Oma was een prinses uit de kraton. Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen van stand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oma was een prinses uit de kraton. Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen van stand"

Transcriptie

1 Oma was een prinses uit de kraton. Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen van stand R.G. de Neve Inleiding In de door het Centraal Bureau voor Genealogie uitgegeven genealogische onderzoeksgids Asal Oesoel. Indische stamboom ( s-gravenhage 2009) 1 en in De Indische Navorscher (2010) 2 werd onder meer aandacht besteed aan inlandse voormoeders die in gedrukte publicaties of op internet met de titel Radèn voorkomen. Meestal is die aanduiding gebaseerd op een familieverhaal, dat niet wordt bevestigd door een betrouwbare archiefbron. Met het oog hierop is het goed over deze materie enig helderheid te verschaffen. Dit artikel wil daaraan bijdragen door een inventarisatie te bieden van wat er op dit moment bij mij bekend is over verbintenissen van Europeanen met inheemse vrouwen die zich door afkomst en/of positie van de desabevolking onderscheidden. 3 Tevens plaats ik enkele historische kanttekeningen. Een interessante vraag die echter buiten het kader van dit artikel valt, is wat de maatschappelijke positie was van de mannen die relaties aangingen met inheemse vrouwen van stand. Om enigszins een idee te krijgen, volgt hieronder het resultaat van een quick scan van enkele adresboeken. Op zich krijgen we hierdoor een aardige indruk, maar het is natuurlijk te weinig voor het trekken van verantwoorde conclusies. Keren we na dit korte intermezzo terug naar waar het in dit artikel om gaat, dan zijn de originele huwelijksakten de belangrijkste, want meest betrouwbare bron. En in een adem daarmee moeten natuurlijk worden genoemd de opgaven van de huwelijken in de Indische almanakken, naamregisters en adresboeken die destijds werden verstrekt door de ambtenaren van de burgerlijke stand in Nederlandsch-Indië. Huwelijksakten zijn betrouwbaarder dan overlijdensakten omdat zij worden opgemaakt aan de hand van de gegevens die door het bruidspaar zelf werden overlegd. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de opgave van een inheemse adellijke titel van de bruid door de ambtenaren van de burgerlijke stand niet altijd even nauwgezet werd gecontroleerd. Dit mede omdat het systeem van de inheemse titulatuur bepaald niet tot de meest eenvoudige kost behoorde. Inheemse titels 4 De inheemse samenleving in Nederlandsch-Indië hechtte van hoog tot laag bijzonder aan expliciete en impliciete uitingen van eerbetoon, respect en hoffelijkheid, alsmede aan afkomst, rang en titulatuur, openbaar ceremonieel en alles wat daarmee samenhing. Als gevolg daarvan had zich onder andere een gecompliceerd, niet 1

2 eenduidig systeem van inheemse titels ontwikkeld. Beperken we ons hier tot Java, dan zien we dat het inheemse stelsel van titels sterk door tijd en vooral plaats (West-Java, de Vorstenlanden, Midden-Java buiten de Vorstenlanden, Oost-Java en Madoera) werd bepaald. Om te beginnen behoorden tot dit stelsel de vorstelijke (Soesoehoenan, Sultan, Panembahan en Pangéran) en door geboorte verkregen adellijke (Pangéran, Ratoe, Radèn, Mas) titels. Daarnaast kende men niet-erfelijke beleefdheidstitels, onder andere Kiahi, Mas, Bagoes of Agoes. De titel Kiahi werd gegeven aan personen van leeftijd die vanwege ambt, rijkdom, kundigheden en/of vroomheid algemene achting verdienden. Op een enkele uitzondering na ouden van dagen van hoge geboorte met of zonder recht op een adellijke titel werd deze titel niet gevoerd door personen van hoge geboorte. Deze titel werd aan regenten toegekend die geen adellijke titel bezaten. Overigens was dat laatste sinds ongeveer het midden van de negentiende eeuw zelden nog het geval. De titel Mas werd niet alleen gevoerd als adellijke, dus erfelijke titel, maar ook als beleefdheidstitel voor personen tussen de inheemse volksklasse en de Javaanse adel in. De grens is echter moeilijk te trekken, aangezien elke inlander die een inheems ambt van enige betekenis bekleedde zich al snel gerechtigd voelde de (erfelijke) titel Mas aan te nemen. De titel Bagoes of Agoes werd onder andere gegeven aan personen die tot voorname, doch niet-adellijke families behoorden. Verder werden door inlanders uitsluitend in combinatie met titels predicaten gevoerd, zoals Adipati, Toemenggoeng (Tummenggung), Ariå (spreek uit Ario), Pandji, Ngabèhi (ook Angabèhi of (verkort) Bèhi), Demang en Rånggå (spreek uit Ronggo). Zij duidden geen adellijke rang aan en waren evenmin verbonden aan een ambt, maar gaven een nadere betekenis aan de voorafgaande adellijke titel. Predicaten konden door geboorte worden verkregen (adellijke predicaten) of als persoonlijke gunst zijn verleend (ambtelijke predicaten). Zij werden direct voor de naam van de betrokken persoon geplaatst en achter diens adellijke of beleefdheidstitel. De predicaten Adipati en Toemenggoeng waren voorbehouden aan de regenten. Tenslotte was de inheemse bevolking vertrouwd met allerlei aan een ambt verbonden ambtstitels, zoals Bupati, Patih, Djaksa, Wadana, Demang en Mantri, alsmede aan eretitels. Verder is het goed te weten dat met name in het noordelijk deel van midden-java dus buiten de Vorstenlanden een wildgroei van adellijke titels heeft plaatsgevonden. Dit werd enerzijds veroorzaakt door het feit dat dergelijke titels in tegenstelling tot elders op Java tevens via vrouwelijke lijn werden doorgegeven, anderzijds omdat ook lagere inheemse beambten zich ongestoord de titel Radèn aanmatigden. Het resultaat was dat in sommige residenties bijna de helft van de inheemse ambtenaren die zich Radèn noemden op die titel geen recht hadden. In het kader van dit artikel voert het te ver dieper op deze materie in te gaan. Volstaan wordt daarom met een greep uit de meest voorkomende titels die door inheemse vrouwen werden gevoerd. Ratoe Radèn Ajoe Radèn Adjeng Radèn Rårå (Roro) Radèn Lårå (Loro) Radèn Ngantèn Mas Ajoe Mas Ngantèn Mas Embok Mas Lårå of Råra Sri Embok of Bok Niahi of Nji gehuwde of ongehuwde vrouw (vorstelijke of hoge adellijke titel), feitelijk het vrouwelijke equivalent van Soesoehoenan, Sultan, Panembahan, Pangéran (de titels die door inheemse vorsten werden gevoerd). hogere adellijke titel gehuwde vrouw (dochters van de inheemse vorsten) hogere adellijke titel ongehuwde vrouw lagere adellijke titel gehuwde of ongehuwde vrouw idem idem lagere adellijke (erfelijk) of beleefdheidstitel (niet erfelijk) gehuwde vrouw idem (gehuwde of ongehuwde vrouw) idem (idem) idem (idem) eretitel (geen adellijke titel) beleefdheidstitel beleefdheidstitel (vrouwelijk equivalent van Kiahi) 2

3 Overzicht Het hier gepresenteerde overzicht 5 van gemengde relaties is overeenkomstig de navolgende categorieën ingedeeld. I: bekend door een akte van de burgerlijke stand of vermelding in de opgaven burgerlijke stand in de almanakken, naamlijsten en adresboeken van Nederlandsch-Indië (hierna, indien aangehaald, kortweg aangeduid als respectievelijk Almanak, Naamlijst en Adresboek). II: bekend door een huwelijksbericht in een krant. III: IV: bekend door een vermelding als relatie bij geboorte, huwelijk of overlijden. bekend door een publicatie (in druk of op internet) of volgens een mondelinge mededeling, in beide gevallen zonder ondersteunend bewijs ontleend aan een archiefbron. Categorie I: burgerlijke stand (73) Periode (2) Soerakarta 13 sept JOHANNES AUGUSTINUS DEZENTJE met RADÈN AJOE TJONDRO KOESOMO, ook genaamd SARA HELENA. Batavia 5 sept ROBERT BOYD met EMBOK MAAS (lees: MAS) WARSINA. Periode (10) Soerakarta 11 aug JOHANNES CORNELIS KREEFFT met de inlandse vrouw MAS LORO SOETINAG/SOETINAH. 6 Semarang 24 juni 1861 WILLEM GEORGE WOLFF met de Bandjermasinse prinses RATOE INTEN. Rembang 8 sept JOHANNES CHRISTIAAN GABELER 7 met de inlandse vrouw MAS NGANTÈN RATNO, bij de doop genaamd AURORA MATHILDA. 8 Salatiga (Semarang) 20 okt PIERRE HAMAR DE LA BRETHONIÈRE met de Javaanse vrouw RADÈN NGANTÈN SAMIRAH. 9 Salatiga (Semarang) 5 jan GEORGE JOACHUM FLOHR met de Javaanse vrouw RADÈN RORO (RÅRÅ) SOETJIE, bij de doop genaamd MARIA JOSEVA. 10 Batavia 5 jan CHRISTIAAN HENDRIK ANTON FRANCISCUS CATENIUS met MAAS (lees: MAS) LORO SADIA RONOPRO- TOTJO. Malang 28 nov HERMAN WILLEM ABELS met RADÈN ADJENG WI[E]DJI[E]. Batavia 1 dec WILLEM ARNOLD LANS met de Javaanse vrouw RADÈN LORO (LÅRÅ) SOSMARNIE (lees: SOEMARNIE). Djokjakarta 14 april 1875 Jhr. PETRUS FRANCISCUS COENEN met RADÈN AJOE RATENE/RATENI. 3

4 Meester Cornelis 29 okt DIRK BROUWER met de inlandse Christenvrouw RATOE MEN EUNICE. 11 Koedoes (Japara) 20 mei 1876 J.M.F. MULLER met MAS LORO DINEM. Periode (16) Klaten (Soerakarta) 28 febr HENDRIK WILLEM COENRAAD BARD BRANDLIGT met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG SOEDIMA. Grissee (Soerabaja) 29 dec (echtsch. ingeschr. Blitar (Kediri) 9 juli 1894) CHRISTIAAN WILLEM BOOMBERGEN met de inlandse vrouw JOHANNA RADMINTEN MAS ADJENG POERO DI REDJO. Madioen 24 sept PAULUS JUSTUS SIEDENBURG met RADÈN AJOE MOORTININGROOM. Soerakarta 31 okt THEOPHILUS GODLIEB KILIAAN 12 met de inlandse vrouw RADÈN NGANTÈN DJOIJOPOESPITO, bij de doop genaamd JOHANNA FREDERICA MENANG. Batavia 21 nov ANTONIUS PETRUS THEODORUS BOELEN met MAAS (lees: MAS) NGANTÈN RINA ARDINA. Temanggoeng (Kedoe) 18 sept JOHAN WILLEM BRUNNER met de Javaanse vrouw RATIAH/RASIAH, ook genaamd MAS ADJENG MISAH. Pemalang (Tegal) 27 dec ADRIAAN HENDRIK SAMUELS met de inlandse vrouw BOK DARMI, ook genaamd BOK SOEDAMIE. Semarang 5 april 1889 IZAAK REINIER RHEMREV met de inlandse vrouw RADÈN NGANTÈN SAKINEM, bij de doop genaamd HELENA. 13 Padang 14 jan Mr. JAN JACOB SMITS met de Javaanse vrouw MAS ADJENG WAKINAH. Djokjakarta 10 maart 1891 FRITS LEOPOLD VAN KEMPEN met de inlandse vrouw MAS NGANTÈN NGADINAH. Tjilatjap (Banjoemas) 21 mei 1892 GERARD DE VEER met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG POENSIAH. Benkoelen 13 dec EDUARD BARTHOLOMEUS RUDOLF TELLINGS met de Javaanse vrouw MAS ADJENG SRI. Soerabaja 25 dec HENDRIK SMISSAERT met de inlandse vrouw MAS NGANTÈN SALIJEM. Ngrowo (Kediri) 18 juni 1894 J[AN] R[EINIER] L[OTHARIUS] C[AREL] MELGER met RADÈN NGANTÈN SADIRAH. 4

5 Magelang (Kadoe) 4 sept JOHANN CAREL KUMMER met RADÈN NGANTÈN WASINGAH. Periode (45) Bandoeng 11 juli 1900 JOHAN HENDRIK SLEEBOS met de Javaanse vrouw RADÈN AJOE MOENA. Soerakarta 6 okt CAREL DIRK WINTER met de inlandse vrouw MAS ADJENG SOEDARMI. Bangil (Pasoeroean) 26 juni 1901 ANTHONIE EMAN met MAS ADJENG GINAH. Buitenzorg 24 juli 1901 CLARENCE PANDIJ met de Javaanse vrouw MAS ADJENG JASMINA. 14 Djokjakarta 17 okt JOHANNES LEONARD REUNEKER met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG SITIMANAH/SITI AMANAH. Soerabaja 5 mei 1904 JACOBUS PIJMAN met de inlandse vrouw MAS ADJENG NING. Djokjakarta 28 okt Dr. ISAAC GRONEMAN met de inlandse vrouw RADÈN AJOE RETNO KASIJAN. Lamongan (Soerabaja) 8 febr PIETER MARINUS GALLAS met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG AUGUSTIENE (ook genaamd RADÈN ADJENG AUGUSTIN SETJODIREDJO). Soerabaja 13 maart 1907 JOHANNES ADRIANUS HARTEN met de Madoerese vrouw MAS ADJENG SADINA. Semarang 27 maart 1907 FRANS HENRI SMITH met de inlandse vrouw RADÈN AJOE KEDAH. Ngawi (Madioen) 17 nov FRIEDRICH RUDOLPH WILHELM WETTSTEIN met de Javaanse vrouw RADÈN LORO (LÅRÅ) SAMINAH. 16 Banjoemas 17 juli 1909 JOHANNES JOSEPHUS BERNARDUS OSTMEIER 17 met de Javaanse vrouw MAS ADJENG MARIANAH. 18 Bataviaasch Nieuwsblad van 14 september

6 Soerabaja 30 dec HE[N]RICUS FRA[N]CISCUS JOSPEHUS BOUSSARD met de inlandse vrouw RADÈN RORO KRISTINAH. Semarang 8 april 1911 JOHANNES VAN WOESIK met de inlandse vrouw MAS AJOE EMMA (echtsch. ingeschr. ald. 7 april 1915). Soerakarta 15 juni 1912 AUGUST JOHANNES NICOLAAS SMITH met de inlandse vrouw RADÈN NGANTÈN GENDOOK. Poerworedjo (Bagelen) 30 nov FRANS VAN DOMBURG met de inlandse vrouw RADÈN LORO (LÅRÅ) SOEKINAH. Batavia 28 dec GERRIT WILLEM LEMMERS met MAS ADJENG SOPINAH. Djokjakarta 29 jan GEORGE LODEWIJK WEIJNSCHENK met de inlandse vrouw MAS ADJENG AMATSARIE. Batavia 27 maart 1913 JOHAN GODFRIED DANIËLS met RADÈN ADJENG DJOEMENAH, bij de doop genaamd CHRISTINA. 19 Soerabaja 13 juni 1913 JACOBUS ADRIANUS MOORREES met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG ADIWATIE. Poerworedjo (...) 8 jan HENRICUS CONSTANTIJN ANTHONIJSZ met de inlandse vrouw RADÈN RORO (RÅRÅ) SITISOEWARNA. Soerakarta 15 juli 1914 CHARLES SENSTIUS met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG ROMINAH. Cheribon 3 okt WILLEM LEENDERT MESMAN met NJI RADÈN SOERATMI. Djember 12 mei 1915 DIRK HENRI LINDEMAN met de inlandse vrouw MAS ADJENG ROOSMINI. Keboemen 30 aug HUBERT CONSTANT MARIE DORREN met RADÈN ADJENG SOEHITO TIRTOKOESOEMO. 20 Bataviaasch Nieuwsblad van 10 sept Serang (Bantam) 18 sept JAN MARIE GRAMBERG met de inlandse vrouw RADÈN ADJENG SITI SOEKARMINAH. 6

7 Meester Cornelis 16 maart 1917 JOHANNES JACOBUS HUBEEK met de Javaanse vrouw MAS ADJENG MARDIAH. Piroe (Ceram, Amboina) 7 april 1917 ANTHONIE VAN DER SLUIS met RADÈN AISAH. Tjilatjap (Banjoemas) 2 juni 1917 HENRI EMILE KIKSEN met de inlandse vrouw MAS ADJENG SOEMINAH. Djokjakarta 7 nov ARTHUR LODEWIJK DE LA BRETONIÈRE met de inlandse Christenvrouw RADÈN ADJENG SOERATMIEN, bij de doop genaamd HERMIEN. Tjiandjoer (Preanger Regentschappen) 30 nov JOAN WEYNSCHENK met de inlandse vrouw NJAI RADÈN SITI RAPIAH. Soerabaja 27 juli 1918 Overlijden van mevr. MERGHART, geb. MAS ADJENG SAINI. Madioen 1 maart 1919 ANTON GEORGE DE RAVALLET met de Javaanse vrouw RADÈN NGANTEN SRIDOENOEK. Soerabaja 23 april 1919 HEINRICH CHRISTIAN BEREND ONKEN met de inlandse Christenvrouw RADÈN NGANTEN MOEDJINEM, bij de doop genaamd MARIE HELÈNE. Poerwokerto (...) 17 sept JOHANNES CORNELIS LUCIÈNE DE WINTER met de inlandse vrouw RADÈN RORO (RÅRÅ) KARINIAH. Bandoeng 31 dec SIMON REMST met de inlandse vrouw NJI RADÈN ALEDJA SATJAWINANGOEN. Bandoeng 28 jan WILLEM MARINUS BEEKMAN met de inlandse vrouw EMBOK BARINTEN. Semarang 18 maart 1920 HENDRIK DE GROOT met de inlandse vrouw RADÈN NGANTEN SOEMIRAH. Kediri 20 dec CHARLES JOUNG (wellicht: YOUNG, RdN) met de inlandse vrouw RADÈN NGANTEN NIEK. Semarang 12 dec GEORGE FREDERIK BOUM BLETTERMAN met MAS RORO PATIMAH. Bandoeng 16 jan SIMON DAVID JOHAN met NJI RADÈN PATIMAH SINGAWINATA. Brebes (Pekalongan) 25 april 1922 Overlijden van RADÈN NGANTEN SITI ATINAH, echtgenote van J.R. REBENSCHEYDT. [Djokjakarta] 23 nov GASTON WOUTER VINCENT met RADÈN NGANTÈN PERKIS, dochter van Mas Djopotro en Radèn Ngantèn Djopotro. 21 7

8 Batavia [dag en maand onbekend] 1948 HERMAN ZWIERS met R ADÈN ADJENG SOETRATI RATNA K OMATA GONDO SEPOETRA.22 Soerabaja 20 nov RUDOLF W ILHELM W ETTSTEIN met R ADÈN R ORO (R ÅRÅ ) GERMANY HARDJODIPURO, dochter van Radèn Hardjodipuro, landbouwer te Banjuwangi, en Maria Katharina Liese (afkomstig uit Fulda).23 Categorie II: bekend door huwelijksbericht (11) Djokjakarta 17 sept (huwelijksafkondiging) W. K OOPMAN met R ADÈN ADJENG ROASDJIAH, volle nicht van de sultan.24 Bataviaasch Nieuwsblad van 17 sept Djokjakarta/Klakah 15 nov (verloving) ED. PHILIPP met R ADÈN ADJENG K ARDJEMI SITI SONDARI, dr. van Radèn Toemenggoeng Djajengsastro, gepensioneerd Boepati Anom.25 Kras (Kediri) 18 aug PH[ILIP] H[UGO] HALSAMER met R ADÈN AJOE M OETMAINAH, dr. van wijlen R[adèn] M[as] A[gung] Djojodirono, regent van Lamongan.26 De Indische Courant van 18 augustus [plaats onbekend] 18 sept C. VAN BEEK met R ADÈN ADJENG SARININGRAT.27 [plaats onbekend] 19 nov J.A. HAFELD met R ADÈN NGANTÈN M. M ARINI.28 [plaats onbekend] 3 juni 1937 J.B. M ARMELSTEIN met de inlandse vrouw R ADÈN R ORO (R ÅRÅ ) SITI AMINAH.29 [plaats en dag onbekend] okt J. RUPLY met R ADÈN R ORO (R ÅRÅ ) M OENTIANA.30 [plaats en datum onbekend] 1949 J. STAHLECKER met R ADÈN R ORO (R ÅRÅ ) ETTY SOEROTO.31 8

9 Soerabaja [dag onbekend] juli 1950 J. HERCULES met M AS ADJENG SUTINEM.32 [plaats en dag onbekend] dec J.TH. O BDAM met M AS ADJENG RAMSINAH.33 [plaats en datum onbekend] 1951 K.J. DOORNBOSCH met R ADÈN R ORO (R ÅRÅ ) SRI M UNDJIJATI SONJARURI.34 Categorie III: vermeld als relatie (10) omstr LODEWIJK SORLINK M EIJER met R ADÈN NGANTÈN K ATINAG (ouders).35 omstr VICTOR SMITH met R ADÈN R ORO (R ÅRÅ ) REWOG (ouders).36 omstr ALBERT HANDRY ISRAEL met M AS ADJENG SAMIRAH (ouders).37 omstr SJOERD VAN HAMEL met R ADÈN NGANTEN M OESTARIJAH (ouders).38 omstr DR. CHARLES ANTON W ESTHOFF met R ADÈN L ORO (L ÅRÅ ) M AILAH (ouders).39 omstr F.W.H. JACOBS met R ADÈN AJOE POEAN R ADJA I NTEN.40 Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 14 jan omstr LEOPOLD DE SANTY met R ADÈN R ORO SOERATMI, dochter van Radèn Oemar en Radèn Ajoe Soedjirah.41 omstr J AN L.G.J. DE SCHEEMAKER met G OESTI AJOE M ADE SIDEMEN.42 omstr J.G.Z. M ULLER met M AS AJOE ROEKIAH.43 omstr RUDOLF EMIL PEETERS met SRI M ARASCAR.44 9

10 Categorie IV: zonder bronopgave (19) JOSEPH THOMAS COENRAAD ( ) met naar wordt gesteld WULLAN SARI, blijkens haar grafschrift INGSUMAREDUKUH NGENTAKKUTOWINANGUN, naar wordt gesteld dochter van soesoehoenan Pakoeboewono III. 46 Japara 23 jan FRANS LUTTER met naar wordt gesteld RADÈN AJOE TIKA DJOJODIRDJO. 47 Buitenzorg 5 maart 1845 JORGE JUAN CRISTOSOMO BISH met AUGUSTINA, volgens hardnekkige verhalen SOERIA ADI NINGRAT, dochter van een regent, 48 of volgens een ander familieverhaal AUGUSTINA RADÈN ADJENG ACHA SOERIA- DININGRAT 49 of AUGUSTINA RADÈN ADJENG ACHA. 50 Batavia 23 maart 1850 JACOB EILBRACHT met de VRIJE (INLANDSE VROUW) TJABARIA, naar wordt gesteld dochter van Pangéran Midoen van Bangka Hulu (Benkoelen). 51 Djokjakarta 7 sept GEORGE W[E]IJNSCHENK 52 met de VRIJE (JAVAANSE VROUW) RAIMAG, in de wandeling genaamd ROESOOK (lees: BOESOOG), naar wordt gesteld RADÈN ADJENG SAMPIT, 53 dochter van de sultan van Djokjakarta. 54 Soerakarta 10 april 1855 Jhr. MARIUS JOHANNES VAN BRAAM 55 met de Javaanse vrouw PENTAS, dochter van Kertodjojo en Nimi Lemoe, 56 maar naar wordt gesteld in werkelijkheid een dochter van de soesoehoenan van Soerakarta. 57 omstr JOHAN WILHELM DOPPERT met naar wordt gesteld RADÈN MIRAH HINGSIH. 58 omstr JOHAN ANTHONIE HARDEMAN (R.N.L.) met naar wordt gesteld RADÈN ADJENG ASMANI. 59 omstr WILHELMUS JOANNES SMETSERS met LOUISA ALBERTINA AGNES VAN SOLMS, naar wordt gesteld een prinses uit de kraton van Solo. 60 omstr JEAN JOSEPH CESAR WAERSEGERS met naar wordt gesteld RADÈN AJOE SRI WIDDJI HANGUNATMODJO. 61 Bojolali (Soerakarta) 9 sept CASPER FREDERIK DENNING (lees: DEUNING) met de Javaanse vrouw DJEMINEM, bij de doop genaamd JOHANNA, 63 naar wordt gesteld RADÈN AJOE SINEM ISTRI. 64 omstr JAN WILLEM VAN DAPPEREN 65 met naar wordt gesteld RADÈN RORO (RÅRÅ) SUDARMINAH. 66 Klaten (Soerakarta) 14 mei ABRAHAM OLTMANS met de inlandse Christenvrouw ATTEMA SEMAN, bij de doop genaamd MARIA, naar wordt gesteld RADÈN ADJENG ATEMA SEMAN

11 omstr. eerste kwart twintigste eeuw LODEWIJK THEODORUS EMILE DE ROY VAN ZUYDEWIJN met naar wordt gesteld CECILIA RADÈN ADJENG KOENIATIE. 69 Soekaboemi 9 aug DANIEL JOHANNES HAAXMAN met de inlandse vrouw MAEMOENAH, naar wordt gesteld RADÈN AJOE MAIMOENAH. 71 Madioen 27 juli 1927 JACOBUS FRANCISCUS LUTTER ( ) met naar wordt gesteld RADÈN AJOE ROOSINAH. 72 Djojakarta omstr JOHAN VAN NOUHUYS met naar wordt gesteld RADÈN SUDARIYAH POERWODIHARDJO, dochter van Radèn Mas Agung Ondowirasmo (zoon van de sultan van Djokjakarta) en Radén Ajoe Ondo. 73 Djember 3 dec LOUIS JAMES EIJSBROEK met naar wordt gesteld RADÈN AJOE SOERATMI. 74 Madioen 20 sept ADRIAAN BERTHO VAN DER LINDE met naar wordt gesteld RADÈN AJOE PARIJEM, 75 dochter van Radèn Mas Djajeng Soeparsih en Radèn Ajoe Kasijem. Noten 1. Pagina Pagina Aanvullingen zijn vanzelfsprekend van harte welkom. 4. Wie over dit onderwerp meer wil weten, kan de volgende publicatie raadplegen: L.W.C. van den Berg, De inlandsche rangen en titels op Java en Madoera ( s-gravenhage 19022). 5. Aanvullingen en/of verbeteringen zijn uiteraard van harte welkom. 6. Mas Loro Soetinah, overl. Klaten (Soerakarta) 1 mei Wedr. van Florentina Jacoba Mente. 8. Mas Ngantèn Ratno, bij de doop genaamd Aurora Mathilda, wed. van Johannes Christiaan Gabeler, overl. Demak (Semarang) 4 maart Radèn Ngantèn Samirah, overl. Soerakarta 29 juni Radèn Roro (Rårå) Soetjie, bij de doop genaamd Maria Joseva, wed. van George Joachum Flohr, overl. Salatiga 15 nov De inlandse christenvrouw Raden Men Eunice, echtgenote van Dirk Brouwer, overl. Buitenzorg 29 jan Gesch. echtg. van Anna Catharina Anthonie. 13. De inlandse Christenvouw Radèn Nganten Sakinem, bij de doop genaamd Helena, overl. Semarang 13 april Mevr. Pandy, geb. Mas Adjeng Jasmina, overl. Batavia 10 april 1930 (70 jaar oud) (Bataviaasch Nieuwsblad van 19 april 1930). 15. Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1909, Burgerlijke Stand van Ngawi, Huwelijksregister 1907, aktenr. 3, d.d. 17 nov (in de huwelijksakte staat Roro). Bruid en bruidegom erkenden vier kinderen, die door het opvolgend huwelijk werden gewettigd. 17. Gesch. echtgenoot (echtsch. ingeschr. Magelang (Kedoe) 27 aug. 1902) van Georgette de Lannee de Betrancourt. 18. Mas Adjeng Marianah, overl. Bandoeng 12 sept (in haar 44e jaar; in haar overlijdensbericht vermeld als Marjatinah Ostmeier, geb. Radèn Adjeng Adadirana). 19. Radèn Adjeng Djoemenah, overl. Batavia 15 sept Huwelijksbericht in: Bataviaasch Nieuwsblad van 10 sept Hierin werd zij aangeduid als: Radèn Adjeng Itoh, zuster van de regent van Karanganjar. Hij was luitenant Er wordt verwezen naar een huwelijksakte, waaruit deels letterlijk wordt geciteerd. 22. Dit huwelijk berust op een mededeling in: A. van Marle, De groep der Indo-Europeanen in Nederlands-Indië, iets over ontstaan en groei, Indonesië 5 (1952, nr. 4) , ald Geen huwelijks- of verlovingsbericht gevonden. In genoemde publicatie wordt ook meegedeeld dat in de twintigste eeuw een dochter van respectievelijk de regenten van Karanganjar en Demak met een Europeaan trouwde (Ibidem, ). 23. Burgerlijke stand van Soerabaja, huwelijksregister 1951, aktenr Hij geb. Hamburg 30 dec. 1924, employé van de firma Wetho te Soerabaja (1951); zij geb. Soerakarta 14 maart 1929, hulpverpleegkundige te Djakarta (1951). 24. Bataviaasch Nieuwsblad van 17 sept

12 25. Verlovingsdatum. Zie: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 22 nov Hun huwelijk niet aangetroffen in de opgaven burgerlijke stand. 26. De Indische Courant van 18 aug Uit dit huwelijk werd te Loemadjang op 31 augustus 1929 een dochter geboren. Zie voor haar: Nederlandse Jurisprudentie 1996, nr Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 24 sept Bataviaasch Nieuwsblad van 24 nov Bataviaasch Nieuwsblad van 8 juni de Vrije Pers van 25 okt De Locomotief van 25 febr de Vrije Pers van 1 aug Algemeen Indisch Dagblad. De Preangerbode van 8 jan de Vrije Pers van 28 jan Als ouders genoemd in de huwelijksakte van Louise Meijer (geb. Djokjakarta 2 juni 1869; geboorte vermeld in Naamlijst 1871) en Adolf Maximiliaan Doppert (Djokjakarta 24 april 1888, zn. van Johan Wilhelm Doppert en Josephina Pieternella Anthonio). Zie: BRP (Bronnenpublikaties van de IGV) 3, 105. Zie ook: Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand. Geen verlovings- of huwelijksbericht. 36. Als ouders genoemd op de interneringskaart (Rode Kruis) van Nicolaas Smith (mededeling Dewi van der Heide, d.d. 23 febr. 2017, op Nicolaas Smith, geb dec en erk. Bojolali (Soerakarta) tussen omstr. 17 dec en omstr. 21 febr (zie opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1893, 358), overl. Tjimahi, kamp 4 29 mei 1945 (zie ook: slachtofferregister OGS). Een Victor Smith overleed te Soerakarta op 1 jan (opgaven burgerlijke stand in: Naamlijst 1890, 392). 37. Als ouders genoemd bij de doop op 11 okt van Wilhelmina Carolina Israel, geb. Demak (Semarang) 12 mei Zie: BRP 2, 134 (nummer 1030). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht. 38. Als ouders genoemd van Marie Jeanne van Hamel, geb. Kediri 17 sept. 1889, tr. 1e Leiden 28 dec (door echtsch. ontb. 1920) Iman Cornelis Dozy; tr. 2e (bij volmacht) s-gravenhage 28 okt Henri Theodoor Dozy. Zie: Nederland s Patriciaat 1947, 107, Nederland s Patriciaat 1975 (genealogie Van Oordt), 308, alwaar vermeld als ouders van een dochter (geb. 1909). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht. 40. Als ouders vermeld bij de geboorte van een dochter te Sinagar op 6 jan (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië van 14 jan. 1929). Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht. 41. Radèn Roro Soeratmi, overl. Soerabaja 25 april 1931, oud 24 jaar, echtgenote van Leopold de Santy (Burgerlijke stand van Soerabaja, Overlijdensregister 1931, aktenr. 73; LDS-filmnr , Huwelijk niet in de opgaven burgerlijke stand; geen huwelijks- of verlovingsbericht. 42. Als ouders vermeld bij de geboorte van een dochter te Batavia op 26 jan (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch- Indie van 8 febr. 1933). 43. Als ouders genoemd bij de geboorte van twee dochters te Batavia op 9 febr en 24 mei 1940 (Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie van 11 febr en Bataviaasch Handelsblad van 4 juni 1940). 44. Rudolf Emil Peeters, geb. Djokjakarta, overl. Groningen 5 okt (55 jaar oud) (Overlijdensregister Groningen 1957, aktenr. 1388, d.d. 7 okt. 1957). In zijn overlijdensakte onder meer vermeld als gescheiden echtgenoot van Sri Marascar. 45. Vermelding in deze categorie houdt niet automatisch de kwalificatie onwaar in, hoewel op historische en genealogische gronden ten aanzien van sommige in deze categorie opgenomen verbintenissen serieuze twijfel gerechtvaardigd is. 46. Gepubliceerd in: Nederlandse Genealogieën 2005, 60, Zie voor commentaar hierop: de website Asal Oesoel ( knop Genealogie, post Een Javaanse prinses als stammoeder van de Indische familie Coenraad?, d.d. 23 juni Gepubliceerd in: Nederlandse Genealogieën 1996, 189. Zie voor het commentaar daarop: De Nederlandsche Leeuw 2007, H. Wiesner aan C. Gietman, d.d. 3 okt Kwartierstaat, preciezer kwartierblad, van Ellen Louise Bish op (kan niet meer worden geopend, dec. 2016; print screen in mijn bezit). Zij werd, naar werd gesteld, geboren in 1818 en overleed Buitenzorg 10 maart Haar overlijden niet in de opgaven burgerlijke stand. 50. Typoscript, getiteld Parenteel per tak (opsteller mij onbekend en ongedateerd; fotokopie in mijn bezit). 51. Zie: Moesson 43 (1999, nr. 10, april) 18-19, ald. 18, alwaar haar naam Tjibaria luidt. 52. Hij was wedr. (sinds 1837) van Maria Dorothea Baumgarten en tr. 3e (als wedr. van Boesoog) Djokjakarta 7 juli 1864 Wilhelmina Frederika Krämer. 53. Nederland s Patriciaat 1945, 229 (genealogie Van Prehn met vermelding van een dochter van George Wijnschenk en Radèn Adjeng Sampit, Sophia Margaretha, geb. Djokjakarta 25 mei 1862). Zie voor de onjuistheid van deze bewering: P.A. Christiaans, Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta ( s-gravenhage 1994) 68-69, De (inlandse vrouw) Sampit (niet: Radèn Adjeng Sampit) wordt daarin samen met Pieter Dom genoemd als ouders van (allen met familienaam Wijnschenk Dom en geboren te Djokjakarta): Carolina Magdalena (geb. 24 juni 1856); Charlotte Antoinette (geb. 2 nov. 1859); Sophia Margaretha (geb. 25 mei 1862; zie hierboven). Op grond waarvan de redactie van Nederland s Patriciaat destijds meende met een Radèn Adjeng van doen te hebben, is onbekend. Lach de Bère, Weijnschenk, 16 vermeldt 12

13 dat de meisjes Weijnschenk Dom zijn geadopteerd door Pieter Dom, maar zijn verwekt bij een onbekende (inlandse vrouw) door een lid van de familie Weijnschenk. 54. Zie: Seth Tuthill Family Tree van Jim Seth op internet. 55. Wedr. van Joséphine Sara Christine Marie Roubaud (d Antelmy). 56. NA 1989, 391, alwaar zij Pentras wordt genoemd. 57. Kertodjojo en Nimi Lemoe zouden in werkelijkheid haar persoonlijke bedienden zijn geweest. Zie: (website van Robert William van Braam), aldaar klikken op achtereenvolgens Ancient History en Graf te Bojolali (dec. 2016). Een schrijnendere ontkenning van de eigen familiegeschiedenis is bijna niet denkbaar. 58. Gepubliceerd op: (geraadpleegd dec. 2016). Geen huwelijks- of verlovingsbericht. 59. Stamboom Hardeman op internet ( dec. 2016). Radèn Adjeng Asmani zou, naar wordt gesteld, J.A. Hardeman als dochter (sic!) zijn aangeboden omdat hij ten faveure van haar vader (een inlandse bestuurder ) op diplomatieke wijze een inlandse opstand zou hebben bedwongen en zou in het kraambed zijn overleden. Met Hardeman zou zij, naar wordt gesteld, de volgende dochter hebben gekregen: Margaretha Jacoba Hardeman, geb. Prambon (Soerabaja) 9 okt. 1881, overl. Batavia 4 maart 1925, tr. Serang (Bantam) 3 okt Hermanus Jacobus van Hasselt, geb. Zutphen 2 juni 1876, overl. s-gravenhage 23 juni 1956, zn. van Lubertus Jacobus van Hasselt en Geertruida Ersina Hardeman, hij hertr Emma Helene Ryschko. De geboorte en erkenning van Margaretha Jacoba Hardeman (te Malang, Pasoeroean!) komt voor in de opgaven burgerlijke stand in Naamlijst Wilhelmus Joannes Smetsers, geb. Oerle 29 mei 1863, overl. Tilburg 23 okt L.A.A. van Solms, geb. Pati (volgens haar overlijdensakte in Joanna, Japara) 12 juli 1845, overl. Tilburg 24 jan (64 jaar oud), dr. van Johannes Jacobus van Solms en (tr. Batavia 16 juni 1841) Maria, vroeger genaamd Orib (inlandse vrouw). L.A.A. van Solms zou, naar in een bericht in het Brabants Dagblad van 31 jan wordt gesteld, een prinses van Solo zijn geweest en de naam Van Solms hebben gekregen omdat zij anders niet zou kunnen trouwen. 61. Mededeling van Dennis van der Jagt. N.B.: Jean Joseph Cesar Waersegers, overl. Djombang (Soerabaja) 9 okt. 1901, tr. Soerabaja 16 maart 1882 (echtsch. ingeschr. ald. 6 april 1886) Sophia Francina Schaegen. Uit dit huwelijk drie levenloze kinderen (geb ). Hij erkende Djombang 1893/1894 Wilhelmina Lucia (geb. 13 mei 1886), Josephina Catharina (geb. 12 april 1887) en Jeannette Emilia (geb. 7 jan. 1890) Waersegers. Hun moeder was dus een inlandse vrouw, die volgens zeggen de Radèn Ajoe zou zijn. Een huwelijk van haar en J.J.C. Waersegers is in de opgaven burgerlijke stand niet gevonden. 62. Opgaven burgerlijke stand in Naamlijst 1894, Djeminem, bij de doop genaamd Johanna, overl. Bojolali (Soerakarta) 29 mei 1898 (inlandse Christenvrouw Djeminem, bij de doop genaamd Johanna, echtgenote van Casper Frederik Deuning) Jan Willem van Dapperen, geb. Haarlem 25 aug. 1869, overl. Batoeraden bij Poerwokerto (Noord-Banjoemas) 14 okt Zijn geboorte- en overlijdensplaatsen blijken uit de tekst op zijn graf ( _ _ /jan-willem-van-dapperen-sr#!photo ; dec. 2016). Huwelijk niet gevonden in de opgaven burgerlijke stand. Zijn overlijdensbericht (collectie CBG) vermeldt als zijn leeftijd 68 jaar en maakt geen melding van een echtgenote. Geboortebericht (collectie CBG): bevallen van een zoon J.C. van Dapperen-Feenstra, Haarlem 25 aug De vader is Jan Willem van Dapperen. De voornamen van de moeder luiden: Jantje Catharina. Naar wordt gesteld, werden uit het huwelijk met Radèn Roro Sudarminah drie kinderen geboren (in deze volgorde?): Jan Herman van Dapperen ( ), in Indonesië gevestigd, echtgenoot van Bwa Tin Pwan Nio ( ) (een dochter van dit echtpaar trouwde, naar wordt gesteld, met Radèn Sunardi Wirjosetiono ( )), Jan Willem van Dapperen en N.N. In een artikel dat n.a.v. zijn overlijden verscheen in Bataviaasch Nieuwsblad van 19 okt werd onder meer meegedeeld dat hij een grote liefde en kennis had van de Javaanse cultuur en dat tot die belangstelling moet hebben bijgedragen dat [hij] gehuwd was met een raden ajoe. 67. Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1903, Klikken op achtereenvolgens Fotos oud en Mensen en daarna in het menu bovenaan klikken op Abraham Oltmans (dec. 2016). Cecilia Radèn Adjeng Koeniatie, geb. 5 aug. 1900, overl. 27 april L.Th.E. de Roy van Zuydewijn was naar wordt gesteld een zoon van Theodorus de Roy van Zuydewijn (Teteringen 22 maart 1861-Poeger (Besoeki) 20 jan. 1923). Zie voor diens ouders en verder voorgeslacht genealogie De Roy (De Roy van Zuydewijn) in: Nederland s Patriciaat 1959, , ald Geen huwelijks- of verlovingsbericht. 70. Opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1923, Aanhangsel, Blijkens haar grafschrift (begraafplaats Iepenhof te Delft) zou zij Radèn Ajoe Maimoenah (8 aug april 1982) heten ( dec. 2016). 72. Geen huwelijks- of verlovingsbericht. Op de persoonskaart van hun zoon Henderik Jozef Lutter ( ), waarvan het origineel bij het CBG berust, vindt men in vak 35 getypt: gewettigd door huw ouders te Madioen NI op 27 juli Op de kopie van dit origineel, die berust bij de gemeente waar Henderik Jozef Lutter voor het laatst woonde (Vleuten-De Meern, thans gemeente Utrecht), ontbreekt deze mededeling. Op de kopie staat als moeder van Henderik Jozef vermeld Roosinah, dus zonder Radèn Ajoe. Dit is eveneens het geval in de akte van overlijden van Henderik Jozef (Burgerlijke stand Utrecht, Overlijdensregister Vleuten-De Meern 1980, aktenr. 15, afschrift conform het origineel d.d. 13 april 2007). Hoe boven- 13

14 vermelde aantekening in vak 35 van het origineel terecht is gekomen, kon het CBG mij niet vertellen. Voor zover bekend, moet dit gebeurd zijn zonder medeweten of goedkeuring van het CBG. Het lijkt er in elk geval op dat genoemde aantekening is aangebracht nadat deze persoonskaart bij het CBG is gedeponeerd (na 13 sept om precies te zijn). 73. Volgens John van Tilborg en Berber Swart door de kraton bevestigd dec. 2016), waarop wordt gesteld dat er voor dit huwelijk geen bewijzen zijn. Geen huwelijksbericht gevonden. Uit deze verbintenis zouden te Djember twee zoons zijn geboren (1938 en 1939). 75. Radèn Ajoe Parijem, geb. Soerakarta 3 juni 1901, overl. s-gravenhage 27 juni Zie: N.W.H. Frauenfelder, Een genealogische schets van de Indische familie Van der Linde, De Indische Navorscher 14 (2001) , ald (met foto s). Geen bronvermelding. 14

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië

Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië Een familie Bouma in Nederlandsch-Indië I. FREDERIKUS HENDRIK/FREDRIK HENDRIK BOUMA, geb. Rotterdam 14 april 1838 (zn. van Hendrik Hendriks Bouma en Anna Maria Wiks), op de inwonerslijst van Probolinggo

Nadere informatie

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden

Drama op de Palembangrivier, 20 februari De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden Drama op de Palembangrivier, 20 februari 1852. De tien slachtoffers, alsmede twee personen die gered werden HEINRICH JOSEPH ANDRÉ, geb...., adjudant-onderofficier-betaalmeester, overl. Palembang 20 febr.

Nadere informatie

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië

Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië Fragmentgenealogie van de familie Von Staedel in Nederlandsch-Indië I. FRIEDRICH WILHELM SAMUEL VON STAEDEL, geb. Dinslaken (D.) 31 dec. 1815 1 (zn. van Moritz Carl von Staedel en Dorothea Helena Osthoff),

Nadere informatie

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie Von Magius in Nederlandsch-Indië I. STATIUS HEINRICH JULIUS CÄSAR (JULIUS) VON MAGIUS, 1 geb. Emmerik 23 mei (1837 of) 1838 (zn. van Franz Wilhelm von Magius en Maria Dinna/Anna

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen

Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen Genealogie van Janus Mozes van Leeuwen I. JANUS MOZES VAN LEEUWEN, geb. Tiel 10 aug. 1802 (met voornamen Jonas Moses) (zn. van Moses Joseph van Leeuwen 1 en Dina Marcus/Mercus), trad voor acht jaar als

Nadere informatie

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz

Diversen. De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Diversen Bl. 1 De eerste drie generaties van het geslacht van der Zaiëmsz Stamboom Van der Zaiëmsz Verklaring tekens o = geboren x = gehuwd = gestorven ** = onbekend Godert A.G.Ph. baron van der Capellen

Nadere informatie

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien

De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien De voorouders en familie van Françoise Pauline Marie Boermeester, betovergrootmoeder van Prinses Laurentien Proband 1. FRANÇOISE PAULINE MARIE BOERMEESTER, geb. Soerabaja 12 mei 1853,1 overl. s-gravenhage

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Zus Anna van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Zus Anna van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Anna van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Anna van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Anna

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Ackermans

Fragment-genealogie fam. Ackermans Fragment-genealogie fam. Ackermans De naam Ackermans kan evenals Akkermans en Van den Akker duiden op een naam voor een persoon die op of bij een plek woonde, die bekend stond als De(n) Akker. Mogelijk

Nadere informatie

KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage A. (Zie hoofdstuk A van het verslag.) UITKOMSTEN

KOLONIAAL VERSLAG I. NEDERLANDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage A. (Zie hoofdstuk A van het verslag.) UITKOMSTEN KOLONIL VERSLG 3. - I. NEDERLNDSCH (008T-) INDIË. \ Bijlage. (Zie hoofdstuk van het verslag.) UITKOMSTEN van de in 0 in Nederlandsch-Indië gehouden volkstelling (sterkte der bevolking, oppervlakte van

Nadere informatie

Parenteel van Petrus (Peter) Eijsermans

Parenteel van Petrus (Peter) Eijsermans pagina 1 van 7 Parenteel van Petrus (Peter) Eijsermans 1 Petrus (Peter) Eijsermans, zoon van Joannes Baptista Eijsermans en Jacoba Spapens. Hij is gedoopt op dinsdag 20 november 1792 in Goirle. Notitie

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Inleiding. R.G. de Neve

Inleiding. R.G. de Neve De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders (dit artikel werd zonder de foto van Wilders eerder gepubliceerd in De Indische Navorscher 22 (2009) 109-114) 1 R.G. de Neve Foto: Serge Ligtenberg

Nadere informatie

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II

Mr. Jacob van Lennep trouwt Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell Hun kinderen zie II CARTES DE VISITE versie januari 2019 Cartes-de visite zijn op karton afgedrukte portretten. De cartes hebben meestal een grootte van 6 cm x 8,5 cm. en zijn voornamelijk gemaakt in de tweede helft van de

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Pieters (Peters)

Fragment-genealogie fam. Pieters (Peters) Fragment-genealogie fam. Pieters (Peters) Familienaam die is afgeleid van de voornaam Pieter (Peter). I Bartholomeus PETERS. Hij trouwt met Johanna CREWEN ook genaamd Creuwen. 1 Petrus PETERS, ged. op

Nadere informatie

een genealogieonline publicatie Andries Putz door Erik

een genealogieonline publicatie Andries Putz door Erik een genealogieonline publicatie Andries Putz door 20 november 2016 Andries Putz Generatie 1 1. Andries (Andreas Jan Andries?) Pütz (Putz). Hij is getrouwd (1) op 9 november 1704 te Moers (Meurs), Duitsland

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte Bewijsstukken 1 e kwartier Fenny LUTGERINK geboorte 34 2 e en 3 e kwartier Hendrikus Petrus Harry LUTGERINK Geboorte 35 Jacoba Johanna Wilhelmina Cobi DE REUVER Geboorte Huwelijk 36 4 e en 5 e kwartier

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie Toussaint Zannet in Nederlandsch-Indië I. JOSEPH (PAULUS JOSEPH) ZANNET (ZANNETTI), afkomstig uit Bellingsonne 1 (lees: Bellinzona, kanton Ticino, Zwitserland) 2 in 1744 of 1745,

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer

De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer door 14 november 2016 De nakomelingen van Georg Philipp Schaefer Generatie 1 1. Georg Philipp Schaefer, is geboren op 3 maart

Nadere informatie

Voorwoord. Paul Stevens. Opmerkingen en vragen:

Voorwoord. Paul Stevens. Opmerkingen en vragen: Voorwoord. Deze stamboom van de familie Ritzen in Einighausen is onderdeel van het project Einighausen 1700-2000 van ondergetekende. Dit project beoogt o.a. de relaties tussen de verschillende families

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik)

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 8 Nicolaas Luijten (Maaseik) Voornaamste woonplaatsen van deze tak: Brussum; Kerkrade; Maaseik; ; Swalmen; Sao Paolo (Brazilië); Update maart 2018 (correcties en aanvullingen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Stamboom van Heeckeren

Stamboom van Heeckeren een genealogieonline publicatie Stamboom van Heeckeren door 3 maart 2017 Stamboom van Heeckeren Generatie 1 1. Evert van Heeckeren, zoon van Jacob van Heeker-Ruurlo en Elisabeth van Keppel, is geboren

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats

Andere van den Worm takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag Geb.datum Geb.plaats Trouwdag Trouwplaats Andere "van den Worm" takken in Holland vanaf 1622 Gesorteerd naar geboortedatum en trouwdag 03.12.2016 01.08.1622 Amsterdam Grietje Simon de Bok 14.03.1627 Velp Neeltje Joris Jorisse 02.11.1633 Valkenburg

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Overink

De nakomelingen van Jan Overink een genealogieonline publicatie door 7 May 2019 Generatie 1 1. Jan Overink. Hij is getrouwd met Margarita Schilt. Dirk Overink, volg 2. Jan is overleden. Generatie 2 2. Dirk Overink, zoon van Jan Overink

Nadere informatie

Parenteel van Michael de Bont. Generatie I. Generatie II. Generatie III

Parenteel van Michael de Bont. Generatie I. Generatie II. Generatie III Parenteel van Michael de Bont. Generatie I I. Michael de Bont, trouwt met Joanna Torians. Uit dit huwelijk een zoon: 1. Cornelis de Bont, gedoopt te Alphen op zondag 25 februari 1748, overleden (ongeveer

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul

Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Fragment genealogie fam. Ruijpers Schin op Geul Zover bekend op dit moment is de stamvader van de fam. Ruijpers afkomstig uit Berg en Terblijt. Daar werd op 23 febr 1728 gedoopt Willem Reupdrs. Hij huwde

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair

Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair Wilhelm Gerardus Verboekend, een gestrande K.N.I.L.-militair W.E.R. Davies en R. Mostert Inleiding Wilhelm Gerardus Verboekend (geboren Zeist 1872) was het derde kind van zeven in het gezin van Jacobus

Nadere informatie

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte

De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte door 7 augustus 2017 De nakomelingen van Johann/ Friedrich Diederich Kotte Generatie 1 1. Johann/ Friedrich Diederich

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) Generatie I

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) Generatie I Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) Generatie I Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie I 01. Betje Hendriks (1880-1955) (Proband) Elisabeth (Betje) Hendriks * Gemert 01-05-1880

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. Stassen

Fragment-genealogie fam. Stassen Fragment-genealogie fam. Stassen (zie ook: Houthems Verleden, H.J.J. Philippens, uitg. 1983, pag. 189 e.v.) De naam Stassen is ontstaan uit de roepnaam Stas, afkomstig van Eustachius hetgeen "de vruchtbare"

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Parenteel van Jan van Gent. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Parenteel van Jan van Gent. Generatie I I. Jan van Gent, trouwde met Johanna Geertrui Snak. 1. Jan, volgt II [blz. 1]. Generatie II II. Jan van Gent, (zoon van I [blz. 1] ), trouwde te Gorinchem op vrijdag

Nadere informatie

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen Generatie 1 1. Wilhelmus Cornelis van Dongen, zoon

Nadere informatie

Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië

Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië Genealogie van de familie De Aquino/D Aquino in Nederlandsch-Indië I. SEBATIÃO RODRIGUES, 1 leefde in de tweede helft van de achttiende eeuw in Cambodja, tr. INÁCIA DA SILVA. II. JOÃO TOMÁS (RODRIGUES,

Nadere informatie

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Genealogie van Guilielmus Cornelii Gabriëls. Generatie I I. Guilielmus Cornelii Gabriëls, begr. te Meerle op 9 aug 1679, relatie met Margareta Huybrechts Vermeeren, begr. te Meerle op 9 nov 1679. Uit deze

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Albert Borman

De nakomelingen van Albert Borman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Albert Borman door 26 December 2018 De nakomelingen van Albert Borman Generatie 1 1. Albert Borman, is geboren op 1 januari 1795 te Baambrugge. Hij is

Nadere informatie

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i

pagina 2 van 8 Holzappel. Johannes is overleden op vrijdag in Utrecht, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op woensdag i pagina 1 van 8 Parenteel van Johannes Honig 1 Johannes Honig is geboren in 1620 in Oberdorfelden. Johannes is overleden vóór 1720, ten hoogste 100 jaar oud. Johannes trouwde met Anna Christina N. Kinderen

Nadere informatie

Stamboom dossier. II III IV V VI Johannes (Jan) Martens (76) Johannes (Jan) Martens (67) Antonius Martens (0) Helena (Lena) Maria Martens

Stamboom dossier. II III IV V VI Johannes (Jan) Martens (76) Johannes (Jan) Martens (67) Antonius Martens (0) Helena (Lena) Maria Martens Stamboom dossier Johannes (Jan) Martens (1852 1920) Gehuwd met (1848-1939) Update 1.3 180619 door Ir. René A.M. Martens RI Msc. Geboren Nijmegen - 19 november 1852 (1806-1920) Antonia Nijenhof (1819-1884)

Nadere informatie

Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1

Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1 Stamboom van Cornelius Berents Pagina 1 I a - II a - II b - Cornelius Berents *..-..-... 29-08-1811 Aduard Groningen te Bloemstraat Groningen. ZIE: Ondertrouwboek Groningen 1769-1776, collectie DTB (toegang

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

5. Johannes Consemulder, geboren te Bergen op Zoom op

5. Johannes Consemulder, geboren te Bergen op Zoom op Parenteel van Wilhelmus Consemulder. Generatie I I. Wilhelmus Consemulder, gedoopt te Breda op zaterdag 12 december 1795, trouwt met Cornelia Schenkenberg, gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 27 augustus

Nadere informatie

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Hr Ms Piet Hein Hr Ms Piet Hein Torpedobootjager Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Op 19 februari 1942 tot zinken gebracht door torpedo's en artillerievuur van de Japanse torpedojagers Oshio, Asashio

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Genealogie van Mathias Joseph SPARLA

Genealogie van Mathias Joseph SPARLA Ge ne alogie van Mathias Jose ph SPARLA Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden 077-4722068 of pijper-velden@planet.nl I.1 Mathias Jose ph SPARLA. Gehuwd met Anna Maria MÜLLERS (Mullenders).

Nadere informatie

Parenteel van Olivier Heyns

Parenteel van Olivier Heyns Parenteel van Olivier Heyns 1 Olivier Heyns. Olivier begon een relatie met N.N.. Kind van Olivier en N.N.: 1 Johannes Heyns, geboren in 1479 in Ijperen. Volgt 2. 2 Johannes Heyns is geboren in 1479 in

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

De nakomelingen van Michiel Jansen

De nakomelingen van Michiel Jansen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Michiel Jansen door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Michiel Jansen Generatie 1 1. Michiel Jansen, zoon van Gerrit Jansen en Martijntje Jansen, is

Nadere informatie

Fragment genealogie familie Jennekens

Fragment genealogie familie Jennekens Fragment genealogie familie Jennekens Fon Weusten I: Henricus JENNIKENS Hij huwde op 1 mei 1764 te Valkenburg voor de kerk met Maria Gertrudis LEMMENS. 1. Jan Mathijs JENNEKENS, volgt onder [II]. II: Jan

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum

S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum S T A M R E E K S B O S Emmerik - Bussum Rutgerusch/Rutgeri BOS, geb. circa 1700, tr. Emmerik 1735 (St. Aldegundis kerk fol. 243, er is geen dag en maand ingevuld) Marie LAZAR/LAZAAR/LAZAER, geboren circa

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 3

HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 3 HEERLIJK LEVEN - genealogie tak 3 Jan Luijten ca. 1620-1694, Belangrijkste woonplaatsen van deze tak: Beek; Geleen;. Update april 2018 (correcties en aanvullingen in rood) Bijlage uit: Heerlijk Leven,

Nadere informatie

Fragment-genealogie familie Wouters

Fragment-genealogie familie Wouters 21 Fragment-genealogie familie Wouters Fon Weusten De naam Wouters komt van Walt(h)er, wat zoveel betekent als heerser over het leger, legeraanvoerder. Verwante namen zijn onder andere: Welters, Wolter(s),

Nadere informatie

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE TISSOT IN NEDERLANDSCH-INDIË

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE TISSOT IN NEDERLANDSCH-INDIË GENEALOGIE VAN DE FAMILIE TISSOT IN NEDERLANDSCH-INDIË I. JOSEPH MARIE TISSOT, geb. Marseille (na 28 febr.) 1783, verbleef sedert 1810 in Nederlandsch- Indië, koopman (1819) 1 en koffieplanter (1823) 2

Nadere informatie

Albertus Bernardus Christoffel Kolmus - MyHeritage-stambomen - MyHeritage pagina 1 van 2 ruimschotel-overakker kwarti Hendrik Jan Nederlands Over genealogie Prikborden Familienamen Family Tree Builder

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië II. De families Darricarrère, Despéroux en Tissot

Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië II. De families Darricarrère, Despéroux en Tissot Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië II. De families Darricarrère, Despéroux en Tissot R.G. de Neve Inleiding Als eerste vervolg op de algemene inleiding volgen hier de genealogieën van de families

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolas Valois

De nakomelingen van Nicolas Valois een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolas Valois door 31 juli 2017 De nakomelingen van Nicolas Valois Generatie 1 1. Nicolas Valois, is geboren in 1690. Hij is parochiemedewerker van

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

De nakomelingen van Carl Kalhorn

De nakomelingen van Carl Kalhorn een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Carl Kalhorn door 6 februari 2017 De nakomelingen van Carl Kalhorn Generatie 1 1. Carl Kalhorn. Hij is getrouwd met Anna Grau. Carl August Franz Kalhorn,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie door 21 July 2019 Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 in Pruysminden,deu. Hij is getrouwd met Geertrui Brasz, dochter van Gesina Hoot. Zij is geboren rond

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonij Spier

De nakomelingen van Antonij Spier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonij Spier door 12 maart 2017 De nakomelingen van Antonij Spier Generatie 1 1. Antonij Spier, is geboren rond 1744 te Pruysminden,deu. Hij is getrouwd

Nadere informatie