WEI'ran7caecemberlY72,fdregeöng~dehaodelmeihetgebniikvan~ IdIddm. (Ga l972 No. m).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEI'ran7caecemberlY72,fdregeöng~dehaodelmeihetgebniikvan~ IdIddm. (Ga l972 No. m)."

Transcriptie

1 WEI'ran7caecemberlY72,fdregeöng~dehaodelmeihetgebniikvan~ IdIddm (Ga l972 No. m). Allikel 1 Voor de odepasgog van hei bij of krachtens deze wet bepaakie wo& versgan order l. "besaijdmgsniddel": e& staf cn elk mengwl van stoffeq almiede micm orgen en vhsm, bestemd om te wordcn gebm bij: a. het bestrijden of afweren van dieren, die scfiade humai aanrichteri aan p h en delen van pht~n; b. het besnjdm van de verwekkers van pianazjew c. het best&jden van onknuden; d. kt doden van laaf en het tegengaan van ongewmsa pi; e. hef regelen of bevodeiw van de groei van p b n of delen van pia rines voor zover niet zjnde mesmoffen; f. bet bsijdcn of ahvaen van uirwerdige parascbn van áieien; g. berbestjdenofafwerenvandieren, diescbadekuuuenaaudumaan planiaatdige voorrbrcngselai, voor mver niet delen van planarn. aki hie~wr onier aixiiceid: h. het tegengaan van bederf van planraardige voo~ngselen; L het bestliiden of afweren van dieren of wrmnknm - in de huisa. in gebouwen. of in en op voer-. vaar- of vliegmigen: j. het behandelen van g.dmhm&eien ter bsijdhg of afweafw van dieren of mimqpnkmen; k. het door behandeling van planten. grond of war testrijden of afweren van dieien, die ziekten kunnen veraarzaken bij de mens of bij dieren. welker mstandboudrng gewenst is. Za..verkopenm: verkopen, afleveren, ie h p of m mil aanbiede9 alsnede uitdelen; b..in voonaad hebben": aanwezig hebben op teminen of m ruimten in gebruik bij fabrikante4 iniportpius. hardehen of lamlbouwen; c..vepkkhgm: de verpaldsng waarin een besnjdmgsmltdel aan behoeve van een gebniiker wordt afgekverd, of welke daartoe is bestemd; d. de Miniacru: de Minister van Landbouw. Veelt en Visserij. Artikel 2 De.Mnis&r kan, in overeenstemm& m de Mbiser van Volksgemndheid, bij m het Gauvemwenisblad bekeod te maken òes&&im. dm wet ien aamien van bepaalde besnijdingsmiddeien of -n van bestxi$hg&ilen buiten mepashg verklarén. Artikei3 1. Het is verkcden een -el te vedropen m voonaad te hebben of te~ebmiken w a a m a u ~ datbt3~wgedezew~~ciuxgelabai. b ~ 2. Voor de nxpsiq van het eerste lid gelden ais toegehu: becmrnsmidde- Ien op de v e e waarvan de naam en het rnimmer van een megelafen middel Z& veweid.

2 Artikel4 1. Een ~Jdmgsmiddel wrdr saecht.> roegeiakn, indien: a. het gehalte aan werkram -f en de veniere 'hg, de vorm, de afwekkg, verpakking en m e n en vermeldingm op. aan of bj de verpakkmg vomoen aan de door de Min&r, m o v e m d i g nib de MmLaor van VOI~~~CWIXRL~~~, gegeven algmem voorschriften, welke bij m het Gouvenarmembiad ~ndtemakmbeschikkmgnpivas$~ b. m redeiijk zckerfw:id mag wonien aangemrnen. dat het middel -&k i. voor het doei waarvoor her is baiiml en dat door een jrrisr gebruik van het middet ovnecnkomsig npi bstwrmng gem sfhadeiijke mvemverkkgen niilwi optreden. 2. Tot schadeiijke mvenwedringcn worden onder -r gere& a het schaden van de voiksgezow b. hei schaden de gezondhad of het m gevaar brengen van de veiligheid van degene, die bet W met inarhtiie- van de veniste voorn-den wpass C. schaden van de bmhigkid van voedoeci w '-W Jen: d. het schades van het mdukkvermogen van de mond, van planten of delen van planten, dan wei v;m dieren* wekt msommoudmg gewend is, mdien deze schade menredg is m vedmxiiq îot her met het gebn& van het middel beoogde doei. Altikel 5 b ikexde meia& van een Mi('ide1 wordt op aanvraag van de fabrikant de rmportex at een hamwaar beslist door de m r. Z. De Mmister stelt bij m bet Cìouvemdiad 'khnd te maken beschikkmg regelen vast omtrent het Bdienm van een aawraag en de wijze van behadeling daarvan. w kan worden bpaid, dat an aanvraag eerst m bebardeling wordt gemmm, nadat een Qarvwr vastgsteld adrag is voldaan 3. De kosten van het ondenoek voorcyioeietxie udc ecn aanvmag. alsmede de koscen van vooagueae ondermekmgen na de beslissmg op een aanvraag. lamnen gbl of gedeelteïjk ten lasie van de aanvrager worden gebracht volgens de regelen wdke door de Minisier bij m het Gxverne~biad bekend k maken beschiklring zijn Mstgesleld. Aaikel6 1. De van een bestrijd' ' Yei irqevolge artikel 5 geldt voor een daarbi bepuilde reunim. íùe ren howste v$- bedraagt 2. t34 de rwialmg Iran worden voorgescheven. dat het -1 &&s mg worden geb& ter besnijding van bepaakle scbdciijk~ organirmw. op kpaide tijden en pbsm, order bepaakle wem- vwr bepaalde g e m of met gebn' " Daadij worden tevens voorcchrifnrn gegeven omaent de wijze, waarop deze voorschriften op, aan of bij de verpkhg moeten worden vermeid. 3. Bij de taslating kunmn naden vwmhrifum worden gegeven omtrent de samensteiiing, vorm, ahverkmg verpakbiiog. aam&d&en en vermeldmgen op, aan of bi de verpakkmg van het Wjdmgsniddel. 4. De Miaisrer kan de ingevolge dit artikef gegeven voo~~~hiftn wijngen en aanvuiien. De besliamg vermeldt de datum, waarop de wijziging of aanwilhg van kracht wordt bekend gemaakt in het Goweimxmtsblad.

3 w 7 1. Een beslissrqg op een aannaag, alsnedc een beslismig ingevolge het in artikcl 6. W e li4 wordt bij aangeiekak b&f aan de aawragn medegeàecld. Van een toehing wordt mededeimg gesiaan m k G a w m 2. De Minister draagt zorg, dat van de baepehtm tatrijd "delen aan&enmg wordt gehoudcn m een e r, &r v- van de naam m ha mmmrr van de toektmg, en, voor wat de op aanrraag t~egeiam middclni bak wi de t.taam en kf adres van de fabrikant, hpo& of &. 3. WjLiging mdenaam~neaibesmjdirigsmdddofhdenaamcnhetadns van de fabrkm?, miportair of handeiaar wordt op sckiftciijk niet nxkm omkleed vehmbelanghebbcndeninher~raaagw~m~vancendoorde Mmister bij bcschiklong te tepaien veigoaibg. Deze bschwq wordt m het Gowemementshlad bekad gemaakt 4. Van de wijzigkg wonlt aan de belslnghebbeoden een bewijs ve-ict en wordt d e h g gedaan m het GowexmmmBbkd..4rlkeIg 1. De Minister kan, m overeememming met de MinkIer van V ~ e u > ~ bij bescf3driog met ledenui omkid een toelat& ais bed& m artikei 5 nntrekken. indien blik dat och zodaoipe schadeliike ~ v e n ~ voordoen. e n d& mlien deze bij hetxeiákn bek& zouden zijn geweest, cie dejbamtcnjc m- ddsnvege uxi zijn gebieven. 2. Een beslnsmg ingevolge het eeme lid wordt in bet Gcuvemdlad bekend gnnaakt en bij aangefekende brief medegedeeld aan degene, die in het m del 7 bedoelde regkkzr ais fabrikant, importeur of hadelaar staat vermeld. 3. Deìxskmg vemy:ldrdedamn, waampdemnekkmg vankrachtwodt De wordt niet mger gesteld dan zes niaanden na die van bckexkbaking van de besh.mg m bet G w v e tenzij ~ bijzonden ~ o- ommddeilijla intrekkmg waiddijk &n. Artb1 9 i. De Minister kan, m overtznstemrning dc A4ïnker van VolkSgez~Udbeid, amhhaive baaiwmiiddelen toelatm. 2. Aan een ambtshalve toelatiog kunmn voorschrifoin. als bedoeld Hi artikel 6. weede li4 worden verúonden. 3. Aan ten amb&&e toelating hmma nadere voorschriftes als bedoeld in arrikel 6, derde lid. worden v e h h 4. ~beslissingmtamb~ewlatmg,tot~vandembethv&en derde lid bedoelde voo&n en tot &ekkbg van die toela* wordt m het Gouvernementrblad bekend gemaakt Altikel 10 Ket is verbcdcn een besmjbgmddel te gebviken m snijd mt de laachkus a&ei 6, tweede iii, of 9 t..,-.'; lij, Y+~MG vw-.4rtikel 11 Het is verboden toegelaan ~ ~snlic!delen te verkopen, en, voor zover ze

4 voor de haode1 in voo& DI hebben, imlien de krachtem artikel 6, meede W, of krachtens artikel 9, twde lid, voor het gebxuik gegeven voorschriften niet op de daarljij vwxgfsdmven wijze op, am of bij de verpaldomg B& vennekl, en imiien bet gehalte aan &f en de veniere samemtelhg, kleur. vorm, a f w e, verpakkbg, aadkkgeri of venneldingen op, aan de of bij de verpakkmgen niet vokloen aan de laachbas artikel 4, eer* M, onder a, gegeven algemene vwmhrifoen, of de laachtens -1 6, dede &i, of arrikef 9, derde lid, gegeven nade= voors~hrifteu M 1 2 Het is verboden aan personen beneden de leeftijd van $f&% &en besaijdmgsmidde1en re verkopen, vmr welke imrhteas ariurd 6, derde lid, of artikei 9, dede lid, is voorges&reven, dat de g3ügiwit-i moet wo& aangd door middel van een doodshoam. -d 13 l. " h& lammn VOO* omierscheidenliikriad%re v<w)- vwan. hi m vmmai~tm, b* vervoeren en het &ebnukavan ùtsi13- dsmde omtrent kt bew;uen, ~envmmenm.mi.genuaa~eve~enre~renvanbecarldmgsnxidelen 2. Een leder IS verplicht ten aaczien van wtftjcìingsmiddelen, ledige verpakkingm en resten van kaijdiugdddelen een danige zo- in acht te nemen, dat geen gevaar outmat voor de noens of voor de &ren, weuser inssdndhouduig gewenst is en dat aan píaxue.n. deien van planten, pnd of visater, die aan anderen toebehoren, geen grom scbade wordt toegebd dan uit een juist gebruik van het middel voortvloeit 3. Bij of krachhens staatsbeshut kunnen m het belang van de veiligheid en de gewadheid van de mens en van dierek welker hsladh* gewenst is, vrnrshiften worden gegeven het aanbrengen van waasdwwingstekens in vexbad met het gebd van bestrijdingsmiddelen. 4. Indien op voedingsznaldelen of m drinkwaren een grotere hoeveeibeid van een bepaald WjdkgmkMel aanwezig is dan bi of loachtens het staatsbeduit is bepdd. wonien deze v-ien of dridwam m ieder gevai geacht ondeugdehjk van samerimrninp tezijnmdczhvanartikel 17vande.V& 'MeIenwet l91 1" (Geldende teks GB No. 134). S. De Pmuuuu-Ged kan. indien naar het deei van het HooM van de Afdehg ~~ enlof heî Hoofd van de ihrbgsdienst van Vdhgdddefen en W m met het mg op de dudelijke werking voor de gezotribeid van mus. plant of dier een met ingevolge deze wet roegelaten ~ ~ dient te worden evemie- I tigd. zodanige vernietiging gektea. 6.Bij staatsbeshiit worden regelen gesteid onment het in bijzondere gevallen van landswege verlenen van cen vergoeding aan de gerechhigdc van het wek vernietiging op grod van het vorige lid door de Aaweu-Generaal s gelast Arrikel De ambtenaren of beambten, genoemd m artikel bevoegd monsters van een b eemen tegen vergoedmg van de gebnukehjke koopprijs. 2. De ambtenaar, die dien ener van een keiaime1 neemt, verpakt en

5 verzegelt dit ter plaatse. Op ve-en van hem, m wiens bazit het bestrijdmgsrilldel zich tijdens de monsterneming bevmdt, mant de ambtenaar een tweede momer, hetweik hij verpakt en veczgeld in diens buit iaat 3. De amhmaar, die het mow van een bestrijdingsmiddel heeft genomen, stelt dit in haoden van het Hoofd van de Afdeiing í%ntmk&mtmg van het Departement van Landbouw, Veebeek en Viserij. 4. Het monster won& m spoedig mogeiif door of vanwege het Hoofd van de Afdeling Pkumkchermiug ondemht. 5. Indien het onderzoek naar het oordeel van het Hoofd van de Afdeiing Plantenbeschem6ng enlof ha Hoofd van & KeuriopsdPenst van VodbpddeIen en Waren aanleiding geeft tot het udlokken van een smívervoi~, aoet dat Hoofd hieman mededeling aan de ambtenaar, die het mons~er heelì genomen. De uitkomsten van het onderzcek worden als bijlage bij het procesv- gevoegd. Artikcl 15 De MEiirtcr kan, m overeensreiinmng met de Minister van VoEksgezoodheid, bij m het Gouveniemem bekend te maken beschikking regelen geven betreffende de wijze van momemm&, het verpakken en het verzegelen der monsters. Attikel Ieder, aan wie ter zake van de uitvoering van deze wet enige taak n opgedragen of opgedngen gewee& is verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit dien hoofde omtrem de samemteliing van ~jdbgsaliddeien te kennis is gekomen, voer zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem is opgelegd. 2. De verpiichtmg tot geheimhouding geldt niet ten aanzien van die bestanddelen van een kaijdhgmddei, welke giftig zijn voor de mens, of voor dieren, welker m- sianmiouding gewenst is Artikei 17 Met het omrcn van fci stmfbaar aesteld bij of laachtem de= wet, zih behalve de bij &l-8 van het Sur&ams w&k van strafvordering genoemde &tenaren befast door & Minister m ovemmtemminq met de Minister van Volh~eu>adheid, bij bescbdking aangewezen nersnnen. Deze beccezenkkkiug wordt in he4 ~ouve&rnenrsblad bek& gemaakt Artikei ~ d ~ e! e waarvan n, ket verkopen, m voorraad hebben en gebruiken ten tijde van het inweikingtreden van deze wet, al dan niet met Biachtneming van bepaalde voorschriften, voorwaarden of M e n, was toegesoian, woden geadit te zijn toegelaten in de mi van deze wet voor de duur van m rmmdeu 2. Indien binnen de m het eeme iid gesteidt teiiilgn een aanvraag tot toe* op de!mchfens ank1 5 voorgeschreven wijze is ingediend, blijft & toehbg hevolge het eerste lid ook na het vedjken van de aldaar gesteide temik van km& tordat de besijssmg op de aanvraag onhermepelijk is geworden. artikel 134 WImack van S ederkg (S.B. 19n No.94).

6 Arrikel Overtredmg van de voorschrtlten, gesteld bij of iwchtens de artikelen 3, ee-hd, 10, en16van&zewetwoidi~met~van~boog~ zes maanden of gekiboete van ten hoogste diieduized gulden, teiwji 8is bi$umde snaf kan worden apgelegd verbeurdvexkkrbg van mamde lichamem zaken. waannede of m betrekkiug tot welke het mafbaar fe'n is begaan. De rechter kan tij vcmrdeiing wegens overtrediqg van de m de eersc zin van dit lid vermelde voorjchriften openba '', van het vonnis door plaatmig van een udaksel daarvan m hs GuuvernementsZlad en een der tt Paramaribo of elders dagbladen bevella op kosten van de veroordeelde. 2. De W dw wet mabaar gesteúit feiten wordcn beschouwd als o v e ~ w. 3. hih een m deze wet saafbaar gesteld feit wordt begaan door of vanwege een rechtrpemn, een vennootschap, enige ande~ veraiigiqg van personsn of een doeiveirnogrn. wordt de SmfVe~~lgiUg ingesteld en wordt de stxafuitgespmken, tietzij tegen die ~w:htspeisoon, die vemtsbap, die verenighg of dat doeivermogen, Mj tegen hen die mt het feit opdractit hebben gegeven of die de feitelijke leidiog hebben gebad bu het begaan van het feir Artikel 20' 1. ikze wet kan worden aangehaald onder de titel.-wet", niet bijvoeging van het jaarcii van het Gouvernemenstiiad. waarin zij is geph 2. Zij treedt imverking op een nader b r de President te bepalen tgdsqp, dat voor onderscheidene bepahgen verschìiiead kan zijn. 1.w.c. 1 juli 1990 (S.B No. 116).

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 27 December 1929 tot vaststelling van bepalingen omtrent het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken (G.B.1930 no. 64), gelijk zij luidt na de daarin aangebracht

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven.

Artikel 15:1a De ambtenaar is verplicht de eed of belofte af te leggen die bij wet, bij instructie of bij besluit van het college is voorgeschreven. Hoofdstuk15 Overige rechten en verplichtingen Verplichtingen Artikel 15:1 De ambtenaar is gehouden zijn betrekking nauwgezet en ijverig te vervullen en zich ook overigens te gedragen zoals een goed ambtenaar

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895

ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 ALGEMENE VOORWAARDEN HET HELLEND DAK VOOR CONSUMENTEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 40411895 1. WERKINGSSFEER Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. uitgegeven door de Vereniging FME-CWM,

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering

Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid 4. Gewicht, aantal en kwaliteit 2. Orders 5. Prijs 6. Verzending en aflevering Algemene voorwaarden van Vadrupak B.V. Tiel 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vadrupak B.V. te Tiel, nader te noemen verkoper, en haar wederpartij,

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie