Bijlage Verkoopcalculatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Verkoopcalculatie"

Transcriptie

1 Bijlage Verkoopcalculatie bij Strategisch en operationeel salesmanagement René van Hoften u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013

2 Deze bijlage Verkoopcalculatie hoort bij Strategisch en operationeel salesmanagement van René van Hoften Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 21

3 Inhoud Inleiding 4 1 Bedrijfseconomische kengetallen 5 2 Distributiekengetallen 6 3 Salesfunnelberekening 8 4 Variant op Postma-model 10 5 Klantanalyseberekening 11 6 Klantevredenheid en klantrentabiliteit 12 7 Effecten van CRM 14 8 Verkoopprijs- en hoeveelheidsverschillen 15 3 van 21

4 Inleiding Deze bijlage bevat een aantal rekenopgaven op het terrein van verkoop- en klantenmanagement die de rekenvaardigheid van studenten trainen en waardoor zij hun inzicht in de calculatiekant van salesmanagement kunnen vergroten. Een salesmanager moet inzicht hebben in de kwantitatieve targets en prestaties van zijn verkoopteam om hun performance constant te kunnen evalueren en verbeteren. Nieuwe taakstellingen en taakstellende budgetten zijn elk nieuw salesjaar weer gebaseerd op deze targets en prestaties. De salesmanager is op de hoogte van de kosten van de verkoopafdeling en de opbrengsten voor het hele bedrijf. Hier is hij ook verantwoordelijk voor. De verkoopmedewerkers moeten zelf ook inzicht hebben in wat ze hadden moeten realiseren en wat ze daadwerkelijk hebben waargemaakt in termen van omzet, afzet, marge, producten/diensten, periodes, klanten en acties. Alleen door veel te oefenen met rekenopgaven ontstaat een juist besef van efficiency en effectiviteit. 4 van 21

5 1 Bedrijfseconomische kengetallen Bij elke analyse van een business unit, afdeling of functie is het van belang om de financiële of bedrijfseconomische positie van het bedrijf in kaart te brengen en te definiëren als sterkten of zwakten. Wat de onderneming uiteindelijk aan nieuwe opties uitvoert, wordt deels door de gunstige of ongunstige financiële positie bepaald. Om de financiële positie van een onderneming te bepalen, moeten vanuit de balans- en een verlies- en winstrekening van enkele jaargangen een aantal basale bedrijfseconomische kengetallen worden berekend. Hierbij kun je denken aan: Liquiditeit: Kan de onderneming op korte termijn haar schulden voldoen? Bij de quick ratio is de norm 1,0 en bij de current ratio is de norm 1,5. Solvabiliteit: Kan de onderneming op lange termijn haar schulden voldoen? Hier is de norm 33,3% Rentabiliteit: Wat is de winstgevendheid van de onderneming met betrekking tot geïnvesteerd eigen vermogen (norm is 20%), vreemd vermogen (norm is 5%) en totaal vermogen (norm is 15%)? Brutomarge/dekkingsbijdrage Nettowinst Het zou in het kader van dit boek te ver voeren hier dieper op in te gaan. Als je meer wilt lezen over bedrijfseconomie, kun je hierover heel veel literatuur vinden. Een tip: Heezen, A. (2012) Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties. Groningen: Noordhoff Uitgevers. 5 van 21

6 2 Distributiekengetallen (zie p. 119 van Strategisch en operationeel salesmanagement) De distributiekengetallen geven aan wat de positie van de onderneming is bij haar afnemers, dat kan zowel bij retailers zijn, als bij B2B-klanten alsook bij consumenten. In de marketing worden deze distributiekengetallen (ook Nielsen-ratio s genoemd) meestal gehanteerd voor toeleveranciers naar de retail. De vijf daarvoor gebruikte kengetallen zijn: marktaandeel (MA) omzetaandeel (OA) numerieke distributie (ND) selectie-indicator (SI) marktbereik(mb) De hiervoor genoemde kengetallen zijn meer saleskengetallen dan marketingkengetallen, behalve het kengetal marktaandeel. De andere vier kengetallen gaan allemaal over de positie van een onderneming bij haar klanten, een heel belangrijk gegeven om de positie per klant of klantgroep vast te stellen en mogelijk te verbeteren: marktaandeel: eigen omzet gedeeld door gehele marktomzet voor desbetreffend product. omzetaandeel: welk aandeel heeft de onderneming in de omzet van haar klant(en) in de betreffende productgroep? numerieke distributie: bij hoeveel procent van de potentiële klanten is de onderneming binnen? selectie-indicator: wat is de gemiddelde omzet van de klanten van de onderneming ten opzichte van het marktgemiddelde per verkooppunt in de betreffende productgroep? marktbereik: wat is de marktpositie van de eigen klanten in vergelijking met de hele markt voor de desbetreffende productgroep? Maar buiten de B2R kunnen deze kengetallen ook voor de B2B gebruikt worden: marktaandeel: eigen omzet gedeeld door gehele marktomzet. omzetaandeel: is er sprake van sole suppliership (100% OA), preferred suppliership (80% OA) of second suppliership (20% OA), of diverse tussenliggende waarden? (Share of Wallet wordt ook wel eens gebruikt.) numerieke distributie: hoeveel van de potentiële B2B-klanten zitten in het klantenportfolio? (Voor consumenten wordt de term penetratiegraad gebruikt.) selectie-indicator: wat is de gemiddelde orderomvang per eigen klant gerelateerd aan de gemiddelde orderomvang voor alle marktklanten, inclusief klanten van concurrenten? (Denk aan een goed benchmarkonderzoek dat die data kan opleveren.) marktbereik: wat is de marktmacht van onze klanten? Welk deel van de gehele markt hebben zij in handen? Zitten we bij de juiste key accounts? 6 van 21

7 In formulevorm kan het worden weergegeven: MA = ND SI OA (in procenten) Deze kengetallen kunnen op veel verschillende manieren worden gebruikt: per rayon, per medewerker, per periode, per actie, per klantcategorie of per marktsegment. In het volgende voorbeeld gaat het om verschillende kengetallen voor vijf verschillende marktsegmenten of kanalen. Door deze cijfers goed bij te houden is duidelijk welke positie per verkoopkanaal wordt ingenomen en of hier een betere positie nagestreefd kan of moet worden. Is de positie al sterk dan moet die behouden zien te worden, is de positie zwak dan moet hier extra focus op komen te liggen. De positie van het voorbeeldbedrijf in de eerste twee kanalen is sterk, in het derde kanaal is gemiddeld en in de laatste twee kanalen uitgesproken zwak. En dat geldt voor bijna alle kengetallen. Extra inzet van salestools zal met name in de twee laatste kanalen dienen te gebeuren. Voorbeeldberekening distributiekengetallen hengelsport zaken marktaandeel van het kanaal assortiment potentieel aantal verkooppunten hengelsport verenigingen dierspeciaal zaken tuincentra (ketens) B2B sportmarkten 42% 24% 18% 7% 9% Dynamic Worms Dynamic Worms Dynamic Worms Garden Worms Garden Worms distributiespreiding 60% 40% 30% 12% 2% selectie-indicator omzetaandeel 60% 80% 40% 5% 2% marktaandeel in betreffende kanaal 46.8% 48% 10.8% 7.2% 2.9% 7 van 21

8 3 Salesfunnelberekening In het volgende voorbeeld staat een eenvoudig cijfermatig overzicht van een salesfunnel of ordertrechter. Wat moet een verkoopafdeling doen aan logisch opeenvolgende activiteiten om orders binnen te halen, van extensief tot intensief bellen, via intensief bezoeken en offerteren? Vervolgens wordt in de tabel daarna bekeken wat het verhoogde effect op verkopen is onder vier verschillende situaties: 1 huidige situatie; 2 harder werken/meer bellen; 3 met meer inzicht te werk gaan (kwalitatiever werken); 4 een combinatie van situatie 2 en 3. Bij situatie 1 wordt uitgegaan van dezelfde ratio s, bij de andere situaties wordt uitgegaan van een ratioverbetering. Situatie 1 - Huidige situatie Hoeveel keer is er gebeld gedurende een belactie? 100 Hoeveel keer bellen is nodig voor het maken van een afspraak? 5 Hoeveel afspraken zijn er nodig om een offerte te mogen uitbrengen? 2 Hoeveel offertes zijn er nodig voor een opdracht? 2 Wat is de gemiddelde opdrachtwaarde? Hoeveel % zou de verkoopafdeling harder kunnen werken? 20% Hoeveel % zou de verkoopafdeling kwalitatiever kunnen werken? 20% KPI s 1 huidige situatie 2 harder werken 3 kwalitatiever werken 4 harder en kwalitatiever werken 1 calls bezoek/call-ratio 0,2 0,2 0,24 0,24 3 bezoeken ,8 4 offerte/bezoek-ratio 0,5 0,5 0,6 0,6 5 offertes ,4 17,28 6 order/ offerteratio 0,5 0,5 0,6 0,6 7 orders 5 6 8,64 10,368 8 gemiddelde orderwaarde 5.500, , , ,- 9 totaal verkopen , , , verbetering % 20% 107% 149% Bron: 8 van 21

9 Uit de tweede tabel valt af te leiden dat harder werken alleen slechts het effect heeft van dat hardere werken, namelijk de 20% extra telefoontjes in dezelfde tijd leidt aan het einde van de ordertrechter ook 20 % verbetering op. Kijken we naar kwalitatief beter werken, dan levert dat in alle fases een enorme ratioverbetering op en een exponentieel stijgende prestatieverbetering. Wordt dat gecombineerd met harder werken, dan is de extra output 149%. 9 van 21

10 4 Variant op Postma-model Regio Noord Regio Midden Regio Zuid sales leads # bezoeken # behaalde klantorders* werkelijke omzet afgelopen jaar werkelijke brutowinst afgelopen jaar verkoopkosten per verkoper aantal fte s verkoop fulltime aanstelling 210 a 8 uur winstdoelstelling per regio doelstelling brutowinstmarge 50% 50% 50% * # behaalde klantorders staat gelijk aan # (verschillende) klanten Dit rekenschema is een variant op Postma-model met betrekking tot effectiviteit en efficiency van de buitendienst. Het schema geeft de salesmanager inzicht in input-, throughput- en outputfactoren van de buitendienst per regio. De inputfactoren zijn de geïnvesteerde verkoop/arbeidskosten. De throughputfactoren zijn de tussentijds gerealiseerde targets zoals gescoorde salesleads, bezoeken en orders. De outputfactoren zijn de resultaten in termen van omzet en winst. De salesmanager kan op deze manier voor één vertegenwoordiger, voor alle vertegenwoordigers per regio of voor alle vertegenwoordigers voor alle drie de regio s ratio s berekenen. Op basis van de ratio s kan hij de prestaties van zijn medewerkers met elkaar en met een gemiddelde per factor vergelijken. En vervolgens op basis van een analyse verbeteracties voorstellen. Aan de hand van dit schema kun je onder andere de volgende berekeningen maken en onderling per regio vergelijken: behaalde brutowinstmarge in % van de omzet; behaalde brutowinstmarge in % per medewerker; verhouding tussen orders/leads/bezoeken per medewerker; verkoopkosten per order/bezoek/salesleads; orders/bezoeken/leads per FTE. 10 van 21

11 5 Klantanalyseberekening Voorbeeld 1 Financiële (potentiële) klantenanalyse Industrial specialties OBERIG-Europe aspecten totalen klanten klanten werkelijk aantal potentieel groot > gemiddeld > klein < potentieel omzet* productiekosten* ,6-85,8-47,6 0 brutowinst* ,4-44,2-24,4 0 marketing- en saleskosten* andere constante bedrijfskosten* winst voor belasting (verlies)* * in miljoenen ,4 25,2 5,4-19 (verlies) Worden de cijfers uit voorbeeld 1 omgerekend naar verhoudingsgetallen c.q. procenten dan ontstaat er een iets ander beeld en komt het individuele winstbelang van grote klanten duidelijk naar voren en het totale omzet- en winstbelang van middelgrote klanten. Voorbeeld 2 Ratio s per klantentype aspecten totalen klanten groot > gemiddeld > klein < klantenaandeel % ,3 30,6 54,1 omzetaandeel % ,3 41,7 23 kostenaandeel % (constante kosten) winstaandeel ,6 51,4 11 winst in % van omzet 9,6 16,7 19,4 7,5 winst per klant van 21

12 6 Klanttevredenheid en klantrentabiliteit Door klanttevredenheid en de winst per klant te meten en die twee uitkomsten onderling met elkaar te vergelijken, kun je inzicht krijgen in de relatie tussen die twee grootheden. Want men zou mogen verwachten hoe groter de klanttevredenheid, hoe groter de winstbijdrage. Het volgende schema geeft een beeld daarvan. tevredenheid % klanten Tevredenheidsindex Omzet per klant % winstmarge brutowinst Kosten klantretentie klantwinst zeer tevreden enigszins enigszins ontevreden ontevreden zeer ontevreden % Bron: Best (2005) Een voorbeeldopgave Wat is het effect op de omzet per klant en de gemiddelde klantwinst als het aantal zeer tevreden klanten oploopt van 30% naar 35% en het percentage tevreden klanten daalt van 31% naar 25%? In de volgende tabel kan men zien wat het effect is van klanttevredenheid op klantretentie/klanttrouw. De klantentrouw is het resultaat van index x intentie x aanbeveling. klanttevredenheid % klanten tevredenheidsindex Intentie herhalingsaankoop % beveelt aan klantentrouw zeer ,95 0,90 86 gewoon ,80 0,75 48 enigszins ,50 0,50 15 enigszins ontevreden ,10 0,00 0 ontevreden ,10 0,00 0 zeer ontevreden ,00 0,00 0 Bron: Best (2005) 12 van 21

13 Conclusie uit deze tabel is dat van de 100 klanten er klantentrouw zijn: 0, , ,15 22 = 44 klanten zijn trouw. Een voorbeeldopgave Wat is het effect van een vermindering van de enigszins ontevreden klanten van 10% naar 2% en de verhoging van de enigszins tevreden klanten van 22% naar 30% op de klantentrouw? 13 van 21

14 7 Effecten van CRM Met de inzet van diverse CRM-strategieën kan de klantwinstgevendheid en customer lifetime value van klanten worden beïnvloed. Het volgende meet- en analyseschema laat dat zien. klantprestatie per jaar segmentgemiddelde massaindividualisering massa maatwerk customer relation management omzet per klant winstmarge 40% 40% 50% 60% brutowinst per klant 400,- 400,- 600,- 900,- wervingskosten 500,- 500,- 500,- 500,- kosten klantretentie 100,- 150,- 200,- 250,- klantwinst 300,- 250,- 400,- 650,- klantretentie 0,60 0,60 0,75 0,80 duur klantrelatie 2,5 jaar 2,5 jaar 4,0 jaar 5,0 jaar disconto 20% 20% 20% 20% cashflow jaar 0 500,- 500,- 500,- 500,- jaar 1 300,- 250,- 400,- 650,- jaar 2 300,- 250,- 400,- 650,- jaar 3 150,- 125,- 400,- 650,- jaar 4 400,- 650,- jaar 5 650,- klantlevenswaarde 45,14 euro 45,72 535, ,90 Bron: Best (2005) Literatuur Best, R. (2005) Marktgericht Management. Strategisch werken aan waarde en winst. (Docentenhandleiding). Amsterdam: Pearson. 14 van 21

15 8 Verkoopprijs- en hoeveelheidsverschillen Verschillen in verkoopprijs- en hoeveelheid geven de invloed aan op de dekkingsbijdrage van een hogere of lagere verkoopprijs dan was gebudgetteerd en van een hoger of lager verkoopkwantum dan was gebudgetteerd. Hierna wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen: WH = werkelijke hoeveelheid van de verkopen; SH = gebudgetteerde (standaard) hoeveelheid van de verkopen; SK = standaard variabele productie- en verkoopkosten; WP = werkelijke verkoopprijs; SP = gebudgetteerde verkoopprijs; WA = werkelijk assortiment (verkoopmix); SA = standaard (gebudgetteerd) assortiment (verkoopmix). Voor een onderneming die slechts een product voert, kan het verkoopverschil zijn samengesteld als weergegeven in het volgende schema: WH (WP SK) WH (SP SK) SH (SP SK) verkoopprijsverschil verkoophoeveelheidsverschil totaal verkoopverschil Figuur 8.1 Samenstelling verkoopverschil Voor een onderneming die meerdere producten in een bepaalde verhouding (mix) verkoopt, kan er naast de twee in het schema genoemde nog een derde oorzaak zijn van het ontstaan van een verkoopverschil. Dit is dan de zogenaamde afwijking van de samenstelling van de werkelijke mix ten opzichte van de gebudgetteerde mix (verkoopmixverschil). Zie het volgende schema: 15 van 21

16 WA WH (WP SK) WA WH (SP SK) SA WH (SP SK) SA SH (SP SK) verkoopprijsverschil verkoopmixverschil WP 41,- 31,- verkoophoeveelheidsverschil totaal verkoophoeveelheidsverschil totaal verkoopverschil Figuur 8.2 Verkoopmixverschil De splitsing van het totale verkoophoeveelheidsverschil in een verkoopmixverschil en een verkoopomvangverschil is slechts mogelijk bij een over all sales perfor mance report. Voor de afzonderlijke producten is deze splitsing uiter aard niet te maken. Men werkt namelijk met gemiddelden, op basis van standaard (gebudgetteerde) respectievelijk werkelijk gerealiseerde assortimenten. Hierna volgt een voorbeeld in de vorm van een tabel. Deze tabel bevat gegevens van een onderneming die producten A en B verkoopt. Product A Product B WH stuks stuks WA = 3:2 SH stuks stuks SA = 2:3 SK 25,- 20,- SP WA 3: 2 SA 2: 3 Verkoopprijsverschil Totaalmethode Het verkoopprijsverschil kan afzonderlijk op de normale manier worden berekend voor product A respectievelijk product B en bedraagt dus WH x (WP-SP). Let op, de volgorde van de werkelijke verkoopprijs WP en dse gebudgetteerde verkoopprijs 16 van 21

17 SP is verwisseld, omdat een hoge (verkoop) prijs gunstig is (in tegenstelling tot een hoge inkoopprijs). Voor product A ontstaat: 18:000 ( 41-40) = ,- Voor product B ontstaat: 12:000 ( 31-30) = ,- Verkoopprijsverschil: 18: = 30,000,- voordelig Gemiddelde methode De gemiddelde methode is ook te vinden door uit te gaan van de gemiddelde standaard brutomarge en de gemiddelde werkelijke brutomarge, beide op basis van het werkelijke assortiment en uitgaande van standaardkosten. Bij veel verschillende producten werkt deze gemiddelde brutomargemethode sneller. De werkelijke gemiddelde brutomarge (WBM w ) bij standaardkosten en werkelijke afzet is: ΣWH (WP SK) = ( 41 25) ( 31 20) = = 14,- ΣWH De standaard brutomarge (SBM w ) bij standaardkosten en werkelijke afzet is: ΣWH (SP SK) = x ( 40 25) x ( 30-20) = = 13,- ΣWH Het verkoopprijsverschil is dan: ΣWH x ( 14-13) = x ( 14-13) = Verkoopomvangverschil Het verkoopomvangverschil is een zuiver hoeveelheidverschil, waarbij verschillen tussen standaardhoeveelheden en werkelijke hoeveelheden (op basis van een standaardmix) worden vergeleken. De standaardhoeveelheid van product A bedroeg stuks. De werkelijke hoeveelheid A op basis van de standaardmix bedraagt 2 / = stuks. voordelig verschil x standaard brutomarge = = ,- voor B is de standaardhoeveelheid stuks, werkelijke hoeveelheid op basis van standaardmix 3 : = stuks. voordelig verschil x standaard brutomarge = = ,-. Zuiver verkoopomvangverschil = = ,-. 17 van 21

18 Gemiddelde methode Deze gemiddelde methode is ook te vinden door uit te gaan van de gemiddelde brutomarge bij standaardmix = 12,- Deze marge wordt vermenigvuldigd met het verschil tussen de werkelijke totale afzet en de standaardafzet = 60:000,- Samenvatting Verkoopprijsverschil: voordelig ,- Verkoopmixverschil: voordelig ,- Verkoopomvangverschil: voordelig ,- Totaal: ( 41 25) ( 31 20) ( 40 25) ( 30 20) = ,- Alle berekeningen zijn overigens gebaseerd op de standaard variabele kosten, omdat het de bedoeling is verkoopprijs verschillen en verkoophoeveelheids verschillen te analyseren. Kostenverschillen worden apart gehouden door de werkelijke kosten met de standaardkosten te vergelijken. Deze prijs verschillen worden aan de verantwoordelijke productiechef (respectievelijk verkoopmanager: voor de verkoopkosten) toegerekend. Ter afsluiting worden de totaalmethode en de gemiddelde methode hierna schematisch weergegeven. WA WH (WP SK) A = B = Mix = WA WH (SP SK) = = = SA WH (SP SK) = = = SA SH (SP SK) = = = (14 13) W (13 12) W ( ) 12) W W W Figuur 8.3 Totaalmethode: op basis van totale brutomarge 18 van 21

19 Gemiddelde methode Deze is hier berekend op basis van gemiddelde brutomarge en getotaliseerde verkoophoeveelheden. WA WA SA SA prijsverschil mixverschil omvangverschil (14 13) = (14 13) = (14 13) = Figuur 4.4 Gemiddelde methode: op basis van gemiddelde brutomarge en getotaliseerde verkoophoeveelheid Significantie van verschillen Afdelingsoverzichten en verschillenanalyses zijn bedoeld om het management bewust te laten worden van mogelijke problemen. Om de exacte oorzaak van een verschil te achterhalen, is in de meeste gevallen een nader onderzoek noodzakelijk. Niet elk verschil zal echter een onderzoek rechtvaardigen. Men heeft daarom criteria ontwikkeld op basis waarvan men beslist of een verschil nader geanalyseerd moet worden. Eerst zal moeten worden bekeken wat de diverse oorzaken kunnen zijn van het ontstaan van verschillen. Hierbij worden de volgende oorzaken onderscheiden: Toevallige oorzaken: Als gevolg van het feit dat de standaarden slechts verwachte waarden zijn, kunnen er productieverschillen ontstaan, terwijl er toch efficiënt gewerkt wordt. Alvorens te beslissen een verschil nader te analyseren, zal moeten worden nagegaan hoe waarschijnlijk het verschil is. Het kan ook zo zijn dat het verschil vrijwel alleen door toevallige oorzaken is ontstaan. Indien dit laatste mag worden aangenomen, dan zal nader onderzoek uitblijven. Verkeerde metingen: Bij verkeerde metingen ligt de oorzaak op administratief terrein; doorbelastingen of verbijzonderingen worden dan onjuist of niet consequent uitgevoerd. Het is hierbij mogelijk dat er verschillen worden geconstateerd terwijl die er in feite niet blijken te zijn. Het omgekeerde kan ook het geval zijn, dat er geen verschillen worden geconstateerd terwijl die er wel zijn. Verkeerde standaarden: Deze oorzaak is enigszins verwant aan de vorige. We onderscheiden hierbij: De standaarden zijn bewust boven het verwachte productieniveau gesteld, omwille van de (vermeende) motiverende werking die daarvan uitgaat. Bij het opstellen van de standaarden is gebruik gemaakt van een verkeerd model. 19 van 21

20 Bij het ontwikkelen van de standaarden is gebruik gemaakt van gegevens die meetfouten bevatten, of die gebaseerd zijn op situaties die niet meer bestaan. Fouten in de productie: Fouten in de productie ontstaan als de voorgeschreven werkwijze niet wordt opgevolgd. Zowel voor- als nadelige efficiencyverschillen dienen nader te worden onderzocht. De meeste efficiënte werkwijzen dienen namelijk in de toekomstige plannen te worden opgenomen. Verdeling in categorieën Om te kunnen beslissen of men een van de hierboven genoemde verschillen nader zal gaan onderzoeken, verdeelt men de verschillen op basis van de te nemen actie in drie categorieën. Geen actie Hiertoe behoren de toevallige oorzaken. Men zal geen tijd en geld willen besteden aan analyses van toevallige fluctuaties. Planningsaanpassingen Hiertoe behoren verschillen uit de volgende bronnen: verkeerde standaarden; deze verschillen moeten onderzocht worden. Zodra de oorzaak ontdekt is, dienen de juiste aanpassingen aan de standaarden en de plannen aangebracht te worden. (voordelige) fouten in de productie: efficiëntere productiemethoden dienen in de planning te worden opgenomen om deze fouten in het vervolg te voorkomen. Beheersmaatregelen Hiertoe behoren de meetfouten en de nadelige fouten in de productie. Ook deze verschillen moeten nader onderzocht worden. De oorzaken hiervan moeten, indien mogelijk, worden weggenomen. Wel of geen actie? Wanneer men nu heeft vastgesteld tot welke categorie het geconstateerde verschil behoort en het verschil blijkt in principe voor onderzoek in aanmerking te komen, dan kan men toch nog besluiten het (vaak kostbare) onderzoek niet in te stellen. Bij deze beslissing wordt dan een van de volgende drie soorten criteria gehanteerd: willekeurige criteria gebaseerd op belangrijkheid: er wordt bijvoorbeeld pas een onderzoek ingesteld, als de afwijking van de standaard (norm) groter is dan een bepaald percentage. willekeurige criteria gebaseerd op statistische significantie: als de werkelijke resultaten zich binnen statistisch bepaalde grenzen (ten opzichte van de norm) bevinden, worden de verschillen als inherent aan het productieproces beschouwd en worden ze niet onderzocht. Het bepalen van deze grenzen is arbitrair, bijvoorbeeld twee maal de standaardafwijking boven of onder de verwachte waarde. criteria gebaseerd op de verwachte kosten: dit houdt verband met het streven naar minimale kosten of maximale winst. Hierbij worden de kosten in geval van onderzoek onderzoekskosten en kosten van aanpassingen) vergeleken met de kosten(verliezen) indien men niets doet. 20 van 21

21 Het zal duidelijk zijn dat een aantal van de hiervoor bedoelde beslissingen door het management van kleinere bedrijven gevoelsmatig worden genomen. In grote ondernemingen zal het management echter regels moeten formuleren, waarmee op lagere niveauskan worden beslist of er een onderzoek zal worden ingesteld of dat er een voorstel tot het instellen van een onderzoek zal worden voorgelegd. 21 van 21

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Opdrachten en vragen voor (werk)colleges

Opdrachten en vragen voor (werk)colleges Verkeer en vervoer in hoofdlijnen Opdrachten en vragen voor (werk)colleges Bert van Wee en Jan Anne Annema (redactie) u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2010 Deze Opdrachten en vragen voor (werk)colleges

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE

MEER KLANTWAARDE. Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE. Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE MEER KLANTWAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge Wil Wurtz Marcel Wiedenbrugge MEER KLANT WAARDE DOOR SAMENWERKING TUSSEN FINANCE EN COMMERCIE DOOR SAMENWERKING

Nadere informatie

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker

PRINCE2 voor professionele projecten. Tanja van den Akker PRINCE2 voor professionele projecten Tanja van den Akker Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070-378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management

Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Ploos van Amstel en Van Goor Werken met supply chain management Werken met supply chain management Werken met supply chain management A.R. van Goor W. Ploos van Amstel Eerste druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen

crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen crm in de praktijk crm in de praktijk Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Sjors van Leeuwen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19

De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De waardering van pensioenverplichtingen onder de richtlijnen van IAS 19 De bepaling van financiële veronderstellingen en de verwerking van actuariële resultaten in de jaarrekening S.J. de Ridder Erasmus

Nadere informatie

Market intelligence en e-marketing

Market intelligence en e-marketing Market intelligence en e-marketing I. Informatiebehoefte en market intelligence II. Customer relationship management (CRM) III. Direct marketing IV. Digitalisering; internet en marketing De voortdurend

Nadere informatie

Glastuinbouw als één bedrijf

Glastuinbouw als één bedrijf Glastuinbouw als één bedrijf Operationele modellen voor optimalisering van een vraaggestuurde glastuinbouw Dit rapport is in opdracht van SIGN opgesteld door: Leon Op de Beek, Zuivere Speeltijd Opdrachtgevers

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen

Productonderzoek Contracts for Difference. Bevindingen en aanbevelingen Productonderzoek Contracts for Difference Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

75 Managementmodellen

75 Managementmodellen Ter kennismaking 75 Managementmodellen Marijn Mulders Inhoud Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen? 9 1 360 -Feedback 13 2 Activiteitenschema 16 3 Activity Based Costing 19 4 Balanced Scorecard 23 5 BART

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie