DOCdata N.V. Energieweg NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) Telefax (+31)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11"

Transcriptie

1

2 DOCdata N.V. Energieweg NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) Telefax (+31) Website: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Tilburg. DOCdata N.V. is genoteerd aan de Effectenmarkt van Euronext Amsterdam met ticker symbool DOCD. Trade register number at the Dutch Chamber of Commerce in Tilburg. DOCdata N.V. is listed at the stock market of Euronext Amsterdam under ticker symbol DOCD.

3 Jaarverslag Annual Report DOCdata Jaarverslag

4 Het Jaarverslag 2004 is opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. Alleen de Nederlandstalige tekst is wettelijk bindend, aangezien dit de authentieke tekst betreft. De Engelstalige tekst is uitsluitend opgenomen als vertaling ten behoeve van gemaksdoeleinden. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen dienen in de Engelstalige tekst te worden gelezen met een komma in plaats van met een punt. The Annual Report 2004 appears in the Dutch and the English language. Only the Dutch text is legally binding, as it represents the authentic text. The English text is included as translation for convenience purposes only. Amounts in thousands as included in the tables should be read in English with commas instead of decimal points. 2 DOCdata Jaarverslag 2004

5 Inhoud Contents Meerjarenoverzicht 4 Summary Financial Information Kerncijfers en ratio s 6 Key Figures and Ratios Bedrijfsprofiel 8 Company Profile Raad van Commissarissen en Directie 16 Supervisory Board and Management Board Verslag van de Raad van Commissarissen 18 Report of the Supervisory Board Verslag van de Directie 21 Report of the Management Board Jaarrekening 2004 Geconsolideerde jaarrekening van DOCdata Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht eigen vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening van DOCdata N.V. Vennootschappelijke balans van DOCdata N.V. Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van DOCdata N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Financial Statements Consolidated Financial Statements of DOCdata Consolidated Balance Sheets Consolidated Statements of Income Consolidated Statements of Cash Flows Consolidated Statements of Shareholders Equity Notes to the Consolidated Financial Statements Company Financial Statements of DOCdata N.V. Company Balance Sheets of DOCdata N.V. Company Statements of Income of DOCdata N.V. Notes to the Company Financial Statements Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen omtrent de winstverdeling Voorstel tot resultaatbestemming Bestuur van Stichting Preferente Aandelen DOCdata Belangen in DOCdata N.V. Belangrijke data Publicaties in 2004 en 2005 Groepsmaatschappijen Other Information Auditors Report Statutory Regulations concerning profit appropriation Appropriation of result Management of DOCdata Preference Share Foundation Holdings in DOCdata N.V. Important dates Publications in 2004 and 2005 Group Companies DOCdata Jaarverslag

6 Meerjarenoverzicht Summary Financial Information Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op Consolidated figures for the years ended 31 december December 31 (EUR x 1.000) (*) 2000 (*) (EUR x 1,000) Geconsolideerde winst- Consolidated Statements en verliesrekening: of Income: Netto-omzet Net sales Kostprijs van de omzet Cost of goods sold Bruto-omzetresultaat Gross Profit Verkoopkosten en Selling, general and algemene beheerkosten administrative expenses Bedrijfsresultaat voor Operating income before afschrijving goodwill amortisation goodwill (EBITA) (EBITA) Afschrijving goodwill Amortisation goodwill Bedrijfsresultaat (5.924) 614 Operating income/(loss) Netto financiële baten/ (lasten) 123 (254) (284) (563) (1.401) Net financial income/(expenses) Resultaat voor buiten- Income/(loss) before gewone baten en lasten extraordinary income and en belasting (6.487) (787) expenses and taxes Buitengewone baten Extraordinary income en lasten (10.898) (3.190) and expenses Resultaat voor belasting (17.385) (3.977) Income/(loss) before taxes Vennootschapsbelasting (2.567) (934) 198 Income taxes Aandeel derden (59) 38 - (56) - Third party share Nettoresultaat (18.375) (3.779) Net income/(loss) Bedrijfsresultaat voor Operating income afschrijving goodwill before amortisation (EBITA) goodwill (EBITA) Resultaat voor interest, belasting, afschrijving materiële vaste activa en Earnings before interest, afschrijving goodwill taxes, depreciation and (EBITDA) amortisation (EBITDA) Geconsolideerde balans: Consolidated Balance Sheets: Werkkapitaal Working capital Netto-bedrijfskapitaal Net operating assets Netto rentedragende schuld (8.080) (6.077) (5.339) (383) Net debt Totaal leningen Total debt Totaal activa Total assets Eigen vermogen Shareholders equity Solvabiliteit 52,4% 56,4% 57,3% 41,2% 57,2% Solvency (*) Zie Noot op de volgende pagina (*) See Note on the following page Definities: Werkkapitaal: vlottende activa exclusief liquide middelen verminderd met niet-rentedragende kortlopende verplichtingen Netto-bedrijfskapitaal: vaste activa en vlottende activa exclusief liquide middelen, verminderd met voorzieningen (exclusief pensioenverplichtingen) en overige niet-rentedragende verplichtingen Netto rentedragende schuld: rentedragende schulden verminderd met liquide middelen Solvabiliteit: eigen vermogen als een percentage van totaal activa Definitions: Working capital: current assets excluding cash and cash equivalents, less non-interest bearing current liabilities Net operating assets: fixed assets and current assets excluding cash and cash equivalents, less provisions (except pension provisions) and other non-interest bearing liabilities Net debt: interest bearing liabilities less cash and cash equivalents Solvency: equity as a percentage of total assets 4 DOCdata Jaarverslag 2004

7 Noot: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie week echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het meerjarenoverzicht zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 2000 en 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. Note: Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation was different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with summary financial information, the comparative figures for the financial years 2000 and 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation Netto-omzet (EUR x 1.000) Net sales (EUR x 1,000) Bedrijfsresultaat voor afschrijving Operating income before amortisation goodwill (EBITA) (EUR x 1.000) goodwill (EBITA) (EUR x 1,000) EBITA marge (%) EBITA margin (%) DOCdata Jaarverslag

8 Kerncijfers en ratio s Key Figures and Ratios Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op Consolidated figures for the years ended 31 december December 31 (EUR x tenzij (EUR x 1,000 unless anders aangegeven) (*) 2000 (*) stated otherwise) Algemene gegevens: General information: Gemiddeld aantal Average number werknemers of employees Omloopsnelheid van het Turnover rate of netto-bedrijfskapitaal 4,17 3,50 2,93 2,18 1,75 net operating assets Bedrijfsresultaat in % van het netto-bedrijfskapitaal Return on net (RONA) 25,5% 7,4% 8,2% (13,7%) 1,0% operating assets (RONA) Nettoresultaat in % van het eigen vermogen (ROE) 7,8% 6,7% 7,9% (48,8%) (7,6%) Return on equity (ROE) Resultaat: Result: Jaarlijkse ontwikkeling van Year-on-year de netto-omzet (2,3%) (0,6%) (22,3%) (13,9%) 10,3% development net sales Bruto-omzetresultaat in Gross profit in % van de netto-omzet 21,7% 21,5% 19,0% 20,2% 21,3% % of net sales Bedrijfsresultaat voor Operating income before afschrijving goodwill in amortisation goodwill in % van de netto-omzet 6,1% 4,3% 3,4% 3,2% 3,7% % of net sales Nettoresultaat in Net income/(loss) in % van de netto-omzet 2,6% 2,4% 3,0% (19,5%) (3,4%) % of net sales Materiële vaste activa/ Tangible Fixed Assets/ Kapitaalgebruik: Capital usage: Investeringen Capital expenditure Afschrijvingen Depreciation Investeringen/ Capital expenditure/ Afschrijvingen 0,91 0,72 0,63 0,28 1,20 Depreciation Liquiditeit: Liquidity: Current ratio 1,64 1,85 1,77 1,46 1,35 Current ratio Quick ratio 1,42 1,64 1,48 1,29 1,18 Quick ratio Per gewoon aandeel (in EUR): Per share information (in EUR): Nettoresultaat 0,27 0,26 0,32 (2,57) (0,50) Earnings (EPS) Nettoresultaat uit Earnings from gewone bedrijfsuitoefening 0,27 0,26 0,32 (1,15) (0,19) normal operations Eigen vermogen 3,34 3,65 4,06 3,86 6,29 Shareholders equity Aandelenkoers (in EUR): Share price (in EUR): Hoogste 5,50 4,40 4,40 5,95 15,00 Highest Laagste 3,00 2,06 2,05 2,90 4,65 Lowest Op jaareinde 5,00 3,18 3,23 3,30 5,00 At year-end (*) Zie Noot op de volgende pagina (*) See Note on the following page Definities: RONA: bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde netto-bedrijfskapitaal ROE: nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen Current ratio: totaal vlottende activa gedeeld door totaal kortlopende schulden Quick ratio: totaal vlottende activa verminderd met voorraden gedeeld door totaal kortlopende schulden Definitions: RONA: operating result in % of the average net operating assets ROE: net result in % of the average shareholders equity Current ratio: total current assets divided by total current liabilities Quick ratio: total current assets less inventory divided by total current liabilities 6 DOCdata Jaarverslag 2004

9 Noot: Note: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie week echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het overzicht met kerncijfers en ratio s zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 2000 en 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation was different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with key figures and ratios, the comparative figures for the financial years 2000 and 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation. Index DOCdata MIDKAP AEX basis 100 = 2 januari 2004 base 100 = January 2, 2004 jan febr mrt apr mei j Index Bedrag in EUR Amount in EUR Slotkoers Cumulatieve uitkering Closing price Cumulative distribution mei 2002: EUR 0,13 per aandeel uitkering uit agioreserve 1 distribution of EUR 0.13 per share from share premium reserve at May 20, mei 2003: EUR 0,13 per aandeel uitkering uit agioreserve 2 distribution of EUR 0.13 per share from share premium reserve at May 20, november 2003: EUR 0,50 per aandeel terugbetaling van kapitaal 3 repaid share capital of EUR 0.50 per share at November 20, mei 2004: EUR 0,25 per aandeel dividenduitkering 4 dividend distribution of EUR 0.25 per share at May 18, september 2004: EUR 0,40 per aandeel terugbetaling van kapitaal 5 repaid share capital of EUR 0.40 per share at September 13, 2004 DOCdata Jaarverslag

10

11 Bedrijfsprofiel Company Profile DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa. DOCdata E-commerce Fulfillment houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie voor onder andere internetwinkels, muziek- en filmmaatschappijen, detailhandel ketens en hard- en software bedrijven, voornamelijk voor de Europese markt. Tevens worden gerelateerde diensten op het gebied van IT aangeboden. Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan. DOCdata Media Group is a leading independent provider of supply chain management services and solutions to content owners: movie, audio, multimedia and software publishers in Europe. DOCdata E-commerce Fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution for amongst others internet shops, music and film companies, retail chains and hard- and software companies, predominantly for the European market. In addition, related IT solutions are offered. Industrial Automation Integrators currently designs and builds production systems utilising optical and laser technology for application in amongst others document security systems for high security printers and equipment for processing of packaging materials. Industrial Automation Integrators also provides security features for authentication. Supply Chain Management Services for publishers of: Audio Software Multimedia Film Order fulfillment services to: E-commerce companies Retail Chains Hard- en software companies Film companies Optical and laser equipment for: Document security Packaging Motion Picture Subtitling Media Group DOCdata Media Services E-commerce Fulfillment Industrial Automation Integrators DOCdata N.V. DOCdata Jaarverslag

12

13 Media Groep Media Group Deze bedrijfsactiviteit bestaat voornamelijk uit de fabricage van CD s, CD-ROM s en DVD s (Audio, ROM en Video) ten behoeve van uitgevers. Via haar werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk levert DOCdata aan uitgevers authoring, (pre)productie, kopieerbeveiliging, verpakking, ontwerp en andere toegevoegde waarde diensten. Onze klanten zijn hoofdzakelijk onafhankelijke muziek-, games- en filmmaatschappijen, gespecialiseerde softwareontwikkelaars en leveranciers van digitale informatie. Daarnaast levert DOCdata productiecapaciteit aan grote film- en muziekuitgevers indien zij zelf met hun eigen capaciteit niet aan de vraag kunnen voldoen. DOCdata is in staat op korte termijn te voorzien in CD- en DVD-productieservices en hieraan gerelateerde diensten. Dit stelt onze klanten in staat te voldoen aan de wisselende vraag van de consument. De vier landenorganisaties binnen de Media Groep bevinden zich in belangrijke pre-recorded mediamarkten en hebben een gezamenlijke productiecapaciteit van meer dan een half miljoen discs per dag. The Media Group s business consists predominantly of manufacturing of CDs, CD-ROMs and DVDs (Audio, ROM and Video) for content owners. Through its operating companies in the Netherlands, France, Germany and the United Kingdom, DOCdata provides authoring, media manufacturing, copy protection, product fulfillment and other valueadded services to content owners. The content owners are principally independent film and record companies and record labels, games and specialised software developers, and digital information suppliers. In addition, DOCdata supplies manufacturing capacity to major film and record companies when their own capacity cannot meet the demand. DOCdata s ability to provide the full range of high quality CD and DVD production and related value-added services at short notice enables its customers to satisfy shifting consumer demands for their products. Media Group s four country business units are located in its principal geographic markets and have an aggregate average daily production capacity of more than half a million discs. Software services like DVD and CD pre-mastering, CD extra design and copy protection. Mastering of CD, CD-ROM and DVD 5, 9 and 10. Production and standard packaging of all CD, DVD, cassette and diskette formats. Supplying all other data-, sound-, movie- and multimedia-carriers. Product fulfillment. Complex packaging, product assembly. Order fulfillment. Warehousing, order picking, packing and personalised shipment to wholesalers and retailers. Financial services. Invoicing and credit control to professionals. Invoicing and payment handling for customers. Media and Supply Chain Management for Content Owners DOCdata Jaarverslag

14

15 E-commerce Fulfillment E-commerce Fulfillment DOCdata s e-commerce fulfillment activiteit houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie. De aangeboden diensten omvatten onder meer inkoop, ontvangst en opslag, orderpikken, sorteren, personaliseren, verpakken, verzenden, facturering en het ondersteunen van betalingen. Het fulfillment centrum in Waalwijk, Nederland, kan goederen als kleine elektronische apparatuur, boeken, CD s, DVD s, videobanden, software, spelletjes, premiums en aanverwante producten verwerken voor e-commerce bedrijven, detailhandel en direct marketing bedrijven. De orders worden voornamelijk binnen Europa verzonden. Vele bedrijven hebben een logistieke partner nodig die een groot aantal kleine orders snel en efficiënt kan verwerken. De IT-systemen van DOCdata maken het proces volledig transparant voor haar klanten. DOCdata beschikt over een geautomatiseerd sorteersysteem dat per dag meer dan zendingen aan individuele consumenten kan verwerken. DOCdata s e-commerce fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution. Services offered include procurement, allocation, picking, sorting, warehousing, personalisation, packing, shipping, invoicing and support of collection. The fulfillment centre in Waalwijk, the Netherlands, processes goods like small electronic equipment, books, CDs, DVDs, videotapes, software, games, premiums and related products for e-commerce, retail and direct marketing companies. Orders are shipped predominantly in Europe. Many companies require a logistics partner capable of handling a large amount of small orders in a fast and efficient way. DOCdata s IT systems make the fulfillment process fully transparent for its customers. DOCdata has an automated sorting system, which is able to process more than 20,000 shipments to individual consumers per day. Converting virtual orders to physical deliveries DOCdata Jaarverslag

