VERZONDEN 21 JAN. 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZONDEN 21 JAN. 2015"

Transcriptie

1 BERG E IJ K 'T HOF 'T LOO DE WEEBOSCH LUYKSGESTEL RIETHOVEN WESTERHOVEN VERZONDEN 21 JAN. 25 Uw kenmerk Ons kenmerk BO/HR Datum 20 januari 25 Behandeld door dhr. H. Roijmans Afdeling Beleid en Ontwikkeling 15UT0068 Geënte Betfe ŵ Aan de burgemeesters van de deelnemende gemeenten Veiligheidsregio Brabant Zuidoost Onderwerp 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO Geachte collega, In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost van 11 december 24 is bovenbedoeld onderwerp besproken. Uiteindelijk is een voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 25. Ik heb daarbij de kanttekening gemaakt dat ik een nadere financiële onderbouwing wens. Ik heb bij brief van 18 december 24, verzonden 22 december 24, aan de heer E, Grummels van de VRBZO een gefundeerde onderbouwing op de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen van alle gemeenten voor de jaren 25 tot en met 28 gevraagd. Die informatie is op 12 januari 25 per e- mail toegezonden en ambtelijk besproken met de heer Grummels. Daarna is deze op 20 januari 25 besproken in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft besloten de gemeenteraad te adviseren gebruik te maken van zijn recht om, voordat definitieve vaststelling van de 1 e begrotingswijziging plaatsvindt (AB VRBZO 26 maart 25), hierop een zienswijze in te dienen. Gelet op mijn kritische houding in de hierboven genoemde vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRBZO vind ik het gepast dat ik u, voordat het collegevoorstel wordt behandeld in de vergadering van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 5 februari 25 respectievelijk de gemeenteraad van 26 februari 25, u daarvan op de hoogte breng. Ik ben van mening dat de zienswijze steekhoudende argumenten bevat om af te wijken van de door de VRBZO voorgestelde wijze van financiering. In bijlage bij deze brief treft u aan het raadsvoorstel, concept raadsbesluit en de concept brief met bijlage waarin de voorgestelde zienswijze is verwoord. Mocht je naar aanleiding van deze brief nog vragen en/ of opmerkingen hebben dan kun je contact met mij opnemen. Met vriendelijke groeten, De burgemeester van Bergeijk, M. vļawae Vondervoort Bezoekawes^Bufgemeester Mágneestraat 1 : www/dbrgiijk.nl E: Postbus , 5570 GA Bergeijk T: KvK: F: t

2 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d 26 februari 25 Agendanr.: Afdeling Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder Burgemeester H.G.M. van de Vondervoort Onderwerp Toekomstvisie Brandweerzorg en 1 e Begrotingswijziging 25 VRBZO Betreffend onderdeel programmabegroting Integrale Veiligheid en Handhaving 1. Inleiding Enkele jaren geleden heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) besloten om eerst te regionaliseren met versobering van management en beheer en pas na de regionalisering een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de brandweerzorg. Op 26 september 23 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht tot visieontwikkeling opgedragen aan de bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie Brandweerzorg. Centrale vraag voor deze bestuurlijke werkgroep was hoe de brandweerzorg er in de toekomst uit zou moeten zien, met als perspectief 28. Daarbij aangetekend dat het Algemeen Bestuur in 28 en ook in de aanloop daar naartoe tevens een betekenisvolle bezuiniging verwacht. In februari 24 heeft het Algemeen Bestuur dit bezuinigingsaspect nog eens stevig onderstreept. Parallel aan de bestuurlijke lijn werd door de ambtelijke organisatie, in werkgroepen, gewerkt aan toekomstbeelden voor de brandweer, toegespitst op incidentbestrijding, risicobeheersing en brandveilig leven. Deze twee 'sporen' - bestuurlijk en ambtelijk - zijn door de bestuurlijke werkgroep samengebracht, leidend tot de Toekomstvisie Brandweerzorg. 2. Voorstel Bijgevoegde concept brief met bijbehorende bijlage toezenden aan het bestuur van de VRBZO als zienswijze op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de VRBZO om in te stemmen met het Eindrapport Toekomstvisie Brandweer zorg en met de 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO. 3. Argumenten Met het vaststellen van de Toekomstvisie Brandweerzorg stelt het bestuur het zorgniveau vast en hoe de brandweerzorg er uit moet zien met als perspectief De toekomstvisie is goed onderbouwd De toekomstvisie is in overleg met de VRBZO opgesteld door een bestuurlijke werkgroep en is in concept getoetst bij de gemeenteraden, de ondernemingsraad van de VRBZO en het management van de VRBZO. De vragen die naar voren zijn gekomen uit de consultatieronde hebben geleid tot enkele aanpassingen. 1.2 Met deze toekomstvisie wordt de fysieke veiligheid in de gemeente Bergeijk geborgd. De brandweerzorg wordt geïnnoveerd en de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid wordt waar mogelijk meer bij ondernemers, instellingen en zelfredzame burgers teruggelegd. Met de uitwerking van deze visie is en blijft de basis brandweerzorg verantwoord voor de gemeente. Voor incidentbestrijding wordt gekozen voor een fijnmazige spreiding van posten. Er worden in het voorstel geen posten opgeheven. Het bestaansrecht van de beide brandweerposten, de kazerne te Bergeijk en de kazerne te Luyksgestel, is door deze uitspraak gegarandeerd. Toekomstvisie Brandweerzorg 11 e begrotingswijziging 25 VRBZO 1

3 Raadsvoorstel c, Geënte BeïŬ ' e 1.3 In preventieve zin, het voorkomen van brand en ongevallen, verzorgt VRBZO basisvoorzieningen door middel van het project brandveilig leven. In de Toekomstvisie wordt voorgesteld om taken op het gebied van brandveilig leven onderdeel te laten zijn van het pakket met collectieve taken. In de voorliggende begrotingswijziging wordt er vanuit gegaan dat taken op het gebied van brandveilig leven onderdeel zijn van het pakket met collectieve taken. De uitvoering ligt primair bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. VRBZO kan daarbij ondersteunen. 4. Te stellen kaders Op grond van artikel 3a van de Wet veiligheidsregio's stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente betreffende de brandveiligheid en de werkwijze en kwaliteit van de brandweerzorg nastreeft. Op 11 december 24 heeft het Algemeen Bestuur VRBZO het voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met de Eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg. Tevens heeft het Algemeen Bestuur VRBZO het voorgenomen besluit genomen om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 25 waarin de plannen uit de Eindrapportage financieel worden vertaald. 5. Kanttekeningen Met de Toekomstvisie wordt het zorgniveau bepaald. Voor brandveilig leven verzorgt VRBZO basisvoorzieningen, de uitvoering ligt primair bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. VRBZO kan daarbij ondersteunen. Wat dit voor de gemeente zal gaan kosten aan inzeturen is op dit moment nog niet duidelijk. 6. s Ko ten en dekking De financiële effecten van de Toekomstvisie Brandweerzorg zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging 25 van de VRBZO. Aangezien deze begrotingswijziging leidt tot een wijziging van de gemeentelijke bijdragen, worden gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Op basis van de voorliggende 1 begrotingswijziging 25 van de VRBZO kan de bijdrage van de gemeente Bergeijk als volgt worden geraamd: e Omschriivina Gemeentelijke bijdrage (basis) C C ë C Raming begroting gemeente Bergeijk C C ë C Per saldo hogere bijdrage ê C C ë Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De primaire begroting 25 VRBZO geeft een bijdrage voor de gemeente Bergeijk van C Echter, in de primaire begroting 25 is geen rekening gehouden met verdeling conform "model Deurne". In mei 24 is in het Algemeen Bestuur van de VRBZO de gemeentelijke bijdrage gepresenteerd waarbij een verdeling is toegepast conform model Deurne. Voor gemeente Bergeijk is een bijdrage 25 gepresenteerd van C Echter, in deze berekening is geen rekening gehouden met indexering van 1,53 7o (over de totale begroting VRBZO C ) conform Kadernota 25 en met een C lagere bezuiniging voor de collectieve taak brandveilig leven. De financiële gevolgen van de indexering en het terugdraaien van de bezuiniging op de taak brandveilig leven is verwerkt in de 1 begrotingswijziging 25 VRBZO. Echter, de indexering en de taak brandveilig leven komen geheel ten laste van de zogenoemde "voordeelgemeenten". 0 e e Toekomstvisie Brandweerzorg 11 begrotingswijziging 25 VRBZO 2

4 Raadsvoorstel c, eente BeïŬ De reden die VRBZO hiervoor geeft is dat "nadeelgemeenten" in 25 (conform "verdeelmodel Deurne") een maximale stijging van 25 0 Zo mogen krijgen. Dit betekent letterlijk dat de "voordeelgemeenten" de lasten van indexering en brandveilig leven van de nadeelgemeenten betalen. Zienswijze Wij vinden dit niet acceptabel en niet uitlegbaar wanneer "verdeelmodel Deurne" op deze manier toegepast wordt. Gemeenten die in het verleden minder middelen besteed hebben aan brandweerzorg dan zij ontvingen uit het Gemeentefonds, worden nu gecompenseerd door gemeenten die de middelen uit het Gemeentefonds die bestemd waren voor brandweerzorg altijd aan dat product hebben besteed. Wij stellen dan ook voor de gemeenteraad hiertegen een zienswijze in te laten dienen, waarin wordt opgenomen het "verdeelmodel Deurne" toe te passen conform de situatie in mei 24. Dit betekent de lasten voor indexering 25 van 1,53 0 7o (over de totale begroting VRBZO C ) en de lasten voor brandveilig leven (ê ) niet verdelen conform "model Deurne", maar aan alle gemeenten toerekenen conform de sleutel Gemeentefonds (voor Bergeijk 2,33 0 zó). Reden hiervoor is dat alle gemeenten ingestemd hebben met de Kadernota 25 en het doorstrepen van de bezuiniging op brandveilig leven en dus ook de lasten daarvoor toebedeeld moeten krijgen. Dit leidt tot het volgende beeld voor de gemeente Bergeijk: Bijdrage conform verdeelmodel Deurne (mei 24) C Indexering 25 (C x 2,33 0 Zo) C Brandveilig leven (C x 2,33 0 Zo) C Totale bijdrage 25 gemeente Bergeijk C In de bijlage bij die zienswijze zullen de bijdragen voor alle gemeenten, doorgerekend bij toepassing van de door ons voorgestelde systematiek, worden opgenomen. Alternatieve dekking In 24 zijn de zogenaamde nadeel gemeenten (die in het verleden niet de volledige gelden uit het Gemeentefonds hebben ingezet voor brandweerzorg) tegemoet gekomen door het toenmalige tekort van ê eenmalig te onttrekken uit de algemene reserve. Wij hebben toen in onze zienswijze aangegeven dat de Algemene Reserve, welke collectief is opgebouwd, niet gebruikt zou moeten worden om slechts enkele gemeenten te compenseren. Indien niet gekozen wordt voor de door ons hierboven voorgestelde toerekening van de extra kosten aan alle gemeenten conform de sleutel Gemeentefonds kan gekozen worden voor een éénmalige onttrekking uit de Algemene Reserve. Alle gemeenten worden dan gelijk behandeld. Bovendien is een onttrekking van de Algemene Reserve acceptabel, gezien het positieve jaarrekeningresultaat wat op basis van de 2 e bestuursrapportage 24 VRBZO wordt verwacht. Wij stellen voor, indien niet gekozen wordt voor een toerekening naar alle gemeenten zoals hiervoor beschreven, de kosten van de lagere bezuiniging en indexering voor 25, in totaal ë te onttrekken uit de Algemene Reserve. De concept brief waarin de zienswijze is opgenomen met bijbehorende bijlage zijn bij dit raadsvoorstel gevoegd. 7. Draagvlak en communicatie De gemeenteraad zal via een zienswijze zijn standpunt ten aanzien van het de Eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg en 1 e begrotingswijziging 25 kenbaar maken aan de Veiligheidsregio. Toekomstvisie Brandweerzorg 11 e begrotingswijziging 25 VRBZO 3

5 Raadsvoorstel Geënte BetŴ ŵ 8. Procedures, planning, uitvoering De zienswijze van de gemeenteraad dient uiterlijk 6 maart 25 bekend te worden gemaakt aan het bestuur van de Veiligheidsregio. Definitieve vaststelling van de Toekomstvisie Brandweerzorg en 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO staan gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 26 maart Samenwerking en relaties De Veiligheidsregio zal worden verzocht de zienswijze ter kennis te brengen van de andere regio gemeenten. 10. Evaluatie De reactie van de Veiligheidsregio op de ingediende zienswijze wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad. 11. Bijlagen bij voorstel Ontwerp besluit, concept brief met zienswijze en daarbij behorende bijlage. 12. Bijlagen ter inzage a. Aanbiedingsbrief Toekomstvisie Brandweerzorg d.d. 18 december 24; b. Eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg d.d. 11 december 24; c. 1 e Begrotingswijziging 25 VRBZO.; d. Adviesnota burgemeester en wethouders inzake Toekomstvisie Brandweerzorg en 1 e Begrotingswijziging 25 VRBZO d.d. 20 januari Advies Raadscommissie De commissie ABZ heeft in haar vergadering d.d. 05 februari 25 geadviseerd... Wordt ingevuld door Griffier Burgemeester en wethouders van Bergeijk, W.A.C.M. Wouters Secretaris H.G.M. van de Vondervoort Burgemeester Toekomstvisie Brandweerzorg 11 e begrotingswijziging 25 VRBZO 4

6 Raadsbesluit ^ente Beïŭ Raadsvergadering 26 februari 25 Agendanr. ^n te vullen door griffier Onderwerp Toekomstvisie Brandweerzorg en 1 e Begrotingswijziging 25 VRBZO De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 januari 25; gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 5 februari 25. besluit: Bijgevoegde concept brief met bijbehorende bijlage toezenden aan het bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost als zienswijze op het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur van de VRBZO om in te stemmen met het Eindrapport Toekomstvisie Brandweer zorg en met de 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 26 februari 25. De gemeenteraad, J.M. van Dongen-Hermans Griffier H.G.M. van de Vondervoort Voorzitter Besluit zienswijze Dekkingsplan 24 VRBZO 1

7 BERGEIJK 'T HOF 'T LOO DE WEEBOSCH LUYKSGEST EI- RIETHOVEN WESTERHOVEN TG«EÌÉNÉSt( IN EUROPE 9 Geënte Betft ex ^ v c, Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Behandeld door Afdeling 14.U februari 25 Dhr. H. Roijmans Beleid en Ontwikkeling Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost T.a.v. Dagelijks Bestuur Postbus AE EINDHOVEN Onderwerp Zienswijze Toekomstvisie Brandweerzorg en 1e begrotingswijziging 25 VRBZO. Geacht bestuur, Inleiding Bij brief van 18 december 24 heeft u ons er van in kennis gesteld dat het Algemeen Bestuur van de VRBZO in haar vergadering van 11 december 24 het voorgenomen besluit heeft genomen om in te stemmen met de Eindrapportage Toekomstvisie Brandweerzorg en de daarin voorgestelde maatregelen. Tevens hebt u in die brief aangegeven dat het Algemeen Bestuur het voorgenomen besluit heeft genomen om in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 25 waarin de plannen uit de Eindrapportage financieel worden vertaald. U geeft aan dat alvorens definitieve vaststelling van de Eindrapportage en de 1 e begrotingswijziging 25 kan plaatsvinden het gewenst is de zienswijzen van de gemeenteraden te vernemen. Wij hebben het Eindrapport Toekomstvisie Brandweerzorg en de 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO besproken in onze vergadering van 26 februari 25 en geven daarop onderstaande reactie. Toekomstvisie Brandweerzorg Wij kunnen ons vinden in de Toekomstvisie Brandweerzorg en de daarin voorgestelde maatregelen. 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO Wij dienen daarop onderstaande zienswijze in. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De primaire begroting 25 VRBZO geeft een bijdrage voor de gemeente Bergeijk van *E Echter, in de primaire begroting 25 is geen rekening gehouden met verdeling conform "model Deurne". In mei 24 is in het Algemeen Bestuur van de VRBZO de gemeentelijke bijdrage gepresenteerd waarbij een verdeling is toegepast conform model Deurne. Voor gemeente Bergeijk is een bijdrage 25 gepresenteerd van C Echter, in deze berekening is geen rekening gehouden met indexering van 1,53 0 7o (over de totale begroting VRBZO ë ) conform Kadernota 25 en met een C lagere bezuiniging voor de collectieve taak brandveilig leven. De financiële gevolgen van de indexering en het terugdraaien van de bezuiniging op de taak brandveilig leven is verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO. Echter, de indexering en de taak brandveilig leven komen geheel ten laste van de zogenoemde "voordeelgemeenten". De reden die VRBZO hiervoor geeft is dat "nadeelgemeenten" in 25 (conform "verdeelmodel Deurne") een maximale stijging van o mogen krijgen. Dit betekent letterlijk dat de "voordeelgemeenten" de lasten van indexering en brandveilig leven van de nadeelgemeenten betalen. Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, I: E: Postbus , 5570 GA Bergeijk T: KvK: F: van 2

8 Zienswijze Voor gemeente Bergeijk is het niet acceptabel en niet uitlegbaar wanneer "verdeelmodel Deurne" op deze manier toegepast wordt. Gemeenten die in het verleden minder middelen besteed hebben aan brandweerzorg dan zij ontvingen uit het Gemeentefonds, worden nu gecompenseerd door gemeenten die de middelen uit het Gemeentefonds die bestemd waren voor brandweerzorg altijd aan dat product hebben besteed. Wij, gemeenteraad van Bergeijk, stellen dan ook voor het "verdeelmodel Deurne" toe te passen conform de situatie in mei 24. Dit betekent de lasten voor indexering 25 van 1,53 0 7o (over de totale begroting VRBZO C ) en de lasten voor brandveilig leven (C ) niet verdelen conform "model Deurne", maar aan alle gemeenten toerekenen conform de sleutel Gemeentefonds (voor Bergeijk 2,33 0 /)). Reden hiervoor is dat alle gemeenten ingestemd hebben met de Kadernota 25 en het doorstrepen van de bezuiniging op brandveilig leven en dus ook de lasten daarvoor toebedeeld moeten krijgen. Dit leidt tot het volgende beeld voor de gemeente Bergeijk: Bijdrage conform verdeelmodel Deurne (mei 24) C Indexering 25 (« x2,33 0 7o) C Brandveilig leven (ë x 2,33 ū Zo) ë Totale bijdrage 25 gemeente Bergeijk C In de bij deze zienswijze behorende bijlage zijn de bijdragen voor alle gemeenten doorgerekend bij toepassing van de door ons voorgestelde systematiek. Alternatieve dekking In 24 zijn de zogenaamde nadeel gemeenten (die in het verleden niet de volledige gelden uit het Gemeentefonds hebben ingezet voor brandweerzorg) tegemoet gekomen door het toenmalige tekort van ë eenmalig te onttrekken uit de algemene reserve. Wij hebben toen in onze zienswijze aangegeven dat de Algemene Reserve, welke collectief is opgebouwd, niet gebruikt zou moeten worden om slechts enkele gemeenten te compenseren. Indien niet gekozen wordt voor de door ons hierboven voorgestelde toerekening van de extra kosten aan alle gemeenten conform de sleutel Gemeentefonds kan gekozen worden voor een éénmalige onttrekking uit de Algemene Reserve. Alle gemeenten worden dan gelijk behandeld. Bovendien is een onttrekking van de Algemene Reserve acceptabel, gezien het positieve jaarrekeningresultaat wat op basis van de 2 e bestuursrapportage 24 VRBZO wordt verwacht. Wij stellen voor, indien niet gekozen wordt voor een toerekening naar alle gemeenten zoals hiervoor beschreven, de kosten van de lagere bezuiniging en indexering voor 25, in totaal ë te onttrekken uit de Algemene Reserve. Wij verzoeken u deze zienswijze tijdig voor de behandeling van de Toekomstvisie Brandweerzorg en 1 e begrotingswijziging 25 VRBZO in het Algemeen Bestuur (26 maart 25) ter kennis te brengen van de deelnemende gemeenten. Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/ of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw S. van Avendonk via ons algemene telefoonnummer: Hoogachtend, De gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, Namens deze, J.M. van Dongen-Hermans Griffier H.G.M. van de Vondervoort Voorzitter Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1, Postbus , 5570 GA Bergeijk T: van 2 I: E: KvK: F:

9 I ļ Bijdrage 25 cf voorgeste Ide methode Bergeijk Iveilig leven obv sleutel GF UP UP UP UP UP iip UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP V Brant UP Up UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP O) TJ O.c 0) E o 00 c O O > E I c o o IN c 00 ro -D c CD E cu c "Ōj -a c > ing obv sleutel GF Indexer îutel GF w Bijdrage 25 cf AB mei Up UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP UP Asten ss o * co" Bergeijk Best Bladel ID lo Cranendonck 5Ï co" Deurne r» CM Eersel r-~" Eindhoven to CM tf" Geldrop-Mierlo o- CM co" Gemert-Bakel Heeze-Leende d Helmond io Laarbeek 1^ ^ Nuenen c.a. CM m Oirschot Í cn CD Reusel-De Mierden Someren O cn Son en Breugel cn co" İ Valkenswaard s? in to in" Veldhoven Waaire %00'OOX Totaal

10 Gemeente Asten Postbus AG Asten Gemeente Bergeijk Postbus GA Bergeijk Gemeente Best Postbus AB Best Gemeente Bladel Postbus AA Bladel Gemeente Cranendonck Postbus AB Budel Gemeente Deurne Postbus AA Deurne Gemeente Eersel Postbus AA Eersel Gemeente Eindhoven Postbus RB Eindhoven Gemeente Geldrop-Mierlo Postbus GA Geldrop Gemeente Gemert-Bakel Postbus DA Gemert Gemeente Heeze-Leende Postbus GA Heeze Gemeente Helmond Postbus AZ Helmond Gemeente Laarbeek Postbus AD Beek en Donk Gemeente Nuenen Postbus GA Nuenen Gemeente Oirschot Postbus ZG Oirschot Gemeente Reusel-de Mierden Postbus AA Reusel Gemeente Someren Postbus AG Someren Gemeente Son en Breugel Postbus AA Son Gemeente Valkenswaard Postbus GA Valkenswaard Gemeente Veldhoven Postbus GA Veldhoven Gemeente Waalre Postbus GA Waalre

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht

1 Onderwerp Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht 2 O 1 4 -! s Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Begroting 2015 GGD ru Datum 19 mei 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting.

Op 15 april 2015 heeft RMN ons de ontwerpbegroting voor 2016 toegestuurd. RMN vraagt u uw mening te geven over de ontwerpbegroting. Nieuwegein 0 Gemeenteraad 2015-263 Onderwerp Begroting Reinigingsdienst Midden Nederland 2016. Datum 26 mei 2015 Raadsvoorstel kfdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. ng Peter W.M. Snoeren

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht.

Geen zienswijzen indienen tegen de jaarrekening 2014 van de Afvalverwijdering Utrecht. 20 15*356 Nieuwegein Gemeenteraad Onderwerp Jaarrekening Afvalverwijdering Utrecht 2014 Datum 25 augustus 2015 Raadsvoorstel Afdeling Duurzame Ontwikkeling Portefeuillehouder mr. j n g PeterW.M. Snoeren

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB

Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3. Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 412222 Raadsvergadering van 6 juni 2013 Agendanummer: 9.3 Onderwerp: Begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio MWB Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Notulen. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 7 oktober 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10

Notulen. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 7 oktober 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10 Notulen Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 7 oktober 2015 Locatie: GGD gebouw Eindhoven, Clausplein 10 Notulist: Pim Lamers Aanwezig: Margreet de Leeuw, gemeente Helmond, voorzitter Raf Daenen, gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pag. Adresgegevens Hermes... 2 Afwijkende dienstregeling... 3 Kalender... 4 Belangrijkste bestemmingen... 5 Tabellen...

Inhoudsopgave Pag. Adresgegevens Hermes... 2 Afwijkende dienstregeling... 3 Kalender... 4 Belangrijkste bestemmingen... 5 Tabellen... Inhoudsopgave Pag. Adresgegevens Hermes... 2 Afwijkende dienstregeling... 3 Kalender... 4 Belangrijkste bestemmingen... 5 Tabellen... 8 1 Adresgegevens Hermes Hoofdkantoor Bezoekadres: Postadres: Hermes

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008

Aan de Raad. Made, 3 mei 2007. Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Aan de Raad Made, 3 mei 2007 Raadsvergadering: 21 juni 2007 Nummer raadsnota: 9 Onderwerp: Ontwerpbegroting Veiligheidsregio 2008 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. G.L.C.M. de Kok Ambtelijke

Nadere informatie

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 30 juni 2009 B&W-besluit nr.: 09.0771

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 30 juni 2009 B&W-besluit nr.: 09.0771 RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 30 juni 2009 B&W-besluit nr.: 09.0771 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Erratum voorstel 09.0072 Treffen gemeenschappelijke regeling Shared Service

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik

Raadsvergadering. Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 8 mei 2014 14-035 Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik Aan de raad, Onderwerp Verbouwen brandweerkazerne Werkhoven

Nadere informatie

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858

GEMEENTE. i^oqyy^)('< ^'^ Ons kenmerk Q310/10.0032858 Gemeenteraad van Nijmegen GEMEENTE Ijmegen Aan de gemeenteraad van Nijmegen 6 i^oqyy^)('< ^'^ Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail Postadres

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

. y-,,ŷ. G E M E E N T E B O R N E 5-1. Z c, ĩ Q Iclcccrd. Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013.

. y-,,ŷ. G E M E E N T E B O R N E 5-1. Z c, ĩ Q Iclcccrd. Wijzigen van de programmabegroting 2013-2016 middels verzamelbesluit februari 2013. . y-,,ŷ. G E M E E N T E B R N E 5-1. Z, ĩ Q Ilrd WìWļW Raadsvoorstel aoord voor KSDW geving aarai raadsvergadering 14-3-213 bespreken atwij/sn agendapunt eerst rspport nummer 13INT331 onderwerp Wijzigen

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 februari 2014 14-005 Onderwerp Definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelastingen 2014 en wijziging vrijstellingsartikel Verordening onroerende zaakbelastingen

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen

Advies: Akkoord te gaan met de in bijgevoegde brief aangegeven technische wijzigingen en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: G. Kraaijkamp Tel.nr.: 0620094919 Nummer: 14A.00445 Datum: 27 mei 2014 Team: Onderwijs, Welzijn & Zorg Tekenstukken: Ja Persoverleg:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad,

SST*** Aan de gemeenteraden in Zeeland. Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging 2013. Geachte gemeenteraad, Aan de gemeenteraden in Zeeland SST*** 12.017097 li li Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Brandweerzorg Geneeskundige Hulpverlenings gs- organisatie in de Regio (GHOR) Onderwerp: Ontwerp-l e begrotingswijziging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Status Besluitvormend Voorstel 1. Het verzoek tot openbaarmaking van gegevens met betrekking tot het instellen van een vuurwerkverbod

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 4 mei 2010 Vergaderdatum: 1 juni 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 1 juni 2010 Uiterste datum raad: 29 juni 2010 Naam opsteller: Martijn Groenestein Naam afdeling/team:

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Stad Kerkrade, 16 juni 2008 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 08it00246. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 08Rb025 inzake het beschikbaar stellen van de

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs

Aan de Raad. Made, 18 maart 2010. onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Aan de Raad Made, 18 maart 2010 Raadsvergadering: 15 april 2010 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: onderzoek naar verzelfstandiging openbaar onderwijs Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011

Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Besluitenlijst van de collegevergadering d.d. 24 mei 2011 Aanwezig: Drs. J.H. Mans burgemeester Mr. A. Grootenboer-Dubbelman wethouder L.M. Koevoets wethouder Drs. F.P Fakkers wethouder C. Punt wethouder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college.

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van plannen van het college. Riedsútstel Ried : 16 april 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 3 april 2014 Agindapunt : 9 Portefúljehâlder : J. Lammers Amtner : T.A. Rijpkema Taheakke : -

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Richtlijn begrotingswijzigingen

Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen Richtlijn begrotingswijzigingen... 1 Inleiding... 1 Wanneer vindt een aanpassing van de programmabegroting plaats... 1 Procesgang begrotingswijziging... 1 Procesbeschrijving

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP

COLLEGEBESLUITEN D.D. 29-04-2014 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B01.OOT Agenda bestuurlijk overleg WBP B02.OOT Voorstel uitwijk en bijstand samen met Dongen en Loon op Zand Ongeveer 3 x per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente Waalwijk en het

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Dit voorstel betreft invoering van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de BUCH gemeenten over het jaar 2015.

Dit voorstel betreft invoering van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de BUCH gemeenten over het jaar 2015. Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 06-038 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Eric de Nijs Informatie op te vragen bij : Eric de Nijs Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer : BB15.00273

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant

Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant Instemming gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Berekening

Nadere informatie

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24

B&W 9 EN 12 JUNI 2015, WEEK 24 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 2 juni 2015. P-Besluitenlijst week 24. 151 VB Uitwerken mogelijkheden pilot hennepteelt Bijgaande commissienotitie voorleggen aan raadscommissie F&B om

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

ARCH! E F 0 7 MEI 2012

ARCH! E F 0 7 MEI 2012 ARCH! E F raad d.d. 0 7 MEI 2012 gemeente Tubbergen o cfm. hesiui^n Aan de gemeenteraaifrkttl Vergadering: 7 mei 2012 7 aangehouden Nummer: 10A Tubbergen, 26 april 2012 Onderwerp: Principebesluit één brandweer

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel

15 juli 2013. Krimpen aan den IJssel Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 juli 2013. Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Plan van aanpak gefaseerde sanering asbest, brandveiligheid

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie