Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland"

Transcriptie

1 Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie netbeheerders 3 Fors geïnvesteerd in kwaliteitsborging 4 Meer dan genoeg regelgeving en regulering 4 Betrouwbaarheid levering gas en elektriciteit zeer hoog 5 Nog minder gasincidenten door verdere verbetering van veiligheidsmanagement 6 Minder graafincidenten door wettelijke regeling 7 Aanvaarding aansprakelijkheid resulteert al gauw in collectieve verzekering 8 Samenvatting 10 Bijlage: Wet- en regelgeving op het terrein van netbeheer 11 EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 2

3 Inleiding In de afgelopen tien jaar hebben er ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden in de energiesector en binnen de energiebedrijven. Deze zijn terug te voeren op de schaalvergroting die heeft plaatsgevonden als gevolg van fusies en overnames, de organisatorische splitsing in handelsbedrijven en netbeheerders en uiteraard de liberalisering van de markten voor elektriciteit en gas. Door deze ontwikkeling zijn de netbeheerders ook verantwoordelijk geworden voor het faciliteren van de markt. Hierdoor hebben zij te maken gehad met ingrijpende reorganisaties, implementatie van nieuwe geautomatiseerde systemen en werkwijzen en voortdurende introductie van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast hebben netbeheerders hun reeds lang bestaande taak voor het veilig en betrouwbaar uitvoeren van het fysieke transport en de fysieke levering van elektriciteit en gas. De liberalisering en de daarmee gepaard gaande veranderingen en onvermijdelijke opstartproblemen hebben ertoe bijgedragen dat er in de maatschappij meer aandacht is voor het functioneren van de netbeheerder en daarmee ook voor incidenten op het gebied van de distributietaken. Hieruit volgt bijna automatisch een zekere bezorgdheid over de kwaliteit van het netbeheer. Anders dan voorheen, toen efficiency-overwegingen minder dominant meespeelden bij investeringen, maken netbeheerders nu een meer samenhangende afweging bij investeringen op grond van wat maatschappelijk wenselijk, technisch noodzakelijk en bedrijfsmatig mogelijk is. Dit leidt ertoe dat investeringen veel bewuster en beter afgewogen plaatsvinden. Hierdoor slagen netbeheerders erin bij gelijkblijvende of zelfs verbeterde kwaliteit de kosten van het netbeheer te verlagen en daarmee ook de tarieven die de klanten moeten betalen. Visie netbeheerders De netbeheerders vormen een essentiële schakel in de Nederlandse energiemarkt. Zij faciliteren het functioneren van de marktwerking binnen de elektriciteits- en gassector. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat de veilige en betrouwbare levering van energie verzekerd is. Netbeheerders opereren onafhankelijk van leveranciers. Hun activiteiten zijn gereguleerd door de overheid, die voor de energiebranche de toezichthouder Directie Toezicht energie (DTe) heeft aangewezen. Vanaf januari 2005 is het reguleringssysteem drastisch aangepast en is de zogenaamde kwaliteitsregulering ingevoerd. De huidige regelgeving is voor een aanzienlijk deel via zelfregulering van de sector ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van normen en standaards. Zelfregulering heeft in Nederland tot een van de veiligste en betrouwbaarste netten ter wereld geleid. Zelfregulering is derhalve toereikend voor het garanderen van een gedegen netbeheer. Toch komen er, net zoals in de periode vóór de liberalisering, incidenteel ongelukken en onderbrekingen van de levering voor. Er ontstaat naar aanleiding daarvan discussie over de veiligheid en betrouwbaarheid van de Nederlandse energienetten. De netbeheerders staan open voor dergelijke signalen en zoeken daarom naar mogelijkheden om de veiligheid en betrouwbaarheid nog beter te beheersen en te verhogen. Daartoe worden ook kennis en ervaring uit andere industrieën (bijvoorbeeld de chemische industrie) waar mogelijk toegepast. Overigens is het goed te beseffen dat het volledig uitsluiten van alle mogelijke ongevallen zou leiden tot een explosieve toename van de uitgaven aan het netwerk, voor zover dit überhaupt al mogelijk is. Netbeheerders verkiezen zelfregulering boven overheidsregulering. Netbeheerders zijn ervan overtuigd dat op deze wijze de in de bedrijven aanwezige kennis en expertise het best kunnen worden toegepast om een flexibele en slagvaardige regelgeving in te richten. Daardoor wordt een optimale balans gewaarborgd tussen financiële aspecten (bijvoorbeeld tariefhoogte) enerzijds en prestaties als veiligheid en betrouwbaarheid anderzijds. Een eenzijdige optimalisatie op grond van financiële overwegingen is niet aan de orde: netbeheerders zullen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzicht geven in hun betrouwbaarheid en veiligheidsprestaties. EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 3

4 Fors geïnvesteerd in kwaliteitsborging De kwaliteit van het netbeheer is onverminderd hoog. De Nederlandse netbeheerders hebben een uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van netbeheer en zijn zich terdege bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat laatste komt onder meer tot uitdrukking in reeds jarenlange zelfregulering op het gebied van storingregistratie, normalisatie en ongevallenregistratie. Zo wordt het uitgebreide normenstelsel regelmatig aangepast aan de nieuwste inzichten en stand der techniek. Dit heeft ertoe geleid, dat de in Nederland toegepaste normen aantoonbaar strenger zijn dan de Europese normen. Als gevolg van de liberalisering is de wijze van kwaliteitsborging veranderd, niet de kwaliteit en de veiligheid. Vóór de schaalvergroting die het gevolg is van de liberalisering werd met name in de kleine gasbedrijven de kwaliteit geborgd door kennisonderricht van medewerkers en de plaatsing van een vaste monteur in een vast gebied. Door certificering, de betere technische mogelijkheden en de schaalvergroting spelen ICT-systemen tegenwoordig een belangrijke rol in de kwaliteitsborging. Hier is de laatste jaren dan ook fors in geïnvesteerd. Daarnaast bestaat er natuurlijk omvangrijke wet- en regelgeving die op hoofdpunten het waarborgen van betrouwbaarheid, veiligheid en doelmatigheid afdwingt. Meer dan genoeg regelgeving en regulering In de afgelopen jaren is het herhaaldelijk voorgekomen dat incidenten als stroomuitval en gasongevallen voor de politiek aanleiding waren om aan te dringen op meer en strengere regelgeving, om de kans dat dit type incidenten opnieuw plaatsvindt te verkleinen. De neiging om te grijpen naar aanvullende regelgeving is begrijpelijk, maar heeft vaak een averechts effect. De netbeheerders zijn van mening dat regelgeving ten aanzien van het voorkomen van incidenten belangrijk is, maar vragen voorzichtig te zijn met ad hoc maatregelen die nauwelijks bijdragen aan verlaging van de risico s en alleen leiden tot verhoging van de lasten, met name qua administratie. De laatste jaren is er veel nieuwe regelgeving vastgesteld (zie Bijlage 1). De netbeheerders realiseren zich terdege, dat er een maatschappelijke behoefte is om grip te hebben op de borging van de kwaliteit van het netbeheer. De netbeheerders hebben er alle vertrouwen in, dat zolang de overheid en DTe de netbeheerders daar de financiële ruimte voor blijven geven die kwaliteit goed is gewaarborgd en dat dit met de nieuwe, deels nog te implementeren instrumenten ook goed inzichtelijk kan worden gemaakt. Daarnaast leidt veel (detail)regelgeving tot verstarring die implementatie van moderne en efficiënte middelen afremt. De netbeheerders willen daarom dat de regelgever een halt toeroept aan nog meer en ongebreidelde nieuwe regels voor de kwaliteit van het netbeheer. De netbeheerders vragen de politiek eerst de effecten van de recent gewijzigde regels af te wachten en eventuele nieuwe wetswijzigingstrajecten niet te gebruiken voor het inbrengen van allerlei wijzigingen op onderdelen waarvoor die wetswijzigingen niet zijn bedoeld. De overheid stimuleert dat netbeheerders doelmatig werken omdat dit uiteindelijk gunstig is voor afnemers van energie. Doelmatig werken zal immers leiden tot lagere tarieven. Daarom is wettelijk geregeld dat DTe de netbeheerders een efficiencykorting oplegt. De netbeheerders hebben bij introductie van de prijsregulering van meet af aan bezwaar gemaakt tegen de eenzijdigheid van deze vorm van regulering. Gedwongen voortdurende bezuinigingen zullen uiteindelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening. De netbeheerders hebben gehoor gevonden voor hun bezwaar: bij elektriciteit is vanaf 1 januari 2005 een nieuw reguleringsregime van kracht dat mede gebaseerd is op kwaliteit (i.c. betrouwbaarheid). Het betreft hier een model waarin prijs- en kwaliteitsafwegingen in één reguleringsmethodiek worden geïntegreerd. Dit reguleringsmodel staat bekend als Price Quality Regulatory System (PQRS). De netbeheerders zijn van mening dat PQRS een adequate prikkel is voor efficiencyverbetering met behoud van kwaliteit. EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 4

5 Voor gas is een vergelijkbare methode op basis van betrouwbaarheidskengetallen niet mogelijk en ook niet zinvol een klant wordt zelden met een gasonderbreking geconfronteerd. Daarom zijn de netbeheerders er voorstander van om bij gas een relatie te leggen met de veiligheidsperformance. Een van de nieuwe initiatieven is de veiligheidsindicator gasnetten. Deze indicator is door de sector ontwikkeld om de veiligheid van het gasnet te meten en wordt op dit moment geïmplementeerd binnen de netwerkbedrijven. Betrouwbaarheid levering gas en elektriciteit zeer hoog De betrouwbaarheid van de levering van elektriciteit en gas in Nederland behoort tot de hoogste ter wereld. Uiteraard treden er wel storingen op, maar de gevolgen daarvan blijven doorgaans beperkt. Netbeheerders proberen storingen primair te voorkomen met goed onderhoud en beheer. Secundair wordt getracht de omvang en duur van eventuele storingen zoveel mogelijk te beperken via innovaties zoals plaatsing van storingsverklikkers, grote investeringen in geografische informatiesystemen (GIS) en Global Positioning Systems (GPS) en het aanbrengen van intelligentie in netten. Bron: Energie in Nederland 2005 / EnergieNed EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 5

6 Nog minder gasincidenten door verdere verbetering van veiligheidsmanagement De toenmalige Raad voor de Transportveiligheid (inmiddels: Onderzoeksraad voor de Veiligheid) heeft zich in zijn rapportages naar aanleiding van enkele gasincidenten in 2002 en 2003 zeer kritisch uitgelaten over de kwaliteit en de borging van veiligheid. De Onderzoeksraad spreekt onder meer van een structureel veiligheidstekort en onvoldoende ontwikkeld veiligheidsbeleid. De aanbevelingen van de Onderzoeksraad hebben er in geresulteerd dat de veiligheid nadrukkelijk aan de orde komt in de eisen die de minister bij ministeriële regeling (MR) stelt aan het kwaliteitsbeheersingssysteem dat gasnetbeheerders moeten hebben. De netbeheerders moeten zich op grond van de MR tweejaarlijks tegenover de DTe verantwoorden. De netbeheerders stoppen veel tijd en geld in het veilig houden van de gasnetten door het ontwikkelen van lekzoekprogramma s maar ook door het hebben van een kenniscentrum gasnetbeheer. Dit resulteert in een laag aantal ongevallen. Door een verdere verbetering van het veiligheidsmanagement wordt nagestreefd het aantal ongevallen verder te verlagen en beter lering te trekken uit incidenten voordat ze tot ongevallen leiden. Potentiële risicoplaatsen kunnen dan beter worden vastgelegd en voor deze plaatsen kunnen mogelijk betere beheersmaatregelen worden getroffen. Met dat veiligheidsmanagement kan dan tevens een verdere invulling worden gegeven aan het kwaliteitsbeheersingsysteem dat netbeheerders volgens de Ministeriële Regeling moeten hebben. Een aparte expertgroep van de netbeheerders is inmiddels een onderzoek gestart hoe het veiligheidsmanagement het best kan worden vorm gegeven. Ook heeft deze expertgroep als taak eventuele lacunes in de veiligheid van gasnetten voor de branche te identificeren en maatregelen voor te stellen om deze lacunes op te heffen. In een aantal gevallen zijn ongevallen gebeurd bij toepassing van componenten die ten tijde van het ongeval niet meer volgens de norm waren maar die ten tijde van de aanleg wel voldeden aan alle destijds gestelde normen. Dit is gebruikelijk: aangescherpte normen zijn niet van toepassing op bestaande situaties. De geuite kritiek dat dit het bewijs is dat zelfregulering niet werkt is daarom onjuist. Wel trekken de netbeheerders hier lering uit door bij aanscherping van normen voortaan explicieter aan te geven hoe om te gaan met bestaande situaties. De verwachting is overigens dat een kosten-batenanalyse veelal zal uitwijzen dat het verhoogde veiligheidsniveau niet in verhouding staat tot de te maken kosten. Door het nemen van andere maatregelen kan tegen lagere kosten eenzelfde verbetering van de veiligheid worden gerealiseerd. Ongevallen met aardgas Jaarlijks vinden tientallen gasincidenten plaats. Veruit de meeste ongevallen zijn ongevallen in de installaties van klanten (in 2004: 30 ongevallen), waarbij binnenshuis brand of een explosie ontstaat of sprake is van koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast vinden jaarlijks vijf tot tien incidenten plaats waarbij opzet in het spel is, deze worden niet als ongeval geregistreerd. Deze installatie-ongevallen vallen buiten de invloedssfeer van de netbeheerders. In de periode 1993 tot en met 2004 vonden 40 ongevallen (gemiddeld 3,3 ongevallen per jaar) plaats in de distributienetten (zie onderstaand overzicht. Hierbij vielen één dode, 28 zwaar gewonden en 12 licht gewonden; 35 woningen raakten zwaar beschadigd, 192 woningen licht beschadigd. Bij licht beschadigde woningen gaat het veelal alleen om beschadiging van de gasinstallatie Aantal distributieongevallen Bron: Kiwa Gastec in opdracht van EnergieNed EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 6

7 Minder graafincidenten door wettelijke regeling De netten van energiebedrijven bestaan vooral uit gasleidingen en elektriciteitskabels, die zich grotendeels ondergronds bevinden. Die vereisen nauwelijks onderhoud, zij behoeven slechts te worden vervangen bij het einde van de technische levensduur. Defecten aan kabels en leidingen ontstaan vaak door beschadiging tijdens graafwerkzaamheden. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen, is (mede door de netbeheerders) enige jaren geleden het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) opgericht. Bij graafwerkzaamheden of andere activiteiten in de grond kan bij KLIC van te voren kabel- en leidinginformatie over de graaflocatie worden opgevraagd. Deze informatie is voor gravers onontbeerlijk om de werkzaamheden verantwoord te kunnen uitvoeren. Toch ontstaat bij ongeveer 20% van de graafwerkzaamheden schade. Deze veroorzaken ruim 30% van de totale elektriciteitstoringen. De financiële schade wordt op 175 miljoen per jaar geschat. Ook kunnen kabel of leidingbreuken gevaar opleveren voor de graver en de omgeving. Omdat naar de mening van het Kabinet zelfregulering niet voldoende heeft gewerkt, heeft het Kabinet besloten informatieuitwisseling rond graafwerkzaamheden wettelijk te regelen in de zogenaamde Grondroerdersregeling. Deze ligt thans voor advies bij de Raad van State. Het voorstel is een digitaal loket onder te brengen bij het Kadaster. EnergieNed heeft er steeds op aangedrongen dat de registratie van de leidingen een zaak van de kabel- en leidingbeheerders zelf blijft. Dit principe is in het wetsvoorstel overgenomen. Ook de door EnergieNed bepleite verplichting van de grondroerder om zorgvuldig te graven is in het wetsvoorstel opgenomen. EnergieNed is groot voorstander van deze verplichte informatieuitwisseling omdat niet alle grondroerders zich op dit moment melden. De nieuwe wet biedt een basis om deze grondroerders aan te spreken. Bron: Energie in Nederland 2005 / EnergieNed EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 7

8 Aanvaarding aansprakelijkheid resulteert al gauw in collectieve verzekering Afnemers van gas worden zelden geconfronteerd met een gasonderbreking: op basis van de statistieken heeft een klant hier minder dan eens in de 300 jaar mee te maken. Bij elektriciteit is er sprake van gemiddeld 25 minuten uitval per klant per jaar. Afgezet tegen landen als Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Ierland, Noorwegen, Portugal en Spanje kent Nederland daarmee het laagste aantal storingsminuten per klant per jaar 1. Storingsoorzaken zijn divers; ze variëren van gevolgen van defecte drukregelaars bij gas tot kortsluiting bij elektriciteit. Daarnaast leiden ook graafwerkzaamheden veelal tot onderbreking van de levering. Overigens zijn onderbrekingen in de levering van energie niet altijd een gevolg van storingen in de netten. Storingen kunnen natuurlijk ook worden veroorzaakt door onderbrekingen in de productie van elektriciteit en gas en door storingen in de installatie van de afnemer. Klanten die getroffen zijn door een langdurige storing in de levering van elektriciteit of gas kunnen gebruik maken van de compensatieregeling. Zij ontvangen een bedrag dat dient als een tegemoetkoming voor het ervaren ongerief. De compensatieregeling is geen aansprakelijkheidsverzekering of vergoeding voor geleden schade. Er is, vooral vanuit het bedrijfsleven, een roep om een regeling waarbij energiebedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schade die wordt geleden als gevolg van onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening. De netbeheerders willen in deze kwestie de lijn volgen van de Algemene Energieraad (AER). Netbeheerders zijn bereid mee te werken aan het geven van meer duidelijkheid over leveringszekerheid, mits een regeling beperkt blijft tot compensatie als een tegemoetkoming voor het ervaren ongerief. Dat kan in lijn met het Energieraad-advies door formulering van een norm. Wordt de norm overschreden dan ontvangen alle getroffen klanten los van eventueel geleden schade een nader overeen te komen compensatie. De samenleving zal hierbij ook zelf moeten aangeven welke norm redelijk is en de eventuele kostenconsequentie hiervan ook moeten aanvaarden. Zoals de Energieraad terecht stelt: hoe hoger de norm waaraan de netbeheerders moeten voldoen, hoe hoger de kosten van een compensatieregeling. De netbeheerders zijn dus voorstander van uitbreiding van de huidige compensatieregeling die alleen voorziet in een uitkering bij storingen langer dan vier uur. De netbeheerders delen de analyse van de Energieraad dat de netbeheerders zich moeten kunnen indekken tegen de financiële risico s die zij hierdoor lopen. Dit zal nog nader moeten worden uitgezocht. Compensatie en schadevergoeding Schadevergoeding Alleen consumenten kunnen geleden schade aan zaken (bijvoorbeeld ontdooide diepvrieswaren) op het energiebedrijf verhalen bij een stroomstoring. Het schadebedrag moet hoger zijn dan 55 euro en de storing moet het energiebedrijf aan te rekenen zijn, in dat geval gaat het energiebedrijf tot vergoeding over. Er wordt niet meer dan euro per storing uitgekeerd. Een schadeclaim kan worden ingediend bij de leverancier. Compensatie Klanten die met storingen te maken hebben die langer dan vier uren duren komen voor een compensatiebedrag in aanmerking, los van eventueel geleden schade. Voor consumenten bedraagt het compensatiebedrag 35 euro. Voor zakelijke klanten is het bedrag hoger en afhankelijk van de categorie voor transporttarieven waarin de klant is ingedeeld. De bedragen zijn vastgesteld door de Dienst Toezicht energie (DTe). 1 Council of European Energy Regulators, Second benchmarking report on quality of electricity supply, 2003, pag EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 8

9 Over een aansprakelijkheidsregeling moet niet te licht worden gedacht. Aansprakelijkheid van netbeheerders (eventueel ook voor gevolgschade) komt neer op een collectieve verzekering. Het is zeer de vraag of dat maatschappelijk wenselijk is. Ten eerste moet bedacht worden dat de oorzaak van storingen vaak buiten de invloed van netbeheerders ligt en veroorzaakt wordt door grondroerders die dan aansluitend door de netbeheerder aansprakelijk moeten worden gesteld. Ten tweede zijn de gevolgen van een onderbreking per afnemer zo verschillend dat in redelijkheid de schade niet over alle afnemers verdeeld kan worden. Klanten vragen zich terecht af of zij bijvoorbeeld moeten meebetalen aan het vergoeden van de tropische vissen van hun buurman. Netbeheerders blijven van mening dat er een prikkel moet blijven voor de klant om de gevolgen van stroomstoringen te beperken met technische maatregelen en/of door verzekering omdat de schade niet in verhouding staat tot de energiekosten. Behalve bij gebruikers van elektriciteit speelt aansprakelijkheid ook bij de productie van elektriciteit. Immers, een elektriciteitscentrale kan niet produceren als het net uitvalt waarop de centrale is aangesloten. De elektriciteitsproducent kan dan zijn contracten niet nakomen en moet vervolgens tegen hogere kosten elektriciteit op de markt inkopen. Producenten vinden dat zij de netbeheerders hiervoor aansprakelijk moeten kunnen stellen. Netbeheerders stellen zich op het standpunt dat compensatiebedragen bij overschrijding van de norm hier uitgangspunt moet zijn. Ook hier kan de producent vervolgens zelf afwegen of verzekering van het resterende risico loont. Producenten en netbeheerders onderzoeken op dit moment gezamenlijk wat de kwaliteitscriteria moeten zijn voor de netten waarop centrales aangesloten zijn. EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 9

10 Samenvatting De vrije energiemarkt stelt nieuwe eisen aan netbeheer, naast zorg voor veiligheid en betrouwbaarheid, met name op het vlak van administratieve kwaliteit. Veranderingen in de energiemarkt, maar ook incidenten leiden tot meer aandacht voor het functioneren van de netbeheerders. Zelfregulering op basis van normen en standaards heeft in Nederland geleid tot een van de veiligste en betrouwbaarste netten ter wereld. Nederland behoort wereldwijd dan ook tot de top qua veiligheid en betrouwbaarheid. Sinds 2005 geldt een systeem van kwaliteitsregulering waarbij goed functionerende netbeheerders op basis van financiële prikkels worden beloond en slecht functionerende netbeheerders worden gestraft. Zorg voor kwaliteit en efficiëntie gaat zo hand-in-hand. Netbeheerders investeren sinds jaar en dag fors in kwaliteitsborging, ondermeer door registratie van storingen en ongevallen en door normalisatie en scholing. De wijze van kwaliteitsborging breidt uit door certificering en ICT-toepassingen; dat komt de zorg voor kwaliteit en veiligheid ten goede. Netbeheerders willen leren van incidenten en door zelfregulering aanwezige kennis en ervaring inzetten om maatschappelijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Pas op met nieuwe regelgeving als antwoord op incidenten. Dit heeft een averechts effect: nieuwe regels leiden veelal niet tot beperking van risico s, maar wel tot hogere administratieve en financiële lasten. Het is beter om eerst de effecten van nieuwe regelgeving te beoordelen dan regels op regels te stapelen. Kwaliteitsregulering voor elektriciteit is een goed middel voor efficiencyverbetering met behoud van veiligheid en betrouwbaarheid. Voor gasnetten is kwaliteitsregulering minder geschikt vanwege het zeer beperkte aantal leveringsonderbrekingen. Om toch zicht op de kwaliteit te houden zal een veiligheidsindicator voor gasnetten worden ingevoerd. Door verbetering van veiligheidsmanagement zal er nog minder sprake zijn van gasincidenten dan reeds het geval is. Een wettelijke verplichting om voorafgaande aan graafwerkzaamheden informatie in te winnen over de ligging van energieleidingen zal het aantal graafincidenten drastisch beperken; nu nog wordt ruim 30% van de stroomstoringen veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Voor klanten geldt een compensatieregeling bij langdurige leveringsonderbrekingen (> 4 uur) als tegemoetkoming voor het geleden ongerief, niet voor geleden schade. Netbeheerders zijn bereid deze compensatieregeling te verruimen wanneer zij niet aan een nader vast te stellen norm voldoen; de samenleving zal ook zelf moeten aangeven wat een redelijke norm is en accepteren dat een hoge norm ook tot hoge (maatschappelijke) kosten zal leiden. Door verschillen in oorzaak en effect van storingen is een collectieve aansprakelijkheidsregeling naar het oordeel van de netbeheerders maatschappelijk minder wenselijk; bovendien gaat zo n collectieve regeling voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van de klant om maatregelen te nemen tegen onverhoopt hoge risico s ten gevolge van zelfs beperkte onderbrekingen in de levering. Ook elektriciteitsproducenten leiden schade als het net uitvalt waarop een centrale is aangesloten. Ook zij bepleiten aanvaarding van aansprakelijkheid door netbeheerders. Netbeheerders bepleiten een compensatieregeling. Gezamenlijk onderzoeken netbeheerders en producenten kwaliteitscriteria. Met deze aanpak zijn er stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland. EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 10

11 Bijlage: Wet- en regelgeving op het terrein van netbeheer De wet- en regelgeving, waarmee netbeheerders van doen hebben is buitengewoon veelomvattend en divers. Het gaat te ver om hiervan op deze plaats een volledig overzicht te geven. Hier wordt volstaan met het noemen van een aantal in het oog springende aspecten. Er is wet- en regelgeving op zowel internationaal als nationaal niveau. De internationale wetgeving is echter in het algemeen vertaald in wet- en regelgeving op nationaal niveau. Er is specifieke wetgeving op energiegebied (Elektriciteitswet 1998 en Gaswet) en er is breder georiënteerde wetgeving (ARBO-wet, Warenwet). Verder is er een in de loop van vele jaren opgebouwd stelsel van NEN-normen en vergelijkbare, internationale normen. Deze hebben met name betrekking op de kwaliteit van de hardware in de infrastructuur, milieu en arbo. Een aantal van deze normen heeft een wettelijke status; de andere normen worden binnen de sector gehanteerd als industriestandaard. Bij het KLIC, het Kabels en Leidingen InformatieCentrum, kunnen aannemers geplande graafwerkzaamheden melden. Het KLIC zorgt er dan voor, dat zij door de betreffende kabel- en leidingbeheerders worden geïnformeerd over de ligging van leidingen op de locatie. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is dit systeem niet bij wet geregeld. Bedrijfsleven en overheid zijn echter wel in gesprek over verplichte informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen. Wat wel wettelijk is geregeld, is dat gasnetbeheerders verplicht zijn om gasongevallen en ernstige incidenten in de gasdistributie te melden aan de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Arbeidsinspectie. Na een onderzoek brengt de Raad een advies uit over maatregelen, die moeten worden genomen om herhaling van een ongeval te voorkomen. Verder bevatten natuurlijk de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet een groot aantal wettelijke bepalingen over het netbeheer. Dat aantal is met het van kracht worden van de Interventie- & Implementatiewet aanzienlijk toegenomen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van regels uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet of daaruit voortvloeiend (AMvB s, ministeriële regelingen, codes). Het overzicht is beperkt tot enkele gebieden die momenteel maatschappelijk sterk in de belangstelling staan. Bij gas is een (groot) aantal voorwaarden vooralsnog vervat in privaatrechtelijke overeenkomsten. Vanwege de I&I-wet zal een groot deel van die voorwaarden worden opgenomen in door DTe vastgestelde codes. Dit implementatieproces is in volle gang, maar zal pas in de loop van 2005 kunnen worden afgerond. In het overzicht wordt uitgegaan van de situatie waarin implementatie reeds heeft plaatsgevonden. EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 11

12 Regels en verplichtingen voor netbeheerders voortvloeiend uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet Veiligheid Veiligheid van transport waarborgen (MR Kwaliteit) Technische veiligheidseisen voor aansluitingen (Aansluitvoorwaarden gas) Bevorderen veiligheid bij gebruik toestellen en installaties (Elektriciteitswet en Gaswet) Betrouwbaarheid Netbeheerder moet betrouwbaarheid van de netten waarborgen Storingsregistratie en rapportage aan DTe (MR Kwaliteit en Meetcode Elektriciteit) Doelmatigheid Veilig en betrouwbaar in werking hebben, onderhouden, ontwikkelen van netten Regels t.a.v. de interoperabiliteit Verstrekken van gegevens voor efficiënte toegang tot de netten Voldoende reserve-capaciteit aanhouden Tariefregulering met efficiency-prikkels Kwaliteitsborging Verplicht beschikken over een kwaliteitsbeheersingssysteem (MR Kwaliteit) Tweejaarlijkse indiening kwaliteits- en capaciteitsdocument (MR Kwaliteit) Kwaliteitsregulering. (Elektriciteitswet, Gaswet en PQRS) Kwaliteitscriteria t.a.v. dienstverlening, waaronder compensatie bij ernstige storingen (MR Elektriciteit en MR Gas) Verplichte procedure klachtenbehandeling Laagdrempelige storingsmelding (Landelijk storingsmeldpunt) en communicatie naar de klant over recente storingen. (Elektriciteitswet en Gaswet) DTe kan last onder dwangsom en boete opleggen. (Elektriciteitswet en Gaswet) Minister kan verplichtingen/kwaliteitseisen opleggen en/of anderszins ingrijpen als een netbeheerder niet (meer) aan zijn taken voldoet. EnergieNed Stevige ankers voor een veilig en betrouwbaar netbeheer in Nederland 12

13 Federatie van Energiebedrijven in Nederland Utrechtseweg AR Arnhem Postbus GD Arnhem Telefoon Fax Internet Informatie over de inhoud van deze publicatie: drs. R.J. Hebben Telefoon: november 2005 EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland is de brancheorganisatie voor alle bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte. De federatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven. EnergieNed is aanspreekpunt voor overheid, politiek en belangenorganisaties voor bedrijfsleven, consumenten en milieu. Namens de leden voert EnergieNed op nationaal en internationaal niveau de dialoog met deze 'stakeholders'.

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld AGENDA 1. Introductie VEMW 2. Noodzaak duurzaam reguleringskader 3. Benodigde

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten < B O L 1 > < B O L 2 > < B O L 3 > < B O L 4 > < B O L 5 > < B O L 6 > O L 1 > < B O L 2 > < B O L 3 > < B O L 4 > < B O L 5 > < B O L 6 > < B O L 1 > < B O L 2 > < B O L 3 > < B O L 4 > < B O L 5 >

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2016 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102680 / 82 Betreft zaak: WON Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit gelet op de artikelen 5, 16, eerste en tweede lid,

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 187 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 mei 2015 De commissie voor de Rijksuitgaven en de

Nadere informatie

Stedin Netbeheer B.V.

Stedin Netbeheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Netbeheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 16 mei 2007 ET/EM / 7048207 Onderwerp Crisisbeleid gas en elektriciteit

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS?

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? BIJLAGEN BEHORENDE BIJ DE TUSSENRAPPORTAGE LIEGEN DE GASMETERS? Bijlage 1 Informatieverzoek aan vergunninghouders Geachte heer/mevrouw, De Tweede Kamer heeft op 3 april jl. met de Minister van Economische

Nadere informatie

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V. Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Delta Netwerkbedrijf B.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 509 Besluit van 27 oktober 2011 tot vaststelling van veiligheidseisen voor het transport van gas door buisleidingen bij een druk lager dan 16

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 19 van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT. Nummer 103628/32 Betreft zaak: geschil Nuon Power Generation B.V. vs. Gas Transport Services B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Cogas Infra & Beheer B.V.

Cogas Infra & Beheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Energiekamer Infra & Beheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) RTD C / /3.B1333 ENERGIEKAMER Aan NauthaDutilh N.V. T.a.v. mr. H. Kerstholt Postbus 1110 3000 BC ROTTERDAM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 53083442 RTD C 696033 / 17103155/3.B1333 Onderwerp Verzoek om een informele

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Copyright : Agentschap Telecom 2009 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader 3 3 Leeswijzer 4 4 Toetsingskader artikel

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2017

Nadere informatie

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING

NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING NETBEHEERDER EN NETWERKBEDRIJF NA SPLITSING 1. Inleiding In het wetgevingsoverleg van 13 februari jl. over het Voorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland

Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Aan het Ministerie van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederland Bonaire, 26 augustus 2013 Betreft: internetconsultatie Wet elektriciteit en drinkwater BES Status: openbaar Geachte heer,

Nadere informatie

Bijlagen bij. Position Paper over het wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Bijlagen bij. Position Paper over het wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Groep Graafrechten Bijlagen bij Position Paper over het wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Inhoud: Bijlage 1: Zeggenschap Bijlage 2: Zorgvuldig graven Bijlage 3: Beveiliging VEWIN

Nadere informatie

De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam. Samen voorkomen we graafschades in Nederland

De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam. Samen voorkomen we graafschades in Nederland De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam Samen voorkomen we graafschades in Nederland Datum: 2016/2017 Inhoud Achtergrond Wat is de KLIC? Welke informatie moet op de graaflocatie aanwezig zijn?

Nadere informatie

14 Elektriciteit en gas

14 Elektriciteit en gas 14 Elektriciteit en gas crisistypen onderbreking levering elektriciteit onderbreking levering gas bevoegd gezag (nationaal) soorten maatregelen minister EL&I burgemeester of voorzitter veiligheidsregio

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Gasveiligheid, wat gaat het kosten?

Gasveiligheid, wat gaat het kosten? Gasveiligheid, wat gaat het kosten? 22 mei 2014 Marco Poorts AsM Strategie Ontwikkeling Enexis 2 Gas(on)veiligheid Gasveiligheid is een belangrijk strategisch thema Missie: Veilige, betrouwbare en betaalbare

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt. Den Haag, 6 januari 2003 Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 6 januari 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Telecommunicatie 16 november 2016

Wet- en regelgeving Telecommunicatie 16 november 2016 Wet- en regelgeving Telecommunicatie 16 november 2016 Inhoud Wie is Agentschap Telecom Doelgroep en wat Continuïteit Bevoegd aftappen, privacy, beveiliging en 112 WION Agentschap Telecom Positie: Maakt

Nadere informatie

Elektrische en magnetische velden

Elektrische en magnetische velden Elektrische en magnetische velden 10 veelgestelde vragen EnergieNed Elektrische en magnetische velden 10 veelgestelde vragen EnergieNed januari 2003 2 Inleiding Elektriciteit is nauwelijks meer weg te

Nadere informatie

Aanleiding. Waarom de Warmtewet

Aanleiding. Waarom de Warmtewet Warmtewet Inhoud Aanleiding Algemeen Status Leverancier, toezicht, systeem Tarief Bemetering Leveringsovereenkomst, geschillen Storingen Handhaving Inventarisatie en dilemma s Aanleiding Waarom de Warmtewet

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

1 van :33

1 van :33 N/I/E/U/W/S/bank interactief Nederlands persbureau www.nieuwsbank.nl Tel: 030-2881286 E-mail: info@nieuwsbank.nl Beantwoording Kamervragen over veiligheid van liften Datum nieuwsfeit: 27-09-2011 Vindplaats

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

Reactie Groep Graafrechten wijziging Telecommunicatiewet (implementatie herziene Telecomrichtlijnen)

Reactie Groep Graafrechten wijziging Telecommunicatiewet (implementatie herziene Telecomrichtlijnen) Reactie Groep wijziging Telecommunicatiewet (implementatie herziene Telecomrichtlijnen) Groep 28 mei 2010 Feyo Sickinghe INLEIDING 1. Deze reactie volgt artikelsgewijs het concept wetsvoorstel wijziging

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Alliander DGO, Hoom etc.) De wetstekst bleek onvoldoende duidelijk om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. WAAROM WET VET? In 2006 is de Wet onafhankelijk netbeheer, (ook wel de splitsingswet genoemd) aangenomen die geleid heeft tot een wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Deze wetswijziging verplichtte

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 Partijen 1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de Waarnemend Directeur Ruimtelijke

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten NMa Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h,

Nadere informatie

Directie Toezicht Energie (DTe)

Directie Toezicht Energie (DTe) Directie Toezicht Energie (DTe) Aan EnergieNed, sectie Netbeheerders T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM per post per fax Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 2006-2854 102346/5.B829

Nadere informatie

Handelwijze t.a.v. het melden van incidenten en ongevallen aan het Staatstoezicht op de Mijnen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid

Handelwijze t.a.v. het melden van incidenten en ongevallen aan het Staatstoezicht op de Mijnen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid Handelwijze t.a.v. het melden van incidenten en ongevallen aan het Staatstoezicht op de Mijnen en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid I. Indien zich een incident of ongeval voordoet dat voldoet aan de criteria

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24039 30 december 2011 Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen Zaaknummer: 103425

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 35 BRIEF VAN

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen

Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders November 2010-1 - N.V. Nederlandse Gasunie Inleiding Graafwerkzaamheden

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014

Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Castricum. Nr. 78794 31 december 2014 Nadeelcompensatieregeling Kabels en leidingen Gemeente Castricum 2014 Het college van burgemeester en wethouders maakt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Addendum Strategie&Programma 2007-2011 Strategische doelstellingen ten aanzien van de technische integriteit van pijpleidingen voor het transport en

Addendum Strategie&Programma 2007-2011 Strategische doelstellingen ten aanzien van de technische integriteit van pijpleidingen voor het transport en Addendum Strategie&Programma 2007-2011 Strategische doelstellingen ten aanzien van de technische integriteit van pijpleidingen voor het transport en distributie van aardgas Het beleid van de Nederlandse

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt Ons kenmerk: Zaaknummer: 14.1157.12 ACM/DJZ/2015/2003280V van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 1 Verloop van de procedure 1. Op

Nadere informatie

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit gskwaliteit spanningskwaliteit spa Netbeheer Nederland Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de consument en geeft een toelichting op het begrip spanningskwaliteit. Er wordt antwoord gegeven op vragen

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D59605 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte om over het rapport van de Nationale Ombudsman

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID HELDER ALS HET LICHT UITGAAT

AANSPRAKELIJKHEID HELDER ALS HET LICHT UITGAAT AANSPRAKELIJKHEID HELDER ALS HET LICHT UITGAAT ADVIES VAN DE ENERGIERAAD OVER AANSPRAKELIJKHEID BIJ LEVERINGSONDERBREKINGEN ALGEMENE ENERGIERAAD, OKTOBER 2003 DE ENERGIERAAD AANSPRAKELIJKHEID HELDER ALS

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten? Samen verminderen we graafschade Wat moet u weten? Gaat u graven, heien, een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Zo voorkomt u graafschade. Minder graafschade

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie

Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met betrekking tot kwaliteitsconversie Afdeling Network Configuration Rapport Achtergrond leveringszekerheid L-gas en wettelijke taak GTS met

Nadere informatie

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet;

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 van de Warmtewet; Conceptbesluit van de Autoriteit Consument en Markt van 22 maart 2016 met kenmerk ACM/DE/2016/201612 en zaaknummer 15.0641.52, houdende vaststelling van een beleidsregel met betrekking tot het uitkeren

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie