VERKENNEND BODEMONDERZOEK HANNESSTRAATJE (ONG.) TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKENNEND BODEMONDERZOEK HANNESSTRAATJE (ONG.) TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM"

Transcriptie

1 VERKENNEND BODEMONDERZOEK HANNESSTRAATJE (ONG.) TE ARNHEM GEMEENTE ARNHEM

2 Verkennend bodemonderzoek Hannesstraatje (ong.) te Arnhem in de gemeente Arnhem Opdrachtgever Gemeente Arnhem Postbus HA Arnhem Project ARN.GEM.NEN Rapportnummer 3553 Status Definitief Datum 8 maart 23 Vestiging Opsteller Doetinchem Ing. H. Boesveld Paraaf Kwaliteitscontrole Ing. R.W.W. Wieskamp Paraaf Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadviesen onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt conform de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toepassen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NENENISO 9:28. Betrouwbaarheid Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econsultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING VOORONDERZOEK Geraadpleegde bronnen Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Calamiteiten Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Belendende percelen/terreindelen Terreininspectie Toekomstige situatie Bodemopbouw Geohydrologie CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) VELDWERK Uitgevoerde werkzaamheden Zintuiglijke waarnemingen LABORATORIUMONDERZOEK Uitvoering analyses Toetsingskader Resultaten grondmonsters Interpretatie analyseresultaten SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES... 8 BIJLAGEN:. Topografische ligging van de locatie 2a. Locatieschets 2b. Foto's onderzoekslocatie 3. Boorprofielen 4a. Analyserapporten 4b. Getoetste analyseresultaten 5. Toetsingskader Circulaire bodemsanering 6. Geraadpleegde bronnen 3553 ARN.GEM.NEN

4 . INLEIDING Econsultancy heeft van de gemeente Arnhem opdracht gekregen voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek aan de Hannesstraatje (ong.) te Arnhem in de gemeente Arnhem. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het opnieuw inrichten van de locatie als boomgaard. Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie grondverontreiniging aanwezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor het toekomstige gebruik van de locatie. Op aangeven van de aanvrager heeft het onderzoek zich, gezien het voormalige gebruik van de locatie (boomgaard), specifiek gericht op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. Gelet op de doelstelling en opzet van het onderzoek is het vooronderzoek beperkt van opzet geweest. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 574:29 "Bodem Landbodem Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocol 2. De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 29) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel ), VROM, 27. Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor het protocol 2 van de BRL SIKB 2. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 2. VOORONDERZOEK 2. Geraadpleegde bronnen De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Arnhem aanwezige informatie (contactpersoon de heer J.D. de Rond) en informatie verkregen uit de op 2 februari 23 uitgevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld over: het historische, huidige en toekomstige gebruik; eventuele calamiteiten; eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; de bodemopbouw en geohydrologie; verhardingen, kabels en leidingen. Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen ARN.GEM.NEN Pagina van 8

5 2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie (± 2,5 ha) ligt aan het Hannesstraatje (ong.), aan de noordzijde van de wijk Elderveld te Arnhem in de gemeente Arnhem. Het perceel, waar de onderzoekslocatie deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie AC, nummer Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 4 A, (schaal :25.) zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 88.2, Y = Het maaiveld bevindt zich op circa 9 m +NAP. 2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie Volgens historisch kaartmateriaal (bron: Watwaswaar.nl) blijkt dat de locatie vanaf circa medio twintigste eeuw in gebruik is geweest ten behoeve van fruitteelt (boomgaard). Voor die tijd was de locatie in gebruik als bouwland. De verkaveling van het gebied, waarbinnen de locatie is gelegen, is in de twintigste eeuw nauwelijks veranderd. De bomen zijn recentelijk gerooid. De locatie zal opnieuw worden ingericht als boomgaard. In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. 2.4 Calamiteiten Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente Arnhem blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 2.6 Belendende percelen/terreindelen De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden van de bebouwde kern van de wijk Elderveld, nabij de rivier de Nederrijn. Het bodemgebruik van de omliggende terreindelen is als volgt: aan de noordzijde bevinden zich de Drielsedijk en uiterwaarden; aan de oostzijde bevinden zich het Hannesstraatje en een volkstuinencomplex; aan de zuidzijde bevinden zich een watergang en de woonwijk Elderveld; aan de westzijde bevindt zich een sportterrein. De opdrachtgever is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie plaats. Uit de bekende informatie blijkt niet dat er vanuit de aangrenzende percelen bodemverontreinigingen zijn te verwachten ARN.GEM.NEN Pagina 2 van 8

6 2.7 Terreininspectie Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond en/of grondwaterverontreiniging. De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 2.8 Toekomstige situatie De boomgaard zal opnieuw worden ingericht. 2.9 Bodemopbouw De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 4 West, 975 (schaal :5.), uit een kalkhoudende poldervaaggrond, die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zavel en lichte klei. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot Formatie van Echteld. 2. Geohydrologie De onderzoekslocatie is gelegen in het rivierengebied. Ten noorden van de onderzoekslocatie stroomt, op een afstand van circa,5 km, de rivier de Nederrijn. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 5 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke Formatie van Kreftenheye. Op deze formatie liggen de stroomgordel en komafzettingen, behorende tot de Formatie van Echteld, met een dikte van ± 2 m. Het eerste watervoerend pakket wordt aan de onderzijde begrensd door slecht doorlatende afzettingen van de Formatie van Drente met een dikte van 5 m. De gemiddelde grondwaterstand van het freatisch grondwater bedraagt ± 7,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± m mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, kaartblad 4 West, 98 (schaal :5.), in zuid tot zuidwestelijke richting. Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings en/of grondwaterwingebied. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied ARN.GEM.NEN Pagina 3 van 8

7 3. CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) Er is één onderzoekslocatie geïdentificeerd. In tabel I is de onderzoeksstrategie, die van toepassing is op de betreffende onderzoekslocatie, weergegeven. Tabel I. Onderzoeksstrategie Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie boomgaard 2,5 ha bestrijdingsmiddelen (OCB) VEDHE Onderzoeksstrategieën volgens NEN 574: VEDHE : Verdacht, diffuse bodembelasting, heterogene verontreiniging 4. VELDWERK 4. Uitgevoerde werkzaamheden Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. In overleg met de opdrachtgever en gezien de aard van de potentieel verontreinigde parameters heeft er geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. Bijlage 2a bevat de locatieschets met daarop aangegeven de situering van de boorpunten. In bijlage 3 zijn de boorprofielen opgenomen. Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in tabel II zijn vermeld. Het veldwerk is op 2 februari 23 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer M. Krijgsman. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2 van de SIKB BRL 2 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". Tabel II. Uitgevoerde werkzaamheden Locatie Veldwerk Analyses Boringen Verharding Grond Grondwater boomgaard 45 (,3 m mv) onverhard OCBpakket (23 parameters) (7x) (*A) (*A) Inclusief organische stof (x) De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 54 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn ARN.GEM.NEN Pagina 4 van 8

8 4.2 Zintuiglijke waarnemingen De bodem bestaat voornamelijk uit zwak humeuze, zwak zandige klei. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doelstelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 577 ("Bodem Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 5. LABORATORIUMONDERZOEK 5. Uitvoering analyses Alle grondmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en AS3geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het laboratorium zijn in totaal 7 grondmengmonsters van de bovengrond (traject,,3 m mv) samengesteld. De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het volgende pakket: OCB grond + organisch stof: droge stof, organisch stof, OCB (23 verbindingen: alfahch, betahch, gammahch, delta HCH, hexachloorbenzeen, heptachloor, heptachloorepoxide, hexachloorbutadiëen, aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, telodrin, alfaendosulfan, alfaendosulfansulfaat, alfachloordaan, gammachloordaan, o pddt, p pddt, o pdde, p pdde, o pddd, p pddd, HCH (som), drins (som), DDT/DDE/DDD (som). 5.2 Toetsingskader De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 29) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel ), VROM, 27. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten van verontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond drie te onderscheiden waarden met de verschillende niveaus: achtergrondwaarde: deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van natuur en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen; tussenwaarde: deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat; interventiewaarde: deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk ARN.GEM.NEN Pagina 5 van 8

9 In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de achtergrondwaarden en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden gevolgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stofgehalte. De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: Grond: niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 5.3 Resultaten grondmonsters Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders overschrijden. Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond Grondmengmonster Boringen/traject (cm mv) Gehalte > AW (licht verontreinigd) Gehalte > T (matig verontreinigd) Gehalte > I (sterk verontreinigd) MM (3) + 3 (3) + 4 (3) + 5 (3) DDD (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDE (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) MM2 7 (3) + 8 (3) + (3) + (3) MM3 3 (3) + 4 (3) + 5 (3) + 6 (3) MM4 9 (3) + 2 (3) + 22 (3) + 23 (3) MM5 24 (3) + 26 (3) + 28 (3) + 3 (3) MM6 32 (3) + 34 (3) + 36 (3) + 38 (3) MM7 39 (3) + 4 (3) + 42 (3) + 44 (3) DDD (som) (factor,7) DDE (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDD (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDD (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDD (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDD (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDD (som) (factor,7) DDT (som) (factor,7) OCB (som) LB (factor,7) DDE (som) (factor,7) DDE (som) (factor,7) DDE (som) (factor,7) DDE (som) (factor,7) DDE (som) (factor,7) Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analyserapport(en). Bijlage 4b bevat de getoetste analyseresultaten ARN.GEM.NEN Pagina 6 van 8

10 5.4 Interpretatie analyseresultaten In 6 van de 7 mengmonsters is een matige verontreiniging met DDE aangetoond en lichte verontreinigingen met DDD en DDT. Op basis van de resultaten van de mengmonsters komt een homogeen verontreinigingsbeeld naar voren. Een dergelijk beeld komt overeen met wat kan worden verwacht op een locatie die reeds tientallen jaren in gebruik is ten behoeve van fruitteelt. Normaliter vormt het aantonen van matige verontreinigingen in mengmonsters aanleiding tot separate analyse van de deelmonsters. Voor dit geval lijkt daar niet direct aanleiding toe te zijn om reden: In vrijwel alle mengmonsters zijn dezelfde parameters en vergelijkbare gehalten aangetoond; Er zijn per mengmonster slechts 4 deelmonsters gemengd; De gehalten aan DDE bevinden zich meer in de nabijheid van de tussenwaarde dan de interventiewaarde; Het verschil tussen de achtergrondwaarde en de interventiewaarde is relatief klein (circa mg). Op basis van het bovengenoemde lijkt het niet aannemelijk dat deelmonsters in de mengmonsters sterk verontreinigd zullen zijn met DDE. Indien hier sprake van zou zijn zou dit snel van invloed zijn op het algehele toetsingsresultaat van het mengmonster. Verder zou het wisselend voorkomen van sterk verontreinigde monsters ook op mengmonsterniveau een meer wisselend verontreinigingsbeeld vertonen. Opgemerkt wordt dat specifieke zekerheid van een verontreinigingssituatie op boorpuntniveau slechts kan worden verkregen middels separate analyse van de deelmonsters. Afgevraagd kan wel worden of, mocht er plaatselijk toch sprake zijn van een (plaatselijke) interventiewaardeoverschrijding, of dit een risico c.q. saneringsplicht tot gevolg zou hebben. De kans hierop is klein, mede gezien het feitelijke gebruik van de locatie niet zal wijzigen ARN.GEM.NEN Pagina 7 van 8

11 6. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Arnhem een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd aan de Hannesstraatje (ong.) te Arnhem in de gemeente Arnhem. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het opnieuw inrichten van de locatie als boomgaard. De bodem bestaat voornamelijk uit zwak humeuze, zwak zandige klei. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. De bovengrond (3 cm) van de onderzoekslocatie is veelal matig verontreinigd met DDE en licht verontreinigd met DDD en DDT. Op basis van de resultaten van de mengmonsters komt een homogeen verontreinigingsbeeld naar voren. Een dergelijk beeld komt overeen met wat kan worden "verwacht" op een locatie die reeds tientallen jaren in gebruik is ten behoeve van fruitteelt. In overleg met de opdrachtgever en gezien de aard van de potentieel verontreinigde parameters heeft er geen grondwateronderzoek plaatsgevonden. De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "verdacht" kan worden beschouwd wordt, op basis van de onderzoeksresultaten, bevestigd. Normaliter vormt het aantonen van matige verontreinigingen in grondmengmonsters aanleiding tot separate analyse van de deelmonsters. Voor dit geval lijkt daar niet direct aanleiding toe te zijn om reden: In vrijwel alle mengmonsters zijn dezelfde parameters en vergelijkbare gehalten aangetoond; Er zijn per mengmonster slechts 4 deelmonsters gemengd; De gehalten aan DDE bevinden zich meer in de nabijheid van de tussenwaarde dan de interventiewaarde; Het verschil tussen de achtergrondwaarde en de interventiewaarde is relatief klein (circa mg). Op basis van het bovengenoemde lijkt het niet aannemelijk dat deelmonsters in de mengmonsters sterk verontreinigd zullen zijn met DDE. Indien hier sprake van zou zijn zou dit snel van invloed zijn op het algehele toetsingsresultaat van het mengmonster. Verder zou het wisselend voorkomen van sterk verontreinigde monsters ook op mengmonsterniveau een meer wisselend verontreinigingsbeeld vertonen. Opgemerkt wordt dat specifieke zekerheid van een verontreinigingssituatie op boorpuntniveau slechts kan worden verkregen middels separate analyse van de deelmonsters. Afgevraagd kan wel worden of, mocht er plaatselijk toch sprake zijn van een (plaatselijke) interventiewaardeoverschrijding, of dit een risico c.q. saneringsplicht tot gevolg zou hebben. De kans hierop is klein, mede gezien het feitelijke gebruik van de locatie niet zal wijzigen. Er bestaan volgens Econsultancy met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de voor de voorgenomen herinrichting van de locatie. Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mogelijk van toepassing. Econsultancy Doetinchem, 8 maart ARN.GEM.NEN Pagina 8 van 8

12 TITEL: topografische ligging van de locatie PROJECT: ARN.GEM.NEN NUMMER: 3553 SCHAAL: :25. DATUM: KAARTBLAD: 4 A BIJLAGE:

13 Drielsedijk foto sportveld Hannesstraatje locatiegrens boomgaard (gerooid) opslag hout boomgaard 2 foto nr nr. 2 nr. 2a LEGENDA: boring tot,3 m mv water m 75 m talud TITEL: locatieschets A4 bebouwing PROJECT: ARN.GEM.NEN NUMMER: 3553 standplaats + richting fotoname SCHAAL: :5 DATUM: 2223 GETEKEND: HBo BIJLAGE: 2a

14 Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie Foto. Foto ARN.GEM.NEN

15 Bijlage 3 Boorprofielen

16

17 Boorprofielen Pagina van 4 Boring: Boring: Boring: 3 Boring: Boring: 5 Boring: Boring: 7 Boring: Boring: 9 Boring: 3 3 Boring: Boring: Boring: 3 Boring: Projectcode: 3553 Projectnaam: ARN.GEM.NEN Opdrachtgever: Gemeente Arnhem Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Hannesstraatje (ong.), Arnhem Getekend volgens NEN 54

18 Boorprofielen Pagina 2 van 4 Boring: 5 Boring: Boring: 7 Boring: Boring: 9 Boring: Boring: 2 Boring: Boring: 23 Boring: Boring: 25 Boring: Boring: 27 Boring: Projectcode: 3553 Projectnaam: ARN.GEM.NEN Opdrachtgever: Gemeente Arnhem Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Hannesstraatje (ong.), Arnhem Getekend volgens NEN 54

19 Boorprofielen Pagina 3 van 4 Boring: 29 Boring: Boring: 3 Boring: Boring: 33 Boring: Boring: 35 Boring: Boring: 37 Boring: Boring: 39 Boring: Boring: 4 Boring: Projectcode: 3553 Projectnaam: ARN.GEM.NEN Opdrachtgever: Gemeente Arnhem Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Hannesstraatje (ong.), Arnhem Getekend volgens NEN 54

20 Boorprofielen Pagina 4 van 4 Boring: 43 Boring: Boring: 45 3 Projectcode: 3553 Projectnaam: ARN.GEM.NEN Opdrachtgever: Gemeente Arnhem Boormeester: M. Krijgsman Locatie: Hannesstraatje (ong.), Arnhem Getekend volgens NEN 54

21 Bijlage 4 Analyseresultaten

22 Bijlage 4a Analyserapporten

23 Econsultancy T.a.v. H. Boesveld Fabriekstraat 9c 75 AP DOETINCHEM Analysecertificaat Datum: 8223 Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek. Certificaatnummer 2377 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Uw ordernummer Monster(s) ontvangen 223 Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies. De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd. Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk week voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst. Bewaren tot: Datum: Naam: Handtekening: Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies. Met vriendelijke groet, Eurofins Analytico B.V. Ing. A. Veldhuizen Technical Manager Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () BNP Paribas S.A Fax +3 () VAT/BTW No. NL B No Site IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

24 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix 3553 Certificaatnummer/Versie 2377/ ARN.GEM.NEN Startdatum 2223 Rapportagedatum 5223/6:3 223 Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina /4 Grond; Grond (AS3) Analyse Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Eenheid Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof ) ) % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB S alfahch mg/kg ds <. <. <. <. <. S betahch mg/kg ds <. <. <. <. <. S gammahch mg/kg ds <. <. <. <. <. S deltahch mg/kg ds <. <. <. <. <. S Hexachloorbenzeen mg/kg ds <. <. <. <. <. S Heptachloor mg/kg ds <. <. <. <. <. S Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <. <. <. <. <. S Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <. <. <. <. <. S Hexachloorbutadieen mg/kg ds <. <. <. <. <. S Aldrin mg/kg ds <. <. <. <. <. S Dieldrin mg/kg ds <. <. <. <. <. S Endrin mg/kg ds.24 <. <. <. <. S Isodrin mg/kg ds <. <. <. <. <. S Telodrin mg/kg ds <. <. <. <. <. S alfaendosulfan mg/kg ds <. <. <. <. <. S Endosulfansulfaat mg/kg ds <.2 <.2 <.2 <.2 <.2 S alfachloordaan mg/kg ds <. <. <. <. <. S gammachloordaan mg/kg ds <. <. <. <. <. S o,p'ddt mg/kg ds S p,p'ddt mg/kg ds S o,p'dde mg/kg ds <. S p,p'dde mg/kg ds S o,p'ddd mg/kg ds S p,p'ddd mg/kg ds Nr. Monsteromschrijving Analyticonr MM (3) 3 (3) 4 (3) 5 (3) MM2 7 (3) 8 (3) (3) (3) MM3 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (3) MM4 9 (3) 2 (3) 22 (3) 23 (3) MM5 24 (3) 26 (3) 28 (3) 3 (3) Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. ) ) ) Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

25 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix 3553 Certificaatnummer/Versie 2377/ ARN.GEM.NEN Startdatum 2223 Rapportagedatum 5223/6:3 223 Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 2/4 Grond; Grond (AS3) S S S Analyse HCH (som) (factor,7) Drins (som) (factor,7) Heptachloorepoxide (som) (factor,7) Eenheid mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds S DDD (som) (factor,7) mg/kg ds S DDE (som) (factor,7) mg/kg ds S DDT (som) (factor,7) mg/kg ds S DDX (som) (factor,7) mg/kg ds S Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds S OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds S OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds Nr. Monsteromschrijving Analyticonr MM (3) 3 (3) 4 (3) 5 (3) MM2 7 (3) 8 (3) (3) (3) MM3 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (3) MM4 9 (3) 2 (3) 22 (3) 23 (3) MM5 24 (3) 26 (3) 28 (3) 3 (3) Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Eurofins Analytico B.V. Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

26 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix 3553 Certificaatnummer/Versie 2377/ ARN.GEM.NEN Startdatum 2223 Rapportagedatum 5223/6:3 223 Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 3/4 Grond; Grond (AS3) Analyse Eenheid 6 7 Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Uitgevoerd Bodemkundige analyses S Droge stof % (m/m) S Organische stof % (m/m) ds Q Gloeirest % (m/m) ds Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB S alfahch mg/kg ds <. <. S betahch mg/kg ds <. <. S gammahch mg/kg ds <. <. S deltahch mg/kg ds <. <. S Hexachloorbenzeen mg/kg ds <. <. S Heptachloor mg/kg ds <. <. S Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <. <. S Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <. <. S Hexachloorbutadieen mg/kg ds <. <. S Aldrin mg/kg ds <. <. S Dieldrin mg/kg ds <. <. S Endrin mg/kg ds <. <. S Isodrin mg/kg ds <. <. S Telodrin mg/kg ds <. <. S alfaendosulfan mg/kg ds <. <. S Endosulfansulfaat mg/kg ds <.2 <.2 S alfachloordaan mg/kg ds <. <. S gammachloordaan mg/kg ds <. <. S o,p'ddt mg/kg ds.4. S p,p'ddt mg/kg ds.7. S o,p'dde mg/kg ds.8.24 S p,p'dde mg/kg ds S o,p'ddd mg/kg ds.74.7 S p,p'ddd mg/kg ds.5.3 Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 6 MM6 32 (3) 34 (3) 36 (3) 38 (3) MM7 39 (3) 4 (3) 42 (3) 44 (3) ) ) Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

27 Analysecertificaat Uw projectnummer Uw projectnaam Uw ordernummer Datum monstername Monsternemer Monstermatrix 3553 Certificaatnummer/Versie 2377/ ARN.GEM.NEN Startdatum 2223 Rapportagedatum 5223/6:3 223 Bijlage A,B,C M. Krijgsman Pagina 4/4 Grond; Grond (AS3) S S S Analyse HCH (som) (factor,7) Drins (som) (factor,7) Heptachloorepoxide (som) (factor,7) Eenheid 6 7 mg/kg ds.2.2 mg/kg ds.2.2 mg/kg ds.4.4 S DDD (som) (factor,7) mg/kg ds S DDE (som) (factor,7) mg/kg ds S DDT (som) (factor,7) mg/kg ds.8.2 S DDX (som) (factor,7) mg/kg ds S Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds.4.4 S OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds S OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds Nr. Monsteromschrijving Analyticonr. 6 MM6 32 (3) 34 (3) 36 (3) 38 (3) MM7 39 (3) 4 (3) 42 (3) 44 (3) Eurofins Analytico B.V. Q: door RvA geaccrediteerde verrichting A: AP4 erkende verrichting S: AS 3 erkende verrichting Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Akkoord Pr.coörd. SK Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV). TESTEN RvA L

28 Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2377/ Pagina / Analyticonr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving MM (3) 3 (3) 4 (3 MM2 7 (3) 8 (3) (3 MM3 3 (3) 4 (3) 5 (3 MM4 9 (3) 2 (3) 22 (3 MM5 24 (3) 26 (3) 28 (3 MM6 32 (3) 34 (3) 36 (3 MM7 39 (3) 4 (3) 42 (3 Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

29 Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2377/ Pagina / Opmerking ) Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3 pb 3). Opmerking De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van,7*rg Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

30 . Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2377/ Pagina / Analyse Methode Techniek Referentiemethode Cryogeen malen AS3 W6 Voorbehandeling Cf. AS3 Droge Stof W4 Gravimetrie Cf. pb 32 en Gw. NENISO 465 Organische stof/gloeirest W9 Gravimetrie Cf. pb 33 en cf. NEN 5754 OCB W262 GCMS Cf. pb 32/2/3 OCB som AP4/AS3X W262 GCMS Cf. pb 32/2/3 Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie 2. Eurofins Analytico B.V. Gildeweg NB Barneveld P.O. Box AL Barneveld NL Tel. +3 () Fax +3 () Site BNP Paribas S.A VAT/BTW No. NL B KvK No IBAN: NL7BNPA BIC: BNPANL2A Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNEOWD) en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

31 Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten

32 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM: (3) + 3 (3) + 4 (3) + 5 (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 75,8 Organische stof % (m/m) ds 3,9 Gloeirest % (m/m) ds 95,8 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,39 3,3 6,6 betahch mg/kg ds <,,,78,3,62 gammahch mg/kg ds <,,,2,23,47 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,33,39,78 Heptachloor mg/kg ds <,,,27,78,6 Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,,2 Aldrin mg/kg ds <,,,2 Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds,24 Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,35,78,6 Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds,44 p,p'ddt mg/kg ds,4 o,p'dde mg/kg ds,28 p,p'dde mg/kg ds,66 o,p'ddd mg/kg ds,6 p,p'ddd mg/kg ds, HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,38,25,59,78,6 Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,78,78,6 DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,2 +,28,78 6,6 3 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,67 ++,4,39,47,9 DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,46 ++,28,78,37,66 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,78,78,6 OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,3 +,56,6 OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,3 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:3.9% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

33 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM2: 7 (3) + 8 (3) + (3) + (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM2 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 76,7 Organische stof % (m/m) ds 4,3 Gloeirest % (m/m) ds 95,3 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,43 3,7 7,3 betahch mg/kg ds <,,,86,34,69 gammahch mg/kg ds <,,,3,26,52 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,37,43,86 Heptachloor mg/kg ds <,,,3,86,7 Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,,3 Aldrin mg/kg ds <,,,4 Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds <, Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,39,86,7 Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds,8 p,p'ddt mg/kg ds,8 o,p'dde mg/kg ds,3 p,p'dde mg/kg ds,33 o,p'ddd mg/kg ds,96 p,p'ddd mg/kg ds,52 HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,2,25,65,86,7 Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,86,86,7 DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,6 +,28,86 7,3 5 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,33 +,4,43,52,99 DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,2 +,28,86,4,73 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,59 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,86,86,7 OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,6 +,56,7 OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,6 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:4.3% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

34 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM3: 3 (3) + 4 (3) + 5 (3) + 6 (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM3 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 78,7 Organische stof % (m/m) ds 4,2 Gloeirest % (m/m) ds 95,4 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,42 3,6 7, betahch mg/kg ds <,,,84,34,67 gammahch mg/kg ds <,,,3,25,5 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,36,42,84 Heptachloor mg/kg ds <,,,29,84,7 Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,,3 Aldrin mg/kg ds <,,,3 Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds <, Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,38,84,7 Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds,6 p,p'ddt mg/kg ds,2 o,p'dde mg/kg ds,5 p,p'dde mg/kg ds,58 o,p'ddd mg/kg ds,97 p,p'ddd mg/kg ds,65 HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,2,25,63,84,7 Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,84,84,7 DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,74 +,28,84 7, 4 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,58 ++,4,42,5,97 DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,22 +,28,84,4,7 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,88 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,84,84,7 OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,89 +,56,7 OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,89 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:4.2% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

35 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM4: 9 (3) + 2 (3) + 22 (3) + 23 (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM4 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 79, Organische stof % (m/m) ds 3,5 Gloeirest % (m/m) ds 96,2 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,35 3, 6, betahch mg/kg ds <,,,7,28,56 gammahch mg/kg ds <,,,,2,42 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,3,35,7 Heptachloor mg/kg ds <,,,24,7,4 Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,, Aldrin mg/kg ds <,,, Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds <, Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,32,7,4 Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds,3 p,p'ddt mg/kg ds,2 o,p'dde mg/kg ds,4 p,p'dde mg/kg ds,5 o,p'ddd mg/kg ds,46 p,p'ddd mg/kg ds,7 HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,2,25,53,7,4 Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,7,7,4 DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,22 +,28,7 6, 2 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,5 ++,4,35,42,8 DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,3 +,28,7,33,59 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,66 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,7,7,4 OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,67 +,56,4 OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,67 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:3.5% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

36 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM5: 24 (3) + 26 (3) + 28 (3) + 3 (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM5 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 82,7 Organische stof % (m/m) ds 2,8 Gloeirest % (m/m) ds 96,8 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,28 2,4 4,8 betahch mg/kg ds <,,,56,22,45 gammahch mg/kg ds <,,,84,7,34 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,24,28,56 Heptachloor mg/kg ds <,,,2,56, Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,,84 Aldrin mg/kg ds <,,,9 Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds <, Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,25,56, Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds,99 p,p'ddt mg/kg ds,5 o,p'dde mg/kg ds <, p,p'dde mg/kg ds,43 o,p'ddd mg/kg ds,55 p,p'ddd mg/kg ds,42 HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,2,25,42,56, Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,56,56, DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,48 +,28,56 4,8 9,5 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,44 ++,4,28,34,64 DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,6 +,28,56,27,48 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,64 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,56,56, OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,65 +,56, OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,66 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:2.8% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

37 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM6 :32 (3) + 34 (3) + 36 (3) + 38 (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM6 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 79, Organische stof % (m/m) ds 3,9 Gloeirest % (m/m) ds 95,7 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,39 3,3 6,6 betahch mg/kg ds <,,,78,3,62 gammahch mg/kg ds <,,,2,23,47 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,33,39,78 Heptachloor mg/kg ds <,,,27,78,6 Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,,2 Aldrin mg/kg ds <,,,2 Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds <, Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,35,78,6 Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds,4 p,p'ddt mg/kg ds,7 o,p'dde mg/kg ds,8 p,p'dde mg/kg ds,62 o,p'ddd mg/kg ds,74 p,p'ddd mg/kg ds,5 HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,2,25,59,78,6 Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,78,78,6 DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,57 +,28,78 6,6 3 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,62 ++,4,39,47,9 DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,8 +,28,78,37,66 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,86 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,78,78,6 OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,88 +,56,6 OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,88 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:3.9% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

38 Toetsing: S en I 22 incl Barium Certificaatnummer 2377 Monsteromschrijving MM7: 39 (3) + 4 (3) + 42 (3) + 44 (3) Monstersoort Grond, AS3 Uw projectnummer 3553 Uw projectnaam ARN.GEM.NEN Datum monstername 223 Monsternemer M. Krijgsman Parameter Eenheid MM7 +/ RG AW T I Voorbehandeling Cryogeen malen AS3 Uitgevoerd Bodemkundige analyses Droge stof % (m/m) 77,4 Organische stof % (m/m) ds 4,7 Gloeirest % (m/m) ds 94,9 Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB alfahch mg/kg ds <,,,47 4, 8, betahch mg/kg ds <,,,94,38,75 gammahch mg/kg ds <,,,4,28,56 deltahch mg/kg ds <, Hexachloorbenzeen mg/kg ds <,,7,4,47,94 Heptachloor mg/kg ds <,,,33,94,9 Heptachloorepoxide(cis of A) mg/kg ds <, Heptachloorepoxide(trans of B) mg/kg ds <, Hexachloorbutadieen mg/kg ds <,,,4 Aldrin mg/kg ds <,,,5 Dieldrin mg/kg ds <, Endrin mg/kg ds <, Isodrin mg/kg ds <, Telodrin mg/kg ds <, alfaendosulfan mg/kg ds <,,,42,94,9 Endosulfansulfaat mg/kg ds <,2 alfachloordaan mg/kg ds <, gammachloordaan mg/kg ds <, o,p'ddt mg/kg ds, p,p'ddt mg/kg ds, o,p'dde mg/kg ds,24 p,p'dde mg/kg ds,58 o,p'ddd mg/kg ds,7 p,p'ddd mg/kg ds,3 HCH (som) (factor,7) mg/kg ds,2 Drins (som) (factor,7) mg/kg ds,2,25,7,94,9 Heptachloorepoxide (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,94,94,9 DDD (som) (factor,7) mg/kg ds,38 +,28,94 8, 6 DDE (som) (factor,7) mg/kg ds,59 ++,4,47,56, DDT (som) (factor,7) mg/kg ds,2 +,28,94,45,8 DDX (som) (factor,7) mg/kg ds,74 Chloordaan (som) (factor,7) mg/kg ds,4,4,94,94,9 OCB (som) LB (factor,7) mg/kg ds,75 +,56,9 OCB (som) WB (factor,7) mg/kg ds,75 Legenda < streefwaarde/aw2 of RG + > AchtergrondWaarde (AW) ++ > Tussenwaarde (T) +++ > Interventiewaarde (I) Niet getoetst RG Rapportagegrens Normwaarden zijn gecorrigeerd met de volgende gegevens: Organische stof:4.7% van droge stof. Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

39 Bijlage 5 Toetsingskader Circulaire bodemsanering AW = achtergrondwaarde S = streefwaarde I = interventiewaarde t.b.v. sanering(sonderzoek) Stof/niveau voorkomen in: Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (μg/l opgelost, tenzij anders vermeld) AW I S I I. Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chroom (Cr) chroom III chroom VI cobalt (Co) koper (Cu kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn) 4, 2, ,5 5,5 35 6, * ,4 2 5, , II. Anorganische verbindingen chloride cyanidenvrij cyanidencomplex thiocyanaat 3 5,5 6, (Cl/l) III. Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylenen styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som),2,2,2,45,25,25,3,35 2,5, ,2 4 7,2 6,2, IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluoranteen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluoranteen indeno(,2,3cd)pyreen PAK (som ),5 4,,7,3,3,,3,5,3,4, ,5,2,5,5,5,5 V. Gechloreerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan,dichloorethaan,2dichloorethaan,dichlooretheen,2dichlooretheen (cis en trans) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform),,trichloorethaan,,2trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzeen hexachloorbenzeen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som ITEQ) pentachlooraniline,,,2,2,3,3,8,25,25,3,25,3,5,2 2,,5,9,25,85,45,2,3,5,3,2,7,2,55,5, 3,9 5 6,4,3 2 5,6 5 2,5,7 8, ,2 6,7 2, ,8,, 7 7,,,8 6,, 24,, 7 3,,,3,9 * De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.,3,2,3,,4, ,5,5 3 3, 6 3

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. T 0541-295599 F 0541-294549 E info@terra-agribusiness.nl www.terra-agribusiness.nl Ootmarsum, 20 maart 2015 Pardijs, J. t.a.v. Dhr. Pardijs Beckenstraat 1 7233 PC Vierakker Betreft: Aanvullend wateronderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010

Bijlage 1. Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland. projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 Bijlage 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard Munnikenland projectnr. 8764-217472 revisie 01 24 november 2010 projectnr. 8764-217472 Bijlage 1 november 2010, revisie 01 1 Aanvullend bodemonderzoek uiterwaard

Nadere informatie

Overzicht monitoringreeks

Overzicht monitoringreeks Bijlage 1: Overzicht monitoringreeks Tabel: analyseresultaten (concentraties in µg/l) Monster Minerale olie Benzeen Tolueen Ethylbenzeen Xylenen (Olie vluchtig) CP3 (3,0-5,0) 14-08-01 0,3 0,2 05-05-04

Nadere informatie

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Jacobsstraat 1a te Galder Projectnr. 246859-04 10 december 2012, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Mevr. Ba. L. van den Broek Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. B. de Koning, Dhr. B. Brouwer Opdrachtgever: Eric de Langen Lechstraat

Nadere informatie

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2

Betreft: resultaten aanvullend bodemonderzoek 1/2 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl De heer D.W. Kooiker Schapendijk 4 7715 PT Punthorst Postadres: Postbus 51 7650 AB Tubbergen

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK CENTRUMGEBIED RUCPHEN (PERCEEL C4153) GEMEENTE RUCPHEN Verkennend bodemonderzoek Centrumgebied Rucphen (perceel C4153) in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Rho adviseurs voor

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht.

Onder het (verharde) parkeerterrein van recreatieplas de Langspier te Boxtel is verontreinigd puin aangebracht. MILTOP BV Ketelaarskampweg 15 5222 AL s-hertogenbosch T 073 623 58 43 F 073 623 58 44 E info@miltop.nl Gemeente Boxtel Afdeling Milieu t.a.v. de heer B. van Mil Postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Bank 16.88.85.662

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK BREESTRAAT (ONG.) TE UDEN GEMEENTE UDEN Verkennend bodemonderzoek Breestraat (ong.) te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 4 566 RM Eindhoven Project UDE.TON.NEN

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek

Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Verkennend bodemonderzoek en infiltratieonderzoek Loerik III Noord te Houten Gegevens opdrachtgever Gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Contactpersonen: Dhr. P. Bos Dhr. W. Sloot Contactpersonen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAN TEN BOOMEN (ONG.) TE LIEROP GEMEENTE SOMEREN Verkennend bodemonderzoek Laan ten Boomen (ong.) te Lierop in de gemeente Someren Opdrachtgever HSRO bv Hoogstraat 6654 BA Afferden

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ROERMONDSEWEG 203 TE WEERT GEMEENTE WEERT Verkennend bodemonderzoek Roermondseweg 203 te Weert in de gemeente Weert Opdrachtgever CAB ITT Benelux bv Roermondseweg 175 6005 NJ

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP

VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP VERKENNEND BODEMONDERZOEK DAMMERWEG 5C TE WEESP GEMEENTE WEESP Verkennend bodemonderzoek Dammerweg 5c te Weesp in de gemeente Weesp Opdrachtgever Buro SRO 't Goylaan 11 3525 AA Utrecht Project WSP.RHO.NEN

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUW-LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VERKENNEND BODEMONDERZOEK GODELINDEHOF TE NIEUWLOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Verkennend bodemonderzoek Godelindehof te NieuwLoosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever RHO adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND BODEMONDERZOEK AFHANGWEG TE HORST GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Verkennend bodemonderzoek Afhangweg te Horst in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever De heer M.M.C. Kuipers Afhangweg 2 5961

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek

Inhoudsopgave. Bijlage 4. Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg- en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek Teugseweg 12 Inhoudsopgave Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek Akoestisch onderzoek weg en verkeerslawaai Quickscan flora en fauna Archeologisch onderzoek 1 VERKENNEND

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK LINDELAAN (ONG.) TE ELLECOM GEMEENTE RHEDEN Verkennend bodemonderzoek Lindelaan (ong.) te Ellecom in de gemeente Rheden Opdrachtgever De heer W. de Roos Prinses Beatrixstraat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Verkennend bodemonderzoek Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oldenzaalsestraat - Losser Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oldenzaalsestraat 7581 AV Losser September 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bisschopstraat - Weerselo Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bisschopstraat Weerselo Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen

www.bodembelang.nl Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie: Terdiek 11 te Nieuwe Niedorp Projectnummer: 05 1001884 Nes 40A 1741 NJ Schagen Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 224 531 274 Fax: 224 531 915 info@bodembelang.nl ONDERINGEN MILIEUONDERZOEK ANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKEMBEVEILIGING Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van (een deel van) vier percelen aan de Grolloërstraat 5 in Rolde Opdrachtgever: De heer C. Martinus Nieuweweg 60 9364 PD NUIS Dossiernummer: 123182/FV COLOFON Project:

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Badweg - Enschede Opdrachtgever: Loonbedrijf Hoenink Locatie: Badweg Enschede Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Binnenweg ongenummerd - Wilp Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Binnenweg ongenummerd 7384 BL Wilp Augustus 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAEXEMERWEG 40 TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Baexemerweg 40 te Grathem in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HOOFDSTRAAT 79 TE APELDOORN GEMEENTE APELDOORN Verkennend bodemonderzoek Hoofdstraat 79 te Apeldoorn in de gemeente Apeldoorn Opdrachtgever VanHaren Schoenen bv P.O. Box 2 5140

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne

RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne RAPPORTAGE PARTIJKEURING Steenbakkersweg/Morseltoven - Borne Opdrachtgever: Gemeente Borne Locatie: Braakliggende locatie nabij Steenbakkersweg/Morseltoven te Borne Oktober 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Geukerdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: Bouwbedrijf Scharenberg Locatie: Geukerdijk nabij 113 7481 CA Haaksbergen Februari 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres:

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Sluttenweg 14 - Reutum Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Sluttenweg 14 7667 PL Reutum Juli 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden

Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden 3 oktober 2012 Verkennend bodemonderzoek Van Heemstraweg perceel D176 Afferden Kenmerk R001-1211462IHV-cmn-V01-NL Verantwoording Titel

Nadere informatie

AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL AANVULLEND WATERBODEMONDERZOEK PROVINCIALE WEG N322 TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Aanvullend waterbodemonderzoek Provinciale weg N322 te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Tonnaer

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAADHUISPLEIN TE CADIER EN KEER GEMEENTE EIJSDENMARGRATEN Verkennend bodemonderzoek Raadhuisplein te Cadier en Keer in de gemeente EijsdenMargraten Opdrachtgever Van den Berg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp

Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp Bestemmingsplan Kasteeltuin - Neerhofstraat Bijlagenbundel ontwerp telefoon fax email internet kvk Breda Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 4811 GB Breda 076 5225262 076 5213812 info@c5s.nl

Nadere informatie

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief

Vierhuizenweg. 9 a 8096. Datum Datum. 21 juli 2015. Status. Paraaf. Paraaff. Projectleider. Dhr. ing. M. van den Broek. Definitief Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Vierhuizenweg 21 te Oldebroek Projectnummer: 150543 Opdrachtgever: Dhr. A. Schenkk Vierhuizenweg 9 a 8096 RP OLDEBROEK Datum Datum onderzoek: 13 en 21 juli 2015

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland

Actualiserend verkennend bodemonderzoek Casembrootlaan (nabij 15A), Planfase 2 Poeldijk Gemeente Westland Opdrachtgever : Gemeente Westland Afdeling IBOR/Team Ingenieursbureau T.a.v. dhr. R. van Velzen Postbus 15 267 AD NAALDWIJK Rapportnummer : NEN.215.18 Datum : 13 juli 215 Actualiserend verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM BURCHTGRAAFSTRAAT TE GENDT GEMEENTE LINGEWAARD

VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM BURCHTGRAAFSTRAAT TE GENDT GEMEENTE LINGEWAARD VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM BURCHTGRAAFSTRAAT TE GENDT GEMEENTE LINGEWAARD Verkennend onderzoek asbest in bodem Burchtgraafstraat te Gendt in de gemeente Lingewaard Opdrachtgever Woonstichting

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK WYLERBAAN 1B EN 1C TE GROESBEEK GEMEENTE GROESBEEK Verkennend bodemonderzoek Wylerbaan 1b en 1c te Groesbeek in de gemeente Groesbeek Opdrachtgevers Dhr. J. Fleuren Wylerbaan

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Retraitehuisweg 6 - Zenderen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Retraitehuisweg 6 - Zenderen Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Retraitehuisweg 6 7625 SL Zenderen April 215 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740, NEN 5707 en NEN 5897 Hambergerweg - Enter Opdrachtgever: Bouwbedrijf Homan BV Locatie: Hambergerweg Enter Oktober 2014 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg

Nadere informatie

Toelichting op bodemonderzoek

Toelichting op bodemonderzoek projectnr. 270316-42 juni 2015, revisie 00 Gemeente Tilburg Grondwateronderzoek Volkstuinvereniging Hoflaan Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Gemeente Apeldoorn AF, sectie AF, nummer 724 PROJECT: 14516 VERANTWOORDING Titel VERKENNEND BODEMONDERZOEK WOLVENBOS TE APELDOORN Opdrachtgever

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten

Gemeente Woensdrecht. Bestemmingsplan. Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199-203. Onderzoeksrapporten Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan Partiële herz. Buitengeb. 1998 OLV ter Duinenlaan 199203 Onderzoeksrapporten datum: maart 2011 projectnummer: 00461.101 referentie: 00461.101bp14 Inhoudsopgave Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam

Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam BACK MILIEU-ADVIES EN ONDERZOEK BV Verkennend bodemonderzoek op de locatie Binnen Dommersstraat 21 in Amsterdam Opdrachtgever : AVB De heer R. Meijler Willem Beukelsstraat 35 hs 1097 CR Amsterdam Uitvoering

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Bornsestraat 58 - Saasveld RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Bornsestraat 58 - Saasveld Opdrachtgever: Ad Fontem Locatie: Bornsestraat 58 7597 NG Saasveld November 214 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Winthagen 28 te Voerendaal Gegevens opdrachtgever Advocatenkantoor Wyck Postbus 3017 6202 NA MAASTRICHT Contactpersoon: De heer mr. R. Sangers CSO Adviesbureau Sleperweg 10 6222

Nadere informatie

Oude Benteloseweg 20 te Delden

Oude Benteloseweg 20 te Delden Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit Milieukundig bodemonderzoek SAB Arnhem september 211 Oude Benteloseweg 2 te Delden Vaststellen van de milieukundige bodemkwaliteit

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST

VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST VERKENNEND BODEMONDERZOEK EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN MIDDENDIJK 34 TE NIJBROEK GEMEENTE VOORST Verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin Middendijk 34 te Nijbroek in

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERWEG (ONG.) TE ERP GEMEENTE VEGHEL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERWEG (ONG.) TE ERP GEMEENTE VEGHEL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BOTERWEG (ONG.) TE ERP GEMEENTE VEGHEL Verkennend bodemonderzoek Boterweg (ong.) te Erp in de gemeente Veghel Opdrachtgever Fam. Van den Bosch Franseweg 21 5469 DX Erp Project

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek. Projectnummer: 150815 Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Zuiderzeestraatweg 224 te Oldebroek Projectnummer: 15815 Opdrachtgever: Contactpersoon: Witpaard B.V. Postbus 337 826 AC KAMPEN Mevr. M. Nagelhout Datum onderzoek:

Nadere informatie

Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek. Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 132916. de heer M.R. van Dorsten Postbus 135 3360AC Sliedrecht

Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek. Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 132916. de heer M.R. van Dorsten Postbus 135 3360AC Sliedrecht Gecombineerd milieuhygiënisch onderzoek Ouwelsestraat te Zaltbommel projectnummer 396 Opdrachtgever: Iv-Infra B.V. de heer M.R. van Dorsten Postbus 35 336AC Sliedrecht Versienummer:. Plaats, datum: IJmuiden,

Nadere informatie

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld

Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld Standaard stoffenpakket bij milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek vastgesteld In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert

Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van twee percelen aan de Roordaweg in Niebert Opdrachtgever: Jouke Dantuma Advies Van Sytzamawei 2 9114 RW DRIEZUM Dossiernummer: 11385/FV COLOFON Project: Roordaweg,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Koningsweg 104-108 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Postbus 85042 3508 AA UTRECHT Contactpersoon: Dhr. de heer A. Nieuwendijk Contactpersonen CSO Dhr. drs. S. Kunst

Nadere informatie

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt,

Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag. Geachte heer Sillevis Smitt, Witteveen+Bos Willemstraat 28 Postbus 3465 4800 DL Breda 076 523 33 33 www.witteveenbos.nl Ministerie van Defensie t.a.v. KTZ ir. W.W. Sillevis Smitt Postbus 20701 2500 ES Den Haag datum 29 juli 2015 uw

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

NADER BODEMONDERZOEK PASTOOR JURGENSSTRAAT 2 TE ESBEEK. Gemeente Hilvarenbeek, sectie L, nummers 1140 en 1141 OPDRACHTGEVER:

NADER BODEMONDERZOEK PASTOOR JURGENSSTRAAT 2 TE ESBEEK. Gemeente Hilvarenbeek, sectie L, nummers 1140 en 1141 OPDRACHTGEVER: BODEMONDERZOEK EN BODEMSANERING Postbus 40, 5090 AA Middelbeers Bezoekadres: Putstraat 9, Middelbeers Telefoon: +31 (0)13 58 10 717 E-mail: info@zeeuwenmilieu.nl K.v.K. Eindhoven: 17182328 BTW-nr.: NL8148.87.016.B01

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740

Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 kwaliteitswaarborg Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 Plan Hüssenhof Groesbeek Kadastraal gemeente Groesbeek Sectie P, nr. 483 (ged.). Opdrachtgever : Jansen Bouwontwikkeling BV Postbus 278 6600

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek

Bijlage A, verkennend bodemonderzoek Bijlage A, verkennend bodemonderzoek COLOFON Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies en onderzoeksbureaus en

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) BLANKWATER 12 TE SWALMEN GEMEENTE ROERMOND

VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) BLANKWATER 12 TE SWALMEN GEMEENTE ROERMOND VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM (NEN 5707) BLANKWATER 12 TE SWALMEN GEMEENTE ROERMOND Verkennend onderzoek asbest in bodem (NEN 5707) Blankwater 12 te Swalmen in de gemeente Roermond Opdrachtgever

Nadere informatie

ASBEST-BODEMONDERZOEK THORBECKELAAN, PUINPAD NAAR NRS 127-131 BARNEVELD

ASBEST-BODEMONDERZOEK THORBECKELAAN, PUINPAD NAAR NRS 127-131 BARNEVELD ASBEST-BODEMONDERZOEK THORBECKELAAN, PUINPAD NAAR NRS 127-131 BARNEVELD opdrachtgever Gemeente Barneveld postbus 63 3770 AB Barneveld projectnummer 12-2051 versie: 1 datum: 2 mei 2012 LINGE MILIEU BV BODEMONDERZOEK

Nadere informatie

Nul /eindsituatie bodemonderzoek

Nul /eindsituatie bodemonderzoek Nul /eindsituatie bodemonderzoek Conform NEN 5740 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Dhr. Mr. Ing. O.L.H. Verhagen Veldwerk: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

PROJECT 15686, SBNS 999501/105016 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EMPLACEMENT BOSKOOP

PROJECT 15686, SBNS 999501/105016 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EMPLACEMENT BOSKOOP Grondslag BV SBNS project 9995/56 PROJECT 5686, SBNS 9995/56 VERKENNEND BODEMONDERZOEK EMPLACEMENT BOSKOOP SBNS-projectnaam: Boskoop, VBO combi-onderzoek SBNS-projectnummer: 9995/56 Geocode: 226 Kilometrering:,95-2,32

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum

Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Erveweg 26 te Welsum Opdrachtgever : Dhr. J.W. van

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam

Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Padevoortseallee te Zeddam Opdrachtgever : SAB Arnhem

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle

Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek St. Janstraat (ong) te Oerle Opdrachtgever : S.A.B.

Nadere informatie

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv

VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM. HB Adviesbureau bv VKB 2001/2002 VERKENNEND BODEMONDERZOEK OP HET PERCEEL AAN SCHULPSTET 7, 9 EN 13 TE CASTRICUM HB Adviesbureau bv Op alle offertes, werkzaamheden van en overeenkomsten met HB Adviesbureau zijn de RVOI 2001

Nadere informatie

Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg)

Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) K C & P Kapplan Concepts & Projects Bijlage 1: Stedenbouwkundig matenplan (Kavelpaspoort Prins Alexanderlaan / s-gravenweg) Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel

Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Coppensdijk 10 te Vinkel Bestuur SV C.O.W. Coppensdijk 5382 JT Geffen MILON bv

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 574) EN VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN PUIN (NEN 5897) 'FIETSBAAN WOLINKWEG' TE NEEDE GEMEENTE BERKELLAND Verkennend bodemonderzoek (NEN 574) en verkennend onderzoek asbest

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem

Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Wikkestraat (ong.) te Arnhem Opdrachtgever Contactpersoon

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk

Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodemonderzoek Geessinkweg 3 te Winterswijk Opdrachtgever : Huiskamp

Nadere informatie

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04.

Rapportage VERKE.NNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK OP HET TERREIN AAN DE VAN HEEMSTRAWEG 2A TE BEUNINGEN. Projectnummer: 06.04. kantooradres telefoon telefax e-mail adres internet adres k.v.k. Rotterdam abn-amro bank btw nummer : Einsteinweg 13 6662 PWEIst : 0481-365340 : 0481-372296 : info@udm.nl : www.udm.nl : 24385492 : 48.85.92.887

Nadere informatie

20140331.R02e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE

20140331.R02e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE 214331.R2e bijlage 6 VOORONDERZOEK (NEN 5725) HOGE DUVEKOTSWEG (ONG.) TE AAGTEKERKE GEMEENTE VEERE Vooronderzoek (NEN 5725) Hoge Duvekotsweg (ong.) te Aagtekerke in de gemeente Veere Opdrachtgever De heer

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu

Hofstede cs GEMEENTE RIJSWIJK. Per e-mail. De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. Ibii besu Hofstede cs M i l I E U A D V I S E U R S Maliebaan 48a 3581 cs utrecht 1 0 3 0 2 7 4 Ho 4 0 De heer M. Faber De Maese Woningen B.V. 1 www.hofstedeadvies.nl 1 info@hofstedeadvies.nl Rabobank 1 3. 1 9.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist Opdrachtgever Buro voor Bouwkunde Liefting Adres Postbus 2 Postcode, plaats 3925 ZG Scherpenzeel Contactpersoon Dhr. N. van Oosterom Tel. 33 277885

Nadere informatie