Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284"

Transcriptie

1 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern Het raamwerk van Geert Hofstede PDI of machtafstand IDV of individualisme MAS of masculiniteit UAI of onzekerheidsvermijding LTO of lange termijn gerichtheid Nieuwe ontwikkelingen: VSM Kritiek op het raamwerk van Hofstede Toepassing: cultuurdimensies en webdesign 264 Zelftoets 280 Terugkoppeling Uitwerking van de opgaven Antwoorden op de zelftoets 283 Literatuur

2 Leereenheid 8 Meten van cultuur Leereenheid 8 Meten van cultuur I N T R O D U C T I E Deze leereenheid behandelt een manier om cultuurverschillen te meten: het raamwerk van Geert Hofstede. Mensen uit andere landen, maar ook landgenoten uit een andere streek, in een andere beroepsgroep of uit een andere sociale klasse gedragen zich vaak anders dan wij zelf zouden doen. Wat ons scheidt is de cultuur waarin ieder van ons is opgegroeid en die ons met de paplepel is ingegoten. Het zijn vaak onbewuste waarden die maken dat men normaal vindt wat anderen slecht vinden, en vies wat voor anderen schoon is. De Nederlandse organisatiepsycholoog Geert Hofstede heeft een manier ontwikkeld om cultuurverschillen te meten. Aan de hand van een beperkt aantal dimensies karakteriseert hij culturen. Hofstede gaf in de tweede helft van de vorige eeuw wereldwijd managementcursussen voor IBM. Hij merkte dat dezelfde lesstof bij Franse managers totaal andere reacties uitlokte dan bij groepen managers uit de Angelsaksische landen. In het Verre Oosten verliepen de lessen weer anders. Hofstede slaagt erin om deze verschillen te verklaren aan de hand van zijn model. Maar hij verklaart meer dan de houding van cursisten. Aan de hand van de scores op zijn cultuurdimensies bespreekt hij onderwerpen als burgerzin, omgangsvormen of consumentengedrag. Zo kan hij verklaren waarom Italianen zo met merkkleding kunnen pronken terwijl Noord-Europeanen weliswaar kwaliteit en design waarderen, maar dat op een meer ingetogen manier doen. Het web is een mondiaal medium. Wanneer men mondiaal opereert is het belangrijk om zicht te hebben op het effect van cultuurverschillen in communicatie. Dat geldt zowel voor schriftelijke communicatie ( s) als voor communicatie via beeld en geluid (webdesign). Het raamwerk van Hofstede biedt daartoe concrete aanknopingspunten. In menig wereldwijd opererend Nederlands bedrijf (zoals Philips) liggen stukgelezen kopieën van Hofstedes boeken bij de designafdeling. In deze leereenheid behandelen wij het raamwerk van Hofstede, waarbij wij veel aandacht zullen besteden aan de toepassing van Hofstedes bevindingen in webdesign. 253

3 Open Universiteit Webcultuur LEERDOELEN Na het bestuderen van deze leereenheid wordt verwacht dat u een toelichting kunt geven bij het raamwerk van Hofstede als theoretisch kader om culturen te meten en te vergelijken de oorspronkelijke vijf culturele dimensies van Hofstede kunt noemen en beschrijven kritieken op het raamwerk van Hofstede kunt noemen websites kunt analyseren aan de hand van de culturele dimensies van Hofstede. Studeeraanwijzing De studielast van deze leereenheid is ongeveer 4 uur. L E E R K E R N 1 Het raamwerk van Geert Hofstede Weblink Wikipedia over Hofstede De cultuur waarin mensen opgroeien bepaalt volgens Geert Hofstede (zie weblink), emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, hoe zij denken, handelen en voelen. Hofstede gaf het boek Cultures and Organizations, dat hij samen met zijn zoon Gert-Jan schreef, de ondertitel: Software of the Mind. In de huidige open samenleving komt men vaker in aanraking met andersdenkenden dan vroeger. Het toegenomen gebruik van elektronische communicatiemiddelen heeft bovendien de afstanden verkleind. Wereldwijd communiceren is daarmee gemeengoed geworden. Hofstede waarschuwt voor misverstanden die kunnen optreden in de interculturele communicatie. Hij heeft een raamwerk ontwikkeld om cultuurverschillen in kaart te brengen en idealiter het risico op misverstanden te verkleinen. Ten opzichte van het moment waarop hij zijn raamwerk publiceerde, de jaren tachtig, heeft Hofstedes waarschuwing aan actualiteit gewonnen. Daar waar in de jaren tachtig voornamelijk werd gecommuniceerd met verre landen in het kader van zakelijk verkeer of familieverbanden, is het tegenwoordig niet ongewoon om zich via internet te verhouden met volstrekt onbekenden uit andere werelddelen. Weblink Videojug OPGAVE 8.1 Bijgaande weblink verwijst naar een filmpje van de online community Videojug. Het filmpje bespreekt stijlverschillen in het zakelijke verkeer tussen landen, maar ook tussen jongeren ( Gen X ) en ouderen ( baby boomers ). Het filmpje duurt ongeveer 4 minuten en is interessant, maar het is niet noodzakelijk het te bekijken om deze opgave te kunnen maken. Onderstaand fragment uit het filmpje vergelijkt conventies en stijlen van twee Duitstalige landen, Aziatische landen en de Verenigde Staten. De woorden German, Asian en American zijn in het fragment vervangen door (a), (b) en (c). Welk woord zou overeenkomen met welke letter? 254

4 Leereenheid 8 Meten van cultuur What is the general style in today s business world? Generally most is sent in sort of a warm greeting up front style. This can include just Ben to start rather than Dear Ben, and then into the message. Some people don t even have a closure at the end, they ll just sign their name or they ll just even put an abbreviation, such as T for Tim or Tom. This is the general style in today s business world. There are differences, though: The general business style of (a) people is that they tend to be verbose. In the (a) culture, the conversation has really moved onwards compared to some other cultures. This also applies to the way (a) people communicate in s: a bit long winded. The general business style in the (b) culture is more of a formal greeting in an . (b) people may type an addressed Dear Mr de Vries instead of just Ben to show the respect to that individual in an . This is different to those in the (a) culture, as they tend to be a little bit more informal, so their general business style might say just Ben. The general business style of the (c) culture tends to be brief, so the general business style may be interpreted by (a) counterparts as rude, but in fact that s just the way (c) people communicate. They re very short, concise and to the point in their general business style. Bron: Videojug Hofstede is onder meer werkzaam geweest bij IBM. Daar heeft hij zeer ruime ervaring opgedaan in het trainen van managers in interculturele settings. Het viel hem op dat in verschillende landen de managers anders reageerden op zijn lessen. De populatie van managers van de multinational bleek een goede steekproef te vormen voor empirisch onderzoek naar cultuurverschillen. De proefpersonen, gegroepeerd naar nationaliteiten, vertonen grote overeenkomsten het zijn dezelfde soort mensen met één belangrijk verschil: de (nationale) cultuur. Value Survey Module Hofstede heeft een vragenlijst ontwikkeld de Values Survey Module om te achterhalen welke onuitgesproken waarden ten grondslag liggen aan het handelen van mensen. Deze heeft hij voorgelegd aan managers van verschillende nationaliteiten. Op de antwoorden die hij heeft verzameld heeft hij factoranalyse toegepast, een techniek uit de statistiek die als doel heeft de variatie aan antwoorden te verklaren aan de hand van een beperkt aantal factoren of dimensies. Daaruit heeft hij een vijfdimensionaal model ontwikkeld. Het bepalen van de dimensies is een pragmatische keuze: de onderzoeker kiest de dimensies zo, dat zo min mogelijk informatie verloren gaat, de dimensies zoveel mogelijk van elkaar onafhankelijk zijn en er een hanteerbaar model ontstaat. De Values Survey Module (VSM) van Hofstede bestaat uit gesloten vragen (met meerkeuzeantwoorden), de weging die aan ieder antwoord is toegekend en formules om, gegeven de antwoorden van een groep, de scores op de dimensies te berekenen voor die groep. 255

5 Open Universiteit Webcultuur De VSM was oorspronkelijk zo opgezet dat de scores een bereik zouden hebben tussen 0 en 100. De VSM is geijkt door de enquête af te nemen bij de managers van IBM waar Geert Hofstede cursussen aan gaf. Het model is betrouwbaar gebleken: eenmaal bepaalde scores voor een land wijken nauwelijks af van nieuwe metingen. Later is de VSM afgenomen in andere groepen, en zijn er nieuwe landen aan het model toegevoegd. Toen is gebleken dat sommige landen op sommige dimensies hoger dan 100 scoren. Dimensies Hofstede De eerste versie van Hofstedes model om cultuurverschillen te meten was vierdimensionaal. De vier dimensies zijn: machtafstand (hoe belangrijk vindt men het om rekening te houden met maatschappelijke ongelijkheid?) individualisme (de verhouding tussen het belang van het individu en dat van de groep) masculiniteit (de wenselijkheid van een heldere rolverdeling tussen mannen en vrouwen) onzekerheidsvermijding (wordt onduidelijkheid spannend gevonden of gevaarlijk?). Later heeft Hofstede het model verfijnd, door een vijfde dimensie te definiëren: langetermijngerichtheid (richt men zich bij voorkeur op het belang in de nabije toekomst of in de verre toekomst?). Het model is nauwkeuriger geworden, maar heeft iets aan eenvoud ingeboet. De dimensies van Hofstede bleken (achteraf) overeen te komen met eerder gepubliceerde veronderstellingen uit de culturele antropologie, de sociologie en de psychologie over welke fundamentele vragen iedere samenleving moet beantwoorden. Het betreft collectieve waarden of meningen die aangeleerd zijn. Individuen zijn zich vaak niet eens bewust van dit aspect van hun handelen. Het is ook zeker niet zo dat alle individuen van een land dezelfde onuitgesproken meningen hebben, maar met behulp van onderzoek op grote groepen mensen kunnen deze collectieve waarden wel degelijk worden aangetoond. Nationale culturen worden volgens Hofstede gekenmerkt door hun score op deze vijf dimensies. In het Nederlandstalige boek Allemaal andersdenkenden (Hofstede en Hofstede, ) laten de auteurs zien hoe collectieve antwoorden op deze vijf fundamentele vragen een stempel drukken op de cultuur. Zij laten zien wat cultuurverschillen betekenen voor onze persoonlijkheid, ons gezinsleven, onze gezondheid, ons onderwijs, ons werk, onze houding ten opzichte van de overheid en voor de dingen waar we in geloven. Voorbeelden hiervan vindt u in de volgende paragrafen. Begin 2010 heeft Geert Hofstede afscheid genomen. Zijn zoon Gert-Jan, wetenschappelijk onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, zet het onderzoek voort. Weblink VSM94 U vindt diverse documenten van Hofstede, waaronder de manual VSM94 via de weblink. 256

6 Leereenheid 8 Meten van cultuur In deze leereenheid staan de volgende dimensies centraal: machtafstand of Power Distance Index (PDI) individualisme of Individuality (IDV) masculiniteit of Masculinity (MAS) onzekerheidsvermijding of Uncertainty Avoidance Index (UAI) langetermijngerichtheid Long-Term Orientation (LTO) In de volgende paragrafen zullen wij deze 5 dimensies uitgebreid bespreken. Weblink Film Hofstede U kunt kennismaken met Geert Hofstede via een filmpje. Daarin komt het begrip cultuur aan de orde (dat in leereenheid 7 is besproken) en ook de genoemde dimensies worden besproken. Het filmpje duurt ruim 30 minuten; zie de weblink. OPGAVE 8.2 Geen uitwerking Kies een Europees land waar u affiniteit mee hebt. Niet het land waar u zelf vandaan komt maar een ander land dat u goed kent; bijvoorbeeld uw favoriete vakantieland of een land waar u veel zaken mee doet. In tabel 8.1 vindt u de scores van de meeste Europese landen op vijf dimensies van Hofstede. Wat zijn de grootste overeenkomsten en de grootste verschillen tussen uw vaderland en het land dat u heeft gekozen? De betekenis van de gevonden overeenkomsten en verschillen kunt u lezen in de volgende paragrafen. TABEL 8.1 De score op de dimensie LTO ontbreekt vaak, omdat die later is toegevoegd. Bron: website Geert Hofstede, geerthofstede.nl Country PDI IDV MAS UAI LTO Austria Belgium Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Japan Luxembourg Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia South Korea Spain Sweden Switzerland United Kingdom USA

7 Open Universiteit Webcultuur 1.1 PDI OF MACHTAFSTAND Power Distance Index PDI Machtafstand Hofstede definieert de Power Distance Index (PDI) of machtafstand als de mate waarin de minder machtige leden van instituties of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is. Latijns-Amerikaanse en Arabische landen scoren hier hoog. Nederland en de Verenigde Staten scoren laag (respectievelijk 38 en 40). Machtafstand in het gezin en op school In een omgeving met een grote machtafstand wordt van kinderen verwacht dat zij gehoorzaam zijn aan hun ouders. Volwassenen blijven de mening van hun ouders als waardevol ervaren, ook als zij al op eigen benen staan. In een cultuur met een lage machtafstand wordt een kind meer als gelijke behandeld: hij mag ouders tegenspreken, er wordt met hem onderhandeld. Dit patroon wordt voortgezet in de onderwijssituatie. In culturen met hoge machtafstand worden leraren met respect behandeld. De leraar staat centraal in het leerproces, dat sterk is gepersonaliseerd. Vooral in het hoger onderwijs ziet men dat wat wordt overgedragen als de persoonlijke wijsheid van de docent. In culturen met lage machtafstand staat de leerling centraal in het leerproces. Leerlingen mogen tijdens de les ongevraagd vragen stellen. Het leerproces is onpersoonlijk; wat wordt overgedragen zijn waarheden of feiten, die bestaan onafhankelijk van de docent. Machtafstand in organisaties In culturen met lage machtafstanden vinden ondergeschikten en superieuren elkaar principieel gelijk. De ongelijkheid zit vooral in de rollen, die kunnen veranderen. Ondergeschikten verwachten te worden geraadpleegd voor belangrijke beslissingen. De ideale chef is een bekwame democraat. In culturen met een hogere machtafstand gaan de partijen uit van principiële ongelijkheid. Ondergeschikten verwachten dat hun wordt verteld wat zij moeten doen. De ideale chef is een vaderfiguur, een welwillende autocraat. OPGAVE 8.3 Veel managementtheorieën waaien over uit de Verenigde Staten. Zo ook Management By Objectives (MBO). Kern van deze methode is dat leidinggevende en ondergeschikte in onderling overleg afspraken maken over de doelen die de ondergeschikte nastreeft. Deze afspraken worden periodiek geëvalueerd en bijgesteld. In welke Europese landen zal deze methode waarschijnlijk beter aanslaan en in welke zijn meer problemen te verwachten? Motiveer uw antwoord aan de hand van de waarden voor dimensie PDI uit tabel

8 Leereenheid 8 Meten van cultuur 1.2 IDV OF INDIVIDUALISME Individualisme IDV Collectivisme De dimensie individualisme (IDV) geeft een voorkeur aan voor losse banden tussen de invididuen van een samenleving. Iedereen wordt geacht te zorgen voor zichzelf en zijn naaste familie. In een collectivistische samenleving horen individuen vanaf hun geboorte bij sterke, hechte groepen die hun bescherming bieden in ruil voor loyaliteit. In een individualistische samenleving is men verantwoordelijk voor eigen prestaties en gebreken. In een collectivistische samenleving heeft het individu baat bij het succes van de groep, en is hij (mede)verantwoordelijk voor het gedrag van de andere leden van de groep. Westerse landen, waaronder Nederland, scoren hoog op de dimensie individualisme. De laagste scores vindt men in Midden-Amerika en in Azië (Indonesië). Individualisme en collectivisme in gezin en familie In een collectivistische samenleving is het bewaren van de harmonie een grote deugd. Een directe confrontatie is onwenselijk: in geval van meningsverschillen is het beter om misschien te zeggen dan neen. In een individualistische samenleving is het juist een deugd om te zeggen wat je denkt, ook al leidt dat soms tot confrontatie. In een individualistische samenleving is schuld de emotie die past bij het overtreden van de regels. Het individu is schuldig. Collectivistische samenlevingen zijn schaamteculturen. Als iemand van de groep de regels heeft overtreden, zullen alle leden van de groep zich schamen. De schaamte rust daarbij vooral op het bekend worden van de overtreding, niet op de overtreding zelf. Gezichtsverlies Individualisme en collectivisme op het werk Een belangrijk begrip in collectivistische culturen is gezichtsverlies. Het individu maakt deel uit van een groep en deelt de sociale context met die groep. Zich conformeren aan de waarden van die groep is een deugd; degene die dat doet heeft gezicht of eer. In een individualistische samenleving is zelfrespect een soortgelijk begrip; het verschil tussen de twee is dat bij zelfrespect de optiek van het individu bepalend is. In een collectivistische samenleving zal een bedrijf eerder verwanten aannemen van een gerespecteerde werknemer. De werknemer heeft er belang bij om de reputatie van de familie te bewaken en zal zo nodig corrigerend optreden naar de jongere collega uit dezelfde clan. Hofstede vertelt van een jongeman uit Thailand die altijd te laat kwam. Het bedrijf schakelde een ouder familielid in als intermediair. Deze bracht de kritiek over en loste de zaak op; voor beide partijen kon gezichtsverlies worden voorkomen. 259

9 Open Universiteit Webcultuur OPGAVE 8.4 In Allemaal andersdenkenden (Hofstede en Hofstede, ) staat het verhaal van een zendeling in Indonesië die van zijn gemeente een onverwachte reactie kreeg toen hij een gelijkenis uit de Bijbel behandelde (Mattheüs 21:28-32): Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de eerste: Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde Ik wil niet, maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: Ja, vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Welke zoon kozen de Indonesische gelovigen en hoe motiveerden zij hun keuze? 1.3 MAS OF MASCULINITEIT Masculiniteit MAS Feminiteit De dimensie masculiniteit (MAS) geeft de voorkeur aan van een samenleving voor prestaties, heldendaden, assertiviteit en materiële beloningen. De tegenhanger feminiteit staat voor een voorkeur voor samenwerking, zorg voor de zwakkeren, kwaliteit van leven, bescheidenheid en oriëntatie op consensus. Vrouwen horen in alle culturen bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan. De mannelijke rol vertoont meer variatie: in sommige culturen worden mannen meer geacht om assertief en hard te zijn dan in andere. Hofstede noemt de culturen waarin de mannelijke rol meer uitgesproken hoort te zijn: masculiene samenlevingen. In feminiene samenlevingen wordt (ook) van mannen verwacht dat zij bescheiden en teder zijn en dat zij oog hebben voor de kwaliteit van het bestaan. Hofstede noemt een samenleving masculien als emotionele sekserollen duidelijk gescheiden horen te zijn; hij noemt deze feminien als de rollen meer mogen overlappen. De vraag is dus: in hoeverre mogen mannen en vrouwen zich gedragingen aanmeten die traditioneel horen bij de andere sekse? Als dat niet wordt gewaardeerd is de score op deze dimensie hoog. Competitie en prestatie spelen een belangrijke rol in deze culturen; daarbij is de mannelijke rol expliciet gericht op materieel succes. Als het in een samenleving meer gewoon wordt gevonden dat de mannelijke en vrouwelijke rol overlappen is de score laag. De codewoorden in deze culturen zijn harmonie en ontplooiing. De landen die de erfenis delen van de Britse cultuur, Italië, de Latijns- Amerikaanse landen rond het Caribische gebied, sommige Oost- Europese landen en Japan scoren hoog op de dimensie masculiniteit. De Scandinavische landen en Nederland zijn overwegend feminien. 260

10 Leereenheid 8 Meten van cultuur OPGAVE 8.5 De volgende alinea beschrijft consumentengedrag in landen met een hoge respectievelijk lage score op masculiniteit. Vul in: man, vrouw, masculiene of feminiene: In... landen zijn beide echtgenoten betrokken bij de aanschaf van een auto; in... landen is dit het domein van de..., waarbij het motorvermogen een belangrijke rol speelt. In overwegend... culturen worden aankopen vaker gedaan uit statusoverwegingen. Mensen kopen duurdere horloges en meer echte juwelen. In... culturen besteedt men meer aan producten voor de woning, inclusief aan doe-het-zelf timmerwerk. Masculiniteit in het onderwijs en op de werkvloer In feminiene culturen prijzen docenten eerder zwakke leerlingen dan goede, om ze aan te moedigen. De gemiddelde student is in de klas de norm. In masculiene landen zijn de beste studenten de norm. Excellente prestaties worden geprezen en aangemoedigd. In feminiene landen is het beste jongetje van de klas eerder een belachelijk figuur. Op de werkvloer is de mentaliteit in masculiene culturen openlijk competitief. Een conflict wordt opgelost door een goed gevecht. In feminiene culturen heeft het onderhandelen en het sluiten van een werkbaar compromis de voorkeur. Dit heeft ook gevolgen voor het politieke debat. De positie die vakbonden innemen is vaak illustratief voor de score van het land op deze dimensie. Zijn de vakbonden geneigd de conflicten op scherp te stellen of is men meer gecharmeerd van onderhandeling en overleg? In landen met een hogere MAS zal het eerste het geval zijn, in landen met een lage MAS het tweede. Daarnaast zijn er inhoudelijke verschillen: landen met een hoge score op MAS streven in de regel naar een prestatiemaatschappij; landen met een lage MAS-score streven vaker naar een welvaartsmaatschappij. 1.4 UAI OF ONZEKERHEIDSVERMIJDING Uncertainty Avoidance Index UAI Onzekerheidsvermijding Hofstede definieert onzekerheidsvermijding of Uncertainty Avoidance Index als: de mate waarin de dragers van een cultuur zich gespannen voelen door onzekere of onbekende situaties. Voor de een is onbekend synoniem met spanning en avontuur. De connotatie is positief. Voor de ander is onbekend synoniem met onbemind ; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in stress en in een behoefte aan voorspelbaarheid, behoefte aan formele en informele regels. Nederland scoort ondanks het spreekwoord onbekend maakt onbemind relatief laag op deze dimensie. Onzekerheidsvermijding op het werk Mensen uit sterk onzekerheidsvermijdende culturen voelen zich op hun gemak in gestructureerde situaties. Wat formeel geregeld kan worden zal ook geregeld worden. In landen met een zwakke onzekerheidsvermijding heeft men vaak een afkeer van formele regels. Men lost dingen op met gezond verstand en discipline. De paradox is dat in culturen met een zwakke onzekerheidsvermijding de regels die er zijn vaak beter worden nagevolgd dan in sterk onzekerheidsvermijdende culturen. 261

11 Open Universiteit Webcultuur OPGAVE 8.6 De Engelse taal kent één aanspreekvorm: you. Het Nederlands kent er meer maar gebruikt er twee, het Italiaans kent er drie en het Japans meer dan tien. a Hoe kunt u het aantal aanspreekvormen in verband brengen met de score op de UAI van de genoemde landen? b Hoe zit het met de Belgen? Onzekerheidsvermijding en competentie Organisaties in onzekerheidsvermijdende culturen tellen relatief veel specialisten. Het geloof in deskundigheid is groot. Studenten verwachten van hun docenten dat zij alle antwoorden weten. Docenten die zich bedienen van academisch jargon staan hoog in aanzien. In onzekerheidsaccepterende culturen accepteren studenten een docent die zegt: ik weet het niet. Zij hebben waardering voor professoren die gewone taal gebruiken en die ruimte bieden aan intellectuele meningsverschillen. In deze culturen is meer ruimte voor generalisten. OPGAVE 8.7 Vul in: hoge of lage Advertenties in culturen met een UAI-score laten vaker deskundigen zien als dokters in witte jassen, die het product aanbevelen. In culturen met een UAI-score wordt vaker gebruik gemaakt van humor. Consumenten in onzekerheidsvermijdende culturen drinken vaker mineraalwater dan water uit de kraan, ook als deze van uitstekende kwaliteit is. De UAI-score correleert met aandacht voor voedselveiligheid en het gebruik van onversneden grondstoffen in de keuken. Men koopt zuivere grondstoffen en kookt zelf, dan is het duidelijk waar het dagelijkse voedsel uit bestaat. In onzekerheidsaccepterende culturen zoeken consumenten eerder gemak; zij gebruiken meer kant-en-klare producten als consumptie-ijs en diepvriesmaaltijden. 1.5 LTO OF LANGETERMIJNGERICHTHEID Long Term Orientation LTO Langetermijngerichtheid Langetermijngerichtheid of Long Term Orientation staat voor het streven naar beloning in de toekomst, vooral via volharding en spaarzaamheid. De tegenovergestelde pool, kortetermijngerichtheid, staat voor het nastreven van deugden gericht op het verleden en het heden, vooral respect voor traditie, gezichtsverlies voorkomen, en het voldoen aan sociale verplichtingen. Langetermijngerichtheid en economische groei Zakenmensen in landen die hoog scoren op langetermijngerichtheid zullen winst over tien jaar belangrijker vinden dan winst over één jaar, in tegenstelling tot zakenmensen uit landen die daar laag op scoren. Westerse landen scoren laag, Oost-Aziatische landen hoog, met China aan de top. Tussen 1970 en 2000 groeide het Bruto Nationaal Product (BNP) van Taiwan, Zuid-Korea, Singapore, Hongkong en Japan explosief. Westerse modellen bleken niet in staat om de economische groei van deze landen te verklaren. De economische groei in deze periode lijkt gecorreleerd te zijn met de langetermijngerichtheid van het land. 262

12 Leereenheid 8 Meten van cultuur OPGAVE 8.8 Hofstede heeft onderzoek gedaan naar de opvattingen van studenten over oud worden. Gemiddeld vond men dat ouderdom ingaat rond het zestigste levensjaar, maar er waren verschillen. In landen waar de welvaart hoger is werd een hogere leeftijd genoemd, in landen met een lagere welvaart gold het omgekeerde. De leeftijd die werd genoemd bleek bovendien omgekeerd te correleren met de LTO. In landen waar de LTO hoger is gaat de oude dag eerder in. a Kunt u dit verklaren? b Welke richtlijn kunnen wij hier uit halen voor webdesign? Langetermijngerichtheid en iconen Een Chinese student vertelde Geert Hofstede: Het grote verschil tussen de Chinese en de westerse maatschappij is dat de westerse de held eert, maar de Chinese de heilige (...) Je wordt een held door een heldendaad. Een held is goed in één ding, als dit eenmaal is vastgesteld dan ontleent de held daar status aan. Om heilig te zijn moet je goed zijn in alle dingen en een deugdzaam leven leiden. OPGAVE 8.9 Deze opgave heeft betrekking op de tekst en het antwoord op opgave 8.1 a Verklaar het verschil in aanspreekvorm tussen de Amerikaanse en de Aziatische cultuur zoals die blijkt uit opgave 8.1 aan de hand van de dimensies van Hofstede. b Verklaar ook het verschil in de omvang tussen Amerikaanse en Duitse s. c Welke richtlijnen voor webdesign zouden wij kunnen formuleren naar aanleiding van deze opgave? 1.6 NIEUWE ONTWIKKELINGEN: VSM08 Indulgence versus Restraint IVR Monumentalism MON De onderzoeksgroep, die destijds bestond uit Geert en Gert-Jan Hofstede, Michael Minkov en Henk Vinken, heeft in januari 2008 een nieuwe versie van het raamwerk uitgebracht, met zeven dimensies. Aan de oorspronkelijke vijf dimensies zijn toegevoegd: Indulgence versus Restraint Index (IVR) en Monumentalism (MON). De dimensie IVR meet de waardering van een hedonistische levensstijl ten opzicht van een levenshouding die meer is gebaseerd op zelfbeheersing. Genieten van het leven, plezier hebben en consumptie worden positief beoordeeld in culturen die hoog scoren op deze dimensie. Culturen waarin zelfbeheersing meer wordt gewaardeerd, waarin men zich minder vrij voelt om zich openlijk over te geven aan de aangename dingen des levens, scoren laag. De dimensie Monumentalism (MON) meet de waardering die wordt toegekend aan een standvastig karakter, ten opzichte van een flexibele persoonlijkheid. Culturen waarin wordt gewaardeerd dat men zich resoluut en betrouwbaar gedraagt, trots en stabiel als een monument, scoren hoog op deze dimensie. De tegenovergestelde waarde is het vermogen om zich aan te passen aan onverwachte situaties, met begrip voor de paradoxen van het leven. Culturen waarin dit aspect meer wordt gewaardeerd scoren laag op deze dimensie. 263

13 Open Universiteit Webcultuur Hofstede zegt over deze dimensies: Indulgence Indulgence stands for a society which allows relatively free gratification of some desires and feelings, especially those that have to do with leisure, merrymaking with friends, spending, consumption and sex. Its opposite pole, Restraint, stands for a society which controls such gratification, and where people feel less able to enjoy their lives. Monumentalism Monumentalism stands for a society which rewards people who are, metaphorically speaking, like monuments: proud and unchangeable. Its opposite pole, Self-Effacement, stands for a society which rewards humility and flexibility. The Monumentalism Index will probably be negatively correlated with the Long Term Orientation Index, but it includes aspects not covered by the latter. Bron: Hofstede e.a., KRITIEK OP HET RAAMWERK VAN HOFSTEDE Van verschillende kanten is er kritiek geuit op het raamwerk van Hofstede. In grote lijnen zijn de opponenten van Hofstede het op twee punten met elkaar eens: De metingen zijn momentopnamen. Het model van Hofstede houdt geen rekening met het feit dat culturen zich ontwikkelen. Hofstede en Hofstede ( ) komen aan deze kritiek tegemoet door in hun laatste boek voor iedere dimensie een paragraaf op te nemen over de oorsprong en de toekomst van de afzonderlijke aspecten. Zij kijken bijvoorbeeld naar statistische verbanden tussen masculiniteit, welvaart en bevolkingsgroei en doen uitspraken over de richting waarin dit aspect zich zal ontwikkelen in culturen met hogere respectievelijk lagere welvaartsniveaus. Het tweede punt van kritiek is dat Hofstede als eenheid de nationale cultuur heeft genomen. Het model houdt dus geen rekening met binnenlandse verschillen die erg groot kunnen zijn, of met overeenkomsten tussen groepen die worden gescheiden door staatkundige grenzen. Hofstede erkent dit. Hij motiveert zijn keuze uit pragmatische overwegingen: de nationaliteit is een gegeven dat makkelijk te achterhalen is. Veel bestaand onderzoek groepeert op nationaliteit. Een indeling op andere gronden zou het onderzoek ernstig compliceren. De onderzoeksgroep is tegenwoordig ook geïnteresseerd in regionale verschillen. In het Nederlandstalig gebied zijn de verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen in kaart gebracht. Maar de Antillianen worden niet als nationale groep gezien, de Friezen en de Limburgers evenmin. 2 Toepassing: cultuurdimensies en web design In deze paragraaf passen we het raamwerk van Hofstede toe op websites. We vergelijken websites met elkaar en verklaren verschillen aan de hand van de vijf dimensies. Dat doen we door het artikel: Cultural Dimensions and Global Web User-Interface Design (Marcus en Gould, 2000) 264

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training

LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training LICENTIEREGELING IET Interculturele Effectiviteit Training Groningen, november 2014 Inhoudsopgave Licentieregeling IET... 2 1. De IET... 3 Wetenschappelijk verantwoord... 3 Interculturele competenties...

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Dutch Digital Design

Dutch Digital Design tekst / text Bert Hagendoorn, Nils Adriaans illustratie / illustration Marius Roosendaal Dutch Digital Design Nuchterheid, lef en eigenzinnigheid Als het aankomt op het winnen van prijzen in digital design,

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

Een korte vergelijking van het Scandinavisch, Rijnlands-en Anglo- Amerikaans economisch model

Een korte vergelijking van het Scandinavisch, Rijnlands-en Anglo- Amerikaans economisch model Een korte vergelijking van het Scandinavisch, Rijnlands-en Anglo- Amerikaans economisch model Myriam Lieskamp 05-2009 Inleiding Bovenberg (in NRC Handelsblad, 31-03-2009) stelt dat drie pijlers het economische

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk

Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Toen ik er meer over ging weten werd het leuk Onderzoek naar de meerwaarde van het educatieve natuurbelevingsprogramma NatuurWijs in vergelijking met regulier natuuronderwijs - M.E. van der Waal D. Hovinga

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

Allemaal andersdenkenden

Allemaal andersdenkenden Allemaal andersdenkenden Bronvermelding: Titel: Allemaal andersdenkenden: omgaan met cultuurverschillen Zeventiende druk Auteur: Geert Hofstede Uitgever: Olympus / Contact B.V. ISBN: 90-254-1985-2 Aantal

Nadere informatie

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau

De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau De ontwikkeling van een monitor naar de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen op lokaal niveau Een onderzoek naar het opzetten van een veiligheidsgevoelens-monitor voor homoseksuelen in de gemeenten:

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap?

Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in wetenschap? Will Tiemeijer en Jos de Jonge Bestuur van het Rathenau Instituut

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderwerknemers in het MKB

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M

By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M By Team Mental: Heitzer, F Rust, R.M Saadun, A Tomassen, C.M.M Table of contents Contents Introduction:... 2 Abstract... 3 1 Defining problem and approach... 3 1.1 Problem... 3 1.2 First approach... 4

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli Hoe je de klant centraal concreet maakt (en van een noodzaak een duurzaam onderscheid) Roger Peverelli

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

De overheid als keuze architect?

De overheid als keuze architect? De overheid als keuze architect? Prof.dr. I.D. de Beaufort Prof.dr. M.A. Hajer Prof.dr. M.V.B.P.M. van Hees Dr. A. Klink Prof.dr. H.M. Prast Prof. R.H. Thaler lecture 2009 De overheid als keuzearchitect

Nadere informatie

Het maximum aantal kinderen per spermadonor

Het maximum aantal kinderen per spermadonor Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn 2013/18 Gezondheidsraad Het maximum aantal kinderen per spermadonor Evaluatie van de huidige richtlijn Gezondheidsraad

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie