Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten"

Transcriptie

1 Mr. M.J.P.C. Steinbusch 1 Particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten 31 In Nederland worden meer dan verschillende beleggingsfondsen en verschillende aandelensoorten in beleggingsfondsen aangeboden aan het publiek. Ieder fonds heeft zijn eigen specifieke kenmerken zoals beleggingsbeleid, risicoprofiel, mate van liquiditeit, 2 de rechtsvorm maar ook het fiscale regime. Een groot deel van deze beleggingsinstellingen zijn Luxemburgse SICAV s en Nederlandse beursgenoteerde NV s. In deze bijdrage zal ik ingaan op de fiscale regimes verbonden aan de Nederlandse beursgenoteerde NV en de Luxemburgse SICAV en de invloed van zo n regime op het beleggingsrendement. 1. Fiscale regimes voor beleggingsinstellingen Beleggingsinstellingen vervullen voor beleggers een bijzondere functie. De beleggingsinstelling is namelijk een intermediair, een doorgeefluik. Een beleggingsinstelling heeft als belangrijkste doel om beleggers in staat te stellen te beleggen met risicospreiding. Een belegger met een klein vermogen kan bij rechtstreeks beleggen niet of minder makkelijk een gespreide portefeuille opbouwen. Bij de belegging via een beleggingsinstelling kan dat wel. Kortom, de beleggingsinstelling creëert schaalvoordelen die beleggers bij rechtstreeks beleggen niet of moeilijk kunnen behalen. Juist vanwege die bijzondere functie bestaan er voor beleggingsinstellingen bijzondere fiscale regimes. Daarbij geldt het uitgangspunt dat de beleggingsinstelling, vanwege haar doorgeefluikfunctie, geen extra belastingheffing mag veroorzaken. 3 De beleggingsinstelling dient fiscaal neutraal te zijn. Een additionele heffing op beleggingsinstellingenniveau in vergelijking met rechtstreeks beleggen, zou de belegging via een beleggingsinstelling immers onaantrekkelijk maken. Deze benadering veronderstelt dus ook dat de heffing van het rendement uitsluitend op het niveau van de belegger dient plaats te vinden. De vraag is uiteraard of deze bijzondere fiscale regimes voor beleggingsinstellingen ook in de praktijk een economische dubbele heffing voorkomen. De fiscaal transparante beleggingsinstelling doet het meest recht aan het uitgangspunt van fiscale neutraliteit. 1. Mr. M.J.P.C. Steinbusch is als fiscalist werkzaam bij Robeco. 2. Dit is de mate waarin de belegger zijn investering weer te gelde kan maken. 3. Dit principe geldt ook voor de omzetbelasting door het beheer van beleggingsinstellingen vrij te stellen voor de omzetbelasting (art. 11 lid 2 letter i, 3 ten derde Wet op de omzetbelasting 1968). Echter, zoals hierna zal worden toegelicht is dit regime in de praktijk niet te faciliteren bij een beursgenoteerd fonds dat openstaat voor het publiek. Het fiscale regime dat van toepassing is op een beleggingsinstelling wordt veelal bepaald door de juridische rechtsvorm van de instelling. Echter ook de beleggingsstrategie of de doelgroep van beleggers kan van invloed zijn op het fiscale regime. 2. De Nederlandse beursgenoteerde NV De meeste Nederlandse beleggingsinstellingen die worden aangeboden aan het publiek zijn Nederlandse beursgenoteerde NV s. Deze beleggingsinstellingen kunnen gebruik maken van een tweetal bijzondere fiscale regimes bestemd voor beleggingsinstellingen; het fiscaal beleggingsinstellingenregime (FBI-regime) of het vrijgestelde beleggingsinstellingenregime (VBI-regime). De keuze voor een van deze regimes wordt o.a. bepaald door de vraag of op het rendement bronheffingen drukken. Daarbij is van belang welk beleggingsbeleid wordt gevoerd; in welke effecten uit welke landen wordt belegd. 2.1 Het FBI-regime Het FBI-regime is opgenomen in art. 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969) en verder uitgewerkt in het Besluit beleggingsinstellingen. De kern van het FBI-regime is dat de beleggingsinstelling belastingplichtig is voor de Nederlandse vennootschapsbelasting. Echter, het fiscale resultaat wordt belast tegen een bijzonder tarief van 0%. De beleggingsinstelling is daarmee formeel onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. Hierdoor heeft de beleggingsinstelling in beginsel toegang tot de Nederlandse verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Ik zal daar zo meteen nog iets dieper op ingaan. Om toegang te krijgen tot dit bijzondere regime dient de beleggingsinstelling wel te voldoen aan een aantal voorwaarden. Wordt aan een van die voorwaarden niet voldaan dan komt het bijzondere tarief te vervallen en geldt het reguliere tarief van maximaal 25%. FBI en belastingen op portfolio inkomsten Zoals al eerder is opgemerkt is een beleggingsinstelling een intermediair, een doorgeefluik, dat geen extra heffing zou mogen oproepen. Bij de FBI komt dit tot uiting door het fiscale resultaat te belasten tegen het bijzondere tarief van 0%. Maar dat is niet het enige. 15

2 particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Bij rechtstreekse belegging kan de Nederlandse particuliere belegger Nederlandse dividendbelasting, verrekenen of terugvragen. Zoals gezegd zou dit alleen in theorie in optima forma tot zijn recht komen als de beleggingsinstelling fiscaal transparant zou zijn. Bijvoorbeeld opgezet in de vorm van een besloten fonds voor gemene rekening. In dat geval worden namelijk de beleggers in het fonds geacht fiscaal een evenredig deel van de portefeuille te bezitten en daarvoor in de heffing betrokken. Per belegger moet dan bekend zijn wat de fiscale status is van de aandeelhouder en zal op dagbasis de wisselende samenstelling van beleggers moeten worden geregistreerd. Dit ter toerekening van de inkomsten op het moment van realisatie naar rato van de op dat moment deelnemende beleggers. Dit is een proces dat in de praktijk voor beleggingsinstellingen met duizenden wisselende aandeelhouders in binnen- en buitenland niet te organiseren valt. Zeker niet als de beleggingsinstelling door een beursnotering haar aandeelhouders niet kent. Daarbij wordt een Nederlands fiscaal transparante beleggingsinstellingen niet overal in het buitenland erkend of herkend. Het FBI-regime kent een alternatief systeem: 1. de FBI zelf heeft toegang tot de Nederlandse belastingverdragen; én 2. kent een compensatieregeling in de Nederlandse dividendbelasting. 4 Buitenlandse bronbelastingen op portfolio inkomsten kunnen via een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing worden verlaagd tot de veelal lagere verdragstarieven. In de praktijk zijn er echter landen die geen verdragsbescherming toekennen aan de FBI. Zo kijkt Frankrijk door de FBI heen. Dat wil zeggen dat de beleggingsinstelling alleen recht heeft op het lagere verdragstarief voor portfolio dividenden indien en voor zover de aandeelhouders bij een rechtstreekse belegging toegang hadden tot het belastingverdrag. De resterende buitenlandse bronbelasting kan de FBI dus niet verrekenen in de vennootschapsbelasting. De FBI betaalt immers feitelijk geen vennootschapsbelasting. Bij een rechtstreekse belegging zou de Nederlandse belastingplichtige belegger de buitenlandse bronbelasting hebben kunnen verrekenen met Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om deze mismatch tegen te gaan is er een afdrachtsvermindering in de dividendbelasting ingevoerd. Deze afdrachtsvermindering werkt kort gezegd als volgt. De FBI houdt ten laste van haar deelnemers dividendbelasting op haar winstuitkeringen in. De FBI fungeert in dat geval als kassier voor de Nederlandse fiscus. Deze ingehouden dividendbelasting hoeft de FBI niet door te betalen indien en voor zover ten laste van de FBI Neder- landse dividendbelasting en buitenlandse bronbelasting is ingehouden. De dividendbelastingschuld aan de fiscus valt dus vrij ter grootte van de reeds betaalde dividenden bronbelastingen en vormt daarmee ook weer een onderdeel van de doorstootverplichting van de FBI. In feite wordt de FBI daarmee gecompenseerd doordat ze dividendbelasting, ingehouden ten laste van anderen, zelf mag houden. Deze compensatie komt daarmee het fondsrendement ten goede. Deze afdrachtsvermindering kan wel de teruggave van de door de FBI ingehouden dividendbelasting bij sommige deelnemers beperken. Gevolgen particuliere beleggers in een FBI beleggingsinstelling onder het FBI-regime zullen in de regel belast worden in box 3. Zij kunnen de 15% ingehouden Nederlandse dividendbelasting als voorheffing verrekenen of terugvragen in de inkomstenbelasting. Daarmee is de cirkel rond. Op FBI-niveau heeft geen heffing plaatsgevonden en worden idealiter bronheffingen via de belastingverdragen en de afdrachtsvermindering omgezet in een dividendbelastingclaim. En deze dividendbelastingclaim kan de Nederlandse particuliere belegger weer verrekenen of terugvragen. De FBI leidt dan niet tot een extra heffing; de heffing vindt plaats bij de deelnemer op grond van zijn belegging in box De Nederlandse beursgenoteerde NV onder het VBI-regime Beleggingsinstellingen kunnen sinds 1 augustus 2007 ook gebruik maken van het VBI-regime. Echter, Nederlandse beleggingsinstellingen die worden aangeboden aan het publiek hebben maar weinig gebruik gemaakt van dit VBI-regime. De reden is dat het VBI-regime een Nederlandse variant is op het fiscale regime dat geldt voor de Luxemburgse SICAV. Veel Nederlandse fondsaanbieders hadden al voor 2007 een Luxemburgs platform opgericht voor beleggingsfondsen. De VBI voegt tot op heden te weinig toe om de kosten voor de verplaatsing van Luxemburgse fondsen naar Nederland te rechtvaardigen aan de belegger. Echter voor nieuwe beleggingsinstellingen kan het VBIregime wellicht wel aantrekkelijk zijn. De beleggingsinstelling wordt namelijk in art. 6a Wet VPB op verzoek vrijgesteld voor de heffing van vennootschapsbelasting. Wel worden er een aantal eisen gesteld aan de beleggingsinstelling om in aanmerking te komen voor dit regime. De beleggingsinstelling is niet alleen vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. De beleggingsinstelling hoeft 4. De afdrachtsvermindering van art. 11a Wet op de dividendbelasting

3 particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten ook geen dividendbelasting in te houden ten laste van haar deelnemers. 5 lang dat gaat duren. Dus voorlopig zullen we het nog moeten doen met een VBI zonder verdragsbescherming. De VBI en belastingen op portfolio inkomsten Het grote nadeel van VBI is dat het geen mogelijkheid heeft om gebruik te maken van de Nederlandse belastingverdragen. De VBI is immers niet onderworpen aan een heffing naar de winst. Daarmee kan een VBI niet worden aangemerkt als een inwoner voor belastingverdragen en geniet de VBI geen verdragsbescherming. En Nederland wenst (althans tot voor kort) bij verdragsonderhandeling ook niet de verdragspositie van de VBI aan de orde te stellen. Dat betekent dat buitenlandse bronbelasting op portfolio inkomsten niet kunnen worden beperkt via de Nederlandse belastingverdragen. De toegang van de VBI tot de Nederlandse belastingverdragen gaat overigens in de toekomst veranderen. In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 van 11 februari 2011 valt te lezen dat Nederland ook de VBI als verdragsinwoner zou willen aanmerken. Het nieuwe verdragsbeleid zegt: Nederland streeft naar opname van een regeling in belastingverdragen die voorschrijft dat een lichaam geacht wordt aan belasting in een verdragsluitende staat onderworpen te zijn indien dat lichaam wordt beheerst door de wetten van die staat of zijn plaats van leiding in die staat heeft, en die fiscaal transparante lichamen uitdrukkelijk van inwonerschap uitsluit. De VBI kan in die benadering dan wel als verdragsinwoner van Nederland gelden. Echter, het nieuwe verdragsbeleid geeft ook aan dat het inwonerschap van de VBI om de verdragsvoordelen in te kunnen roepen geen harde eis zal zijn in verdragsonderhandelingen. Dat is verklaarbaar want het motief voor het alsnog streven naar verdragstoegang voor de VBI is niet ingegeven door het toekennen van de verdragsvoordelen aan de VBI. Het eigenlijke motief is het heffingsrecht voor Nederland veilig te stellen bij buitenlandse aanmerkelijkbelanghouders met een VBI in Nederland. Daar dreigt nu namelijk de box 2 aanmerkelijkbelangclaim verloren te gaan via de verdragen. En Nederland kan die claim nu niet via de dividendbelasting handhaven omdat de VBI is vrijgesteld voor de inhouding van dividendbelasting. Overigens drukt niet alleen buitenlandse bronheffing het rendement van een VBI. Ook de Nederlandse dividendbelasting blijft drukken op het rendement. De beleggingsinstelling kan de dividendbelasting immers niet verrekenen als voorheffing in de vennootschapsbelasting nu ze is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. En de beleggingsinstelling heeft op grond van art. 10 lid 1 Wet op de dividendbelasting 1965 geen recht op teruggave van de dividendbelasting. Los van de toekomstige verdragsontwikkelingen hangt het in de praktijk van de portefeuille af of de VBI ook daadwerkelijk last heeft bronheffingen: Sommige landen heffen namelijk geen bronheffing op dividenden of interest. Sommige landen kennen lokale vrijstellingen van bronheffingen voor beleggingsfondsen en dan is een beroep op een belastingverdrag niet noodzakelijk. Ook is het maar de vraag of het financiële instrument waarin wordt belegd wel bronbelasting oplevert. En tot slot is het lastig om altijd de vergelijking te maken met wat de particuliere belegger zou hebben ontvangen bij een rechtstreekse belegging. De vraag is immers of de particuliere belegger in privé ook daadwerkelijk zijn rechten via een verdrag te gelde kan maken. De VBI is dan ook bij uitstek een regime dat geschikt is voor beleggingen zonder of met zeer beperkte bronheffingen op het portfolio rendement. De VBI kan dus geschikt zijn voor onder andere bepaalde beleggingen in vastrentende waarden of als fonds dat belegt in andere fondsen die geen bronbelasting inhouden. Gevolgen deelnemers in een VBI beleggingsinstelling onder het VBI-regime zullen in de regel belast worden in box 3. Daarbij vervult de VBI niet altijd optimaal haar rol als doorgeefluik. Er kunnen op VBI-niveau bronheffingen blijven hangen op portfolio inkomsten die bij rechtstreekse belegging veelal deels verrekend hadden kunnen worden in de inkomstenbelasting en waar het andere deel wellicht via de belastingverdragen voorkomen kon worden of kon worden teruggevraagd. Hoe dan ook, het is al een stap dat Nederland bereid is om de positie van de VBI bij verdragsonderhandelingen bespreekbaar te maken. De vervolgvraag is dan uiteraard in welke verdragen de VBI ook toegang krijgt tot de verdragsvoordelen ter bespreking van bronheffingen én hoe 3. De Luxemburgse SICAV De Luxemburgse SICAV in vogelvlucht Een Luxemburgse Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) is een rechtspersoon naar Luxemburgs recht. 5. Art. 1 lid 4 van de Wet op de dividendbelasting 1965 stelt van heffing vrij degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid in een VBI. 17

4 particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Veelal worden SICAV s opgezet in de vorm van zogenaamde paraplufondsen. Dat wil zeggen dat er binnen de rechtspersoon aparte subfondsen worden gecreëerd. Dit door de uitgifte van een apart aandeel die een subfonds vertegenwoordigt. Ieder subfonds kent zijn eigen beleggingsbeleid en heeft zijn eigen apart geadministreerde effectenportefeuille. Overigens geldt dat binnen een Luxemburgse SICAV het vermogen van de verschillende subfondsen juridisch gescheiden is. Met andere woorden, het vermogen van het ene fonds kan niet worden aangesproken voor een tekort in een ander subfonds binnen dezelfde SICAV. Verder is het mogelijk om binnen een subfonds ook nog eens aparte soortaandelen uit te geven. Deze aparte shareclasses geven recht op het rendement behaald binnen het betreffende subfonds maar aan deze rechten kunnen bijzondere voorwaarden kleven. Denk aan de uitdrukking van het rendement in een bepaalde valuta. immers niet onderworpen aan een belastingheffing naar de winst en dus geen inwoner van een belastingverdrag. Echter, net als bij de VBI hangt het in de praktijk af van de portefeuille of de SICAV ook daadwerkelijk last heeft van bronheffingen. Daarbij speelt naast de punten zoals genoemd bij de VBI ook nog eens dat de SICAV toegang heeft tot 27 Luxemburgse verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Ik zeg nadrukkelijk stelt ; want uiteindelijk zal het andere land ook daadwerkelijk die verdragstoegang moeten honoreren. Als voorbeeld geldt het verdrag met Indonesië en Zuid-Korea. Luxemburg stelt dat de SICAV recht heeft op toegang tot beide Luxemburgse belastingverdragen. In de praktijk weigeren beide landen de SICAV de toegang tot het betreffende verdrag. Kortom, het hangt er dus maar van af in welke financiële instrumenten wordt belegd en in welke landen. Het Luxemburgse fiscale regime voor de SICAV Het fiscale regime dat geldt voor een SICAV is vrij eenvoudig. De Luxemburgse SICAV is in Luxemburg (subjectief) vrijgesteld voor de Luxemburgse winstbelasting, dividendbelasting en vermogenswinstbelasting. Kortom, de SICAV doet in Luxemburg fiscaal niet mee. De enige Luxemburgse heffing waarmee de SICAV wordt getroffen is de zogenaamde tax d abonnement. Deze heffing is een heffing over het aanwezige fondsvermogen en wordt op kwartaalbasis geheven. Deze tax d abonnement bedraagt in beginsel 0,5% op jaarbasis. Voor geldmarktfondsen en voor fondsen/shareclasses uitsluitend toegankelijk voor institutionele beleggers, geldt een verlaagd tarief van 0,1% of een vrijstelling. De Luxemburgse SICAV en bronheffingen De indruk zou kunnen ontstaan dat de keuze om beleggingsfondsen aan te bieden in de vorm van Luxemburgse fondsen gedreven is vanwege het aantrekkelijke fiscale regime. Immers, het rendement wordt niet verlaagd door Luxemburgse heffingen naar het inkomen of Luxemburgse dividendbelasting. Echter, de SICAV heeft als nadeel dat deze slechts beperkt toegang heeft tot het belastingverdragennetwerk van Luxemburg. Dat kan betekenen dat bij de SICAV bronheffingen op portfolio inkomsten het rendement verlagen. Dit terwijl bij de FBI op beleggingsinstellingenniveau bronbelastingen via het verdrag en de afdrachtsvermindering het rendement de facto (nagenoeg) niet beïnvloeden. Voor toegang tot de belastingverdragen geldt in het algemeen dat de rechtspersoon onderworpen is aan belastingheffing naar de winst. En dat is de Luxemburgse SICAV juist niet. Daarmee werkt het voordeel dat de SICAV naar Luxemburgs fiscaal recht is vrijgesteld van winstbelasting nu tegen de SICAV bij bronheffingen. De SICAV is In het algemeen kan wel worden gesteld dat bij een Luxemburgse SICAV die fysiek in aandelen belegt met een belast dividend, meer bronbelastingen drukken op het rendement dan bij de Nederlandse particuliere belegger die rechtstreeks belegt in aandelen. De functie als intermediair die geen extra heffing oproept in vergelijking met direct beleggen kan dus in voorkomende gevallen bij de SICAV niet volledig tot zijn recht komen. Niet voor niets heeft de OESO om die reden in 2010 in een rapport landen aanbevolen om in belastingverdragen de verdragspositie van beleggingsinstellingen (beter) te regelen. Daarbij werd aanbevolen om het fonds zelf toegang te geven tot de voordelen van een belastingverdrag. En anders dient het fonds in staat gesteld te worden om namens de achterliggende deelnemers de bronbelasting te kunnen terugvragen. Gevolgen deelnemers in een SICAV SICAV zullen in de regel belast worden in box 3. Wel kan de SICAV niet altijd volledig haar rol als doorgeefluik optimaal hebben vervuld. Er kunnen op SICAV-niveau bronheffingen blijven hangen op portfolio inkomsten die bij rechtstreekse belegging via de Nederlandse belastingverdragen verlaagd en, voor het restant, verrekend hadden kunnen worden in de inkomstenbelasting. 4. Conclusie Beleggingsfondsen die worden aangeboden aan het Nederlandse publiek kunnen verschillende fiscale regimes hebben. Nederlandse beursgenoteerde beleggingsinstellingen zullen in de regel onder het FBI-regime vallen. De FBI kan namelijk bronbelastingen op portfolio inkomsten voorkomen via de Nederlandse belastingverdragen en via de afdrachtsvermindering in de dividendbelasting. Voor Nederlandse particulieren roept dit fiscaal regime geen extra heffing op. Bij de VBI en in mindere mate de 18

5 particuliere beleggers in een beleggingsinstelling, een aantal fiscale aspecten Luxemburgse SICAV kan er wel bronbelasting drukken op de portfolio inkomsten. Deze bronheffingen beïnvloeden het rendement negatief. Echter, of bronbelasting daadwerkelijk een rol speelt is afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille; de landen waarin wordt belegd en de financiële instrumenten. 19

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling

Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling Toekomst van de fiscale beleggingsinstelling De eis van gelijke winstverdeling in het huidige klimaat (van de effectenbeleggingsinstelling) 18 april 2012 Marc Steinbusch For institutional investors 1 Fiscale

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen

Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen Fiscale aandachtspunten bij de structurering van Investeringsfondsen 1. Inleiding In dit memorandum gaan wij in op een aantal fiscale aspecten die een rol kunnen spelen bij het opzetten van een (particulier)

Nadere informatie

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden

Vrijgesteld beleggen in Nederland. Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden Vrijgesteld beleggen in Nederland Wat aan belasting niet verschuldigd is, hoeft aan rendement niet gemaakt te worden CLAVIS Vermogensstructurering Directievoering Trustdiensten Vermogensbeheer (Infra)structuur

Nadere informatie

De vrijgestelde beleggingsinstelling

De vrijgestelde beleggingsinstelling Artikel 6a Wet Vennootschapsbelasting 1969 De vrijgestelde beleggingsinstelling Bachelor Thesis Fiscale Economie Rick de Vlam ANR: 285165 Tilburg University Examencommissie: Drs. J.J.H. Gortzak Prof. Dr.

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende.

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling. Wijziging van het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr. 5544 Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Tilburg University Bachelor thesis. De vrijgestelde beleggingsinstelling

Tilburg University Bachelor thesis. De vrijgestelde beleggingsinstelling Tilburg University Bachelor thesis De vrijgestelde beleggingsinstelling Michelle Remmers Administratienummer: 175262 Studierichting: Fiscale Economie Begeleiding: Drs. J.J.H. Gortzak Examencommissie: Prof.

Nadere informatie

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen

Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Besluit van PM DATUM [CONCEPT] tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen Artikel XII Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 MR. M.VERMEER De vrijgestelde beleggingsinstelling in de zin van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 Nr. 76 / augustus 2007 O & F 34 Op 15 februari 2007 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Inhoud Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 11 1 Het verdragsbeleid op hoofdlijnen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Kerninzet 14 1.2.1 Hoofddoelen

Nadere informatie

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud

DGAWijzer. Vermogensopbouw. Inhoud DGAWijzer Vermogensopbouw Inhoud Vermogensopbouw door de DGA 1 Beleggen in de BV 2 Beleggen in de BV via stapelaars 2 Beleggen in privé na dividenduitkering 2 Lenen van de BV 3 De vrijgestelde beleggingsinstelling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 269 Wet van 21 juli 2007, houdende wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Samenvatting. Kamerstukken II 1987/88, 20 365, nr. 2. Kamerstukken II 1996/97, 25 087, nr. 1. Kamerstukken II 1997/98, 25 087, nr. 4.

Samenvatting. Kamerstukken II 1987/88, 20 365, nr. 2. Kamerstukken II 1996/97, 25 087, nr. 1. Kamerstukken II 1997/98, 25 087, nr. 4. Samenvatting 1. Inleiding Belastingverdragen dienen ertoe om op basis van wederkerigheid zowel dubbele belastingheffing als zogenoemde heffingslacunes te vermijden. In 1987 1, 1996 2 en 1998 3 zijn notities

Nadere informatie

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse

Nadere informatie

Reactie op prejudiciële vraag 16/03955

Reactie op prejudiciële vraag 16/03955 Reactie op prejudiciële vraag 16/03955 Verzoek om teruggaaf dividendbelasting door "Brits open end" niet-belastingplichtig beleggingsfonds; vergelijking met binnenlandse fiscale beleggingsinstelling; noopt

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar 2009 2010. A/ Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2009 2010 32 491 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Barbados tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 785 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2018) 34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies

TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies te houden op 22 februari 2011, om 11.00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Reactie op prejudiciële vraag 16/03955

Reactie op prejudiciële vraag 16/03955 Reactie op prejudiciële vraag 16/03955 Verzoek om teruggaaf dividendbelasting door "Brits open end" niet-belastingplichtig beleggingsfonds; vergelijking met binnenlandse fiscale beleggingsinstelling; noopt

Nadere informatie

Wet op de dividendbelasting 1965

Wet op de dividendbelasting 1965 Wet op de dividendbelasting 1965 Wet van 23 december 1965, houdende vervanging van het Besluit op de Dividendbelasting 1941 door een nieuwe wettelijke regeling, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 611

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2568 13 februari 2012 Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting 25 januari 2012

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal

1 Introductie H. Vermeulen. 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal VOORWOORD 1 Introductie H. Vermeulen 2 De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen A. Rozendal 3 Internationale bepalingen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de loonbelasting

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Wet werken aan winst in Staatsblad

Wet werken aan winst in Staatsblad Wet werken aan winst in Staatsblad De Wet werken aan winst is op 12 december 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dit betekent dat de meeste wijzigingen ingevolge deze wet op 1 januari 2007 in werking

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

2. Praktische regelingen voor de vermindering of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend

2. Praktische regelingen voor de vermindering of teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting op portfoliodividend Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Besluit van 23 juni 2014, nr. DGB 2014/1008M. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*]

Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] Vakblad Financiële Planning, De VBI en het open fonds voor gemene rekening Vindplaats: VFP 2015/78 Bijgewerkt tot: 17-08-2015 Auteur: Mr. C.A. Goosen en mevr. Mr. J. Kroonenberg [*] De vrijgestelde belegginginstelling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling

Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling 1 Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014

INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN VAN ROERENDE OORSPRONG VOOR EEN PRIVÉ PERSOON WOONACHTIG IN BELGIË INKOMSTEN 2014 Hierbij vindt U een korte beschrijving van de fiscale behandeling in België van roerende inkomsten (o.a. dividenden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18451 3 juli 2014 Dividendbelasting. Vermindering, vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting 23 juni 2014 nr. DGB

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater

Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel. Klaar voor de toekomst met. FitVoorLater Geen servicekosten Geen transactiekosten Prijswinnende fondsen Makkelijk & Flexibel Klaar voor de toekomst met FitVoorLater Uw pensioen: u bent zelf aan zet Wilt u later kunnen genieten van een comfortabel

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Fondswijziging voorjaar 2017

Fondswijziging voorjaar 2017 Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren

Nadere informatie

A. WINST UIT ONDERNEMING: HOOFDSTUK 3 VPB BESCHRIJFT HET OBJECT VOOR DE

A. WINST UIT ONDERNEMING: HOOFDSTUK 3 VPB BESCHRIJFT HET OBJECT VOOR DE Hoorcollege 2 vanaf blz. 14 t/m blz. 21: A. WINST UIT ONDERNEMING: HOOFDSTUK 3 VPB BESCHRIJFT HET OBJECT VOOR DE BINNENLANDS BELASTINGPLICHTIGE LICHAMEN. Hoofdstuk 3 Vpb (art. 17 t/m 19) omschrijft het

Nadere informatie

EVALUATIE VAN HET REGIME VOOR FISCALE BELEGGINGSINSTELLINGEN EN EEN VOORSTEL VOOR EEN NIEUW REGIME

EVALUATIE VAN HET REGIME VOOR FISCALE BELEGGINGSINSTELLINGEN EN EEN VOORSTEL VOOR EEN NIEUW REGIME Evaluatie van het regime voor fiscale beleggingsinstellingen en een voorstel voor een nieuw regime Gepubliceerd in Weekblad Fiscaal Recht 2012/6948, blz. 476-485 J. Vleggeert, Associate Professor at the

Nadere informatie

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017

Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van Beleggingsfondsen N.V., -Novib Microkredietfonds en Groenprojectenfonds maakt hierbij het voornemen bekend om genoemde entiteiten te herstructureren,

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 20365 Algemene fiscaal verdragsbeleid Nr. 6 AANVULLENDE LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 9 juni 188 Artikel 1 1 In die gevallen waarin belastingverdragen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 7 oktober 2008

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 Inleiding Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Het pakket Belastingplan 2017 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Onder andere in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Staten-Generaal. Den Haag, 15 oktober De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd.

Staten-Generaal. Den Haag, 15 oktober De goedkeuring wordt alleen voor Nederland gevraagd. Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 A 31 743 Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het

Nadere informatie

Regeling. pagina 1 van 8

Regeling. pagina 1 van 8 Regeling voor een doelmatige belastingheffing over inkomsten uit sparen en beleggen, welke verworven zijn door participanten in een fiscaal transparante GmbH & Co. KG. Heerlen, pagina 1 van 8 1.

Nadere informatie