Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax news. Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. In een oogopslag. Aandachtspunten"

Transcriptie

1 Tax news Stichting Particulier Fonds Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene en formele kenmerken van een SPF... 2 Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten... 2 Uitoefenen van een bedrijf... 3 Doelvermogen (Curaçao)... 3 Praktische toepassingen... 4 Houdsteractiviteiten... 4 Beleggingsactiviteiten... 4 Passieve financieringsactiviteiten... 4 Asset protection... 6 Overige aandachtspunten... 6 Periodieke uitkeringen... 6 Uitkeringen aan inwoners van Curaçao... 6 Bekleding functies in SPF door Founder / Protector... 6 Tax ruling: wel of niet... 7 Slotopmerkingen / voorbehouden... 7 Het doel van dit memorandum is om inzicht te geven over de praktische toepassingsmogelijkheden van een Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF), bezien vanuit fiscale optiek. In een oogopslag Een SPF is een bijzondere vorm van de stichting. Er zijn enkele belangrijke verschillen die de SPF interessant maken voor een aantal doelen, zoals asset protection en beleggingen en in dat opzicht is de SPF vergelijkbaar met een trust. De SPF onderscheid zich van de trust doordat het een volledig zelfstandige rechtspersoon is die moet worden opgericht bij notariële akte. Er zijn enkele verschillen tussen de fiscale behandeling van de SPF in Curaçao en St. Maarten. Op de BES eilanden is de situatie gewijzigd sinds zij een openbaar lichaam van Nederland werden. Betalingen van een SPF zijn nu altijd onderworpen aan 5% opbrengstbelasting.

2 01 & 02 Algemene en formele kenmerken van een SPF De SPF is een bijzondere vorm van de stichting. De oprichter heeft een zeer grote vrijheid om de SPF in te richten op de door hem gewenste wijze. Aan het bestuur kunnen specifieke en bindende instructies worden gegeven door de oprichter over het doen van uitkeringen uit het vermogen van de SPF. De SPF kent geen uitkeringsverboden zoals de gewone stichting die kent. De SPF moet worden opgericht bij notariële akte door een notaris op het eiland en moet een aldaar gevestigde bestuurder of gevolmachtigde hebben. De oprichtingsakte van de SPF moet de statuten bevatten. Daarin moet staan: de naam van de SPF, met het woord stichting of private foundation als deel van de naam, het doel en de wijze van benoeming van de bestuurders. De SPF moet worden ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel op Curaçao of St. Maarten. De SPF kent daarom een zeer grote flexibiliteit qua inrichting. Deze flexibiliteit, in combinatie met de rechtspersoonlijkheid maakt de SPF een aantrekkelijk alternatief voor de trust. Belastingheffing op Curaçao of St. Maarten De fiscale aspecten van de SPF komen veelal eerst aan de orde indien de oprichter of begunstigden ingezetenen van Curaçao of St. Maarten zijn. In de praktijk zullen veelal de oprichter of begunstigden juist geen ingezetenen van Curaçao of St. Maarten zijn. Schenkingsrecht Inbreng van vermogen in een SPF door een ingezetene van Curaçao of St. Maarten wordt belast met 25% schenkingsrecht. Inbreng van vermogen door een niet- ingezetene van een van deze beide landen is daar vrijgesteld van schenkingsrecht. Elke uitkering uit een SPF is vrijgesteld van schenkingsrecht op Curaçao of St. Maarten. Er zijn geen uitkeringsverboden. Winstbelasting De SPF is objectief vrijgesteld van winstbelasting. Een voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de SPF geen winsten behaalt door het uitoefenen van een bedrijf. In paragraaf 4 gaan we verder in op wat wordt bedoeld met de uitoefening van een bedrijf. De SPF hoeft geen aangiftebiljet winstbelasting in te dienen. De Inspectie kan wel een aangiftebiljet winstbelasting uitreiken, bijvoorbeeld om te toetsen of de SPF wel of geen bedrijf uitoefent. Een uitgereikt aangiftebiljet moet ondertekend worden ingediend bij de Inspectie. Tevens moet de SPF zelf om een aangiftebiljet verzoeken als zij belastingplichtig is. 2

3 03 & 04 Uitoefenen van een bedrijf Indien een bedrijf wordt uitgeoefend is de SPF onderworpen aan de winstbelasting. Het winstbelastingtarief bedraagt dan in Curaçao 27,5% en in St. Maarten 34,5%. Het is van belang om vast te stellen wanneer een bedrijf wordt uitgeoefend. Een definitie van uitoefening van een bedrijf is niet in de wet vermeld. Op basis van de jurisprudentie kan onder de uitoefening van een bedrijf worden verstaan: het behalen van winst door middel van een organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer, waarbij wordt beoogd winst te behalen. Aan al deze voorwaarden dient cumulatief te worden voldaan. In de rechtspraak zijn vele uitspraken gewezen over het begrip uitoefening van een bedrijf. Aan deze rechtspraak kan het volgende worden ontleend: Indien de werkzaamheden die van normaal vermogensbeheer niet te boven gaan, is geen sprake van het uitoefenen van een bedrijf. Ook indien nauwelijks invloed kan worden uitgeoefend op het te behalen resultaat, bijvoorbeeld in geval van beleggen, is geen sprake van het uitoefenen van een bedrijf. Indien niet wordt deelgenomen aan het economisch verkeer, maar wel een positief resultaat wordt behaald, is geen sprake van de uitoefening van een bedrijf. Een behaald resultaat is in dat geval vrijgesteld van winstbelasting. Indien geen sprake is van een winststreven, maar wel gedurende een aantal jaren positieve resultaten worden behaald, kunnen de activiteiten op enig moment als het uitoefenen van een bedrijf worden aangemerkt. Doelvermogen (Curaçao) In Curaçao is het mogelijk om te verzoeken dat de SPF wordt gezien als een belasting lichaam voor de winstbelasting, als een doelvermogen. Het winstbelastingtarief is dan 10% op zowel het reguliere inkomen als op vermogenswinsten. Als de status van doelvermogen is verkregen geldt dit voor ten minste drie jaren. Na die periode kan de SPF op verzoek terugkeren naar de vrijgestelde status. Let op! Een SPF of trust die geen bedrijf uitoefent en niet verzoekt om toepassing van de status van doelvermogen blijft ook op Curaçao net als voorheen onbelast. 3

4 05 Praktische toepassingen In het algemeen kan een SPF gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als een trust, zoals vermogensbescherming en estate planning. Daarbij heeft de SPF dan het voordeel dat sprake is van rechtspersoonlijkheid. De gebruikelijke belemmeringen van een stichting zijn niet aanwezig aangezien een SPF zeer flexibel is wat betreft inrichting en het doen van uitkeringen. Naast de gebruikelijke trusttoepassingen kan voor de SPF aan de volgende bijzondere toepassingen gedacht worden. Hiervoor kan afhankelijk van de feiten en omstandigheden vooraf een ruling worden aangevraagd. Houdsteractiviteiten Een SPF kan als houdstermaatschappij worden gebruikt. Ingeval van actieve houdsteractiviteiten wordt dit veelal aangemerkt als uitoefening van een bedrijf, passieve houdsteractiviteiten als een belegging. Als een SPF minder dan 50% van de aandelen houdt of minder dan 50% van de stemrechten heeft, is doorgaans geen sprake van het uitoefenen van een bedrijf. Indien een SPF meer dan 50% van de aandelen houdt of meer dan 50% van de stemrechten heeft, is geen sprake van het uitoefenen van een bedrijf in geval van passieve houdsteractiviteiten. Voor de vraag of sprake is van passieve - of actieve houdsteractiviteiten moet de betrokkenheid van de SPF bij de deelneming worden beoordeeld. Hierbij is onder meer van belang of de directie van de SPF de feitelijke leiding voert over de deelneming, zij kan beslissen en beschikken over de middelen van de deelneming en of zij de activiteiten van de deelneming kan bepalen en daarover kan beslissen. Indien de directie van de SPF uit andere personen bestaat dan de directie van de deelneming wijst dit op passieve houdsteractiviteiten. Onze ervaring met de SPF die deelnemingen houdt, is dat vrijwel steeds sprake is van passieve houdsteractiviteiten. Beleggingsactiviteiten Een SPF kan haar activa beleggen in bijvoorbeeld effecten, depositos, obligaties en andere financiële produkten, die als beleggingen kunnen worden aangemerkt. Als een SPF beleggingsactiviteiten uitoefent, is geen sprake van uitoefenen van een bedrijf. Passieve financieringsactiviteiten Een SPF kan leningen verstrekken aan al dan niet gelieerde partijen. Deze leningen kunnen worden gefinancierd met eigen vermogen. De SPF kan ook leningen aangaan en vervolgens doorlenen. Leningen kunnen zowel renteloos als rentedragend worden ingeleend of doorgeleend. Ingeval van passieve financieringsactiviteiten is geen sprake van het uitoefenen van een bedrijf. Financieringsactiviteiten zijn passief als de SPF geen of weinig risico loopt over het uitgeleende bedrag. Risico s kunnen worden afgedekt door de verstrekker van vermogen aan de SPF. 4

5 05 Verzekeringen / lijfrenten / pensioenen Verzekeringspolissen, pensioenen of lijfrentepolissen kunnen worden ingebracht in een SPF dan wel afgesloten met een SPF. De SPF kan zich bezig houden met het beleggen van middelen ter dekking van pensioen- of lijfrentetermijnen die te zijner tijd door de SPF worden uitgekeerd. Indien sprake is van een beperkte kring van gerechtigden tot de uitkeringen is geen sprake van de uitoefening van een bedrijf. Gedacht kan worden aan een beperkte familiegroep. Indien de SPF optreedt voor een brede kring van gerechtigden kan wel sprake zijn van het uitoefenen van een bedrijf. Charitatieve doelstelling / algemeen maatschappelijk belang Vermogen kan in een SPF worden ingebracht voor goede doelen. Een goed doel kan zijn het verstrekken van bijdragen aan een algemeen nut beogende instelling, een kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele of wetenschappelijke instelling. Als de SPF actief is ten behoeve van goede doelen is geen sprake van uitoefening van een bedrijf. Bovendien zijn schenkingen aan en schenkingen door een SPF vrijgesteld van schenkingsrecht, wat de SPF een uitstekend alternatief doet zijn van charitatieve vermogens onder trustverband. Onroerend goed Een SPF kan onroerend goed houden. Als onroerend goed bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd is sprake van de uitoefening van een bedrijf. Dit zal het geval zijn als de SPF zich actief bezig houdt met exploitatie activiteiten, zoals innen van huren, verrichten van onderhoud, aan- en verkopen etc. Als slechts sprake is van aanhouden van een enkel onroerend goed ter belegging, is veelal geen sprake van uitoefening van een bedrijf. Ingeval de SPF meerdere onroerende goederen houdt zal de grens naar een bedrijfsmatige exploitatie eerder worden overschreden. Opties op toekomstige waardeaangroei Veelbelovende activa kunnen worden ondergebracht in een SPF. Toekomstige waardeaangroei van dergelijke activa wordt dan aan de SPF toegerekend. Een alternatief is niet de activa zelf in de SPF in te brengen maar opties om dergelijke activa te kopen tegen de op dat moment geldende marktprijs. De SPF betaalt hiervoor een optieprijs. Als de activa vervolgens sterk in waarde stijgen kan de SPF de optie uitoefenen en een onbelast voordeel realiseren. Denk bijvoorbeeld aan opties op grond of gebouwen, die als gevolg van bestemmingswijzigingen of andere marktfactoren aanzienlijk in waarde kunnen stijgen. 5

6 05 & 06 Onderbrengen van nieuwe activiteiten Inbreng van vermogen in een SPF kan in bepaalde jurisdicties worden belast met schenkingsrecht. Een SPF kan dan worden gebruikt voor nieuwe activiteiten. Gelet op de geringe waarde van nieuwe activiteiten zal schenkingsbelasting dan veelal beperkt blijven tot geringe bedragen. Indien de nieuwe activiteiten winstgevend worden, komt de waardesprong toe aan de SPF. Asset protection Een private foundation kan worden aangewend ter bescherming van familie - en ondernemingsvermogen. Vermogen kan bijvoorbeeld worden beschermd tegen politieke risico s als onteigening, criminele risico s als kidnapping en economische risico s als produktaansprakelijkheid of andere risico s als spilzucht van de familie. Overige aandachtspunten Periodieke uitkeringen Vaak wordt de vraag gesteld of een SPF periodieke uitkeringen mag doen. Vanuit Curaçaos of St. Maartens fiscaal perspectief heeft het doen van periodieke uitkeringen geen nadelige fiscale gevolgen. Echter, dit kan wel gevolgen hebben voor de fiscale positie van de begunstigde in zijn woonland. Het is raadzaam een belastingadviseur in de jurisdictie van de begunstigde hiervoor te raadplegen. Uitkeringen aan inwoners van Curaçao Als een inwoner van Curaçao een uitkering ontvangt van een SPF of trust, ongeacht waar deze is gevestigd, vormt de uitkering inkomen voor de inkomstenbelasting. Dit geldt zowel voor een eenmalige als voor een periodieke uitkering. Bekleding functies in SPF door Founder / Protector Vaak wordt de vraag gesteld welke functies een Founder of Protector kan bekleden in de SPF. Hierbij kan gedacht worden aan de functie van bestuurslid of lid van een Raad van Toezicht. Indien de Founder / Protector niet-ingezetene is van Curaçao of St. Maarten zijn er vanuit lokaal perspectief geen belemmeringen in dit opzicht. Wij wijzen op mogelijke fiscale gevolgen in het woonland van de Founder of Protector indien hij meerdere functies binnen de SPF bekleedt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan mogelijke risico s van fiscale transparantie van de SPF in het woonland. Het is raadzaam een belastingadviseur te raadplegen in het woonland van de Founder / Protector. 6

7 07 & 08 Tax ruling: wel of niet In de praktijk blijkt dat soms twijfel kan bestaan of bepaalde activiteiten van een SPF kwalificeren als het uitoefenen van een bedrijf. Het risico bestaat in deze gevallen dat de belastingdienst het standpunt inneemt dat de SPF belastingplichtig is voor de winstbelasting waardoor de resultaten zijn onderworpen aan 27,5% winstbelasting in Curaçao of 34,5% in St. Maarten. We adviseren om een ruling aan te vragen bij de belastingdienst in ieder geval waar twijfel kan bestaan of een bedrijf wordt uitgeoefend. In de ruling kan expliciet worden vastgesteld welke activiteiten van de SPF vrijgesteld zijn van winstbelasting. Ruling verzoeken worden in het algemeen door de belastingdienst binnen korte termijn geaccordeerd. Hiermee kan vooraf zekerheid worden verkregen en kunnen eventuele toekomstige risico s worden vermeden. Uiteraard is het onnodig een ruling aan te vragen in een situatie waarin geen enkele twijfel mogelijk is over de vrijgestelde status van een SPF. Slotopmerkingen / voorbehouden In dit memo hebben wij ons beperkt tot de fiscaliteit op Curaçao of St. Maarten. Voor de buitenlandse fiscale gevolgen dient lokaal advies te worden ingewonnen bij een belastingadviseur. Dit memo is geschreven naar de stand van zaken op het moment van schrijven van dit memo in juli Gelet op de mogelijkheid van veranderingen in wetgeving en jurisprudentie en rulingbeleid die nadien optreden, kan dit memo niet meer up-to-date raken. Het is daarom noodzakelijk de belastingadviseur op Curaçao, St. Maarten of de BES eilanden te raadplegen in geval op basis van dit memo structuren worden opgezet. 7

8 Hoe PwC u kan helpen Als u meer wilt weten of vragen / opmerkingen heeft over de inhoud van dit memo kunt u uiteraard contact opnemen met één van de belastingadviseurs van PwC Dutch Caribbean of stuur een naar Laat ons weten wat u van Tax News vindt en over welke onderwerpen u graag meer zou willen weten. Stuur een naar PwC Curaçao P.O. Box 360 Julianaplein 38 Willemstad Curaçao T: +599 (9) F: +599 (9) PwC St. Maarten P.O. Box 195 Emmaplein Building Philipsburg St. Maarten T: F: PwC Bonaire P.O. Box 383 Kaya Gobernador N. Debrot 36 Kralendijk Bonaire T: +(599) or +(599) F: +(599) Website: PricewaterhouseCoopers Curaçao. All rights reserved. PwC refers to the Dutch Caribbean member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen"

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander zwevend vermogen Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen" Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector Brieven en beleidsbesluiten Besluit 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg

FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg FIscale aspecten bij het scheiden van wonen en zorg verder FIscaal specialisten b.v. herculeslaan 24 3584 ab utrecht postbus 85326 3508 ah utrecht TELEFOON +31 [0]30 20 800 60 EMAIL Info@VerderfIscaal.nl

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M

International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M International Gold Mining B.V. M E M O R A N D U M aanbieding van maximaal 2.475 obligaties met een nominale waarde van EUR 1.000 per obligatie en een jaarlijkse rente van 9 of 10 % april 2013 I N H O

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht?

De niet-economisch handelende belastingplichtige. Wat is zijn aftrekrecht? De niet-economisch handelende belastingplichtige Wat is zijn aftrekrecht? Door: Myrthe (M.M.) Hinskens LL.M 2010/2011 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Btw is ook een sport!

Btw is ook een sport! www.pwc.nl Btw is ook een sport! Investeringen door en voor sportverenigingen: wat zijn de fiscale mogelijkheden? Indirect Taxes Btw Maart 2011 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014

Private Equity fondsen. Omzetbelasting. mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Private Equity fondsen en Omzetbelasting Door: mr. D.A. Koeprijanov Post-Master Indirecte Belastingen, 2013/2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Afkortingenlijst... 2 Inleiding... 3 1 Wat is een Private

Nadere informatie

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens?

Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Btw-belast of btw-vrijgesteld vermogensbeheer. Waar ligt de fiscaal neutrale grens? Door: D. (Dieuwertje) Euser MSc Post-Master Indirecte Belastingen 2013/2014 Inhoudsopgave Lijst met gebruikte afkortingen...

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Eindejaarsmemorandum Particulieren

Eindejaarsmemorandum Particulieren Eindejaarsmemorandum Particulieren 2013 Inhoud 2 Voorwoord 3 1 Inkomstenbelasting 4 1.1 Inkomstenbelastingtarieven 2014 4 1.2 Ontvangen rente 4 1.3 Vermogenswinsten 4 1.4 Interim-dividend vrijgestelde

Nadere informatie