E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER"

Transcriptie

1 E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER

2 De Privatbancassurer Lombard is de grootste pan-europese levensverzekeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in vermogensbeheer voor vermogende particuliere beleggers. Onze business is privatbancassurance. Dit is een concept dat private banking en portefeuillebeheer combineert met het uitgekiend gebruik van de levensverzekering als instrument voor financiële planning om vermogende particulieren en hun familie fiscale voordelen en veiligheid te bieden.

3 Z EKERHEID ALS W E T ENSCHAP De illustraties in deze brochure zijn een eerbetoon aan het werk van eminente wetenschappers die de wetten hebben ontdekt die aan de basis liggen van zekere en voorspelbare fenomenen in de natuur. Op die manier weerspiegelt het de knowhow van Lombard om u te helpen zekere en voorspelbare resultaten te behalen bij het beheren en bewaren van uw vermogen. E EN GIDS VOOR LOMBARD S DIENSTVERLENING AAN DE VERMOGENDE PARTICULIER

4 V ERMOGENSBEHEER IN EEN ONZEKERE WE RELD Woelige beurzen, lage rentevoeten en een toenemende druk van belastingdiensten hebben een klimaat geschapen waarin particuliere beleggers zich terecht onzeker voelen. In zo n klimaat zijn de prioriteiten en doel stellingen van de beleggers dan ook veranderd: het gaat nu eerder om het beschermen van hun kapitaal dan om het behalen van een hoog rendement uit aandelenbeleggingen. Maar niet alleen volatiele beleggingsmarkten vormen een bedreiging voor het instandhouden van een vermogen. Voor vermogende beleggers doemt nog een ander gevaar op. Het wortelt in een belangrijk probleem waar alle Europese overheden mee worden geconfronteerd: de financiering van de door de vergrijzing oplopende kosten voor de sociale zekerheid. Voor de overheden zit er weinig anders op dan de belastingen gevoelig te verhogen om deze kosten te dekken. Maar de inkomstenbelasting van werknemers of vennoot schappen verhogen, komt vrijwel zeker neer op politieke zelfmoord. Zodat persoonlijk vermogen overblijft als een van de enige bronnen van fiscaliteit. Dat de overheden vastbesloten zijn om de belasting op particulier vermogen te verhogen en belastingontwijking in te dijken, moge dui delijk zijn. Denken we maar aan de EU-richtlijn over de belasting op het spaargeld, de fiscale amnestiemaatregelen, de verhoogde aandacht voor bestaande constructies voor fiscale planning en de onophoudelijke druk van de belastingdiensten op financiële off-shore centra. Vermogende particulieren zullen dan ook onver mijdelijk met hogere belastingen op hun kapitaal geconfronteerd worden. Tegelijkertijd zullen tal van bestaande constructies voor fiscale planning ondoeltreffend worden. In deze moeilijke omstandigheden is vermogens beheer zowel voor beleggers als hun adviseurs een heikele onderneming geworden. De sleutels tot succes zijn dezelfde als voor andere ondernemingen: rekening houden met de markt realiteiten, een analyse maken van de kansen en gevaren en praktische strategieën ontwikkelen die zekere en positieve oplossingen kunnen bieden. Het is dankzij Hipparchus uit Rhodos, die de rotatie van de aarde bestudeerde, dat we met zekerheid kunnen voorspellen waar de sterren aan de hemel zullen verschijnen. 3

5 V ERMOGENSBEHOUD: DE SLEUTEL TOT SUCCES Lombard s core business is het ontwerpen van langetermijnstrategieën voor vermogensbehoud ten behoeve van vermogende particulieren. Dat gebeurt in samenspraak met hun persoonlijke adviseurs inzake financiële planning. Ons doel, namelijk praktische strategieën aanbieden die voor zekere en positieve oplossingen zorgen, is gebaseerd op vier kernprincipes. Maximale bescherming van de belegger en veiligheid Het is vooral dankzij het onderzoekswerk van Isaac Newton over de invloed van de zwaartekracht, dat we vrijwel tot in de eeuwigheid de baan van de planeten kunnen voorspellen. In een markt waar onzekerheid troef is, is veiligheid en bescherming van de belegger essentieel. Het turbulente beursklimaat heeft echter niet alleen het vermogen van particuliere beleggers op de proef gesteld. Het heeft ook de financiële slagkracht van banken en verzeke - r ings maatschappijen aangetast. De enige manier voor beleggers om absolute veiligheid te verkrij gen is via een door de staat georganiseerde bescherming. In Europa is er één land waar de wet zoveel bescherming waarborgt en beleggers complete veiligheid zonder enige beperking wordt geboden: Luxemburg (meer details hierover vindt u op pag. 9). 4

6 Het belang van gedegen en onafhankelijk professioneel advies Lombard is overtuigd van het principe dat de particuliere beleggers het allerbeste onafhanke lijk advies dienen te krijgen op het vlak van beleggingen, belastingen en financiële planning. Voor vermogende beleggers is het bijzonder belangrijk dat hun adviseurs samenwerken om een gecoördineerde en coherente langetermijnstrategie voor het beheer van hun vermogen uit te stippelen. Het fundament van uw strategie: een belasting vriendelijke legale structuur Een doeltreffend plan voor vermogensbehoud omvat twee essentiële componenten. Enerzijds een beleggingsstrategie die voor een grotere vermogensaangroei zal zorgen dan de huidige lage rentevoeten maar ook de kans op verlies zal beperken. Anderzijds een wettelijke structuur die het kapitaal zal beschermen tegen erosie door belastingen en die een belastingvriendelijke overdracht van het vermogen naar de erfge namen en volgende generaties zal vergemak ke lijken. Er is een groot verschil tussen deze twee com - po nenten. Portefeuillebeheer is een kunst die berust op het voorspellen van de toekomst om een hoger rendement te behalen. Recente gebeurte nissen hebben aangetoond dat dit bijzonder moeilijk te verwezenlijken is. Een doeltreffende structuur opzetten om het belegde vermogen te vrijwaren is daarentegen een wetenschap die voor zekerheid zal zorgen op het vlak van bescherming van het vermogen tegen belastingen en het bewaren ervan voor familie en erfgenamen, ongeacht de opbrengst van de beleggingen. Precies om die reden de zekerheid van de gebo den voordelen geloven wij dat een doeltreffen de structuur opzetten de allereerste prioriteit zou moeten zijn en de eerste stap in het creëren van een succesvol plan voor vermogensbehoud. Privatbancassurance: een uitzonderlijk doel treffende wettelijke structuur Er is geen wondermiddel als het om vermogensbehoud gaat. Vermogende beleggers hebben uiteenlopende behoeften: familiale en zakelijke relaties, meerdere woonplaatsen, wensen inzake de nalatenschap, etc. Het is de taak van uw per soon lijke adviseurs om een structuur te ont wer pen die op maat gesneden is van uw specifieke situatie. Vaak is een combinatie van verschillende structuren nodig om uw doelstellingen te verwezenlijken. Maar terwijl de voordelen van tal van klassieke constructies voor fiscale planning worden inge perkt, is er een moderne oplossing opgedoken die zich als een van de meest doeltreffende instru menten voor vermogensbeheer aandient. Deze oplossing heet privatbancassurance. Zoals de naam al zegt, gaat het om een combinatie van private banking en portefeuille beheer met een gesofistikeerd gebruik van levensverzekeringen. Privatbancassurance is geen product, maar een fiscaal vriendelijke legale structuur, op maat gesneden om in te spelen op de specifieke behoeften van elke belegger en om beleggers de mogelijkheid te geven hun portefeuillebeheerder te behouden. Hoe privatbancassurance in de praktijk werkt, vindt u op pag. 10 van deze brochure. 5

7 L OMBARD: EEN INTRODUCTIE Het concept van privatbancassurance is door Lombard uitgevonden en ontwikkeld. Wij zijn onbetwistbaar de Europese marktleider in deze gespecialiseerde nichemarkt. Privatbancassurance wordt nu in alle grote Europese lidstaten erkend als een doeltreffend instrument voor financiële planning. De pan-europese ontwikkeling van het concept werd mogelijk dankzij de uitbouw van de financiële eenheidsmarkt, waarbij maat schap pijen een paspoort krijgen om hun dien sten grensoverschrijdend te promoten. Lombard is een onafhankelijke maatschappij. Wij hebben geen banden met banken, ver zeke rings maatschappijen of fondsbeheerders. Lombard is een erkende levensverzekeringsmaatschappij, maar legt zich niet toe op de klassieke levensverzekeringscontracten. Onze core business is het gebruik van levensverzekeringen als structuur voor vermogende particuliere beleggers. Ondanks de moeilijke omstandigheden van de laatste jaren is Lombard gestaag en succesvol blijven groeien. Intussen zijn we met een aan zienlijke voorsprong de grootste grensoverschrijdende levensverzekeringsmaatschappij in Europa. Een aanpak gebaseerd op partnerschap De door Lombard gehanteerde strategie berust op het leveren van diensten in samenwerking met een beperkte groep private banks, family offices en andere onafhankelijke financiële planners die vermogende beleggers adviseren. Sommige van deze partners zijn vooraanstaande, wereldwijd opererende financiële instellingen, andere zijn lokale specialisten. Allemaal erkennen ze de waarde van privatbancassurance als instrument voor vermogensbehoud op lange termijn. Pan-Europees met lokale deskundigheid Lombard heeft zijn hoofdkantoor in Luxemburg en is als pan-europese onderneming actief in de meeste Europese landen onder het Europees regime van het vrij verkeer van diensten. We zijn er ons goed van bewust dat elk Europees land een eigen cultuur, taal en wettelijk kader heeft. Een van de motors van het succes van Lombard is precies onze diepgaande kennis van de fiscale, legale en culturele eigenheid van elk land waar we actief zijn. Dankzij deze kennis kunnen we voor elk land specifieke oplossingen aanbieden die aan de lokale fiscale en juridische normen beant woor den en op maat gesneden zijn van de specifieke behoeften van elke cliënt. 6

8 Vermogensbeheer volgens het open archi - tect uur -model Het werk van Heinrich Hertz heeft onze kennis over het gedrag van geluidsgolven enorm doen toenemen. Zo kunnen architecten nu concertzalen ontwerpen die met zekerheid een perfecte akoestiek zullen bieden. Lombard biedt beleggers een fiscaal vriendelijke structuur aan om hun vermogen te beschermen. Lombard verzorgt het vermogensbeheer niet zelf. Zo behoudt elke cliënt de vrijheid om een onafhankelijke vermogensbeheerder te kiezen die dan een beroep kan doen op de deskundig heid van de beste vermogensbeheerders ter wereld om een optimaal rendement te genereren, in overeenstemming met ieders risicoprofiel en beleggingsvoorkeur. Een private bank-cultuur en een uitzonderlijke service De activiteiten van Lombard zijn uitsluitend gericht op het aanbieden van diensten aan vermogende beleggers. Onze bedrijfscultuur wortelt dan ook in onze filosofie als private banking-instelling, wat weerspiegeld wordt door de kwaliteit en stijl van de diensten die we leveren aan onze partners en hun cliënten. Hoewel de moderne technologie een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van de recentste informatie, leveren wij een ultrapersoonlijke service. 7 LOMABARD INTERNATIONAL ASSURANCE S.A.

9 D E VOORDELEN VAN LUXEMBURG Luxemburg, in het hart van Europa gelegen, is een toonaangevend internationaal financieel centrum. Het is de onbetwiste private bankinghoofdstad van de Europese Unie, het grootste centrum voor beheer en administratie van beleggingsfondsen buiten de USA en de vesti - g ings plaats bij uitstek voor de pan-europese levensverzekeringsindustrie. Het feit dat Lombard in Luxemburg is gevestigd, biedt beleggers vier essentiële voordelen. Een veilige on-shore reglementering In het verleden namen veel vermogende beleggers hun toevlucht tot financiële off-shore centra voor geheimhouding en belastingontwijking. Off-shore centra worden echter niet alleen gekenmerkt door een gebrek aan reglementering en beleggersbescherming, ze worden hoe langer hoe meer belaagd door de Europese wetgevers en internationale instellingen zoals de OESO. Het gevolg is dat geheimhouding moet wijken voor uitwisseling en dat off-shore beleggen bijzonder onaantrekkelijk is geworden, met beleggers wier vermogen reëel gevaar loopt terwijl ze in ruil geen echte of duurzame voordelen genieten. In Luxemburg daarentegen gelden Europese Richtlijnen die strikte financiële controles en toezicht opleggen om de beleggers een veilig en beschermd on-shore regime te garanderen. De baanbrekende wet voor vallende lichamen van Galileo Galilei bewees onomstotelijk dat alle voorwerpen met een gelijke massa even snel vallen, ongeacht hun afmetingen of hun gewicht. 1 seconde 1 seconde 2 seconden 2 seconden 3 seconden 3 seconden 4 seconden 4 seconden 8

10 Een belastingvriendelijk klimaat Alle rente, dividenden en vermogenswinsten in Luxemburgse levensverzekeringsfondsen kun nen belastingvrij worden herbelegd. Bovendien is het mogelijk om bepaalde bronbelastingen terug te vorderen in de landen waar die worden geïnd. Hoewel uw fiscale positie uiteindelijk zal afhangen van de regels die gelden in het land waar u resideert, houdt de belastingvrije status van de Luxemburgse levensverzekeringsfondsen een beslissend voordeel in. Maximale bescherming van de belegger Commissariat aux Assurances (CAA) Het strengste regime voor beleggersbescher ming van Europa Lombard Goedgekeurde Depotbank In tegenstelling tot andere Europese landen biedt Luxemburg de houders van een levensverzekeringspolis een complete bescherming. De hoeksteen van deze beleggersbescherming is de wettelijke verplichting om alle tegoeden van cliënten te laten bewaren door een onafhan kelijke depotbank aangesteld door de Luxem burgse toezichthoudende overheidsinstelling. Dit systeem staat bekend als de veiligheids driehoek. De wettelijke regeling voorziet dat de tegoeden van de cliënten gescheiden worden van de aandeelhouders en crediteuren van de verzekeringsmaatschappij. Bovendien is de depotbank verplicht om de tegoeden van de cliënten af te schermen en is ze er door de toezichthoudende overheid toe gehouden om de belangen van de polishouders te beschermen. Financiële geheimhouding De Luxemburgse wet waarborgt volledige geheimhouding. Het is een ernstige inbreuk voor eender welke financiële instelling om over hun cliënten informatie aan derden te verstrekken, tenzij het gaat om criminele feiten. Hoewel geheimhouding op zichzelf geen voordelen biedt op het vlak van vermogensbehoud of planning, beschermt ze wel de privacy van het individu. Iets wat beleggers die toch vaak vooraanstaande personen zijn, terecht op prijs stellen. 9

11 P RIVATBANCASSURANCE IN DE PRAKTIJK Wanneer u de sleutels tot succes toepast om een doeltreffende strategie voor vermogens behoud uit te stippelen, is de eerste stap een overzicht opstellen van uw financiële situatie samen met uw persoonlijke adviseurs. Dit overzicht zal een analyse geven van uw doelstellingen en een aantal punten aan het licht brengen. Een paar voorbeelden. Uw doelstellingen m.b.t. successieplanning: De timing voor de overdracht van uw ver mogen naar uw gekozen erfgenamen (u kunt bijvoorbeeld de uitbetaling aan kinderen uitstellen tot ze volwassen zijn). De mate van controle die u wenst te hebben over kapitaal dat uiteindelijk zal worden overgedragen. De successierechten die normaliter zullen verschuldigd zijn. Het inkomensniveau dat u uit uw beleggingen wilt halen, na belasting, nu en in de toekomst. Belastingen die u momenteel betaalt of in de toe komst zal betalen en die u wenst te verminderen. De implicaties op fiscaal en ander gebied indien u familieleden hebt die in een ander land leven. Advies in samenspraak De ontwikkeling van uw plan moet een waar proces van advies en samenspraak zijn, waarin al uw fiscale, legale en beleggingsadviseurs zijn betrokken evenals de experts in financiële planning van Lombard. De knowhow van Lombard is gebaseerd op onze grondige kennis van de wetgeving en belastingreglementen van elk Europees land. Deze deskundigheid wordt voortdurend geüpdated aan de hand van de inbreng van lokale juridische en fiscale top specialisten. Lombard is dan ook uitermate goed geplaatst om oplossingen te bieden aan families die in verschillende delen van Europa of elders leven. Hoewel een privatbancassurance-structuur de basis zou moeten vormen van uw strategie voor het in stand houden van uw vermogen, toch zal ze misschien geen allesomvattende oplossing kunnen bieden. Dat geldt vooral voor ver mogende families met complexe zakelijke belangen. Het zou dus nodig kunnen zijn om privatbancassurance te combineren met andere structuren voor financiële planning zoals trusts. Een overzicht van de voordelen Het is belangrijk te benadrukken dat uw relaties met uw adviseurs en portefeuillebeheerders niet worden beïnvloed. U blijft volledig vrij om binnen de structuur een hele waaier van tegoeden aan te houden, zoals geldmarktbeleggingen, obligaties en aandelen, en u kunt ook een beroep blijven doen op uw favoriete beleggingsadviseurs. U zal immers ingrijpende en voordelige veranderingen hebben verwezenlijkt. U zal een soepele structuur hebben opge bouwd die precies aan uw doelstellingen beantwoordt zolang u leeft als aan die van uw familie. De opbrengsten van uw portefeuille zullen in de toekomst belastingvrij aangroeien. Uw zaken zullen eenvoudiger geworden zijn. U zal kunnen genieten van de bescherming van het strengste regime inzake beleggersbescherming in Europa. U zal weten dat u zekerheid hebt bereikt in uw financiële planning. 10

12 L OMBARD EN DE TOEKOMST De trends die aan de basis liggen van de grote bloei van privatbancassurance zullen aanhouden. Overal in Europa zullen de overheden de vermogende beleggers meer en meer als een fiscaal hoofddoelwit beschouwen. En terwijl veel klassieke oplossingen hun doeltreffendheid zullen verliezen, zal privatbancassurance een steeds aantrekkelijker alternatief worden. We zien ook nieuwe opportuniteiten in grens overschrijdende financiële diensten. Zo heeft de Europese Unie bijvoorbeeld beslist om een eenheidsmarkt voor pensioenen te creëren. Pensioenen vormen een belangrijk instrument voor financiële planning en wij zijn van plan een leidende rol in deze groeiende markt te gaan spelen. Dankzij de experimenten van Archimedes met goud en de verplaatsing van water weten we dat een voorwerp met een groter volume meer water verplaatst dan een voorwerp van vergelijkbare grootte maar met een kleiner volume. Als onafhankelijke onderneming gespecialiseerd in privatbancassurance zijn wij goed geplaatst om opportuniteiten zoals deze te ontwikkelen en ons actieterrein te verbreden en uit te diepen. Laten we echter ook benadrukken dat er aspecten zijn die niet zullen veranderen. Wij zullen verder blijven focussen op privatbancassurance. Wij zullen nooit met eigen vermogensbeheerders werken. Wij zullen vasthouden aan onze strategie om enkel via de meest toonaangevende financieel adviseurs te werken. En wij zullen beleggers een waterdichte bescherming en veiligheid blijven bieden en onze partners en hun cliënten een service van uitzonderlijke kwaliteit. 11

13 H OE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN Wenst u meer informatie, gelieve dan contact op te nemen met uw private bank of onafhankelijke financieel adviseur. U kunt ook contact opnemen met Lombard: Marketing Department Lombard International Assurance S.A. Head office: 4, rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg T: F:

14

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Adviseurs. Thema: Indexproducten

Adviseurs. Thema: Indexproducten Indexproducten Adviseurs Thema: Indexproducten in de frontlinie Indexproducten raken steeds meer ingeburgerd bij beleggers. Maar hebben beleggingsadviseurs wel het juiste arsenaal in huis om aan de wensen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning

VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies VIPinvest Advies: Zelf online beleggen met het comfort van professionele advisering en ondersteuning VIPinvest Advies is een nieuwe online adviesdienst waarmee Van Lanschot inspeelt op

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer

Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer . panel Beleggen.... Beleggen is een noodzaak voor elke ondernemer Een belegging is een vorm van investering in je eigen toekomst of in de toekomst van je bedrijf, vereniging of organisatie. Een investering

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Grote kantoren hebben specialist

Grote kantoren hebben specialist "Waar koopt u best uw spaar-en beleggingsproducten? Kies de financieel adviseur die best bij u past. Netto zet de sterke en zwakke punten van de verschillende financiële tussenpersonen voor u op een rijtje."

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje

Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid. van. LG Partners BV. De vragen èn antwoorden op een rijtje Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid van LG Partners BV De vragen èn antwoorden op een rijtje April 2015 Introductie. In 2014 is een groot aantal brancheorganisaties het initiatief genomen om een Consumentenbrief

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

7 Tips voor Fiscaal Slim Beleggen

7 Tips voor Fiscaal Slim Beleggen Informatiedossier 7 Tips voor Voor slimme spaarders en beleggers die graag op de hoogte willen blijven In dit eerste deel leest u... TIP 1. Slim Beleggen Kies de financieel adviseur en formule die best

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie