Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vlijmen Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vlijmen Noord"

Transcriptie

1 Proces-Verbaal van Oplevering I

2 Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden Groep. Wij onderzoeken, saneren, bewerken, verbeteren, bouwen, bemesten en richten de openbare ruimte in, maar ook groenrecycling en advies behoren tot onze kernactiviteiten. Den Ouden realiseert al decennia lang succesvol civiel- en cultuurtechnische werken. Vakbekwaamheid, hoogstaande kwaliteit en creativiteit maken Den Ouden een serieuze partij op het gebied van infra en engineering. Wij onderscheiden ons met een gepassioneerde, persoonlijke en betrokken benadering van elk werk, klein of groot. Door te investeren in duurzame relaties zijn we in staat om onze klanten verspreid door Nederland en ook daar buiten optimaal te bedienen. Kwaliteit en betrouwbaarheid spelen hierbij een belangrijke rol. Door continu te investeren in materieel, kennis en de ontwikkeling van onze medewerkers zijn wij een betrouwbare partner voor al onze opdrachtgevers. Wij staan voor: Betrouwbaarheid; Klantgerichtheid; Samenwerking; Duurzaamheid; Kwaliteit. Centraal in de werkwijze van Den Ouden staat communicatie. Wij doen wat we zeggen, maar we zeggen vooral ook wat we doen. Deze regel passen wij niet alleen toe bij onze opdrachtgevers, maar ook voor andere belanghebbenden. Hierdoor zijn wij in staat om zonder vervelende verrassingen achteraf werken uit te voeren en ontstaat wederzijds betrokkenheid en begrip. Jochem Langenhuijzen Documentnr. : _6012_PvO_01 Projectnr. : 6012 Opdrachtgever : Gemeente Heusden Locatie : Vlijmen Noord Datum : Versie : 1 Opgesteld door: Goedgekeurd door: Geautoriseerd door: Dhr. R. Maas Dhr. P. Fes Dhr. D. v. d. Vleuten Teamleider Senior OCE deskundige Manager Bodac Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieën te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur. II Proces-Verbaal van Oplevering

3 Inhoudsopgave 1 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT Aanleiding en doelstelling opdracht Ligging opsporingsgebied 0 2 OMSCHRIJVING GEBRUIKTE OPSPORINGSMETHODEN Uitvoeren passieve computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie Resultaten uitgevoerde computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie Passieve analoge oppervlaktedetectie Actieve analoge oppervlaktedetectie 3 3 ONDERZOEKSRESULTATEN Aangetroffen CE Advies 4 Bijlage 1. Resultaten computerondersteunde digitale detectie 5 Bijlage 2. Revisie vrijgegeven gebieden 6 Bijlage 3. Protocol toevalstreffer CE 7 III

4 1 OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 1.1 Aanleiding en doelstelling opdracht In de toekomst zullen op de projectlocatie civiele werkzaamheden plaatsvinden. Naar aanleiding van historisch feitenmateriaal heeft de gemeente Heusden besloten om een onderzoek naar Conventionele Explosieven (CE) uit te laten voeren in het projectgebied. In eerste instantie is dit onderzoek uitgevoerd door middel van het uitvoeren van computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie. Naar aanleiding van de resultaten hiervan is in gezamenlijk overleg besloten om alleen de daarbij geïnterpreteerde significante verstoringen overeenkomstig met een kaliber van 50 mm en groter te gaan benaderen. De gebieden welke niet geïnterpreteerd konden worden zijn alleen gecontroleerd ontgraven binnen de vooraf geprojecteerde proefsleuven voor archeologie. Deze werkwijze had als doelstelling om te beoordelen of op basis van de benaderde verstoringen vervolgwerkzaamheden, het gecontroleerd ontgraven van de overige niet interpreteerbare gebieden, nodig was/ is. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd conform WSCS-OCE: 2012 versie Ligging opsporingsgebied Het opsporingsgebied bestond uit diverse deelgebieden welke allemaal gelegen zijn t.h.v. de Mommersteeg te Vlijmen in de gemeente Heusden. In onderstaande afbeelding (1) zijn deze gebieden weergegeven. Afbeelding 1: situering diverse opsporingsgebieden. Proces-Verbaal van Oplevering

5 2 OMSCHRIJVING GEBRUIKTE OPSPORINGSMETHODEN 2.1 Uitvoeren passieve computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie Het grootse gebied is onderzocht middels het uitvoeren van computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie. De computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie is uitgevoerd met het Vallon Multisonde systeem VXV16. Dit systeem kon de verwachte CE tot de verwachte maximale diepte detecteren en was hierdoor het beste geschikt voor het detecteren van de mogelijk aanwezige CE. Het Multisonde systeem bestond uit een aluminium aanhanger met 16 sondes die achter een vierwiel aangedreven voertuig gekoppeld waren. Het vierwiel aangedreven voertuig was zeer geschikt voor het rijden over gras- en akkerlanden. Het voertuig woog slechts 600 kg waardoor dit nauwelijks schade heeft toegebracht aan de percelen. De afstand tussen de sondes en het voertuig was zo afgesteld dat het voertuig geen invloed had op de meetdata. De sondes waren gemonteerd met een onderlinge afstand van 0,33 m1. De verbinding van de sondes aan het voertuig was zo uitgevoerd dat eventuele schokken door oneffenheden geen verstoringen in de detectiedata zouden veroorzaken. Het Vallon Multisonde systeem VXV16 werd ondersteund door een schokbestendige laptop met Vallon EVA software en een Omnistar DGPS systeem. Het opsporingsgebied is voor het grootste gedeelte vlak dekkend ingemeten. Op de laptop werd het opsporingsgebied weergegeven en waren de gereden banen direct zichtbaar. Op deze manier konden de personen die het voertuig bedienden, direct zien of het opsporingsgebied vlak dekkend werd gedetecteerd. De meetgegevens ziijn digitaal opgeslagen en door het DGPS-systeem was het mogelijk RD-coördinaten aan de positie van significante verstoringen te koppelen. Afbeelding 2: Detectievoertuig zoals deze gebruikt is voor het uitvoeren van de computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie. 2.2 Resultaten uitgevoerde computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie De resultaten van de uitgevoerde computerondersteunde digitale oppervlaktedetectie is tekening in bijlage 2 van dit proces verbaal van oplevering opgenomen.

6 2.3 Passieve analoge oppervlaktedetectie Indien door de beperkte oppervlakte of toegankelijkheid het terrein niet door middel van computerondersteunde oppervlaktedetectie kon worden onderzocht is passieve analoge oppervlaktedetectie toegepast. Passieve analoog uitgevoerde oppervlaktedetectie is uitgevoerd met een Vallon EL 1300 serie magnetometer. In het onderzoeksgebied zijn voorafgaand aan de detectiewerkzaamheden meetvakken van 25 x 25 m 1 uitgezet. In deze meetvakken is systematisch oppervlaktedetectie uitgevoerd in banen met een onderlinge afstand van ca 0,50m 1. Bij analoge detectie vond de beoordeling van de meetgegevens direct tijdens de uitvoering van de meting plaats door de Senior OCE-deskundige. In onderstaande afbeeldingen zijn de locators weergegeven welke zijn gebruikt tijdens het uitvoeren van de passieve analoge oppervlaktedetectie. Afbeelding 3: Uitvoeren passieve analoge oppervlaktedetectie m.b.v. Vallon VX1 ferrous locator en maximale detectiediepte van verschillende CE artikelen. Afbeelding 4: Uitvoeren passieve analoge oppervlaktedetectie m.b.v. Vallon VXC1 ferrous locator en maximale detectiediepte van verschillende CE artikelen. Proces-Verbaal van Oplevering

7 2.4 Actieve analoge oppervlaktedetectie Wanneer door aanwezige (oppervlakte) verstoring het terrein niet door middel van passieve detectie was te onderzoeken werd gebruik gemaakt van actieve oppervlaktedetectie. Actieve oppervlaktedetectie apparatuur is geschikt voor opsporing van zowel ferro-metalen als non-ferro metalen. Deze apparatuur werd ook ingezet indien een gebied gecontroleerd laagsgewijs moest worden ontgraven. Het betrof bijvoorbeeld gebieden die zwaar verstoord zijn en/of daar waar passieve oppervlaktedetectie niet mogelijk was. Het maximale meetbereik van actieve metaaldetectoren is afhankelijk van het type detector. Een bereik tot ca 1,80 m1 onder het maaiveld is mogelijk e.e.a. is echter mede afhankelijk van de grootte en de ligging van een object alsmede de omgevingsfactoren. In onderstaande afbeelding is de gebruikte detector weergegeven. Afbeelding 5: Uitvoeren actieve analoge oppervlaktedetectie m.b.v. Vallon VMM/ VMH3CS non ferrous locator maximale detectiediepte van verschillende CE artikelen.

8 3 ONDERZOEKSRESULTATEN 3.1 Aangetroffen CE Tijdens de opsporingswerkzaamheden zijn geen CE of restanten hiervan aangetroffen. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden dat dit mogelijk binnen de overige (niet te interpreteerbare) gebieden wel het geval zou (kunnen) zijn. 3.2 Advies Middels dit proces verbaal van oplevering geeft Bodac B.V. de gebieden vrij voor alle aankomende grondroerende werkzaamheden binnen de in de revisietekening vrijgegeven gebieden tot de diepte waarop het gebied is vrijgegeven conform dezelfde revisietekening (1,50 m1 mv, dit is ook de maximale diepte waarop het gebied verdacht is, diepere vrijgave is dan ook niet nodig). Gezien het feit dat er tijdens het benaderen van de vooraf geselecteerde significante verstoringen geen enkele CE of restant hiervan is aangetroffen en hiermee toch het grootste gedeelte van het gebied is onderzocht, adviseert Bodac B.V. om de overige werkzaamheden binnen de nu niet vrijgegeven gebieden regulier uit te laten voeren waarbij de civiele aannemer er wel op dient te worden gewezen dat het niet uit te sluiten is dat er toch een CE kan worden aangetroffen. Bodac B.V. heeft hiervoor een protocol opgesteld hoe om te gaan bij het spontaan aantreffen van een dergelijke CE. Geadviseerd wordt om de aannemer dit protocol vooraf te overhandiggen. Proces-Verbaal van Oplevering

9 Bijlage 1. Resultaten computerondersteunde digitale detectie

10 D C B D-15 D-11 D-25 D-26 EA-98 D-3 D-13 D-2 EA-101 EA-92 D-28 D-10 D-27 D-30 D-7 D-8 EA-91 D-24 D-31 D-6 D-32 EA-90 EA-99 D-34 EA-89 EA-100 EA-60 EA-102 EA-54 EA-51 EA-50 EA-45 EA-80 EA-71 D-22 D-21 EA-42 EA-47 EA-38 EA-46 EA-103 EA-73 EA-44 EA-88 D-17 EA-79 D-14D-9 EA-97EA-81 D-5 D-4D-20 EA-72 A D-23 D-16 EA-78 CA-16 EA-63 D-33 CA-17 CA-10 EA-41 EA-96 EA-23 EA-64 CA-13 CA-14 EA-106 CA-18 B-1 CA-6 CA-2 B-6 EA-93 F-29 F-35 F-20 F-31 F-51 F-21 F-46 F-54 F-26 F-63 F-62 F-17 F-27 F-41 F-30 F-37 F-22 F-23 F-34 F-53 F-25 F-45 F-42 F-33 F-24 F-64 F-48 F-66 F-28 F-13 F-14 F-59 F-58 F-39 F-44 F-40 F-7 F-6 F-18 F-9 F-5 F-32 F-36 F-11 F-4 F-3 F-12 F-15 F-19 F-16 F-10 F-8 F-2 F-1 EB-7 EA-114 EA-115 EA-10 EA-112 EA-116 EA-12 EA-1 EA-7 EA-6 EA-117 EA-5 EA-118 EA-3 EA-119 EA-120 EA-4 EA-2 EA-109 EA-8 EB-1 EB-14 EA-15 EA-16 EA-66 EB-12 EB-13 EB-15 EB-5 EB-10 EB-11 EB-3 EB-6 EB-8 EB-2 EA-110 EA-11 EA-13 EA-9 EB-9 EA-94 EB-4 EA-28 CA-7 CA-19 CA-5 CA-4 CA-1 F-49 F-38 F-47 F-43 EA-14 EA-111 EA-104 EA-105 CA-11 CA-12 CA-8 EA-25 EA-57 EA-85 F-50 F-55 F-57 F-65 EA-34 EA-26 EA-24 EA-22 EA-31 EA-21 EA-20 EA-113 EA-19 EA-18 EA-40 EA-58 EA-87 EA-82 EA-86 CA-15 F-60 EA-37 EA-35 EA-33 EA-32 EA-30 EA-43 EA-39 EA-49 EA-59 EA-65 EA-56 D-19 D-18 D-12 D-29 CA-9 E EA-67 EA-77 EA-62 EA-76EA-70 EA-61 D-1 F F-56 F-61 F-52 EA-27 C-1 EA-74 EA-95 EA-83 CA-3 B-4 EA-17 EA-36 EA-53 EA-68 EA-48 B-7 EA-107 EA-29 EA-108 B-2 EA-75 EA-84 B-3 EA-55 EA-52 EA-69 B-5 G CB-2 CB-4 P CB-3 CB-1 A-4 A-1 A-9 A-14 A-3 A-6 A-15 A-5 A-2 A-13 A-7 PA-24 A-12 A-8 A-10 PA-38 A-11 PA-29 PA-28 A-19 PA-12 PA-25 PA-35 A-18 A-21 A-23 A-20 A-24 PA-17 PA-15 PA-20 PA-14 A-26 G-26 G-10 A-31 A-44 A-35 PA-13 A-43 PA-26 PA-19 A-45 A-37 PA-22 A-49 PA-37 A-53 A-54 PA-21 PA-34 PA-31 PA-57 PA-58 PA-42 A-42 PA-18 A-48 PA-10 PA-36 A-56 A-52 A-58 A-61 A-46 A-55 A-68 A-47 PA-27 PB-40 A-63 PB-41 A-51 A-50 PA-44 PA-43 A-57 PA-39 PA-23 PA-32 PA-16 PB-1 PA-8 PA-55 PA-46 PA-47 PA-5 PB-9 PB-10 A-59 PA-56 PB-42 PB-18 PA-1 PA-9 PA-4 PA-3 PA-2 PA-7 PA-49 G-23 G-3 G-30 G-2 A-38 A-34 A-32 A-30 G-1 G-11 G-6 G-15 G-24 G-22 G-28 G-16 G-29 A-41 PA-30 PA-40 PA-45 PA-41 G-4 G-32 A-25 A-39 A-40 H G-31 G-5 G-13 G-25 G-20 G-8 A-36 A-33 G-7 G-12 A-28 A-27 A-16 A-17 A-29 PA-48 G-14 G-33 A-22 WG1 G-19 G-18 G-21 G-17 G-9 G-27 G-34 PA-33 A-65 PA-6 PB-16 PB-15 A-64 PA-11 PB-19 PA-54 A-60 PB-29 PB-12 PB-4 A-62 PA-50 PB-6 PB-13 PB-31 PB-25 PB-17 PB-32 PB-11 PB-21 PB-14 PB-37 PB-5 PA-51 PB-43 PB-2 A-66 PA-52 PB-3 PB-27 A-67 PA-53 PB-30 PB-44 PB-36 PB-33 PB-38 J PB-35 PB-34 PB-39 PB-23 PB-8 PB-20 PB-24 PB-26 PB-22 PB-7 PB-45 PB-28 I-25 WG6 I-24 I-2 I-7 I-48 I-45 I-1 I-21 I-5 I-8 I-6 I-47 I-27 I-22 I-23 I-31 JB-2 I-18 I-32 I-49 I-9 I-17 JB-19 JA-11 JB-12 WG5 HB-33 JA-21 HB-32 JA-4 JB-23 I-20 HB-31 I-29 I-51 JB-24 JA-6 I-34 HB-30 JA-5 JB-5 HB-29 I-28 I-50 I-19 HB-34 HB-35 JA-9 JB-10 I-33 JB-6 HB-28 HB-27 I-16 HB-36 JA-12 JB-13 JA-1 JB-1 HB-37 HB-25 HB-26 JB-3 JB-4 JA-3 JB-7 JA-20 HB-40 HB-17 JA-15 JB-16 JA-13 JB-14 HB-24 JB-20 JA-2 JA-16 JB-17 JA-8 JB-9 HB-8 JB-21 HB-18 HB-15 HB-44 HB-4 HB-20 JB-22 JA-19 i HB-5 JB-11 JA-10 HB-3 HB-12 JA-18 JA-17 JB-18 JA-14 JB-15 HB-23 JA-7 JB-8 HB-16 HB-38 HB-2 HB-41 HB-22 HB-10 HB-21 HB-19 HB-1 HB-39 HB-14 HB-42HB-11 HB-13 HB-9 HB-7 K-27 O-2 K-3 K-26 K-23 K-8 K-17 K-5K-30 K-16 K-2 K-31 K-14 K-32 K-19 K-10 K-20 O-7 K K-1 K-28 K-29 K-24 O-3 O-4 O-9 O-8 O-11 WG4 N-2 N-10 N-1 N-3 N-8 N-9 N-6 N-7 K-15 N-4 K-21 K-33 N-5 K-12 N K-34 K-9 K-35 K-4 K-7 K-6 K-22 M-14 K-13 M-9 K-38 M-22 K-36 M-10 M-20 K-18 M-21 M-7 M-19 K-37 M-4 M-11 M-23 K-11 M-18 M-1 M-5 M-15 WG3 M-3 M-2 M-17 M-13 K-25 WG2 HB-6 M-6 M-16 M-12 M-8 LB-1 LB-3 LB-9 LB-16 LB-7 LB-20 LB-6 LB-8 LB-5 LB-17 LB-18 LB-25 LB-24 LB-19 LB-21 LB-26 LB-4 LB-10 LB-15 LB-22 LB-13 LB-23 LB-2 LB-12 LA-1 LA-7 LA-8 LA-9 LA-2 LA-3 LA-10 LA-12 LA-11 LA-6 LA-5 LA-4 LB-14 L LB-11 M O VERKLARING KLIC Randen opgegeven onderzoeksgebied Geen interpretatie meetgegevens mogelijk A-13 Significante verstoring/ mogelijke CE Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven. Formaat: A0 Schaal: 1:1000 Project: Resultaten comp. digitale detectie Getekend: RM Bestand: Status: Definitief Controle PL 2e controle Projectnr.: 5049 Opdrachtgever: Aveco de Bondt Datum: Tekeningnr.: Versie: 01 DD-05 Bodac B.V. Explosieven opsporingsbedrijf

11 Bijlage 2. Revisie vrijgegeven gebieden Proces-Verbaal van Oplevering

12 VERKLARING Randen onderzoeksgebied Vrijgegeven tot 1,50 m1 - mv Niet vrijgegeven Versiebeheer Nr. Datum Tekeningnaam Status _6012_TR_ Actueel - - Maten in m, diameters en afm. bestratingsmaterialen in mm, hoogtematen in m t.o.v. NAP, tenzij anders aangeven Opdrachtgever: Project: Tekening: Tekeningnaam: Gemeente Heusden Revisie vrijgegeven gebieden _6012_TR_01 Formaat: Schaal: Datum: Tek.: Acc.: A0 1: R. Maas n.v.t.

13 Bijlage 3. Protocol toevalstreffer CE

14 Protocol toevalstreffer CE Een toevalsvondst houdt in dat er een CE (Conventioneel Explosief) wordt aangetroffen op een locatie en/of tijdstip dat niet in de risicobeoordeling is voorzien. Een toevalsvondst kan plaatsvinden in gebieden die als ''onverdacht'' zijn aangemerkt, maar ook binnen gebieden die als ''verdacht'' zijn aangemerkt maar waar op dat moment geen geplande grondroerende en/of opsporingswerkzaamheden plaatsvinden. Stappenplan bij aantreffen ''vermoedelijk'' CE - Het mogelijke CE nooit beroeren, weggooien, schoonkloppen of schoonvegen - Voorkomen dat het mogelijke CE wordt beroerd of verplaatst - Zet de vindplaats/locatie af en markeer deze Informeer de omgeving/derden - Ter plaatse evt. werkzaamheden staken en projectleiding informeren - Informeer de politie (evt. via projectleiding) via (0) De politie stuurt waarschijnlijk een explosievenverkenner om de situatie en het mogelijke CE te beoordelen De politie geeft de melding door aan de EOD en zal de urgentie voor eventuele ruiming van het CE bepalen De ruimploeg van de EOD komt vervolgens om het CE onschadelijk te maken/te vernietigen - Indien dit noodzakelijk wordt geacht zal het gebied afgebakend worden als zijnde ''verdacht'' gebied Indien het geen CE is kunnen de reguliere werkzaamheden hervat worden. Als een CE onschadelijk moet worden gemaakt waarbij risico kan ontstaan voor de openbare orde en veiligheid, informeert de politie de burgemeester en de Ambtenaar openbare Orde en Veiligheid (AOV). Indien voor de ruiming van een CE een (woon)gebied moet worden ontruimd, dan zal de burgemeester in combinatie met de veiligheidsregio en de EOD de benodigde maatregelen treffen. Enkele voorbeelden van CE welke veelvuldig in de Nederlandse bodem worden aangetroffen zijn hieronder weergegeven. Klein kaliber munitie (KKM) (7,92x57 mm Duits) Artilleriegranaat (10,5 cm Duits) Handgranaat Mills (No. 36 Brits) Geweergranaat (GewehrSprenggranate 30 Duits) Anti-tankmijnen (Tellermine 42 Duits) Vliegtuigbom (500 LB) Bodac B.V. Postbus AA SCHIJNDEL Bezoekadres: Hermalen 7, SCHIJNDEL T. +31(0) F. +31 (0) K.v.K. Den Bosch IBAN NL46INGB BIC INGBNL2A BTW nr. NL B01 ISO 9001 ISO VCA ** WSCS OCE A/B 1/1

15 Proces-Verbaal van Oplevering

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 ProcesVerbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 OCE I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel

Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel 0 Voorwoord Achtergebleven oorlogstuig op

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard)

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard) Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard) Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard) I Voorwoord Achtergebleven oorlogstuig op uw

Nadere informatie

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht contact@saricon.nl Fax +31 (184)

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw

Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Document

Nadere informatie

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073)

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073) AFSCHRIFT BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf re) Hermalen 7 Postadres: Postbus 12 5481 XX Schijndel 5480 M Schijndel TeL (073) 543 10 10 Fax (073) 549 83 60 ING nr. 068.49.29.481 E-mail info@bodac.n1

Nadere informatie

Proces Verbaal van oplevering

Proces Verbaal van oplevering Bodemspecialismen Proces Verbaal van oplevering Projectgebied: Vooraard vallend Heijmans Wegen BV / Bodemspecialismen Graafsebaan 3 5248 JR Rosmalen Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Datum rapport Documentnummer

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Prof. Asserweg 24-5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0416-700220 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013 Proces-verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Projec'tnummer: 51 3051 1 Kenmerk: 5130511-PvO-001 Datum: 24 mei 2013.'åe:ú.'' -"-' '*c -.: {S'r 1- l. rocetrr Op po en Conwntionele E Plo

Nadere informatie

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan Projectplan Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan & vrijgave boorpunten Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan I Voorwoord Natuurlijk

Nadere informatie

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Detectie rapportage CE onderzoek Eckmanshof Blitterswijck, Gemeente Venray. Projectnummer Opdrachtgever: Van Der Horst Ontwikkeling

Detectie rapportage CE onderzoek Eckmanshof Blitterswijck, Gemeente Venray. Projectnummer Opdrachtgever: Van Der Horst Ontwikkeling Detectie rapportage CE onderzoek Eckmanshof Blitterswijck, Gemeente Venray Projectnummer 1056069 Opdrachtgever: Van Der Horst Ontwikkeling Aannemer Postbus 160 6590 AD Gennep Opgesteld door R. Berns Uitvoerder

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum :

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum : DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 18 april 2016 Kenmerk : 15110367/JVV/rap1 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / J. van Voorst Vader Opdrachtgever

Nadere informatie

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK AVG Explosieven Opsporing Nederland Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com DETECTIERAPPORT

Nadere informatie

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep Milieutechniek Heijen BV De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 D Gennep VG Milieutechniek Heijen BV K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Detectierapportage Pagina 1 van 13 Detectierapportage naar conventionele explosieven Vismigratierivier Kornwerderzand te Gemeente Súdwest-Fryslân

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 4 oktober 2016 Kenmerk : 15110367/WWI/rap2 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / W. Wisselink Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Rapportage computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Locatie: Perceel aan de Ceintuurbaan te Elst Kenmerk S2017.092-R01 Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN DE MEETGEGEVENS AANBEVELING FASE 1 & 2 TEZAMEN... 6

INTERPRETATIE VAN DE MEETGEGEVENS AANBEVELING FASE 1 & 2 TEZAMEN... 6 AVG Explosieven Opsporing Nederland Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com DETECTIE

Nadere informatie

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING WSCS-OCE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3. 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen Grondradardetectie 5

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING WSCS-OCE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3. 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen Grondradardetectie 5 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen 5 2.1 Grondradardetectie 5 2.2 Dieptedetectie tuinen 6 3 Handmatige dieptedetectie 7 3.1 Voorbereidende werkzaamheden 7 3.2

Nadere informatie

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863 SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 17-04-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00489 Chantal Akkermans Frederik Stouten PLS Prinses Irenestraat te Elst Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 27 maart

Nadere informatie

Lidl Nordlaan, Velp Gemeente Rheden

Lidl Nordlaan, Velp Gemeente Rheden Detectierapportage Lidl Nordlaan, Velp Gemeente Rheden IDDS Explosieven B.V. Datum : 4 januari 2018 Kenmerk : 17090594/CKU/DR1 In opdracht van : Maas & Nienhuis Civiel Adviesbureau B.V. (namens Lidl Nederland

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2013 Proces verbaal van oplevering Onderzoek naar explosieven uit WOII Kruising Meerweg / Hoofweg Paterswolde Proces verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Kenmerk opdrachtgever: 2013/16325

Nadere informatie

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding PLS-NGE Datum: 6 juli 2015 Kenmerk: 2015-10-83-BR-01 Aan: Mw. E. Luggenhorst Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren Van: F.G.J. Barink (BeoBOM) Betreft: Aanwezigheid NGE binnen projectgebied

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 0 Proces verbaal van oplevering Detectierapportage Explosievenonderzoek Koningsven Gemeente Gennep Projectnummer Leemans: S0.9 Documentnummer: S0.9-R0 Opdrachtgever: Teunesen Zand en Grint b.v. Datum:

Nadere informatie

Onderzoekslocatie: Aanleg A1 locatie Muiden

Onderzoekslocatie: Aanleg A1 locatie Muiden Projectnummer: 0814GPR3606.4 Onderzoekslocatie: Aanleg A1 locatie Muiden Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol...

Nadere informatie

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 9-4-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00457 GEM Westeraam Gemeente Overbetuwe PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen Inleiding Naar

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen.

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Opdrachtgever : Stichting Thornsche Molen Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Thornsche Molen

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN Adviseur: Opdrachtgever: T&A Survey BV Postbus 20670, 1001 NR AMSTERDAM Tel: 020 6651368 Fax: 020 6685486 Internet: www.ta-survey.nl Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Projectnummer: 1114GPR4739.1 Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Rapportage Projectnummer: 1114GPR4739.1 Datum: 27-02-2015 Betreft: Detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

Projectnummer: GPR Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Projectnummer: GPR Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: GPR4909.1 Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 4 1.3 Opsporingsgebied, onderzoeksdiepte

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek.

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek. Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied Hofei te Groesbeek, gemeente Groesbeek. Opdrachtgever : Hofmans Vastgoed BV Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Hofei

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Eindrapportage van CE-onderzoek DE HOEF II, UITBREIDING FASE 2, GEMEENTE BERNHEZE Opsporen Conventionele Explosieven Proces verbaal van oplevering Eindrapportage van CE-onderzoek

Nadere informatie

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden...

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden... Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol... 4 1.4 Onderzoekslocatie... 4 2 Algemene informatie en voorlichting...

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck.

Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck. Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck. Projectnaam ECG : Molenhof Projectnummer ECG : 127-012 Opdrachtgever : Gemeente Venray Datum rapport : 05-04-2012 Documentcode

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

Verkort projectplan detectie explosieven Aeres Milieu Dela Huissen

Verkort projectplan detectie explosieven Aeres Milieu Dela Huissen Verkort projectplan detectie explosieven Aeres Milieu Dela Huissen Datum: 3 juli 2017 - Kenmerk: 2017-B-024-PP-01 Interleuvenlaan 62 I B 3001 Leuven T: +32 16 3947 28 I F: +32 16 394726 I G: +32 474 690280

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 22 november dhr. H. de Baaij. dhr. F.G.J. Barink

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 22 november dhr. H. de Baaij. dhr. F.G.J. Barink Datum: 22 november 2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: EU17-193 dhr. H. de Baaij dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Martinuskerk Nijmeegsestraat, Gendt Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek van 7 november j.l.,

Nadere informatie

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK Opsporing Conventionele Explosieven Guido de Jong (HbR) Programma 1. Waar hebben we het over? 2. Historie en vooronderzoek Rotterdam 3. OCE proces Verdieping

Nadere informatie

Projectplan. OCE Hedel Hondsneststraat

Projectplan. OCE Hedel Hondsneststraat Projectplan OCE Hedel Hondsneststraat Begrippenlijst en definities Benaderen Bevoegd Gezag CE CKI Deskundige Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Plan van Aanpak Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Afdeling Landschap en Ruimte Koekkoek taxatie & advies Auteur: G. Koekkoek Haaksbergen

Nadere informatie

("ECG. INGEKOMEN j 3 NOV Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. mevr. M. Kwakkelstein Postbus AG Heerhugowaard

(ECG. INGEKOMEN j 3 NOV Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. mevr. M. Kwakkelstein Postbus AG Heerhugowaard ("ECG EXPLOSIVE CLEARANCE CLE, GROUP Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier T.a.v. mevr. M. Kwakkelstein Postbus 250 1700 AG Heerhugowaard INGEKOMEN j 3 NOV. 2013 ECG Explosive Clearance Group Bezoekadres

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Voormalig Inventumterrein en vrijgaveverklaring booronderzoek Tunnel Leyenseweg Bilthoven, gemeente De Bilt.

Rapportage detectieonderzoek Voormalig Inventumterrein en vrijgaveverklaring booronderzoek Tunnel Leyenseweg Bilthoven, gemeente De Bilt. Rapportage detectieonderzoek Voormalig Inventumterrein en vrijgaveverklaring booronderzoek Tunnel Leyenseweg Bilthoven, gemeente De Bilt. Opdrachtgever : Gemeente De Bilt Opdrachtnemer : Explosive Clearance

Nadere informatie

Appingedam Eendracht

Appingedam Eendracht Maatwerk advies Niet Gesprongen Explosieven Laan naar Emiclaer 2, Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort Kenmerk : Projectnummer 71419-AO/RO-150196 versie 1.0 Plaats en datum : Riel, 23 november

Nadere informatie

Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn

Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn Verslaglegging, uitkomsten detectie onderzoek, gevolgd door het gecontroleerd ontgraven, afgesloten

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Bijlage 13 Opsporing Explosieven

Bijlage 13 Opsporing Explosieven Bijlage 13 Opsporing Explosieven (ontwerp) De Vlierlanden NL.IMRO.0175.wonen2012bp0001-on01 678-720 Projectnummer:0414GPR4383 Opsporingsgebied: Ontwikkelingsgebied Ommen-Oost Rapportage Projectnummer:

Nadere informatie

ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING VAN DE SANERING VAN ZINKASSEN HEIJERSTRAAT 26 TE WESTERHOVEN GEMEENTE BERGEIJK

ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING VAN DE SANERING VAN ZINKASSEN HEIJERSTRAAT 26 TE WESTERHOVEN GEMEENTE BERGEIJK ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING VAN DE SANERING VAN ZINKASSEN HEIJERSTRAAT 26 TE WESTERHOVEN GEMEENTE BERGEIJK Archeologische begeleiding van de sanering van zinkassen Heijerstraat 26 te Westerhoven in de gemeente

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering. Niet Gesprongen Explosieven. Oosterbeek herinrichting park Dreyeroord

Proces-verbaal van Oplevering. Niet Gesprongen Explosieven. Oosterbeek herinrichting park Dreyeroord Niet Gesprongen Explosieven Oosterbeek herinrichting park Dreyeroord RO-160302 versie 2.0 23 december 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 INLEIDING... 4 2 UITVOERING EN RESULTAAT... 6 2.1 OPSPORINGSGEBIED EN

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Catharijnesingel, : Gemeente Utrecht

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Catharijnesingel, : Gemeente Utrecht Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Catharijnesingel, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Gemeente Utrecht Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Catharijnesingel Projectnummer

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 21 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 21 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink Datum: 21 juli 2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 2017-BB-76-01 dhr. T. Meulendijks dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Karbrugsevoetpad 4, Huissen Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 10 juli j.l. met betrekking

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds Waarneming 2 DORDRECHT, SPUIBOULEVARD

Dordrecht Ondergronds Waarneming 2 DORDRECHT, SPUIBOULEVARD DORDRECHT, SPUIBOULEVARD 273-287 Waarneming van een deel van de stadsmuur M.C. Dorst De stadsmuur met de Beulstoren op een tekening van Schouman uit 1747 (Erfgoedcentrum DIEP, inventarisnr. 551_30093).

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds Waarneming 6 VEST 124, GEMEENTE DORDRECHT

Dordrecht Ondergronds Waarneming 6 VEST 124, GEMEENTE DORDRECHT VEST 124, GEMEENTE DORDRECHT Een waarneming tijdens een bodemsanering J.A. Nipius 2011 Gemeente Dordrecht Bureau Monumentenzorg & Archeologie Colofon ISSN n.v.t. ISBN n.v.t. Tekst J.A. Nipius Redactie

Nadere informatie

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo

Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo Geotechnisch bodemonderzoek A9 Heiloo ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Vestiging Almelo: Einsteinstraat 1a 71 PR ALMELO Lankelma Geotechniek Almelo B.V. Tel. +31()5-53 7 info@lankelma-almelo.nl

Nadere informatie

Auteur Verificatie Vrijgave Akkoord namens opdrachtgever

Auteur Verificatie Vrijgave Akkoord namens opdrachtgever EINDRAPPORTAGE DETECTIE- EN BENADERONDERZOEK ALSMEDE SANERING ONDER OCE-CONDITIES SPROKKELENBURG, GEMEENTE CULEMBORG. Opdrachtgever : Gemeente Culemborg Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 oktober dhr. J. Bongers. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Europaplein Zuid

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 oktober dhr. J. Bongers. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Europaplein Zuid Datum: 28 oktober 2016 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 2016-BB-68 dhr. J. Bongers dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Europaplein Zuid Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 18 oktober j.l. naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: Projectgebied: 0115GPR4909 Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Rapportage Projectnummer: 0115GPR4909 Datum: 12-02-2015 Betreft: Projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven ter

Nadere informatie

OORLOGSMUNITIE OP BOUWPLAATSEN

OORLOGSMUNITIE OP BOUWPLAATSEN OORLOGSMUNITIE OP BOUWPLAATSEN Geen verwaarloosbaar risico Aannemingen M&J BRAET nv afdeling EOD Nieuwpoort www.braet.be Voorstelling Aannemingen M&J Braet nv Klasse 7 bouwbedrijf uit Nieuwpoort 127 jaar

Nadere informatie

01 VEO BESTEKSBESTAND OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 1

01 VEO BESTEKSBESTAND OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 1 01 VEO BESTEKSBESTAND OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 1 Deel 1 Algemeen 2 01 OPDRACHTGEVER 3 02 DIRECTIE 3 03 LOCATIE 3 04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3 05 TIJDSBEPALING 3 06 ONDERHOUDSTERMIJN 3 Deel 2.1

Nadere informatie

Gemeente De Wolden (DR) Postbus AA ZUIDWOLDE.

Gemeente De Wolden (DR) Postbus AA ZUIDWOLDE. >Retouradre5: EODD - Sm Scheickkazerne - Postbus 109, 3769 ZJ SOESTERBERG. Gemeente De Wolden (DR) Postbus 20 7920 AA ZUIDWOLDE. Commando land Opruimingsdienst Sm Scheickkazerne Zeisterspoor 12 3769 AP

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Hegsestraat 11, Gendt

PROJECTLEIDERSSAMENVATTING NIET-GESPRONGEN EXPLOSIEVEN. Datum: 28 juli dhr. T. Meulendijks. dhr. F.G.J. Barink. PLS-NGE Hegsestraat 11, Gendt Datum: 28 juli 2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 2017-BB-78-01 dhr. T. Meulendijks dhr. F.G.J. Barink PLS-NGE Hegsestraat 11, Gendt Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 14 juli j.l. met betrekking

Nadere informatie

Afdeling Geotechniek

Afdeling Geotechniek Afdeling Geotechniek Rapport geotechnisch bodemonderzoek Opdrachtnummer : Plaats : Locatie : 50363 Vrouwenpolder Brouwershoofd 46 Versie Wijziging Datum rapport 0 2 3 Definitief 2 september 205 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE)

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) Auteur: Marjolein Teunissen Afdeling: Bestuurszaken Versienummer: 1.0 Datum: 16 juni 2011 Corsanummer: T11.05114 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

MEMO. Datum : 9 november Aan : Bart Lagerberg. Van : Clemens Hendriksen Lennert Wigman (CT) Adviseurs Milieu & CE

MEMO. Datum : 9 november Aan : Bart Lagerberg. Van : Clemens Hendriksen Lennert Wigman (CT) Adviseurs Milieu & CE Datum : 9 november 2017 Aan : Bart Lagerberg Van : Clemens Hendriksen Lennert Wigman (CT) Adviseurs Milieu & CE Betreft : Quick scan + naoorlogs onderzoek conventionele explosieven (CE) project nieuwbouw

Nadere informatie

01 MODEL BESTEKSBESTAND OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 1

01 MODEL BESTEKSBESTAND OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 1 01 MODEL BESTEKSBESTAND OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN 1 Deel 1 Algemeen 2 01 OPDRACHTGEVER 3 02 DIRECTIE 3 03 LOCATIE 3 04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3 05 TIJDSBEPALING 3 06 ONDERHOUDSTERMIJN 3 Deel 2.1

Nadere informatie

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: 51 40526-TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

Projectgebonden Risico Analyse. Arnhemseweg (Zevenaar)

Projectgebonden Risico Analyse. Arnhemseweg (Zevenaar) Projectgebonden Risico Analyse Arnhemseweg (Zevenaar) ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL ExploVision B.V. info@explovision.nl www.explovision.nl Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO IBAN NL12 RABO

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

KWR 05.026 april 2005

KWR 05.026 april 2005 KWR 05.026 april 2005 Kiwa N.V. - 1 - april 2005 KWR 05.026 april 2005 2005 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Explosieven Opsporing Nederland

Explosieven Opsporing Nederland Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

1. Onderbouwing werkmethodiek

1. Onderbouwing werkmethodiek Notitie ten behoeve van de gevraagde verduidelijking van het Projectplan voor het detecteren van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied 'KNSF-terrein', gemeente Muiden (170-007-PP- 05, dd. 21-05-2010),

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL Notitie : 3VEO-CER.07024.V Voor : CCvD-OCE Van : Commissie Vooronderzoek en risicoanalyse Datum : 28 november 2013 Betreft : definitief voorstel methode PRA Deze notitie bevat een tekstvoorstel voor toevoeging

Nadere informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidplas, bereikbaar via of

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Zuidplas, bereikbaar via of Van: Verzonden: donderdag 2 juni 2016 15:27 Aan: info@vvegouwepark.nl Onderwerp: Gouwe Park - Informatie over voortgang onderzoek Niet Gesprongen Explosieven op Gouwe Park Bijlagen: informatiebrief aan

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum December 2014 Status Versie 1.1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Vertrouwelijk heidsniveau Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Geotechnisch onderzoek t.b.v. het project Geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de gebieden Waterdunen en Perkpolder

Geotechnisch onderzoek t.b.v. het project Geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de gebieden Waterdunen en Perkpolder Bouw- & Managementservice Nederland bv Postbus 326 Rooseveltlaan 8 453 AH Terneuzen 4536 GZ Terneuzen Telefoon Fax E-Mail Web ABN-AMRO KBC KvK BTW-nr : (115) 62 9 27 : (115) 62 36 78 : info@bmned.com :

Nadere informatie

SAMENVATTING PROJECTLEIDER SAMENVATTING PROJECTLEIDER. Datum: Klik of tik om tekst in te voeren. J. Kraeima (projectleider)

SAMENVATTING PROJECTLEIDER SAMENVATTING PROJECTLEIDER. Datum: Klik of tik om tekst in te voeren. J. Kraeima (projectleider) Datum: 23-12-2016 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: Klik of tik om tekst in te voeren. J. Kraeima (projectleider) Gemeente Overbetuwe PLS Spoorkruisingen Elst Noord Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op

Nadere informatie

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen

KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus AA Nijmegen KlokBouwOntwikkeling BV T.a.v. dhr D. Lemmers Postbus 40018 6504AA Nijmegen Kenmerk: 2016-BB-41 Rotterdam, 1 september 2016 Betreft: Oosterhout, Overbetuwe, Hoge Wei 1 en 2 Geachte heer Lemmers, Naar aanleiding

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) Veenendaal-Veenderij. Kenmerk : RAP Datum : 28/09/16

Plan van Aanpak. Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) Veenendaal-Veenderij. Kenmerk : RAP Datum : 28/09/16 Plan van Aanpak Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) Veenendaal-Veenderij Kenmerk : RAP00160902 Datum : 28/09/16 Postbus 85. 4100 AB Culemborg. +31 (0) 345 778990. info@expload.nl. www.expload.nl.

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056)

Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) Gemeente Papendrecht Constructief advies Gemeente Papendrecht Urgentierapport verkeersbrug Jan Steenlaan (KW-nr. 1056) INNI140138-RAP-0001 Iv-Infra b.v. i Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht Projectnummer

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie