-marketingstudenten in het kader van het opleidingsonderdeel Pers, PR en Beurzen tijdens de maanden november/december De studenten kregen een algemene briefing. In bijlage 2 is de studentenopdracht terug te vinden. De lijst van de hoeveproducenten werd geselecteerd door Rurant vzw (zie bijlage 3 voor de volledige lijst van gecontacteerde bedrijven). In groepjes van 3 à 4 studenten werden de producenten bezocht. Tijdens het bezoek werd het interview afgenomen. Na afloop werden de diepte-interviews uitgeschreven door de studenten in een rapport. Verder werkten de studenten ook een concreet en gedetailleerd beursplan uit voor de gecontacteerde onderneming. De uitgewerkte beursplannen werden door de studenten ook voorgelegd aan de geïnterviewde bedrijven. Tenslotte werden alle rapporten door de begeleidende lectoren gelezen en vervolgens gesynthetiseerd. 5

6 Hoofdstuk 2: Resultaten van de diepte-interviews 2.1 Motivatiefactoren en overwegingsfactoren De redenen waarom streekproducenten deel nemen aan een beurs hebben voornamelijk te maken met één van de volgende redenen: uitbreiding van het klantenbestand of omzetverhoging, verbeteren van het imago en verhogen van de eigen naamsbekendheid en tot slot contacten leggen met bestaande of potentiële klanten. De volgende factoren worden in acht genomen wanneer een plattelandsproducent overweegt om deel te nemen aan een beurs: de totale kosten mogen niet te hoog oplopen, het doelpubliek van de beurs moet overeenstemmen met het eigen doelpubliek en de logistiek moet haalbaar zijn. Dit speelt vooral een rol wanneer de afstand tussen de beurs en het eigen bedrijf te groot is. Zoals reeds vermeld, kijken de streekproducenten sterk naar het financiële luik van een beursdeelname. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat een beursexposant niet meteen de baten kan inschatten maar wel de kosten. Een beursexposant weet meestal niet op voorhand met hoeveel de omzet of het klantenbestand zal toenemen, waardoor soms te eng gekeken wordt naar het kostenplaatje. 2.2 Effecten van beursdeelname Tijdens de interviews werd er ook de vraag gesteld welke positieve en negatieve effecten de plattelandsproducenten zelf ondervonden hebben van hun beursdeelname. De positieve effecten die vermeld werden, zijn ook de motivatiefactoren die hierboven werden besproken, namelijk: verhoging van de omzet en uitbreiding van het klantenbestand, verbeteren van het imago en verhogen van de eigen naamsbekendheid, contacten leggen met klanten en met leveranciers en sectorgenoten. De meeste geïnterviewden halen ook aan dat de interactie met de klanten als positief ondervonden wordt. De onmiddellijke feedback die de streekproducenten van de eindconsument ontvangen, over de aangeboden producten, is erg waardevol. Sommige streekproducenten testen op een beurs dan ook een nieuw product uit. Uit de interviews blijkt ook dat de streekproducenten meer tevreden zijn over kleine, lokale beurzen en/of evenementen dan grote nationale beurzen. Het bereik op evenementen en beurzen is veel groter dan een advertentie in de krant. t Heuninghof - Olen 6

7 De negatieve ervaringen die streekproducenten meemaakten zijn: het doelpubliek van de beurs stemt niet overeen met het eigen doelpubliek (bvb. voornamelijk toeristen of gepensioneerden die niet van de streek zijn en een beurs bezoeken omwille van tijdsbesteding), hoge kosten, geen aanwezigheid van personeel in de zaak of in de winkel op de dagen dat de beurs bemand wordt, concurrentie met andere beursexposanten, beursorganisatoren zorgen soms zelf voor goedkope consumptieproducten op de beurs, het aanbieden van proevertjes is duur. Sommige streekproducenten halen ook aan dat er extra kosten gemoeid zijn omdat men met verse producten werkt (bvb. kaasproducenten). De producten die werden aangeboden en uitgestald op de beurs, kunnen vaak niet meer achteraf verkocht worden in de winkel. De meeste negatieve ervaringen die tijdens het interview vermeld werden, hebben voornamelijk te maken omdat het doelpubliek niet aansluit met het eigen publiek. Dit is deels te verklaren doordat sommige producenten worden gecontacteerd door beursorganisatoren van grotere, nationale beurzen om bvb. de beurs op te vullen. Anderzijds is dit ook te verklaren omdat de producenten een beursdeelname niet altijd even zorgvuldig analyseren en overwegen. Streekproducenten die in een verleden een negatieve ervaring gehad hebben, geven in de interviews aan dat ze bewuster kiezen voor een beurs en de deelname achteraf ook kritische ervalueren. 2.3 Kosten en batenanalyse De geïnterviewde streekproducenten gaven tijdens de interviews aan dat er rekening gehouden wordt met de volgende kosten bij beursdeelname: beursstandgeld en/of inschrijvingsgeld, kosten voor de beursstand zelf en andere uitrustingskosten, eigen geïnvesteerde tijd of extra kosten voor inhuren van personeel (zowel voor, tijdens als na de beurs), logistiek (incl. reistijd en kosten), promotiekosten (incl. proevertjes en folders of flyers) en eventuele overnachtingskosten. Wij vinden een beursdeelname één van de beste manieren om klanten aan te trekken en de producten te laten kennen. De kosten wegen voor ons niet op tegen de meerwaarde. Bakkerij Steurs Geel Sommige geïnterviewden geven echter wel expliciet aan dat er geen beurzen meer gepland worden wegens de hoge kosten van het beursgebeuren en/of financiële beperkingen. Als er bespaard moet worden in het communicatiebudget is dit vaak door beurzen te schrappen. 7

8 Hoewel het vaak duidelijk is voor de ondernemer welke kosten er gemoeid zijn bij de deelname aan een beurs, is het moeilijker om te bepalen wat de exacte baten zijn. Dit is dan ook een vaak aangehaalde reden tijdens de interviews waarom streekproducenten niet (meer) deel nemen aan een beurs. De baten die aangehaald worden tijdens de interviews zijn: meer bekendheid van de producten en de naam, vergroten van het klantenbestand en/of omzetstijging. Sommige geïnterviewden geven aan dat de omzetstijging alleen te voelen is op korte termijn (3 à 4 weken), anderen geven aan dat dit nog maanden na beursdeelname te merken is. Een beperkt aantal streekproducenten vermeldt expliciet dat ze een aanzienlijke omzetstijging voelen met zelfs ongeveer 20 à 25%. Eén geïnterviewde haalt ook aan dat de baten deels afhangen van de follow-up van de leads op de beurs achteraf. Het is niet alleen belangrijk om tijd de investeren voor en tijdens de maar ook na de beursdeelname. Verder kan men stellen dat de baten gemakkelijk te meten zijn in termen van omzetstijging en uitbreiding van het klantenbestand. Anderzijds is het vaak moeilijker om na te gaan wat het effect van een beursdeelname was op het imago en het verhogen van de naamsbekendheid. 2.4 Aanbevelingen en leerpunten Tijdens de diepte-interviews werd ook gepeild naar aanbevelingen en eigen leerpunten voor andere streekproducenten die overwegen om op een beurs te staan. De volgende aanbevelingen en/of leerpunten werden aangehaald: Het doelpubliek van de beurs moet aansluiten bij het doelpubliek van de eigen onderneming. Een aantal geïnterviewden halen expliciet aan dat het niet werkt wanneer je deelneemt aan een beurs buiten de eigen omgeving. Dit heeft enerzijds te maken met de soort producten die de streekproducent aanbiedt (bvb. streekbier is soms gemakkelijker te verkopen over een groter gebied dan een speciale kaas uit de streek). Anderzijds heeft dit ook te maken doordat de voorkeuren en de smaken kunnen verschillen van regio tot regio: zo zal een vleesbereiding anders gekruid worden in de ene streek dan in de andere streek en wordt dit smaakverschil niet altijd geapprecieerd. Doe ook specifieke navraag naar het beurspubliek: wat zijn de bezoekersaantallen van vorig jaar, wat is de gemiddelde leeftijd van de bezoeker, wat is het percentage bezoekers van binnen en buiten de streek. Het is ook aan te bevelen om de beurs op voorhand als bezoeker zelf te bezichtigen: op die manier kan je zelf te weten komen of dit het doelpubliek is dat je voor ogen hebt. 8

9 Streekproducten moeten in de STREEK verkocht worden. Wanneer men op een beurs staat buiten de streek zal dit niet werken. De smaak van de streekproducten varieert en wordt elders niet altijd geapprecieerd. Beenhouwerij Vangramberen Vertrijk/Boutersem Laat de klant proeven, zorg voor interactie en voor beleving. Een streekproducent verkoopt niet alleen zijn streekproduct maar ook het verhaal achter het product. Consumenten zijn hier zeker in geïnteresseerd! Zorg voor een goed ingerichte beursstand. Bijvoorbeeld geen té luide muziek want bij te veel storende elementen trekt het publiek weg. Liefst ook niet te veel stoelen en zetels want die zorgen ervoor dat de bezoekers blijven plakken op de beursstand. Het is belangrijk dat er veel circulatie is op de beursstand en dat de mensen rondwandelen. Ook kookdemonstraties geeft men beter niet want die duren te lang en bezoekers blijven meestal niet de hele tijd kijken. Wanneer men werkt met extern personeel, moet men er zeker van zijn dat ze gekwalificeerd zijn, dat ze het product en het bedrijf goed kennen. Het werken met jobstudenten kan de personeelskost drukken. Zorg voor goede opvolging van leads op de beurs: dit kan door middel van een contactformulier waardoor het eigen mailbestand kan worden uitgebreid. Achteraf kunnen deze contacten aangeschreven worden d.m.v. een nieuwsbrief. Het is belangrijk om de beursbezoekers achteraf ook te motiveren om de streekproducten te blijven kopen en een kijkje te komen nemen in de winkel, door bvb. de eerste keer een extra korting te geven of een extra proefproduct aan te bieden. Er werd eveneens gepeild naar de aanbevelingen voor de beursorganisatoren. M.a.w. met welke factoren moeten organisatoren rekening houden bij de organisatie van een evenement of beurs? Volgende antwoorden werden samengevat: Bied logistieke steun aan. Heel wat producenten beschikken niet over het juiste transport en/of distributiemiddel. Dit kan gedaan worden door beursexposanten met elkaar in contact te brengen en waarbij het beursmateriaal van de ene exposant kan vervoerd worden door een andere exposant. Een andere manier is door zelf goedkope transportmiddelen aan te bieden. Zorg voor cateringmogelijkheden op de beurs zodat beursexposanten tijdens de middag of de avond iets kunnen nuttigen. Zorg voor goedkope overnachtingsmogelijkheden voor beursexposanten. Dit is zeker belangrijk wanneer er een aantal beursexposanten van buiten de streek komen en een grote afstand moeten afleggen. 9

10 Zorg voor een goede inrichting: niet kaal maar warm en gezellig. Breng hoeveproducenten / beursexposanten met elkaar in contact. Dit kan gedaan worden door een netwerkevent te organiseren enkel en alleen voor beursexposanten buiten de openingsuren van de beurs. Beursorganisatoren moeten zelf ook voldoende promotie voeren. 2.5 Andere communicatie-instrumenten Bij de geïnterviewden werd er eveneens gepeild naar welke andere communicatieinstrumenten zij, naast beursdeelname, inzetten. Uit de analyse van de antwoorden blijkt voornamelijk dat dit de klassieke communicatieinstrumenten zijn zoals folders, flyers, brochures en posters. De meesten geven ook aan de eigen website te gebruiken door een aankondiging op hun homepage te plaatsen en/of een andere aankondiging via het internet te verspreiden. Sommige geïnterviewden geven ook aan dat er een elektronische mailing wordt uitgestuurd en/of door een advertentie te plaatsen in de lokale weekkrant. De meeste beursexposanten doen aan sampling; dit is meestal in de vorm van een proevertje. Sommige exposanten geven een gadget mee zoals een pen of sleutelhanger. Een aantal geïnterviewden geven ook expliciet aan dat zij ook veel tijd investeren in het leggen van contacten met bvb. plaatselijke horecazaken. Zoals uit de opsomming blijkt, werken de streekproducenten voornamelijk met klassieke communicatie-instrumenten. In het digitale tijdperk is het ook zeker aan te bevelen om aan internetmarketing te doen: het uitbouwen van een goede website, het versturen van nieuwsbrieven en het inzetten van sociale media zoals o.a. Facebook en Twitter. Bedrijven moeten er ook aan denken dat ze gevonden moeten worden op het Internet en waarbij zoekmachine-optimalisatie of search-engine-optimalisatie belangrijk is. 1 1 Zie ook KHLeuven GROEI.kans! rapport Het internet als marketingtool op de GROEI.kans! website: 10

11 Hoofdstuk 4: Besluit en aanbevelingen Deelname aan lokale en nationale beurzen door streek- en hoeveproducenten blijkt de voorbije jaren steeds populairder te worden. Dit is natuurlijk ook niet verwonderlijk aangezien deelname aan een beurs heel wat voordelen te bieden heeft ten opzichte van klassieke communicatie-instrumenten zoals het verspreiden van folders en/of flyers. Toch moet men een beursdeelname voor hoeve- en streekproducenten kritisch in vraag durven te stellen. Wanneer is een beursdeelname nuttig en wanneer niet? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag werden 13 streekproducenten geïnterviewd en 1 sectororganisatie door 2 de jaarsstudenten marketing van de KHLeuven. Tijdens de interviews werd er gepeild naar de volgende itmes: motivatie-en de overwegingsfactoren, positieve en negatieve ervaringen van een beursdeelname, kosten en baten en de eigen leerpunten en aanbevelingen voor beursorganisatoren. Er werd eveneens gevraagd naar de andere communicatie-instrumenten die worden ingezet. Streek- en hoeveproducenten nemen vooral deel aan een beurs om hun klantenbestand te vergroten en/of omzet te verhogen, om hun imago te verbeteren en/of naamsbekendheid te vergroten en om contacten te leggen met bestaande of potentiële klanten. Of een streekproducent al dan niet deelneemt, hangt af van een combinatie van één van de volgende factoren: de totale kosten van een beurs, het aanwezige publiek op de beurs en de logistieke haalbaarheid om aanwezig te zijn op een beurs. De positieve effecten die de geïnterviewde streekproducenten aanhaalden, hebben te maken met één van de volgende factoren (buiten de reeds vernoemde effecten op omzet, klantenbestand of verbetering van imago): interactie met de klanten waardoor onmiddellijke feedback kan verkregen worden, contacten leggen met leveranciers en sectorgenoten waarbij ervaringen kunnen uitgewisseld worden, het uittesten van nieuwe producten. De negatieve ervaringen die streekproducenten het meest aanhaalden, zijn: doelpubliek stemt niet overeen met eigen publiek, afwezigheid van personeel in de eigen zaak of winkel, concurrentie met andere beursexposanten en de kost van het aanbieden van proevertjes is hoog. Heel wat beursexposanten nemen niet deel aan een beurs omdat voor hun de gepercipieerde kosten te hoog zijn. Dit heeft zeker te maken omdat een exposant redelijk goed op voorhand kan inschatten wat de kosten zijn, maar niet meteen een goed zicht heeft op de baten (cfr. omzetstijging). Dit is ook één van de meest vermelde redenen waarom streekproducenten minder of niet meer deelnemen aan beurzen. Het is dan ook belangrijk voor de beursorganisator om duidelijk te maken aan de beursexposant hoe deze het maximale uit zijn beursdeelname kan halen en wat hierbij goede tips en tricks zijn. Sommige 11

12 beursexposanten zien heel duidelijk een effect in de verkoopscijfers, anderen niet. Dit is onder andere te verklaren doordat een beurs moet aansluiten bij de algemene marketingdoelstelling van de exposant en dat het beurspubliek moet aansluiten bij de eigen klantendoelgroep Uit de interviews werden een aantal aanbevelingen van de streekproducenten gehaald. Deze aanbevelingen zijn aangevuld met een aantal marketingadviezen: Informeer grondig op voorhand over het doelpubliek: aantal, leeftijd, het percentage bezoekers binnen en buiten de regio van de beurs. Bezoek zelf, indien mogelijk, een jaar op voorhand de beurs als bezoeker. Neem deel aan een regionale beurs. Voor een streekproducent is een lokale beurs of evenement meestal beter dan een nationale beurs. Zorg voor interactie en beleving door bijvoorbeeld te werken met proevertjes. Zorg voor een aangename beursstand. Werk met goed opgeleid en geïnformeerd personeel. Zorg voor goede communicatie voor en na de beurs. Probeer de reeds bestaande klanten naar de beurs te krijgen door bvb. reclame te maken in de winkel. En omgekeerd, probeer ook de beursbezoekers in je winkel te krijgen. Dit kan bvb. door een contactformulier op de beursstand te leggen en achteraf deze nieuwe potentiële klanten een nieuwsbrief te versturen. Maak op een geïntegreerde manier gebruik van communicatie-instrumenten. Communicatie-instrumenten kunnen elkaar versterken wanneer ze samen voor één doel worden ingezet. Denk ook om sociale media zoals Facebook of Twitter in te schakelen. Op een eigen Facebookpagina kan dan de beursdeelname worden aangekondigd samen met andere nieuwigheden zoals: voorstelling van nieuwe producten, algemene weetjes of nieuwtjes over de sector, extra promoties voor tijdelijk afgeprijsde producten,. De aanbevelingen die gegeven werden voor de beursorganisatoren hebben vooral te maken met het aanbieden van logistieke steun, catering- en overnachtingsmogelijkheden, zorgen voor een goede naamsbekendheid en inrichting van de beurs en faciliteren van netwerkmomenten tussen beursexposanten onderling. De meest gebruikte communicatie-instrumenten zijn folders, flyers, brochures, een eigen website, elektronische mailing en advertentie in de lokale weekkrant. De meeste beursexposanten doen ook aan sampling; dit is meestal in de vorm van een proevertje. Sommige exposanten geven een gadget mee zoals een pen of sleutelhanger. Een aantal geïnterviewden geven ook expliciet aan dat zij ook veel tijd investeren in het leggen van contacten met bvb. plaatselijke horecazaken. De bovenvermelde communicatie-instrumenten 12

13 zijn eerder klassieke marketingtools. Zoals reeds aangegeven is het belangrijk om ook sociale media in te zetten. Wat betreft de sectororganisaties, wordt de aanbeveling gegeven om streekproducenten verder te professionaliseren op vlak van marketing door gerichte trainingen en workshops te geven. Specifiek voor beginnende streekproducent wordt aanbevolen om deel te nemen aan lokale evenementen en/of kleine beurzen, op deze manier zal de streekproducent zelf ervaring opdoen zonder dat dit grote financiële gevolgen heeft. Tot slot kan er besloten worden dat een beursdeelname zeker nuttig kan zijn om bijvoorbeeld een nieuw product te lanceren, om zich bekend te maken als streekproducent of omwille van de interactie met de klanten. Maar er moet wel voldaan worden aan een aantal basisvoorwaarden: op voorhand goed informeren over het doelpubliek, een goede voorbereiding op vlak van marketing en logistiek en achteraf een goede opvolging van de bereikte klanten. 13

14 Literatuurlijst Schriftelijke bronnen Kotler, P.; Principes van de marketing, Pearson Education, 5 de editie, 2010 Studentenrapporten (intern), opdracht marketingtoepassingsgebieden, KHLeuven, december 2011 Elektronische bronnen 14

15 BIJLAGEN 15

16 Bijlage 1 Vragenlijst Kennisvraag Analyse van het effect van beursdeelname als onderdeel van de promotie- of communicatiestrategie voor producenten van streekgebonden producten. 1. Algemene gegevens Bedrijfsnaam + kernactiviteit van de onderneming Adresgegevens Kerncijfers: Aantal werknemers (wie zijn deze werknemers vb man-vrouw, kinderen, andere familieleden, personeel, seizoensarbeiders, studenten of vakantiewerkers, ) Producten (eigen assortiment of producten) productieperiode (wanneer wordt er geproduceerd vb het hele jaar door of tijdens bepaalde periodes of seizoenen?) Oprichtingsjaar 2. Algemene vragen omtrent beursdeelname Aan welke beurzen of evenementen heeft u reeds deelgenomen? o plaatselijk regionaal provinciaal nationaal internationaal o doelpubliek van de beurs of het evenement o éénmalige deelname of nam u reeds meermaals deel? Wat zijn de redenen geweest om aan een beurs deel te nemen (motivatiefactoren)? Wat zijn de overwegingfactoren geweest om niet deel te nemen aan een beurs? Hoe beoordeelt u achteraf uw beursdeelname? Heeft uw beursdeelname effect gehad, nuttig geweest? Wat zijn uw positieve/negatieve ervaringen. Wat zijn voor u de kosten (niet alleen in geld vb standgeld en materiaal, maar denk ook aan tijd, inzet mensen, ) en de baten (niet alleen geld, maar denk ook aan naamsbekendheid, nieuwe klanten, ) geweest? Hoe verhouden kosten van beursdeelname zich tov andere kosten voor promotie (vb flyers, advertentie, website ea)? Zijn er andere en nuttigere communicatieinstrumenten dan beurzen? Hoe lang heeft u effect gevoeld van uw beursdeelname? 16

17 Wat zou u veranderen bij een volgende beursdeelname? Wat zijn voor u verbeterpunten? Welke tips & tricks zou u meegeven aan andere producenten? Hoe zou men andere producenten kunnen overhalen om deel te nemen aan beurzen? Wat zijn leerpunten of tips voor organisatoren van beurzen of evenementen? 17

18 Bijlage 2 Pers, PR en Beurzen Opdracht 3: Beursdeelname Doelstelling opdracht In het kader van het Groei.Kans! project helpen studenten mee met het oplossen van de onderzoeksvraag Analyse van het effect van beursdeelname als onderdeel van de promotie- of communicatiestrategie voor producenten van streekgebonden producten. Bedoeling is om door een verkennend onderzoek na te gaan of beursdeelname voor producenten van streekproducten nuttig is, wat de kosten en baten zijn, hoe een beursdeelname optimaal benut kan worden en wat de motivatie- en overwegingsfactoren zijn van de bedrijven. Deze opdracht zal studenten meer inzicht en kennis geven in het organiseren van een beurs/evenement. Bovendien krijgen studenten ook de kans om aan een concreet onderzoeksproject mee te werken. Hierdoor kunnen de onderzoekscompetenties van studenten worden verbeterd. Inhoud opdracht Studenten werken een concrete case study uit rond beursdeelname van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de afzet van streekproducten. Voor de uitwerking van deze case studies zullen de studenten (in groepjes van 3 à 4 studenten) een diepte-interview afnemen d.m.v. een vooraf opgestelde vragenlijst die wordt aangereikt door de lector. De bedrijven worden door de lector aan de groepen toegewezen. De vragenlijst is terug te vinden op Toledo. Verder inventariseren de studenten 5 potentiële beurzen (waarvan 1 lokale en 1 nationale beurs) voor het toegewezen bedrijf. Tenslotte werken de studenten ook een volledig beursconcept uit (concept van de stand, plattegrond, locatie, personeel, doelstellingen, doelgroepen, budget, draaiboek, coördinatie, promotie voor tijdens en na de beurs, uitnodiging, evaluatie en follow-up, formulier voor leads) voor de onderneming. Indien de onderneming een beursdeelname heeft gepland staan in de nabije toekomst, wordt het beursconcept hiervoor uitgewerkt. Indien het bedrijf niet meer deelneemt aan een beurs, werken studenten een beursconcept uit voor een beurs waaraan het bedrijf heeft deelgenomen in het verleden (of één van de potentiële geïnventariseerde beurzen. 18

19 Vormvereisten rapport Alle verkregen informatie tijdens het interview moet verwerkt worden in een uitgebreid rapport. Het interview moet worden opgenomen in.mp3 of.wav-formaat en gekopieerd afgegeven op CD-of DVD-rom. Het rapport moet min. 5 en max. 8 pagina s bevatten (zonder bijlage). Alle gebruikte bronnen moeten worden vermeld volgens de gangbare rapporteringsregels (zie ook Paper, project of scriptie Meysman en Vanderhoeven, Acco, 2008). Volgende rubrieken moeten aanwezig zijn in het rapport: 1. Inleiding 2. Case study (met o.a. gegevens bedrijf en grondige verwerking van de informatie verkregen uit diepte-interview) 3. Inventarisatie beurzen 4. Uitwerking beursconcept 5. Besluit en kritische bedenkingen 6. Bronvermelding Timing Briefing opdracht: lesweek 5 Lesweek 5-10: afnemen interview Deadline indienen rapport: lesweek 12 Evaluatie Evaluatiecriteria: zie Toledo 30 punten voor elk groepslid Het rapport wordt eveneens bezorgd aan het bedrijf (en beoordeeld voor 5 punten) Nuttige informatie Websites Brochure toolbox beursdeelname 19

20 Bijlage 3 LIJST GEÏNTERVIEWDE BEDRIJVEN 1 t Heuninghof Olen 2 t Ysklompke Meerle 3 De Wroeter Kortessem 4 Bakkerij Steurs Geel 5 Beenhouwerij Vangramberen Vertrijk-Boutersem 6 Blue Berry Fields Koesel-Beringen 7 Brouwerij De Vlier Holsbeek 8 Brouwerij Het Anker Mechelen 9 Fruit Vanhellemont Meensel-Kiezegem 10 Mmmeetjesland Oost-Vlaanderen 11 Paardenmelkerij Filippus Maldegem 12 Polle Lichtaart 13 t Zwarthof Zoersel 14 Wafels van ons Bomma Meensel-Kiezegem 20

21 Contactgegevens Groei.Kans! Ria Binst Projectmedewerker GROEI.kans! Boerenbond Diestsevest 40, 3000Leuven T (016) F (016) Katholieke Hogeschool Leuven Economisch Hoger Onderwijs Hertogstraat Heverlee Tel Fax Projectcoördinatoren: Lieve Hauben: Robrecht Van Goolen: 21

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen.

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. TIPS voor een succesvolle Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. Ondernemers doen graag mee aan een beurs omdat ze verwachten er nieuwe klanten te vinden. Ze komen er iets halen. Maar wees je

Nadere informatie

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien

Whitepaper. 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Whitepaper 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien 20 manieren om jouw mailinglijst te laten aangroeien Om jouw e-mailmarketing de beste resultaten te laten opleveren, heb je genoeg interessante

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN

10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 10 SLIMME MANIEREN OM UW E-MAILLIJST TE VERGROTEN 1 Een zakelijke mailinglijst is een sterke troef bij het uitbouwen van uw onderneming. Meer e-mailadressen van potentiële klanten zorgen voor meer bereik

Nadere informatie

Groei.Kans! Voeding in woon- en zorgcentra. Studiedag Groei.Kans! Donderdag 1 maart Greet Schoofs Diëtiste Praktijklector en projectmedewerker

Groei.Kans! Voeding in woon- en zorgcentra. Studiedag Groei.Kans! Donderdag 1 maart Greet Schoofs Diëtiste Praktijklector en projectmedewerker Groei.Kans! Voeding in woon- en zorgcentra Studiedag Groei.Kans! Donderdag 1 maart 2012 Greet Schoofs Diëtiste Praktijklector en projectmedewerker Overzicht 1. Wat is Groei.Kans! 2. Doelstelling 3. Onderzoeksvraag

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Exposeren op de MEDTEC Europe

Exposeren op de MEDTEC Europe Exposeren op de MEDTEC Europe Deelname aan een gemeenschappelijke Holland stand op de vakbeurs voor toeleveranciers aan producenten van medisch apparatuur / technologie 3 5 juni 2014 in Stuttgart, Duitsland

Nadere informatie

Consumer marketing experience :

Consumer marketing experience : 2014 editie 4 2 Consumer marketing experience : K X Creations (marketing/promo/communicatie) organiseert de vierde editie van de experiencemarketingtour Lekker Zomeren tijdens de maanden juli en augustus

Nadere informatie

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong!

Nationale Staalbouwdag 2015! Arend Dolsma en Erik de Jong! Nationale Staalbouwdag 2015 Arend Dolsma en Erik de Jong Waarom participeren in de Nationale Staalbouwdag? De Nationale Staalbouwdag is uniek Bij een beursbezoek worden alle zintuigen geraakt enkel medium

Nadere informatie

Beurstips 3. Standbemanning

Beurstips 3. Standbemanning Beurstips 3 Standbemanning 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

De uitstraling van de straffe streek gemeenten gecombineerd met de kracht van de smaakhoeve!

De uitstraling van de straffe streek gemeenten gecombineerd met de kracht van de smaakhoeve! De uitstraling van de straffe streek gemeenten gecombineerd met de kracht van de smaakhoeve! 30-09-2016 Streekproducten Vlaams-Brabant vzw doel: het bevorderen, professionaliseren & vermarktenvan de Vlaams-Brabantse

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun

eel multifunctionele bedrijven verkopen hun Vers voedsel Als je tussenhandel kunt voorkomen, blijft er meer voor de boer over. Dat is een argument voor korte ketens. Die vormen ook een antwoord op de toenemende vraag naar vers en ambachtelijke

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

15 tips om stand te houden op Infosecurity Storage Expo

15 tips om stand te houden op Infosecurity Storage Expo 15 tips om stand te houden op Infosecurity Storage Expo Succesvol deelnemen aan een beurs is heus niet zo moeilijk. Het is meer een kwestie van de juiste dingen op het juiste moment doen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Checklist Beursdeelname

Checklist Beursdeelname Checklist Beursdeelname Waarom deelnemen aan een beurs? Er zijn verschillende redenen om deel te nemen aan een beurs. Het is belangrijk om voor jezelf op een rijtje te hebben wat je precies wilt bereiken

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht Samenwerkingsmogelijkheden INKOM Maastricht Nieuwe start voor duizenden studenten Voor de aankomende student is in Maastricht vaak alles nieuw: Een nieuwe stad, nieuwe mensen. De INKOM betekent voor velen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN

INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN INSCHRIJVING SOUNDS OF LOVE TROUWBEURZEN Hoofdbeurs met bruidsshows van s werelds grootste bruidshuis; Koonings Bruidsmode. Deze beurs vindt plaats op zaterdagavond 24 oktober van 18:00 uur tot 22:00 uur

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

VOORBEREIDING BEURSDEELNAME

VOORBEREIDING BEURSDEELNAME VOORBEREIDING BEURSDEELNAME Bij een beursdeelname komt veel kijken. Om alles overzichtelijk te houden, geven we je hier checklists, tips en ideeën voor een goede beursvoorbereiding. De eerste stap bestaat

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl

Copyricht Schepers Audiotechniek 2014 Goudenregenstraat 10 9581 KS Musselkanaal +31 (0) 6 5229 8804 www.schepers-audiotechniek.nl Checklist evenementen Een checklist voor evenementen helpt u om uw evenement succesvol te plannen, te organiseren en te evalueren. Om u te helpen uw evenement tot een succes te maken, bieden we u graag

Nadere informatie

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014

BUURTONDERZOEK BP. BP Buurtonderzoek 2014 BUURTONDERZOEK BP 2014 1 INHOUDSTAFEL Inleiding Doelstelling Methodologie Bespreking resultaten Besluit Aanbevelingen 2 INLEIDING 2 à 3 jaarlijks onderzoek Veiligheid- en communicatiebeleid 600 enquêtes

Nadere informatie

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf?

Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Projectdossier: Hoe organiseer ik een hybride evenement zodat het een meerwaarde geeft aan mijn bedrijf? Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Bachelor in het Toerisme en recreatiemanagement

Nadere informatie

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt?

Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt? Workshop 3 GIS-toepassingen Organisatie van de dienstverlening Hoe bepaal je de impact van een evenement? En kan dat ook voor het plaatsvindt? (Antwerpen) 15 december Hoe de impact van een toekomstig publieksevenement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH

TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH TIME TO CHANGE ROOT & BRANCH Alternatieve financiering Cultuurplatform Alternatieve financiering Sponsoring van profit bedrijven aan cultuurinstellingen Alle vormen van inkomsten /samenwerkingen die geen

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

HANDBOEK. Beautybusiness. Sylvia van Kuijk

HANDBOEK. Beautybusiness. Sylvia van Kuijk HANDBOEK Beautybusiness Sylvia van Kuijk Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET

ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET evaluatie rapport 7E EDITIE ALL THE E-COMMERCE YOU CAN GET webwinkel vakdagen 2013 23-24 JANUARI JAARBEURS UTRECHT www.webwinkelvakdagen.nl MARKETING // LOGISTIEK & FULFILMENT // WEBWINKEL ONTWIKKELING

Nadere informatie

Case 4 - Consultancy

Case 4 - Consultancy Case 4 - Consultancy 27 april 2015 Dennis Langeveld Bert van Loo Lorianne Hooijmans Consultancy opdracht; Halalmakla Ontvangen opdracht Mijn groep werkt voor Halalmakla, een onderneming die is gespecialiseerd

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Checklist Beursdeelname

Checklist Beursdeelname Checklist Beursdeelname Alles wat u moet doen voor een succesvolle beurs. Het goed voorbereiden van een beursdeelname werkt het best als alle aandachtspunten in de juiste volgorde worden afgewerkt. Deze

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen

Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Samenvatting onderzoek Het nieuwe verkopen Inleiding De kracht van consumenten en internet wordt steeds groter. Met de toenemende populariteit van digitale informatie wordt de rol van de verkoper beduidend

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Zenith Brussel 2012

Consumentenonderzoek Zenith Brussel 2012 Consumentenonderzoek Zenith Brussel 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet... 3 1.3. Steekproefverantwoording... 3 2. WaterReijk en Twente... 4 2.1. Bekendheid

Nadere informatie

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels

Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Bekendheid en bereikbaarheid van boerderijwinkels Resultaten, conclusie en aanbevelingen obv interviews april 2017 onderzoek in opdracht van Onderzoeksopzet Twee verschillende groepen geïnterviewd: Vaste

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist #iedereenflyer FLYER.BE Drukwerk voor iedereen! Evenementen doe je zo! Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN SUCCESVOL DEELNEMEN NVBO NVBO. www.nvbo.nl NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN

NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN SUCCESVOL DEELNEMEN NVBO NVBO. www.nvbo.nl NEDERLANDSE VERENIGING VAN BEURSORGANISATOREN SUCCESVOL DEELNEMEN HAAL ALLES UIT UW BEURS! De beurs is de meest directe vorm van marketing Marketing is een complex vakgebied waarbij gebruik gemaakt kan worden van vele verschillende tools. Van alle

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 in @ business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 Inhoudsopgave Doelstellingen DMU bezoekers DMU leveranciers Bereik Games in Business Deelname Achtergrond informatie

Nadere informatie

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis

BusinessparkEvents. Gezamenlijk een Open Huis. deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk. Gezamenlijk een Open Huis BusinessparkEvents deel in de kosten en profiteer van elkaars netwerk Businesspark events Met ons concept Businesspark events bieden wij de mogelijkheid om een 'gezamenlijk' Open Huis te organiseren voor

Nadere informatie

Succesvol deelnemen aan een beurs. Hoe doe je dat?

Succesvol deelnemen aan een beurs. Hoe doe je dat? WHITEPAPER Succesvol deelnemen aan een beurs. Hoe doe je dat? Deze whitepaper word je aangeboden door Alpha producties, totaal leverancier op het gebied van presentatie. Effectief resultaat Dag kan alleen

Nadere informatie

Al met al niet de meest sterke marketinguitspraken maar wel uitspraken die ik regelmatig tegenkom.

Al met al niet de meest sterke marketinguitspraken maar wel uitspraken die ik regelmatig tegenkom. Beursaanpak Iedereen staat er dus wij ook, we staan er tenslotte ieder jaar het mag allemaal niet teveel kosten (het zou toch geld moeten opleveren?) onze producten spreken voor zich, daar hoeft geen etra

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden Adverteren bij Velt Velt vzw, dat is 14.700 betalende lid-gezinnen, en groeiende (12.700 in Vlaanderen, 2000 in Nederland) 8000 facebookleden, en vliegensvlug groeiende 130 lokale afdelingen (110 in Vlaanderen,

Nadere informatie

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event

Stappenplan. Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event Stappenplan Creëer online leads via de platforms van het Foodpacking Event ONLINE KENNISDELING = ONLINE LEADGENERATIE! Waarom dit stappenplan? Als exposant van het Foodpacking Event, neemt u deel aan een

Nadere informatie

Aan welke eisen moet het evenement voldoen:

Aan welke eisen moet het evenement voldoen: Opdracht nr 5 Organiseren biologische fair Inleiding De komende weken gaan jullie het evenement biologische fair organiseren. Maar wat is een evenement nu eigenlijk? Is een verjaardagsfeest een evenement?

Nadere informatie

Dienst Communicatie Raadgevend Comité

Dienst Communicatie Raadgevend Comité Dienst Communicatie Raadgevend Comité Verwezenlijkingen 2015 Planning 2016 1 VERWEZENLIJKINGEN 2015 2 BEURZEN en MANIFESTATIES - Agriflanders 01/2015 +/- 1.925 bezoekers - Horeca Vakdagen (Waregem) 01/2015

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator

Jaarplan Cityleague 2013. Ron van Kesteren Cityleague coördinator Jaarplan Cityleague 2013 Ron van Kesteren Cityleague coördinator 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Introductie... 3 2.1 Doel van dit document... 3 2.2 Betrokkenen... 3 3 Context... 3 4 Doorlopende activiteiten...

Nadere informatie

Shopt IT Durven met digitale dienstverlening Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden!

Shopt IT Durven met digitale dienstverlening Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden! Durven met digitale dienstverlening Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden! 1 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Praktisch... 2 3. Concept... 3 4. Waarom deelnemen als partner?... 3 5. Programma...

Nadere informatie

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers

Projectgroep 8: Briefing. CDE Muziekatelier. Eva Thomas & Silke Lauwers Projectgroep 8: Briefing CDE Muziekatelier Eva Thomas & Silke Lauwers Grafische en digitale media 2013-2014 Inhoud Inleiding...3 1. Logo en huisstijl...4 2. Folder...5 3. Poster zomerworkshop...6 4. Advertentie...7

Nadere informatie

36th International trade fair for building machines 2 6 SEPTEMBER KORTRIJK XPO WWW.MATEXPO.COM. be SEEN. at MATEXPO

36th International trade fair for building machines 2 6 SEPTEMBER KORTRIJK XPO WWW.MATEXPO.COM. be SEEN. at MATEXPO 36th International trade fair for building machines 2 6 SEPTEMBER KORTRIJK XPO WWW.MATEXPO.COM be SEEN at MATEXPO Bereik het HART van uw doelgroep U HEEFT INTERESSE? Naam bedrijf... Contactpersoon... Adres.........

Nadere informatie

Belang van online media. Eric Goubin

Belang van online media. Eric Goubin Belang van online media Eric Goubin 1 1. online media?! 4 Online media Website E-mail Digitale nieuwsbrief Sociale media Apps 5 6 Wat is online communicatie? Niet alleen tekst, maar ook beeld (foto &

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011

Arbeidsmarktcongres Steunpunt WSE 12 december 2011 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Naar een hogere opleidingsdeelname tijdens periodes van inactiviteit Drempels en kritische succesfactoren voor opleidingsdeelname tijdens tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

PROMOTIEPAKKETTEN Uw beursdeelname extra in de kijker

PROMOTIEPAKKETTEN Uw beursdeelname extra in de kijker PROMOTIEPAKKETTEN 2018 Uw beursdeelname extra in de kijker Bouwinnovatie voert elk jaar een omvangrijke publiciteitscampagne en ondersteunt de deelnemende exposant extra via de website en beurscatalogus.

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Beurzen MAILINGS. Mogelijkheden? - Om het onthaal te versnellen kan een barcode voorzien zijn - Iemand kan persoonlijk worden aangesproken

Beurzen MAILINGS. Mogelijkheden? - Om het onthaal te versnellen kan een barcode voorzien zijn - Iemand kan persoonlijk worden aangesproken In de aanloop naar een beurs is de communicatie van groot belang. Twee doelgroepen zijn hierbij belangrijk: bezoekers en exposanten. Zorg dat het juiste bezoekerspubliek geïnformeerd is over de beurs.

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN

DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN DÉ APP DIE UW BEURSDEELNAME DOET RENDEREN Leg alle essentiële informatie over uw potentiële klanten efficiënt vast. Ontdek binnenin een uitgebreide handleiding voor Boabee. WAT IS BOABEE? Boabee is een

Nadere informatie

EQUILABEL. Jan De Boitselier manager Vlaams Paardenloket

EQUILABEL. Jan De Boitselier manager Vlaams Paardenloket EQUILABEL Jan De Boitselier manager Vlaams Paardenloket Equilabel Inhoud Ontstaan Hoe werkt het? Kostprijs en voordelen Equilabel Ontstaan Pionierswerk in 2004 Sterrensysteem voor paardenhouderijen NAVEMA

Nadere informatie

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY

BASIS INFOBROCHURE Licentiehouders WiFY BASIS INFOBROCHURE www.wify.eu info@wify.eu Inhoudsopgave 1 Intro 2 2 Waarvoor staat WiFY 2 2.1 Definitie + omschrijving..................................... 2 2.2 Marktsegmenten + klanten...................................

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Verslag 10 december 2014

Verslag 10 december 2014 Verslag 10 december 2014 Op 10 december vond, in Het Communicatiehuis te Gent, de eerste vergadering van de gebruikersgroep plaats. Er waren 25 bedrijven aanwezig. Voorstelling IWT De heer Filip Van Isacker

Nadere informatie

CLIENT : CONTACTPERSOON : B&C CONTACTPERSOON : PRODUCT/DIENST :

CLIENT : CONTACTPERSOON : B&C CONTACTPERSOON : PRODUCT/DIENST : CLIENT : CONTACTPERSOON : B&C CONTACTPERSOON : PRODUCT/DIENST : Bakker & Clients Event Marketing, opgericht in 1990, is gespecialiseerd in het bedenken, ontwikkelen & uitvoeren van unieke concepten. Concepten

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten.

Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Management Support vormt al meer dan 30 jaar dé community voor (directie)secretaressen, officemanagers en managementassistenten. Belangrijkste peilers: print en digitaal vakblad, website, emailnieuwsbrief,

Nadere informatie

De evenementen checklist

De evenementen checklist De evenementen checklist Hey, Of het nu de eerste of de honderdste keer is dat je een evenement organiseert, je wil steeds dat het resultaat perfect is en dat er zo weinig mogelijk verrassingen zijn. Daarom

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden

Adverteren bij Velt. Velt vzw, dat is. Advertentiemogelijkheden Adverteren bij Velt Velt vzw, dat is 14.500 betalende lid-gezinnen, en groeiende (12.700 in Vlaanderen, 1800 in Nederland) 6000 facebookleden, en vliegensvlug groeiende 130 lokale afdelingen (110 in Vlaanderen,

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

HOEVEEL WAARDE HAALT U UIT BEURSDEELNAME?

HOEVEEL WAARDE HAALT U UIT BEURSDEELNAME? HOEVEEL WAARDE HAALT U UIT BEURSDEELNAME? dr. Karoline Wiegerink en dr. John Koster, Holland Consulting Group 1 Situatie Het deelnemen aan beurzen is een krachtig instrument binnen het veld van marketingcommunicatieinstrumenten.

Nadere informatie

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov)

EWI Dag van de Klant. Zelfstandige ondernemers. Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) EWI Dag van de Klant Zelfstandige ondernemers Roland Van Gompel & Sandra Jansen Research Managers (Indigov) Wouter Samyn Research Director (Indigov) 1 Inhoud Methodologie Populatie Steekproef Deelname

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Boot Holland 2013

Consumentenonderzoek Boot Holland 2013 Consumentenonderzoek Boot Holland 2013 Uitgevoerd door: Ayla de Bone Marjoes van der Knokke Deltion WaterReijk Academie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Onderzoeksopzet... 3

Nadere informatie

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Public relations en mediarelaties Examennummer: 94446 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie