Modelberekeningen Noordoevers. Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelberekeningen Noordoevers. Definitief"

Transcriptie

1 Definitief 3 mei 2007

2 Schiehaven 13G 3024 EC Rotterdam P.O. box AB Rotterdam T F E I www. svasek.com Documenttitel Verkorte documenttitel Status Definitief Datum 3 mei 2007 Projectnaam Projectnummer 1397 Opdrachtgever Referentie Noordoevers Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Opgesteld door Gecontroleerd door M.H.P. Jansen E.A.Collard

3 SAMENVATTING De Drechtsteden bieden een uniek scala aan woonmogelijkheden. Door de gemeenten worden momenteel in samenwerking met en onder leiding van bureau Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden diverse woningbouwprojecten uitgewerkt. Eén van de projecten die in de ontwikkelingsfase is, is het plan Noordoevers. Dit is een buitendijks gebied in de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, gelegen langs de oevers van de Rietbaan, de Strooppot en de Noord. Het gebied huisvest nu verschillende functies zoals bedrijven, woningen en landbouw. In het plan Noordoevers wordt dit gebied omgevormd tot een woningbouwlocatie, waarbij de woningbouwclusters worden gescheiden door groene zones. In het gebied zullen in de komende 10 tot 15 jaar circa 1400 woningen worden gebouwd. In het gebied zal de relatie met het water hersteld worden, onder meer door het doortrekken van de Strooppot, waardoor de Galgeplaat weer een eiland wordt. De groene clusters tussen de woningbouw zullen, afhankelijk van de inrichting, ook waterrijke clusters worden. Rijkswaterstaat eist echter dat ten aanzien van rivierkundige ingrepen geldt:: geen verhoging van het overstromingsrisico (veiligheid) geen negatieve effecten op bestaande stromingssituaties (scheepvaart) geen beperkingen oplevert voor Ruimte voor Rivieren Het eerste aandachtspunt betekent onder andere dat ingrepen niet mogen leiden tot stijging van de Maatgevend Hoogwaterstanden (MHW) ten opzichte van de huidige situatie. Om de stijging van de MHW-waterstanden te compenseren moeten compenserende maatregelen gevonden worden bijvoorbeeld door het creëren van waterberging elders of door het minder ver verleggen van de oeverlijn. Op de Noord, Rietbaan en Strooppot levert variant t1, waarbij nieuwe woningbouw in combinatie met het verruimen en doorsteken van de Strooppot wordt voorgesteld, een daling van de waterstanden op. De waterstanden rond het Balkengat veranderen nauwelijks door de ingrepen. De stroomsnelheden op de Noord veranderen nauwelijks. De scheepvaart op de Noord ondervindt geen nadelige gevolgen van de ingrepen (aandachtspunt 2). De stroomsnelheden op de Rietbaan en Strooppot gaan omhoog. Als gevolg van de ingrepen zullen de Rietbaan en Strooppot gaan eroderen. De oever van de Noord bij de Sophiapolder zal ook licht gaan eroderen. Het derde aandachtspunt is niet getoetst in deze studie. Er zijn ter hoogte van de ingrepen geen beperkingen voor RvdR-maatregelen en ook de afvoer via de Noord zal nauwelijks veranderen door de ingrepen. Definitief - i - 3 mei 2007

4 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN Inleiding 1 2 PLAN VAN AANPAK Algemeen Fase 1: Aanpassingen detailmodel en berekeningen Aanpassen detailmodel Berekeningen huidige situatie en toekomstige situatie ten aanzien van scheepvaart en morfologie Berekeningen huidige situatie en toekomstige situatie MHWomstandigheden Fase 2: Invloed plan Noordoevers op waterstanden 5 3 BESCHRIJVING DETAILMODEL Gebruikte Modelschematisatie Locaties meetpunten 7 4 BESCHRIJVING INGREPEN 8 5 BEREKENINGSRESULTATEN Resultaten MHW-afvoersituatie Resultaten gemiddelde afvoersituatie met springtij 13 6 CONCLUSIE 15 LITERATUUR 16 BIJLAGEN 17 BIJLAGE 1 RANDVOORWAARDENGENERATIE SOBEK 18 BIJLAGE 2 ROOSTER EN UITVOERPUNTEN 19 BIJLAGE 3 MODELSCHEMATISATIE 22 BIJLAGE 4 RUIMTELIJKE VARIATIE WATERSTANDEN 24 Blz. Definitief - ii - 3 mei 2007

5 LIJST VAN FIGUREN Figuur 3.1 Ligging uitvoerpunten langs Noord, Rietbaan en Strooppot...7 Figuur 4.1 Huidige situatie (runid t0)...8 Figuur 4.2 Nieuwe situatie (runid t1)...9 Figuur 5.1 Effect plan ten opzichte van huidige situatie op de Noord...11 Figuur 5.2 Effect plan ten opzichte van huidige situatie op de Rietbaan...12 Figuur 5.3 Effect plan ten opzichte van huidige situatie op de Strooppot...12 Figuur 6.1 Windrandvoorwaarden...18 Definitief - iii - 3 mei 2007

6 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding De Drechtsteden bieden een uniek scala aan woonmogelijkheden. Door de gemeenten worden momenteel in samenwerking met en onder leiding van bureau Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden diverse woningbouwprojecten uitgewerkt. Eén van de projecten die in de ontwikkelingsfase is, is het plan Noordoevers. Dit is een buitendijks gebied in de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, gelegen langs de oevers van de Rietbaan, de Strooppot en de Noord. Het gebied huisvest nu verschillende functies zoals bedrijven, woningen en landbouw. In het plan Noordoevers wordt dit gebied omgevormd tot een woningbouwlocatie, waarbij de woningbouwclusters worden gescheiden door groene zones. In het gebied zullen in de komende 10 tot 15 jaar circa 1400 woningen worden gebouwd. In het gebied zal de relatie met het water hersteld worden, onder meer door het doortrekken van de Strooppot, waardoor de Galgeplaat weer een eiland wordt. De groene clusters tussen de woningbouw zullen, afhankelijk van de inrichting, ook waterrijke clusters worden. Rijkswaterstaat eist echter dat rivierkundige ingrepen niet leiden tot een stijging van de Maatgevend Hoogwaterstanden (MHW) en niet negatief doorwerken voor de scheepvaart en/of de morfologie van de betreffende riviersectie. Om dit aan te tonen is een hydraulische studie vereist waarin de gevolgen van de planvorming voor de genoemde thema s worden geanalyseerd. Indien onverhoopt mocht blijken dat de huidige plannen niet, of niet geheel aan de eisen van Rijkswaterstaat voldoen, dan dienen de plannen te worden aangepast. Dit is onder andere mogelijk door de ligging van de Strooppot te wijzigen of door de hoogteligging van de groene zones in het gebied aan te passen. Een tweede aandachtspunt betreft het feit dat door de bewoners van het Balkengat de zorg is uitgesproken dat het plan Noordoevers extra wateroverlast zal veroorzaken nabij het Balkengat. Ook dit punt dient nader onderzocht te worden. Door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) is aan Svašek Hydraulics de opdracht gegeven (3 juli 2006, kenmerk ) om de effecten van de ingrepen door te rekenen en mee te denken aan oplossingen om nautische veiligheid te waarborgen, om de morfologische gevolgen van de plannen in beeld te brengen en om de MHW-waterstanden niet te laten stijgen. De eis dat rivierkundige ingrepen niet mogen leiden tot stijging van de Maatgevend Hoogwaterstanden (MHW) ten opzichte van de huidige situatie wordt in de praktijk vertaald naar een maximale toelaatbare verhoging van 1 mm in de as van de rivier. Lokaal zijn hogere verhogingen toelaatbaar mits belanghebbenden (zoals dijkbeheerder, gemeenten) goedkeuring verlenen. Om een bovenmatige stijging van de MHW-waterstanden te voorkomen moeten compenserende maatregelen gevonden worden. De uitvoering van het project lag in handen van M. Jansen en E. Collard. Het project werd vanuit de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden begeleid door mevrouw L. Bijnagte. Dit rapport is als volgt opgebouwd. Definitief mei 2007

7 In hoofdstuk 2 wordt het plan van aanpak beschreven. In hoofdstuk wordt 3 een beschrijving gegeven van het op WAQUA-NDB-model gebaseerde detailmodel. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een beschrijving gegeven van de ingrepen. In hoofdstuk 5 worden de berekeningsresultaten gegeven: in paragraaf 5.1 de resultaten van de MHW berekeningen en in paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de resultaten met de gemiddelde afvoer en het springtij voor wat betreft stroming, scheepvaart en morfologie. De conclusies volgen in hoofdstuk 6. Definitief mei 2007

8 2 PLAN VAN AANPAK 2.1 Algemeen Door de ROM-D is gevraagd om in korte tijd aan te geven wat de gevolgen zijn van de geplande veranderingen en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om de effecten te minimaliseren. Om dit te bereiken is het project gesplitst in twee fasen: 1. Het fijnmazige model van het gebied dat gebruikt is voor het project Stadswerven (lit. 6) zal uitgebreid worden met het plangebied, waarbij in overleg met Rijkswaterstaat de huidige situatie vastgelegd zal worden. Vervolgens zal het gebied Noordoevers, zoals vastgelegd in het stedenbouwkundig plan van 1 maart 2005 door de ROM-D, in het model ingebracht worden en voor verschillende situaties doorgerekend worden om de effecten op de nautica en de morfologie in kaart te brengen. 2. Om de gevolgen van de plannen voor de veiligheid (zowel de eisen van Rijkswaterstaat als de vrees van de omwonenden) te bepalen zullen voor een aantal hydraulische omstandigheden de waterstanden berekend worden voor zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie. Hiermee kan de eventuele beïnvloeding van de MHW standen door de realisatie van het project worden vastgesteld en kan aangetoond worden dat onderzocht is dat er als gevolg van de realisatie van het plan Noordoevers niet meer wateroverlast in het Balkengat zal ontstaan. Er bestaat een risico dat berekeningsresultaten aangeven dat de onderzochte plannen niet voldoen aan alle eisen van Rijkswaterstaat. Dit zou een aanpassing van het bestemmingsplan tot gevolg kunnen hebben. Voor het aangepaste plan zal in dat geval de rekencyclus opnieuw geheel of gedeeltelijk doorlopen moeten worden, net zolang totdat tot genoegen van de vergunningverlener is aangetoond dat de plannen voldoen. 2.2 Fase 1: Aanpassingen detailmodel en berekeningen Aanpassen detailmodel Voor het berekenen van de effecten van rivierkundige ingrepen heeft Rijkswaterstaat verschillende hydraulische modelschematisaties ter beschikking. In het Noordelijk Deltabekken is het NDB-model beschikbaar, dat ontwikkeld is in opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Eveneens beschikbaar bij Rijkswaterstaat is het 2DH- Zeedelta model. Deze modelschematisaties worden gebruikt met het 2DHmodellenpakket SIMONA/WAQUA. Echter, beide modellen hebben ter plaatse van de ingrepen te weinig detail om de ingrepen nauwkeurig in te kunnen brengen. Door Svasek is voor de gemeente Dordrecht een detailmodel van dit stroomgebied gemaakt, afgeleid uit het NDB model. Hiermee zijn voor het project Stadswerven berekeningen uitgevoerd (lit.6). Dit detailmodel is door Rijkswaterstaat geaccordeerd voor hydraulische berekeningen. Formeel is de gemeente Dordrecht eigenaar van het model. Van de gemeente is toestemming verkregen voor gebruik van het model voor dit project. Definitief mei 2007

9 Dit model is echter op de Noord te kort om direct ingezet te worden voor het project Noordoevers. Daarom is het model op de rivier de Noord naar het noorden uitgebreid tot aan Alblasserdam. Deze uitbreiding van het model is tot stand gekomen met behulp van het programma Baseline. Met Rijkswaterstaat is uitgebreid overleg gevoerd over de referentiesituatie. De geplande natuurontwikkeling in de Sophiapolder is niet in de huidige situatie ingebracht. De modelschematisatie is vergeleken met rivierkaarten en metingen/ luchtfoto s. In overleg met de ROM-D zijn vervolgens de ingrepen in het gebied in het model ingebracht. Hiervoor geldt het conceptbestemmingsplan Noordoevers van juni 2006 als uitgangspunt. Alle randvoorwaarden voor het detailmodel zijn door Svašek met het RWS programma SOBEK gegenereerd (bijlage 1) Berekeningen huidige situatie en toekomstige situatie ten aanzien van scheepvaart en morfologie Om de nautische veiligheid te bepalen zullen voor de huidige situatie en voor het bestemmingsplan de hydraulische omstandigheden berekend worden voor de voor scheepvaart bepalende omstandigheden. De stroomsnelheden worden bepaald door het getij op zee en de rivierafvoer: Voor het getij is een springtij genomen met een Qbr van 1500 m3/s (periode tot ). Voor deze situatie zijn de stroombeelden met elkaar vergeleken. Op basis van de resultaten zal beoordeeld worden of de geplande ingrepen nadelige gevolgen voor de scheepvaart zullen hebben. Indien dit het geval is zal de loop en diepte van de Strooppot verlegd worden zodat de nautische veiligheid verbeterd wordt. De resultaten van de stromingsberekeningen zullen offline bewerkt worden om de morfologische veranderingen in kaart te brengen. Stroomvertragingen leiden in het algemeen tot verondieping van de bodemligging. Aandachtpunt hierbij is met name de Strooppot en de ingang van de aan te leggen jachthaven voor wat betreft de toegankelijkheid van deze haven en de morfologische verandering bij het splitsingspunt Berekeningen huidige situatie en toekomstige situatie MHW-omstandigheden Tevens zullen de huidige situatie en het bestemmingsplan doorgerekend worden voor MHW-omstandigheden. Op basis van vergelijking van de resultaten van de berekening voor de bestaande toestand met het bestemmingsplan zal bepaald worden of, en zo ja welke compensatie maatregelen nodig zijn. Mogelijke varianten kunnen zijn, in volgorde van invloed op uiteindelijke MHW-waterstanden: 1. Verlegging van de Strooppot 2. Vergroting of verlegging van de groene zones. 3. Stroomlijning van de oevers langs de Strooppot en/of de Rietbaan Om het effect van verschillende maatregelen te bepalen zullen de maximale ingrepen in het model ingebracht worden. Het inbrengen van (compensatie) maatregelen zal gebeuren door aanpassing van de bodem en eventueel inbrengen van schotjes en overlaten. Definitief mei 2007

10 2.3 Fase 2: Invloed plan Noordoevers op waterstanden Door een aantal bewoners van het Balkengat in Zwijndrecht is de zorg uitgesproken dat het plan Noordoevers extra wateroverlast zal veroorzaken nabij het Balkengat. Omdat de huizen in de wijk Balkengat rond NAP+2,90m liggen en dus onder de MHWwaterstanden van NAP+3,10 m (kans van voorkomen 1/4000 jaar), heeft ROM-D besloten deze mogelijke extra wateroverlast zorgvuldig te laten onderzoeken. Het effect van het plan zal voor de huidige bewoners van de woonwijk Balkengat inzichtelijk worden gemaakt door de waterstandsverschillen tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie te berekenen en in kaart te brengen voor een waterstand van NAP+2,9 m. Definitief mei 2007

11 3 BESCHRIJVING DETAILMODEL 3.1 Gebruikte Modelschematisatie Voor het berekenen van de effecten van rivierkundige ingrepen heeft Rijkswaterstaat verschillende hydraulische modellen ter beschikking. In het Noordelijk Deltabekken is het WAQUA-NDB-model beschikbaar (lit.3). Dit WAQUA-NDB-model is echter ter plaatse van de ingrepen te grof om goede resultaten te krijgen. Daarom is in een eerder project (lit. 6) uit dit model een uitsnede gemaakt en dit detail model is een factor 5 verfijnd. Aansturing van het model vindt plaats door randvoorwaarden. De randen van het model moeten op een veilige afstand van het interessegebied liggen zodat randverschijnselen niet het interessegebied beïnvloeden. Bij de bouw van het detailmodel is gebruik gemaakt van de programma s RGF-grid en Baseline. Het gebruik van het pakket Baseline is in overleg met Rijkswaterstaat gebeurd. Het rooster van het detailmodel is gepresenteerd in Bijlage 2 en de schematisatie in Bijlage 3. Randvoorwaarden voor het model zijn door Svašek gegenereerd. Bij het genereren is uitgegaan van een situatie met een BovenRijnafvoer van m3/s en een maximale waterstand bij Hoek van Holland van NAP+2 m. Hierdoor wordt een MHW-situatie qua waterstanden bereikt. Zie Bijlage 1 voor nadere details. Dit detailmodel is voor de huidige situatie hydraulisch afgeregeld, zodanig dat de waterstanden overeenkomen met de waterstanden uit het model dat de randvoorwaarden levert (afwijking kleiner dan 5 cm). Hiertoe is destijds een klein gevoeligheidsonderzoek uitgevoerd waarbij de volgende parameters gevarieerd zijn: viscositeit, tijdstap en bodemruwheid. De laatste parameter is gebruikt om het model af te regelen. De schematisatie van de huidige situatie is opgenomen in Bijlage 3. Deze schematisatie is gemaakt met behulp van Baseline. De varianten zijn vervolgens in het model ingebracht. De schematisatie hiervan is eveneens te vinden in bijlage 3. Hierbij zijn de gegevens uit conceptbestemmingsplan Noordoevers van juni 2006 gebruikt om de juiste bodemschematisatie en overlaten te verkrijgen. Definitief mei 2007

12 3.2 Locaties meetpunten De voor de vergelijking gebruikte locaties van meetpunten worden getoond in Bijlage 2 en Figuur 3-1. Figuur 3-1 geeft meer in detail de situatie bij de Rietbaan, Strooppot en Noord ter hoogte van de Sophiapolder. Figuur 3.1 Ligging uitvoerpunten langs Noord, Rietbaan en Strooppot Definitief mei 2007

13 4 BESCHRIJVING INGREPEN In figuur 4.1 is de huidige situatie weergegeven. Figuur 4.1 Huidige situatie (runid t0) Definitief mei 2007

14 Door ROM-D is het Masterplan Noordoevers gemaakt (Tekening Bestemmingsplan Noordoevers, dd. 20 juni 2006). In figuur 4.2 is hier een tekening van gepresenteerd. Figuur 4.2 Nieuwe situatie (runid t1) In figuur 4.2 zijn de ingrepen langs de Rietbaan en Strooppot getoond. De ingrepen zijn bebouwing van buitendijkse woonblokken van de gehele oever met daartussen groenstroken. Een deel van de Galgenplaat wordt jachthaven en om de aanslibbing van de Strooppot tegen te gaan wordt de Strooppot aan zuidzijde weer aangesloten aan de Noord. Door Meander is het bestemmingsplan omgezet in een modelschematisatie. Definitief mei 2007

15 Definitief mei 2007

16 5 BEREKENINGSRESULTATEN 5.1 Resultaten MHW-afvoersituatie Met het model is een MHW-afvoersituatie doorgerekend. Voor elk uitvoerpunt is de maximale waterstand gedurende deze periode bepaald en zijn de verschillen tussen de huidige situatie (t0) en de het bestemmingsplan (t1) berekend. In figuur 5.1 is het effect van het plan langs de Noord getoond. Te zien is dat het bestemmingsplan volledig voldoet aan de eis van Rijkswaterstaat, namelijk geen verhoging groter dan 1 mm in de as van de rivier de Noord. In feite treedt overal een verlaging op. Brug over Noord splitsingspunt Sophiapolder Figuur 5.1 Effect plan ten opzichte van huidige situatie op de Noord Definitief mei 2007

17 splitsingspunt Sophiapolder Figuur 5.2 Effect plan ten opzichte van huidige situatie op de Rietbaan Figuur 5.3 Effect plan ten opzichte van huidige situatie op de Strooppot In figuren 5.2 en 5.3 is te zien dat het bestemmingsplan (incl. open Strooppot) ook op de Rietbaan en Strooppot voor een verlaging zorgt. Definitief mei 2007

18 Een ruimtelijk beeld van de waterstandsverandering van het bestemmingsplan (t1) is gepresenteerd in bijlage 4. Hierin is te zien dat de waterstanden vrijwel overal dalen tov. de huidige situatie. Ten zuiden van Sophiapolder treedt een lichte verhoging van 0,6 mm op. Ook op de Rietbaan en Strooppot treedt een verlaging van de waterstanden op. De belangrijkste conclusies van de varianten langs de Noord, Rietbaan en Strooppot: variant t1 geeft een maximale verlaging van -1,8 mm op de Noord tov. de huidige situatie. Bovenstrooms loopt dit terug naar -0.2 mm. variant t1 geeft een maximale verlaging van -3,3 mm op de Rietbaan tov. de huidige situatie. Bovenstrooms loopt dit terug naar -0.2 mm. variant t1 geeft een maximale verlaging van -18 mm op de Strooppot tov. de huidige situatie. Bovenstrooms loopt dit terug naar -0 mm. Variant t1 voldoet aan de criteria zoals door Rijkswaterstaat gesteld. Ook het ruimtelijk beeld van de waterstandsverschillen geven een verlaging weer. 5.2 Resultaten waterstanden bij het Balkengat In Bijlage 5 zijn de verschillen in waterstanden bij het Balkengat gepresenteerd voor een waterstand van NAP+2,90 m. De waterstandsverschillen zijn nihil rond het Balkengat. In het Balkengat en nabij de monding van het Balkengat zijn de waterstandsverschillen nul. Langs de oever van de Noord en Oude Maas treden lokaal waterstandsverhogingen van maximaal 2 mm op. De ingrepen bij Noordoevers hebben geen invloed op waterstanden in en nabij het Balkengat. 5.3 Resultaten gemiddelde afvoersituatie met springtij In Bijlage 6 zijn de verschillen in stroomsnelheden tijdens maximum vloed bij een normaal springtij gepresenteerd. Hiermee kan de invloed op scheepvaart bepaald worden. Dit is met name het geval rond de doorsteek van de Strooppot. De stroomsnelheden op de Noord zijn na de ingrepen maximaal 0,8 m/s, op de Rietbaan zijn de maximum stroomsnelheden 0,6 m/s en in de doorsteek van de Strooppot 0,1 m/s. In de figuur met snelheidsverschillen zijn met zwart de vectoren voor de huidige situatie geplot en in rood de vectoren voor de ingrepen. Door de ingrepen worden de stroomsnelheden op de Noord iets verlaagd (0,01 m/s). Nabij de oever van de Sophiapolder gaan de stroomsnelheden ongeveer 0,08 m/s omhoog. Op de Rietbaan gaan de stroomsnelheden omhoog (maximaal 0,06 m/s) en op de Strooppot gaan de stroomsnelheden maximaal 0,15 m/s omhoog. Definitief mei 2007

19 In de detailfiguur van snelheidsverschillen is te zien dat de stroomsnelheden en richting nabij de doorsteek van de Strooppot nauwelijks veranderen. Er treedt dus op de Noord geen extra dwarsstroom op, waar scheepvaart hinder van kan ondervinden. 5.4 Resultaten morfologie Om de effecten op de morfologie te bepalen is voor een normaal springtij en de huidige situatie het evenwichtsprofiel voor de bodem bepaald. Door vervolgens voor de situatie met ingrepen opnieuw het evenwichtsprofiel te bepalen te doen kan het effect op de morfologie bepaald worden. In bijlage 7 zijn de morfologische veranderingen gepresenteerd voor de situatie met ingrepen. Hierbij is uitgegaan van een nieuwe evenwichtsprofiel. De tijdsduur waarbij het evenwicht is bereikt is niet berekend, maar dit ligt in de orde van een aantal maanden. Op basis van de verschillen in morfologie kan het volgende geconcludeerd worden: De morfologie op de Noord wordt nauwelijks veranderd. Nabij de oever van de Sophiapolder kan erosie verwacht worden. De bodem van de Noord zal plaatselijk 0,20 m kunnen verondiepen. De bodem op het splitsingspunt verandert niet. De Rietbaan en met name de Strooppot zullen gaan eroderen. Definitief mei 2007

20 6 CONCLUSIE Op de Noord, Rietbaan en Strooppot levert variant t1, waarbij nieuwe woningbouw in combinatie met het verruimen en doorsteken van de Strooppot wordt voorgesteld en het aanleggen van groene,waterrijke clusters, een daling van de waterstanden op. De waterstanden rond het Balkengat veranderen niet door de ingrepen. De stroomsnelheden op de Noord veranderen nauwelijks. De scheepvaart op de Noord ondervindt geen nadelige gevolgen van de ingrepen. De stroomsnelheden op de Rietbaan en Strooppot gaan omhoog. Als gevolg van de ingrepen zullen de Rietbaan en met name de Strooppot gaan eroderen. De oever van de Noord bij de Sophiapolder zal ook licht gaan eroderen. Ter hoogte van Sophiapolder neemt de bodemhoogte plaatselijk 0,20 m toe. Definitief mei 2007

21 LITERATUUR 1. Onderzoek Dijkversterking Lek met een detailmodel gebaseerd op Zeedelta 8, 02240/1240, Svašek Hydraulics, 29 november Onderzoek Dijkversterking Lek, aanvullende berekeningen, 03037/1257, Svašek Hydraulics, juli Waqua-model Noordelijk Deltabekken, deelrapport 3: Modelbouw, kalibratie en verificatie, PR384, HKV, oktober Waqua-model Noordelijk Deltabekken, deelrapport 2: Gegevensbewerking, PR384, Terra Imaging en HKV, oktober Handleiding Baseline 3.32, RIZA, Berekeningen De Stadswerven Dordrecht, MHW-afvoer, MJA/04149/1292, Svašek Hydraulics, juli 2004 Definitief mei 2007

22 BIJLAGEN Definitief mei 2007

23 BIJLAGE 1 RANDVOORWAARDENGENERATIE SOBEK De randvoorwaarden voor het WAQUA-detailmodel worden geleverd door het 1D SOBEK-NDB model (versie 1.0.0). De randindeling van het detailmodel is zodanig opgezet dat aansluiting aan de knopen van het 1D model wordt gevonden. De randvoorwaarden voor de benedenstroomse rand (KM ) zijn opgelegd als tijdreeksen van waterstand. De randvoorwaarden zijn in SOBEK-NDB zodanig afgeregeld dat bij Hoek van Holland een waterstand van NAP m aanwezig is. De randvoorwaarden voor de bovenstroomse rand (KM ) zijn opgelegd als tijdreeksen van debieten. De grootte van de debieten is afgeleid van de resultaten van het SOBEK-NDB model, gebaseerd op een Rijnafvoer bij Lobith van m 3 /s. Voor de saliniteit randvoorwaarden zijn de gebruikelijke constante lage achtergrond waarden van 180 mg/l (0.30 ppt) aangehouden. Het gebruik van variabele zoutrandvoorwaarden is zinloos gezien de uiterst geringe variatie. De berekeningen zijn uitgevoerd met de volgende windrandvoorwaarden. Een storm uit WNW (293 o ) met 15 m/s (windkracht 7) op de volgende wijze gemodelleerd (fig. 4-1): 5 dagen geen wind (0 m/s) op de 6 e dag 7:00 begint de wind aan te wakkeren en bereikt op de 7 e dag 7:00 het maximum van 15 m/s (via 10 m/s op de 6 e dag 19:00) op de 7 e dag blijft hij constant van 7:00 tot 12:00 (5 uren). op de 7 e dag 12:00 neemt hij af tot 0 m/s op de 8 ste dag 12:00 (via 10 m/s op de 8 e dag 0:00) Figuur 6.1 Windrandvoorwaarden Definitief mei 2007

24 BIJLAGE 2 ROOSTER EN UITVOERPUNTEN Rooster detailmodel Noordoevers Definitief mei 2007

25 Uitvoerlocatie model Noordoevers Definitief mei 2007

26 Uitvoerlocatie model Noordoevers, detail Definitief mei 2007

27 Bijlage 3 Modelschematisatie Huidige situatie, totale model Definitief mei 2007

28 Bodemschematisatie huidige situatie (t0), detail Bodemschematisatie ingrepen (t1), detail Definitief mei 2007

29 BIJLAGE 4 RUIMTELIJKE VARIATIE WATERSTANDEN MHW Definitief mei 2007

30 BIJLAGE 5 RUIMTELIJKE VARIATIE WATERSTANDEN BALKENGAT Definitief mei 2007

31 BIJLAGE 6 RUIMTELIJKE VARIATIE STROOMSNELHEDEN SPRINGTIJ Stroomsnelheden tijdens max. vloed springtij Definitief mei 2007

32 Verschillen stroomsnelheden tijdens max. vloed springtij Verschillen stroomsnelheden tijdens max. vloed springtij, detail Definitief mei 2007

33 BIJLAGE 7 RUIMTELIJKE VARIATIE MORFOLOGIE Definitief mei 2007

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING

notitie Grondbank GMG 1. INLEIDING notitie Witteveen+Bos van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse

Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard Rivierkundige analyse Rivierkundige berekeningen Randwijkse Waard 9T5318.A0 Definitief 24 maart 2010 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435

EINDCONCEPT: BOUWSTENEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND. 25 februari 2011. C03021.910435 EINDCONCEPT: BOUWSTENEN WAALWAARDHYDRAULISCH ONDERZOEK INRICHTING BEDRIJVENTERREIN. REIN. DLG OOST NEDERLAND 25 februari 2011. C03021.910435 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 achtergrond 3 1.2 doel 3 2 Aanpak 4

Nadere informatie

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014

SIMONA gebruikersdag. Quintijn van Agten 19 June 2014 SIMONA gebruikersdag Quintijn van Agten 19 June 2014 Quintijn van Agten Project Engineer & GIS specialist - Rivers, Deltas & Coasts at Royal HaskoningDHV ITC, Enschede Utwente, Civiele Techniek, Master,

Nadere informatie

Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie.

Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie. Bijlage 3 Svašek Hydraulics (2014). Stroming in de Westbuitenhaven Terneuzen. 3-D stromingsberekingen en analyse sedimentatie. Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie Pagina 103 van 104 Stroming in

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Morfologie kwelders en. platen Balgzand

Morfologie kwelders en. platen Balgzand Morfologie kwelders en platen Balgzand Autonome ontwikkeling Hoogwatervluchtplaatsen Werkdocument RIKZ/AB - 99.607x ir. B.B. van Marion December 1999 Samenvatting In het kader van het project GRADIËNTEN

Nadere informatie

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10

Droogtebericht. Watermanagementcentrum Nederland. Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) 23 september 2013 Nummer 2013-10 Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 23 september 2013 Nummer 2013-10 Laatste Droogtebericht 2013. De neerslag in de afgelopen periode heeft

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Reproductie nauwkeurigheid Zeedelta v7 Fase 2: lage afvoer augustus 1998. Werkdocument: RIKZ/OS/2001.124X

Reproductie nauwkeurigheid Zeedelta v7 Fase 2: lage afvoer augustus 1998. Werkdocument: RIKZ/OS/2001.124X Reproductie nauwkeurigheid Zeedelta v7 Fase 2: lage afvoer augustus 1998 Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS/2001.124X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie

Nadere informatie

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013

Maatregelverkenning. Economie en Ecologie in balans. Petra Dankers 08 november 2013 Maatregelverkenning Economie en Ecologie in balans Petra Dankers 08 november 2013 Kader Eerste bijeenkomst Programma Rijke Waddenzee in juni veel maatregelen geidentificeerd Royal HaskoningDHV heeft in

Nadere informatie

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden

Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Vragen van het Ministerie van Financien ten aanzien van Noodoverloopgebieden 2 december 2003 Werkdocument RIZA 2004.148X R.M. Slomp Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie

Ruimte voor de Waal Nijmegen Achtergrondrapport Morfologie Ruimte voor de Waal Nijmegen Gemeente Nijmegen 1 oktober 2010 Definitief rapport 9V0718.06 HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen (024) 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Protocol van Overdracht

Protocol van Overdracht Protocol van Overdracht Versie 2.0, 1 maart 2013 Indien u voor de eerste keer het Protocol van Overdracht invult, lees dan eerst bijlage A en B. In bijlage A vindt u een toelichting op het gebruik en de

Nadere informatie

. D.B.W./RIZA. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland. D.B.W./RIZA nota 88046. Auteurs F.A.M. Claessen D.

. D.B.W./RIZA. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland. D.B.W./RIZA nota 88046. Auteurs F.A.M. Claessen D. Stijghoogte-veranderingen door de aanleg van Westelijk Flevoland D.B.W./RIZA nota 88046 Auteurs F.A.M. Claessen D. Endema. D.B.W./RIZA Hoofdafdeling WS STIJGHODGTE-VERANDERINGEN DOOR AANLEG WESTELIJK FLEVOLAND

Nadere informatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT MEMO Datum Auteur(s) Onderwerp BvtH/M08.079 24-nov-2008 Bas van 't Hof Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA tel. 015-285 0125 fax. 015-285

Nadere informatie

Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge

Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge Hydraulische belasting op golfbrekers in haven Wemeldinge Berekeningen ten behoeve van het ontwerp Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 25 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving

3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving 3 Aan: Geïnteresseerden Droogteberichtgeving Droogtebericht Droogtebericht voor waterbeheerders, Huidige situatie en verwachtingen voor rivierafvoeren, (water)temperaturen en grondwater Nadat begin mei

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding)

De bepaling van de positie van een. onderwatervoertuig (inleiding) De bepaling van de positie van een onderwatervoertuig (inleiding) juli 2006 Bepaling positie van een onderwatervoertuig. Inleiding: Het volgen van onderwatervoertuigen (submersibles, ROV s etc) was in

Nadere informatie

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002

Zandhonger. Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde. 19 september 2002 Zandhonger Kerend Tij Innovatie Competitie Hydrodynamische innovatie van de stormvloedkering Oosterschelde 19 september 2002 Zandhonger, Gaat de Oosterschelde kopje onder? De Deltawerken veranderden de

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE.

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE. RJKS,WATCiRSTAAT DRECTE BENEDENRVEREN Afdeling Studiedi,enst. 'S -G R A V E N H A G E Van Hopinhoucklian 60 Tililoon 77639015 r L AAN Heer Hoofdinge ieur-. k?reoteur van de hjkswateretaut in de directie

Nadere informatie

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden

Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq Erosie, sedimentatie en morfologie Afferdensche en Deestsche Waarden RIZA werkdocument 2004.172X Projectnummer 6101.200.03 Auteurs: A.Z. Visser (RIZA-WST) J. Sieben

Nadere informatie

2.2.1 Noordelijke kust

2.2.1 Noordelijke kust In opdracht van Rijkswaterstaat RIZA is onderzoek gedaan naar de ergst denkbare overstroming voor verschillende regio s. Dit onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau HKV in juli en augustus 2007. Hierbij

Nadere informatie

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN. 9 juni 2011

REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN. 9 juni 2011 REACTIENOTA OVERLEG EN INSPRAAK BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK DRACHTEN-AZEVEN 9 juni 2011 Reactienota Overleg en Inspraak Bestemmingsplan Bedrijvenpark Drachten-Azeven Code 085504 / 09-06-11 GEMEENTE OPSTERLAND

Nadere informatie

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden

Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Debietscenario's en morfologische berekeningen Groene Rivier Pannerden Dienst Landelijk Gebied 9 februari 2007 Definitief rapport 9P7017.03 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. KUST & RIVIEREN Barbarossastraat

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Visie op de BasisSoftware. Next Generation Hydro-Software. SIMONA gebruikersdag 9 november 2010

Visie op de BasisSoftware. Next Generation Hydro-Software. SIMONA gebruikersdag 9 november 2010 Visie op de BasisSoftware Next Generation Hydro-Software 9 november 2010 Voor vandaag Inleiding Next Generation Hydro-Software Doelstelling De basis: Delta Shell FLOW3D flexible mesh Fasering / producten

Nadere informatie

t.a.v. de heer B. Majolée Kragten

t.a.v. de heer B. Majolée Kragten Memo Aan Gemeente Leudal t.a.v. de heer B. Majolée Van Johan Broekman, Kragten Betreft Injectie op put BU021 in de Holstraat te Buggenum Datum 25 maart 2013 Vraagstelling: Vanuit de gemeente Leudal is

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie

Projectteam Overnachtingshaven Lobith. Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith. stikstofdepositie Projectteam Overnachtingshaven Lobith Uitgangspuntennotitie effectstudies MIRT 3 Overnachtingshaven Lobith stikstofdepositie INHOUDSOPGAVE blz. 1. KADERS 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beleidskader 1

Nadere informatie

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103

bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 bestemmingsplan Ambachtsezoom e.o. BIJLAGE 7 Onderzoek Luchtkwaliteit OD 205 SL stedenbouw + landschap 103 Rapport Dossier 22793 Zaaknummer 0109847 Kenmerk 2013002405 / CHK Opsteller mevrouw A. Celik-Ozbek

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m.

Extreme neerslag 1:100 jaar NAP 1,1 m Apparatuur op NAP -0,6 m Doorbraak dijk boezem 1:300 jaar NAP + 0,0 m Apparatuur op NAP + 0,5 m. MEMO Aan : S. Huvenaars (TenneT B.V.) Van : P. van de Rest Controle: L. de Wit Datum : 4 november 2011 ref : 1649/U11229/PvdR/B betreft : Controle gegevens opstellingshoogte 380kV station Breukelen 1 Inleiding

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN

RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN RIVIERKUNDIGE TOETSING RIVIERVERRUIMING HUISSENSCHE WAARDEN HSRO, BASAL DYCKERHOFF 21 juli 2012 : - Definitief C03021.000098.0100.0100 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 aanleiding 5 1.2 achtergrond

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek

Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg. Bezonningsonderzoek Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek Rapportnummer O 15450-2-RA-001 d.d. 14 februari 2014 Bestemmingsplan Kijkduin - Ockenburg Bezonningsonderzoek opdrachtgever G e m e e n t e D e

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm

Notitie. : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Notitie Aan : Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam Van : P.R. Beaujean Datum : 12 oktober 2007 Kopie : M. Zieltjens Onze referentie : 9S6248.01/N0003/902610/Nijm Betreft : Luchtkwaliteitsonderzoek Tiendhove

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN EILAND OSSENWAARD INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 Water HKV, Rivierkundige effecten van herinrichting Ossenwaard, maart 214, rapportnummer: PR2792.1. Bijlage 2 Externe veiligheid

Nadere informatie

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Het groeiende beek concept

Het groeiende beek concept Het groeiende beek concept Een ontwikkelingsstrategie voor de Wilderbeek Aanleiding In juni 07 is de Wilderbeek verlegd ten behoeve van de aanleg van de A73. De Wilderbeek kent over het traject langs de

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k

R e n o v a t i e e n v e r d u u r z a m i n g S c h o o l m e t d e B i j b e l t e L a n g b r o e k datum: 16-10-2013 ARCOM B.V. Postbus 381 3900 AJ Veenendaal Koningsschot 45 3905 PR Veenendaal T 0318 64 55 52 F 0318 66 88 52 E info@arcombv.nl I www.arcombv.nl Vraagstelling Door het bestuur van de school

Nadere informatie

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 2-4-2014. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Termunterzijldiep-Opdiep Nummer: Bestuursstukken\1575 Agendapunt: 6 DB: Ja 18-03-2014 BPP: Ja Workflow Opsteller: Boy de Vries, 0598-693409 Beleid, Projecten en Geoinformatie FAZ: Ja Opdrachtgever:

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista)

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista) Simona gebruikersmiddag Huib Tanis (Awista) Simona2014 major release Performance op Rijkswaterstaat rekencomputers Simona2014 release Upgrade compiler verschillen door afronding wijziging in uitvoer (bijv.

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014

Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen bijeenkomst Windmolens 6 maart 2014 Vragen naar aanleiding van introductie wethouder Wagemakers Hoe is de provincie tot de keuze van de twee locaties gekomen? In de provincie Zuid Holland wordt

Nadere informatie

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd.

Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor Kust en Zee. Bij de samenstelling van de tafels is rekening gehouden met de zomertijd. GETIJDEN 2011 GETIJDEn 2011 Watergetijden Rotterdam en hoek van holland HET Havenbedrijf Rotterdam wenst iedereen een goede vaart in 2011 Getijdengegevens beschikbaar gesteld door: Rijksinstituut voor

Nadere informatie

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS

STROOMATLAS BENEDEN ZEESCHELDE VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS MOD 78 WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM FLANDERS HYDRAULICS RESEARCH VAK PROSPERPOLDER - KRUISSCHANS SPRINGTIJ WATERBOUWKUNDIG LABORATORIUM EN HYDROLOGISCH ONDERZOEK Mod. 78 STROOMATLAS BENEDEN - ZEESCHELDE

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden.

Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Nieuwbouw Sportzaal Kikkerpolder, Groene Maredijk 1A, sectie P3173, Leiden. Invloed geplande nieuwbouw op de windvang van de direct omliggende molens. Rapportnummer O 15453-2-RA-001 d.d. 20 december 2013

Nadere informatie

Overnachtingshaven Lobith

Overnachtingshaven Lobith Koninklijke Schuttevaer Vasteland 12e - 3011 BL RotterdamPostbus 23415 3001 KK Rotterdam T +31 10 412 91 36 F +31 10 433 09 18 I www.koninklijkeschuttevaer.nl Overnachtingshaven Lobith Onderwerp: 18 maart

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Ontwerp en prototyping van 3D overlaten in TRIWAQ. EV/M07.077 Datum 2 januari 2008

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Ontwerp en prototyping van 3D overlaten in TRIWAQ. EV/M07.077 Datum 2 januari 2008 Experts in Technisch Rekenwerk MEMO EV/M7.77 Datum 2 januari 28 Auteur(s) Onderwerp dr.ir. E.A.H. Vollebregt Postbus 26 26 AG DELFT tel. 15-285 5 fax. 15-285 6 vortech@vortech.nl Ontwerp en prototyping

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg

Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Carola risicoberekening 'Hoofdstraat 27 De Steeg Omgevingsdienst Regio Arnhem Colofon: Rapportnummer: 141108107-1 Plaats en datum: Arnhem, Versie: 01 Opdrachtgever Gemeente Rheden Postbus 9110 6994 ZJ

Nadere informatie

Lauwersmeer Derde Weg Scenario

Lauwersmeer Derde Weg Scenario Scenario Haalbaarheidsanalyse Schiehaven 13G 3024 EC Rotterdam Postbus 91 3000 AB Rotterdam Nederland T +31-10 - 467 13 61 F +31-10 - 467 45 59 E info@svasek.com I www.svasek.com Document titel Scenario

Nadere informatie

Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32

Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32 Opdrachtgever: ProSes Casestudies voor overstromingsschade in dijkringgebieden 30, 31 en 32 Auteurs: H.J. Barneveld C.A.H. Wouters J. Udo PR772 april 2004 april 2004 Casestudies overstromingsschade Zeeland

Nadere informatie

Spieringsluis Sjors de Rooij

Spieringsluis Sjors de Rooij Spieringsluis Sjors de Rooij Eindrapport Bachelor Eindproject Eindrapport Bachelor eindproject Spieringsluis Sjors de Rooij Delft 25 januari 2015 TU Delft Faculteit Civiele Techniek Speerpunt Water Bachelor

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 5241196 B&W verg. : 14 oktober 2015 Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molengat 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan Molengat betreft een ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

De Dynamiek van Mosselbanken Invloed van stroming en golven

De Dynamiek van Mosselbanken Invloed van stroming en golven De Dynamiek van Mosselbanken Invloed van stroming en golven Jasper Donker 1 3 Waterbeweging in de Waddenzee Waterstand / waterdiepte Stromingen door getij en wind Golfwerking Feedback: terugkoppeling

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

Variant Landelijke Samenhang

Variant Landelijke Samenhang Opdrachtgever: Rijkswaterstaat WVL Variant Landelijke Samenhang MHW- en HBN-berekeningen Deltamodel PR2799.10mei2014 Opdrachtgever:Rijkswaterstaat WVL Variant Landelijke Samenhang MHW- en HBN-berekeningen

Nadere informatie

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind

RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek. bedrijventerrein Oosteind RBOI-Rotterdam B.V. Stikstofdepositieonderzoek bedrijventerrein Oosteind INHOUDSOPGAVE blz. 1. ACHTERGROND 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Beoordelingsmethode 3 2.2. Beoordelingslocaties 5 3. RESULTATEN

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338

Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 S. js.io Rijkswaterstaat Dienst Verkeerskunde Bureau Dokumentatie Postbus 1031 3000 BA Rotterdam D 0338 Ri jkswater s t aat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart. Dordrecht, 2 juni 1975. NOTITIE

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen

WATERPROEF. Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien. Naar een klimaatbestendig Antwerpen WATERPROEF Naar een klimaatbestendig Antwerpen Het geactualiseerde SIGMAPLAN en de Antwerpse Scheldekaaien ir. Hans De Preter Waterwegen & Zeekanaal NV afdeling Zeeschelde Celhoofd Investeringen 1. De

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert

Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Externe Veiligheid bestemmingsplan ABC Liendert Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer M. Middelbeek Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/548767

Nadere informatie