Aanpassing starterslening en resultaten 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing starterslening en resultaten 2016"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing starterslening en resultaten 2016 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Per moet op een starterslening vanaf de eerste dag worden afgelost. In de afgelopen periode werd door het Rijk een uitzondering voor de starterslening gemaakt op het verplicht aflossen. Om dit stimuleringsinstrument te houden heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de lening gewijzigd. Om aan de nieuwe regels te voldoen wordt de Verordening VROM Startersregeling Nijmegen 2012 ingetrokken en de Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 vastgesteld. Tegelijkertijd informeren we de raad over de resultaten van de starterslening in Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. RO10, Bas Böhm, 3436 Datum ambtelijk voorstel 26 april 2017 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De brief aan de raad met de resultaten van de starterslening over 2016 vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. De Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening VROM Startersregeling Nijmegen. 2. De inwerkingtreding van de verordening te bepalen op de dag na bekendmaking, waarbij aan de verordening terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 januari Steller Bas Böhm Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 27 juni 2017 Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.3 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Per moet op een starterslening vanaf de eerste dag worden afgelost. In de afgelopen periode werd op het verplicht aflossen een uitzondering voor de starterslening gemaakt in de eerste drie jaar. Om dit stimuleringsinstrument te houden heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de lening gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de introductie van de combinatielening naast de starterslening. Uit de combinatielening wordt de aflossing van de starterslening betaald. Met het bedrag waarmee de starterslening wordt afgelost, stijgt de combinatielening. Op die manier blijft behouden dat starters in de eerste 3 jaar geen lasten hebben over de starterslening en wordt voldaan aan de verplichte wettelijke aflossingseis. Hierdoor houden starters recht op hypotheekrenteaftrek. Om aan de nieuwe regels te voldoen stellen we aan de raad voor de Verordening VROM Startersregeling Nijmegen in te trekken en de Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 vast te stellen. Tegelijkertijd informeren we de raad over de resultaten van de starterslening in Juridische aspecten Door aanpassing wordt de verordening afgestemd op de laatste financiële voorwaarden die gelden bij verstrekking van startersleningen. Omdat de nieuwe landelijke regels over de starterslening per 1 januari 2017 van kracht zijn, stellen we voor de verordening met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking te laten treden. Dit heeft geen gevolgen voor reeds verstrekte startersleningen in dit jaar. 3 Doelstelling 1. Starters op de koopmarkt ondersteunen en een stimulans aan de Nijmeegse woningmarkt blijven geven. 2. De raad te informeren over de resultaten van de starterslening in Argumenten 1. Blijvende behoefte aan startersleningen In Nijmegen worden sinds 2005 startersleningen verstrekt. In het begin met beperkt budget en sinds 2012 is er continu voldoende budget beschikbaar voor verstrekking van startersleningen. Dit heeft geleid tot verstrekking van exact 500 leningen van 2005 tot en met 2016, waarvan bijna 300 in de afgelopen drie jaar. De woningmarkt is weliswaar aangetrokken, maar het blijft vanwege strenge hypotheekvoorwaarden voor starters lastig om een eerste huis te kopen. Ook uit het aantal verstrekte leningen blijkt een duidelijke behoefte aan startersleningen. 2. Voldoen aan laatste regels Door aanpassing van de verordening wordt volledig voldaan aan de laatste regels. In de verordening wordt verwezen naar de informatiemap, inclusief uitvoeringsregels, van de SVn waardoor de verordening ook in de komende periode up-to-date blijft. 3. Geen meerwerk en verbeterkosten Tot op heden was het mogelijk om meerwerk bij nieuwbouw via de starterslening mee te financieren. Verbeterkosten bij bestaande woningen konden in Nijmegen nooit meegefinancierd worden. De reden om meerwerk via de starterslening te financieren was dat nieuwbouwwoningen in het verleden opgeleverd konden worden zonder badkamer en/of keuken. Ze waren niet bewoonbaar. Tegenwoordig toetst SVn op de NHG voorwaarde dat een nieuwbouwwoning bewoonbaar dient te zijn. We stellen daarom voor om meerwerk bij nieuwbouw en verbeterkosten bij bestaande bouw niet mee te financieren. De starterslening

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 is er als steun in de rug bij het kopen van een eerste woning. Niet om een woning mee te verbeteren. 4. Jaarlijkse resultaten en risico s monitoren De resultaten van de starterslening monitoren we elk jaar. Hierdoor behouden we een goed beeld van het gebruik en de behoefte aan startersleningen. Tevens monitoren we het betaalgedrag van huishoudens met een starterslening en het aantal verkopen met verlies om te kunnen beoordelen of de risicobeoordeling nog up to date is. 5 Klimaat Dit voorstel heeft geen relatie met het klimaat- en energievraagstuk en onze doelstellingen op dat terrein. 6 Financiën Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. De voorwaarden voor de starterslening veranderen niet. Zo blijft de maximale koopprijs van een woning en mag een starter nooit eerder woningeigenaar zijn geweest. Zowel de eerste hypotheek als de starterslening dient te voldoen aan de NHG-voorwaarden waardoor de NHG-borging bij gedwongen verkoop blijft gelden. De nieuwe combinatielening wordt uitgegeven door de SVn. Dit is een consumptieve lening die niet in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Ten opzichte van de huidige starterslening kan dit een heel beperkt financieel nadeel voor de starter opleveren; zo n twee euro per maand. De combinatielening valt niet onder de borging van NHG. Daarom heeft SVn besloten in het geval van een verliesdeclaratie bij NHG, de resterende Combinatielening voor haar rekening te nemen. Hiermee is het risico van verlies bij verkoop voor gemeenten en starters gelijk aan de oude situatie; nagenoeg nihil. Starters en gemeenten worden in geval van een verliesdeclaratie bij NHG niet met een onverwachte restschuld geconfronteerd. 7 Participatie en Communicatie SVn heeft informatie verschaft over het betaalgedrag en verkopen met verlies. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden over aanpassing van de verordening. 8 Uitvoering en evaluatie De brief aan de raad te verzenden en raad voor te stellen de verordening aan te passen. Jaarlijks monitoren we de resultaten van de starterslening en informeren de raad hierover. 9 Risico Er zijn geen risico s verbonden aan dit voorstel. Bijlage(n): Raadsvoorstel, Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017, brief aan de raad

4 Ruimtelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) Postbus HG Nijmegen Datum 27 juni 2017 Ons kenmerk RO10/ Contactpersoon Bas Böhm Onderwerp Resultaten starterslening 2016 Datum uw brief Doorkiesnummer (024) Geachte leden van de raad, In deze brief informeren wij u over de resultaten over 2016 van de starterslening. Hierbij geven wij informatie over het aantal startersleningen, het type woning en de locatie en informatie over kopers en verkopers: waar komen ze vandaan en waar verhuizen verkopers naartoe? Tot slot informeren wij u over het betaalgedrag van de starters en het beschikbaar budget voor het verlenen van nieuwe startersleningen. Cofinanciering door verkopers Sinds 7 november 2012 geldt er een cofinancieringsregel voor verkopers. Dit houdt in dat verkopers maximaal aan de gemeente betalen als de koper van hun woning gebruik maakt van een starterslening. De gemeente leent geld ten behoeve van budget voor de starterslening. Voor een maximale starterslening van zijn kosten en risicoafdekking van het lenen van dit geld Door cofinanciering van verkopers worden deze (gemeentelijke) kosten gehalveerd en kunnen er twee keer zoveel startersleningen worden verstrekt. Resultaten De gemeente verstrekt sinds 2005 startersleningen. Eind 2016 stond het aantal verstrekte leningen op exact 500. In 2016 zijn er in totaal 91 aanvragen voor startersleningen in behandeling genomen waarvan er 78 zijn toegewezen. De resterende 13 aanvragen zijn tussentijds ingetrokken of afgewezen. Ter vergelijking: in 2015 zijn er 90 startersleningen toegewezen, in , in en in Het aantal leningen is daarmee de afgelopen jaren redelijk stabiel. Op het totaal aantal woningverkopen in Nijmegen neemt het aandeel verkopen met een starterslening echter af. De gemiddelde hoogte van de toegewezen startersleningen was in 2016 ruim Zo n lager dan voorgaande jaren. De gemiddelde cofinanciering van de verkopers lag iets boven de

5 Gemeente Nijmegen Ruimtelijke Ontwikkeling Vervolgvel 1 Hieronder gaan we dieper in op de toegewezen startersleningen. We geven aan of een starterslening is gebruikt voor de koop van een bestaande of nieuwbouwwoning, in de bestaande stad of in de Waalsprong, of aanvragers uit Nijmegen komen en wat voor type verkoper het is. Type woning en locatie Startersleningen kunnen worden gebruikt bij de koop van bestaande of nieuwbouwwoningen tot In 2016 zijn veel leningen gebruikt voor de koop van bestaande woningen en in de bestaande stad, respectievelijk 92% en 96% van de leningen. Voorgaande jaren lag het percentage verstrekte leningen in de Waalsprong of voor nieuwbouw tussen de 20% en 40%; een opvallende daling. Ons college verklaart dit enerzijds door een aantrekkende markt voor goedkope (bestaande) koopwoningen onder de en anderzijds door een stijging van de prijzen van nieuwbouwwoningen. Grafiek 1 (links): Startersleningen t.b.v. koop bestaande of nieuwbouwwoning (2016) Grafiek 2 (rechts): Startersleningen in bestaande stad of Waalsprong (2016) Woningkopers en verkopers Sinds 2011 is voorwaarde losgelaten dat een aanvrager minimaal een jaar in Nijmegen woonachtig dient te zijn. Ook in 2016 heeft dit positief bijgedragen aan de slaagkansen van woningzoekenden; 36% van de leningen ging naar een aanvrager van buiten Nijmegen. Gezien de cofinancieringsregeling is het interessant om te kijken naar het type verkopers. Bij invoering van deze regeling werd het risico benoemd dat de bijdrage een drempel voor particuliere verkopers zou opleveren. Uit eerdere monitoring bleek al dat dit niet het geval was, doordat bijna de helft van de verkopen met starterslening door particulieren plaatsvond. In 2016 is dit percentage gestegen naar 71%. Van de verkopers was ongeveer één op de vijf een ontwikkelaar of belegger en één op de tien een woningcorporatie.

6 Gemeente Nijmegen Ruimtelijke Ontwikkeling Vervolgvel 2 Grafiek 3 (links): Herkomst aanvragers starterslening (2016) Grafiek 4 (rechts): Type woningverkopers, gebruikmakend van een starterslening (2016) Betaalgedrag Net als andere jaren informeren wij u over het betaalgedrag van de starters. Onderstaande tabel geeft hier meer informatie over. Cijfers over 2016 heeft SVn nog niet beschikbaar. Tabel 1: Betaalgedrag huishoudens met starterslening t/m 2015 na eerste en tweede hertoetsmoment van het inkomen door SVn. De eerste hertoets is na 3 jaar, de tweede na 6 jaar Nijmegen Gelderland Nederland na 1 e hertoets na 2 e hertoets na 1 e hertoets na 2 e hertoets na 1 e hertoets na 2 e hertoets Afgelost 7% 5% 11% 9% 10% 13% Volledige aflossing 66% 94% 61% 87% 61% 73% en rente Alleen rente 14% 0% 15% 2% 16% 6% Geen rente of aflossing 13% 1% 13% 2% 13% 8% Bron: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlands Gemeenten (SVn) Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het betaalgedrag in Nijmegen wat beter is dan het landelijk gemiddelde. Twee derde van Nijmeegse huishoudens met een starterslening betaalt na 3 jaar de volledige rente en aflossing. Van de huishoudens die dan nog geen rente en/of aflossing betalen betaalt 94% 3 jaar later (na de tweede hertoets) volledig rente en aflossing. Hierbij merken we wel op dat er in Nijmegen nog relatief weinig tweede hertoetsmomenten hebben plaatsgevonden. Voor de risicoanalyse volgen we ook de verkopen met verlies. Uit cijfers van SVn blijkt dat er landelijk tot en met startersleningen bij de SVn in beheer waren. In 2015 en 2016 zijn er landelijk respectievelijke 131 en 112 woningen met verlies verkocht. In beide jaren ging het om 0,4% van de leningen. In geval van een verkoop met verlies wordt een verliesdeclaratie bij het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW, de beheerder van het fondsvermogen van NHG)

7 Gemeente Nijmegen Ruimtelijke Ontwikkeling Vervolgvel 3 ingediend. In Nijmegen heeft dit zich tot en met 2016 twee keer voorgedaan en in beide gevallen is een verliesdeclaratie uitgekeerd door het WEW. Deze cijfers geven geen aanleiding voor aanpassing van de risicoafdekking van maximaal per lening. We blijven het betaalgedrag en de verkopen met verlies uiteraard monitoren. Aanpassing verordening SVn heeft de starterslening in het afgelopen jaar aangepast aan de laatste hypotheekvoorwaarden. Parallel aan deze brief sturen wij uw raad een voorstel voor aanpassing van de verordening aan deze nieuwe starterslening. Hiermee wordt de verordening technisch aangepast, zodat de verstrekking van startersleningen ook in de toekomst juridisch is gewaarborgd. Daarnaast stellen we uw raad voor om meerwerk bij nieuwbouw niet meer via de starterslening te financieren. Tot op heden is dit wel mogelijk; verbeterkosten bij bestaande woningen konden in Nijmegen nooit meegefinancierd worden. De reden om meerwerk via de starterslening te financieren was dat nieuwbouwwoningen in het verleden opgeleverd konden worden zonder badkamer en/of keuken. Ze waren niet bewoonbaar. Tegenwoordig toetst de SVN op de NHG voorwaarde dat een nieuwbouwwoning bewoonbaar dient te zijn. We stellen daarom voor om meerwerk bij nieuwbouw en verbeterkosten bij bestaande bouw niet mee te financieren. De starterslening is er als steun in de rug bij het kopen van een eerste woning. Niet om een woning mee te verbeteren. Vervolg Ons college ziet de starterslening als een nuttig instrument ter bevordering van de doorstroming op de woningmarkt. De woningmarkt is weliswaar aangetrokken, maar het blijft vanwege strenge hypotheekvoorwaarden voor starters lastig om een eerste huis te kopen. De resultaten in de afgelopen jaren laten ook zien dat er in Nijmegen goed gebruik wordt gemaakt van de regeling. Gezien de beschikbare middelen, het betaalgedrag en de financiële markt is onze verwachting dat we in 2017 en (deels) in 2018 naar behoefte startersleningen kunnen verstrekken. Daarna kunnen er nog zo n 5 jaar 30 tot 40 leningen per jaar worden verstrekt. We laten de keuze aan een nieuw stadsbestuur om leningen binnen het beschikbaar budget te blijven verstrekken of nieuw budget te reserveren om zo aan de behoefte te blijven voldoen. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout

8 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 5 juli 2017 / 70/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Aanpassing Verordening Starterslening Programma Wonen Portefeuillehouder B. Velthuis Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 juni 2017 Samenvatting Per moet op een starterslening vanaf de eerste dag worden afgelost. In de afgelopen periode werd door het Rijk een uitzondering voor de starterslening gemaakt op het verplicht aflossen. Om dit stimuleringsinstrument te houden heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de lening gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de introductie van de combinatielening naast de starterslening. Uit de combinatielening wordt de aflossing van de starterslening betaald. Met het bedrag waarmee de starterslening wordt afgelost, stijgt de combinatielening. Op die manier blijft behouden dat starters in de eerste 3 jaar geen lasten hebben over de starterslening en wordt voldaan aan de verplichte wettelijke aflossingseis. Hierdoor houden starters recht op hypotheekrenteaftrek. Om aan deze nieuwe regels te voldoen wordt de Verordening VROM Startersregeling Nijmegen 2012 ingetrokken en de Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 vastgesteld. Voorstel om te besluiten 1. De Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening VROM Startersregeling Nijmegen De inwerkingtreding van de verordening te bepalen op de dag na bekendmaking, waarbij aan de verordening terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 januari Opgesteld door, telefoonnummer, Bas Böhm, 3436,

9 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Per moet op een starterslening vanaf de eerste dag worden afgelost. In de afgelopen periode werd op het verplicht aflossen een uitzondering voor de starterslening gemaakt in de eerste drie jaar. Om dit stimuleringsinstrument te houden heeft het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de lening gewijzigd. De belangrijkste wijziging is de introductie van de combinatielening naast de starterslening. Uit de combinatielening wordt de aflossing van de starterslening betaald. Met het bedrag waarmee de starterslening wordt afgelost, stijgt de combinatielening. Op die manier blijft behouden dat starters in de eerste 3 jaar geen lasten hebben over de starterslening en wordt voldaan aan de verplichte wettelijke aflossingseis. Hierdoor houden starters recht op hypotheekrenteaftrek. Om aan de nieuwe regels te voldoen stelt ons college voor de Verordening VROM Startersregeling Nijmegen in te trekken en de Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 vast te stellen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader In het coalitieakkoord is opgenomen dat de starters een belangrijke doelgroep vormen en we deze doelgroep graag aan de stad behouden. In de Woonvisie is opgenomen dat de koopstarters blijven ondersteunen met de starterslening. 1.2 Relatie met programma De starterslening draagt bij aan het huisvesten van de doelgroep starters, doorgaans jongeren. 2 Doelstelling Starters op de koopmarkt ondersteunen en een stimulans aan de Nijmeegse woningmarkt blijven geven. 3 Argumenten 1. Blijvende behoefte aan startersleningen In Nijmegen worden sinds 2005 startersleningen verstrekt. In het begin met beperkt budget en sinds 2012 is er continu voldoende budget beschikbaar voor verstrekking van startersleningen. Dit heeft geleid tot verstrekking van exact 500 leningen van 2005 tot en met 2016, waarvan bijna 300 in de afgelopen drie jaar. De woningmarkt is weliswaar aangetrokken, maar het blijft vanwege strenge hypotheekvoorwaarden voor starters lastig om een eerste huis te kopen. Ook uit het aantal verstrekte leningen blijkt een duidelijke behoefte aan startersleningen. 2. Voldoen aan laatste regels Door aanpassing van de verordening wordt volledig voldaan aan de laatste regels. In de verordening wordt verwezen naar de informatiemap, inclusief uitvoeringsregels, van de SVn waardoor de verordening ook in de komende periode up-to-date blijft. Omdat de nieuwe landelijke regels over de starterslening per 1 januari 2017 van kracht zijn, stellen we voor de verordening met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017 in werking te laten treden. Dit heeft geen gevolgen voor reeds verstrekte startersleningen in dit jaar. 3. Geen meerwerk en verbeterkosten Tot op heden was het mogelijk om meerwerk bij nieuwbouw via de starterslening mee te financieren. Verbeterkosten bij bestaande woningen konden in Nijmegen nooit meegefinancierd worden. De reden om meerwerk via de starterslening te financieren was dat nieuwbouwwoningen in het verleden opgeleverd konden worden zonder badkamer en/of keuken. Ze waren niet bewoonbaar. Tegenwoordig toetst de SVN op de NHG voorwaarde dat

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 een nieuwbouwwoning bewoonbaar dient te zijn. We stellen daarom voor om meerwerk bij nieuwbouw en verbeterkosten bij bestaande bouw niet mee te financieren. De starterslening is er als steun in de rug bij het kopen van een eerste woning. Niet om een woning mee te verbeteren. 4 Klimaat Dit voorstel heeft geen relatie met het klimaat- en energievraagstuk en onze doelstellingen op dat terrein. 5 Risico s De voorwaarden voor de starterslening veranderen niet. Zo blijft de maximale koopprijs van een woning en mag een starter nooit eerder woningeigenaar zijn geweest. Zowel de eerste hypotheek als de starterslening dient te voldoen aan de NHG-voorwaarden waardoor de NHG-borging bij gedwongen verkoop blijft gelden. De nieuwe combinatielening wordt uitgegeven door de SVn. Dit is een consumptieve lening die niet in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek. Ten opzichte van de huidige starterslening kan dit een heel beperkt financieel nadeel voor de starter opleveren; zo n twee euro per maand. De combinatielening valt niet onder de borging van NHG. Daarom heeft SVn besloten in het geval van een verliesdeclaratie bij NHG, de resterende Combinatielening voor haar rekening te nemen. Hiermee is het risico van verlies bij verkoop voor gemeenten en starters gelijk aan de oude situatie; nagenoeg nihil. Starters en gemeenten worden in geval van een verliesdeclaratie bij NHG niet met een onverwachte restschuld geconfronteerd. 6 Financiën Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 7 Participatie en Communicatie Berichtgeving op de digitale balie en we informeren de makelaardij over de wijzigingen. 8 Uitvoering en evaluatie De nieuwe verordening wordt gepubliceerd. We blijven de gemeenteraad jaarlijks informeren over de resultaten en risico s van de starterslening. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls mr. drs. A.H. van Hout Bijlage(n): Verordening Starterlening gemeente Nijmegen 2017

11 De raad van de gemeente Nijmegen d.d ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d , nummer: 17 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op artikel 2 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening; gelet op de deelnemersovereenkomst d.d. 1 mei 2001 tussen de gemeente Nijmegen en de SVn; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Verordening Starterslening gemeente Nijmegen 2017 Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beiden te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins; b) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

12 c) Gemeenterekening Starterslening: een rekening-courant bij SVn op naam van de gemeente, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort; d) Aanvangsdraagkrachttoets; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHG-regels, waarin ten behoeve van de toewijzing door de gemeente de hoogte van de Starterslening wordt berekend; e) Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening; f) Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening; g) NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te s-gravenhage, verstrekte borgtocht; h) SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM vergunningnummer ;

13 i) Toewijzing: de beschikking van de Gemeente waarin de Gemeente op basis van de door SVn opgemaakte Aanvangsdraagkrachttoets vaststelt dat een Aanvrager in aanmerking komt voor het toekennen van een Starterslening. Artikel 2 Toepassingsbereik 1. De gemeente Nijmegen heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht ten laste waarvan aan Aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening wordt verstrekt. 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen: a) van personen die nooit eerder woningeigenaar zijn geweest; b) voor het verwerven van nieuwe en bestaande koopwoningen in de gemeente Nijmegen waarvan de koopprijs niet hoger is dan ,-- (exclusief bijkomende kosten). Meerwerk en verbeterkosten zijn niet toegestaan voor de berekening van de hoogte van de Starterslening. c) waarbij de verkoper van de te verwerven woning een bijdrage van 50% aan de gemeente Nijmegen levert in de kosten van de Starterslening. Deze kosten zijn 14,3% van het maximumbedrag van ,--, zijnde 5.000,--. De bijdrage is maximaal 2.500, In geval van zelfbouw of bouw in eigen beheer hoeft de Aanvrager geen financiële bijdrage zoals bedoeld in lid 2 sub c te leveren. 4. De Aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

14 5. Recreatiewoningen en zogenaamde tweede woningen zijn uitgesloten van de regeling. Artikel 3 Budget 1. De raad van de gemeente Nijmegen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen. 2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is. 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen. Artikel 4 Bevoegdheid College 1. Het College is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te wijzen. 2. Het College stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening minimaal 3.000,-- en maximaal 20 % van de verwervingskosten bedraagt, met een maximum van , Het College is bevoegd het in het tweede lid sub b artikel 2 en het tweede lid artikel 4 genoemde bedrag jaarlijks te indexeren.

15 4. Het College wijst een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker. 5. Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moet worden verstrekt met NHG. 6. Het College kan aan de toewijzing van Startersleningen nadere voorschriften verbinden. Artikel 5 Procedure aanvraag en toekenning 1. De afhandeling en besluitvorming vinden plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening). 2. Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 3. Het College deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit mee aan de Aanvrager. Artikel 6 Afwijzen aanvraag 1. Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien: a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

16 b) er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen; c) de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; d) de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden. 2. Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. 3. Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. Artikel 7 Voorwaarden SVn Op een Starterslening zijn van toepassing: Algemene bepalingen voor geldleningen, Productspecificaties Starterslening, Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening en Toelichting op een Starterslening, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening. Artikel 8 Hardheidsclausule Het College is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 9 Inwerkingtreding verordening en citeertitel

17 1. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking, zulks met terugwerkende kracht tot en met 1 januari Op dat tijdstip wordt de Verordening VROM startersregeling Nijmegen 2012 ingetrokken. 3. Aanvragen ingediend onder de ingetrokken Verordening worden behandeld volgens de regels van de nieuw vastgestelde Verordening. 4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Starterslening gemeente Nijmegen Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op De griffier, drs. M.A.H. Heffels De burgemeester, drs. H.M.F. Bruls

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel

Raadsbesluit. in in ii iimi min ii. Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Raadsbesluit Onderwerp Verordening Starterslening Gemeente Schijndel en intrekken Verordening VROM Starterlening Schijndel Agenda 19 september 2013, punt 13 De raad van de gemeente Schijndel; gezien het

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Zaaknummer : 155761 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening Starterslening Berkelland wijzigen Collegevergadering : 10 november2015 agendapunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017

Raadsvoorstel 84. Gemeenteraad. Vergadering 1 november Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 Raadsvoorstel 84 Vergadering 1 november 2016 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Starterslening Helmond 2017 B&W vergadering : 4 oktober 2016 Dienst / afdeling : Ontwikkelen en Ondernemen Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen;

*BM1401229* Verordening Starterslening 2014 PAPIER2 BM1401229. De raad van de gemeente Steenbergen; PAPIER2 *BM1401229* BM1401229 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van d.d. 3 juni 2014 Gelet op: De artikelen 147 en 149 Gemeentewet Verordening Starterslening 2014

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013

Datum Agendapunt Documentnummer. 31 juli R09S013 Datum Agendapunt Documentnummer 10 R09S013 Onderwerp Verordening Starterslening Zeewolde 2013 Voorstel Zeewolde Beoogd effect Kader voor het afgeven van Startersleningen. Beslispunten 1. De verordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013. 03 september 2013. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 oktober 2013 Datum voorstel 03 september 2013 Agendapunt Onderwerp Ondersteuning koopstarters op de woningmarkt De raad wordt

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( )

Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas ( ) Overzicht wijzigingen huidig nieuw: Verordening startersleningen Gemeente Peel en Maas (2016-070 04) In de onderstaande notitie zijn wijzigingen in de verordening starterleningen aangegeven de gewijzigde

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Titel: Verordening Starterslening

Titel: Verordening Starterslening Titel: Verordening Starterslening Beschrijving: Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. Om dit maatschappelijk probleem te bestrijden hebben wij, in samenwerking met de

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT

VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT VERORDENING VROM STARTERSLENING 2011 GEMEENTE WOENSDRECHT 1 INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk 1 -Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 -Algemene bepalingen... 3 Artikel 2... 3 Artikel 3... 3 Artikel

Nadere informatie

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân. Gemeente. Ons nummer: R M i l l 11MI llľ111 II11 III III III. Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Gemeente Súdwest-Fryslân Raadsvoorstel gemeente Súdwest-Fryslân Ons nummer: R14.000118 M i l l 11MI llľ111 II11 III III III Onderwerp Raadsvergadering van 3 juli 2014 Commissie Doarp, Stêd en Omkriten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013

Verordening Starterslening. gemeente Lingewaard 2013 Verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2013 1 Verordening Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00805 RV2009.164 Gemeente Bussum Vaststellen VROM starterslening gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Raadsvoorstei 2013.0003758

Raadsvoorstei 2013.0003758 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstei 2013.0003758 Onderwerp Vaststelling Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen/ J.J. Nobel Steller J. Vijfhuizen Collegevergadering

Nadere informatie

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Haaren 2014 De raad van de gemeente Haaren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / InhoudsomschrijvingSoort_document. Raadsvergadering : 13 december Onderwerp : Startersregeling 2017

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / InhoudsomschrijvingSoort_document. Raadsvergadering : 13 december Onderwerp : Startersregeling 2017 Nr.: ZK16006656 / 16-0035617 InhoudsomschrijvingSoort_document RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 13 december 2016 Onderwerp : Startersregeling 2017 Datum : 18 oktober 2016 Korte samenvatting De raad wordt

Nadere informatie

II gemeente Bl* IIISS IITI

II gemeente Bl* IIISS IITI II gemeente Bl* IIISS IITI Oplegnotitie Wijziging Verordening Stimuleringsfonds Starterslening gemeente Brunssum 2014/2 Registratiekenmerk 471776 Gemeenteblad nr. 2014, nr.6 Rol van de raad Met de vaststelling

Nadere informatie

van de gemeente Vlaardingen,

van de gemeente Vlaardingen, Gemeente VIardingen RAADSMEMO Aan De gemeenteraad van Vlaardingen Portefeuillehouder J. Versluijs Onderwerp Wijziging Verordening Starterslening Vlaardingen 2017 Datum Registratienummer Aantal bijlagen

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012,

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 13 maart 2012, Bloomenbadphats Agendapunt: 8(c) Raadsvoordracht Verordening tot wijziging van de verordening VROM Startersregeling Noordwijk 2009 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN GEWIJZIGD RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Initiatiefvoorstel van de CDA-fractie Onderbanken tot vaststelling van de Verordening Startersleningen Onderbanken 2013. Gemeentebladnummer : 2013/9

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld

Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Aan de gemeenteraad Roden, 11 december 2013 î Agendapunt: 5.2/18122013 Documentor.: RV13.0980 Onderwerp Verordening Starterslening 2013 gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon

Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Initiatiefvoorstel startersleningen Gemeente Hollands Kroon Aan de voorzitter van de gemeenteraad In twee van onze voormalige fusiegemeenten konden starters op de woningmarkt gebruik maken van een starterslening.

Nadere informatie

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013

Raadsvoorstel MAASDRIEL. Gemeenteraad 12 december 2013. Kerkdriel, 2 oktober 2013. Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Raadsvoorstel Gemeenteraad 12 december 2013 Kerkdriel, 2 oktober 2013 Onderwerp Starterslening gemeente Maasdriel 2013 Beslispunten 1. Instemmen met het aanbieden van de SVn Starterslening in de gemeente

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. Van: Het college van B&W van 26 maart 2013. Besluiten. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Van: Het college van B&W van 26 maart 2013 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss;

Verordening Blijverslening gemeente Oss 2016 Pagina 1 van 6. Verordening Blijverslening. De raad van de gemeente Oss; Verordening Blijverslening De raad van de gemeente Oss; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juli 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015

Raadsvergadering : 21 september 2015. Voorstelnr. : R 7113. : voortzetting Starterslening. Stadskanaal, 4 september 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigd raadsvoorstel Verordening IBBN 2013 Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Op 19 maart hebben wij

Nadere informatie

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze

Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Verordening Blijverslening gemeente Aa en Hunze Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Blijverslening doet. Bij twee of meer

Nadere informatie

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder:

Gemeente Den Helder. vast te stellen de volgende Verordening VROM-Starterslening Den Helder: Raadsvergadering d.d.: Besluit nummer: Onderwerp: Gemeente Den Helder ConceptversieRWO/Beleidsontwikkelina/Dcr/01092009 Verordening VROM-Starters Stuknummer: bl09.01615 De raad van de gemeente Den Helder;

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM

VERORDENING VROM STARTERSLENING AMSTERDAM Gemeenteblad aadsbesluit Jaar 2007 Afdeling 3A Publicatiedatum 12 oktober 2007 Onderwerp Vaststelling Verordening VOM Starterslening en wijziging van de Verordening op de stadsdelen. De van Amsterdam Gezien

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening starterslening gemeente Overbetuwe 2013-2015 Ons kenmerk: 13RB000015 Nr. 11 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 februari

Nadere informatie

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande

Verordening Pilot SVn Restschuldlening Tichellande Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 131025257

Voorstel aan de raad. Nummer: 131025257 Voorstel aan de raad Nummer: 131025257 Portefeuille: Economie, Wonen, Cultuur & Dienstverlening Programma: 2.4 Sterke Stad Programma onderdeel: 2.4.2 Kwaliteit aanbod versterken Steller: M.L.E. Werkman

Nadere informatie

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter

Starterslening gemeente Woudrichem. Volgnr. 2013-048. Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Onderwerp Volgnr. 2013-048 Starterslening gemeente Woudrichem Portefeuillehouder wethouder B. de Peuter Ambtenaar J. van Soest Afdeling Ruimtelijke Ordening Datum voorstel 24 september 2013 Opiniërende

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710190 Ag nr. : Datum :24-05-07 Onderwerp Aanpassing Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling Boxtel met de daarbij behorende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Startersleningen. Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Startersleningen Nr.: 370 Agendapunt: 16 Datum: 12 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Jan Burger Voorgesteld besluit

Nadere informatie

I. Vast te stellen de bijgevoegde Beleidsregel Haagse Starterslening.

I. Vast te stellen de bijgevoegde Beleidsregel Haagse Starterslening. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.1596 RIS 270275 BELEIDSREGEL HAAGSE STARTERSLENING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Onderwerp: Verordening VROM Starterslening gemeente Overbetuwe 2008-2010 Programma(speerpunt): Woningbouw Ons kenmerk: 07RB000202 Nr. 10 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 11 07/387 o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0054 A 11 07/387 låçéêïéêéw= VROM Starterlening Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dienst Beleid Fysiek ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties van CDA, SGP en ChristenUnie d.d. 14 juni 2012; Raadsbesluit Bleskensgraaf, 23 augustus 2012 Raadsbesluit Programmanaam Bestuurlijk woordvoerder Vergaderkenmerk gezamenlijke vergadering A3-raden Datum vergadering dinsdag 25 september 2012 Agendapunt

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST NR. Nota / advies van: mw. B.C. van Tongeren Behandelende afdeling: staf Datum: 21-02-2011 TITEL: Starterslening KORTE PROBLEEM STELLING/ONDER WERP: Het huidige budget starterslening

Nadere informatie

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF

Afd.hoofd: ~ Via 0 FIN o BMO/Jur. 0 OR o BMO/Com. DADF GEMEENTEBARNEVELD ~~ gemeente Barneveld v L- Aan het college van burgemeester en wethouders AFD. ~(l',o Onderwerp: log~en stukken Nadere voorschriften verbinden aan de toekenning van VROM-Startersleningen.

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3

GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 GEMEENTEBLAD 2007 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Maassluis d.d. 27 februari 2007 tot het vaststellen van de Verordening Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening Duurzaamheidleningen Gemeente Oldebroek De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op de artikelen 147 en 149 van de

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z77888\Raad-00091/7 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 maart 2016; gelet op de bespreking

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 maart 2016, nr. 107872; raadsbesluit 2016, nr. IV-8 gemeente Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; overwegende dat: de duurzaamheidslening bijdraagt aan de realisatie van de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn

Nadere informatie

Verordening VROM Starterslening 2013

Verordening VROM Starterslening 2013 Raadsbesluit 2013 Nr. 69192/73141 De raad van de gemeente Westvoorne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013; B E S L U I T: Tot het vaststellen van de verordening VROM starterslening

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2015; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013

Verordening VROM-starterslening. Gemeente Montfoort 2013 Verordening VROM-starterslening Gemeente Montfoort 2013 Vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013 Verordening VROM-starterslening gemeente Montfoort 2013 2 3 Inhoud Verordening 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid.

Voorstel aan de raad. Nummer: 141046029. Wethouder Financiën, economie en wonen. BLD Ruimtelijk Economisch Beleid. Voorstel aan de raad Nummer: 141046029 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: Wethouder Financiën, economie en wonen 2.4 Sterke stad 2.4.1 Werken aan de basis

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Aanwijzing woningmarktregio

Aanwijzing woningmarktregio Openbaar Onderwerp Aanwijzing woningmarktregio Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In het kader van de nieuwe Woningwet is het de bedoeling dat de schaal van een woningcorporatie

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016;

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6. gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15 november 2016; 4.111111. gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z81802\Raad-00188/6 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 15

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211

Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211 Raadsvoorstel Startersleningen: nieuwe verordening vaststellen agendapunt : bijlage nr. : 2015-211 Raadsvergadering: 26 maart 2015 Commissie: Portefeuillehouder: Ruimte mw. E.C. Konijn-Vermaas Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 161/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Evaluatie VROM Starterslening Gemeente Nijmegen Programma

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wensen en bedenkingen bilaterale prestatieovereenkomsten woningcorporaties Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting

Nadere informatie

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV

Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontbinding Nijmegen Mariënburg BV Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 12 maart 1996 is tussen de gemeente Nijmegen, ING Vastgoed

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College

Ontheffing nachtwinkels. Bloemerstraat 80 te verlenen. Hertogstraat 51 te verlenen. Alleen ter besluitvorming door het College Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontheffing nachtwinkels Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder HMF Bruls en B van Hees Samenvatting De heer Karabetyan uit Nijmegen en de heren Sürvereki uit

Nadere informatie

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 RIDDERKERK Aan de Gemeenteraad Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Ons kenmerk: 596472 Contact: A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 Betreft: Onderzoek Startersleningen

Nadere informatie

Discussienota commissie

Discussienota commissie Discussienota commissie Commissie Ruimte Afdeling en opsteller 23 maart 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/0650272283/e.vandoorn@heerde.nl Portefeuille G.J. van Dijk Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen

Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen ex artikel 39 van D66 over kinderen in huishoudens met een laag inkomen Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016

Gemeente Zoeterwoude. Officiële naam regeling. Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude 2016 Citeertitel Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 oktober Onderwerp: Instelling Fonds en vaststelling Verordening Duurzaamheidslening Krimpen aan den IJssel 2015 Gevraagde Beslissing: Te besluiten

Nadere informatie