BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1159 VLAAMS PARLEMENT N Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming aan een prijsvraag voor ontwerpen, onderworpen aan Europese bekendmaking. De opdracht, een aanneming van diensten, zal gegund worden via onderhandelingsprocedure, bij de aanvang van de procedure in de zin van artikel 17, 2, 4 van de wet van 24 december Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, 1011 Brussel. Inlichtingen betreffende de kandidaatstelling zijn te verkrijgen bij : Vlaams Parlement, Infrastructuur & Aankoop, ir. Peter De Decker, 1011 Brussel, tel. +32(0) , fax +32(0) Omschrijving van het ontwerp : Kunstintegratie kaderend in het project «Transformatie van het voormalige Postchequegebouw tot Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers». In dit project krijgt kunst niet louter een decoratieve rol, maar bepaalt mee de waarneming en beleving van de verschillende ruimtes in het gebouw en de plaats van het gebouw in de stedelijke context. Uitgaande van dit concept en van de mogelijkheden die het gebouw biedt, zullen een aantal thema s en actiezones worden afgebakend met het oog op een zinvolle kunstintegratie in respectievelijk de openbare ruimte rond het gebouw, de van buiten zichtbare ruimtes van en rond het gebouw en de toegankelijke ruimtes voor bezoekers. Dit kan door het herkenbaar en zichtbaar maken van de actiezones, onder meer door middel van verlichting, inrichting en aanleg van openbareen publiekruimten. De richtlijnen van monumentenzorg vormen hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Van de ontwerpen wordt een creatieve en kunstzinnige bewerking van de diverse thema s verwacht op basis van een onderbouwd dossier dat ook de technische haalbaarheid van de voorgestelde interventies aantoont. 3. Type prijsaanvraag : beperkte prijsaanvraag voor ontwerpen. 4. a) Aantal deelnemers : maximum 3 per weerhouden thema. b) Selectiecriteria : criteria op financieel, economisch, technisch en creatief vlak zijn door de aanbestedende overheid vastgelegd en omschreven in het «Bestek tot deelname aan de kandidaatstelling» dat schriftelijk kan opgevraagd worden bij het Vlaams Parlement, Afdeling Infrastructuur & Aankoop (zie punt 1). c) Uiterste datum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming : vrijdag 20 april Adres : Vlaams Parlement, t.a.v. ir Peter De Decker, 1011 Brussel. 5. Verzendingsdatum van de aankondiging : 15 februari Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen : 7. Criteria die zullen gehanteerd worden bij de beoordeling van de ontwerpen, zie «Bestek tot deelname aan de kandidaatstelling». Samenstelling van de jury, zie «Bestek tot deelname aan de kandidaatstelling». 9. De beslissing van de jury is dwingend voor de aanbestedende overheid. 10. Het mandaat en de waarde van de premies, zie «Bestek tot deelname aan de kandidatuurstelling».

2 1160 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten van de Generale Staf Service général des Achats En cas d adjudication publique ou d appel d offres général, l ouverture des soumissions a lieu dans le local, situé quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, à 1140 Bruxelles. Sauf indications contraires aux avis ci-après, les documents nécessaires aux soumissionnaires peuvent être consultés : Dans les bureaux des services ou sections d achat concernés pendant les heures de visite indiquées ci-dessous. Au Bureau des adjudications, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. (Seulement dans les cas où un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication.) Algemene Dienst Aankopen In geval van openbare aanbesteding of algemene offerteaanvraag heeft de opening van de inschrijvingen plaats in het lokaal gelegen in het kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Eversestraat 1, te 1140 Brussel. Behoudens andersluidende beschikkingen in de berichten hierna, kunnen de voor de inschrijvers nodige bescheiden geraadpleegd worden : In de burelen van de betrokken aankoopdiensten of -secties tijdens de hieronder aangegeven bezoekuren. In het Kantoor voor aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel. (Wanneer een verkoopprijs in het aanbestedingsbericht aangegeven is.) Section 1. Annonces Sectie 1. Aankondigingen N Pouvoir adjudicateur : Forces armées, Service de l Etat-Major général, Service général des Achats, Section des Achats des Matériels navals, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ( ), fax , telex BE PHQ to SDAZ. 2. a) Appel d offres général. b) Fourniture. 3. a) Moteurs hors-bord, documentation et pièces de rechange : 99 Bn Log, Kw Olt Baron Van Zuylen Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar. Outillage spécifique : 92 Bn Log, Kwartier Sgt Baron Gilles de Pélichy, Dorpsstraat 188, 8340 Damme (Sijsele). b) Acquisition d un lot de moteurs hors-bord pour le bateau Recce Sillinger 3Men et un lot de moteurs hors-bord pour le bateau Recce Zodiac 5/6 Men pour la Force terrestre. Référence SDAZ 5/ Dans les nonante jours calendrier suivant la notification du contrat. 5. Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement pendant les jours ouvrables de 9 heures à 11 h 30 m, auprès du service ci-dessous : Forces armées, Service général des Achats, Section des Achats des Matériels navals, quartier Reine Elisabeth, bloc 4B, 2 e étage, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ( ), fax N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Diensten van de Generale Staf, Algemene Dienst Aankopen, Sectie Aankopen van Zeevaartmaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel ( ), fax , telex BE PHQ to SDAZ. 2. a) Algemene offerteaanvraag. b) Levering. 3. a) Buitenboordmotoren, documentatie en wisselstukken : 99 Bn Log, Kw Olt Baron Van Zuylen Van Nyevelt, Welvaartstraat 38, 2590 Berlaar. Specifiek gereedschap : 92 Bn Log, Kwartier Sgt Baron Gilles de Pelichy, Dorpsstraat 188, 8340 Damme (Sijsele). b) Aankoop van een perceel van buitenboordmotoren voor de Recce boot Sillinger 3Men en een perceel van buitenboordmotoren voor de Recce boot Zodiac 5/6 Men voor de landmacht. Referte SDAZ 5/ Binnen de negentig dagen na notificatie van het contract. 5. Het bestek kan gratis bekomen worden tijdens werkdagen van 9 uur tot 11 u. 30 m., bij onderstaande dienst : Belgische Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Sectie Aankopen Zeevaartmaterieel (SDAZ), kwartier Koningin Elisabeth, blok 4B, 2 e verdieping, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel ( ), fax

3 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1161 Un exemplaire de consultation du cahier spécial des charges est déposé au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax a) 11 mai b) Voir point 1. c) Français ou néerlandais. 7. a) Séance publique. b) Date : 11 mai 2001, à 10 heures, quartier Reine Elisabeth, local des adjudications, entrée C, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. En application de l article 5 de l arrêté ministeriel du 26 septembre 1996, le montant du cautionnement est fixé à 5 % du montant du marché. Il sera exprimé en francs belges. 9. Suivant l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre Article 43 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 : produire un certificat délivré par l autorité compétente. 12. A communiquer par le soumissionnaire mais le terme ne peut être antérieur au 31 décembre Critères d attribution : Prix : 50 %. Valeur technique : 50 % Date d envoi de l avis : 8 février Een exemplaar van het bestek ligt ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax a) 11 mei b) Zie punt 1. c) Nederlands of Frans. 7. a) Openbare zitting. b) Datum : 11 mei 2001, te 10 uur, kwartier Koningin Elisabeth, aanbestedingslokaal, toegang C, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. In toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 26 september 1996 is het bedrag van de borgtocht vastgesteld op 5 % van het bedrag van de opdracht. Het zal in Belgische frank uitgedrukt zijn. 9. Volgens artikel 15, 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september Artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : een attest voorleggen uitgereikt door de bevoegde overheid. 12. Op te geven door de inschrijver, doch deze termijn zal niet minder bedragen dan tot 31 december Gunningscriteria : Prijs : 50 %. Technische waarde : 50 % Datum van verzending van deze aankondiging : 8 februari N a) Pouvoir adjudicateur : Forces armées. Service de l Etat-Major général. Service général des Achats. Section des Achats des Matériels Aéronautiques. Sous-section Marchés de Fournitures. SVK1. Quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, 1 er étage, local 54, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél ou , télex BE PHQ to SVK, fax b) Personnes à contacter pour informations complémentaires : Nom : Adjt Galmart, Ivan et/ou 1 er Sgt Hannesse, Nico. Coordonnées : voir point 1. a ci-dessus. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. a) Lieu de livraison : 10 Wing Tactique, Vliegbasis Kleine- Brogel, Kazern 1, 3990 Peer. b) Nature et quantité des produits à fournir : 04 EA lignes d assemblage de munitions ainsi que les kits de modification des charrettes de transport de type MHU-12/M, les systèmes de support de bombes, la documentation technique et l assistance technique. c) Division en lot du marché : le marché n est pas divisé en plusieurs lots. d) Le soumissionnaire doit remettre offre pour l entièreté du marché. 4. Délai de livraison : le délai sera le plus court possible et sera explicitement mentionné dans l offre. 5. Cahier spécial des charges : a) Lieu de consultation du cahier spécial des charges : coordonnées : voir point 1. a ci-dessus; heure : de 9h30mà11h30mpendant les jours ouvrables. b) Personnes à contacter : nom : Adjt. Galmart, Ivan et/ou 1 er Sgt Hannesse, Nico; coordonnées : voir point 1, ci-dessus. c) Lieu d obtention : adresse : voir point 1. a ci-dessus; personnes à contacter : voir point 5. b ci-dessus; heures d ouvertures : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 m à11h30m. d) Date limite de consultation : 12 avril N a) Aanbestedende overheid : Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf. Algemene Aankoopdienst. Sectie Aankopen Luchtvaartmaterieel. Ondersectie Leveringsopdrachten. SVK1. Kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, 1 e verdieping, lokaal 54, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel of , telex BE PHQ to SVK, fax b) Te contacteren personen voor inlichtingen : Naam : Adjt. Galmart, Ivan en/of 1 e Sgt Hannesse, Nico. Gevens : zie punt 1. a, hierboven. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. a) Plaats van levering : 10 Tactische Wing, Vliegbasis Kleine- Brogel, Kazern 1, 3990 Peer. b) Aard van de te leveren producten : 04EA assemblagelijnen voor munitie alsook de modificatiekits van de transportwagen type MHU-12/M, adaptersysteem, technische documentatie en technische bijstand. c) Verdeling in percelen van de opdracht : de opdracht is niet in verschillende percelen verdeeld. d) De aannemer moet voor het geheel van de opdracht een offerte indienen. 4. Leveringstermijn : de leveringtermijn zal zo kort mogelijk zijn en zal uitdrukkelijk vermeld worden in de offerte. 5. Bestek : a) Plaats van inzage van het bestek : gegevens : zie punt 1. a hierboven; uren : van 9 u. 30 m. tot 11 u. 30 m. gedurende de werkdagen. b) Te contacteren persoon : naam : Adjt. Galmart, Ivan en/of 1 e Sgt Hannesse, Nico; gegevens : zie punt 1. hierboven. c) Plaats van aanvragen : adres : zie punt 1. a hierboven; te contacteren persoon : zie punt 5. b hierboven; openingsuren : maandag, dinsdag en donderdag van 9 u. 30 m. tot 11 u. 30 m. d) Uiterste datum van inzage : 12 april 2001.

4 1162 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN e) Modalité d obtention : le cahier spécial des charges est disponible gratuitement au lieu d obtention (voir conditions au point 5. c ci-dessus); le cahier spécial des charges sera envoyé gratuitement sur demande écrite envoyée au pouvoir adjudicateur (voir point 1. a ci-dessus). 6. Reception des offres : a) Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : 1 Soit dans l urne, au local des adjudications (voir point 7 ci-dessous), juste avant l ouverture. 2 Soit suivant les prescriptions de l article 104 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, c est-à-dire par lettre normale ou recommandée par La Poste et ceci l adresse mentionnée au point 1. a ci-dessus. 3 Soit au Service d Achat (adresse au point a) 1 ci-dessus), par porteur, au plus tard une heure avant l ouverture; si plus tard voir a) 1 ci-dessus. En cas de dépôt, le reçu, daté et signé par le fonctionnaire du Service d Achat, fait foi. b) Langues de rédaction des offres : les offres doivent être rédigées complètement en français ou en néerlandais. 7. Ouverture des offres : l ouverture des offres se fera en séance publique. Date, heure et lieu : 13 avril 2001, à 11 heures, dans le local des adjudications, quartier Reine Elisabeth, bloc 27, entrée C, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : le cautionnement s élève à 5 % du montant total du marché hors T.V.A. 9. Paiement de la prestation : le paiement des fournitures s effectuera suivant les dipositions de l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre Forme juridique : N/A. 11. Renseignements à fournir par l adjudicataire : a) Attestation O.N.S.S. suivant les prescriptions de l article 90 de l arrêté royal du 8 janvier b) La capacité technique de l adjudicataire pour les produits faisant l objet du marché. Ces renseignements seront conformes aux articles 43 à 47 de l arrêté royal du 8 janvier Validité de l offre : l offre remise restera valable pendant un délai de cent vingt jours calendrier prenant cours le lendemain de la date d ouverture des soumissions reprise au point 7 ci-dessus. 13. Critères d attribution : les critères d attribution figurent au cahier spécial des charges SVK1A Variantes libres : les variantes libres sont interdites. 15. Renseignements divers : le cahier spécial des charges porte la référence SVK1A Date d envoi de l avis : 13 février Date de reception de l avis par l Office des Publications officielles des Communautés européennes (a mentionner par ledit office) e) Modaliteiten van aanvraag : het bestek is gratis te verkrijgen op de plaats vermeld in punt 5. c hierboven; het bestek zal gratis opgestuurd worden, enkel wanneer een brief werd verzonden aan de aankoopdienst (zie punt 1. a hierboven). 6. Ontvangst van de offertes : a) Adres waar de offertes moeten naar gestuurd worden : 1 Ofwel in de bus, in het lokaal der aanbestedingen (zie punt 7 hieronder), juist vóór de opening. 2 Ofwel op de wijze voorzien in artikel 104 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, te weten als gewoon of aangetekend stuk per post en dit aan het adres vermeld in punt 1. a hierboven. 3 Ofwel bij de aanbestedende overheid per drager ten laatste één uur vóór de opening; indien te laat zie a) 1 hierboven. In geval van depot geldt het ontvangstbewijs door de ambtenaar van de aankoopdienst gedateerd en ondertekend als rechtsgeldig. b) Taal van opstelling van de offerte : de offerte zal volledig opgesteld zijn in het Nederlands ofwel in het Frans. 7. Opening van de offertes : de opening van de offertes geschiedt in openbare zitting. Datum, uur en plaats : 13 april 2001, te 11 uur, in het lokaal der aanbestedingen, kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, ingang C, Everestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : de borgtocht is bepaald op 5 % van het totaal bedrag van de opdracht, exclusief BTW. 9. Betaling van de leveringen : de betaling van de leveringen zal geschieden volgens de beschikkingen van artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 septembre Rechtsvorm : N/A. 11. Inlichtingen te leveren door de leveranciers : a) Een R.S.Z.-attest volgens artikel 90 van het koninklijk besluit van 8 januari b) De technische bekwaamheid van de leverancier voor de producten waarop de opdracht betrekking heeft. Deze inlichtingen moeten conform zijn met de artikelen 43 tot 47 van het koninklijk besluit van 8 januari Gestanddoeningstermijn van de offerte : honderd twintig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van opening der offertes hernomen in 7 hierboven. 13. De gunningscriteria : de gunningscriteria zijn in het bestek SVK1A hernomen. 14. Vrije varianten : de vrije varianten zijn verboden. 15. Overige inlichting : het bestek is geïdentificeerd onder nr. SVK1A Datum van verzending van de aankondiging : 13 februari Datum van ontvangst van de aankondiging door het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen (door dit bureau te vermelden) : N Pouvoir adjudicateur : Forces armées belges, Service général des Achats, Sous-section des Achats du Matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B2, local 30, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Personne à contacter : Commandant M. Verbrugge. 2. Mode de passation : appel d offres général. 3. a) Lieu de livraison : voir cahier spécial des charges. b) Objet du marché : cahier spécial des charges SAMA relatif à la conclusion d un contrat pour l acquisition de 26 sets pour la modernisation du système hydraulique de 20 chars de recouvrement Leopard et de 6 chars pionier Leopard. 4. Délai de livraison : P.M. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankopen Automaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B2, lokaal 30, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Contactpersoon : Commandant M. Verbrugge. 2. Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. 3. a) Plaats van levering : zie bestek. b) Voorwerp van de opdracht : bestek SAMA betreffende het afsluiten van een contract voor de aankooop van 26 kits voor de modernisering van het hydraulisch systeem van 20 bergingspantsers Leopard en van 6 pionierstanks Leopard. 4. Leveringstermijn : P.M.

5 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Consultation des documents : a) Le cahier spécial des charges est en consultation au Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax b) Le cahier spécial des charges sera mis gratuitement à votre disposition chez le pouvoir adjudicateur, après rendez-vous (voir adresse au 1 er ) ou après une demande écrite (fax) pour le recevoir par la poste. 6. a) Date limite de réception des offres : le 25 avril 2001, à 11 heures. b) Adresse : Envoi par la poste : voir au point 1. Remise des offres : voir au point 7, b. c) Langue : français ou néerlandais. 7. a) Personnes admises à l ouverture des offres : l ouverture des offres se fera en séance publique et sans communication des prix. b) Lieu, date et heure de l ouverture : quartier Reine Elisabeth, bloc 27, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, le 25 avril 2001, à 11 heures. 8. Cautionnement : 5 % du montant du marché. 9. Modalités de financement et de paiement : le paiement des fournitures se fera suivant l article 15, 2del annexe à l arrêté royal du 26 septembre P.M. 11. Critère de sélection : en application de l article 45, 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, le soumissionnaire décrira l équipement technique du fabricant et mentionnera les moyens utilisés pour assurer la qualité. 12. Délai d engagement du soumissionnaire : en dérogation à l article 116 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, le soumissionnaire restera engagé par son offre durant au moins six mois. 13. Critère d attribution : en application de l article 115 de l arrêté royal du 8 janvier 1996, l offre régulière la plus intéressante sera choisie sur base d un rapport prix-qualité pondéré de manière égale. 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Date d envoi de l avis : 14 février Date de réception de l avis : 15 février Inzage van de documenten : a) Het bestek ligt ter inzage in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax b) Het bestek wordt kosteloos ter beschikking gesteld bij de aanbestedende overheid (zie adres in 1), na afspraak voor afhaling of na schriftelijke vraag (fax) voor toezending. 6. a) Uiterste datum van ontvangst van de offertes : 25 april 2001, te 11 uur. b) Adres : Opsturen per post : zie punt 1. Afgifte van de offertes : zie punt 7, b. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. a) Personen die toegelaten worden bij de opening : de opening van de offertes gebeurt in openbare zitting en zonder afkondiging van de prijzen. b) Plaats, datum en uur van de opening : kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, Eversestraat 1, 1140 Brussel, op 25 april 2001, te 11 uur. 8. Borgtocht : 5 % van het bedrag van de opdracht. 9. Voorschriften voor financiering en betaling : de betaling van de leveringen gebeurt volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 januari P.M. 11. Selectiecriterium : bij toepassing van artikel 45, 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 zal de inschrijver de technische uitrusting van de fabrikant beschrijven en de maatregelen opgeven die hij treft om de kwaliteit te waarborgen. 12. Gestanddoeningstermijn voor de inschrijver : in afwijking van artikel 116 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zal de inschrijver door zijn offerte gebonden blijven gedurende minstens zes maand. 13. Gunningscriterium : bij toepassing van artikel 115 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, zal de voordeligste, regelmatige offerte gekozen worden op basis van een gelijkwaardige prijs-kwaliteit verhouding. 14. P.M. 15. P.M. 16. P.M. 17. Datum van verzending van de aankondiging : 14 februari Datum van ontvangst van de aankondiging : 15 februari N Ministère de la Défense nationale, Service général des Achats, Sous-section d Achat informatique et bureautique, quartier Reine Elisabeth, bloc 4, aile B, 3 e étage, local 119, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél. +32 (0) , fax +32 (0) , telex BE PHQ to SGA (SAIB), Avis modificatif n 1 au marché n SAIB Bulletin des Adjudications n 6 du 9 février 2001, page 810, avis 1443 Journal officiel des Communautés européennes n 2001/S du 3 février Lire : «Autres renseignements : les lots 7 et 8 ne sont pas attribués.» Au lieu de : «Autres renseignements : P.M.» N Ministerie van Landsverdediging, Algemene Aankoopdienst, Ondersectie Aankoop Informatica en Bureautica, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4, vleugel B, 3 e verdieping, lokaal 119, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel. +32 (0) , fax +32 (0) , telex BE PHQ to SGA (SAIB), Wijzigingsbericht nr. 1 aan opdracht nr. SAIB Bulletin der Aanbestedingen nr. 6 van 9 februari 2001, blz. 810, bericht 1443 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 2001/S van 3 februari Lezen : «Andere inlichtingen : de percelen 7 en 8 worden niet gegund.» In plaats van : «Andere inlichtingen : P.M.»

6 1164 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N Pouvoir adjudicateur : Forces armées. Services de l Etat-Major général. Service général des Achats. Sous-section des Achats du Matériel automobile, quartier Reine Elisabeth, bloc 4-B, rue d Evere 1, 1140 Bruxelles, tél , fax Officier-acheteur responsable : commandant Ph. Lange, ir. Tout renseignement peut être obtenu au numéro de téléphone ci-avant ou à l adresse suivante : 2. a) Mode de passation : appel d offres général. b) Forme du marché : marché pluriannuel de fournitures en une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 3. a) Lieu de livraison : Belgique (détails : voir cahier spécial des charges). b) Nature des fournitures : achat de véhicules blindés de reconnaissance à roues (4 4) avec équipement de surveillance, Battlefield Management System (BMS), station d arme, matériels et prestations connexes (CSCh SAMA ). c) Quantites : une tranche ferme de 121 véhicules et 22 BMS complémentaires; une tranche conditionnelle de 18 véhicules. d) Pas de possibilité de remettre offre que pour une partie des fournitures. 4. Durée du marché : un principe, conclusion avant la fin 2001; livraison avant le 1 er octobre 2006 (tranche ferme) ou 2007 (si la tranche conditionnelle est commandée). 5. Cahier spécial des charges : a) Demande d obtention : auprès du pouvoir adjudicateur (voir adresse ci-dessus). b) Date limite des demandes : 27 mars c) Modalités patriques : Consultation : à partir du 23 février 2001, auprès du Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, 1040 Bruxelles, tél (51, 52, 55), fax Obtention : sur demande écrite (fax ou ) auprès du pouvoir adjudicateur qui fixera un rendez-vous pour l enlèvement du cahier spécial des charges à partir du 23 février Un seul exemplaire (français ou néerlandais) sera disponible par firme. 6. Offres : a) Date limite de réception des offres : le 23 mai 2001, à 10 heures. b) Adresse de remise des offres : Envoi par La poste : voir point 1 ci-dessus. Remise des offres : voir point 7 ci-dessous. c) Langue(s) : français ou néerlandais. 7. Séance d ouverture des offres : a) Personnes admises : séance publique. b) Date, heure et lieu de l ouverture : le 23 mai 2001, à 10 heures, à l adresse suivante : quartier Reine Elisabeth, local des adjudications, bloc 27 (près de l entrée C), rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. 8. Cautionnement : 5 % du montant initial (hors T.V.A.) du marché. 9. Modalites de financement et de paiement : Suivant l article 15, 2 de l annexe à l arrêté royal du 26 septembre Il ne sera pas accordé d avance dans le cadre du présent marché. Les soumissionnaires sont autorisés à demander des acomptes dans l offre. Ces acomptes, qui couvrent la valeur réelle des prestations (fournitures et services), seront payés après exécution de ces prestations, constatée par l introduction d une facture conformément aux modalités de facturation mentionnées au cahier spécial des charges. Les prestations (fournitures et services) concernées seront limitées à l adoption, à la réception technique préalable de la présérie et à l approvisionnement par l adjudicataire en sous-ensembles constitutifs du véhicule complet après acceptation sans réserve de la présérie. N Aanbestedende overheid : Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf. Algemene Aankoopdienst. Ondersectie Aankopen Automaterieel, kwartier Koningin Elisabeth, blok 4-B, Eversestraat 1, 1140 Brussel, tel , fax Verantwoordelijke aankoopofficier : Commandant Ph. Lange, ir. Om het even welke inlichting kan bekomen worden op het hierboven vermelde telefoonnummer of op volgend adres : 2. a) Gunningswijze : algemene offerteaanvraag. b) Vorm van de opdracht : meerjarige opdracht van leveringen in één vaste en één voorwaardelijke schijf. 3. a) Plaats van levering : België (details : zie bestek). b) Aard van de leveringen : aankoop van gepantserde verkenningsvoertuigen op wielen (4 4) met bewakingsapparatuur, Battlefield Management System (BMS), wapenstation, aanverwante materieel en prestaties (bestek SAMA ). c) Hoeveelheid : één vaste schijf van 121 voertuigen en 22 bijkomende BMS; één voorwaardelijke schijf van 18 voertuigen. d) Geen mogelijkheid tot indienen van een offerte voor een gedeelte van de leveringen. 4. Looptijd van de opdracht : in principe, afsluiten vóór einde 2001; levering vóór 1 oktober 2006 (vaste schijf) of 2007 (indien de voorwaardelijke schijf besteld wordt). 5. Bestek : a) Aanvraag tot het bekomen : bij de aanbestedende overheid (zie adres hierboven). b) Uiterste datum voor de aanvragen : 27 maart c) Praktische modaliteiten : Inzage : vanaf 23 februari 2001 in het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, 1040 Brussel, tel (51, 52, 55), fax Verkrijgen : op schriftelijke aanvraag (fax of ) bij de aanbestedende overheid, die een afspraak zal maken voor het afhalen van het bestek vanaf 23 februari Enkel één exemplaar (Nederlands of Frans) zal per firma ter beschikking gesteld worden. 6. Offertes : a) Uiterste datum van ontvangst van de offertes : 23 mei 2001, te 10 uur. b) Adres voor het indienen van de offertes : Per Post : zie punt 1 hierboven; Afgifte : zie punt 7 hieronder. c) Taal : Nederlands of Frans. 7. Openingszitting van de offertes : a) Personen toegelaten bij de opening : openbare zitting. b) Datum, uur en plaats van de opening : op 23 mei 2001, te 10 uur, op het volgende adres : kwartier Koningin Elisabeth, lokaal der aanbestedingen, blok 27 (bij ingang C), Eversestraat 1, 1140 Brussel. 8. Borgtocht : 5 % van het initieel bedrag (zonder BTW) van de opdracht. 9. Financierings- en betalingswijze : Volgens artikel 15, 2 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 26 september Er worden geen voorschotten voorzien in het kader van deze opdracht. Het is de inschrijvers toegelaten betalingen in mindering aan te vragen in de offertes. Deze betalingen in mindering, die de reële waarde van de geleverde prestaties (diensten en leveringen) dekken, worden betaald na uitvoering van deze prestaties en na voorlegging van een factuur in overeenstemming met de facturatiemodaliteiten hernomen in het bestek. De betrokken prestaties (diensten en leveringen) zijn beperkt tot de adoptie, de voorafgaande keuring van de voorreeks en de bevoorrading door de aannemer van samenstellende ondergehelen van het volledige voertuig na aanvaarding zonder voorbehoud van de voorreeks.

7 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1165 Le paiement d un acompte est subordonné à la présentation soit d une garantie bancaire couvrant le montant de l acompte (pour les deux premiers cas), soit d un acte translatif de propriété (pour le dernier cas). 10. Forme juridique : P.M. 11. Critères de sélection : Le pouvoir adjudicateur procédera à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des articles 42 à 47 de l arrêté royal du 8 janvier En particulier, les exigences suivantes doivent impérativement être satisfaites, sous peine d exclusion de la participation au marché : fourniture de la preuve que le soumissionnaire principal et ses sous-traitants directs sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dipositions légales du pays où ils sont établis (articles 43, 5 et 90, 3ou 4); fourniture de la preuve de la capacité financière et économique du soumissionnaire principal et de ses sous-traitants directs par la production d une déclaration bancaire appropriée suivant le modèle fourni au cahier spécial des charges (article 44, 1 ); fourniture de la preuve de la capacité technique du soumissionnaire principal et de ses sous-traitants directs par la production de la liste des principales livraisons au cours des trois dernières années, avec leur montant et l identité des instances auxquelles elles étaient destinées (article 45, 1 ), attestée par des certificats correspondants pour les matériels et prestations suivants : la véhicule proposé ou un véhicule similaire; le BMS proposé ou une version similaire; les principaux composants de la plate-forme d observation et de renseignement (au minimum caméras IRT et de jour) ou une version similaire; l intégration d équipements à bord de véhicules blindés. En l absence de documents probants en la matière, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier cette capacité technique par un contrôle effectué dans les installations du soumissionnaire et/ou de ses sous-traitants (article 45, 6 ); absence, dans le chef du soumissionnaire, de faute professionnelle grave dûment constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier (article 43, 4 ); sur base des dispositions de l article 3, 3 de la loi du 24 décembre 1993, le présent marché est limité aux soumissionnaires dont le siège social et le(s) lieu(x) de fabrication et d assemblage des composants principaux (véhicule, BMS, caméra IRT et de jour) sont situés dans l un des pays faisant partie de la Communauté européenne, en Suisse et/ou dans l un des pays membres de l OTAN. Au cas où un offre serait introduite par une association momentanée, les critères énoncés ci-dessous sont intégralement d application pour chacun des membres de cette dernière, de sorte que l exclusion d un associé vicie l offre de l association. 12. Délai d engagement des soumissionnaires : jusqu au 1 er avril Critères d attribution : voir cahier spécial des charges. 14. Les variantes libres sont interdites dans le cadre de ce marché. 15. Réunion d information : Une séance d information à l attention des soumissionnaires potentiels sera organisée le 27 mars 2001, à 10 heures, à l adresse suivante : Service général des Achats, quartier Reine Elisabeth, salle de conférence, bloc 4-A (rez-de-chaussée), rue d Evere 1, 1140 Bruxelles. Les représentants des firmes qui souhaitent assister à cette réunion sont invités à s y inscrire au moyen du formulaire joint en annexe au cahier spécial des charges. Les questions éventuelles devront être soumises par écrit (fax ou ) au pouvoir adjudicateur au plus tard trois jours ouvrables avant la date de la réunion. De betaling in mindering is afhankelijk van de voorlegging van ofwel een bankwaarborg betreffende het bedrag van de betaling in mindering (voor de twee eerste gevallen), ofwel van een akte van eigendomsoverdracht (voor het laatste geval). 10. Rechtsvorm : P.M. 11. Selectiecriteria : De aanbestedende overheid zal tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers overgaan op basis van de artikelen 42 tot 47 van het koninklijk besluit van 8 januari In het bijzonder zal aan volgende vereisten verplicht worden voldaan op straffe van uitsluiting van deelneming aan de opdracht : het bewijs leveren dat de hoofdinschrijver en zijn directe onderaannemers in regel zijn met hun verplichtingen i.v.m. het betalen van de bijdragen aan de sociale zekerheid volgens de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn (artikelen 43, 5 en 90. 3of 4); het bewijs leveren van de financiële en economische draagkracht van de hoofdinschrijver en zijn directe onderaannemers door het voorleggen van een gepaste bankverklaring volgens het model gevoegd bij het bestek (artikel 44, 1 ) : het bewijs leveren van de technische capaciteit van de hoofdinschrijver en zijn directe onderaannemers door het voorleggen van een lijst met de voornaamste leveringen tijdens de laatste drie jaar, met het bedrag en de identiteit van de instanties aan wie ze geleverd werden (artikel 45, 1 ), bevestigd door overeenstemmende certificaten voor volgende materieel en diensten : het voorgestelde voertuig of een gelijkaardig voertuig; het voorgestelde BMS of een gelijkaardige versie; de voornaamste componenten van het waarnemings- en inlichtingenplatform (minstens de IRT- en de dagcamera) of een gelijkaardige versie; de integratie van uitrustingen aan boord van gepantserde voertuigen. Zo geen deugdelijke documenten in verband hiermee kunnen afgegeven worden, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor de technische capaciteit na te zien door een controle in de installaties van de inschrijver en/of zijn onderaannemers (artikel 45, 6 ); het niet-bestaan, in hoofde van de inschrijver, van een zware professionele fout, vastgesteld op elke wijze die door de aanbestedende overheid aannemelijk kan worden gemaakt (artikel 43, 4 ); op basis van de beschikkingen van artikel 3, 3 van de wet van 24 december 1993 wordt de deelname aan deze markt beperkt tot inschrijvers waarvan de sociale zetel en de plaats(en) van fabricatie en samenbouwen van de voornaamste componenten (voertuig, BMS, IRT- en dagcamera) gezien zijn in een land dat tot de Europese Gemeenschap behoort, in Zwitserland en/of in een NAVO-lidstaat. In het geval een offerte door een tijdelijke vereniging wordt ingediend, zijn de hiervoor opgesomde criteria integraal van toepassing op elk van de leden van de vereniging, met dien verstande dat de uitsluiting van een vennoot de nietigverklaring van de offerte van de vereniging tot gevolg heeft. 12. Gestanddoeningstermijn van de inschrijvers : tot 1 april Gunningscriteria : zie bestek. 14. Vrije varianten worden niet toegelaten in het kader van deze opdracht. 15. Informatiezitting : Een informatiezitting voor de potentiële inschrijvers zal georganiseerd worden op 27 maart 2001, te 10 uur, op volgend adres : Algemene Aankoopdienst, kwartier Koningin Elisabeth, conferentiezaal, blok 4-A (gelijkvloers), Eversestraat 1, 1140 Brussel. De vertegenwoordigers van de firma s, die aan deze vergadering wensen deel te nemen, worden verzocht om het formulier in bijlage aan het bestek te gebruiken om zich in te schrijven. De eventuele vragen dienen schriftelijk (fax of ) ten laatste drie werkdagen vóór de dag van de vergadering aan de aanbestedende overheid overgemaakt te worden.

8 1166 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 16. Date de publication de l avis indicatif : 17. Date d envoi du présent avis : 19 février Date de réception du présent avis : 19 février Marché couvert par l accord du GATT : non, mais le marché tombe sous l appliccation de l article 296 du Traité instituant la Communauté européenne. 16. Datum van bekendmaking van de enuntiatieve aankondiging : 17. Verzendingsdatum van huidige aankondiging : 19 februari Datum van ontvangst van huidige aankondiging : 19 februari Opdracht onder de GATT-overeenkomst : nee, maar de opdracht valt onder toepassing van artikel 296 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Division Infrastructure A. Consultation des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : Tous les jours ouvrables, sauf le samedi : 1. Entre 14 et 17 heures, dans les bureaux du directeur qui procédera à l adjudication. 2. Entre 10 et 16 heures, au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques, rue J. de Lalaing 10, à 1040 Bruxelles. B. Acquisition des cahiers spéciaux des charges et des documents y annexés : 1. Uniquement au Bureau de vente et de consultation des cahiers spéciaux des charges et autres documents concernant les adjudications publiques lorsqu un prix de vente est indiqué à l avis d adjudication. 2. Uniquement et sans frais, sur simple demande adressée au directeur chargé de procéder à l adjudication, lorsqu aucun prix de vente n est mentionné à l avis. Divisie Infrastructuur A. Raadpleging der bestekken en bijgaande bescheiden : Iedere werkdag, uitgezonderd de zaterdag : 1. Tussen 14 en 17 uur, in het kantoor van de directeur die zal overgaan tot de aanbesteding. 2. Tussen 10 en 16 uur, op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, J. de Lalaingstraat 10, te 1040 Brussel. B. De bestekken en bijgaande bescheiden kunnen bekomen worden : 1. Alleen op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen, wanneer een verkoopprijs vermeld wordt in het bericht. 2. Alleen en gans kosteloos, op eenvoudige aanvraag aan de directeur gelast met de aanbesteding, wanneer geen verkoopprijs vermeld wordt. N Pouvoir adjudicateur : 8 e Direction régionale des Constructions, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tél , fax Personne de contact : Mme Van Laer, Mme Herbots, M. Ostyn. 2. Mode de passation : adjudication publique. 3. Nature, étendue et caractéristiques de l ouvrage : Marche-les- Dames, quartier Général Roman. Placement de 8 WC au verger Règles de sélection qualitative : a) Exclusion. L entrepreneur doit fournir les preuves qu il ne se trouve pas dans un des cas d exclusion cités à l article 17 de l arrêté royal du 8 janvier 1996 par la production : 1 d un certificat de bonne vie et mœurs récent, ou un document équivalent, du soumissionnaire ou de son mandataire prouvant qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; 2 d une attestation récente de non-faillite ou de situation analogue émanant du greffe du tribunal de commerce ou d une autorité compétente d un autre Etat. Les documents, dont question au 1 et 2 ci-dessus, peuvent être remplacés par une déclaration sur l honneur; 3 d une attestation de respect de ses obligations en matière de sécurité sociale telles que prévues, selon le cas, à l article 17bis, 1 er ou 2 de l arrêté royal du 8 janvier 1996; 4 d attestations récentes de respect de ses obligations en matière d impôts et taxes, à savoir un modèle 276 C2 (contributions directes) ainsi qu une copie du dernier extrait de compte T.V.A. ou d un certificat du bureau de recette de la T.V.A. ou de documents équivalents dans un autre Etat. Les documents, dont question au 4 ci-dessus, peuvent être remplacés par la preuve de l enregistrement comme entrepreneur. En cas d association momentanée, les documents, prévus au 1 à 4 ci-dessus, seront fournis pour chacun des associés. b) Capacités financière, économique ou technique : N Aanbestedende overheid : 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, plaine de Belgrade, 5001 Namur (Belgrade), tel , fax Contactpersoon : Mevr. Van Laer, Mevr. Herbots, de heer Ostyn. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Aard, omvang en algemene kenmerken van het werk : Marcheles-Dames, quartier Général Roman, Plaatsing 8 WC s in boomgaard Kwalitatieve selectiecriteria : a) Uitsluiting. De aannemer moet de bewijzen leveren dat hij zich niet in een geval van uitsluiting bevindt zoals vermeld in het artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 door het voorleggen van : 1 een recent bewijs van goed gedrag en zeden, of een gelijkwaardig document, van de inschrijver of zijn mandataris dat bewijst dat hij niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan; 2 een recent attest van niet-faillissement of een analoge situatie uitgaand van de griffie van de handelsrechtbank of een bevoegde autoriteit van een andere Staat. De documenten, waarvan sprake is in 1 en 2 hierboven, mogen vervangen worden door een verklaring op erewoord; 3 een attest over de naleving van zijn sociale verplichtingen zoals voorzien, volgens het geval, in artikel 17bis, 1of 2vanhet koninklijk besluit van 8 januari 1996; 4 recente attesten over de naleving van zijn verplichtingen tegenover de belastingen, te weten, een model 276 C2 (directe belastingen) evenals een afschrift van de laatste afrekening van de BTW-rekening of een certificaat van het ontvangkantoor van de BTW of evenwaardige documenten van een andere Staat. De verschillende documenten, waarvan sprake is in 4 hierboven, mogen vervangen worden door het bewijs van de registratie als aannemer. In het geval van een tijdelijke vereniging, moeten de documenten, voorzien in 1 tot en met 4, voor elkeen van de verenigden geleverd worden. b) Technische, financiële en economische bekwaamheid :

9 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Données concernant le cahier spécial des charges : Cahier spécial des charges 0/8/A/044 (texte français). Prix : BEF Délai d exécution : cinquante jours ouvrables. 7. Date, heure et lieu de l ouverture des offres : le 3 avril 2001, à 11 heures, par-devant le chef de la 8 e Direction régionale des Constructions, en ses bureaux, 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. 5. Gegevens met betrekking tot het bestek : Bestek 0/8/A/044 (Franse tekst). Prijs : BEF Uitvoeringstermijn : vijftig werkdagen. 7. Datum, uur en plaats van de opening der offertes : op 3 april 2001, te 11 uur, ten overstaan van de chef van de 8 e Regionale Directie der Bouwwerken, in zijn kantoren, te 5001 Namur (Belgrade), plaine de Belgrade. N Avis rectificatif Bulletin des Adjudications n 6 du 9 février 2001, page 813, avis 1599 Namur, divers quartiers. Vidange des fosses, séparateurs et débourdeurs. Contrat pluriannuel ( ). Cahier spécial des charges 1/8/P/008. Le métré est à modifier de la façon suivante : Poste 8.2 Curage d avaloir. Lire : Pce QP et non : Pce QP La date d adjudication prévue le 22 mars 2001 reste inchangée. Le reste du texte reste inchangé. N Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 6 van 9 februari 2001, blz. 813, bericht 1599 Namur, diverse kwartieren. Ruimen van grachten, separators en slibafscheiders. Meerjarige opdracht van diensten ( ). Bestek 1/8/P/008. De meetstaat dient als volgt gewijzigd : Post 8.2 Curage d avaloir. Lees : Pce QP en niet : Pce QP Datum van de opening der offertes voorzien op 22 maart 2001 blijft behouden. De rest van de tekst blijft ongewijzigd. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L ENVIRONNEMENT MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU Office national des Pensions Rijksdienst voor Pensioenen N Pouvoir adjudicateur : Office national des Pensions, Tour du Midi, 22 e étage, 1060 Bruxelles, tél , M. Marc Leunens, conseiller; tél , M. Yves De Gheselle, conseiller adjoint; tél , M. Bert Elias, assistant administratif; fax Le cahier spécial des charges et les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès des personnes susmentionnées. La date limite de la demande d obtention, par fax, du cahier spécial des charges est le 16 mars Mode de passation du marché : adjudication publique. 3. Catégories des services à prester : nettoyage de bâtiment. (Bâtiment situé à 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 281, ± 910 m 2 ). 4. Le prestataire de service devra prouver dans son offre : a) Qu il n est pas en état de faillite ou de liquidation, qu il n a pas cessé ses activités ou qu il n a pas obtenu de concordat judiciaire. b) Qu il n a pas fait aveu de faillite, qu en ce qui concerne aucune procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou aucune procédure de même nature n est pendante. c) Qu il n a pas fait l objet d une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. d) Qu il est en ordre de paiement de ses cotisations sociales. e) Qu il est en ordre de paiement de ses impôts. N Aanbestedende overheid : Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 22 e verdieping, 1060 Brussel, tel , de heer Marc Leunens, adviseur; tel , de heer Yves Degheselle, adjunct-adviseur; tel , de heer Bert Ellas, bestuursassistent; fax Het bijzonder bestek en de aanvullende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de bovenvermelde personen. De uiterste datum van de aanvraag tot het verkrijgen van een bijzonder bestek is vastgesteld op 16 maart 2001, aanvraag per fax. 2. Gunningswijze : openbare aanbesteding. 3. Categorie van de te verlenen dienst : schoonmaak van gebouw. (Gebouw gelegen te 8200 Brugge, Torhoutsesteenweg 281, ± 910 m 2 ). 4. De dienstverlener moet bewijzen : a) Dat hij niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, dat hij zijn werkzaamheden niet heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen. b) Dat hij geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, dat voor hem geen procedure van vereffening van gerechtelijk akkoord aanhangig is of een gelijkaardige procedure. c) Dat hij niet veoordeeld is bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. d) Dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid. e) Dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving.

10 1168 BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN La sélection qualitative aura lieu sur base des critères suivants : a) Présentation des bilans, d extraits de bilans ou de comptes annuels des trois dernières années. b) Déclaration concernant le chiffre d affaires total concernant les prestations de service visées au présent marché, pour les trois dernières années. c) Une liste de références des principaux services exécutés pendant les trois dernières années, avec mention du montant, de la date et des instances publiques ou privées destinataires. De plus, le nom du responsable du dossier et ses coordonnées seront indiquées. Dans ce cadre, sont admis à participer au présent marché, les prestataires de services qui justifient, de la manière prévue à l article 71, 2, de l arrêté royal du 8 janvier 1996, de l exécution, sans sous-traitance, au cours des trois dernières années : 1 soit de quatre contrats de nettoyage d importance au moins similaire (surface) à celle du présent marché; 2 soit de deux contrats de nettoyage d une importance au moins double (surface) à celle du présent marché; 3 soit d une combinaison de deux contrats de nettoyage d importance au moins similaire et d un contrat d importance au moins double à celle du présent marché, telle que leur total (en surface) soit au moins égal à quatre fois l importance du présent marché. d) Déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l importance de ses cadres pendant les trois dernières années. De plus, le nom du responsable du dossier et ses coordonnées seront indiquées. 5. Le cahier spécial des charges est adressé gratuitement. 6. Le marché est attribué pour une période d un an renouvelable par tacite reconduction à partir du 1 er mai L ouverture des offres aura lieu le 28 mars 2001, à 10 heures, auprès de M. Leunens, conseiller, Tour du midi, 22 e étage, 1060 Bruxelles. De kwalitatieve selectie zal gebeuren op basis van volgende criteria : a) Voorlegging van balansen, uittreksels uit de balansen of jaarrekeningen van de laatste drie jaar. b) Verklaring betreffende de totale omzet betreffende de diensten waarover onderhavige opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. c) Een referentielijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Tevens zal per klant de naam van de verantwoordelijke van het dossier en zijn coördinaten medegedeeld worden. In dit kader, worden toegelaten tot de deelneming aan de huidige opdracht, de dienstverleners die, op de manier zoals voorzien in artikel 71, 2, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, de uitvoering rechtvaardigen, zonder onderaanneming, tijdens de laatste drie jaar en dit van : 1 hetzij vier schoonmaakcontracten, van soortgelijke omvang (oppervlakte) als de onderhavige opdracht; 2 hetzij twee schoonmaakcontracten van minstens dubbele omvang (oppervlakte) als de onderhavige opdracht; 3 hetzij een combinatie van schoonmaakcontracten van minstens twee van soortgelijke omvang en minstens één van de dubbele omvang als de onderhavige opdracht, zodanig dat hun totaal (qua oppervlakte) ten minstens gelijk is aan viermaal de omvang van de onderhavige opdracht. d) Verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaar. Tevens zal per klant de naam van de verantwoordelijke van het dossier en zijn coördinaten medegedeeld worden. 5. Het bijzonder bestek wordt gratis toegezonden. 6. De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van één jaar die stilzwijgend verlengbaar is met telkens één jaar vanaf 1 mei De opening van de inschrijvingen zal plaatshebben op 28 maart 2001, te 10 uur, bij de heer Marc Leunens, adviseur, Zuidertoren, 22 e verdieping, 1060 Brussel. Centre d Acceuil pour Réfugiés Onthaalcentrum voor Vluchtelingen N Marché attribué 1. Pouvoir adjudicateur : Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l Environnement, Centres fédéraux d Accueil pour Réfugiés, p/a boulevard du 9 e de Ligne 27, à 1000 Bruxelles, tél et fax Info : Christina Luyckx, chef administratif Mode de passation : appel d offres général. b) Forme du marché : marché à bons de commande. 3. Date de l attribution du marché : le 15 janvier Critères de sélection : non seulement chaque soumissionnaire doit répondre valablement aux conditions de l arrêté royal du 8 janvier 1996, articles 43 à 45, mais en plus il doit aussi ajouter une liste des livraisons les plus importantes qu il a effectuées durant les trois années précédentes pour le ou les produit(s) pour le(s)quel(s) il soumissionne et les organisations publiques ou de droit privé pour lesquelles les livraisons ont été faites. 5. Nombre de soumissions remises : deux. 6. Nom et adresse de l adjudicataire : ACCOR TRB, S.A., chaussée de Wavre 1798, bte 1, 1160 Bruxelles. 7. Genre et nombre des services : chèques alimentaires pour une valeur totale de BEF N Gegunde opdracht 1. Aanbestedende dienst : Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Federale Opvangcentra voor Vluchtelingen, p/a Klein-Kasteeltje, 9de Linielaan 27, 1000 Brussel, tel en fax , inlichtingen : Christina Luyckx, bestuurschef Wijze van aanbesteding : algemene offerteaanvraag. 2 Vorm van de opdracht : aankopen met bestelbon. 3. Gunningsdatum van de opdracht : 15 januari Gunningscriteria : naast de bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 8 januari 1996, artikelen 43 tot 45 moet elke geldige inschrijver bovendien een lijst bijvoegen van zijn voornaamste leveringen die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht voor het product of de producten waarvoor hij inschrijft en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 5. Aantal ontvangen offerte : twee. 6. Naam en adres van de aannemers : ACCOR TRB, N.V. Waversesteenweg 1789, bus 1, 1160 Brussel. 7. Aard en hoeveelheid van de geleverde producten : maaltijdcheques voor een totale waarde vanaf BEF

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8573 VLAAMS PARLEMENT N. 14617 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Het Vlaams Parlement, vertegenwoordigd door zijn bureau,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6943 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 15.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4059 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 04.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2913 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 6219 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 01.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3691 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 22.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4261 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 16500 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9775 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14815 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8797 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 19.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 539 249 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 539 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, place de la Nation 1, 1009 Bruxelles, tél. 025 017 380, fax 025 017 372, e-mail : pm@senate.be.

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7019 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 23.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1847 VLAAMS PARLEMENT N. 3364 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur voor het uitvoeren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 10.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5615 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 9698

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 30.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9569 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16354 Avis pour information

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Krijgsmacht. Forces armées. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 22.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1049 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 31.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6211 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 10449 N. 10449 Adjudication

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 06.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4621 VLAAMS PARLEMENT N. 8086 Oproep tot kandidaatstelling Oproep tot gegadigden voor het stellen van hun kandidatuur tot deelneming

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT. Gegunde opdracht BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 15.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 879 VLAAMS PARLEMENT N. 1734 Gegunde opdracht 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel. 2. Gekozen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 7649 VLAAMS PARLEMENT N. 12931 Oproep tot gegadigden voor het deelnemen aan een onderhandelingsprocedure voor het leveren van informaticamateriaal

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 11550 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 21.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6763 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER N. 11550 Institut royal météorologique de Belgique 1. Nom, adresse,

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 18.01.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 344 Niet-gegunde

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 31.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3597 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 6369 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 431 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1069 Appel d offres général

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 9807 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 17.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5853 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 14.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9935 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 16921 N. 16921 1. Pouvoir

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 11.08.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5589 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE N. 10024 1.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht

VLAAMS PARLEMENT Gegunde opdracht BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.11.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 9113 VLAAMS PARLEMENT N. 15591 Gegunde opdracht Betreft : aanduiding van managers voor de regionale luchthavens van Oostende en Deurne.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1348 627 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1348 Appel d offres général pour un marché public de fournitures pour la livraison et l installation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.02.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 689 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants

CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Chambre des Représentants BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 08.03.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1379 WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES Kamer van Volksvertegenwoordigers Chambre des Représentants N. 2685 1. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 4792 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 27.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2727 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 4792 1. Pouvoir adjudicateur

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 12.04.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 2327 VLAAMS PARLEMENT N. 3957 Wijzigingsbericht Bulletin der Aanbestedingen nr. 9 van 1 maart 2002, blz. 1219, bericht 2113 Publicatieblad

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Oproep tot kandidaatstelling BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 20.07.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5031 VLAAMS PARLEMENT N. 8422 Oproep tot kandidaatstelling 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers

WETGEVENDE KAMERS CHAMBRES LEGISLATIVES. Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 02.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1327 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 2484 N. 2484 Procédure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 5331 N. 5332 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 11.05.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3045 SERVICES DU PREMIER MINISTRE Archives générales du Royaume et Archives de l Etat dans les Provinces DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 2865 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.03.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 1669 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Sénat Senaat N. 2865 1. Pouvoir adjudicateur : Questure du Sénat, rue de Louvain 7, 1009

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING. Krijgsmacht. Forces armées. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 05.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 3 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 14360 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 26.10.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 8245 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Institut royal des Sciences naturelles de Belgique Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag

VLAAMS PARLEMENT BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS N. 5551. Algemene offerteaanvraag BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 17.05.2002 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 3169 VLAAMS PARLEMENT N. 5551 Algemene offerteaanvraag 1. Aanbestedende overheid : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel.

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42

QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 QUESTIONS RÉPONSES Réf. FIN/PRO/JND/KH/GVDD/2016/42 Marché public de services Q1. De buitendiameter van de kern is 44,45 mm. De dikte van de kern is 6,35 mm (±0,762mm). Kunnen jullie bevestigen of de binnendiameter

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 29.03.2001 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 1955 CONSEIL DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE N. 3318 1. Le nom, l adresse, les numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1631 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 09.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 805 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Service fédéral d Information Federale Voorlichtingsdienst N. 1631

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER SERVICES DU PREMIER MINISTRE. Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 28.12.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 10269 SERVICES DU PREMIER MINISTRE DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 16.02.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 1842 977 CHAMBRES LEGISLATIVES WETGEVENDE KAMERS Chambre des Représentants Kamer van Volksvertegenwoordigers N. 1842 1. Pouvoir adjudicateur : Chambre des Représentants, Collège des questeurs, place de la Nation

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 12.01.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 99 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie