Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies"

Transcriptie

1 Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar worden niet voldoende toegepast door technische en financiële barrières, maar voornamelijk door institutionele barrières van de marktordening. De verdeling van verantwoordelijkheden (overheid-markt) beïnvloedt de marktordening en de business cases en bepaalt de kansen voor verdienmodellen. Inzet van System Dynamics, Onderhandelingsspelen en Serious Games kunnen dat verduidelijken en helpen oplossen. Met Stadsregio Arnhem Nijmegen, Stedendriehoek, Netwerkstad Twente en Brainport Eindhoven gaan we hieraan werken op terreinen als energie, mobiliteit en stedelijke transformaties. Daarbij bouwen we voor elke regio een digitale Versnellingsruimte. Inzet van buitenpromovendi geven een nieuwe invulling aan praktijkgerichte wetenschap. 2 Lodewijk Lacroix Zuidvleugel Agglomeratiekracht, connectiviteit en Intelligent Transport Versterking van de agglomeratiekracht door een betere connectiviteit is een prioriteit van de gezamenlijke overheden in de Zuidelijke Randstad. Doel van het consortium is te onderzoeken in hoeverre en hoe Intelligent Transport, en dan in het bijzonder automatische voertuigtechnieken, kunnen bijdragen aan de verbetering van de connectiviteit die nodig is om de regionale economie te versterken. De aanpak is gebaseerd op een samenhangende benadering van Intelligent Transport, verplaatsingen, netwerken en ruimtelijke ontwikkelingen. Het consortium stelt in het onderzoek concrete ruimtelijk-economische opgaven centraal. Hierbij kan worden gedacht aan de bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport, de zich versterkende logistieke relatie tussen de greenport en de mainport, de last mile in het OV en de bijdrage van Intelligent Transport aan concrete verkeersknelpunten in de Zuidelijke Randstad. Het consortium wordt geleid door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de TU Delft.

2 3 Jan Korff de Gidts Kracht van Utrecht-initiatief Bijgaand onze zes zinnen als kern van onze pitch. 1. Wij zijn het burgerinitiatief Kracht van Utrecht, een groep Utrechtse bewoners en experts, die voor onze stadsregio out-of-thebox willen nadenken over onze leefomgeving, gezondheid, mobiliteit, bereikbaarheid in de 21ste eeuw. 2. Wij hebben concrete en doorgerekende alternatieve plannen voor een meer duurzame mobiliteit in stad en regio voor de korte en lange termijn. 3. Wij streven naar een nieuwe integrale visie van de overheid op stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit die past bij de 21ste eeuw. 4. In plaats van de geijkte plannen voor meer asfalt, willen we investeren in duurzame innovatie en slimmere mobiliteitssystemen in en rond de stad om alle potentie die Utrecht heeft, ten volle te benutten. 5. We streven dan ook naar een omslag naar blijvend mooie en bereikbare stadsregio, die veel beter met fiets en rail/ov bereikbaar is en aandacht geeft aan het thema nabijheid en volhoudbaarheid. 6. We zoeken mensen, waarmee we over onze Utrechtse grenzen heen, ook internationaal, kunnen bespreken hoe we wissels kunnen omzetten voor een omslag in denken naar blijvend mooie en bereikbare stadsregio's. 4 Joan Almekinders NIO architecten Samenwerkingsverband: OKRA landschapsarchitecten, Advier Ontwikkelaars in mobiliteit, NIO architecten. Onderwerp: Smart Gates; de volgende generatie Park & Ride Ons team heeft in het kader van een aantal studies en projecten een visie en strategie ontwikkeld op de rol van P+R bij de bereikbaarheid van steden. Uitgangspunt hierbij is een veel bredere samenwerking tussen private en publieke partijen die mogelijk leidt tot een nieuwe, intelligentere plannings- en ontwikkel methodiek voor transferia en park& ride faciliteiten. De visie vertrekt vanuit een sterke koppeling van ruimtelijke kwaliteit en economische haalbaarheid en is tegelijkertijd kritisch naar de conventionele planningsmethodiek zoals wij die in de praktijk hebben ervaren.

3 5 6 Matthieu Zuidema Economisch Instituut voor de Bouw Rolf Tjemmes Gemeente Apeldoorn > Het Economisch Instituut voor de Bouw staat voor economisch onderzoek met als doel om de gebouwde omgeving en daarmee samenhangend de bouwsector beter te laten functioneren. Het belang van de woningmarkt is groot en daarom analyseren we vraag en aanbod en de wisselwerking met gevoerd beleid tot op ieder regionaal schaalniveau. Omdat organisaties die belangrijk zijn voor de economie ruimte nodig hebben, brengen we deze in beeld en laten zien hoe daar in het locatiebeleid mee kan worden omgegaan. Omdat leegstand van gebouwen verspilling is van ruimte en kapitaal, helpen we de omvang van het probleem in kaart te brengen en oplossingsrichtingen te geven voor publieke en private partijen. Omdat investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur en duurzaamheid de econome helpen, brengen we beleidsopties in beeld met optimale verhoudingen tussen kosten en baten. Aanmelding voor Matchmaking: behoefte aan vervolg op "Geslaagd in de stad." 7 Robert van Bommel Royal haskoning DHV Royal Haskoning en One Architecture werken samen aan een toekomstvisie van de leefbare, duurzame en slimme stad. We zijn er van overtuigd dat er een meerwaarde, maar ook noodzaak is voor een integrale aanpak, zodat de diverse grote uitdagingen van de stad, zoals bereikbaarheid, veiligheid en ruimte ook werkelijk effectief en efficiënt worden aangepakt! Gezamenlijk met overheid, wetenschap, ngo's en bedrijfsleven werken we aan toekomstbestendige scenario's met een sterk eindbeeld en goede procesinrichting. We zien logica om de diverse (op handen zijnde) transities van onder meer mobiliteit en voertuigen, infrastructuur, energie, ruimtelijke ontwikkeling en ICT daarbij te betrekken. Transities die bij kunnen dragen aan een slimme stad die tevens zorgt voor leefruimte en een schone omgeving voor haar bewoners. 8 Reinder Ronda Wageningen University Since a couple of years, we study at the Meteorology and Air Quality Group of Wageningen University the physical environment of urban areas. Our focus is on observing and detailed forecasting of urban temperature, humidity and thermal comfort, trying to unravel the mechanisms that govern urban climate and meteorology. The societal issues that we seek to address is to contribute to urban regions that have a good a thermal comfort, have a good air quality, while consuming as little energy as possible. We seek therefore scientific and societal partners with expertise in urban landscape planning, the social dynamics of urban areas, the dynamics of energy consumption within urban regions, in the governance of cities, and any other discipline that may help us to create urban regions that are as liveable as possible.

4 Maurice Heijnen Stapping Stone I am managing partner of Stapping Stone an innovative mobile live communication platform that can bring locations to live on mobile devices. All local partners can get access to the system and publish their news, information and/or business deals directly on the screen of smartphones. In short we provide the missing link in local mobile communication, giving businesses and institutions new, smart ways to indivudally promote themselves and collectively their location to the public that is increasingly using smart phones for information search and buying products and services. We would like to connect with cities and/or regions that might be interested in this platform that is already supported bij Stadsregio Rotterdam that has called this system 'possibly a new world standard' The system is already live in the City of Schiedam and is on the short list of pilots for a soon to be launched Smart Shopping Project in the city of The Hague 9 Edwin van Uum Noordzuiden Knooppuntontwikkeling, vitaliteit en SMART transport Real time transport data and participatory decision making The Next Step in de relatie tussen bereikbaarheid, economie en sociaal-ruimtelijke patronen. GO-Spoor wil verkennen hoe mobiliteitsgedrag via smart incentives kan worden gestuurd in relatie tot lifestyle, wonen en well-being. De vraag is welke fysieke condities hiervoor nodig zijn in infrastructuur en ruimte, zoals de combinatie fiets-trein, en welke vestigingsfactoren voor goed bereikbare plekken werkelijk de agglomeratiekracht van de regio versterken. En dat kan niet zonder een passend perspectief op samenwerking (governance), marktordening en incentives om initiatieven van de grond te krijgen.

5 Marco Bontje Universiteit van Amsterdam Wendy Tan Rijksuniversiteit Groningen Martijn Smit Universiteit van Utrecht Smart Match: naar een betere afstemming van woon- en werkmilieus in de stadsregio Sako Musterd (UvA - Urban Geographies), Marco Bontje (UvA - Urban Geographies), Jan Rouwendal (VU - Ruimtelijke Economie) De afgelopen decennia zijn zowel woningmarkten als arbeidsmarkten steeds meer regionaal in plaats van lokaal geworden en heeft een toenemende uitsortering en differentiatie van woon- en werkmilieus plaatsgevonden. Hiermee samenhangend is de match tussen woon- en werklocatie voor een groot deel van de regionale beroepsbevolking niet (meer) ideaal. In de planning van woon- en werkmilieus is niet altijd rekening gehouden met de uiteenlopende en veranderende woonvoorkeuren van verschillende beroepsgroepen, leefstijlgroepen en inkomensgroepen, en hoe die voorkeuren zich verhouden tot waar in (of buiten) de stadsregio die groepen werken. In ons onderzoek willen we meer inzicht krijgen in: - De recente ontwikkeling van woon- en werkmilieus: stabiliteit of dynamiek? - Bereikbaarheid en mobiliteit als link tussen woon- en werkmilieus - De match tussen woonmilieus en woonvoorkeuren van beroepsgroepen - Hoe compleet is het aanbod van woonmilieus en werkmilieus in de stadsregio? Smart governance voor mobiliteit en energie Het belang van kleine, lokale interacties tussen zaken als energie, gezondheid, voedsel, water, en mobiliteit is groot voor onze steden. Deze interacties bepalen hun veerkracht. Het probleem is dat ze qua aansturing en coordinatie (governance) zijn gefragmenteerd. De afdeling planologie, Rijksuniversiteit Groningen, wil op basis van bestaande onderzoeksprojecten samen met partners in Nederland smart governance-innovaties verder ontwikkelen. De nadruk ligt op zelforganisatie, integratie en keuzevrijheid. Rijksuniversiteit Groningen, Planologie; Prof Johan Woltjer, Dr. Wendy Tan, Dr. Christian Zuidema. Martijn Smit is onderzoeker (en docent) bij de afdeling Economische Geografie van de Universiteit Utrecht. De afdeling doet toonaangevend nationaal en internationaal onderzoek naar agglomeratie-effecten, topsectoren, specialisatie en diversiteit, innovatie, en een heel scala aan verwante thema's. De lange-termijnontwikkeling van regio's heeft bijzondere aandacht in de zgn. evolutionaire economische geografie, die een specialisme van de afdeling is.

6 13 Arjan Edzes Rijksuniversiteit Groningen THEMA 1: BANEN VOOR DE TOEKOMST: ER VERDWIJNEN VEEL MBO2-3 BANEN IN UW REGIO DE KOMENDE TIEN JAREN. HOE LOST U DIT PROBLEEM OP? Onder invloed van technologie en globalisering verdwijnen er 1,5 miljoen banen de komende jaren, vooral op MBO2-3 niveau. Welke banen daarvoor terug komen is onbekend. Wel is zeker dat de werkgelegenheids- en beroepenstructuur veranderd met grote gevolgen voor de noodzakelijke vaardigheden van de beroepsbevolking (21st Century Skills), de kansen op werk, de flexibiliteit van arbeidsrelaties en ondernemerschap. Naast dat we de regionale veranderingen in werkgelegenheids- en beroepenstructuur in beeld brengen, willen we vooral zoeken naar oplossingen. Wat is bijvoorbeeld de specifieke bijdrage van hoger opgeleiden en de rol van ondernemerschap voor het creëren van nieuwe banen en hoe hangt dat samen met de lokale ontwikkeling van skills en industriestructuur? Lost vergrijzing het probleem op termijn op? Wat valt te verwachten van scholing en job carving? En welke governance structuur past hierbij en op welk ruimtelijk schaalniveau? Komen de oplossing van steden of regio s of via stedelijke netwerken, nieuwe coalities en publiek-private partnerschappen? Hoe verhoudt dit zich tot de gemeentelijke verantwoordelijkheden door de invoering van de participatiewet? Wordt volledige werkgelegenheid een illusie en moeten we toe naar nieuwe arbeidsconcepten? THEMA 2: HOE VERBETERT U DE KWALITEIT VAN LEVEN IN UW REGIO? Meer nog dan economische groei wordt de vooruitgang van lokale samenlevingen afgemeten aan het niveau van well-being. Daarvoor zijn verschillende concepten - leefbaarheid, duurzaamheid - en meetinstrumenten in omloop, die ieder voor zich een beeld schetsen van de kwaliteit van leven in gemeenschappen. Een goed voorbeeld is het OECD-project: How s Life in your region? Onlangs hebben wij meegewerkt aan de OECDcasestudy voor Noord-Nederland. Het rapport bevat interessante uitkomsten, maar wat zeggen deze eigenlijk? En hoe vertalen we dat in concrete beleidsmaatregelen en maken we de resultaten van dat beleid zichtbaar? Hoe complementair zijn economisch, welzijns- en onderwijsbeleid? Allemaal relevante vragen in het kader van de Agenda Stad met een verbinding naar de Europese Urban Agenda. Het gaat niet alleen om de opgaven en uitdagingen voor de stad en regio, maar ook om de kansen, de ruimtelijke kwaliteit, en sociale diversiteit in grote en kleine steden en in krimpgebieden. En welke governance structuur past hierbij en op welk ruimtelijk schaalniveau?

7 14 15 Erik Verhoef VU Amsterdam Zsussanna Tomor Universiteit Tilburg Dit project beoogt smart manieren van gedragsbeïnvloeding te ontwikkelen, testen, en evalueren, met kennis van verschillende disciplines (economie, psychologie, verkeerskunde, beleidswetenschappen). Evaluatie richt zich op milieu, economie en sociale aspecten, maar ook op acceptatie, draagvlak, en budgetconsequenties. We richten ons op innovatieve prijsinstrumenten, te selecteren in overleg met de partners. Bij voorkeur zijn ze budgetneutraal. Voorbeelden zijn verhandelbare rechten en feebates : budget-neutrale combinaties van prijzen en beloningen. Een concrete toepassing is verhandelbare spitsrechten als nieuwe vorm van spitsmijden, maar we voorzien ook toepassingen rond milieumaatregelen en parkeren. Er is sterke interesse vanuit onder meer Rotterdam, Groningen en Utrecht. Mijn naam is Zsuzsanna Tomor, werkzaam bij Telos/Universiteit van Tilburg, kenniscentrum voor regionale duurzame ontwikkeling. Door de veranderende politieke, ecologische en economische uitdagingen is er een groeiende aandacht aan de (verwachtte) maatschappelijke rol van bedrijven. Mijn onderzoeksvoorstel richt zich op dit onderwerp: de gebiedsbetrokkenheid van bedrijven. Welke typen economische/strategische positionering en welke typen regionale (maatschappelijke) betrokkenheid van ondernemingen kunnen ontdekt worden en hoe verhouden deze twee aspecten tot elkaar? De nadruk ligt op de mapping van typen van regionale binding, in relatie tot typen van ondernemingen. De regionale dimensie wordt meegenomen door aandacht te besteden aan variaties binnen Brabant, zowel wat betreft de achtergronden van de ondernemingen/ondernemers als wat betreft hun regionale positie. Noord-Brabant met haar gevarieerd economisch landschap biedt een interessante case: de lange traditie van de maakindustrie; de opkomende, snelgroeiende innovatieve sectoren; het groot aantal multinationals alsook de talloze florerende lokale en familiebedrijven, het high-tech cluster, de ambachtelijke industrie en agrarische ondernemingen. Eindelijk doel is te komen tot een scherper beeld van motieven/waarden waarop verschillende soorten bedrijven aanspreekbaar zijn voor vormen van regionale betrokkenheid. Anders dan de bestaande praktijk, combineert deze analyse verschillende geografische schalen en de de volle breedte van duurzaamheid door ondernemingen enerzijds binnen hun globale/regionale zakelijke context te plaatsen en anderzijds deze typologieën van economische inbedding aan hun maatschappelijke betrokkenheid op het lokale/regionale niveau te koppelen.

8 16 17 Carlinde AdriaanseLuuk Taal Ron van Duin Universiteit Delft Direct Governance is een online onderzoeks- en stemmethode, ontwikkeld door dr. Luc Taal en dr. Carlinde Adriaanse. De wetenschappelijk onderbouwde online tool met consensusmaten is speciaal ontworpen voor de ondersteuning van burgerparticipatieprocessen en het meten van draagvlak voor beleid. Ook wordt de tool door diverse opdrachtgevers benut voor het transparanter en sneller doorlopen van besluitvormingsprocessen bij de samenwerking met verschillende stakeholders. Inzet van Direct Governance bij co-creatie en besluitvorming betekent: 1) Minder vaak fysiek vergaderen met alle betrokken stakeholders, waardoor het proces sneller en dus goedkoper kan. 2. Door dat meningen van alle stakeholders objectief en op transparante wijze worden gepeild, vergroot dit het draagvlak voor het te nemen besluit. 3. Online stemmen door meningen over voorstellen of kwesties bij álle betrokkenen te peilen: psychologische ruis blijft buiten de besluitvorming. 4. Monitoring van de voortgang van het proces door herhaald meten van de mate van consensus. Met één druk op de knop in beeld: Welke onderdelen leveren (nog) dissensus op? Neemt de consensus toe? The objective of this project is to develop new app-supported personal information concepts for intelligent city logistics that contribute to the quality of life in inner cities in terms of accessibility, safety, noise nuisance and emissions, and to improve the current delivery capacity and efficiency with new services. On the one hand, information supplied by personal information devices will help to gain access to free transportation capacity and match this with demand. On the other hand, the apps will allow a dynamic monitoring and management of the environmental footprint of city logistics. A broad range of stakeholders in cities (shopkeepers, citizens, retailers, municipalities, logistics service providers) will be supported by developing dedicated apps. 18 Thomas Hartmann Universiteit Utrecht This project aims to develop responsive participation methods to mobilize citizens and gain their collaboration in order to make cities more flood-resilient. Quite often, measures for improving resilience happen on private land or influence the lives of vested interests indirectly. This asks for participation of stakeholders and other interests in policy processes for resilient cities. Therein, different measures ask for different participation methods. Finding the right method for the right purpose is the main goal of responsive participation and a central challenge for resilient cities. An adapted Planning Support System will be developed and tested in case studies to elaborate on the theoretical concept of responsive participation.

9 19 Gerard van Bortel Tu Delft Samen zoeken naar nieuwe (financierings)vormen van betaalbaar wonen in steden Wonen in steden wordt voor steeds meer groepen onbereikbaar. Veel huishoudens vallen tussen wal en schip: zij verdienen te veel voor een sociale huurwoning maar zijn ook niet in staat, of er nog niet aan toe, om een woning te kopen. De TU Delft vindt dat we binnen- en buitenlandse ervaringen op dit terrein nog beter kunnen delen en vertalen naar praktische oplossingen en wil daar met een netwerk aan Urban Living Labs aan bijdragen Han Meyer Tu Delft Hans van der Reijden RIGO Voortbouwend op het URD-project IPDD ( Integrated Planning and Design in the Delta ) willen we een 'Community of Research and Practice Rijn-Maas Delta' starten. Deze CoRP Rijn-Maas Delta beoogt de uitwerking van de IPDD-methode in de vorm van een nieuwe wijze van gebiedsontwikkeling van een aantal locaties in de Rijn-Maas delta, in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders. Deze uitwerking beoogt: - een afstemming van economische ontwikkeling op natuurontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid; - een afstemming van korte termijn initiatieven op lange termijn scenario's; - een afstemming van kleinschalige projecten op grootschalige samenhang. Thema s waar wij aan denken: 1: (Wonen) Wonen in een te goedkope woning; de oorzaak van scheefheid Vanwege de afname van het betaalbare aanbod wordt een doelmatige benutting van de sociale huurvoorraad steeds belangrijker gevonden. Het terugdringen van goedkope scheefheid is daarom voor veel gemeenten een beleidsdoel. Om hierop te kunnen sturen is het van belang meer inzicht te krijgen in de oorzaken voor het ontstaan van scheefheid en de processen die daaraan bijdragen, zoals gebrek aan doorstroming. Door de CBS-microdata uit het Sociaal Statistisch Bestand te combineren met voorraadgegevens van woningcorporaties kan longitudinaal onderzoek worden gedaan naar de dynamiek in de sociale huursector, zodat een beter beeld ontstaat van de oorzaken van goedkope scheefheid en de kansen voor beleidsmatige sturing. 2: (Ruimtelijke Ordening) Transformatie en herbestemming en het nieuwe wonen. Het transformeren en herbestemmen van het overschot aan kantoren en detailhandel naar woningen wordt gezien als een oplossing met vele voordelen. In hoeverre is dit altijd ook mogelijk en wat is de bijdrage aan de veranderende woningbehoefte? RIGO heeft eerder al een model ontwikkeld (in samenwerking met twee andere partijen). Er is gebruik gemaakt van Geografische data op locatieniveau. Dit eerste model zou doorontwikkeld moeten worden en aangevuld met data van andere partijen. Dit om uiteindelijk voor gemeenten en regio s een beeld te krijgen van potentiele toekomstige transformatielocaties en de geschiktheid daarvan voor woningbouw. Hiermee zou ook de toets op de ladder van duurzame verstedelijking vergemakkelijkt kunnen worden.

SURF-consortia grote projecten

SURF-consortia grote projecten SURF-consortia grote projecten stand van zaken 11 april ONDER VOORBEHOUD naam GO SMART SALSA Agglomeratiekracht, De Regio als Garderobe connectiviteit en intelligent transport Bereikbare regio's i.r.t.

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

[COLUMN] Game Changers in het landschap

[COLUMN] Game Changers in het landschap [COLUMN] Game Changers in het landschap AUTEUR LECTORAAT BRAINPORT DATUM 22 APRIL 2016 REACTIES: REAGEER Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie: wonen

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie: wonen Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en transformatie: wonen Ruimte voor durf en diversiteit Presentatie 06/10/2017 Platform Binnenstadsmanagement Dino van Dal Introductie BZK/DGBW/DB&E/W&W: - forse opgave

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur

Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Geïntegreerde netwerken en knooppunten: veranderingen in de maatschappij Ton Venhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur Project uitwerking en planvoorbereiding Advies verkenningen Onderzoek duurzame stedenbouw

Nadere informatie

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt

Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Smart Cities Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt Pieter Ballon Directeur Living Labs, iminds & Professor, Vrije Universiteit Brussel 1 I. De slimme stad als 2 Smart cities are places

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Hier komt tekst Agenda Utrecht. Utrecht.nl

Hier komt tekst Agenda Utrecht. Utrecht.nl Hier komt tekst Agenda Utrecht Hier RIA 15 komt sept ook 2015 tekst Opzet 1. Rijk, EU, onderzoekers en beleidsmakers herontdekken de stad 2. Dat biedt voor snelgroeiend Utrecht in het bijzonder kansen

Nadere informatie

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017

Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data. Amsterdam, 8 maart 2017 Kantoortransformatie, Waarom! Haal meer uit je data Amsterdam, 8 maart 2017 Toenemende verstedelijking - Groei steden 1 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving 2017 Deloitte The Netherlands Rotterdam 1970

Nadere informatie

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT

DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT Vereniging Deltametropool i.s.m. College van Rijksadviseurs DUURZAME VERSTEDELIJKING & AGGLOMERATIEKRACHT 14.10.2014 Metropolen zijn de krachtbronnen van de wereldeconomie De economische ontwikkeling concentreert

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

BIKENOMICS. Fietsstad congres 2016 Workshop Bikenomics Kees van Ommeren & Siebe Visser. Decisio

BIKENOMICS. Fietsstad congres 2016 Workshop Bikenomics Kees van Ommeren & Siebe Visser. Decisio BIKENOMICS Fietsstad congres 2016 Workshop Bikenomics Kees van Ommeren & Siebe Visser Decisio VAN MKBA FIETS TOT BIKENOMICS 2012 0,6 0,5 0,4 Verkeersveiligheid 0,3 0,2 0,41 0,51 Geluid Emissies3schadelijke3stoffen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Beter Benutten en VRI s: Global meets local

Beter Benutten en VRI s: Global meets local Beter Benutten en VRI s: Global meets local Door Caspar de Jonge, programmamanager Intelligente Transport Services & Smart Mobility Beter Benutten 17/2/16 1 2 Smart Mobility Ten minste 4 clusters van activiteiten:

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Sensing the City / Delft van Boven

Sensing the City / Delft van Boven Sensing the City / Delft van Boven Activiteitenpatronen, leefomgeving & technologie Stefan van der Spek, Ass. Prof. of Urban Design 03/05/2012 Delft University of Technology Challenge the future Staff

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Werkende bedrijventerreinen

Werkende bedrijventerreinen Werkende bedrijventerreinen Dr. Cees-Jan Pen, programmamanager Platform31/Lector Vastgoed Fontys 1 Mijn agenda Bedrijventerreinen hoger op de politieke agenda: banen, mkb, leefbaarheid, economisch belang

Nadere informatie

URD Delta oost Doel Resultaten Vervolg

URD Delta oost Doel Resultaten Vervolg URD Delta oost Doel Resultaten Vervolg URD Dag 7 februari 2014 Prof. E. van der Krabben Radboud Universiteit Drs. E. Opdam, NC Advies Gebiedsontwikkeling nat en droog Gebiedsontwikkeling nat en droog Doel:

Nadere informatie

Internet Of Things & Sensorrevolutie

Internet Of Things & Sensorrevolutie Internet Of Things & Sensorrevolutie Smart Farming in de Veehouderij Bennie van der Fels, WUR Livestock Research Wageningen, 27 mei 2013 Smart Farming Agenda: IoT en de Sensor Revolutie Perspectieven Smart

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Fit 4 Sustainable Employability Sensortechnologie en duurzame inzetbaarheid

Fit 4 Sustainable Employability Sensortechnologie en duurzame inzetbaarheid Louis Polstra, Hilbrand Oldenhuis (Lectoraat arbeidsparticipatie) Hugo Velthuijsen (Lectoraat New Business and ICT) Johan de Jong (Lectoraat Healthy Lifestyle, Sports and Physical Activity) Martijn de

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Leefbare steden. met connected lighting

Leefbare steden. met connected lighting Leefbare steden met connected lighting 3 Steden veranderen Uitdagingen voor leefbaarheid en veiligheid Steden kunnen druk en chaotisch zijn Maar de diversiteit maakt ze voor velen aantrekkelijk Feit:

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

E-Services Economy. prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl

E-Services Economy. prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl E-Services Economy prof. dr. Jos van Hillegersberg j.vanhillegersberg@utwente.nl Hoogleraar Ontwerp en Implementatie van Informatiesystemen Management & Governance Universiteit Twente 1 Inhoud Algemene

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

SolutionLab: initiatieffase. Het relatienetwerk en vertrouwen opbouwen dat gezamenlijke doelstellingen realiseert.

SolutionLab: initiatieffase. Het relatienetwerk en vertrouwen opbouwen dat gezamenlijke doelstellingen realiseert. Transitiepaden o o o Smart Digital Delta Entrepreneurial Region Next Society next professional next education SolutionLab: De verbinding in ict-jobs initiatieffase Het relatienetwerk en vertrouwen opbouwen

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Consortium partners. De toekomst van internet logistiek. Project 1: network optimization. Project 3: Local Logistics. Project 2: One Shopping Cart

Consortium partners. De toekomst van internet logistiek. Project 1: network optimization. Project 3: Local Logistics. Project 2: One Shopping Cart Consortium partners Slide 1 Slide 2 De toekomst van internet logistiek Prof. dr. Kees Jan Roodbergen Supported by: Project 1: network optimization Currently ongoing projects Slide 3 To design methods for

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer

Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer Ketensamenwerking in de infra? Ton Huijzer 9 oktober 2015 DAF Eindhoven Wat is ketensamenwerking in de infra? 9 oktober 2015 DAF Eindhoven 9 oktober 2015 DAF Eindhoven KETENSAMENWERKING INFRA Dit is ketensamenwerking

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Samen op weg naar een Smart City

Samen op weg naar een Smart City Samen op weg naar een Smart City Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties

INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties INTERREG NOORDWEST-EUROPA Overzichtstabel van de assen, doelstellingen en soorten acties Elke as streeft één of meerdere specifieke doelstellingen na, elk onderverdeeld in soorten acties. De aangehaalde

Nadere informatie

AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research Denken en handelen in ruimte en mobiliteit corridors

AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research Denken en handelen in ruimte en mobiliteit corridors AISSR - Amsterdam Institute for Social Science Research Denken en handelen in ruimte en mobiliteit corridors L. Bertolini Opzet Wat? Waarom? Hoe? Onderzoek aan de UvA Ruimteconferentie 19 april 2011 2

Nadere informatie

Ruimtelijk economische dynamiek metroregio R dam-den Haag positie en kansen Plaspoelpolder

Ruimtelijk economische dynamiek metroregio R dam-den Haag positie en kansen Plaspoelpolder Ruimtelijk economische dynamiek metroregio R dam-den Haag positie en kansen Plaspoelpolder Presentatie, bijeenkomst VNO-NCW West 10-02-2016 Prof dr Pieter Tordoir GPIO, Universiteit van Amsterdam Telos,

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016

MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat. 29 november 2016 MIRT onderzoek bereikbaarheid metropoolregio Rotterdam Den Haag Metropolitaan Debat 29 november 2016 Aantrekkelijk groen is van groot belang voor de economie. De fiets is het beste vervoermiddel om in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Hans Tijl Plv Directeur Ontwikkeligsbedrijf Gemeente Amsterdam Nicola Villa Global Head, Connected Urban Development Cisco

Hans Tijl Plv Directeur Ontwikkeligsbedrijf Gemeente Amsterdam Nicola Villa Global Head, Connected Urban Development Cisco Connected Urban Development @ The Clinton Global Initiative Hans Tijl Plv Directeur Ontwikkeligsbedrijf Gemeente Amsterdam Nicola Villa Global Head, Connected Urban Development Cisco 2 Heeft het thema

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer

Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen. Presentatie ilab Rogier Laterveer Transformatie Structureel leegstaande kantoorgebouwen Presentatie ilab Rogier Laterveer Voorstellen Rogier Laterveer Docent, onderzoeker en architect Kenniscentrum voor Technologie & Innovatie Initiatiefnemer

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak

Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak Duurzame op bedrijventerreinen: Naar een gebiedsgerichte aanpak KIvI Jaarcongres Sustainable Mobility,6 november 2013 Pieter Tanja Leefbaarheid en gezondheid in stad en regio verkeersveiligheid geluidoverlast

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam

Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam 30 Oktober 2015 Intentieovereenkomst Slimme en Gezonde Stad tussen het Rijk en Rotterdam De Partijen: - De gemeente Rotterdam (Rotterdam) - Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M/ DGMI) Overwegende

Nadere informatie

FAST. SMART Cities - SMART systems. Cornelis van Bemmel 12 May 2015

FAST. SMART Cities - SMART systems. Cornelis van Bemmel 12 May 2015 FAST SMART Cities - SMART systems Cornelis van Bemmel 12 May 2015 Inhoud Smart Cities Groene golven Aanleiding FAST FAST onder de motorkap Toepassingen Toekomst Conclusie 2 SMART Cities In een slimme stad

Nadere informatie

Data? Informatie? Kennis! Wijsheid!

Data? Informatie? Kennis! Wijsheid! Data? Informatie? Kennis! Wijsheid! Ivo Cré, Polis Wat is Polis? Netwerk 70 Europese steden en region s Innovatie Uitwisseling van kennis en ervaringen Europese en internationale initiatieven Europese

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Smart Wind Farm ConTrol. Frederik Hindryckx - SET5Y 28/01/2014

Smart Wind Farm ConTrol. Frederik Hindryckx - SET5Y 28/01/2014 Smart Wind Farm ConTrol Frederik Hindryckx - SET5Y 28/01/2014 Eandis in de energiemarkt CREG / VREG Producenten elektriciteit Invoerders aardgas Elia Distributienetbeheerders Fluxys Leveranciers Klanten

Nadere informatie

Naar een inclusieve regio

Naar een inclusieve regio Naar een inclusieve regio 1 Ontwikkeling werknemersbanen 2008-2017 (per kwartaal t.o.v. hetzelfde kwartaal voorgaand jaar) 2 2 Dr. Arjen Edzes University of Groningen, Department of Economic Geography,

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie