DOCdata N.V. Energieweg NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) Telefax (+31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11"

Transcriptie

1

2 DOCdata N.V. Energieweg NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) Telefax (+31) Website: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer te Tilburg. DOCdata N.V. is genoteerd aan de Effectenmarkt van Euronext Amsterdam met ticker symbool DOCD. Trade register number at the Dutch Chamber of Commerce in Tilburg. DOCdata N.V. is listed at the stock market of Euronext Amsterdam under ticker symbol DOCD.

3 Jaarverslag Annual Report DOCdata Jaarverslag

4 Het Jaarverslag 2004 is opgesteld in de Nederlandse en in de Engelse taal. Alleen de Nederlandstalige tekst is wettelijk bindend, aangezien dit de authentieke tekst betreft. De Engelstalige tekst is uitsluitend opgenomen als vertaling ten behoeve van gemaksdoeleinden. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen dienen in de Engelstalige tekst te worden gelezen met een komma in plaats van met een punt. The Annual Report 2004 appears in the Dutch and the English language. Only the Dutch text is legally binding, as it represents the authentic text. The English text is included as translation for convenience purposes only. Amounts in thousands as included in the tables should be read in English with commas instead of decimal points. 2 DOCdata Jaarverslag 2004

5 Inhoud Contents Meerjarenoverzicht 4 Summary Financial Information Kerncijfers en ratio s 6 Key Figures and Ratios Bedrijfsprofiel 8 Company Profile Raad van Commissarissen en Directie 16 Supervisory Board and Management Board Verslag van de Raad van Commissarissen 18 Report of the Supervisory Board Verslag van de Directie 21 Report of the Management Board Jaarrekening 2004 Geconsolideerde jaarrekening van DOCdata Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd overzicht eigen vermogen Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening van DOCdata N.V. Vennootschappelijke balans van DOCdata N.V. Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van DOCdata N.V. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening Financial Statements Consolidated Financial Statements of DOCdata Consolidated Balance Sheets Consolidated Statements of Income Consolidated Statements of Cash Flows Consolidated Statements of Shareholders Equity Notes to the Consolidated Financial Statements Company Financial Statements of DOCdata N.V. Company Balance Sheets of DOCdata N.V. Company Statements of Income of DOCdata N.V. Notes to the Company Financial Statements Overige gegevens Accountantsverklaring Statutaire bepalingen omtrent de winstverdeling Voorstel tot resultaatbestemming Bestuur van Stichting Preferente Aandelen DOCdata Belangen in DOCdata N.V. Belangrijke data Publicaties in 2004 en 2005 Groepsmaatschappijen Other Information Auditors Report Statutory Regulations concerning profit appropriation Appropriation of result Management of DOCdata Preference Share Foundation Holdings in DOCdata N.V. Important dates Publications in 2004 and 2005 Group Companies DOCdata Jaarverslag

6 Meerjarenoverzicht Summary Financial Information Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op Consolidated figures for the years ended 31 december December 31 (EUR x 1.000) (*) 2000 (*) (EUR x 1,000) Geconsolideerde winst- Consolidated Statements en verliesrekening: of Income: Netto-omzet Net sales Kostprijs van de omzet Cost of goods sold Bruto-omzetresultaat Gross Profit Verkoopkosten en Selling, general and algemene beheerkosten administrative expenses Bedrijfsresultaat voor Operating income before afschrijving goodwill amortisation goodwill (EBITA) (EBITA) Afschrijving goodwill Amortisation goodwill Bedrijfsresultaat (5.924) 614 Operating income/(loss) Netto financiële baten/ (lasten) 123 (254) (284) (563) (1.401) Net financial income/(expenses) Resultaat voor buiten- Income/(loss) before gewone baten en lasten extraordinary income and en belasting (6.487) (787) expenses and taxes Buitengewone baten Extraordinary income en lasten (10.898) (3.190) and expenses Resultaat voor belasting (17.385) (3.977) Income/(loss) before taxes Vennootschapsbelasting (2.567) (934) 198 Income taxes Aandeel derden (59) 38 - (56) - Third party share Nettoresultaat (18.375) (3.779) Net income/(loss) Bedrijfsresultaat voor Operating income afschrijving goodwill before amortisation (EBITA) goodwill (EBITA) Resultaat voor interest, belasting, afschrijving materiële vaste activa en Earnings before interest, afschrijving goodwill taxes, depreciation and (EBITDA) amortisation (EBITDA) Geconsolideerde balans: Consolidated Balance Sheets: Werkkapitaal Working capital Netto-bedrijfskapitaal Net operating assets Netto rentedragende schuld (8.080) (6.077) (5.339) (383) Net debt Totaal leningen Total debt Totaal activa Total assets Eigen vermogen Shareholders equity Solvabiliteit 52,4% 56,4% 57,3% 41,2% 57,2% Solvency (*) Zie Noot op de volgende pagina (*) See Note on the following page Definities: Werkkapitaal: vlottende activa exclusief liquide middelen verminderd met niet-rentedragende kortlopende verplichtingen Netto-bedrijfskapitaal: vaste activa en vlottende activa exclusief liquide middelen, verminderd met voorzieningen (exclusief pensioenverplichtingen) en overige niet-rentedragende verplichtingen Netto rentedragende schuld: rentedragende schulden verminderd met liquide middelen Solvabiliteit: eigen vermogen als een percentage van totaal activa Definitions: Working capital: current assets excluding cash and cash equivalents, less non-interest bearing current liabilities Net operating assets: fixed assets and current assets excluding cash and cash equivalents, less provisions (except pension provisions) and other non-interest bearing liabilities Net debt: interest bearing liabilities less cash and cash equivalents Solvency: equity as a percentage of total assets 4 DOCdata Jaarverslag 2004

7 Noot: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie week echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het meerjarenoverzicht zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 2000 en 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. Note: Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation was different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with summary financial information, the comparative figures for the financial years 2000 and 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation Netto-omzet (EUR x 1.000) Net sales (EUR x 1,000) Bedrijfsresultaat voor afschrijving Operating income before amortisation goodwill (EBITA) (EUR x 1.000) goodwill (EBITA) (EUR x 1,000) EBITA marge (%) EBITA margin (%) DOCdata Jaarverslag

8 Kerncijfers en ratio s Key Figures and Ratios Geconsolideerde cijfers voor de jaren geëindigd op Consolidated figures for the years ended 31 december December 31 (EUR x tenzij (EUR x 1,000 unless anders aangegeven) (*) 2000 (*) stated otherwise) Algemene gegevens: General information: Gemiddeld aantal Average number werknemers of employees Omloopsnelheid van het Turnover rate of netto-bedrijfskapitaal 4,17 3,50 2,93 2,18 1,75 net operating assets Bedrijfsresultaat in % van het netto-bedrijfskapitaal Return on net (RONA) 25,5% 7,4% 8,2% (13,7%) 1,0% operating assets (RONA) Nettoresultaat in % van het eigen vermogen (ROE) 7,8% 6,7% 7,9% (48,8%) (7,6%) Return on equity (ROE) Resultaat: Result: Jaarlijkse ontwikkeling van Year-on-year de netto-omzet (2,3%) (0,6%) (22,3%) (13,9%) 10,3% development net sales Bruto-omzetresultaat in Gross profit in % van de netto-omzet 21,7% 21,5% 19,0% 20,2% 21,3% % of net sales Bedrijfsresultaat voor Operating income before afschrijving goodwill in amortisation goodwill in % van de netto-omzet 6,1% 4,3% 3,4% 3,2% 3,7% % of net sales Nettoresultaat in Net income/(loss) in % van de netto-omzet 2,6% 2,4% 3,0% (19,5%) (3,4%) % of net sales Materiële vaste activa/ Tangible Fixed Assets/ Kapitaalgebruik: Capital usage: Investeringen Capital expenditure Afschrijvingen Depreciation Investeringen/ Capital expenditure/ Afschrijvingen 0,91 0,72 0,63 0,28 1,20 Depreciation Liquiditeit: Liquidity: Current ratio 1,64 1,85 1,77 1,46 1,35 Current ratio Quick ratio 1,42 1,64 1,48 1,29 1,18 Quick ratio Per gewoon aandeel (in EUR): Per share information (in EUR): Nettoresultaat 0,27 0,26 0,32 (2,57) (0,50) Earnings (EPS) Nettoresultaat uit Earnings from gewone bedrijfsuitoefening 0,27 0,26 0,32 (1,15) (0,19) normal operations Eigen vermogen 3,34 3,65 4,06 3,86 6,29 Shareholders equity Aandelenkoers (in EUR): Share price (in EUR): Hoogste 5,50 4,40 4,40 5,95 15,00 Highest Laagste 3,00 2,06 2,05 2,90 4,65 Lowest Op jaareinde 5,00 3,18 3,23 3,30 5,00 At year-end (*) Zie Noot op de volgende pagina (*) See Note on the following page Definities: RONA: bedrijfsresultaat in % van het gemiddelde netto-bedrijfskapitaal ROE: nettoresultaat in % van het gemiddelde eigen vermogen Current ratio: totaal vlottende activa gedeeld door totaal kortlopende schulden Quick ratio: totaal vlottende activa verminderd met voorraden gedeeld door totaal kortlopende schulden Definitions: RONA: operating result in % of the average net operating assets ROE: net result in % of the average shareholders equity Current ratio: total current assets divided by total current liabilities Quick ratio: total current assets less inventory divided by total current liabilities 6 DOCdata Jaarverslag 2004

9 Noot: Note: Sinds 1997 hanteerde DOCdata N.V. een presentatievorm voor haar geconsolideerde winst- en verliesrekening, waarin de afschrijving goodwill en de buitengewone baten en lasten separaat werden gepresenteerd. Deze presentatie week echter af van het model dat volgens de huidige Nederlandse richtlijnen is voorgeschreven. Met ingang van boekjaar 2003 wordt het voorgeschreven model voor de geconsolideerde winst- en verliesrekening gevolgd, waarbij de vergelijkende cijfers voor boekjaar 2002 overeenkomstig zijn aangepast. In het overzicht met kerncijfers en ratio s zijn de vergelijkende cijfers voor de boekjaren 2000 en 2001 niet aangepast en derhalve weergegeven volgens de oorspronkelijk gehanteerde presentatievorm. Since 1997, the Company applied a format for the presentation of the consolidated income statement wherein the amortisation goodwill and the extraordinary income and expenses were presented separately. This presentation was different from the format that is required by present Dutch regulations. Starting the financial year 2003, the Company applies the required presentation format for the consolidated income statement and the comparative figures for the financial year 2002 have been adapted accordingly. In the overview with key figures and ratios, the comparative figures for the financial years 2000 and 2001 have not been adapted, but are presented in accordance with the original applied format for presentation. Index DOCdata MIDKAP AEX basis 100 = 2 januari 2004 base 100 = January 2, 2004 jan febr mrt apr mei j Index Bedrag in EUR Amount in EUR Slotkoers Cumulatieve uitkering Closing price Cumulative distribution mei 2002: EUR 0,13 per aandeel uitkering uit agioreserve 1 distribution of EUR 0.13 per share from share premium reserve at May 20, mei 2003: EUR 0,13 per aandeel uitkering uit agioreserve 2 distribution of EUR 0.13 per share from share premium reserve at May 20, november 2003: EUR 0,50 per aandeel terugbetaling van kapitaal 3 repaid share capital of EUR 0.50 per share at November 20, mei 2004: EUR 0,25 per aandeel dividenduitkering 4 dividend distribution of EUR 0.25 per share at May 18, september 2004: EUR 0,40 per aandeel terugbetaling van kapitaal 5 repaid share capital of EUR 0.40 per share at September 13, 2004 DOCdata Jaarverslag

10

11 Bedrijfsprofiel Company Profile DOCdata Media Groep is een vooraanstaande onafhankelijke dienstverlener voor media uitgevers op het gebied van film, audio, multimedia en software in Europa. DOCdata E-commerce Fulfillment houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie voor onder andere internetwinkels, muziek- en filmmaatschappijen, detailhandel ketens en hard- en software bedrijven, voornamelijk voor de Europese markt. Tevens worden gerelateerde diensten op het gebied van IT aangeboden. Industrial Automation Integrators ontwerpt, bouwt en levert enerzijds productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor toepassing in onder andere documentbeveiligingssystemen voor veiligheidsdrukkers en bewerkingssystemen voor verpakkingsmaterialen. Anderzijds biedt Industrial Automation Integrators beveiligingskenmerken ten behoeve van authenticatie aan. DOCdata Media Group is a leading independent provider of supply chain management services and solutions to content owners: movie, audio, multimedia and software publishers in Europe. DOCdata E-commerce Fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution for amongst others internet shops, music and film companies, retail chains and hard- and software companies, predominantly for the European market. In addition, related IT solutions are offered. Industrial Automation Integrators currently designs and builds production systems utilising optical and laser technology for application in amongst others document security systems for high security printers and equipment for processing of packaging materials. Industrial Automation Integrators also provides security features for authentication. Supply Chain Management Services for publishers of: Audio Software Multimedia Film Order fulfillment services to: E-commerce companies Retail Chains Hard- en software companies Film companies Optical and laser equipment for: Document security Packaging Motion Picture Subtitling Media Group DOCdata Media Services E-commerce Fulfillment Industrial Automation Integrators DOCdata N.V. DOCdata Jaarverslag

12

13 Media Groep Media Group Deze bedrijfsactiviteit bestaat voornamelijk uit de fabricage van CD s, CD-ROM s en DVD s (Audio, ROM en Video) ten behoeve van uitgevers. Via haar werkmaatschappijen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk levert DOCdata aan uitgevers authoring, (pre)productie, kopieerbeveiliging, verpakking, ontwerp en andere toegevoegde waarde diensten. Onze klanten zijn hoofdzakelijk onafhankelijke muziek-, games- en filmmaatschappijen, gespecialiseerde softwareontwikkelaars en leveranciers van digitale informatie. Daarnaast levert DOCdata productiecapaciteit aan grote film- en muziekuitgevers indien zij zelf met hun eigen capaciteit niet aan de vraag kunnen voldoen. DOCdata is in staat op korte termijn te voorzien in CD- en DVD-productieservices en hieraan gerelateerde diensten. Dit stelt onze klanten in staat te voldoen aan de wisselende vraag van de consument. De vier landenorganisaties binnen de Media Groep bevinden zich in belangrijke pre-recorded mediamarkten en hebben een gezamenlijke productiecapaciteit van meer dan een half miljoen discs per dag. The Media Group s business consists predominantly of manufacturing of CDs, CD-ROMs and DVDs (Audio, ROM and Video) for content owners. Through its operating companies in the Netherlands, France, Germany and the United Kingdom, DOCdata provides authoring, media manufacturing, copy protection, product fulfillment and other valueadded services to content owners. The content owners are principally independent film and record companies and record labels, games and specialised software developers, and digital information suppliers. In addition, DOCdata supplies manufacturing capacity to major film and record companies when their own capacity cannot meet the demand. DOCdata s ability to provide the full range of high quality CD and DVD production and related value-added services at short notice enables its customers to satisfy shifting consumer demands for their products. Media Group s four country business units are located in its principal geographic markets and have an aggregate average daily production capacity of more than half a million discs. Software services like DVD and CD pre-mastering, CD extra design and copy protection. Mastering of CD, CD-ROM and DVD 5, 9 and 10. Production and standard packaging of all CD, DVD, cassette and diskette formats. Supplying all other data-, sound-, movie- and multimedia-carriers. Product fulfillment. Complex packaging, product assembly. Order fulfillment. Warehousing, order picking, packing and personalised shipment to wholesalers and retailers. Financial services. Invoicing and credit control to professionals. Invoicing and payment handling for customers. Media and Supply Chain Management for Content Owners DOCdata Jaarverslag

14

15 E-commerce Fulfillment E-commerce Fulfillment DOCdata s e-commerce fulfillment activiteit houdt zich bezig met fijnmazige logistiek en gepersonaliseerde distributie. De aangeboden diensten omvatten onder meer inkoop, ontvangst en opslag, orderpikken, sorteren, personaliseren, verpakken, verzenden, facturering en het ondersteunen van betalingen. Het fulfillment centrum in Waalwijk, Nederland, kan goederen als kleine elektronische apparatuur, boeken, CD s, DVD s, videobanden, software, spelletjes, premiums en aanverwante producten verwerken voor e-commerce bedrijven, detailhandel en direct marketing bedrijven. De orders worden voornamelijk binnen Europa verzonden. Vele bedrijven hebben een logistieke partner nodig die een groot aantal kleine orders snel en efficiënt kan verwerken. De IT-systemen van DOCdata maken het proces volledig transparant voor haar klanten. DOCdata beschikt over een geautomatiseerd sorteersysteem dat per dag meer dan zendingen aan individuele consumenten kan verwerken. DOCdata s e-commerce fulfillment business specialises in fine meshed logistics and personalised distribution. Services offered include procurement, allocation, picking, sorting, warehousing, personalisation, packing, shipping, invoicing and support of collection. The fulfillment centre in Waalwijk, the Netherlands, processes goods like small electronic equipment, books, CDs, DVDs, videotapes, software, games, premiums and related products for e-commerce, retail and direct marketing companies. Orders are shipped predominantly in Europe. Many companies require a logistics partner capable of handling a large amount of small orders in a fast and efficient way. DOCdata s IT systems make the fulfillment process fully transparent for its customers. DOCdata has an automated sorting system, which is able to process more than 20,000 shipments to individual consumers per day. Converting virtual orders to physical deliveries DOCdata Jaarverslag

16

17 Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators Industrial Automation Integrators (IAI) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van productiesystemen gebaseerd op optische- en lasertechnologie voor een breed spectrum aan industriële gebruikers. IAI concentreert zich op drie belangrijke aandachtsgebieden: documentbeveiliging, ondertiteling van films en bewerkingsprocessen voor verpakkingsmateriaal. In aanvulling daarop is IAI actief als partner in gevallen waar specifieke kennis van klanten kan worden gecombineerd met de eigen expertise van IAI op het gebied van optische- en lasertechnologie. Industrial Automation Integrators (IAI) is specialised in design and building of production systems utilising optical and laser technology for a broad spectrum of industrial users. IAI focuses on three major areas: Document Security, Motion Picture Subtitling and Processing of Packaging Materials. In addition, IAI is active in co-makership arrangements in which the specific customer s know how is combined with our own expertise in laser and optical technology. Beveiliging IAI brengt documentbeveiliging naar een hoger niveau met innovatieve antifraude maatregelen gebaseerd op lasertechnologie. Voor internationaal opererende veiligheidsdrukkers, financiële instellingen en overheidsinstellingen ontwikkelt IAI documentbeveiligingsconcepten die zijn gebaseerd op de kracht van lasertechnologie. De natuurkundige eigenschappen van een laserstraal maken perforatie en/of gravering mogelijk die duidelijk te onderscheiden zijn van allerlei soorten mechanisch aangebrachte perforatie en/of gravering. De beveiligingskenmerken van IAI zijn eerstelijns kenmerken, die met behulp van slechts het blote oog zijn te verifiëren. Security IAI takes document security into a new age with anti-fraud innovation based on laser technology. For international operating security printers, financial institutions and government authorities, IAI created document security concepts based on the power of laser technology. The physical characteristics of a laser beam enable a perforation and/or engravure, which are clearly distinguishable from the mechanically punched or etched variety. IAI s security features are first line features, which are easy to check with only the help of the naked eye. Ondertiteling IAI levert volledig geautomatiseerde laserondertitelingsystemen ten behoeve van de filmindustrie. Subtitling IAI provides fully automated Laser Subtitling Systems to the motion picture industry. Verpakkingen IAI heeft in nauwe samenwerking met de belangrijkste fabrikanten van verpakkingen, en door gebruik te maken van een nieuwe geavanceerde lasertechnologie, systemen ontwikkeld voor Easy Opening by Laser voor de verpakkingsindustrie. Door toepassing van de kracht van lasertechnologie kunnen ontwerpers en bewerkers van verpakkingsmaterialen het openen van een verpakking zo makkelijk maken als het omslaan van een bladzijde, zonder dat dit afbreuk doet aan de bescherming van de inhoud daarvan. Packaging Working in close cooperation with major packaging companies and using a new advanced laser process, IAI developed systems for Easy Opening by Laser for the packaging industry. By applying the power of laser technology, packaging designers and converters can engineer an opening device that makes access to the contents as easy as turning a page without compromise to protection of the contained product. Nieuwe ontwikkelingen Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen werkt IAI intensief samen met opdrachtgevers zodat de verzamelde kennis en ervaring van beide partijen het systeemontwerp ten goede komen. Innovations In the design of new systems, IAI cooperates intensively with customers to make sure that the system design profits from the combined know how and experience of both parties. ImagePerf Verification at a glance DOCdata Jaarverslag

18 Raad van Commissarissen Supervisory Board Emiel van Veen Emiel F. van Veen, Voorzitter (Nederlander, 1939) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 1998, huidige termijn tot Voormalig vice-president van Koninklijke Numico N.V. Lid van de Raad van Commissarissen van Beter Bed Holding N.V. (vice-voorzitter), Blokker Holding B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Lid van de Adviescommissie Fondsenreglement van Euronext Amsterdam N.V. Bestuurslid van Stichting Administratiekantoor CSM. Emiel F. van Veen, Chairman (Dutch, 1939) Member of the Supervisory Board since 1998, current term until Former Vice President of Koninklijke Numico N.V. Member of the Supervisory Board of Beter Bed Holding N.V. (Vice Chairman), Blokker Holding B.V., Koninklijke Numico N.V. en Nabuurs Groep Haps B.V. Member of the Listing and Issuing Rules Advisory Committee of Euronext Amsterdam N.V. Member of the Board of Stichting Administratiekantoor CSM. Henk Knuvers Henk C.G.F. Knuvers (Nederlander, 1946) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Directeur trustbedrijf. Penningmeester van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs in de Vastgoedkunde. Henk C.G.F. Knuvers (Dutch, 1946) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Director trust company. Treasurer for the Foundation for Research and Education in Real Estate. 16 DOCdata Jaarverslag 2004

19 Koos de Vreeze Jacobus (Koos) A. de Vreeze (Nederlander, 1945) Lid van de Raad van Commissarissen sinds 2002, huidige termijn tot Algemeen directeur en aandeelhouder van Hermans Holding B.V. Lid van de Raad van Commissarissen van De Zeilvaart B.V. Directeur en aandeelhouder van Pro-Vision B.V. Jacobus (Koos) A. de Vreeze (Dutch, 1945) Member of the Supervisory Board since 2002, current term until Chief Executive Officer and shareholder of Hermans Holding B.V. Member of the Supervisory Board of De Zeilvaart B.V. Director and shareholder of Pro-Vision B.V. Directie Management Board Michiel Alting von Geusau Michiel F.P.M. Alting von Geusau (Nederlander, 1964) Chief Executive Officer Michiel F.P.M. Alting von Geusau (Dutch, 1964) Chief Executive Officer DOCdata Jaarverslag

20 Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Jaarrekening en dividendvoorstel De door de Directie opgestelde jaarrekening 2004 is door KPMG Accountants N.V. gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn door de Audit Commissie en de Raad van Commissarissen in de jaarlijkse bijeenkomst met de externe accountant en de Directie besproken. Wij hebben de jaarrekening 2004 van DOCdata N.V. goedgekeurd en wij adviseren de Algemene Vergadering van Aandeelhouders deze jaarrekening in overeenstemming met het voorstel van de Directie vast te stellen. Tevens adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het voorstel van de Directie te aanvaarden om een dividend van EUR 0,35 per gewoon aandeel vast te stellen. Verder verzoeken wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde bestuur en aan de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in De Raad van Commissarissen is tevreden met het in 2004 behaalde resultaat en dankt de Directie en het personeel van DOCdata voor hun inzet in 2004 die heeft geleid tot het gepresenteerde resultaat. Financial Statements and Dividend Proposal The financial statements of DOCdata N.V. for 2004, as prepared by the Management Board, have been audited by KPMG Accountants N.V., independent public auditors. The Audit Committee and the Supervisory Board have discussed in the annual meeting with the independent public auditors and the Management Board the outcome and findings of the independent audit. We have approved the financial statements of DOCdata N.V. for 2004 and we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt these financial statements in accordance with the proposal of the Management Board. Also, we recommend the General Meeting of Shareholders to adopt the Management Board s dividend proposal of EUR 0.35 per Ordinary Share. Furthermore, we request that the General Meeting of Shareholders discharges the Management Board for the management and the Supervisory Board for the supervision in The Supervisory Board is satisfied with the achieved result in 2004 and would like to thank the Management Board and personnel of DOCdata for their efforts in 2004, which have lead to the presented result. Samenstelling en beloning van de Raad van Commissarissen Leden van de Raad van Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. De Raad van Commissarissen streeft naar een adequate combinatie van kennis en ervaring onder zijn leden inzake de activiteiten van DOCdata. Daarom wordt gestreefd naar een gepast ervaringsniveau in de marktkennis, fabricage, financiële, fiscale, economische, technische, sociale en juridische aspecten. De Raad van Commissarissen bestaat momenteel (inclusief de Voorzitter) uit drie leden. Volgens het rooster van aftreden loopt de huidige zittingstermijn van de heer J.A. de Vreeze op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2005 af en loopt de huidige zittingstermijn van de heer H.C.G.F. Knuvers op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2006 af; de huidige zittingstermijn van vier jaar van de heer E.F. van Veen, als lid en als Voorzitter van de Raad van Commissarissen, loopt af op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Op 16 mei 2002 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om de beloning met ingang van het boekjaar 2002 voor een periode van zes jaar, derhalve tot en met boekjaar 2007, vast te stellen op een bedrag van EUR per jaar voor de leden van de Raad van Commissarissen en EUR per jaar voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Composition and remuneration of the Supervisory Board The General Meeting of Shareholders appoints members of the Supervisory Board. The Supervisory Board aims for an appropriate combination of knowledge and experience amongst its members in relation to the activities of DOCdata. Consequently the Board aims for an appropriate level of experience in market knowledge, manufacturing, financial, fiscal, economical, technical, social and legal aspects. The Supervisory Board currently consists (including the Chairman) of three members. According to the schedule for retirement by rotation, the present term of Mr. J.A. de Vreeze will end at the 2005 Annual General Meeting of Shareholders and the present term of Mr. H.C.G.F. Knuvers will end at the 2006 Annual General Meeting of Shareholders; the present term of four years of Mr. E.F. van Veen, both as Member and Chairman of the Supervisory Board, will end at the 2007 Annual General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders determines the remuneration of the members of the Supervisory Board. On May 16, 2002 the General Meeting of Shareholders has determined the remuneration for a period of six years, starting the financial year 2002 up till and including 2007, at an amount of EUR 14,000 per year for members of the Supervisory Board and EUR 16,500 per year for the Chairman of the Supervisory Board. 18 DOCdata Jaarverslag 2004

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Annual Report Jaarverslag. Annual Report/Jaarverslag 2002 DOCdata

Annual Report Jaarverslag. Annual Report/Jaarverslag 2002 DOCdata 2002 Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2002 DOCdata DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DOCdata N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag 11 mei 2006

DOCdata N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag 11 mei 2006 Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCdata N.V. Hotel Queen Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag Deze presentatie is beschikbaar via www.docdata.com. 1 Agenda 1 Opening 2 Verslag van de Directie

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 30 mei 2012 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com AGENDA 1. Opening

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 2 november 2006 P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt vandaag nadere gegevens bekend omtrent de voorgenomen acquisitie van Braywood Holdings Limited ten behoeve van de op

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2000 DOCdata. 2000 Annual Report. Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2000 DOCdata. 2000 Annual Report. Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2000 DOCdata 2000 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Helvoirtseweg 9 5261 CA Vught The Netherlands Phone +31 73 684 7000 Fax +31 73 684 0122 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 15 februari 2007 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht

De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht De meest frequente Engelse waarderingstermen toegelicht In publicaties betreffende waarderingen van ondernemingen worden we vaak geconfronteerd met diverse Engelse termen, al dan niet eenvoudig te plaatsen

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS PAPENDRECHT 13 MEI 2014 1 AGENDA 1 Opening 2 AGENDA 2 Discussion of the Annual Report of the Board of Management relating to the Company s affairs and management

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Te verspreiden op 29 juli 2008 U.S. Eastern Standard Time 01.30h. U.K. 06.30h. Continental Time 07.30h. DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Omzet stijgt

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Te verspreiden op donderdag 19 juli 2012 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Sterke groei omzet en winst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA. NCD Drs. Jean Gieskens AC CCM QT

Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA. NCD Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Hoe meet u echte groei? GROEIDILEMMA NCD 2017 - Drs. Jean Gieskens AC CCM QT Inhoud Groei en Stakeholders 5-K Klassiek groeiperspectief: Omzet, bruto winst, EBITDA, EBIT, NE The Value Network / B2-UCR

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op 16 februari 2006 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt haar cijfers over het boekjaar 2005 bekend Nettoresultaat

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015

Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015 Te verspreiden op donderdag 16 juli 2015 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015 Omzet stijgt 11% tot 85 miljoen Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. DOCdata N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. DOCdata N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCdata N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag Deze presentatie is beschikbaar via www.docdata.com. 1 Agenda 1 Opening 2 Verslag van de Directie

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008

RSDB NV. Presentatie Jaarcijfers 2007. 20 maart 2008 RSDB NV Presentatie Jaarcijfers 2007 20 maart 2008 1 Agenda RSDB in 2007 Performance Business Lines Financiële uitkomsten 2007 Focus 2008 2 RSDB in 2007 3 RSDB in 2007 EBITDA 40,9 mln, Netto Resultaat

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink

SHAPING THE FUTURE. Risk reduction Jacob Nuesink Risk reduction Jacob Nuesink SHAPING THE FUTURE DEKRA Certification B.V., Meander 1051, 6825 MJ, Arnhem, The Netherlands Contact: Jacob (Jaap) Nuesink, jaap.nuesink@dekra.com; +31 (0)88 96 833 75 World

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

http://company.info/id/280340550000

http://company.info/id/280340550000 pagina 1 van 8 'Mavom' B.V. Main branch Address Route Organisation 'Mavom' B.V. Handelsweg 6 2404 CD ALPHEN AAN DEN RIJN P.O. Box 5 2400 AA ALPHEN AAN DEN RIJN The Netherlands tel: 0172-436361 fax: 0172-420310

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 15 juni 2011 (14.00 uur)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 15 juni 2011 (14.00 uur) Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang-Capelle) woensdag 15 juni 2011 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com Agenda 1. Opening

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Voorwoord. Mededelingen Aureus:

Voorwoord. Mededelingen Aureus: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Finance. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met M bestaat uit de verplichte literatuur van het hoofdboek. Dit

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Amersfoort, 2 maart 2007 Jaarresultaten 2006 Laurus N.V. Keerpunt voor Laurus ondanks verlies in 2006: solide basis voor de toekomst van Super de Boer gelegd Kernpunten 2006: nieuwe

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Business Intelligence Strategie @ Unilever

Business Intelligence Strategie @ Unilever Business Intelligence Strategie @ Unilever Ronald Stoppelenburg, Director IT Architecture, Unilever & Maurice Meijers, Associate, Tensor CIO Day Noordwijkerhout, 25 November 2008 Agenda Unilever Strategische

Nadere informatie

POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION. A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN

POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION. A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN POSITIONING OF Company Y IN THE MOBILE PAYMENT NETWORK TO LEAP AHEAD OF COMPETITION A Strategic Commercialisation Study DANIEL CITROEN The difficulty lies not in the new ideas, but in escaping from the

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013 Te verspreiden op donderdag 18 juli 2013 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DOCDATA N.V. Hotel NH Waalwijk Waalwijk (Sprang Capelle) donderdag 15 mei 2008 (14.00 uur) Deze presentatie is beschikbaar via www.docdatanv.com Agenda 1. Opening

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1 Benchmark VVT (inleiding) Adstrat heeft een interne benchmark uitgevoerd onder grotere VVT-organisaties om meer inzicht te krijgen in de financiële positie en verschillen in bedrijfsperformance De benchmark

Nadere informatie

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V.

Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. CORPORATE EVENT NOTICE: Kapitaalverhoging met voorkeurrecht tot inschrijving WERELDHAVE N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20141201_06101_EUR DATUM: 01/12/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM WERELDHAVE

Nadere informatie