Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek"

Transcriptie

1 Credit Linked Credit Linked - Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek Een innovatief beleggingsproduct met een hoog rendement bij een beperkt risico Beleggen in vastgoed met het recht van eerste hypotheek Wat zijn Asset-Backed Securities? De sterke punten van een belegging in Asset-Backed Securities Toezicht Risico s Directie en trackrecord Met dit artikel informeren wij u over de beleggingsproducten van Credit Linked. Wilt u weten welke producten Credit Linked op dit moment aanbiedt, lees dan de brochure en het prospectus van Credit Linked Vastgoed X (deze ontvangt u binnen enkele dagen per post).

2 Beleggen in vastgoed met eerste hypotheekrecht Sinds 2008 biedt Credit Linked vastgoedbeleggingen aan, waarbij beleggers worden beschermd door het recht van eerste hypotheek op het onderliggende vastgoed. Tot 2008 was het beleggen in vastgoed-cv s de meest voorkomende wijze om als particulier in vastgoed te beleggen. Het betroffen dan al of niet beursgenoteerde vastgoedfondsen, maatschappen en vastgoedobligaties. Aldus hebben circa particuliere beleggers voor ruim 5 miljard belegd in dit type belegging. Het principe van de vastgoed-cv is vrij eenvoudig. De aanbieder koopt een aantal panden en regelt een bankfinanciering tot 70% van de waarde van de panden. Voor de overige 30% klopt de aanbieder bij (particuliere) beleggers aan. Meestal werd de aanbieding ondersteund door een prospectus. Aldus verkreeg de bank het eerste hypotheekrecht en de particulier het tweede. Het businessmodel is eenvoudig. De huuropbrengsten uit het vastgoed zouden de kosten op de bankleninglening moeten overtreffen en met dit positieve verschil zou de particuliere belegger een hoog rendement uitgekeerd kunnen krijgen. Na 2008 liepen de marktomstandigheden terug, hetgeen in bepaalde gevallen leidde tot leegstand en zelfs een afwaardering van het vastgoed. De particuliere belegger werd geconfronteerd met de keerzijde van 'slechts' het tweede hypotheekrecht. Alleen de bank bleek gerechtigd het onderpand op te kunnen eisen. Credit Linked heeft daarom naar een veiliger beleggingsproduct gezocht. Zij meent dit gevonden te hebben door niet volgens bovenstaande traditionele manier te beleggen, maar door juist te beleggen in delen van de bankfinanciering. Op deze wijze is de belegging ook beschermd door het recht van eerste hypotheek. Delen van bankfinancieringen zijn te koop in de vorm van Asset-Backed Securities. 2 Wat zijn Asset-Backed Securities Credit Linked belegt in de bankfinanciering van vastgoed door middel van de aankoop van Asset-Backed Securities. Onderstaand een korte uitleg. (In bijlage VII van het prospectus van Credit Linked Vastgoed X vindt u een uitvoerige uitleg over Asset-Backed Securities.) Sinds eind jaren negentig maken Europese banken gebruik van securitisatie om een deel van hun kredietportefeuille aan geïnteresseerde beleggers te verkopen (met name institutionele beleggers). Bij een securitisatie worden één of meerdere financiële activa (bijvoorbeeld leningen) bijeengebracht en verpakt tot één bundel van leningen. Deze worden vervolgens overgedragen aan een speciaal voor dat doel opgerichte rechtspersoon, de zogenaamde special purpose vehicle (SPV). Om deze overdracht te kunnen betalen, geeft de SPV obligaties uit. Dit zijn Asset-Backed Securities, oftewel effecten (securities) gedekt door (backed) financiële activa (asset). Dit kan als volgt worden weergegeven: overdracht van activa uitgifte Asset- Backed Securities BANK SPV aankoopprijs activa aankoopprijs Asset- Backed Securities INSTITUTIONELE BELEGGERS Bovenstaande geeft de eenvoudigste structuur weer. In de regel is een securitisatie complexer, door bijvoorbeeld extra beschermingslagen (credit enhancement). Daarnaast spelen ook andere partijen een rol, zoals rating agencies (Fitch, S&P en Moody s), vertegenwoordigers van de houders van de uitgegeven Asset- Backed Securities en swaptegenpartijen.

3 Een voorbeeld: Leo Mesdag Asset-Backed Securities In dit hoofdstuk vindt u een voorbeeld van een securitisatie. Het betreft een Nederlandse securitisatie genaamd Leo Mesdag. De institutionele beleggers kochten voor 1,05 miljard aan Asset-Backed Securities om de SPV (Leo Mesdag) in staat te stellen bankleningen over te nemen, die waren verstrekt om het vastgoed van een aantal warenhuizen te financieren. Het betroffen panden van V&D, Hema en de Bijenkorf (o.a. op de Dam in Amsterdam). Door de SPV zijn in totaal zes verschillende classes van Asset-Backed Securities uitgegeven. Class Grootte Rente A Euribor + 0,19% B Euribor + 0,23% C Euribor + 0,30% D Euribor + 0,51% E Euribor + 0,80% Y Euribor + 1,85% Totaal Na de overname van de hypothecaire banklening (bezitting) en de uitgifte van de bovenstaande Asset-Backed Securities (schuld) ziet de balans van de SPV er als volgt uit: Activa Hypothecaire lening van met als onderpand 71 winkelpanden en 3 parkeergarages. De waarde is bijna 1,5 miljard en de jaarlijkse huurinkomsten bedragen 80 miljoen Passiva (in miljoenen) Class A 642,5 Class B 20,5 Class C 112,5 Class D 142,5 Class E 82 Class Y 50 class A voldaan, vervolgens voor de class B, enz. De inkomsten van de SPV bestaan uit de huurinkomsten van het vastgoed. Deze bedragen bijna 80 miljoen (op jaarbasis) en overtreffen de rentelasten zijnde 54 miljoen. Aflossing op de Leo Mesdag Asset-Backed Securities Vervroegde aflossingen door verkoop van een deel van de onderliggende panden wordt tot 150 miljoen pro rata verdeeld over de class A tot en met class E. Alle overige aflossingen geschieden op alfabetische volgorde. Dat wil zeggen dat evenals voor de rentebetaling de class B achtergesteld is aan de class A, de class C achtergesteld is aan de class B enz. Vanaf augustus 2014 kan de onderliggende lening ter grootte van 1,05 miljard worden afgelost. Aflossing kan voor maximaal twee jaar worden uitgesteld, maar dan treden de volgende voorwaarden in werking: De rente opslag op de Leo Mesdag Asset- Backed Securities wordt verdubbeld. Alle netto huuropbrengsten, die niet worden gebruikt voor de betaling van de rente op de Leo Mesdag Asset-Backed Securities, worden aangewend voor aflossing van de class A Leo Mesdag Asset- Backed Securities. Rente op de Leo Mesdag Asset-Backed Securities Rentebetaling (driemaands Euriborrente plus de in de tabel genoemde rente-opslag) op de Leo Mesdag Asset-Backed Securities geschiedt op alfabetische volgorde van de classes. Vanuit de beschikbare middelen wordt elk kwartaal allereerst de renteverplichtingen voor de 3

4 Financiële convenanten Als extra bescherming voor de houders van de Leo Mesdag Asset-Backed Securities zijn nog een aantal financiële convenanten overeengekomen: Tenzij een reserve fund is aangelegd van minstens 20 miljoen, zullen, bij een Interest Coverage Ratio (ICR) van minder dan 130% en/of een LTV van meer dan 85%, alle netto huuropbrengsten, die niet worden gebruikt voor de betaling van de rente op de Leo Mesdag Asset-Backed Securities, worden gereserveerd ten gunste van de houders van de Leo Mesdag class A tot en met class E Asset-Backed Securities. Het recht op onmiddellijke opeisbaarheid van de lening ontstaat indien de LTV meer bedraagt dan 90%, danwel indien de Interest Coverage Ratio (ICR) minder dan 110% bedraagt. Credit enhancement In deze structuur is sprake van achterstelling (class A is senior, class Y is junior) en overwaarde van het onderpand. Toch zijn meer juniore classes goed beschermd. De huurinkomsten zijn namelijk beduidend groter dan de rentelasten (ICR). Daarenboven geven de financiële convenanten extra bescherming, doordat de houders van de Leo Mesdag Asset- Backed Securities bij neergaande resultaten tijdig meer zekerheden verkrijgen. Het renteniveau. Een hoge rente maakt de kans op volledige herfinanciering kleiner omdat de verhouding tussen de huurinkomsten en de rentelasten verslechtert. En vice versa. De beschikbaarheid van bancaire financiering. In perioden van beperkte dan wel ruime kredietverstrekking van banken kunnen de bovenstaande aspecten zwaarder wegen. Wanneer een volledige herfinanciering niet lukt, zal een andere oplossing gevonden moeten worden. Het inbrengen van eigen middelen van de leningnemers, verkoop van (een deel van) het onderpand, en/of herstructurering van (een deel van) de Asset-Backed Securities zijn de gebruikelijke alternatieve oplossingen. Verwacht rendement Bij de uitgifte in 2006 was het rendement conform de tabel op de voorgaande pagina. Thans wordt de class A verhandeld voor circa 90% van de nominale waarde, voor de class D wordt circa 75% van de nominale waarde betaald. Bij aanschaf tegen deze waarden en volledige aflossing in 2016 bedraagt het rendement voor de class A circa 4,5% en voor de class D bijna 12% op jaarbasis. Risico s Aflossing van de uitgegeven Asset-Backed Securities zal alleen plaatsvinden als de door de SPV aangekochte lening kan worden afgelost. Meestal gebeurt dit door herfinanciering van deze lening. Om de bestaande lening geheel of gedeeltelijk te kunnen herfinancieren zijn de volgende aspecten van belang: De waarde van het onderliggende vastgoed ten opzichte van de uitstaande lening. Als de LTV te hoog is, wordt de herfinanciering bemoeilijkt. En vice versa. De zekerheid en omvang van de huurinkomsten. Lange huurcontracten aan solide huurders leiden tot een grotere kans op herfinanciering. En vice versa. 4

5 De sterke punten van een belegging in Asset-Backed Securities Institutioneel karakter Asset-Backed Securities hebben een institutioneel karakter. Controlemechanismen, rapportage en ook de kwaliteit van het onderpand is doorgaans van professioneel niveau. Het eerste hypotheekrecht Geen risicopositie waarbij pas uitkeringen plaatsvinden als de bank is betaald, maar eenzelfde risicopositie als de bank. Dit geeft ook in onzekere perioden meer kans op een stabiel rendement. Relatief lage kosten De kosten zijn relatief laag omdat er niet daadwerkelijk vastgoed wordt aangekocht en bijvoorbeeld overdrachtsbelasting niet van toepassing is. Regulier effectendepot Asset-Backed Securities zijn een vorm van obligaties en worden aangehouden in een regulier effectendepot. Extra zekerheden Beschermingslagen. Asset-Backed Securities beschikken doorgaans over één of meerdere beschermingslagen. Met name de beschermingslagen (de zogenaamde credit enhancement, vrij vertaald de versterking van de kredietwaardigheid) zijn kenmerkend voor Asset-Backed Securities. In het voorbeeld van de Leo Mesdag Asset- Backed Securities zijn de beschermingslagen illustratief. Wordt bijvoorbeeld belegd in de class C, dan zullen de eerste verliezen op de lening worden opgevangen door class Y, E en D. Classes van Asset-Backed Securities die achtergesteld zijn ten opzichte van de class waarin is belegd dienen dus als beschermingslaag De overwaarde van het onderpand ten opzichte van de uitgegeven Asset-Backed Securities. 5 De financiële convenanten die indertijd bij het aangaan van de banklening zijn overeengekomen. Door de convenanten kan de bank bij dalende resultaten (door leegstand of waardedaling) in een vroeg stadium ingrijpen. Hierdoor is de verwachte opbrengst van de lening hoger, hetgeen gunstig is voor de houders van de Asset- Backed Securities. De excess spread. Dit is het verschil tussen enerzijds de rente die wordt ontvangen op de lening en anderzijds de rente die wordt betaald op de uitgegeven Asset-Backed Securities. Met name bij het securitiseren van woninghypotheek leningen worden deze buffers gebruikt voor het opvangen van negatieve resultaten. Ons product Asset-Backed Securities worden verhandeld in grote coupures. Het is daarom een markt voor institutionele beleggers en niet voor particuliere beleggers. Credit Linked lost dit voor u op. Credit Linked kent de markt van Asset-Backed Securities en selecteert en analyseert interessante beleggingsmogelijkheden. Zij koopt grotere coupures en biedt particulieren de mogelijkheid om vanaf te participeren. Credit Linked selecteert de beste Asset-Backed Securities en koopt die op circa 70% van de uitgifteprijs. Vervolgens worden meerdere classes gecombineerd en ontstaat een beleggingsproduct met een aantrekkelijke rendement/risicoverhouding.

6 Toezicht Onlangs is Credit Linked gestart met de uitgifte van de Credit Linked Vastgoed X obligaties. Voor deze uitgifte is het prospectus getoetst door de AFM. Het prospectus is vrij verkrijgbaar bij Credit Linked en Eurogroei Beleggingen. Asset-Backed Securities zijn complexe producten en passen alleen in een gespreide portefeuille. Het inwinnen van professioneel advies door de potentiële belegger is daarom gewenst. Risico s De risico s van een belegging in Asset-Backed Securities zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de risico s van vastgoed cv s. Economische neergang, leegstand, waardedalingen en afnemende kredietverlening zijn uiteraard ongunstig. Maar door de betere risicopositie en de beschermingslagen (afhankelijk van de class waarin wordt belegd) hebben alle bovenstaande risicofactoren beduidend minder invloed. Directie en trackrecord Sinds 2008 biedt Credit Linked obligaties aan met Asset-Backed Securities als onderpand. En met succes, meer dan de helft van onze participanten belegt inmiddels in meerdere emissies van Credit Linked. Alle uitgegeven obligaties hebben op basis van de laatste ontwikkelingen en waarderingen een verwacht rendement van 5,7% tot 12%. De directie wordt gevormd door drs. Eduardo Alvarez en drs. Richard Paardenkooper. Eduardo Alvarez heeft na zijn studie Econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam ervaring opgedaan bij verschillende financiële instellingen, waaronder de ING Groep, Achmea Global Investors en Delta Lloyd Bank. Bij deze instellingen heeft hij gewerkt op het gebied van Asset & Liability Management en Portfolio Management. Van 2002 tot 2008 heeft de heer Alvarez diverse functies vervuld binnen Faxtor Securities, een gespecialiseerde Asset Manager op het gebied van o.a. Asset-Backed Securities. Eerst als senior Quantitative Analyst en later als Portfolio Manager daarbij tevens lid van het Investment Committee. In deze functies heeft de heer Alvarez kennis en ervaring opgebouwd in het structureren van fondsen op basis van Asset- Backed Securities. In 2008 heeft de heer Alvarez Credit Linked BV opgericht. Richard Paardenkooper heeft na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam gewerkt bij het accountantskantoor Paardekooper-Hoffman, het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, het Ziekenfonds Zuid Hollandsche Eilanden en sinds 1987 bij de ING. Bij de ING was hij eerst verantwoordelijk voor de financiering van de gezondheidszorg. In later stadium was hij als managing director verantwoordelijk voor Postbank Groen N.V. Deze afzonderlijke bank binnen de ING droeg zorg voor drie aandachtsgebieden van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, in casu: Financiering van milieuvriendelijke projecten. Uitstaand obligo 1,2 miljard. Financiering van sociaal-ethische projecten, waaronder vooral microfinancierings-projecten. Uitstaand obligo 80 miljoen. De totstandkoming van CO 2 -reductieprojecten in Oost-Europa en de ontwikkelingslanden in het kader van het Kyoto-protocol. 6

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix

Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam. Robeco ROE Solid Mix Prospectus Robeco Solid Mix N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Subfonds 1: Subfonds 2: Subfonds 3: Subfonds 4: Robeco Solid Mix Robeco RTB Solid Mix Robeco

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport

Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus. Eindrapport Beleggen in grond voor Multifunctionele Plattelandsondernemingen en de Fiscus Eindrapport Opdrachtnemer en auteur: Bart Pijnenburg, Mensenland met ondersteuning van: Ton van Balen, DUDOK Bouw- en Vastgoedrecht

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Amsterdamgold.com. Beleggingsobjectenprospectus

Amsterdamgold.com. Beleggingsobjectenprospectus Amsterdamgold.com Beleggingsobjectenprospectus Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens betreffende de aanbieder van beleggingsobjecten... 4 1.1 Over ons... 4 1.2 Activiteiten... 4 1.3 Vergunning... 4 1.4 Opslag...

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen

ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen ASRE Masterthesis Beleggen in Nederlandse recreatiewoningen Gegevens student: Student: ir. Justin van Tienen Studentnummer: 1717 Adres: Kemelstede 157 4817 SW Breda Gegevens opleiding: Opleiding: Begeleider

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie