gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;"

Transcriptie

1 De raad van de gemeente Nijmegen besluit gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; vast te stellen: Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Nijmegen. Artikel 1. Definities In deze verordening wordt verstaan onder: directie: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college heeft. b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Nijmegen en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. c. financiële administratie: de financiële administratie is een onderdeel van de administratie en omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Nijmegen, teneinde te komen tot een goed inzicht in: de financieel-economische positie; het beheer van vermogenswaarden; de uitvoering van de begroting; het afwikkelen van vorderingen en schulden; alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover. d. administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatie verzorgingten behoeve van de verantwoordelijke leiding. e. beheer van vermogenswaarden: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen rechten van de gemeente Nijmegen. f. rechtmatigheid ontvangsten en bestedingen vinden plaats in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten. g. doelmatigheid Het streven om binnen de gestelde kaders met een zo beperkt mogelijke inzet van beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken. h. doeltreffendheid De mate waarin de gemeente erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Hoofdstuk 1. Begroting en Verantwoording Kaders Blad 1 van10 versie 2002

2 Artikel 2. Programmabegroting 1. De raad stelt ten minste bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de raadsperiode vast. 2. De raad stelt per programma vast: De beoogde maatschappelijke effecten (outcome); wat willen we bereiken? De te leveren goederen en diensten (output); wat gaan we daarvoor doen? De lasten (input) wat mag het kosten? 3. Het college stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) en de te leveren goederen en diensten (output). De raad stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid, vast. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten (output) en de maatschappelijke effecten (outcome) zodat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door de raad kunnen worden getoetst. Dit is een helder streefdoel, echter de heldere formulering van doelen op programmaniveau en de operationalisering van deze doelen in heldere afgeleide doelen en indicatoren vereist nog veel aandacht. Mogelijk kan deze ontwikkeling worden uitgezet en gevolgd door dit onderdeel uit te laten maken van de in artikel 19 van deze verordening genoemde 4 jaarlijkse nota bedrijfsvoering en in de jaarlijkse paragraaf bedrijfsvoering in de begroting en rekening. Artikel 3. Producten 1. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van welke producten uit de productraming onder welke programma's horen. 2. De onderverdeling van de programma's in de producten staat voor de raadsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen; dit wordt dan bij de begroting expliciet gemeld. Dit is conform de huidige informatiestructuur, deze is door de inrichting in programma, productgroep, product reeds vormgegeven in het DIBB Artikel 4. Kaders begroting 1. Het college biedt uiterlijk 1 juni van het begrotingsjaar een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden de bevindingen betrokken uit de rapportage van de begrotingsuitvoering bedoeld in artikel 7 en de jaarstukken bedoeld in artikel De raad stelt deze nota uiterlijk 1 juli vast. De discussie over de BBI cyclus in zijn geheel is nog niet afgerond. Voorstel is het college op te dragen in het najaar invulling te geven aan de inhoud van dit artikel en van artikel 7. Deze opdracht kan dan de uitwerking van de inhoud en de periodiciteit van de informatievoorziening aan de raad omvatten. Uitvoering Artikel 5. Uitvoering begroting 1. Het college draagt zorg voor regels die bewerkstelligen dat uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. 2. Het college draagt er zorg voor dat: a. de gemeentelijke (deel-)producten in de financiële administratie waaraan de werkelijke lasten en baten door middel van kostentoerekening worden toegerekend, eenduidig zijn toe te wijzen aan de producten van de door het college vastgestelde productraming; b. de budgetten uit de productraming en kredieten voor investeringen van de vastgestelde investeringsbesluiten eenduidig worden toegerekend aan de directies. c. De lasten van de programma's niet worden overschreden d. De lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat het verwezenlijken van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komen. De modelverordening regelt hier een aantal zaken die als voorschriften in het nieuwe besluit Begrotings- en Verantwoording (de nieuwe duale comptabiliteitsvoorschriften) ook al geregeld zijn. Het lijkt niet noodzakelijk dit hier te herhalen. Voorstel: artikel laten vervallen. Blad 2 van10 versie 2002

3 Beheersing en interne controle Artikel 6. Interne controle 1. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking waaronder de output, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt ze maatregelen tot herstel. 2. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatieverzorging en de rechtmatigheid van beheershandelingen. Ieder bedrijfsonderdeel van de gemeente wordt minimaal eens in de jaar aan een dergelijke toets onderworpen. 3. Het college zorgt op basis van de resultaten van de toets genoemd in lid 2 voor een plan van verbetering. Het college neemt op basis van het plan van verbetering maatregelen voor het herstel van de tekortkomingen. 4.De resultaten van de toets en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het nemen van interne controlemaatregelen is onderdeel van de bedrijfsvoering en kan dus ook als aandachtspunt worden meegegeven aan het college bij de behandeling van de in de in artikel 19 van deze verordening genoemde nota bedrijfsvoering en bij de behandeling van de jaarlijkse paragraaf bedrijfsvoering in de begroting en rekening. De invulling daarvan kan overgelaten worden aan het college of, zoals hierboven, worden aangescherpt. De doelmatigheidsonderzoeken van het college zoals in de artikel 213a verordening aangegeven strekken zich ook uit over doelmatige informatievoorziening. De commissie heeft zich uitgesproken voor jaarlijkse risicoanalyses als basis voor dat onderzoeksplan. Onderzoeken en verbeterplannen kunnen langs die weg aan de raad worden voorgelegd. Artikel 7. Tussentijdse rapportage 1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste maanden en de.. maanden van het lopende boekjaar. Voor de opleverdata van de tussenrapportages aan de raad geldt: de. rapportage wordt voor. van het lopende begrotingsjaar ter verantwoording aan de raad aangeboden; de.. rapportage wordt voor. van het lopende begrotingsjaar ter verantwoording aan de raad aangeboden; De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten (input), de geleverde goederen en diensten (output) en indien daar aanleidng voor is de maatschappelijke effectewn (outcome). In de rapportage wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van: - Inkomsten uit de algemene uitkering - De renteontwikkeling op de kapitaalmarkt - Resultaten uit bouwgrondexploitatie - Realisatie op begrote subsidieverwachtingen Zie opmerking bij artikel 4: aanvulling door college dit najaar Artikel 8. Jaarrekening 1. Het college draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de diensten naar de productenrealisatie en naar de programma verantwoording. 2. Het college legt verantwoording af over de programma's via beantwoording van de vragen: - Wat hebben we bereikt (outcome) - Wat hebben we ervoor gedaan (output) - Wat heeft het gekost (input) Blad 3 van10 versie 2002

4 3. de raad bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma's of de beleidsdoelen van de programma's bijstelling behoeven. De jaarrekening is de spiegel van de begroting. In de zin van wat de jaarrekening moet inhouden kan worden volstaan met de voorschriften in het besluit Begroting en verantwoording, in deze voorschriften is aangegeven dat de jaarstukken omvatten: het jaarverslag, inhoudende de programmaverantwoording en de paragrafen en de jaarrekening, inhoudende de programmarekening met de toelichting en de balans met toelichting. Daarin is opgenomen dat per programma beantwoord moet worden wat is bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. Hoofdstuk 2: Financiële positie Kaders Artikel 9. Tussentijdse informatieplicht 1. Het college draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe de raad heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenramingen is opgenomen. 2. De raad autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredieten. 3. Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen voorzover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake: - investeringen groter dan.. - aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan.. - het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan.. - nieuwe meerjarige verplichtingen waarvan de jaarlijkse lasten groter zijn dan.. 4. Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen worden bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet vermeld. 1. dit wordt algemeen toegepast in die zin dat alle besluitvorming tot een bepaald (tevoren af te spreken) moment wordt meegenomen. In de praktijk tot nu toe is dat de besluitvorming tot en met de voorjaarsnota. 2. De autorisatie van de investeringskredieten gebeurt nu door vaststelling van het investeringsplan als onderdeel van de stadsbegroting, onderdelen daarvan komen op verzoek van de raad bij concrete invulling weer terug in de raad. Mogelijke invulling: bij de behandeling van de begroting geeft de raad aan over welke kredieten er nog nadere besluitvorming moet plaatsvinden voorafgaand aan de feitelijke uitvoering van deze investeringen. 3. Het gaat hier om verplichtingen die nog niet in de begroting zijn opgenomen. Vraag is: welke ruimte wordt het college hierin vooraf gelaten. Nu is de ruimte die het college is gelaten 1.35 miljoen per transactie en 4,5 miljoen per jaar maximaal. Uiteraard schrijven de voorschriften voor dat al deze zaken moeten worden verantwoord en dat de begroting daarop moet worden aangepast, het gaat hier om de vraag waar ligt de grens voor autorisatie vooraf door de raad. Artikel 10 Reserves en voorzieningen Het college biedt jaarlijks gelijktijdig met de in artikel 4 bedoelde nota de (bijgestelde) nota reserves en voorzieningen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota behandelt: de vorming en vrijval van reserves, de vorming en vrijval van voorzieningen; de toerekening en verwerking van rente over de algemene reserves en bestemmingsreserves, een en ander in relatie tot de nota weerstandsvermogen bedoeld in artikel 16.. De gemeente beschikt over een nota vermogenspositie. In die nota is vastgelegd dat: 1 het instellen van nieuwe reserves of het wijzigen van de bestemming van reserves alsmede de gewenste omvang van de reserves is voorbehouden aan de raad. 2.Bij het besluit tot instelling van een reserve besluit de raad ook voor welk doel onttrekkingen aan de reserves mogen worden gedaan. 3.Stortingen in reserves zijn voorbehouden aan de raad als bestemming van het resultaat in de jaarrekening in enig boekjaar. 4 Hoe wordt omgegaan met renteberekening over en -toerekening aan reserves. Aangaande het onderscheid tussen reserves Blad en voorzieningen 4 van10 geven de nieuwe Begrotings- enversie 2002 Verantwoordingsvoorschriften als wijziging ten opzichte van de huidige voorschriften aan dat gelden die van derden worden verkregen voor een bepaald doel tot de voorzieningen worden gerekend.

5 Artikel 11. Waardering en afschrijving van activa 1. Geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling, agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven. 2. Kosten van het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 3. De materiële vaste activa met economisch nut zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten worden lineair afgeschreven in: a. 40 jaar nieuwbouw woningen en bedrijfsgebouwen; b. 30 jaar rioleringen; c. 25 jaar renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen; d. 20 jaar motorvaartuigen; e. 15 jaar technische installaties in bedrijfsgebouwen; f. 10 jaar veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen groot onderhoud woonruimtes en bedrijfsgebouwen g. 5 jaar zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto s; lichte motorvoertuigen; automatiseringsapparatuur; g: niet gronden en terreinen Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan.. worden niet geactiveerd, uitgezonderde gronden en terreinen. Deze laatsten worden altijd geactiveerd. 4. Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten worden verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: waterwegen, waterbouwkundige werken, permanente terreinwerken; wegen; straten; fietspaden; voetpaden; bruggen, viaducten; tunnels ; verkeerslichtinstallaties; openbare verlichting; straatmeubilair; reconstructie openbare ruimte; parken; overig openbaar groen. 5. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van overheidsbijdragen ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadbesluit wordt het actief lineair afgeschreven in een door de raad aan te geven tijdsduur. De nieuwe Begrotings en verantwoordings voorschriften maken onderscheid tussen investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. In artikel 11 wordt in lid 1, 2 en 3 voorgeschreven in welke termijnen investeringen met economisch nut worden afgeschreven. Voorstel ten aanzien van deze punten: Het college wordt opgedragen richtlijnen voor de afschrijvingstermijnen van activa vast te stellen en de naleving van deze richtlijnen te toetsen. Afwijken van deze uitgangspunten kan alleen bij raadsbesluit bij de jaarrekening. lid 4 wordt herhaald wat in de BBV wordt verstaan onder investeringen met een maatschappelijk nut. Dit lid kan vervallen lid 5 geeft aan dat volgens de voorschriften de investeringen met maatschappelijk nut in principe in een keer ten laste van de exploitatie dienen te worden gebracht. Feitelijk geeft de begroting van de meeste gemeenten hiervoor geen ruimte. Ook in Nijmegen is dat de realiteit. Deze investeringen worden afgeschreven, met uitzondering van de investeringen met maatschappelijk nut die in het kader van bouwgrondexploitaties worden gerealiseerd. Deze investeringen worden (meestal) gedekt ten laste van de opbrengsten uit grondverkopen binnen de betreffende planexploitatie. Als maatstaf voor de afschrijving van investeringen met een maatschappelijk nut wordt nu de technische levensduur van die investeringen gehanteerd. Voorstel: deze handelswijze ten aanzien van investeringen met maatschappelijk nut te continueren. Blad 5 van10 versie 2002

6 Artikel 12. Waardering debiteuren en overige vorderingen Voor openstaande vorderingen betreffende onroerende zaakbelasting gebruikers, onroerende zaakbelasting eigenaren, precariobelasting, hondenbelasting, rioolrechten en reinigingsrechten wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid. Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden. Voorstel: het college formuleert richtlijnen voor de vaststelling van de normatieve hoogte van de voorzieningen voor oninbaarheid van debiteuren, geen nadere regels. Artikel 13. Kostprijsberekening 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente Nijmegen wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten meegenomen, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening. 2. Bij de kostentoerekening bedoelde indirecte kosten worden meegenomen de bijdragen aan reserves voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW. 3. De rente voor de rente toerekening van de kapitaallasten wordt jaarlijks door de raad bij de begrotingsbehandeling vastgesteld. In de praktijk wordt voldaan aan de uitgangspunten onder punt 1 en 2 voldaan. De methoden van kostentoerekening zijn divers. Ze zijn toegespitst op de werkwijze van de betreffende gemeentelijke onderdelen en worden regelmatig herbeoordeeld op doelmatigheid en toepasbaarheid en maken dus deel uit van de doelmatigheidsonderzoeken door het college. Voorstel : in de verordening vastleggen dat - de uitgangspunten voor de toegepaste kostentoerekening deel uit maken van de bedrijfsvoeringsparagraaf als bedoeld in artikel Per directie in begroting en rekening een kostenverdeelstaat wordt opgenomen waaruit de toerekening van de overheadkosten aan de kostendragers blijkt. Ten aanzien van punt 3 wordt in Nijmegen om technische redenen geen gebruik gemaakt van omslagrente, de rente over bestaande activa ligt vast en de rente over nieuw te realiseren activa wordt door het college jaarlijks vastgesteld als een van de begrotingsuitgangspunten. Eventuele resultaten tussen feitelijk betaalde rente en aan activa toegerekende rente wordt tot uitdrukking gebracht in de begroting en jaarrekening. Artikel 14. Registratie bezittingen en activa 1. Het college draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen. In de registratie worden ook opgenomen niet-geactiveerde kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde en de niet- of nettogeactiveerde investeringen in de openbare ruimte. 2. Het college draagt er zorg voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande vorderingen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten de opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de. Jaar. 3. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. De resultaten en het (eventuele) plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Geen nadere regelgeving toevoegen. Gemeentelijke bezittingen zijn nu niet volledig geregistreerd, mogelijk toevoegen als aandachtspunt om hiervoor een systeem te ontwikkelen voor artikel 19, bedrijfsvoering. Blad 6 van10 versie 2002

7 Hoofdstuk III Paragrafen De voorschriften in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) geven aan dat bij de begroting en jaarrekening een aantal paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede vormen van de begroting en rekening. In die paragrafen moeten ook de uitgangspunten voor de in het programma overzicht van de begroting opgenomen ramingen worden weergegeven. Deze paragrafen vindt u overigens nu ook al grotendeels terug in de begroting en rekening. De volgende paragrafen zijn wettelijk voorgeschreven, achter deze paragrafen wordt weergegeven hoe nu met die info wordt omgegaan: Paragraaf Nu in de begroting 1. Lokale heffingen Belastingplan 2. Weerstandsvermogen Risico's en reserves 3. Onderhoud kapitaalgoederen Niet expliciet in begroting 4. Financiering Treasury 5. Bedrijfsvoering Niet expliciet in begroting 6. Verbonden partijen Niet expliciet in begroting 7. Grondbeleid. Beperkt bij ontwikkeling ABR grondbedrijf De inhoud van deze paragrafen wordt in de onderstaande artikelen (15-21) in de modelverordening weergegeven. Voor het opnemen van deze paragrafen in de verordening bestaat geen aanleiding, immers, er is al een wettelijk voorschrift om deze info te leveren (het besluit begroting en verantwoording). Opnemen in de verordening wordt van belang als aanvullend op de hier geformuleerde eisen aan de paragrafen extra eisen aan de inhoud worden gesteld. Voorstel: Deze elementen komen niet terug in de uiteindelijke verordening tenzij er aanvullende eisen worden geformuleerd. Voorstel voor werkwijze: in de uitwerking van dit voorstel opnemen dat per paragraaf minimaal moet worden voldaan aan de eisen zoals in de BBV geformuleerd. De discussie over de inhoud van de paragrafen kan worden gevoerd bij de begrotingsbehandeling. Op basis daarvan kunnen aanvullende eisen worden geformuleerd. In de navolgende artikelen (15 t.m. 21) van de modelverordening wordt 1maal per 4 jaar aan de raad een beleidsnota ter vaststelling aangeboden. Vragen: - Is dit als uitgangspunt gewenst? - Moet er dan in de verordening worden aangegeven wat er in ieder geval moet worden opgenomen of wordt het initiatief bij het college gelaten en wordt naar aanleiding van de uitwerkingen om eventuele aanscherping gevraagd om langs die weg een standaard model te ontwikkelen Artikel 15. Locale heffingen 1. Het college biedt ten minste een maal in de vier jaar een (bijgestelde) nota lokale heffingen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt ingegaan op de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen, de druk van de belastingen over de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden, de kostendekkendheid van de heffingen, de druk van de lokale belastingen en heffingen het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid. Verder bevat de nota een overzicht van de verordeningen met de bijbehorende vaststellingsdata waarin tarieven, heffingen en prijzen zijn vastgelegd. Het college draagt er zorg voor dat er een actueel overzicht is van de tarieven, heffingen, prijzen, en kosten per verstrekte dienst. 2. Voor het vaststellen van de hoogte van gemeentelijke tarieven, heffingen en prijzen door de raad verstrekt het college aan de raad per verordening waarin deze tarieven, heffingen en prijzen worden vastgelegd, de actueel geraamde hoeveelheden per door de gemeente verstrekte dienst, waarover de tarieven en de heffingen in rekening worden gebracht en per verordening het totaal van de geraamde kosten van de erin genoemde door de gemeente verstrekte diensten. 3. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf lokale heffingen verslag van: de opbrengsten per locale heffing; het volume en bedrag aan kwijtscheldingen; de kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing; de (ontwikkeling van de) lokale lastendruk voor eenpersoonshuishoudingen, meerpersoonshuishoudingen en bedrijven. In de huidige werkwijze zitten deze elementen reeds in belangrijke mate verwerkt. In het belastingplan is bij de belangrijkste heffingen reeds opgenomen in hoeverre deze heffingen kostendekkend zijn en bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling wordt aandacht geschonken aan tarieven en opbrengsten. Blad 7 van10 versie 2002

8 Artikel 16. Weerstandsvermogen 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico's door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens het gewenste weerstandsvermogen bepaald. 2. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de risico's van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval de risico's in beeld en actualiseert de risico's genoemd in de nota genoemd in lid 1. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan:.. 3. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schaden en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen. De nota vermogenspositie is vastgesteld in In de begroting en bij de rekening wordt jaarlijks in de risicoparagraaf ingegaan op risico's en de daarmee samenhangende gewenste hoogte van de vrije reserves. Artikel 17. Onderhoud kapitaalgoederen 1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota onderhoud openbare ruimte aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van en het onderhoudsniveau voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 2. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota rioleringsplan aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 3. Het college biedt jaarlijks voor.. een nota (bijgestelde) onderhoud gebouwen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. 4. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair, riolering, gebouwen. In de huidige systematiek kennen we onderhoudsplanningen voor kapitaalgoederen, echter deze worden niet expliciet een maal per 4 jaar aangeboden. Dat gebeurt op basis van noodzaak tot actualisatie. Op basis van de onderhoudsplanningen wordt periodiek onderhoud aan deze werken uitgevoerd. Op de stand van de uitvoering van deze onderhoudsprogramma's wordt nu niet tot in detail gerapporteerd. Voorstel: In de verordening vastleggen dat het college zorg draagt voor onderhoudsplanningen voor de kapitaalgoederen. Conform de uitgangspunten van lid 4 van dit artikel jaarlijks in begroting en rekening rapporteren op de voortgang van het onderhoud en de eventuele achterstanden. Artikel 18. Financiering 1 Het college neemt in een treasurystatuut de regels op die zij hanteert voor het dagelijkse beheer van het koersrisico- en valutarisicobeheer, kredietrisico- en relatiebeheer, intern liquiditeitsrisico- en Blad 8 van10 versie 2002

9 geldstromenbeheer, administratieve organisatie en interne controle van de financieringsfunctie. Het college biedt het treasurystatuut en het wijzigen ervan aan ter behandeling en vaststelling aan de raad. Het treasurystatuut maakt deel uit van deze verordening. 2. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering verslag van: de kasgeldlimiet; de renterisico norm; de omvang en samenstelling van het vreemd vermogen; de omvang en samenstelling van de uitzettingen; de huidige liquiditeitspositie; de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende drie jaar; de rentevisie; de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. Er is een treasurystatuut en er wordt reeds jaarlijks in begroting, tussentijdse meldingen en jaarrekening aandacht bestreed aan bovengenoemde aspecten Artikel 19. Bedrijfsvoering 1. Het college stelt ten miste een maal in de vier jaar een nota bedrijfsvoering vast. De nota wordt ter kennisgeving aan de raad gezonden. In de nota wordt speciale aandacht geschonken aan de relatie tussen het gemeentelijk apparaat en de inwoners van de gemeente. 2. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting wordt mede ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan: Er wordt momenteel gewerkt aan een "plan verbetering bedrijfsvoering". Dat plan zal bestaan uit een inventarisatie van de knelpunten en de uit te zetten verbeteracties. Deze acties zullen worden voorzien van een prioritering van de acties. Conform de 213a verordening (doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoek door het College), is dit stuk gebaseerd op een inventarisatie van bedrijfsvoeringsrisico's. Dit stuk kan als de in dit artikel bedoelde nota bedrijfsvoering dienen. Voorstel: in deze verordening opnemen dat het college 4 jaarlijks een nota bedrijfsvoering ter kennisgeving voorlegt aan de raad, de raad kan de acties uit deze nota volgen in de bedrijfsvoeringsparagraaf in begroting en rekening. Voorstel: het college te verzoeken om in de nota bedrijfsvoering aandacht te besteden aan b.v.: a. de heldere formulering van doelen op programmaniveau /productgroepniveau en de operationalisering van deze doelen in heldere afgeleide doelen en indicatoren. b. Interne controle Artikel 20. Verbonden partijen 1. Het college biedt ten minste een maal in de vier jaar een (bijgestelde) nota verbonden partijen aan ter behandeling en vaststelling in de raad. In de nota wordt van elk van de verbonden partijen weergegeven, het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en tevens het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente. De kaders voor het beleid aangaande (het aangaan van) participaties met name ten aanzien van hoe het publiek belang is gediend met de vervonden partijen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiële condities. 2. In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe participaties, het beëindigen van bestaande participaties, het wijzigen van bestaande participaties en het voordoen van problemen bij bestaande participaties. Voorstel: hierbij aansluiten, is een nieuw fenomeen, verdere uitbouw kan op basis van behandeling van deze paragraaf in de begroting en rekening. Artikel 21. Grondbeleid 1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan: - de relaties met de programma's in de begroting Blad 9 van10 versie 2002

10 - de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente - te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten - de voorraadverwerving en uitgifte van gronden - de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen. 2. In de paragraaf grondbeleid in de begroting en het jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen zoals verlies / winstverwachtingen, de verwerving van gronden e.d. en de relaties van het grondbeleid met de programma's. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf grondbeleid verslag van:. Nu wordt via de voortgangsmelding grote projecten periodiek aandacht geschonken aan de ontwikkelingen in het grondbeleid. Ook hier kan worden aangesloten op de voorschriften in BBV Artikel 22. Verstrekking subsidies Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota verstrekking gemeentelijke subsidies aan ter behandeling door de raad. De nota bevat het kader voor de verstrekking van gemeentelijke subsidies en een overzicht van de toegekende gemeentelijke subsidies. Er is een algemene subsidieverordening, jaarlijks bij de vaststelling van de begroting wordt inzicht gegeven in de te verstrekken subsidies Hoofdstuk IV Financiële organisatie en administratie Artikel 23. Financiële administratie Het college draagt er zorg voor dat: a. de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving; b. de vereiste informatie verstrekt wort aan het Rijk, de Provincie en de Europese Unie alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten. Voorstel: Geen aanvullende regelgeving opnemen, is geregeld in BBV. Artikel 24. Administratie De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de directies; b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van registergoederen, kapitaalgoederen, voorraden, vorderingen en schulden, c.a.; c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties; d. het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. Aanvulling gewenst? Artikel 25. Financiële organisatie Het college draagt zorg voor en legt in een besluit vast: Blad 10 van10 versie 2002

11 a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan directies. b. Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd. c. De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten d. de regels voor de opdrachtverlening en de verrekening van leveringen tussen de directies van de gemeente. e. Het maken van afspraken met de directies over te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en de frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uiputting van de middelen. f. De regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de diensten. Financiële organisatie maakt deel uit van de gemeentelijke organisatie. Deze organisatie is vastgelegd in een organisatie verordening. De inrichting van de organisatie behoort in het duale tijdperk krachtens artikel 160 gemeentewet tot de taken en bevoegdheden van het college. Voorstel: het college verzoeken dit najaar een organisatieverordening te redigeren en daarbij aandacht te besteden aan a. taak en rol van de concerncontroller b... Artikel 26. Inkoop Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels voor de inkoop van goederen en diensten en het aanbesteden van werken, alsmede de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente en de voorwaarden voor aanbesteding van werken van de gemeente. De gemeente heeft een centraal inkoopbureau en heeft regels geformuleerd ten aanzien van inkoop procedures en aanbestedingen Artikel 27. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking per 15 november 2003, met dien verstande dat de begroting, meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en de daarbij behorende toelichtingen met ingang van de begroting voor het begrotingsjaar 2004 voldoen aan de bepalingen van deze verordening. Artikel 28. Citeertabel Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam Financiële beheersverordening gemeente Nijmegen". Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 1 november 2003 de griffier, de burgemeester, Blad 11 van10 versie 2002

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling Nr. 2012/... De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen:

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 mei 2004 onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender bijlage: ontwerpbesluit datum: 26 april 2004 gemeenteblad I nr.: 37 agenda nr.: 8 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet)

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) MID 11/004 Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) Versie: 29 maart 2011 2 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: Afdeling: iedere

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Financiële Verordening

Financiële Verordening Financiële Verordening Financiële Verordening Gemeente Helmond Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân ; gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet - het Besluit

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL TITEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.;

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; Nr. 8A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de: VERORDENING OP

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 89825 29 september 2015 Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2015 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; FINANCIËLE VERORDENING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Financiële verordening gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel

VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel beleid,alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college. Registratienummer Raad-14-01852 Z-14-13762 Raadsbesluit Besluitnummer Bijlagenummer Onderwerp: Financiële verordening 2015 De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelezen het advies van de burgemeester

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN. De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen:

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN. De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING. Vast te stellen de volgende wijziging van De Financiële Verordening:

PROVINCIAAL BLAD WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING. Vast te stellen de volgende wijziging van De Financiële Verordening: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 951 24 juni 2014 WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 216 van de Provinciewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 47866 2 juni 2015 Financiële verordening Voorschoten 2015 De raad van de gemeente Voorschoten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Boxtel 2014

Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 De raad van de gemeente Boxtel gelezen het voorstel met nummer 1400374 van het college van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014; gelet op artikel 212

Nadere informatie

Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012

Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012 Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012 Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 13 maart 2012 1 2 Inhoudsopgave Titel 1. Definities 5 Artikel 1 Definities 5 Titel 2. Begroting

Nadere informatie

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) besluit, gelet op artikel 108 van

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02. Onderwerp: Financiële verordening 212

Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02. Onderwerp: Financiële verordening 212 Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02 Onderwerp: Financiële verordening 212 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 (DE VERORDENING EX ARTIKEL 212 VAN DE GEMEENTEWET) Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september 2014. Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening 2014 - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september 2014. Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening 2014 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00070 Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening 2014 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Actualisatie van de financiële

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Vlagtwedde

Financiële verordening gemeente Vlagtwedde Financiële verordening gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 01-05-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit begroting

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 1. Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het Besluit begroting en verantwoording Provincies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Nummer: 300584. Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Nummer: 300584. Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hamerstuk Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Nummer: 300584 In D&H: 20 april 2010 Steller: J.J. Mantel In

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldambt. Nr. 126946 23 december 2015 Financiële verordening Gemeente Oldambt 2015 De raad van de gemeente Oldambt; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de financiële commissie en burgemeester en wethouders van de gemeente

gelezen het voorstel van de financiële commissie en burgemeester en wethouders van de gemeente Financiële verordening (ex artikel 212 van de gemeentewet). De raad van de gemeente Dongeradeel gelezen het voorstel van de financiële commissie en burgemeester en wethouders van de gemeente gelet op artikel

Nadere informatie

Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 15A.00009

Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 15A.00009 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSBESLUIT Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 15A.00009 Datum: 6 januari 2015 Team: financien Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Financiële verordening gemeente Zeist 2015

Gemeente Zeist - Financiële verordening gemeente Zeist 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 74341 12 december 2014 Gemeente Zeist - Financiële verordening gemeente Zeist 2015 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Purmerend 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Financiële verordening gemeente Purmerend 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Purmerend 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. Raad: de gemeenteraad van Purmerend. b. College: het

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015; Financiële verordening 2015 De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard Rekenkamercommissie

Gemeente Albrandswaard Rekenkamercommissie 1 van 6 Gemeente Albrandswaard Rekenkamercommissie Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Datum: 2 september 2014 Betreft: Financiële Verordening 2014 Geachte leden van de

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

*ZE9D3F121EC* Raadsvergadering d.d. 23 maart 2015

*ZE9D3F121EC* Raadsvergadering d.d. 23 maart 2015 *ZE9D3F121EC* Raadsvergadering d.d. 23 maart 2015 Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.14-30298/DV.14-420, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 maart 2015 Onderwerp: Vaststellen Financiële Verordening

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum

Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum Nota waardering en afschrijving vaste activa Gemeente Bedum 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Indeling investeringen 4-5 3. Regelgeving

Nadere informatie

Onderdeel van een programma, bestaande uit een samenstel van samenhangende producten of een enkel product uit de productenraming.

Onderdeel van een programma, bestaande uit een samenstel van samenhangende producten of een enkel product uit de productenraming. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 61830 9 juli 2015 Financiële verordening gemeente Haarlem Verordening nr. Datum in werking : 1 januari 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer o6.rz760.00i Inboeknummer o6bstort8q. Beslisdatum BSP ap juni 2006 Dossiernummer 6a6 qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland HERZIEN Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap van Delfland Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.

Inhoud. 2 Waarderen. 1.1 Soorten activa. 4 Financiële regels grondbeleid. 1.1.2 Materiële vaste activa. 1 Activeren 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2. Nota Activabeleid 1 2 Inhoud 1 Activeren 5 1.1 Soorten activa 6 1.1.1 Immateriële vaste activa 6 1.1.2 Materiële vaste activa 6 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Waarderen 9 2.1 2.2 2.3 Waarderingsgrondslag Componentenbenadering

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende:

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: Controle verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie