E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven"

Transcriptie

1 E-dating Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven Binnen afzienbare termijn zullen, als het om energievoorziening gaat, de woorden betrouwbaar en betaalbaar synoniem zijn voor duurzaam, zo voorspellen Diederik Samsom en Rik Harmsen. Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen via innovaties en investeringen drastisch terug te schroeven is een goede afstemming tussen marktinvloeden en overheidsbemoeienis onontbeerlijk. Maar niet élke marktpartij is voor de Nederlandse publieke energiebedrijven een juiste kandidaat. diederik samsom & rik harmsen De voorgenomen verkoop, door gemeentelijke en provinciale overheden, van aandelen in de energiebedrijven Essent en nuon doet terecht veel stof opwaaien. Hoe is het afstoten van deze energiebedrijven te beoordelen in het licht van sociaal-democratische opvattingen over de manier waarop publieke belangen in de energievoorziening het beste worden gediend? Hoe verhoudt onze visie op de ordening van een Europese energiemarkt zich tot de snel veranderende realiteit van de wereldwijde handel in met name olie en gas? Hoe past een eventuele verkoop in het streven naar een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening? De afgelopen weken vlogen de argumenten, binnen en buiten de PvdA, over tafel. Aan de ene kant waren er die vonden dat nuon en Essent zo snel mogelijk verkocht moesten worden, Over de auteur Diederik Samsom is lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Rik Harmsen is beleidsmedewerker bij de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Noten zie pagina 29 omdat energiebedrijven moeten concurreren op een Europese markt waar overheden niets te zoeken hebben. Aan de andere kant van het spectrum stonden degenen die stelden dat energiebedrijven een zodanig vitale netwerkfunctie vervullen dat zij nooit buiten overheidscontrole mogen geraken en dus absoluut niet in private handen mogen vallen. Beide opvattingen zijn te kort door de bocht. Onze energievoorziening is gebaat bij een goede afstemming tussen marktinvloeden en overheidsbemoeienis. Marktpartijen zullen uit zichzelf geen robuuste, betrouwbare energievoorziening genereren, omdat hun streven naar winstmaximalisatie in bijna alle gevallen tot investeringen met een te korte tijdshorizon leidt. Overheden daarentegen zijn, ook al kiezen ze nadrukkelijk voor duurzaamheid, slecht in staat tot het organiseren van de innovatie en investeringskracht die nodig zijn om een nieuwe, toekomstbestendige energievoorziening dichterbij te brengen. Vernieuwing en verduurzaming zijn tot nu toe vrijwel volledig via private 25

2 26 partijen gelopen. De doorbraak op het gebied van windenergie kwam van het private bedrijf Vestas, zonne-energie werd pas een succes toen beursgenoteerde bedrijven zich ermee inlieten, Greenchoice brak in Nederland de energiemarkt voor groene stroom open en de snelst groeiende projectontwikkelaar op het gebied van duurzaamheid is ook in absolute termen niet nuon of Essent, maar E-concern. Samenwerking tussen markt en overheid is de enige route naar succes: alleen op die manier koppelen we de lange adem van de overheid aan het innovatievermogen van private partijen. De realiteit van vandaag de dag laat zien waar eenzijdigheid toe kan leiden. In diverse landen is het de overheid die alle energievoorzieningen regisseert en uitvoert: de stroom is er viezer en valt er vaker uit dan bij ons. In landen waar op de energiemarkten alleen private partijen actief zijn, is de stroom echter nog viezer en de levering nog onbetrouwbaarder. De Verenigde Staten zijn wat dat laatste betreft een afschrikwekkend voorbeeld. Met de vaststelling dat zowel overheid als marktpartijen een rol dienen te spelen in onze energievoorziening, is de discussie nog lang niet beslecht. Welke rollen zijn dat dan precies? En moet publiek eigendom in alle gevallen neerkomen op Nederlands eigendom? Meer concreet gaat het om vragen als: dijt met de verkoop van het (honderd procent) publieke Essent aan het (grotendeels) private rwe de macht van private partijen te ver uit? En krijgt met de verkoop van nuon aan het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall het buitenland een te grote invloed op de energievoorziening in ons land? Om die vragen te kunnen beantwoorden is een helder beeld nodig van wat wij met onze energievoorziening willen. Een vage bezweringsformule als dat wij een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening wensen helpt ons niet veel verder. Gegeven het feit dat de fossiele voorraden in de wereld in hoog tempo slinken, is een duurzame energievoorziening, goed beschouwd, het enige type energievoorziening dat op lange termijn ook nog betaalbaar en betrouwbaar is. Dat is wél een helder doel: in de komende decennia moeten we van een grotendeels op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening omschakelen naar een duurzame. In onze elektriciteitsvoorziening niet het enige, maar wel het belangrijkste onderdeel van onze totale energievoorziening moet het aandeel duurzame energie worden opgeschroefd van net iets meer dan 7% nu naar 100% rond het midden van deze eeuw. Dat is een opdracht zonder weerga. Een van de dingen die we moeten doen om dit doel te bereiken is de elektriciteitsmarkt herordenen en wel op zo n manier dat de kansen op transitie naar een duurzame energievoorziening worden gemaximaliseerd. splitsing Een dergelijke ordening begint bij de splitsing van alle energiebedrijven in een netwerkbedrijf dat de leidingen beheert en een productie- en leveringsbedrijf dat de centrales beheert en de stroom verhandelt. In Nederland werd al begin van deze eeuw besloten dat een dergelijke splitsing nodig was. Dat besluit was indertijd al even omstreden als de verkoopvoornemens nu zijn. De PvdA heeft er vooral bij monde van mijn voorganger op dit dossier, Ferd Crone altijd met verve voor gestreden. Daar waren minstens twee zeer goede redenen voor. Wie erkent dat de verduurzaming van de energiemarkt voor een substantieel deel via private partijen loopt, moet die partijen wel toegang geven tot het elektriciteitsnetwerk om de (schone) stroom bij klanten te kunnen afleveren. In een ongesplitste situatie is dit nauwelijks het geval, aangezien de beheerder van de kabels ook zelf producent is en er een belang bij heeft concurrenten weg te houden. Met regelgeving is dit deels te ondervangen, maar de enige echte oplossing is een splitsing tussen netbeheerder en producent. Een onafhankelijke netbeheerder kan gelijke toegang bieden aan iedereen. Een tweede goede reden voor splitsing was dat dit de enige manier was om de netwerken

3 de ruggengraat van de stroomvoorziening in publieke handen te houden. Begin deze eeuw stond zowel nuon als Essent in de etalage voor volledige verkoop, dus inclusief alle netwerken, aan private partijen. Afsplitsing van de netten was de enige manier om daar een stokje voor te steken. Andere wettelijke mogelijkheden waren er niet. Niet eigenaren van elektriciteitscentrales, maar grondstoffenbeheerders controleren onze energiezekerheid In vergelijking met andere landen was Nederland snel met de splitsing. Het doel daarvan was niet, zoals nogal eens wordt gesuggereerd, om de productie- en leveringsdelen vlot van de hand te kunnen doen. Op geen enkele manier is dat het logische gevolg van de splitsing die is doorgevoerd. Het ging destijds, zoals gezegd, om niets minder dan een reddingsoperatie om de netten in publieke handen te houden. Dat dat laatste belangrijk is, wordt bij alle discussies over de rolverdeling tussen markt en overheid door iedereen in Nederland wel onderschreven. De deplorabele staat van de elektriciteitsnetten in landen waar het anders geregeld is, zoals de Verenigde Staten, zegt voldoende. Nu de splitsing een feit is en zich kopers aandienen voor nuon en Essent, is de volgende vraag: wie beheert straks de centrales en wie verhandelt de stroom? Over dat laatste bestaat niet veel discussie: stroomhandelaren zijn veelal private partijen en dat is geen probleem. Het beheer van de centrales ligt veel gevoeliger. Om de stroomvoorziening zeker te stellen moeten de centrales in handen van de overheid blijven, vindt menig sociaal-democraat. Dat mag intuïtief juist lijken, bij nadere beschouwing blijkt de zaak ingewikkelder te liggen. Niet degene die de centrale beheert controleert de energiezekerheid, maar degene die de grondstoffen beheert. Naarmate de voorraden in Nederland afnemen, bevinden die grondstoffenbeheerders zich meer en meer in het buitenland. Terwijl op de centrale de nationale driekleur wappert, bepalen Algerijnse militairen of de Russische premier of die centrale draaien zal. Daar komt bij dat een oriëntatie op onze eigen overheid te smal is, als het om onze stroomvoorziening gaat. Als er één vraagstuk is waarvan voor iedereen duidelijk is dat het niet op nationaal niveau moet worden aangepakt, maar minstens op Europees niveau, dan is het wel het energievraagstuk. Na een zeer aarzelende start begint de Europese Unie nu eindelijk werk te maken van de totstandbrenging van een gezamenlijke Europese energiemarkt. Dat komt zowel de leveringszekerheid op korte termijn (transportkabels tussen landen) als die op lange termijn (gezamenlijke investeringsprogramma s in bijvoorbeeld offshore windenergie) ten goede. In dit licht zou het merkwaardig zijn als nationale overheden zich bij het zoeken naar oplossingen voor hun energievraagstuk weer achter de landsgrenzen zouden terugtrekken. Voor een klein land als Nederland geldt dat des te sterker. verkoop Helaas hebben de publieke bedrijven nuon en Essent de afgelopen jaren bewezen niet bij machte te zijn om hun cruciale opdracht uit te voeren: het met spoed realiseren van een duurzame energievoorziening. Op papier zijn hun duurzame voornemens indrukwekkend een blik op hun websites zegt genoeg maar het concrete resultaat van al die full color ambitie is bedroevend. In 2007 produceerde nuon 3,4% van zijn stroom duurzaam. 1 Essent haalde 8,3%. 2 Beide bedrijven presteren op dit gebied al decennialang onder de maat en er is geen enkele aanwijzing dat dit zonder hulp van buitenaf op afzienbare termijn gaat veranderen. Het ontbreekt beide bedrijven op dit moment aan investeringskracht om de steeds groter worden- 27

4 28 de investeringen in duurzaam vermogen aan te kunnen. Bovendien hebben de aandeelhouders zich, zoals het overheden betaamt, van hun zeer voorzichtige kant getoond en wilde avonturen vermeden. Hoe verstandig dat ook lijkt, voor de ontwikkeling van duurzame energie, waarvoor het nemen van forse risico s een noodzakelijke voorwaarde is, is het funest. nuon en Essent moeten dus op zoek naar een partner. In het verleden werd nog wel eens gesteld dat ze samen moesten gaan, maar de genoemde cijfers tonen aan dat dit weinig meerwaarde zou opleveren. Essent vindt bij nuon niets wat het zelf niet heeft, en omgekeerd. Een fusie zou een nationale kampioen opleveren, dat zeker, maar dan wel een hele vieze. Kiezen voor een buitenlandse partner is een betere route. Een voorwaarde is wel dat met die partner de weg naar een schone energievoorziening met succes kan worden afgelegd. Waar Zweden zich ontwikkelt tot een belangrijke speler op de Europese elektriciteitsmarkt, wordt Nederland dat op de gasmarkt Het Duitse rwe heeft zijn oog op Essent laten vallen. Op dat bedrijf is nogal wat aan te merken. rwe is een grote speler op de energiemarkt, vooral in landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Hongarije. De totale elektriciteitsproductie van de onderneming lag in 2008 op een slordige 224 twh, twee keer de omvang van de hele Nederlandse stroommarkt. Die enorme productie werd grotendeels gerealiseerd in bruinkool- en kerncentrales. Slechts 2% ervan was duurzaam. 3 Intussen reiken de duurzame ambities niet verder dan 10% van de energieproductie in Een complicerende factor is dat rwe diverse grote hoogspanningsnetwerken beheert, waarvan niet duidelijk is of ze binnen afzienbare tijd worden afgesplitst. 4 Dat gegeven past niet bij een marktordening die maximaal vruchtbaar is voor duurzame energie voor de PvdA, zoals gezegd, een zwaarwegende factor. Het Zweedse Vattenfall wil graag met nuon samengaan. Vattenfall ( Waterval ) is groot geworden door de verkoop van energie opgewekt met waterkracht, maar het bedrijf heeft de afgelopen dertig jaar ook geïnvesteerd in kernenergie en kolencentrales, onder andere in Duitsland. Evengoed is Vattenfall, dat als staatsbedrijf al in een vroeg stadium op grote afstand van de overheid is geplaatst en gedwongen werd om de concurrentie aan te gaan met anderen op de Scandinavische stroommarkt, aanzienlijk groener dan rwe, dat groot werd in de weinig dynamische oligopolie van de Duitse markt. Het aandeel duurzame energie in Vattenfalls totale productie is 24%. Belangrijker nog is dat de ambities hoog zijn: de Zweden willen in % van de stroomproductie co2-vrij hebben en in %. 5 Het hoogspanningsnetwerk van Vattenfall in Zweden is al afgesplitst en het bedrijf heeft aangegeven dit ook in Duitsland te gaan doen. Waar de potentiële partner van nuon dus bijdraagt aan de versterking van duurzame ambities, doet die van Essent dat niet. Dat kan natuurlijk veranderen, maar om daar invloed op te kunnen uitoefenen is het nodig dat niet alle aandelen in één keer over de toonbank worden geschoven. En daar ligt het andere, cruciale, verschil tussen de verkoopstrategieën van nuon en Essent. Waar nuon de eerste zes jaar na de verkoop een vinger in de pap houdt en over juridische mogelijkheden beschikt om de strategie van het gezamenlijke bedrijf bij te sturen, verkoopt Essent alle aandelen ineens. Uiteraard worden daar afspraken over investeringen bij gemaakt, maar die zijn na de verkoop op geen enkele manier af te dwingen. Overigens is ook de verkoopstrategie van nuon niet optimaal. Het ware beter geweest wanneer nu alleen tot minderheidsprivatisering was besloten, om op een later tijdstip (over

5 zes jaar bijvoorbeeld) geheel vrij te zijn om een besluit te nemen over verdere verkoop. In dat geval was met de voorgenomen gedeeltelijke privatisering van Vattenfall op middellange termijn een prachtige situatie ontstaan van een publiek-privaat Zweeds-Nederlands bedrijf met een gezamenlijke duurzaamheidsstrategie. Nu laten we het na verloop van tijd aan de Zweden over. Daarmee raken we aan een bijzondere gevoeligheid rond deze verkoop. Straks zijn buitenlanders de baas over onze energievoorziening, is een veelgehoorde klacht. Dat is inderdaad een ongemakkelijk gevoel, dat zou worden weggenomen als nuon zou besluiten om niet alle aandelen te verkopen. Overigens zijn er bij dit ongemak wel twee kanttekeningen te plaatsen. Om te beginnen is het zo, we wezen er al op, dat als er te weinig in duurzaamheid wordt geïnvesteerd, het op termijn vooral Russische machthebbers en Arabische oliebaronnen zijn die over onze energievoorziening gaan. Juist de samenwerking met de Zweden kan dit voorkomen. Een tweede kanttekening betreft het feit dat zich op het gebied van de gasvoorziening juist een omgekeerde beweging aftekent: daar breidt de Nederlandse invloed zich uit. Onlangs kocht Gasunie, dat voor de volle honderd procent een staatsbedrijf is, een groot deel van het Duitse gasnet, mét toegang tot strategisch belangrijke aanvoerroutes. Kortom, waar Zweden zich ontwikkelt tot een belangrijke speler op de Europese elektriciteitsmarkt, wordt Nederland dat op de gasmarkt. geen uitverkoop Om een duurzame energievoorziening te kunnen realiseren moeten onze energiebedrijven op zoek naar internationale partners. Verkoop is een met risico s beladen stap. Behoedzaamheid blijft geboden energie is immers een strategisch goed, bovendien is de Europese energiemarkt nog niet uitgekristalliseerd maar duidelijk is wel dat de huidige ontwikkelingen, althans die rond nuon, niet de door tegenstanders van verkoop gebezigde krachtterm roekeloze uitverkoop van Nederlands belang rechtvaardigen. Van groot belang is een juiste partnerkeuze. nuon lijkt redelijk aan alle randvoorwaarden te voldoen, maar zou moeten inzetten op het behouden van voldoende zeggenschap, ook op de langere termijn. In het geval van Essent is er alle reden om de voorgenomen verkoop af te blazen en een verstandiger keuze te maken. De komende maanden nemen de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders hier via hun gemeenteraden en provinciale staten een definitief besluit over. Die verstandiger keuze is niet alles houden zoals het is. Onze Nederlandse energiebedrijven bleken de afgelopen vijftien jaar niet opgewassen tegen de grote uitdagingen waar het energievraagstuk ons voor stelt. Wie pleit voor handhaving van de status quo, heeft de plicht om aan volgende generaties uit te leggen waarom we niet zijn geslaagd in onze opdracht een duurzame energievoorziening te realiseren. Noten overessent/kennisbank/dos- siers/duurzame_energieke- ten/productie/index.jsp. 3 cms/mediablob/en/204612/ data/36071/annual-report PDF-Download-.pdf. 4 asp?pageid= Energie Nederland, jaargang 2009, nr. 4, p

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie