Plan van Aanpak. Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) Veenendaal-Veenderij. Kenmerk : RAP Datum : 28/09/16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak. Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) Veenendaal-Veenderij. Kenmerk : RAP Datum : 28/09/16"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) Veenendaal-Veenderij Kenmerk : RAP Datum : 28/09/16 Postbus AB Culemborg. +31 (0) IBAN: NL09ABNA BIC: ABNANL2A KvK BTW nr: NL B01. Algemene voorwaarden DNR Expload is een handelsnaam van Expload B.V.

2 lexpload EXPLOSIEVENADVISEURS ALGEMENE GEGEVENS: Project Expload Projectnummer Projectnaam Opdrachtgever Naam Bezoekadres Posteode Postadres Posteode Contactpersoon Telefoon Adviseur OCE Naam Bezoekadres Posteode Postadres Posteode Projectleider Telefoon : : Veenendaal-Veenderij : Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-oost (OVO) : Van Essenlaan 1 : 3907 JA VEENENOAAL : Postbus 567 : 3900 AN VEENENOAAL : Ohr. J.H. van der Werken : / : Expload : Irene Vorrinkstraat 29, : 4105 JA CULEMBORG : Postbus 85 : 4100 AB CULEMBORG : Ohr. JA Blokvoort : / Verzendlijst Opdrachtgever Archief Expload VOOR AKKOORD BEVOEGD GEZAG GEMEENTE VEENENDAAL: Datum: Naam: Functie: 3-10~2( 116 w. ~elff Burgemeester Veenendaa OOV VOOR AKKOORD OPDRACHTGEVER OVO: Datum: Naam: Functie: Handtekening: F. van Doesburg Directeur OVO

3 INHOUDSOPGAVE: 1 INLEIDING WET EN REGELGEVING ALGEMEEN OPENBARE VEILIGHEID ARBO VEILIGHEID DOELSTELLING ONDERZOEK 6 3 HET PROJECT HET PROJECTGEBIED UITGEVOERD VOORONDERZOEK CE UITGEVOERD DETECTIEONDERZOEK COMBINATIE ONDERZOEKEN 9 4 OPSPORING EN ANALYSE PRIORITERING DEELGEBIED VASTSTELLEN ZOEKDOEL UITVOEREN VLAKDEKKENDE DETECTIE OPSTELLEN DETECTIERAPPORTAGE BENADEREN INDIVIDUELE OBJECTEN ANALYSE BENADERRESULTATEN VRIJGAVE D.M.V. OPSPORING / ANALYSE 13 5 COMMUNICATIE INTERNE COMMUNICATIE EXTERNE COMMUNICATIE ROLLEN EN TAAKVERDELING 15 6 FINANCIEEL ALGEMEEN EISEN SUPPLETIEREGELING AANVRAAG SUPPLETIE BOMMENREGELING KOSTENSOORTEN SUPPLETIE GEMEENTEFONDS 18 7 PLANNING BIJLAGEN BIJLAGE 1 BEOORDELINGSSCHEMA AANVULLENDE OPSPORING BIJLAGE 2 PROTOCOL TOEVALSVONDST 22 Kenmerk: RAP Pagina 3 van 22

4 1 INLEIDING Het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost (OVO) is bezig met de ontwikkeling van woningbouw aan de Oostzijde van Veenendaal. Het gebied strekt zich uit over 120 hectare en er worden circa 3200 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Binnen dit project worden diverse grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is een explosief uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. In het kader van zowel de openbare- als Arboveiligheid is hierop een bureaustudie verricht om inzichtelijk te krijgen of er mogelijk nog meer conventionele explosieven (CE) uit de Tweede wereldoorlog binnen het plangebied aanwezig kunnen zijn. Hiervoor is een vooronderzoek conventionele explosieven uitgevoerd. Wanneer één of meerdere CE in de (water)bodem zijn achtergebleven kan dat een risico vormen in de uitvoeringsfase van projecten. Er is een geringe kans dat een CE ongecontroleerd tot uitwerking komt door civieltechnische werkzaamheden, maar het effect van zo n uitwerking kan groot zijn. Het vooronderzoek eindigt met een conclusie of een gebied als verdacht of onverdacht wordt aangemerkt. De betekenis van deze conclusies zijn van groot belang omdat in verdacht gebied beheersmaatregelen getroffen moeten worden om mogelijke risico s te beperken of te voorkomen en in onverdacht gebied kunnen de werkzaamheden regulier worden uitgevoerd. Verdacht gebied Gebied waar op basis van analyse van bronmateriaal aannemelijk kan worden gemaakt dat er een bovenmatige kans bestaat op het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied. Onverdacht gebied Gebied waarvan niet aannemelijk kan worden gemaakt dat er een bovenmatige kans bestaat op het aantreffen van CE binnen het onderzoeksgebied. De conclusie onverdacht betekent niet dat er geen CE binnen het onderzoeksgebied aanwezig kan zijn. Het is daarom van belang om door middel van beheersmaatregelen (opsporen en verwijderen CE) of analyse van aanvullend bronmateriaal (bevindingen opsporingsonderzoek) de conclusie verdacht gebied op onderbouwde wijze om te zetten in onverdacht gebied (zie figuur 1). Verdacht gebied Opsporing en/of analyse bevindingen Onverdacht gebied Figuur 1: proces van verdacht gebied naar onverdacht gebied Kenmerk: RAP Pagina 4 van 22

5 2 WET EN REGELGEVING 2.1 ALGEMEEN Onder conventionele explosieven (CE) wordt verstaan: Elk explosief dat niet als geïmproviseerd, nucleair, biologisch of chemisch kan worden aangemerkt. Bij het opsporingsproces wordt aan CE gelijkgesteld en als zodanig behandeld: - CE die geen explosieve stoffen (meer) bevatten; - restanten van CE die door leken als zodanig herkenbaar zijn; - voorwerpen die door leken kunnen worden aangemerkt als CE; - wapens of onderdelen daarvan. Hieruit kan worden opgemerkt dat niet alleen objecten als CE worden aangemerkt als deze een explosieve of pyrotechnische inhoud bevatten welke een ongewenste uitwerking kunnen veroorzaken. De kans op een ongeval door ongecontroleerde uitwerking van een CE is statistisch gezien klein, maar het effect kan enorm zijn. Buiten het toebrengen van (ernstig) lichamelijk letsel aan meerdere personen, schade aanrichten aan het milieu of materiële belangen, kan het ook de maatschappij (tijdelijk) ontwrichten. Dit betekent dat een ongecontroleerde uitwerking van een CE volgens bestaande definities kan worden gezien als een ramp en/of crisis (zie wet op de veiligheidsregio s). Het voorkomen van een ongecontroleerde uitwerking van een CE kan dan ook worden vertaald als ramp/crisisbeheersing. Bij een ongecontroleerde uitwerking van een CE blijven de uitwerkingsverschijnselen zoals scherfwerking, luchtdruk, schokgolf, rook, brand et cetera, meestal niet beperkt tot de locatie waar de uitwerking zich voordoet. Ook kan de aanwezigheid van één of meerdere CE kan een bedreiging vormen voor het milieu door de aanwezigheid van chemische stoffen in een CE (b.v. springstof, pyrotechnische mengsels enz.). Een uitwerking (b.v. explosie) van een CE kan zowel materiele schade als lichamelijk letsel veroorzaken tot op kilometers afstand van de plaats waar de explosie plaatsvindt. Hiermee wordt de link gelegd naar zowel de openbare veiligheid als de Arbo veiligheid. 2.2 OPENBARE VEILIGHEID Voor de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) binnen de gemeente is de burgemeester verantwoordelijk. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders (B&W) en is bestuurslid van de Veiligheidsregio. Controle op een veilige uitvoering van werkzaamheden en onderzoeken naar CE valt onder zijn verantwoordelijkheid. In zijn beslissingen kan de burgemeester terugvallen op dit plan van aanpak dat vooraf aan de opsporingswerkzaamheden is opgemaakt. Hierin is aangegeven welk proces de gemeente Veenendaal voor het gebied Veenderij volgt met de betrekking tot risico s van mogelijk achtergebleven CE uit de Tweede Wereldoorlog. Kenmerk: RAP Pagina 5 van 22

6 2.3 ARBO VEILIGHEID Vanaf 1994 geldt vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voor alle projecten in Nederland een wettelijke verplichting voor opdrachtgevers en werkgevers om voorafgaande aan de werkzaamheden een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren in de Veiligheid en Gezondheid ontwerpfase (artikel 2.26 Arbowet). Dit is om te bepalen of er tijdens de uitvoeringsfase van projecten mogelijke risico s aanwezig zijn voor het uitvoerende personeel en de directe omgeving. In de Arbowet zijn een aantal risicozaken met naam genoemd omdat die door velen niet als een direct (veiligheids)risico worden gezien, zoals Flora en Fauna, archeologie et cetera. Het algemene risico betreffende achtergebleven CE is duidelijk en daarom in de Arbowet, zoals vele andere veiligheidsrisico s, niet met name genoemd. De mogelijke risico s moeten duidelijk zijn voordat er (beheers)maatregelen kunnen worden getroffen. 2.4 DOELSTELLING ONDERZOEK Het OVO hanteert de navolgende doelstelling voor dit onderzoek: Het opsporen en verwijderen van (mogelijke) CE om het bovenmatig risico met betrekking tot CE weg te nemen, om daarmee een veilige werkomgeving en leefomgeving te creëren tijdens de uit te voeren werkzaamheden. Kenmerk: RAP Pagina 6 van 22

7 3 HET PROJECT 3.1 HET PROJECTGEBIED In figuur 2 is het projectgebied Veenderij aangegeven. Het projectgebied is onderverdeeld in een aantal deelprojectgebieden. De onderverdeling van het projectgebied is door de opdrachtgever aangegeven middels de bekende bouwbloknummers. Deze indeling wordt tevens gehanteerd voor het explosievenonderzoek. Figuur 2: Overzicht projectgebied onderverdeeld in bouwblokken 3.2 UITGEVOERD VOORONDERZOEK CE Het vooronderzoek CE heeft tot doel om te beoordelen of er indicaties zijn dat er CE aanwezig kunnen zijn binnen het onderzoeksgebied. Ook dient het vooronderzoek, wanneer er CE aanwezig kunnen zijn, het verdachte gebied in horizontale en verticale dimensie af te bakenen. Het vooronderzoek bestaat Kenmerk: RAP Pagina 7 van 22

8 uit het inventariseren en beoordelen (analyseren) van bronnenmateriaal. Het eindresultaat is een rapportage en een bijbehorende CE-bodembelastingkaart. In de onderzoeksrapportage is aangegeven dat bepaalde gebieden binnen het plangebied als verdacht zijn aangemerkt. Eén van deze gebieden is de locatie Veenderij-Zuid ook wel genoemd Benedeneind (zie figuur 3). Verdacht gebied geschutmunitie vanaf 40 mm t/m 5,5 inch Figuur 3: Uitsnede CE-Bodembelastingkaart Benedeneind (bron: Vooronderzoek VO-02 definitief) Het vooronderzoek betreft een indicatie van de kans van aantreffen van een CE binnen het projectgebied, maar zegt niets over de mogelijke risico s. 3.3 UITGEVOERD DETECTIEONDERZOEK In opdracht van het OVO is (waar mogelijk) door het explosievenopsporingsbedrijf AVG een vlakdekkende detectie uitgevoerd. In de detectierapportage stelt AVG dat 2902 individuele significante objecten dienen te worden benaderd. Bijna 6 hectare van het opsporingsgebied is dusdanig verstoord Kenmerk: RAP Pagina 8 van 22

9 dat de detectiedata niet op de gebruikelijke wijze kan worden geïnterpreteerd zodat individuele objecten kunnen worden gelokaliseerd. Sommige gedeelten van het opsporingsgebied waren niet toegankelijk om een detectie uit te voeren. De resultaten van het detectieonderzoek zijn inzichtelijk gemaakt in figuur 4. Figuur 4: detectieresultaten geprojecteerd op projectgebied 3.4 COMBINATIE ONDERZOEKEN Een CE kan worden beschouwd als een bodemvreemd object dat dient te worden opgespoord en verwijderd. Het opsporen van CE toont veel overeenkomsten met andere bodem gerelateerde onderzoeken zoals b.v. milieukundige saneringen. Het combineren van deze onderzoeken levert een direct financieel projectvoordeel op. De uit te voeren werkzaamheden op het gebied van Kenmerk: RAP Pagina 9 van 22

10 milieusaneringen zullen vooraf in kaart worden gebracht zodat de werkzaamheden gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat er twee partijen op dezelfde projectlocatie moeten werken is het aan te bevelen een opsporingsbedrijf te selecteren dat in bezit is van het BRL 7000 certificaat voor het uitvoeren van milieukundige (bodem)saneringen. Kenmerk: RAP Pagina 10 van 22

11 4 OPSPORING EN ANALYSE In dit hoofdstuk wordt het proces omschreven dat wordt gehanteerd voor een proportionele wijze van opsporing en het beheersen van risico s met betrekking tot CE. Door het volgen van het processchema en het procesmatig verwerken van nieuwe informatie wordt het proces continu aangepast, zodat met minimale inspanning het maximale aan risicobeheersing wordt bereikt. Het plan van aanpak is stapsgewijs opgebouwd. Door deze stapsgewijze aanpak wordt het risico op een onjuiste uitvoering van het proces zoveel mogelijk voorkomen. De processtappen zijn als volgt opgebouwd: - Processtap 1: Prioritering deelgebied - Processtap 2: Vaststellen zoekdoel per deelgebied - Processtap 3: Uitvoeren vlakdekkende detectie - Processtap 4: Opstellen detectierapportage - Processtap 5: Benaderen individuele objecten - Processtap 6: Analyse benaderresultaten - Processtap 7: Vrijgave d.m.v. opsporing / analyse 4.1 PRIORITERING DEELGEBIED In eerste instantie zal worden geselecteerd welk deelgebied (bouwblok) binnen de projectlocatie dient te worden onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de planning van de reguliere bouwactiviteiten. De uitvoering zal per deelgebied plaatsvinden. De opdracht naar het opsporingsbedrijf zal per deelgebied worden verstrekt. 4.2 VASTSTELLEN ZOEKDOEL Aan de hand van het voortschrijdend inzicht (aangetroffen CE / indicaties) binnen het project wordt tijdens de uitvoering getoetst of het minimale zoekdoel bijgesteld kan/moet worden. Het minimale zoekdoel is van belang voor de keuze van de juiste detectiemethode en/of apparatuur en het vaststellen van de juiste parameters voor het interpreteren van de detectiegegevens. Hiermee wordt voorkomen dat niet significante verstoringen worden benaderd. 4.3 UITVOEREN VLAKDEKKENDE DETECTIE Computerondersteunde magnetometerdetectie (op de meest gevoelige detectiestand) binnen de gebieden waar dit mogelijk is zonder daarbij de aanwezige infrastructuur te wijzigen (b.v. verwijderen van afrasteringen, verkeersborden, struiken, kabels en leidingen enz.). Deze werkzaamheden zijn al uitgevoerd en zijn gevisualiseerd in een detectiekaart (zie figuur 4) m.u.v. bouwblok K. Kenmerk: RAP Pagina 11 van 22

12 4.4 OPSTELLEN DETECTIERAPPORTAGE Het interpreteren van de detectiegegevens op significante objecten volgens het gedefinieerde zoekdoel zoals beschreven in Om een juist gevoel te krijgen bij de waarde van de geïnterpreteerde objecten worden proefobjecten geselecteerd voor het verkrijgen van de juiste parameters ten behoeve van deze selectie. De significante objecten worden weergegeven in een objectenlijst conform WSCS-OCE en de resterende data wordt als volgt gerapporteerd en in kaart gebracht: A. Gebieden zonder significante verstoringen (directe vrijgave voor vervolgwerkzaamheden). B. Gebieden met individuele significante verstoringen (zie objectenlijst). C. Gebieden met een dusdanige verstoring van de detectiedata dat er geen individuele objecten kunnen worden geselecteerd. D. Gebieden die door de aanwezige infrastructuur niet gedetecteerd kunnen worden. 4.5 BENADEREN INDIVIDUELE OBJECTEN Het benaderen van de individuele significante verstoringen binnen alle deelgebieden en het in kaart brengen van de daadwerkelijk aangetroffen CE of indicaties ( b.v. scherven, restant ontstekers et cetera). 4.6 ANALYSE BENADERRESULTATEN Beoordeling van de benaderresultaten door de opdrachtgever, adviseur CE en opsporingsbedrijf om een selectie te maken welke overige gebieden (gebieden C en D) nog verder onderzocht moeten worden en welke op basis van de onderzoeksresultaten als onverdacht worden aangemerkt. De gehanteerde beoordelingsmethode is in een schema uitgewerkt en als bijlage 1 toegevoegd. Kenmerk: RAP Pagina 12 van 22

13 4.7 VRIJGAVE D.M.V. OPSPORING / ANALYSE Het verdachte gebied dat door het explosieven opsporingsbedrijf is onderzocht door middel van opsporing wordt in een proces verbaal van oplevering (PVVO) vrijgegeven en hiermee teruggebracht naar onverdacht gebied. De gebieden die door middel van de beoordelingsmethode zijn teruggebracht naar onverdacht gebied worden specifiek vermeld en vormen samen met het PVVO opsporing als vrijgavedocument voor de verdere werkzaamheden. Door dit proces zijn de als verdacht aangemerkte gebieden teruggebracht tot onverdachte gebieden. De term onverdacht betekent niet dat er geen CE kan worden aangetroffen maar dat op basis van de aanwezige informatie niet kan worden aangetoond dat er (nog) een verhoogde kans aanwezig is op het aantreffen van CE. Dit houdt in dat de reguliere werkzaamheden op voorgenomen wijze kunnen worden uitgevoerd. Indien er binnen onverdacht gebied een CE wordt aangetroffen wordt het protocol toevalsvondst gehanteerd welke als bijlage 2 is toegevoegd. Kenmerk: RAP Pagina 13 van 22

14 5 COMMUNICATIE Communicatie kan bijdragen aan het goed verlopen van de opsporingsfase en de eventueel daarop volgende ruiming van CE. De uitvoering van deze werkzaamheden en de daaraan gekoppelde communicatiestrategie dragen bij aan een positieve beeldvorming van de nieuwbouwontwikkeling Veenderij. Maar ook aan het samen zorgdragen voor een veilige werk- en leefomgeving in Veenendaal. Waarbij het laatste altijd voorop staat. We onderscheiden hierin interne en externe communicatie. De scope van de communicatie behelst hier de communicatie over de opsporingsfase en de eventuele ruimingsfase. Mocht er sprake zijn van onderwerpen die het proces of project raken (zoals bijvoorbeeld bodemsanering), dan worden de communicatieboodschappen, middelen en timing onderling afgestemd. De actieve partijen hierin zijn gemeente en OVO die in goed overleg de boodschap uitdragen. 5.1 INTERNE COMMUNICATIE Doel van de interne communicatie is het goed laten verlopen van het gemeentelijk besluitvormingstraject dat gemeente en OVO voorstaan, de opsporings- en eventuele ruimingsfase in relatie tot veiligheid van medewerkers en bewoners en in relatie tot het verloop van het bouwproject. Doelgroepen zijn: - Betrokken partijen (gemeente, OVO, Expload) - Aannemer betrokken bij de opsporing - EOD en politie bij eventuele ruimingsfase Partijen blijven elkaar informeren over het verloop van het proces en stemmen met elkaar af over de nodige communicatie. Tevens maken zij afspraken over verantwoordelijkheden en rol- en taakverdelingen. 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE Het doel van de externe communicatie is betrokkenen informeren over dat wat er gaat gebeuren en waarom. Maar ook om een handelingsperspectief mee te geven. Doelgroepen zijn: - Omwonenden van het gebied - Potentiele kopers van woningen in Veenderij - College van burgemeester en wethouders (waaronder de projectwethouder) - Gemeenteraad - Geïnteresseerde perscontacten Kenmerk: RAP Pagina 14 van 22

15 Uitgangspunten van deze communicatie zijn: - Geen onrust veroorzaken - Transparant zijn over project, proces, handelen partijen en mogelijke uitkomsten - Open staan voor vragen (makkelijk benaderbaar en bereikbaar) - Communicatie is zorgvuldig, afgewogen met begrip voor gevoelens van inwoners, serieus, realistisch en normaliserend - Aansluitend bij en in lijn met eerdere communicatie (over gevonden handgranaat in januari 2016) Middelen: We continueren de lijn van de middelen die de vorige keer zijn ingezet. Dat was een brief aan de omwonenden. Verder informeren we geïnteresseerde perscontacten. Verder plaatst OVO een beknopt bericht op de site van Veenendaal-oost. Onderdelen communicatieboodschap: We hebben u eerder geïnformeerd. Nu aanvullend opsporingsonderzoek. De aannemer gaat sleuven graven. Onderzoek is verplicht want Uiteindelijke doel is het gebied onverdacht te verklaren. Zodat bouwvakkers veilig kunnen werken en omwonenden veilig zijn. Advies aan bewoners om alert te zijn als bewoners gaan graven in hun tuin. En mochten bewoners iets vinden, kunnen ze de plaatselijke politie bellen. Dit geldt altijd. Communicatiemoment: We communiceren voordat de te selecteren aannemer start met de opsporing. Daarna? Uit het onderzoek komt een uitslag. Dat kunnen er twee zijn: - Er is niets gevonden - Er is iets gevonden Bij beide scenario s houden we in principe dezelfde strategie (inzet middelen bij doelgroep) en uitgangspunten voor communicatie aan. Dus bewonersbrief, betrokken pers informeren, bericht site Veenendaal-oost. Bij het tweede scenario is het wel afhankelijk van de vondst en waar het is gevonden. Dat is nader te bepalen. 5.3 ROLLEN EN TAAKVERDELING Als het gaat om openbare veiligheid is de burgemeester bevoegd gezag. Aangezien het hier gaat over veilig werken en wonen in Veenendaal is de gemeente afzender van de communicatie. OVO is verantwoordelijk voor veiligheid op het werk, gemeente voor veiligheid v.d. omgeving. Woordvoering gebeurt in eerste instantie ook door de gemeente. Tenminste als het gaat om de opsporingsfase in relatie tot de veiligheid. Voor andere vragen over bijvoorbeeld verloop bouwproject is OVO verantwoordelijk als woordvoerder. Alles gaat in samenspraak en afstemming tussen beide partijen. Kenmerk: RAP Pagina 15 van 22

16 6 FINANCIEEL 6.1 ALGEMEEN De Openbare Veiligheid is primair een verantwoordelijkheid van de (lokale) overheid. De kosten voor noodzakelijke werkzaamheden die verband houden met de opsporing en ruiming van CE ten behoeve van de Openbare Veiligheid komen in eerste instantie voor rekening van de lokale overheid (gemeente), met dien verstande dat voor de opsporingskosten vanuit de centrale overheid een bijdrage (suppletie) kan worden verstrekt via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het bestuursakkoord Rijk en Gemeenten van 4 juni 2007 is afgesproken om de decentralisatie van taken en bevoegdheden naar en zelfstandigheid van gemeenten en provincies met kracht te bevorderen. Door gemeenten meer beleidsruimte te geven, bevoegdheden te decentraliseren en het aantal specifieke uitkeringen te verminderen, worden gemeenten beter in staat gesteld om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Vanaf 2010 kan een tegemoetkoming worden verkregen voor het opsporen en/of ruimen van Conventionele Explosieven via Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij de middelen worden verstrekt via het gemeentefonds. De regeling die hiervoor van kracht was (het bijdragebesluit 2006) is ingetrokken. De overheveling naar het gemeentefonds betekent geen verandering in het soort kosten dat voor vergoeding in aanmerking komt. Deze kosten zijn eerder gecommuniceerd naar alle gemeenten als de Beleidsregels Deze zijn beschreven in paragraaf 6.4. Vanaf 1 januari 2015 geldt een 70% vergoeding van de gemaakte kosten ten behoeve van de opsporing. De kosten voor de inzet van de EOD ten behoeve van de ruiming van de aangetroffen CE worden door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties onderling verrekend. Hiervoor worden bij de gemeente geen kosten in rekening gebracht. De gemeente Veenendaal zal gebruik maken van de suppletieregeling, dit betekent dat aan een aantal eisen moet worden voldaan. Deze zijn uitgewerkt in paragraaf EISEN SUPPLETIEREGELING Om aanspraak te kunnen maken op de suppletieregeling is het noodzakelijk dat de opsporing is verricht door een gecertificeerd opsporingsbedrijf conform het Werkveld Specifiek Certificatie Schema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Om het maatschappelijk belang veiligheid en gezondheid van en rondom de arbeid te waarborgen, is door de overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling voor de borging van de kwaliteit/veiligheid voor het opsporen van CE. De regelgeving betreffende Arboveiligheid voor het opsporen van CE volgt uit artikel 4.10 van het Arbobesluit (Staatsblad 2006, nummer 142), de zogenaamde Beoordelingsrichtlijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE). Dit besluit is in Kenmerk: RAP Pagina 16 van 22

17 werking getreden met ingang van 31 december 2006 (Staatsblad 2006, nummer 715). Na evaluatie van de oorspronkelijke BRL-OCE is vanaf 1 juli 2012 is het WSCS-OCE in Nederland van kracht. In het WSCS- OCE worden eisen gesteld aan het opsporen van CE. De laatste versie van de WSCS-OCE betreft de versie juni Daarnaast bevat het WSCS-OCE eisen op het gebied van de organisatie en het management van het opsporingsbedrijf en de vereiste deskundigheid van personeel. Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel Conventionele explosieven 1. Arbeid bestaande uit het opsporen van conventionele explosieven wordt verricht door een bedrijf dat voor de te verrichten arbeid in het bezit is van een procescertificaat opsporen conventionele explosieven dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 2. Het certificaat, bedoeld in het tweede lid, of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder (Inspectie SZW). 6.3 AANVRAAG SUPPLETIE BOMMENREGELING Alle gemeenten die kosten hebben gemaakt voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen een verzoek indienen om vanuit het gemeentefonds een suppletie te ontvangen. Hiervoor moet een gemeenteraadsbesluit worden ingediend. Uit het gemeenteraadsbesluit moet blijken dat opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk was en welke uitgaven daarmee gepaard zijn gegaan. Het gemeenteraadsbesluit wordt gekoppeld aan een verzoek om een suppletie vanuit het gemeentefonds. Op basis van het gemeenteraadsbesluit wordt een suppletie aan de gemeente verstrekt van 70% van de gemaakte kosten. Het is niet noodzakelijk om een verdere onderbouwing te overleggen om voor een suppletie in aanmerking te komen. Projectplannen, risicostudies e.d. worden niet in behandeling genomen. BTW komt niet voor compensatie in aanmerking. Toezending van het verzoek om een suppletie vanuit het gemeentefonds: Bij voorkeur per mail: via of per post via, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties T.a.v. FEZ/FAR/Regelingen, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag De suppletie wordt na uitvoering van de opsporingswerkzaamheden uitgekeerd. Dit betekent dat de kosten van de opsporing 100% voorgefinancierd moeten worden. Kenmerk: RAP Pagina 17 van 22

18 6.4 KOSTENSOORTEN SUPPLETIE GEMEENTEFONDS Vooronderzoek / risicoanalyses Kosten die worden gemaakt bij het vaststellen van risico's en de vermoedelijke ligging van CE waarbij gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen zoals: - Archieven, krater/schadekaarten, luchtfoto's, processen verbaal, getuigenverklaringen, literatuuroverzicht et cetera. Opsporing / Ruiming - milieutechnisch- en grondmechanisch bodemonderzoek - bouwkundige vooropname van belendende percelen - aanvullende verzekeringen - aan- en afvoer van materiaal en materieel - inrichten van het werkterrein waaronder: - verwijderen van obstakels, omleggen kabels en leidingen, afzetten werkterrein, noodzakelijke dienstverblijven, aansluitingen op nutsvoorzieningen, voorziening voor het tijdelijk opslaan van CE et cetera. - inzet beveiligde bouwmachines - inzet detectieapparatuur - inrichten en verwijderen vernietigingslocatie - inzet noodzakelijk personeel betreffende: - uurtarieven, reisuren en reiskosten, risicotoeslag en overnachtingskosten - herstelwerkzaamheden op de opsporingsen vernietigingslocaties - directievoering / toezichthouder Niet declarabele kosten opsporing en ruiming - Kosten van Procesverbaal van oplevering - Schade als gevolg van veiligheidsmaatregelen, zoals ontruiming of wegafzetting - Gemeentelijke administratieve kosten, juridische ondersteuning en voorlichting - Inzet van hulpverleningsdiensten - Evacuatiekosten voor personen en/of dieren - Opleidingen Preventieve maatregelen - Plaatsen, in stand houden en verwijderen beschermende maatregelen zoals: Containers, mega Blocks, beschermende wanden, scherfwerende dekens, afschermingsconstructie bij ruiming EOD et cetera. Spoed/nood voorzieningen - Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van grondkerende voorzieningen - Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van (grond)waterkerende voorzieningen - Aanbrengen, in stand houden en verwijderen verkeersmaatregelen Grondwerkzaamheden - Algemeen grondverzet - (grond)werkzaamheden als gevolg van ruiming EOD Kenmerk: RAP Pagina 18 van 22

19 7 PLANNING Voorbereiding Uitvoeren bureauonderzoeken Gereed Opstellen Plan van Aanpak week 36/ Aanbesteding opsporingswerkzaamheden november 2016 Besluitvorming Goedkeuring Plan van Aanpak week Gunning opsporingswerkzaamheden december 2016 Goedkeuring Projectplan opsporing december 2016 Uitvoering Opsporing en vrijgave per bouwblok Periode jan. t/m febr Financiële afwikkeling 2016 / 2017 Indienen raadsbesluit gemeentefonds Voor 1 maart 2017 / 2018 Kenmerk: RAP Pagina 19 van 22

20 9 BIJLAGEN Kenmerk: RAP Pagina 20 van 22

21 9.1 BIJLAGE 1 BEOORDELINGSSCHEMA AANVULLENDE OPSPORING Kenmerk: RAP Pagina 21 van 22

22

23 9.2 BIJLAGE 2 PROTOCOL TOEVALSVONDST Kenmerk: RAP Pagina 22 van 22

24 Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Processchema toevalsvondst

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Contactpersoon Doorkiesnummer HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 03 mei 2018 /1107 veilige dijken droge voeten schoon water Gemeente Montfoort College van Burgemeester en wethouders Postbus 41 3417 ZG MONTFOORT Datum Contactpersoon

Nadere informatie

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013 Proces-verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Projec'tnummer: 51 3051 1 Kenmerk: 5130511-PvO-001 Datum: 24 mei 2013.'åe:ú.'' -"-' '*c -.: {S'r 1- l. rocetrr Op po en Conwntionele E Plo

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING Homoetstraat te Doornenburg AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Prof. Asserweg 24-5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0416-700220 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren

Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Inventarisatie OCE dijk tracé Gameren Datum: Kenmerk: 2 juni 2016 16P077 definitief rapport 1 Distributielijst - RHDHV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr. R. Van Bruchem RHDHV Opgesteld: Dhr. M.C. Bosma

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanleiding en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Aanleiding en vraagstelling Notitie : 3VEO-VOO.05667.V Voor : betrokkenen OCE werkveld Van : secretariaat Datum : 16 april 2013 Betreft : handreiking vooronderzoeken BRL-OCE versus WSCS-OCE 1. Inleiding Op 1 juli 2012 is het Werkveldspecifiek

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN

WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN WATERBODEMDETECTIE KORNWERDERZAND GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Detectierapportage Pagina 1 van 13 Detectierapportage naar conventionele explosieven Vismigratierivier Kornwerderzand te Gemeente Súdwest-Fryslân

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad pagina 1 van 5 ontwerpvoorstel aan de raad Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 in te stemmen met het voorleggen van een subsidieaanvraag aan het ministerie

Nadere informatie

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG

RAPPORTAGE CE ONDERZOEK OOSTELIJKE RONDWEG, SOESTERBERG AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Proces Verbaal van oplevering

Proces Verbaal van oplevering Bodemspecialismen Proces Verbaal van oplevering Projectgebied: Vooraard vallend Heijmans Wegen BV / Bodemspecialismen Graafsebaan 3 5248 JR Rosmalen Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Datum rapport Documentnummer

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE)

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) Auteur: Marjolein Teunissen Afdeling: Bestuurszaken Versienummer: 1.0 Datum: 16 juni 2011 Corsanummer: T11.05114 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw

Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Rapportage van bevindingen Explosievenonderzoek OCE Maasbracht Havenstraat 19 Gemeente Maasgouw Document

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Rapportage. computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Rapportage computerondersteunde oppervlaktedetectie naar Conventionele Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog Locatie: Perceel aan de Ceintuurbaan te Elst Kenmerk S2017.092-R01 Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad

Adviesnota voor de raad Adviesnota voor de raad Onderwerp Verzoek suppletie Gemeentefonds opsporen en ruimen conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog Datum collegebesluit dinsdag 6 november 2012 Datum raadsvergadering donderdag

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

: Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog : RVB Datum voorstel

: Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog : RVB Datum voorstel RVB16-77 I Voorlegger Nummer voorstel : Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor de opsporing van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog : RVB16-77 Datum voorstel : 15 januari 217 Onderwerp

Nadere informatie

Openbare orde en Veiligheid en Financiën. H. Bruls en H. Tiemens. 7 februari Voorstel aan de Raad

Openbare orde en Veiligheid en Financiën. H. Bruls en H. Tiemens. 7 februari Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 februari 2017 / 9/2017 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 maart 2017 Onderwerp Suppletie-aanvraag bommenregeling Programma Openbare orde en Veiligheid

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Plan van Aanpak Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Afdeling Landschap en Ruimte Koekkoek taxatie & advies Auteur: G. Koekkoek Haaksbergen

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum :

Versie : 1 : J. Bellemans / J. van Voorst Vader. IDDS Explosieven : Dhr. ing. M. Botermans (bedrijfsleider) Datum : DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 18 april 2016 Kenmerk : 15110367/JVV/rap1 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / J. van Voorst Vader Opdrachtgever

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2017 Programma Openbare orde en Veiligheid en Financiën BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073)

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073) AFSCHRIFT BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf re) Hermalen 7 Postadres: Postbus 12 5481 XX Schijndel 5480 M Schijndel TeL (073) 543 10 10 Fax (073) 549 83 60 ING nr. 068.49.29.481 E-mail info@bodac.n1

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding

PLS-NGE. Aanwezigheid NGE binnen projectgebied Erftransformatie Zandvoort 31 Gendt. Inleiding PLS-NGE Datum: 6 juli 2015 Kenmerk: 2015-10-83-BR-01 Aan: Mw. E. Luggenhorst Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen-Angeren Van: F.G.J. Barink (BeoBOM) Betreft: Aanwezigheid NGE binnen projectgebied

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vlijmen Noord

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vlijmen Noord Proces-Verbaal van Oplevering I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden Groep. Wij onderzoeken,

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 4 oktober 2016 Kenmerk : 15110367/WWI/rap2 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / W. Wisselink Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: 51 40526-TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL

INHOUDSOPGAVE EN TEKSTVOORSTEL Notitie : 3VEO-CER.07024.V Voor : CCvD-OCE Van : Commissie Vooronderzoek en risicoanalyse Datum : 28 november 2013 Betreft : definitief voorstel methode PRA Deze notitie bevat een tekstvoorstel voor toevoeging

Nadere informatie

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2016 Programma Veiligheid / Bestuur en Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Bruls en H. Tiemens Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

PROJECT DIJKVERSTERKING

PROJECT DIJKVERSTERKING Gemeente Gennep T.a.v. drs. A.M.G. Franssen Postbus 9003 6590 HD Gennep Kenmerk: 2013-38-11-GP-03 Rotterdam, 31 oktober 2016 Betreft: Suppletie-uitkering opsporen explosieven Geachte mevrouw Franssen,

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel

Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel Detectierapportage Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel Passieve computerondersteunde oppervlaktedetectie Plakse Wei te Bemmel 0 Voorwoord Achtergebleven oorlogstuig op

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Toelichting concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Antoon Meijers lid Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse VEO Huidige Toestand: Naar aanleiding van een vooronderzoek (cf. WSCS-OCE) is

Nadere informatie

l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll

l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Eindrapportage van CE-onderzoek DE HOEF II, UITBREIDING FASE 2, GEMEENTE BERNHEZE Opsporen Conventionele Explosieven Proces verbaal van oplevering Eindrapportage van CE-onderzoek

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Werkzaamheden vóór Opsporing; Detectieonderzoek Opsporing; + Ruiming Onderzoek gereed uitgevoerd, niet, onderzoek CE gereed (Rapport VO

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 386 Besluit van 7 september 2009 tot intrekking van het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard)

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard) Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard) Explosievenonderzoek Plakse Wei te Bemmel (gemeente Lingewaard) I Voorwoord Achtergebleven oorlogstuig op uw

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Vaststelling door : Examencommissie. Kenmerk : EXA-OCE.008. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Vaststelling door : Examencommissie. Kenmerk : EXA-OCE.008. Versie : (vorige versie ) EIND- EN OESERMEN BASISKENNIS OCE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE.008 Versie : 2013-01 (vorige versie 2012-01) Vaststellingsdatum : 08-07-2013 Van kracht : 01-10-2013 Status : definitief

Nadere informatie

CONFORM ROUtefOrmuHer COllege gemeente harderwijk

CONFORM ROUtefOrmuHer COllege gemeente harderwijk CONFORM ROUtefOrmuHer COllege gemeente harderwijk Onderwerp: Explosievenonderzoek Waterfront, benadering en veiligstelling van aangetroffen objecten Algemeen NIET INVULLEN Documentnummer: B14.002701 Datum:

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht contact@saricon.nl Fax +31 (184)

Nadere informatie

Nota van B&W. Haarlemmermeer. spaarnwoude. onderwerp Beleidsplan Conventionele Explosieven. Onno Hoes Neil Jordan 29 mei

Nota van B&W. Haarlemmermeer. spaarnwoude. onderwerp Beleidsplan Conventionele Explosieven. Onno Hoes Neil Jordan 29 mei gemeente Haarlemmermeer Gemeente e n spaarnwoude Nota van B&W onderwerp Beleidsplan Conventionele Explosieven Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Registratienummer Onno Hoes Neil Jordan 29 mei

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum December 2014 Status Versie 1.1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Vertrouwelijk heidsniveau Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en BZK Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven 10 december 2002/EB2002/99012 DGOOV/R&B/BJZ Gelet op artikel 1, onderdelen h en i, van het Bijdragebesluit kosten ruiming

Nadere informatie

Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij gemeentelijke projecten

Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij gemeentelijke projecten Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij gemeentelijke projecten Interne handleiding D. Robbertsen-Boon Januari 2018 2 1 Samenvatting Oorlogshandelingen nee ja

Nadere informatie

NOTA GEMEENTE ASSEN OMGANG MET CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG R DEFINITIEVE VERSIE 1.0

NOTA GEMEENTE ASSEN OMGANG MET CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG R DEFINITIEVE VERSIE 1.0 R1311101-1 26-11-2013 DEFINITIEVE VERSIE 1.0 OMGANG MET CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG NOTA GEMEENTE ASSEN OPGEMAAKT DOOR ACE BV HANDELSREGISTER UTRECHT 53814762 BTW 851029061B01

Nadere informatie

Appingedam Eendracht

Appingedam Eendracht Maatwerk advies Niet Gesprongen Explosieven Laan naar Emiclaer 2, Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort Kenmerk : Projectnummer 71419-AO/RO-150196 versie 1.0 Plaats en datum : Riel, 23 november

Nadere informatie

Rapport. Noordwijk-Advies Algemeen-AA. Parkeergarage Huis ter Duin. Conventionele Explosieven. Kenmerk : RAP Datum : 27/11/17

Rapport. Noordwijk-Advies Algemeen-AA. Parkeergarage Huis ter Duin. Conventionele Explosieven. Kenmerk : RAP Datum : 27/11/17 Rapport Noordwijk-Advies Algemeen-AA Parkeergarage Huis ter Duin Conventionele Explosieven Kenmerk : RAP17189001 Datum : 27/11/17 Postbus 85. 4100 AB Culemborg. +31 (0) 345 778990. info@expload.nl. www.expload.nl.

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 ProcesVerbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 OCE I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de

Nadere informatie

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep Milieutechniek Heijen BV De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 D Gennep VG Milieutechniek Heijen BV K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863

Figuur 1. Projectgebied, kadastraal bekend als gemeente Elst, sectie K, nummers 1493, 1742, 6859, 6861 en 6863 SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 17-04-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00489 Chantal Akkermans Frederik Stouten PLS Prinses Irenestraat te Elst Inleiding Naar aanleiding van uw verzoek op 27 maart

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven

Kader Conventionele Explosieven RWS ONGECLASSIFICEERD Kader Conventionele Explosieven Datum Februari 2016 Status Definitief Versie 1.1.1 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Nicolaas Kerkmeijer nicolaas.kerkmeijer[at]rws.nl

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

Lidl Nordlaan, Velp Gemeente Rheden

Lidl Nordlaan, Velp Gemeente Rheden Detectierapportage Lidl Nordlaan, Velp Gemeente Rheden IDDS Explosieven B.V. Datum : 4 januari 2018 Kenmerk : 17090594/CKU/DR1 In opdracht van : Maas & Nienhuis Civiel Adviesbureau B.V. (namens Lidl Nederland

Nadere informatie

Gemeente De Wolden (DR) Postbus AA ZUIDWOLDE.

Gemeente De Wolden (DR) Postbus AA ZUIDWOLDE. >Retouradre5: EODD - Sm Scheickkazerne - Postbus 109, 3769 ZJ SOESTERBERG. Gemeente De Wolden (DR) Postbus 20 7920 AA ZUIDWOLDE. Commando land Opruimingsdienst Sm Scheickkazerne Zeisterspoor 12 3769 AP

Nadere informatie

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK

BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK BAGGERNETDAG VERDIEPING NIEUWE WATERWEG EN BOTLEK Opsporing Conventionele Explosieven Guido de Jong (HbR) Programma 1. Waar hebben we het over? 2. Historie en vooronderzoek Rotterdam 3. OCE proces Verdieping

Nadere informatie

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN Adviseur: Opdrachtgever: T&A Survey BV Postbus 20670, 1001 NR AMSTERDAM Tel: 020 6651368 Fax: 020 6685486 Internet: www.ta-survey.nl Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Bijlage 13 Opsporing Explosieven

Bijlage 13 Opsporing Explosieven Bijlage 13 Opsporing Explosieven (ontwerp) De Vlierlanden NL.IMRO.0175.wonen2012bp0001-on01 678-720 Projectnummer:0414GPR4383 Opsporingsgebied: Ontwikkelingsgebied Ommen-Oost Rapportage Projectnummer:

Nadere informatie

Explosieven Opsporing Nederland

Explosieven Opsporing Nederland Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij gemeentelijke projecten

Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij gemeentelijke projecten Handleiding Omgaan met niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bij gemeentelijke projecten Interne handleiding D. Robbertsen-Boon Juni 2017 1 1 Samenvatting Oorlogshandelingen nee ja Vrijgegeven

Nadere informatie

POSITION PAPER CERTIFICATIEPLICHT OCE EN DEELGEBIEDEN IN WSCS-OCE : 4VEO-VOO R

POSITION PAPER CERTIFICATIEPLICHT OCE EN DEELGEBIEDEN IN WSCS-OCE : 4VEO-VOO R Rijksstraatweg 69 4194 SK Meteren Postbus 159 4190 CD Geldermalsen t- (0345) 471393 f- (0345) 471381 info@explosievenopsporing.nl www.explosievenopsporing.nl IBAN NL34 RABO 0364 3100 06 K.v.K. Tiel 11047658

Nadere informatie

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: Projectgebied: 0115GPR4909 Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Rapportage Projectnummer: 0115GPR4909 Datum: 12-02-2015 Betreft: Projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven ter

Nadere informatie

Detectie rapportage CE onderzoek Eckmanshof Blitterswijck, Gemeente Venray. Projectnummer Opdrachtgever: Van Der Horst Ontwikkeling

Detectie rapportage CE onderzoek Eckmanshof Blitterswijck, Gemeente Venray. Projectnummer Opdrachtgever: Van Der Horst Ontwikkeling Detectie rapportage CE onderzoek Eckmanshof Blitterswijck, Gemeente Venray Projectnummer 1056069 Opdrachtgever: Van Der Horst Ontwikkeling Aannemer Postbus 160 6590 AD Gennep Opgesteld door R. Berns Uitvoerder

Nadere informatie

Duizend bommen en granaten. Nota niet gesprongen explosieven gemeente Borsele

Duizend bommen en granaten. Nota niet gesprongen explosieven gemeente Borsele Duizend bommen en granaten Nota niet gesprongen explosieven gemeente Borsele Colofon Uitgegeven door: Informatie: Opgesteld door: Gemeente Borsele Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Gemeente Borsele Afdeling

Nadere informatie

Aanvullende notitie. Projectnummer: 1014GPR Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort

Aanvullende notitie. Projectnummer: 1014GPR Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort Aanvullende notitie Projectnummer: 1014GPR4708.1 Projectgebied: Verlegging van een leidingtracé langs de A1 tussen Bunschoten en Amersfoort Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond...

Nadere informatie

Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat

Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat Inventarisatie Conventionele Explosieven Stroomlijn fase 3 Rijkswaterstaat Datum: Kenmerk: 21 oktober 2015 15P061 definitief rapport 1 Distributielijst - Krinkels BV - Bombs Away B.V. Opdrachtgever Dhr.

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie )

EIND- EN TOETSTERMEN BASISKENNIS OCE. Versie : (vorige versie ) IND- N OSRMN BASISKNNIS OC Vaststelling door : xamencommissie Kenmerk : XA-OC.008 Versie : 2010-01 (vorige versie 2008-01) Vaststellingsdatum : 06-12-2010 Van kracht : 01-01-2011 Status : definitief Kenmerk:

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 0 Proces verbaal van oplevering Detectierapportage Explosievenonderzoek Koningsven Gemeente Gennep Projectnummer Leemans: S0.9 Documentnummer: S0.9-R0 Opdrachtgever: Teunesen Zand en Grint b.v. Datum:

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2013 Proces verbaal van oplevering Onderzoek naar explosieven uit WOII Kruising Meerweg / Hoofweg Paterswolde Proces verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Kenmerk opdrachtgever: 2013/16325

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Projectnummer: 1114GPR4739.1 Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Rapportage Projectnummer: 1114GPR4739.1 Datum: 27-02-2015 Betreft: Detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK AVG Explosieven Opsporing Nederland Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com DETECTIERAPPORT

Nadere informatie

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grote Hondring te Dordrecht

Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grote Hondring te Dordrecht Aanvullend Vooronderzoek Conventionele Explosieven Grote Hondring te Dordrecht Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 58 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Toelichting: de voorliggende versie van de BRL-OCE is vastgesteld door het VCvD-OCE d.d. 8 februari

Nadere informatie

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE.

Hieronder is uiteengezet wat de meest relevante feiten zijn voor het onderzoeksgebied wat betreft de mogelijke aanwezigheid van CE. Briefrapportage Saricon bv Aan: Havenbedrijf Rotterdam N.V. Van: Saricon: E.R. Beute, M. van Riel, MA, Datum : 27 augustus 2015 Betreft:, Theemswegtracé Rotterdam Inleiding Sinds 2012 werkt Saricon in

Nadere informatie

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01)

Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) EIND- EN TOETSTERMEN SENIOR OCE-DESKUNDIGE Vaststelling door : Examencommissie Kenmerk : EXA-OCE 011 Versie : 2012-01 (vervangt versie 2011-01) Vaststellingsdatum : 01-09-2012 Van kracht : 01-09-2012 Status

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen.

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Opdrachtgever : Stichting Thornsche Molen Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Thornsche Molen

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek.

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek. Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied Hofei te Groesbeek, gemeente Groesbeek. Opdrachtgever : Hofmans Vastgoed BV Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Hofei

Nadere informatie

FAQ Bommenkaart. Aan Van Henriette van Hoek, Datum Herziene versie d.d. 1 november 2017

FAQ Bommenkaart. Aan Van Henriette van Hoek, Datum Herziene versie d.d. 1 november 2017 FAQ Bommenkaart Aan Van Henriette van Hoek, 020-2544154 Datum Herziene versie d.d. 1 november 2017 Hoe kan ik de bommenkaart raadplegen? De bommenkaart is digitaal ontsloten via het dataportaal van gemeente

Nadere informatie

handreiking conventionele explosieven

handreiking conventionele explosieven handreiking conventionele explosieven Mr. A. Bootsma Mr. I. Dolmans-Budé Mr. drs. L.C.L. Huntjens Utrecht, 10 december 2007 inhoud Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Handreiking 6 1.3 Rapportage 6 1.4 Opbouw

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018 Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 2 1 Voor het bouwwerk: Bestek 10-13; vervangen marktaansluitingen 2 Adres/ligging van de bouwplaats: Het uit te voeren werk is gelegen aan de Botermarkt,

Nadere informatie

Sloopmanagement beter inzicht, verantwoorde keuzes

Sloopmanagement beter inzicht, verantwoorde keuzes GEBOUWEN Sloopmanagement beter inzicht, verantwoorde keuzes rps.nl Laboratoria Gebieden Gebouwen Infrastructuur Goed sloopmanagement vereist specialistische kennis Staat u voor de opgave een gebouw te

Nadere informatie

Projectnummer: GPR Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Projectnummer: GPR Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: GPR4909.1 Opsporingsgebied: Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 4 1.3 Opsporingsgebied, onderzoeksdiepte

Nadere informatie

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen

PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen SAMENVATTING PROJECTLEIDER Datum: 9-4-2017 Kenmerk: Aan: Van: Betreft: 17bes00457 GEM Westeraam Gemeente Overbetuwe PLS Ceintuurbaan / Nieuwe Aamsestraat te Elst t.b.v. bouw appartementen Inleiding Naar

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven

Onderwerp: Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven GEMEENTE ELSEN gemeenteraad Raadsbesluit Datum raadsvergadering 2 februari 2017 Datum carrousel Raadsbesluitnummer R17.003 Registratienummer Onderwerp: Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet

Nadere informatie