16

17 Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators (IAI) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor een breed spectrum aan industriële gebruikers. IAI concentreert zich op drie belangrijke aandachtsgebieden: documentbeveiliging, ondertiteling van films en bewerkingsprocessen voor verpakkingsmateriaal. In aanvulling daarop is IAI actief als partner in gevallen waar specifieke kennis van klanten kan worden gecombineerd met de eigen expertise van IAI op het gebied van optische- en lasertechnologie. Industrial Automation Integrators (IAI) is specialised in design and building of production systems utilising optical and laser technology for a broad spectrum of industrial users. IAI focuses on three major areas: Document Security, Motion Picture Subtitling and Processing of Packaging Materials. In addition, IAI is active in co-makership arrangements in which the specific customer s know how is combined with our own expertise in laser and optical technology. Beveiliging IAI brengt documentbeveiliging naar een hoger niveau met innovatieve antifraude maatregelen gebaseerd op lasertechnologie. Voor internationaal opererende veiligheidsdrukkers, financiële instellingen en overheidsinstellingen ontwikkelt IAI documentbeveiligingsconcepten die zijn gebaseerd op de kracht van lasertechnologie. De natuurkundige eigenschappen van een laserstraal maken perforatie en/of gravering mogelijk die duidelijk te onderscheiden zijn van allerlei soorten mechanisch aangebrachte perforatie en/of gravering. De beveiligingskenmerken van IAI zijn eerstelijns kenmerken, die met behulp van slechts het blote oog zijn te verifiëren. Security IAI takes document security into a new age with anti-fraud innovation based on laser technology. For international operating security printers, financial institutions and government authorities, IAI created document security concepts based on the power of laser technology. The physical characteristics of a laser beam enable a perforation and/or engravure, which are clearly distinguishable from the mechanically punched or etched variety. IAI s security features are first line features, which are easy to check with only the help of the naked eye. Ondertiteling IAI levert volledig geautomatiseerde laserondertitelingsystemen ten behoeve van de filmindustrie. Subtitling IAI provides fully automated Laser Subtitling Systems to the motion picture industry. Verpakkingen IAI heeft in nauwe samenwerking met de belangrijkste fabrikanten van verpakkingen, en door gebruik te maken van een nieuwe geavanceerde lasertechnologie, systemen ontwikkeld voor Easy Opening by Laser voor de verpakkingsindustrie. Door toepassing van de kracht van lasertechnologie kunnen ontwerpers en bewerkers van verpakkingsmaterialen het openen van een verpakking zo makkelijk maken als het omslaan van een bladzijde, zonder dat dit afbreuk doet aan de bescherming van de inhoud daarvan. Packaging Working in close cooperation with major packaging companies and using a new advanced laser process, IAI developed systems for Easy Opening by Laser for the packaging industry. By applying the power of laser technology, packaging designers and converters can engineer an opening device that makes access to the contents as easy as turning a page without compromise to protection of the contained product. Nieuwe ontwikkelingen Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen werkt IAI intensief samen met opdrachtgevers zodat de verzamelde kennis en ervaring van beide partijen het systeemontwerp ten goede komen. Innovations In the design of new systems, IAI cooperates intensively with customers to make sure that the system design profits from the combined know how and experience of both parties. ImagePerf Verification at a glance DOCdata Jaarverslag

18 Raad van Commissarissen Supervisory Board Emiel van Veen Emiel F. van Veen, Voorzitter (Nederlander, 1939) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 1998, huidige termijn tot Voormalig vice-president van Koninklijke Numico N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. (vice-voorzitter), Blokker Holding B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Lid van de Adviescommissie Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor CSM. Emiel F. van Veen, Chairman (Dutch, 1939) Member of the Supervisory Board since 1998, current term until Former Vice President of Koninklijke Numico N.V. Member of the Supervisory Board of Beter Bed Holding N.V. (Vice Chairman), Blokker Holding B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Member of the Listing and Issuing Rules Advisory Committee of Euronext Amsterdam N.V. Member of the Board of Stichting Administratiekantoor CSM. Henk Knuvers Henk C.G.F. Knuvers (Nederlander, 1946) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Directeur trustbedrijf. Penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde. Henk C.G.F. Knuvers (Dutch, 1946) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Director trust company. Treasurer for the Foundation for Research and Education in Real Estate. 16 DOCdata Jaarverslag 2004

19 Koos de Vreeze Jacobus (Koos) A. de Vreeze (Nederlander, 1945) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Algemeen directeur en aandeelhouder van Hermans Holding B.V. Lid van de Raad van Commissarissen van De Zeilvaart B.V. Directeur en aandeelhouder van Pro-Vision B.V. Jacobus (Koos) A. de Vreeze (Dutch, 1945) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Chief Executive Officer and shareholder of Hermans Holding B.V. Member of the Supervisory Board of De Zeilvaart B.V. Director and shareholder of Pro-Vision B.V. Directie Management Board Michiel Alting von Geusau Michiel F.P.M. Alting von Geusau (Nederlander, 1964) Chief Executive Officer Michiel F.P.M. Alting von Geusau (Dutch, 1964) Chief Executive Officer DOCdata Jaarverslag

20 Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Jaarrekening en dividendvoorstel De door de Directie opgestelde jaarrekening 2004 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn door de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen in de jaarlijkse bijeenkomst met de externe accountant en de Directie besproken. Wij hebben de jaarrekening 2004 van DOCdata N.V. goedgekeurd en wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze jaarrekening in overeenstemming met het voorstel van de Directie vast te stellen. Tevens adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel van de Directie te aanvaarden om een dividend van EUR 0,35 per gewoon aandeel vast te stellen. Verder verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in De Raad van Commissarissen is tevreden met het in 2004 behaalde resultaat en dankt de Directie en het personeel van DOCdata voor hun inzet in 2004 die heeft geleid tot het gepresenteerde resultaat. Financial Statements and Dividend Proposal The financial statements of DOCdata N.V. for 2004, as prepared by the Management Board, have been audited by KPMG Accountants N.V., independent public auditors. The Audit Committee and the Supervisory Board have discussed in the annual meeting with the independent public auditors and the Management Board the outcome and findings of the independent audit. We have approved the financial statements of DOCdata N.V. for 2004 and we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt these financial statements in accordance with the proposal of the Management Board. Also, we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt the Management Board s dividend proposal of EUR 0.35 per Ordinary Share. Furthermore, we request that the General Meeting of Shareholders discharges the Management Board for the management and the Supervisory Board for the supervision in The Supervisory Board is satisfied with the achieved result in 2004 and would like to thank the Management Board and personnel of DOCdata for their efforts in 2004, which have lead to the presented result. Samenstelling en beloning van de Raad van Commissarissen Leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. De Raad van Commissarissen streeft naar een adequate combinatie van kennis en ervaring onder zijn leden inzake de activiteiten van DOCdata. Daarom wordt gestreefd naar een gepast ervaringsniveau in de marktkennis, fabricage, financiële, fiscale, economische, technische, sociale en juridische aspecten. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel (inclusief de Voorzitter) uit drie leden. Volgens het rooster van aftreden loopt de huidige zittingstermijn van de heer J.A. de Vreeze op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2005 af en loopt de huidige zittingstermijn van de heer H.C.G.F. Knuvers op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2006 af; de huidige zittingstermijn van vier jaar van de heer E.F. van Veen, als lid en als Voorzitter van de Raad van Commissarissen, loopt af op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Op 16 mei 2002 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om de beloning met ingang van het boekjaar 2002 voor een periode van zes jaar, derhalve tot en met boekjaar 2007, vast te stellen op een bedrag van EUR per jaar voor de leden van de Raad van Commissarissen en EUR per jaar voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Composition and remuneration of the Supervisory Board The General Meeting of Shareholders appoints members of the Supervisory Board. The Supervisory Board aims for an appropriate combination of knowledge and experience amongst its members in relation to the activities of DOCdata. Consequently the Board aims for an appropriate level of experience in market knowledge, manufacturing, financial, fiscal, economical, technical, social and legal aspects. The Supervisory Board currently consists (including the Chairman) of three members. According to the schedule for retirement by rotation, the present term of Mr. J.A. de Vreeze will end at the 2005 Annual General Meeting of Shareholders and the present term of Mr. H.C.G.F. Knuvers will end at the 2006 Annual General Meeting of Shareholders; the present term of four years of Mr. E.F. van Veen, both as Member and Chairman of the Supervisory Board, will end at the 2007 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders determines the remuneration of the members of the Supervisory Board. On May 16, 2002 the General Meeting of Shareholders has determined the remuneration for a period of six years, starting the financial year 2002 up till and including 2007, at an amount of EUR 14,000 per year for members of the Supervisory Board and EUR 16,500 per year for the Chairman of the Supervisory Board. 18 DOCdata Jaarverslag 2004

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. Halfjaarbericht 2012 / Half Year Report 2012 Amsterdam Commodities N.V. De nettowinst van Amsterdam Commodities N.V. over het eerste halfjaar 2012 bedroeg 13,0 miljoen (HJ 2011: 11,7 miljoen). De winst

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat

Beleggen & Voedingsgrondstoffen. een maatschappelijk debat Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Beleggen & Voedingsgrondstoffen een maatschappelijk debat Geschreven

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af

Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af Raad van Bestuur van Mylan wijst ongevraagde interesse van Teva unaniem af De Raad van Bestuur concludeert dat de toenadering, inclusief het kwalitatief laagwaardige en risicovolle aandeel Teva, Mylan

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

English translation begins on page 8

English translation begins on page 8 Panel Discussie Grensoverschrijdend werken en uitzenden nieuwe inzichten op 15 december, voorafgaand aan het www.ceetheopportunity.eu seminar in Hotel van der Valk in Leusden. In circulatie aan ambassadeurs

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie