Thermometer economische crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermometer economische crisis"

Transcriptie

1 Thermometer economische crisis mei 2013 afdeling 29/04/2013 Onderzoek gemeente Utrecht

2 Inleiding In deze tiende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt, inkomen en wonen). Naast recente cijfers op de genoemde beleidsterreinen bevat de thermometer de belangrijkste relevante landelijke trends. Extra in deze thermometer zijn de uitkomsten van een Bewonerspanel onder de Utrechtse bevolking. De uitkomsten geven een beeld van hoe panelleden de economische crisis in het afgelopen half jaar ervaren hebben en hoe zij tegen het komende half jaar aankijken. De panelenquête is afgenomen in februari De thermometer is primair bedoeld voor Utrechtse bestuurders en beleidsmakers. Colofon: uitgave: afdeling Onderzoek informatie: Hans van Hastenberg ( ) Anne Slob ( )

3 Recente ontwikkelingen samengevat Economie Het ondernemersvertrouwen is het afgelopen jaar wederom gedaald. Een meerderheid van de ondernemers is negatief. De omzetontwikkeling in Utrechtse bedrijven vertoont van kwartaal op kwartaal wisselend beeld. In het eerste en tweede kwartaal nam de omzet van veel ondernemers af. Ook het personeelsbestand van veel bedrijven is in 2012 afgenomen. Het aantal faillissementen is toegenomen. Arbeidsmarkt De werkloosheid in Utrecht is het afgelopen jaar gestegen van 5,2% in 2011naar 6,4% in Het aantal WW-uitkeringen laat sinds het begin van de crisis een stijgende lijn zien (6.388 in uari 2013). De jeugdwerkloosheid (nww) ontwikkelt zich in Utrecht gunstiger dan landelijk. Inkomen Tussen medio 2011 en begin 2012 was het aantal huishoudens met bijstand stabiel. Daarna is dit aantal weer toegenomen (7.806). Het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand lag in de tweede helft van 2012 hoger dan in dezelfde periode van Het aantal aanvragen schuldhulpverlening lag in 2012 zo n 18% hoger dan in 2011 en 20. Woningmarkt De Utrechtse woningmarkt heeft te lijden onder de crisis. De mediane verkooptijd steeg van 1 naar 138 dagen in De mediane verkoopprijs kwam in 2012 uit op minder dan ,-. Nadat de wachttijd voor een sociale huurwoning begin 2011 was gedaald, is er sindsdien sprake van een toename. Eind 2012 is de wachttijd opgelopen tot 8,6 jaar.

4 Economie (1/4) Ondernemersvertrouwen* Utrecht prov. Utrecht G4** Nederland * excl. exportverwachting ** ongewogen gemiddelde Het ondernemersvertrouwen voor 2013 is eind 2012 in Utrecht sterk gedaald naar -20. Een zelfde ontwikkeling zien we in provincie, G4 en Nederland. Vorig jaar onderscheidde Utrecht zich nog in positieve zin, maar dit is door de sterke daling in het afgelopen jaar niet meer het geval. Het ondernemersvertrouwen geeft het saldo van positieve en negatieve verwachtingen voor het eigen bedrijf ten aanzien van omzet, personeel en investeringen. bron: COEN (CBS/KvK)

5 Economie (2/4) Omzetontwikkeling bedrijfsleven* Utrecht provincie Nederland I 20-II 20-III 20-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve omzetontwikkeling De omzetontwikkeling wisselt sterk van kwartaal op kwartaal, zowel in Utrecht als elders in Nederland was het eerste jaar met twee kwartalen waarin een sterk negatieve omzetontwikkeling te zien was, vooral in de gemeente Utrecht. Voor laatste kwartaal van 2013 verwachtten veel Utrechtse ondernemers een hogere omzet (saldo +20). Dit is hoog in vergelijking met het saldo voor de provincie (+4) en voor Nederland (+3). bron: COEN (CBS/KvK)

6 Economie (3/4) Personeelsontwikkeling bedrijfsleven* Utrecht provincie Nederland I 20-II 20-III 20-IV 2011-I 2011-II 2011-III 2011-IV 2012-I 2012-II 2012-III * Saldo aantal bedrijven met positieve en negatieve personeelsontwikkeling In de eerste drie kwartalen van 2012 nam het personeelsbestand bij Utrechtse ondernemers sterk af: in alle kwartalen lag het saldo onder -20. De ontwikkeling in Utrecht komt overeen met de trend op provinciaal en landelijk niveau, hoewel het saldo daar minder laag is. Ook de verwachting voor het vierde kwartaal is behoorlijk somber (saldo -23 in Utrecht). bron: COEN (CBS/KvK)

7 Economie (4/4) Faillissementen in gemeente Utrecht* eerste halfjaar tweede halfjaar * Faillissementen= bruto, exclusief doorstartende bedrijven In 2012 is het aantal faillissementen van Utrechtse bedrijven gestegen naar 4. Dit is vergelijkbaar met De faillissementen in Utrecht bestaan in 2012 vooral uit kleine tot middelgrote bedrijven. bron: KvK

8 Arbeidsmarkt (1/4) Werkloze beroepsbevolking (CBS) % Nederland provincie Utrecht Amsterdam 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, De werkloosheid in Utrecht is toegenomen van 4,5% van de beroepsbevolking in 2008 naar 6,4% in Met name in 2012 steeg de werkloosheid. In de provincie Utrecht en landelijk is dezelfde trend zichtbaar. De werkloosheid is in Amsterdam (7,9%) en de andere G4-steden beduidend hoger (Rotterdam 12,6%; Den Haag,9%). bron: CBS

9 Arbeidsmarkt (2/4) Aantal werkzoekenden (nww-ers) in Utrecht feb feb aug Door een verandering in registratie is het aantal nww-ers niet langer een goede maat voor de werkloosheid. In augustus 2012 bedroeg het aantal werkzoekenden in Utrecht Sindsdien is het aantal ingeschrevenen toegenomen met tot bijna werkzoekenden. bron: UWV WERKbedrijf

10 Arbeidsmarkt (3/4) Jeugdwerkloosheid (nww) in Utrecht vergeleken met G4 en Nederland* * Index (2008-IV=0) Utrecht Den Haag Rotterdam Amsterdam Nederland R DH NL U A 25 IV 2008 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Door een verandering in registratie is het aantal nww-ers niet langer een goede maat voor de werkloosheid. Deze vergelijking van de Utrechtse ontwikkeling met andere steden geeft daarom slechts een indicatief beeld. Sinds het einde van 2008 heeft de jeugdwerkloosheid in Utrecht zich gunstiger ontwikkeld dan gemiddeld in Nederland. Alleen in Amsterdam is de jeugdwerkloosheid afgenomen. bron: UWV WERKbedrijf

11 Arbeidsmarkt (4/4) Aantal WW-uitkeringen in Utrecht feb dec 12 In uari 2013 telt Utrecht personen met een WW-uitkering. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de crisis. Na een daling van het aantal WW-uitkeringen in 20 is er sinds 2011 weer sprake van een gestage toename van het aantal WW-uitkeringen. Ten opzichte van uari 20 is het aantal WW-ers in Utrecht met 20% gestegen. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met de stijging in de andere G4-steden: in Amsterdam en Rotterdam 24% en in Den Haag 23%. bron: UWV WERKbedrijf

12 Inkomen (1/3) Aantal huishoudens met bijstand (< 65 jaar) aug 1312 In 2012 is het aantal bijstandscliënten in Utrecht met 2,5% gestegen. Dat is iets meer dan in Den Haag en Rotterdam. Amsterdam heeft in 2012 geen groei. In 2011 had Utrecht nog een aanmerkelijk sterkere groei dan in Dat komt door het effect van de 4-weken zoektermijn. Het aantal aanvragen is gestegen, maar het percentage dat wordt toegekend is sterk gedaald. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe; CBS

13 Inkomen (2/3) Aanvragen bijzondere bijstand in Utrecht feb mrt apr mei jun aug sep okt nov dec In 2012 zijn er gemiddeld per maand bij Werk en Inkomen 391 aanvragen voor bijzondere bijstand binnengekomen. Dat zijn er meer dan in de voorgaande jaren. In 2011 was er nog een maandgemiddelde van 369 aanvragen. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

14 Inkomen (3/3) Aanvragen schuldhulpverlening in Utrecht 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw In 2012 is het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening gestegen naar Dat zijn er 260 meer dan in Daarmee is er na de sterke stijging in 20 sprake van een volgende trap van groei van het aantal aanvragen. bron: Gemeente Utrecht, SoZaWe

15 Woningmarkt (1/5) Mediane verkooptijd koopwoning in Utrecht, in dagen* mediane verkooptijd totaal 169 appartementen eengezinswoningen I 2008I 2008-III 2009-III 2009-I 20-I 2009-III 20-I 20-III 20-III 2011-I 2011-I 2011-III 2011-III 2012-I 2012-I 2012-III * Tot Tot en en met met exclusief exclusief alle alle woningen woningen die die langer langer dan dan dagen dagen te te koop koop staan, staan, daarna daarna inclusief inclusief In het afgelopen jaar stijgt de mediane verkooptijd van 1 naar 138 dagen (over heel 2012). Vooral het vierde kwartaal 2012 is hier debet aan met een stijging van 44% vergeleken met het voorgaande kwartaal. Vergeleken met de andere G4-steden is de verkooptijd in Utrecht het hoogst in het vierde kwartaal (Amsterdam 97, Rotterdam 134, Den Haag 136). bron: NVM

16 Woningmarkt (2/5) Aantal woningtransacties in Utrecht* I 2008-III 2009-I 2009-III 20-I 20-III 2011-I 2011-III 2012-I 2012-III * Tot en met 20 exclusief alle woningen die langer dan 400 dagen te koop staan, daarna inclusief In heel 2012 hebben in totaal transacties plaatsgevonden, tegenover in het jaar daarvoor. In 2012 vonden de transacties vooral plaats in het 4e kwartaal. Dit omdat kopers besloten de woning te kopen voor de invoering van de nieuwe hypotheekregels in Ook in de andere G4-steden (Amsterdam 31%, Rotterdam 38%, Den Haag 28%) en landelijk (32%) is een duidelijke stijging zichtbaar in het 4e kwartaal. bron: NVM

17 Woningmarkt (3/5) Mediane verkoopprijs koopwoning in Utrecht ( )* I 2008-III 2009-I 2009-III 20-I 20-III 2011-I 2011-III 2012-I 2012-III * Tot Tot en en met met exclusief exclusief alle alle woningen woningen die die langer langer dan dan dagen dagen te te koop koop staan, staan, daarna daarna inclusief inclusief De mediane verkoopprijs is in het afgelopen jaar met 6% gedaald naar Het 3e en 4e kwartaal van 2012 is de prijs gestabiliseerd. Utrecht kent een relatief hoge verkoopprijs. Van de G4-steden komt alleen Amsterdam iets hoger uit ( ). Zowel in Amsterdam als Rotterdam dalen de verkoopprijzen in het laatste kwartaal. Den Haag laat juist een stijging zien van de mediane verkoopprijs in het 4e kwartaal van bron: NVM

18 Woningmarkt (4/5) Wachttijden sociale huurwoning in Utrecht*, in jaren *Woningen in Woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen 11,0 gemiddelde wachttijd totaal gemiddelde wachttijd doorstromers gemiddelde wachttijd overige woningzoekenden,2 9,0,4 8,6 9,0 7,0 7,8 7, I 2008-III 2009-I 2009-III 20-I 20-III 2011-I 2011-III 2012-I 2012-III *Woningen * Woningen in in woningkrant, Woningkrant, niet niet verhuurd verhuurd aan urgenten aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen In 2012 stijgt de gemiddelde wachttijd van 8,1 naar 8,6 jaar. Zowel voor doorstromers (van 9,4 naar,1) als overig woningzoekenden (van 6,9 naar 7,5) is het afgelopen jaar sprake van een stijging. Na een daling van de wachttijden in het derde kwartaal zijn in het vierde kwartaal alleen stijgingen zichtbaar. bron: WoningNet

19 Woningmarkt (5/5) Aantal verhuringen sociale huurwoningen in Utrecht* aan doorstromers beschikbaar voor overige woningzoekenden I 2009-III 20-I 20-III 2011-I 2011-III 2012-I 2012-III 135 * Woningen in woningkrant, niet verhuurd aan urgenten of medisch geïndiceerden en exclusief nieuwbouwwoningen In het vierde kwartaal van 2012 is het aantal nieuwe verhuurde sociale huurwoningen gedaald met 6% vergeleken met het kwartaal daarvoor (van 376 naar 354). Het aantal verhuurde huurwoningen lag in 20 en 2011 rond de In 2012 is het aantal met % gedaald (1.259). Wel zijn er verschillen zichtbaar tussen huurders: het aantal verhuringen aan doorstromers daalde met 9% terwijl het aandeel onder overige woningzoekenden steeg met 2%. bron: WoningNet

20 Landelijke trends (1/5) Utrecht ten opzichte van G4 en Nederland Utrecht ten opzichte van G4 en Nederland Wonen Kantoren Winkels Arbeidsmarkt Economie Verkooptijd Leegstand Leegstand Werkloosheid% Ontw. banen Utrecht 138 dagen % 5% 6% +5% Amsterdam 94 dagen 18% 4% 8% +6% Rotterdam 135 dagen 16% 8% 13% 0% Den Haag 139 dagen % % 11% -5% Nederland 165 dagen 15% 7% 6% 0% Ten opzichte van Nederland en de andere grote steden doet Utrecht het op een aantal indicatoren relatief goed. bron: CBS

21 Landelijke trends (2/5) Economische groei* % verandering t.o.v. vorige periode 0,5 0,0 0,5-0,4 0,1-1,2-2,2-1,5 0,9 0,5 0,4 0,5 0,3 0,9 0,5-0,1-0,2-0,6 0,1 0,2-1,0-0,2-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV * voorlopige cijfers; kwartaalgegevens zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden Na een lichte groei in de eerste twee kwartalen van 2012 is de economie in het derde kwartaal gekrompen met 1% ten opzichte van het tweede kwartaal. Dit is de grootste daling sinds de eerste helft van De daling is vooral het gevolg van een afname van de consumptie door huishoudens, met name van duurzame consumptiegoederen (o.a. personenauto s). Daarnaast groeide de uitvoer minder dan in het tweede kwartaal van bron: CBS

22 Landelijke trends (3/5) Economisch klimaat * 0 *saldo positieve en negatieve antwoorden Nederlanders zijn in 2012 somber over het economisch klimaat (het jaargemiddelde is -57). Na een kleine opleving in de zomer, zakt het saldo het einde van 2012 naar een dieptepunt (-67). In de eerste maand van 2013 beoordelen Nederlanders het economisch klimaat weer iets positiever (-56). bron: CBS

23 Landelijke trends (4/5) Consumentenvertrouwen en koopbereidheid* consumentenvertrouwen koopbereidheid In 2012 bereikt het consumentenvertrouwen het laagste jaargemiddelde (-35) sinds het begin van de crisis in De historische reeks laat zien dat alleen in het begin van de jaren '80 het consumentenvertrouwen lager lag. Begin 2013 lijkt daar nog weinig verandering in te komen. De koopbereidheid ontwikkelt zich door de jaren heen grofweg gelijk als het consumentenvertrouwen. In 2012 is ook de koopbereidheid gedaald, zij het minder hard dan het consumentenvertrouwen. bron: CBS

24 Landelijke trends (5/5) Inflatie (%) 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,9 2,3 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0, In december 2012 steeg de inflatie naar 2,9%. Dit komt vooral doordat voedingsmiddelen duurder zijn geworden (+3,7% t.o.v. jaar eerder). Deze stijging van de inflatie zien we de laatste maanden van 2012 niet terug in de gemiddelde inflatie van de Eurozone. bron: CBS

25 Bewonerspanel (1/7) Samenvatting In februari 2013 is aan het Bewonerspanel van de afdeling Onderzoek een aantal vragen voorgelegd over wat bewoners merken van de economische crisis en wat hun verwachtingen zijn voor het komende half jaar. De hier gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op ingevulde enquêtes. Van de panelleden is 69% van mening dat de economische situatie in Nederland in het afgelopen half jaar is verslechterd. Voor het komende half jaar zijn zij positiever: minder dan de helft (46%) heeft een negatieve toekomstverwachting. In het afgelopen half jaar heeft de economische crisis voor 37% van de panelleden geleid tot een verslechtering van de woningmarktsituatie. 31% ervaart een verslechtering van de inkomenspositie en 28% van de arbeidsmarktsituatie. Een merkbaar negatief gevolg van de crisis is dat 97% aangeeft minder geld te besteden hebben binnen het eigen huishouden. Ook krijgt 62% van de panelleden hun huis moeilijker verkocht en is meer dan de helft (56%) bang om zijn baan te verliezen.

26 Bewonerspanel (2/7) Oordeel economische situatie Nederland (%) is verbeterd 45 is verbeterd is hetzelfde is verslechterd 20 is hetzelfde 27 is verslechterd Afgelopen 21 half jaar zal verbeteren Komende zal niet 31 veranderen half jaar zal verslechteren Ruim twee op de drie panelleden (69%) vindt dat de economische situatie in Nederland in het afgelopen half jaar is verslechterd. Over de komende zes maanden zijn panelleden positiever: 46% heeft een negatieve toekomstverwachting. Over het afgelopen half jaar vindt een op de tien leden van het panel (%) dat de economische situatie is verbeterd. Voor het komende half jaar verwacht bijna een kwart (23%) van hen dat het economisch beter zal gaan. bron: afdeling Onderzoek

27 Bewonerspanel (3/7) Gevolgen economische ontwikkelingen op eigen situatie (afgelopen half jaar (%)) 0 verbeterd hetzelfde verslechterd eigen inkomenspositie eigen arbeidsmarktsituatie eigen woningmarktsituatie De effecten van de economische crisis hebben in het afgelopen half jaar vooral negatieve effecten gehad op de woningmarkt. Ruim een derde (37%) van de panelleden vindt dat de eigen woningmarktsituatie is verslechterd. Ook de eigen inkomenspositie (31%) en arbeidsmarktsituatie (28%) hebben negatieve effecten van de crisis ondervonden. Desondanks ondervond ongeveer de helft van de leden van het panel geen gevolgen van de economische situatie in de afgelopen zes maanden. bron: afdeling Onderzoek

28 Bewonerspanel (4/7) Gevolgen economische ontwikkelingen op eigen situatie (komend half jaar (%)) 0 zal verbeterden zal hetzelfde blijven zal verslechteren eigen inkomenspositie eigen arbeidsmarktsituatie eigen woningmarktsituatie Bijna een derde (29%) van de panelleden verwacht dat hun woningmarktsituatie in de komende zes maanden zal verslechteren. Voor de inkomenspositie geldt dit voor 27% van de inwoners. Meer dan de helft van de panelleden verwacht dat de eigen inkomenspositie (52%), arbeidsmarktsituatie (62%) en woningmarktsituatie (65%) onveranderd zal blijven in het komende half jaar. bron: afdeling Onderzoek

29 Bewonerspanel (5/7) Huidige financiële situatie van het huishouden (%) ik moet me in de schulden steken om rond te komen ik moet spaarmiddelen aanspreken om rond te komen ik kan precies rondkomen ik houd een beetje geld over ik houd veel geld over 14% 3% 13% 48% 22% Bijna de helft (48%) van de panelleden geeft aan dat zij op dit moment een beetje geld overhouden. Iets minder dan een kwart (22%) ervaart dat zij precies kunnen rondkomen van het eigen inkomen. Het aandeel panelleden dat zich in de schulden moet steken om rond te komen, ligt met 3% niet heel hoog. Wel moet 13% de eigen spaarmiddelen aanspreken om financieel rond te kunnen komen. bron: afdeling Onderzoek

30 Bewonerspanel (6/7) Bezuinigingen in afgelopen half jaar op volgende zaken (%): duurzame goederen 33 dagelijkse goederen 35 kleding en schoenen 45 vakanties 42 lidmaatschap en contributie 37 uitgaan 50 dagjes uit 42 anders De helft (50%) van de panelleden heeft in het afgelopen half jaar bezuinigd op kosten voor uitgaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om bezoek aan restaurant en café. Ook op kleding en schoenen is vaak bezuinigd (45%). Vakanties en dagjes uit zijn voor 42% van de leden van het panel activiteiten waar het afgelopen half jaar minder aan is besteed. Naast bovenstaande categorieën zijn verzekeringen en energieverbruik ook een aantal keer genoemd als zaken waarop is bezuinigd. bron: afdeling Onderzoek

31 Bewonerspanel (7/7) Negatieve gevolgen van crisis merkbaar in het huishouden (%) ik heb minder geld te besteden 97 ik kan moeilijker een hypotheek krijgen 47 ik krijg mijn huis moeilijk verkocht 62 ik kan geen passende baan vinden 40 ik ben bang mijn baan te verliezen 56 ik ben mijn baan kwijtgeraakt Bijna alle panelleden (97%) geven aan minder geld te besteden te hebben door de economische crisis. Op het gebied van de woningmarkt krijgt 62% zijn huis moeilijk verkocht en kan bijna de helft (47%) moeilijk aan een hypotheek komen. Op de arbeidsmarkt is meer dan de helft (56%) bang om hun baan te verliezen. Bijna twee op de tien leden van het panel (18%) is hun baan daadwerkelijk kwijtgeraakt. bron: afdeling Onderzoek

32

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 7 Thermometer economische crisis maart 2011 15/03/2011 Inleiding In deze zevende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Thermometer economische. crisis

Thermometer economische. crisis 8 Thermometer economische oktober 20 crisis 06//20 Inleiding In deze achtste Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 6 Thermometer economische crisis oktober 20 /11/20 1 Inleiding In deze zesde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Economische Thermometer

Economische Thermometer Economische Thermometer Juni 2015 IB Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In de Economische Thermometer volgen we de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s (economie, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 12 Thermometer economische crisis September 2014 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding Deze twaalfde Thermometer economische crisis volgt de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 4 Thermometer economische crisis maart 2010 16/03/2010 1 Inleiding In deze vierde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 29 O&S Juni 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2015 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 215 O&S Juni 215 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch er

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010

HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS januari 2010 Pagina // Bijlage HAAGSE MONITOR RECESSIECIJFERS uari Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010)

Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Crisismonitor Drechtsteden april 2010 (cijfers tot en met februari 2010) Op arbeidsmarkt en woningmarkt nog steeds weinig tekenen van herstel. Dat is kort gezegd de conclusie van deze derde versie van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2019 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 219 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer

Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Monitor Kredietcrisis Zoetermeer Economische gevolgen van de kredietcrisis 28-21 Monitor Kredietcrisis Zoetermeer ECONOMISCHE GEVOLGEN KREDIETCRISIS ZOETERMEER Samenstelling: Bestuur, afdeling FB, team

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 3 Thermometer economische crisis september 2009 02/10/2009 1 2 Inleiding In deze derde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke thema s gevolgd (economie,

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor februari 2012 (cijfers t/m december 2011) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 35 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 35 27 augustus 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid verder gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumenten zijn

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 211 O&S Mei 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2016

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2016 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 216 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 217 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de economische situatie is er behoefte

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 2 e kwartaal 2016

Factsheet stedelijke economie. 2 e kwartaal 2016 Factsheet stedelijke economie 2 e kwartaal 216 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek September 216 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april?

Crisismonitor. SSC / Onderzoek en Informatie. uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? SSC / Onderzoek en Informatie Crisismonitor uitgave juni Wat is in Breda veranderd ten opzichte van crisismonitor van april? stijgingstempo werkloosheid neemt toe, meer jongeren werkloos fors minder hypotheken

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 29 O&S November 29 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Al enige tijd is er sprake van een economische recessie in Nederland. Met het oog daarop is er behoefte

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 21 O&S augustus 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 17 28 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt 3 Werkloze beroepsbevolking 1) (12) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 47 24 november 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid blijft dalen 3 Werkloze beroepsbevolking(43) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen consument

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 211 O&S November 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2011

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2011 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 211 O&S Augustus 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid stijgt opnieuw sterk Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-092 20 mei 2003 9.30 uur Werkloosheid stijgt opnieuw sterk In de periode februari april 2003 telt de werkloze beroepsbevolking gemiddeld 392 duizend

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2018 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 218 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 219 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Economische barometer juni 2012

Economische barometer juni 2012 20/19171 Economische barometer juni 20 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 9 Overall conclusie In de tweede helft van 8 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 9 en 1 zijn in

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet verder gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-021 17 maart 2011 9.30 uur Werkloosheid niet verder gedaald Lichte toename werkloosheid bij mannen Aantal werkzoekenden bij UWV vrijwel onveranderd Daling

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor maart 2011 (cijfers t/m december 2010) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in alweer de zevende editie van de crisismonitor, die het OCD in 2011 nog eens

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 72 2016 25 Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 25 23 juni 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (20) 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Consument een stuk

Nadere informatie

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012

Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 2012 Economische en sociale thermometer Nummer 42, oktober 212 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (57) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 INHOUD Highlights uit de economische

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 3 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 3 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 3 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek December 217 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

25 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 25 maart 2010 Statistisch Bulletin 10 12 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en met

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 04 28 januari 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid opnieuw gedaald 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 CBS: Consumenten

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 1 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 1 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 217 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 43 27 oktober 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt verder 3 Werkloze beroepsbevolking (38) 4 2. Bevolking 5 I. Bevolking, stand en dynamiek

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER

CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER CONJUNCTUURMONITOR ZOETERMEER Versie kwartaal 3 Uitgave Gemeente Zoetermeer Samenstelling JaBo / Onderzoek en Statistiek Camiel Geryszewski Onderzoek&Statistiek@Zoetermeer.nl Inhoudsopgave 1. Bevolking

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 2012 Statistisch Bulletin 12 39 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2017 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 217 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 218 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie De afdeling Onderzoek & Statistiek brengt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw minder werklozen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw minder werklozen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-045 17 juni 9.30 uur Opnieuw minder werklozen Tweede achtereenvolgende daling Bij UWV sterke daling jonge werkzoekenden Aantal WW-uitkeringen opnieuw

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013

Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 2013 Bijlage: Economische ontwikkelingen, najaar 213 Economie en bedrijvigheid Na tijden van een dalend consumentenvertrouwen lijkt de weg naar boven weer te zijn gevonden en is het vertrouwen toegenomen in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid loopt licht op. dec '04- feb '05. dec '03- feb '04. dec '02- feb '03

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid loopt licht op. dec '04- feb '05. dec '03- feb '04. dec '02- feb '03 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-014 19 februari 2009 9.30 uur Werkloosheid loopt licht op In de periode november 2008 - januari 2009 waren gemiddeld 298 duizend personen werkloos. Dit

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

23 december Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 23 december 2010 Statistisch Bulletin 10 51 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen

Bijlage bij 1 e Berap 2012: Economische ontwikkelingen Bijlage bij 1 e Berap 212: Economische ontwikkelingen Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de gemeente Houten. Voortaan worden de belangrijkste

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in 2002 gestegen. Stijging werkloosheid door afname werkgelegenheidsgroei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-011 17 januari 2003 9.30 uur Werkloosheid in 2002 gestegen Het aantal geregistreerde werklozen kwam over heel 2002 gemiddeld uit op 170 duizend. Dat

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2

Kwartaaloverzicht arbeidsmarkt 2005/2 Hans Langenberg In het tweede kwartaal van 2005 vond voor het eerst in twee jaar geen verdere daling plaats van het aantal banen. Ook is de werkloosheid gestabiliseerd. Wel was er een stagnatie in de toename

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie