Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 Karakter pensioenregeling Artikel 4 Deelname...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5. Artikel 4 Deelname..."

Transcriptie

1 spaarmodule reglement geldig vanaf 1 januari 2014

2

3 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 5 Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5 Artikel 4 Deelname... 5 Artikel 5 Individuele spaarmodule-bijdragen en opbouw spaarmodule-saldo... 5 Artikel 6 Beleggingskeuze en switchen... 6 Artikel 7 Aanwending spaarmodule-saldo op pensioeningangsdatum... 6 Artikel 8 Beëindiging deelname anders dan wegens overlijden... 6 Artikel 9 Beëindiging deelname wegens overlijden... 6 Artikel 10 Scheiding... 7 Artikel 11 Fiscale bepalingen... 7 Artikel 12 Risico s... 7 Artikel 13 Algemene bepalingen... 7 Artikel 14 Inwerkingtreding... 7 Bijlage 1 Beleggingsvormen spaarmodule Bijlage 2 Omzettingsfactoren Bijlage 3 Individuele spaarmodule-bijdragen Formulier Extra sparen in spaarmodule....11

4

5 Artikel 1 Definities De definities zoals opgenomen in de statuten en het pensioenreglement van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 maken onderdeel uit van dit spaarmodule-reglement. Ter aanvulling of ter verduidelijking gelden in dit spaarmodulereglement de volgende definities: 1. Fonds: de stichting Stichting-Telegraafpensioenfonds Pensioenreglement: het pensioenreglement van het fonds. 3. Deelnemer spaarmodule: degene die overeenkomstig het pensioenreglement als deelnemer tot het fonds is toegelaten en die periodiek of éénmalig stortingen in de spaarmodule verricht. De stortingen worden aangemerkt als spaarmodulestortingen. 4. Gewezen deelnemer spaarmodule: de deelnemer spaarmodule, die een spaarsaldo heeft opgebouwd en deelneemt aan het pensioenreglement van het fonds, maar geen stortingen meer verricht. 5. Spaarmodule-bijdragen: spaarmodule-bijdragen zijn periodieke of eenmalige bijdragen van de deelnemer spaarmodule, welke aan de condities van de spaarmodule voldoen. 6. Spaarmodule-depot: het volgens de spaarmodule bepaalde beleggingsdepot waarin de bijdragen van de deelnemer worden belegd. 7. Spaarmodule-regeling: de in dit reglement omschreven regeling voor vrijwillig pensioensparen. 8. Spaarmodule-saldo: het spaarsaldo in het spaarmoduledepot op enig moment. Artikel 2 Werkingssfeer 2.1 De deelnemer spaarmodule heeft zolang hij deelneemt aan het pensioenreglement van het fonds de mogelijkheid om door middel van vrijwillig pensioensparen een spaarmodule-saldo op te bouwen met inachtneming van de bepalingen in dit reglement. 2.2 De vennootschap draagt zorg voor periodieke of eenmalige inhouding van spaarmodule-bijdragen op het salaris of uitkering van de deelnemer spaarmodule en afdracht van de inhouding(en) aan het fonds. De spaarmodule-bijdragen worden op naam van de deelnemer spaarmodule gestort in het spaarmodule-depot. Artikel 3 Karakter pensioenregeling De in dit spaarmodule-reglement beschreven pensioenregeling is een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet. Artikel 4 Deelname 4.1 Deelname aan de regeling spaarmodule is vrijwillig en is alleen mogelijk voor de deelnemers aan het pensioenreglement van het fonds, die een volledig ingevuld en ondertekend deelnameformulier bij het pensioenbureau van het fonds hebben ingeleverd. Voorafgaand aan de deelname informeert het fonds de deelnemer over de inhoud van spaarmoduleregeling. De deelname start zo spoedig mogelijk na inlevering van het formulier bij het pensioenbureau. 4.2 De deelname aan de regeling spaarmodule wordt beëindigd: indien de deelnemer spaarmodule schriftelijk bij het pensioenbureau van het fonds te kennen geeft de deelname aan de spaarmodule-regeling te willen beëindigen; indien de deelnemer niet meer aan te merken is als deelnemer aan het pensioenreglement van het fonds. Artikel 5 Individuele spaarmodule-bijdragen en opbouw spaarmodule-saldo 5.1 De spaarmodule-bijdragen ten behoeve van de spaarmoduleregeling worden afzonderlijk op naam van de deelnemer spaarmodule geregistreerd. 5.2 De opbouw van het spaarmodule-saldo komt tot stand door de in 2.2 genoemde stortingen. 5.3 De spaarmodule-bijdragen zijn op jaarbasis gemaximeerd op de volgende leeftijdsafhankelijke percentages van de pensioengrondslag zoals deze per 1 januari van enig jaar is vastgesteld krachtens het pensioenreglement van het fonds: Leeftijdsklasse Percentage van de pensioengrondslag 15 t/m 19 jaar 0,76% 20 t/m 24 jaar 0,91% 25 t/m 29 jaar 1,10% 30 t/m 34 jaar 1,31% 35 t/m 39 jaar 1,55% 40 t/m 44 jaar 1,88% 45 t/m 49 jaar 2,20% 50 t/m 54 jaar 2,74% 55 t/m 59 jaar 3,30% 60 t/m 64 jaar 3,94% 65 t/m 66 jaar 4,46% De leeftijd van een deelnemer spaarmodule op 1 januari van enig jaar is bepalend voor de indeling in de leeftijdsklasse. 5.4 Zolang de fiscaal minimaal geldende franchise in enig jaar lager is dan de franchise die wordt toegepast krachtens het pensioenreglement van het fonds kan dit franchiseverschil ook worden gebruikt als extra bijspaarruimte naast de ruimte als bedoeld in 5.3. Deze ruimte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. 5.5 Tevens bestaat de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage over verleden diensttijd te storten. Een en ander zoals vastgelegd in de bij deze pensioenbijspaarregeling gevoegde Bijlage Interne waardeoverdracht naar de spaarmodule-regeling is uitgesloten. 5.7 Het fonds berekent 0,2% inlegkosten over de ingelegde bedragen. Daarnaast wordt jaarlijks 0,4% managementfeekosten berekend over het gemiddelde spaarmodule-saldo. Indien gewijzigde kosten in rekening gebracht zullen worden, zal het fonds dit vooraf aan de deelnemer spaarmodule meedelen. 5

6 6 Artikel 6 Beleggingskeuze en switchen 6.1 Er zijn de navolgende spaarmodule-depots ingesteld: Depot Percentage aandelen / onroerend goed Percentage vastrentend Depot A volgt de beleggingsmix van het fonds. De deelnemer spaarmodule neemt automatisch deel in depot A, zijnde de huidige beleggingsmix van het fonds. De deelnemer kan ook in depot B beleggen (zie artikel 6.5). 6.2 De beleggingen in een spaarmodule-depot worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De netto beleggingsopbrengsten komen ten gunste en/of ten laste van het spaarmodule-depot. Op de beleggingsopbrengst is de jaarlijkse fee in mindering gebracht. 6.3 De storting van spaarmodule-bijdragen vindt plaats op de laatste werkdag van de maand. De ingelegde bijdragen renderen vanaf de eerste van de volgende maand op basis van de gemiddelde inleg 6.4 Het spaarmodule-saldo op enig tijdstip is de waarde van de op naam van de (gewezen) deelnemer spaarmodule gespaarde depot. 6.5 Een deelnemer spaarmodule kan een ander spaarmoduledepot kiezen (switchen). Daarbij worden zowel het opgebouwde spaarmodule-saldo als de nog te storten spaarmodule-bijdragen in het nieuw gekozen spaarmodule-depot ondergebracht. Er worden geen switchkosten in rekening gebracht. De deelnemer kan eenmaal per jaar switchen en dient dit uiterlijk op 1 december van het lopende jaar aan het fonds door te geven. De switch treedt dan in werking per 1 januari van het volgende jaar. 6.6 Onttrekking aan het spaarmodule-depot vindt plaats om pensioen aan te kopen. Artikel 7 Aanwending spaarmodule-saldo op pensioeningangsdatum Percentage liquiditeiten A 40% 60% 0% B 0% 0% 100% 7.1 Het spaarmodule-saldo wordt op de pensioeningangsdatum bij het fonds aangewend voor de aankoop van extra levenslang ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen voor de partner;en nabestaandenpensioen voor de kinderen, in de verhouding 100:70: Indien de pensioeningangsdatum is gelegen vóór 1 januari 2014 en het spaarmodule-saldo tenminste bedraagt, kan de (gewezen) deelnemer spaarmodule, respectievelijk de nagelaten partner of kinderen, het fonds verzoeken om splitsing van het spaarmodule-saldo als bedoeld in artikel 2 lid 9 van de Pensioenwet. Het spaarmodule-saldo wordt dan in twee delen aangewend voor de aankoop van extra pensioen, op de pensioeningangsdatum en binnen een periode van maximaal vijf jaar na deze datum. Het fonds kan voorwaarden verbinden aan de gesplitste aankoop. 7.3 De aanwending van het spaarmodule-saldo als bedoeld in 7.1 en 7.2 geschiedt bij het fonds op basis van de actuariële grondslagen en methoden zoals neergelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds. De hoogte van het aan te kopen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen voor de partner;- en nabestaandenpensioen voor de kinderen is uitsluitend afhankelijk van de hoogte van het voor de aankoop van het ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen voor de partner; en nabestaandenpensioen voor de kinderen aan te wenden spaarmodule-saldo en de door het fonds te hanteren actuariële grondslagen en methoden zoals neergelegd in de actuariële en bedrijfstechnische nota. 7.4 Het bepaalde in het pensioenreglement van het fonds is, met inachtneming van het bepaalde in deze spaarmodule-regeling, van overeenkomstige toepassing voor het uit het spaarmodulesaldo aangekochte extra ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen voor de partner; en nabestaandenpensioen voor de kinderen. Artikel 8 Beëindiging deelname anders dan wegens overlijden 8.1 Indien de deelname aan de spaarmodule-regeling vóór de pensioendatum wordt beëindigd, anders dan door overlijden en ook de deelname aan het pensioenreglement van het fonds eindigt, dan wordt het spaarmodule-saldo per de datum van beëindiging aangewend voor verhoging van het bij het fonds opgebouwde levenslange ouderdoms-, partner- en nabestaandenpensioen voor de kinderen in de verhouding 100:70:14. Het bepaalde in 7.3 en 7.4 is van overeenkomstige toepassing. 8.2 Wanneer de deelname aan de spaarmodule-regeling wordt beëindigd zonder dat de deelname aan het pensioenreglement van het fonds eindigt, wordt het spaarmodule-saldo per datum van beëindiging van het deelnemerschap aan de spaarmoduleregeling niet omgezet in pensioenaanspraken. Het staat de deelnemer vrij om opnieuw aan de spaarmodule-regeling deel te gaan nemen. 8.3 De gewezen deelnemer spaarmodule ontvangt bij einde deelname en bij ongewijzigde omstandigheden ten minste een keer in de vijf jaar van het fonds een opgave van het spaarmodule-saldo of van de pensioenaanspraken, waarop voor hem op grond van dit artikel recht blijft bestaan. 8.4 Pas nadat het spaarmodule-saldo is aangewend voor verhoging van het bij het fonds opgebouwde levenslange ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen voor de partner;en nabestaandenpensioen voor de kinderen kan het fonds besluiten tot afkoop van het totaalbedrag aan ouderdomspensioen, dan wel partner- of/en nabestaandenpensioen voor de kinderen, onder de in het pensioenreglement geldende voorwaarden. Artikel 9 Beëindiging deelname wegens overlijden 9.1 Bij overlijden van de deelnemer spaarmodule vóór de pensioen ingangsdatum wordt het spaarmodule-saldo aangewend ter aankoop van nabestaandenpensioen voor de partner; en/of nabestaandenpensioen voor de kinderen met inachtneming van het bepaalde in De verhouding tussen nabestaandenpensioen voor de partner; en nabestaandenpensioen voor de kinderen is gelijk aan de verhouding tussen het nabestaandenpensioen voor de partner;- en nabestaandenpensioen voor de kinderen overeen-

7 komstig het pensioenreglement van het fonds. Het bepaalde in 7.2 en 7.3 is van overeenkomstige toepassing. 9.2 De aanvang en beëindiging van het nabestaandenpensioen voor de partner; en/of nabestaandenpensioen voor de kinderen geschiedt conform de bepalingen van het Pensioenreglement van het fonds. 9.3 Indien de overleden deelnemer spaarmodule geen nagelaten partner of kinderen heeft, vervalt het spaarmodule-saldo aan het fonds. Artikel 10 Scheiding In geval van scheiding, waaronder in dit artikel zowel echtscheiding als scheiding van tafel en bed, als ook beëindiging van een geregistreerd partnerschap van een deelnemer spaarmodule wordt verstaan, is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. In dat geval wordt het te verevenen deel van het spaarmodulesaldo als volgt bepaald: De helft van het depot waarop de deelnemer spaarmodule recht heeft gekregen gedurende de deelnemingsjaren tussen de datum van de huwelijkssluiting, respectievelijk de sluiting van het geregistreerde partnerschap en de datum van de scheiding, tenzij bij huwelijkse voorwaarden of bij een bij geschift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding anders wordt overeengekomen. Artikel 11 Fiscale bepalingen 11.1 Het spaarmodule-saldo uit hoofde van deze spaarmoduleregeling kan niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet. Vervreemding of elke andere handeling, waardoor de (gewezen) deelnemer enig recht op zijn spaarmodule-saldo aan een derde toekent, is nietig Het bepaalde in 11.1 is niet van toepassing in geval van het verlenen van zekerheid voor het verkrijgen van uitstel van betaling als bedoeld in artikel 25, lid 5 van de Invorderingswet, vervreemding plaatsvindt op grond van artikel 57 lid 5 van de Pensioenwet, dan wel de overige in artikel 64 lid 1 van de Pensioenwet genoemde uitzonderingen in het kader van verdeling van pensioen bij scheiding Volmacht tot invordering van uitkeringen uit hoofde van het spaarmodule-saldo, onder welke vorm of welke benaming ook verleend, is steeds herroepelijk Elk beding, strijdig met het bepaalde in de voorgaande leden, is nietig De overeenkomstig deze spaarmodule-regeling aangekochte pensioenen zullen samen met de pensioenen van dezelfde soort uit hoofde van het pensioenreglement van het fonds nimmer meer bedragen dan de hieronder aangegeven maximum percentages: a. Ouderdomspensioen: maximaal 100% van het pensioengevende salaris dan wel het laatste hogere feitelijke salaris van de deelnemer spaarmodule voor zover dat krachtens de Wet op de loonbelasting 1964 als pensioengevend loon mag worden aangemerkt, verminderd met een bedrag ter grootte van de bruto AOW-uitkering voor een gehuwd persoon met een partner van 65 jaar of ouder, vermeerderd met de vakantietoeslag. b. Partner- en nabestaandenpensioen voor de kinderen: maximaal 70% respectievelijk 14% (28% voor volle wezen) van het bereikbare salaris als bedoeld in onderdeel a, met dien verstande dat rekening wordt gehouden met artikel 18a lid 8 van de Wet op de loonbelasting Het gedeelte van het spaarmodule-saldo dat als gevolg van de maximering in lid 5 van dit artikel niet voor pensioen kan worden aangewend, zal als een bedrag aan de rechthebbende worden uitgekeerd onder aftrek van de daarover verschuldigde belastingen (waaronder mede begrepen premies sociale volksverzekeringen). Artikel 12 Risico s 12.1 Het rendement op depot A kan ook negatief zijn, bijvoorbeeld bij een daling van de beurskoersen. Dan zal uw spaarmodulesaldo dus afnemen met dit negatieve rendement. Depot B kent dit risico niet Het fonds kan ook op enig moment in zwaar weer geraken. Hoewel het bestuur van het fonds zich er tegen verzet zijn de huidige regels van De Nederlandsche Bank (gebaseerd op de Europese situatie) dat als de dekkingsgraad van het fonds onder de 100% daalt (dekkingsgraad per 30 november ,2%) en tot afstempeling van de pensioenaanspraken zou moeten worden overgegaan, dan zouden de spaarsaldi niet mogen worden ontzien. Deze saldi worden dan evenredig gekort. Het bestuur onderkent het potentiële risico. Artikel 13 Algemene bepalingen 13.1 Op het spaarmodule-saldo dat krachtens deze spaarmoduleregeling wordt verkregen, zijn de bepalingen van de statuten en pensioenreglement van het fonds zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij in dit reglement anders wordt aangegeven of uit de context van deze spaarmoduleregeling anders moet worden afgeleid Indien op grond van artikel 5.4 van het pensioenreglement van het fonds de pensioendatum wordt vervroegd, vindt eveneens de aanwending van het spaarmodule-saldo als bedoeld in artikel 6 van dit reglement plaats. De partner dient in te stemmen met de vervroeging van de pensioendatum De deelnemer spaarmodule krijgt jaarlijks een schriftelijke opgave van het krachtens deze spaarmodule-regeling opgebouwde spaarmodule-saldo en een opgave van de waardeaangroei over het voorafgaande kalenderjaar Deze spaarmodule-regeling kan onder meer als gevolg van gewijzigde procedures bij het fonds worden herzien en wel met inachtneming van artikel 20 van de statuten van het fonds. Artikel 14 Inwerkingtreding Dit reglement is in werking getreden op 1 januari

8 Bijlage 1 Beleggingsvormen spaarmodule De depots bestaan uit beleggingen in depot A of depot B. Depot A is een belegging in de strategische mix van het fonds. Het gemeten rendement binnen het fonds wordt bij of afgeschreven bij het spaarsaldo per 1 januari van het jaar. De strategische mix voor het fonds bedraagt 60% vastrentende waarden (obligaties en/of leningen) en 40% zakelijke waarden (aandelen en/of vastgoed). Depot B is een belegging in liquiditeiten. Dit depot B rendeert met een 12-maandsdepositorente die jaarlijks op 1 januari van het desbetreffende jaar vastgesteld wordt. De rente wordt vastgesteld op de Euribor 12-maandsrente op 30 december van het voorafgaande jaar verminderd met een afslag van 0,2%. Deze rentevoet is onder aftrek van bovenstaande afslag: Per 1 januari ,31% Per 1 januari ,75% Per 1 januari ,34% Per 1 januari ,36% Bijlage 2 Omzettingsfactoren De in deze bijlage opgenomen factoren gelden vanaf 1 januari 2014 voor een periode van 1 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de factoren bij bestuursbesluit worden aangepast. Voorbeeld 1 Indien bijvoorbeeld voor een 40-jarige deelnemer die uit dienst is getreden spaarmodule-saldo dient te worden omgezet dan worden de volgende aanspraken verkregen. Ouderdomspensioen vanaf leeftijd 65 : 128,94 (=1.000 : (6, % x 1,302) ) Latent nabestaandenpensioen : 90,26 (= 70% x 128,94) Latent wezenpensioen : 18,05 (= 14% x 128,94) 8 Voorbeeld 2 Indien bijvoorbeeld door overlijden aan een 35-jarige deelnemer een ingegaan nabestaandenpensioen moet worden toegekend vanuit een spaarmodule-saldo van 1.000, dan wordt de volgende aanspraak ingegaan nabestaandenpensioen verkregen. Ingegaan nabestaandenpensioen : 35,44 (=1.000 : 28,216) Voorbeeld 3 Indien bijvoorbeeld door overlijden aan een 35-jarige deelnemer een ingegaan nabestaandenpensioen moet worden toegekend vanuit een spaarmodule-saldo van 1.000, maar er is ook nog een wees van 10 jaar, dan worden de volgende aanspraken verkregen. Ingegaan nabestaandenpensioen : 33,54 (=1.000 : (28, % x 8,002) ) Ingegaan wezenpensioen : 6,71 (=33,54 x 20%) Wezenpensioen tot Wezenpensioen tot Leeftijd Wezenpensioen tot Leeftijd leeftijd 18 Leeftijd leeftijd 18 leeftijd , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000

9 Tabel omzettingsfactoren Leeftijd Ouderdomspensioen vanaf leeftijd 67 Latent nabestaanden pensioen Ingegaan nabestaanden pensioen Leeftijd Ingegaan nabestaanden pensioen 18 2,864 0,546 30, , ,983 0,568 30, , ,107 0,590 30, , ,236 0,613 30, , ,370 0,637 30, , ,509 0,662 30, , ,654 0,689 29, , ,804 0,717 29, , ,960 0,746 29, , ,122 0,777 29, , ,291 0,809 29, , ,465 0,842 29, , ,646 0,876 29, , ,834 0,912 28, , ,029 0,949 28, , ,230 0,988 28, , ,439 1,028 28, , ,655 1,070 28, , ,878 1,113 28, , ,108 1,158 27, , ,346 1,205 27, , ,591 1,253 27, , ,844 1,302 27, , ,103 1,352 26, , ,370 1,405 26, , ,643 1,459 26, , ,924 1,515 26, , ,211 1,572 25, , ,505 1,631 25, , ,805 1,691 25, , ,111 1,751 24, , ,425 1,813 24, , ,747 1,875 24, , ,077 1,938 23, ,415 2,001 23, ,763 2,065 23, ,124 2,128 22, ,498 2,192 22, ,886 2,255 21, ,288 2,318 21, ,706 2,379 21, ,139 2,441 20, ,586 2,502 20, ,047 2,562 19, ,520 2,622 19, ,004 2,679 18, ,497 2,733 18, ,996 2,783 17, ,498 2,828 17, ,002 2,868 16,634 9 Voor tussenliggende leeftijden kan lineair worden geïnterpoleerd. In de bovengenoemde tabel worden geen afkoopfactoren voor het wezenpensioen in beschouwing genomen.

10 Bijlage 3 Individuele spaarmodule-bijdragen Uitgangspunt is dat de werknemer in het verleden niet de fiscaal maximaal toegestane ruimte heeft benut. Indien de deelnemer gebruik wil maken van de mogelijkheid een pensioenkapitaal op te bouwen door het storten van vrijwillige bijdragen, kan aan de hand van het bepaalde in deze bijlage beoordeeld worden of de fiscale ruimte hiervoor aanwezig is. De fiscale ruimte wordt bepaald door de niet benutte pensioenruimte in enig jaar te vertalen naar een voor dat jaar geldende beschikbare premie. Voor het vaststellen van de ruimte dient het verschil tussen de fiscaal maximaal mogelijke opbouw en de feitelijke opbouw voor het betreffende jaar te worden genomen. Een en ander volgens de uitwerking van inhaal en inkoop van pensioen door middel van beschikbare premies, zoals gepubliceerd in het Besluit van 23 oktober 2007 nr. CPP2007/552M, en voor zover de benodigde gegevens om de ruimte vast te stellen, beschikbaar zijn en conform de staffel zoals omschreven in artikel 4 lid 3 van het spaarmodule-reglement. Meetellende dienstjaren voor vrijwillige pensioenopbouw Het aantal dienstjaren, voor zover dat op grond van fiscale regelgeving mogelijk is, dat kan meetellen bij de berekening van de ruimte voor vrijwillige pensioenopbouw, is als volgt bepaald: Het aantal dienstjaren dat de deelnemer tot de berekeningsdatum heeft. Het aantal extra dienstjaren dat de deelnemer door middel van waardeoverdracht bij de stichting heeft ingebracht. Dienstjaren doorgebracht in een parttime-functie tellen mee naar evenredigheid van het parttime-percentage. Pensioengrondslag bij inhaal van pensioen 1. Inhaal pensioen over jaren vanaf 2001 Voor inhaal pensioen over de jaren vanaf 2001, dient voor de berekening van de beschikbare premies te worden uitgegaan van het feitelijk genoten pensioengevend loon van het betreffende jaar. Het inhaalpensioen mag op grond van het Besluit van 23 oktober 2007 en de Handreiking van 29 mei 2007, worden aangepast aan de loon- of prijsontwikkeling of worden opgerent, door middel van vermenigvuldiging met een samengestelde factor van 1,04 voor elk jaar gelegen tussen het einde van het in te halen jaar en de aanvang van het jaar waarin de inhaal plaatsvindt Inhaal pensioen over jaren tot 2001 Als het werkelijke salarisverloop over de verstreken dienstjaren niet bekend is, is het fiscaal niet toegestaan om voor het bepalen van de pensioengrondslag uit te gaan van het feitelijke salaris op het moment van de inhaal. Daarnaast is het fiscaal niet toegestaan om bij de berekening van de beschikbare premieregeling rekening te houden met inflatie. In het Besluit van 28 april 2003 is een overgangsmaatregel opgenomen voor de berekening van het inhaalpensioen voor de jaren tot De Handreiking van 29 mei 2007 bepaalt dat deze overgangsmaatregel van toepassing blijft op deze situatie. Als overgangsmaatregel heeft de staatssecretaris goedgekeurd (Besluit van 28 april 2003) dat voor toepassing van de staffels van bijlage 1 van het Besluit van 23 oktober 2007 de berekening van de inhaalpremie voor de jaren tot 2001 mag plaatsvinden op basis van: a. een fictieve salarisontwikkeling; en b. een vaste peildatum. Uitgangspunt is toepassing van het forfaitair bepaald loon. Dit heeft tot gevolg dat niet van belang is of de historische gegevens bekend zijn. a. Fictieve salarisontwikkeling Het fictieve salaris kan worden berekend door het feitelijk genoten pensioengevend loon uit het jaar 2001 terug te rekenen met de wettelijke loopbaanontwikkeling zoals genoemd in artikel 18a, derde lid, onderdeel b van de Wet op de Loonbelasting Dit fictieve salaris behoeft niet verder te worden gecorrigeerd voor inflatieaanpassing. De berekende premie tot 2001 mag niet worden opgerent. Het fictieve salaris is gelijk aan het feitelijk in 2001 genoten pensioengevend loon, vermenigvuldigd met de terugrekenfactor, zoals opgenomen in bijlage 1 van het Besluit van 11 december 2002, nr. CPP2002/1448M. Vervolgens dient dit fictieve salaris te worden verminderd met de voor 2001 in de basisregeling gehanteerde franchise. b. Vaste peildatum De peildatum waarop de leeftijd van de werknemer wordt bepaald, welke dient te worden gehanteerd bij de bepaling van de beschikbare premie over elk verstreken jaar, ligt op 1 januari van dat jaar. Voor het berekenen van de vrijwillige maximale bijdrage vindt eenmalig een berekening plaats op grond van de gegevens per datum indiensttreding. De berekening bestaat uit de volgende stappen: 1. Vaststelling van alle vóór 8 juli 1994 opgebouwde pensioenaanspraken, inclusief reeds toegekende indexaties, verkregen uit dienstbetrekkingen bij vorige werkgevers en daarmee verbonden lichamen als bedoeld in artikel 10a, tweede lid van het Uitvoeringbesluit loonbelasting Berekening van de actuariële contante waarde van de onder punt 1 vastgestelde aanspraken naar het moment van indiensttreding bij de huidige werkgever. 3. Berekening van de fictieve aanspraken over de diensttijd vóór 8 juli 1994 indien de huidige pensioenregeling in die periode van kracht zou zijn geweest. Hierbij wordt uitgegaan van het pensioengevend loon bij indiensttreding bij de huidige werkgever. 4. Van deze fictieve pensioenaanspraak wordt de actuariële contante waarde berekend naar het moment van indiensttreding bij de huidige werkgever. 5. Indien de volgens punt 4 berekende waarde hoger is dan de volgens punt 2 berekende waarde kan het verschil als beschikbare premie in een aanvullende beschikbare premieregeling worden gestort.

11 extra sparen in spaarmodule Naam en voorletters: Werkmaatschappij: geboortedatum: personeelsnr.: Te sparen bedrag: Werknemer verzoekt om met ingang van de volgende inhouding(en) op het brutoloon te plegen en te storten in de spaarmodule van Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959: per loonperiode (minimaal 25 per maand of 4 weken); per jaar (in veelvouden van 100), eenmalig of jaarlijks, & & bij uitbetaling van uw (geef keuze aan): vakantiegeld winstuitkering 13e maand De aangegeven jaarlijkse inhouding vindt plaats voor zover het bedrag van de bron(nen) toereikend is. (aantal) bovenwettelijke vakantie-uren 1 Werknemer, kiest voor inleg in: depot A 2 depot B 2 eindejaarsgratificatie De werknemer verklaart geen fiscaal bovenmatige stortingen te verrichten. Het Telegraafpensioenfonds maakt een fiscale toets maar de verantwoordelijkheid voor fiscaal bovenmatig sparen blijft bij de werknemer. Werknemer vult dit formulier eenmalig in. Dit formulier geldt tot wederopzegging. Na goedkeuring kan de deelname niet meer gewijzigd worden anders dan door invulling van het formulier extra sparen spaarmodule Stichting-Telegraafpensioenfonds De werknemer kan daarmee uiterlijk op 1 december van het lopende jaar wijzigingen doorgeven die het volgende kalenderjaar ingaan. Beëindiging van deelname kan gedurende het lopende kalenderjaar. Stoppen met inleg: Werknemer verzoekt om met ingang van de inhouding op het brutoloon ten behoeve van de spaarmodule te stoppen. Aldus overeengekomen en getekend d.d te Handtekening werknemer: Handtekening directeur pensioenfonds: Bovenwettelijke vakantie-uren Bij inleg van bovenwettelijke vakantie-uren dient de werknemer onderstaande verklaring door de leidinggevende te laten ondertekenen. De leidinggevende verklaart hierbij dat het verlofsaldo toereikend is voor de hierboven vermelde inleg. Tevens verklaart leidinggevende hierbij dat het aantal uren op het verlofsaldo in mindering gebracht zal worden. 11 Naam leidinggevende: Handtekening leidinggevende: 1 Het aantal opgegeven vakantie-uren wordt - op basis van het geldende salaris - omgerekend in een geldbedrag in euro s. Dit geldbedrag wordt in de spaarmodule gestort. Het aantal vakantie-uren moet ieder jaar opnieuw worden opgegeven. 2 Depot A = beleggingsmix pensioenfonds, Depot B = geldmiddelen op basis van rentevergoeding. Dit formulier kunt u opsturen naar: Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Postbus EB Amsterdam

12 Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Postbus 376, 1000 EB Amsterdam

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Deelname... 5

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities... 5. Artikel 2 Werkingssfeer... 5. Artikel 3 Deelname... 5 spaarmodule reglement geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities.................................................................................................... 5 Artikel 2 Werkingssfeer.............................................................................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 Karakter pensioenregeling Artikel 4 Deelname...

Inhoudsopgave. Artikel 1 Definities Artikel 2 Werkingssfeer Artikel 3 Karakter pensioenregeling Artikel 4 Deelname... spaarmodule reglement geldig vanaf 1 januari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 5 Artikel 2 Werkingssfeer... 5 Artikel 3 Karakter pensioenregeling... 5 Artikel 4 Deelname... 5 Artikel 5 Individuele

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave:

Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino. Inhoudsopgave: 1 REGLEMENT VOOR VRIJWILLIGE EIGEN BIJDRAGEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Uitgangspunten van de regeling / omschrijving pensioenaanspraken

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2015) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (versie 1 januari 2014) Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate (Pensioenfonds Ten Cate) Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo

Nadere informatie

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011

REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2011 REGLEMENT PENSIOENSPAREN van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2011 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Bezoekadres: Brugstraat 2, Almelo Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003

VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS. Per 01-01-2003 VRIJWILLIGE PENSIOENSPAARREGELING VAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTER DOUGLAS Per 01-01-2003 Met ingang van 5-9-2014 is dit pensioenreglement gesloten voor nieuwe werknemers. Deze vrijwillige spaarregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing 31-12-2009 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Gasunie

Stichting Pensioenfonds Gasunie Stichting Pensioenfonds Gasunie Pensioenspaarreglement Behorende bij het Pensioenreglement 2013 Voor werknemers die op of na 1 januari 1950 zijn geboren, dan wel voor werknemers die na 30 juni 2013 bij

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE.

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE. "Pensioenreglement III Individueel aanvullend pensioen ten behoeve van levenslang ouderdomspensioen 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen

Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek. Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen Stichting Pensioenfonds N.V. W.A. Hoek s Machine- en Zuurstoffabriek Pensioenreglement: pensioenspaarregeling op basis van kapitaalsparen PENSIOENSPAARREGLEMENT VAN DE STICHTING PENSIOENFONDS N.V. HOEK

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006

Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 Bijlagen bij Pensioenreglement 2006 In dit document zijn de bijlagen 2 t/m 6 van Pensioenreglement 2006 opgenomen. Bijlage 2 - Ruilvoeten* 1/2/3/4 In deze Bijlage zijn de ruilvoeten vastgelegd zoals bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP)

Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Het Individueel Aanvullend Pensioen (IAP) Waarom een Individueel Aanvullend Pensioen? Met ingang van 2006 is de wetgeving met betrekking tot VUT, prepensioen en levensloop aangepast. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017

Reglement excedent-premieregeling. Versie: 1 juli 2017 Reglement excedent-premieregeling Versie: 1 juli 2017 Inhoudsopgave I De excedent-premieregeling van BPL Pensioen... 3 Artikel 1 Welke pensioensoorten biedt mijn excedent-premieregeling?... 3 Artikel 2

Nadere informatie

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds)

BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BESCHIKBARE PREMIE REGELING (DC-Pensioenfonds) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 1. De pensioenovereenkomst zoals neergelegd in dit reglement draagt het karakter van een premieovereenkomst. 2. De ingevolge

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst

Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst Bijlage 1 bij de pensioenovereenkomst van Janssen Biologics B.V. Janssen Cilag B.V. Johnson & Johnson Medical B.V. Johnson & Johnson Consumer B.V. Mentor Medical Systems B.V. Crucell Holland B.V. Versie

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen)

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedek- kingsbedrijven (Bpf-Bitumen) 7a 7.1 Algemeen 60 7.2 Deelnemers 62 7.3 Premies 62 7.4 Ouderdomspensioen 63 7.5 Vervroegd pensioen 63

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING

PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN

Bijlagen. Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Versie 1 januari 2013 PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Bijlagen PENSIOENREGLEMENT UNISYS PENSIOENKAPITAALPLAN PENSIOENREGLEMENT UNISYS COMBI PENSIOEN UNISYS PENSIOENREGLEMENT, 12 E NOTA VAN WIJZIGING Versie 1 januari

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 12.0 - Tekst van 6 december 2013 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2013 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland

Reglement. Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Reglement Compensatieregeling pensioen RTL Nederland 1 juli 2013 1 Inhoudsopgave Compensatieregeling pensioen RTL Nederland Artikel 1.1 Wat bedoelen we met bepaalde begrippen en afkortingen in dit reglement?

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PENSIOENSPAARREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing augustus 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Doel van de regeling 4 Artikel 3 Deelnemerschap

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001

Pensioenreglement BETEREXCEDENT. <WERKGEVER> Contract: <LEDNR>/001 Pensioenreglement BETEREXCEDENT Contract: /001 Versie 1 januari 2015 met grondslagen per 1 januari 2015 1 Hoofdstuk I Algemene inleidende bepalingen Artikel 1 Definities 1. In dit Pensioenreglement

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015

Tabellenboek 2015. Stichting Pensioenfonds ING. Geldig vanaf 01-01-2015 Tabellenboek 2015 Stichting Pensioenfonds ING Geldig vanaf 01-01-2015 i Inhoudsopgave A. Uitgangspunten 1 B. Reglement Basisregeling Pensioen 62 4 B.01. Herschikking van partner- en ouderdomspensioen 4

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte

Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Overgangsregeling ECI 15 jaarsoptie Uitstel financiering van over het verleden in te kopen pensioenruimte Artikel 1 Definities a) Werkgever ECI B.V. gevestigd te Vianen en de volgende aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35

Oudedagregelingen. 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29. 6b.30 6b.31. 6b.32. 6b.33 6b.34 6b.35 64 6b.19 6b.20 6b.21 6b.22 6b.23 6b.24 6b.25 6b.26 6b.27 6b.28 6b.29 6b.30 6b.31 6b.32 6b.33 6b.34 6b.35 Deelnemers 66 Premies 66 Ouderdomspensioen 67 Vervroegd pensioen 67 Uitruil ouderdomspensioen in

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008

Reglement Vervroegde Individuele Pensionering. DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Reglement Vervroegde Individuele Pensionering DSM Resins B.V. Uitgave januari 2008 Inhoud Pag. Omschrijving 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Deelname aan de VIP-regeling 4 Artikel 3 Inhoud VIP-regeling

Nadere informatie

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Kenmerken en voorwaarden regeling nettopartnerpensioen De regeling nettopartnerpensioen is een product van Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Over deze kenmerken en voorwaarden Het doel van

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Reglement Fiscaal Onzuivere Aansprakenregeling Netto Aanvullende Pensioenregeling Versie 16.0 - Tekst van 21 december 2015 Karakteristiek van de regeling `Fiscaal

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

(Echt)scheiding en uw pensioen

(Echt)scheiding en uw pensioen (Echt)scheiding en uw pensioen 20141113 (echt)scheiding en uw pensioen def.docxn INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Ouderdomspensioen 3 2.1. Uw ouderdomspensioen bij het einde van de partnerrelatie 3 2.2.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds

Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds Pensioenreglement 2014: vrijwillige beschikbare premieregeling Stichting Notarieel Pensioenfonds VOORWOORD Per 1 januari 2014 kent de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor notarissen, toegevoegd notarissen

Nadere informatie

Beschikbare premieregeling De premie

Beschikbare premieregeling De premie Uw werknemers bouwen op bij bpfbouw in de Pensioenregeling Bouwnijverheid. De regeling kent een maximum salaris. Dit maximum wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt op 1 januari 2013 55.348,13 (inclusief

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland. Pensioenreglement. Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Januari 2007 Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave ALGEMEEN...3 Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen...3 Deelneming...5

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP

Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP BZK Wijziging pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP 19 december 2007/Nr. 2007-0000550234 DGMOS/DAOS/Afd. A&A De Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gelet op artikel 4, zesde

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015

Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN (TOP) 1 januari 2015 1 Pensioenfonds TNO REGLEMENT EXTRA PENSIOEN NETTO PENSIOEN EN TIJDELIJK OUDERDOMSPENSIOEN

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen

BeterExcedent pensioen werknemer BeterExcedent pensioen BeterExcedent werknemer BeterExcedent wrkn.20130301 Deze brochure gaat over de Pensioenregeling BeterExcedent, de excedentregeling van het Bedrijfstakfonds voor de Bouwnijverheid (bpfbouw). Wanneer u via

Nadere informatie

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken

REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken REGLEMENT TIJDSPAARREGELING In de Metaal en Technische Bedrijfstakken INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES...3 2. ALGEMENE BEPALINGEN...5 3. INLEG TIJDSPAARREKENING...6 4. VERLOF...8 5. UITKERINGEN... 9 6. BEËINDIGING

Nadere informatie

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling

6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling 6.12 Vrijwillige pensioen bijspaarregeling Van toepassing op: - Medewerkers van 18 ar en ouder. Doel: - De mogelijkheid bieden aan medewerkers met een variabel inkomen, en/of met een opgelopen pensioenhiaat

Nadere informatie

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV

Netto verzekering Partner- en wezenpensioen. van. De Nederlandsche Bank NV Netto verzekering Partner- en wezenpensioen van Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (Uitgave 2015) Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV Dit document bevat de tekst van

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie