Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting"

Transcriptie

1 pagina 1 van 6 Terug naar overzicht Intrekking verouderde besluiten vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting Besluit nr CPP Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 16 december 2005, nr. CPP2005/2663M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Inleiding De afgelopen jaren is een groot aantal besluiten verschenen op het terrein van de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting/winst en kapitaalsbelasting. In 2005 is begonnen met een algemene actualisering van het gepubliceerde beleid. Hierbij gelden de volgende doelstellingen: terugdringing van het aantal beleidsbesluiten en de daarin vervatte beleidsregels Dit gebeurt bijvoorbeeld door beleidsregels waar mogelijk algemener te formuleren, zodat de publicatie van gedetailleerde casuïstiek en variaties daarop achterwege kan blijven. Daarnaast zullen beleidsbesluiten zo min mogelijk onderdelen bevatten die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal. vergroting van de toegankelijkheid Dit gebeurt onder meer door het zo veel mogelijk per onderwerp bundelen en actueel houden van het gepubliceerde beleid. Daarbij zijn of worden de voorgaande besluiten ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit. Gebleken is dat het mogelijk is een aanzienlijk aantal besluiten in te trekken. Het gaat hierbij om intussen achterhaald beleid of beleid op intussen achterhaalde wet- of regelgeving. In een enkel geval is wellicht sprake van een intrekking ten overvloede omdat in het verleden misschien niet duidelijk is geweest dat het besluit geen gelding meer had. Ook is intrekking mogelijk van besluiten die een voornamelijk informatief karakter hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarbij een wijziging in de regelgeving is bekend gemaakt. Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid dat niet in het kader van een bundeling of actualisering van voorgaande besluiten is of wordt ingetrokken. De onderstaande besluiten worden met ingang van 1 januari 2006 ingetrokken. Ik heb bij dit overzicht een onderverdeling in rubrieken aangebracht. Het zijn de rubrieken vennootschapsbelasting/algemeen, vennootschapsbelasting/fiscale eenheid, pensioenaangelegenheden, inkomstenbelasting/winst-vennootschapsbelasting en kapitaalsbelasting. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de besluiten kapitaalsbelasting nog van toepassing zijn op alle feiten en rechtshandelingen die plaatsvinden tot aan het moment van de afschaffing van deze belasting. Ingetrokken worden de besluiten van: Vennootschapsbelasting/algemeen 7 mei 1930, nr. b-4904 (toerekening vermogen vaste inrichting bij bankbedrijf; verouderd, het was niet de bedoeling dat dit beleid geldt voor de toepassing van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969); 25 mei 1954, nr. 14 (ruilverkaveling en vennootschapsbelasting; is achterhaald door besluit van 15 december 2000, nr. CPP2000/2172M); 1 september 1964, nr. B4/5719 (afschrijving bedrijfsmiddelen landbouwbedrijf; deze problematiek wordt geregeld door middel van de jaarlijkse landbouwnormen, besluit van 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M); 18 juni 1968; nr. B68/8159 (verwisseling aandelen in het kader van fusie; achterhaald door jurisprudentie en wetgeving); 25 september 1970, nr. B70/ (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 3 mei 1971, nr. B71/3809 (diverse vennootschapsbelastingonderwerpen; verouderd en

2 pagina 2 van 6 voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt); 1 juli 1971, nr. B71/12651 (diverse vennootschapsbelastingonderwerpen; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt); 28 september 1973, nr. B73/20834 (toepassing deelnemingsvrijstelling voor aandelen in Nationale Investeringsbank NV; belang verloren); 17 februari 1976, nr (betreft de toepassing van het besluit van 1 juli 1971, B71/12651; verouderd en voorzover nog wel van belang in andere besluiten verwerkt); 22 augustus 1978, nr (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 1 september 1979, nr (goodwill bij notariskantoren; achterhaald door jurisprudentie en door afschaffing commerciële herwaardering bij geruisloze omzetting); 16 september 1981, nr (besluit heeft betrekking op de inmiddels ingetrokken Garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen 1981); 21 maart 1984, nr (samenstellen trefwoord kantoorautomatisering vennootschapsbelasting; verouderd en vervangen in interne instructie over klantregistratie); 26 februari 1986; nr (warrantleningen; heeft met invoering van het forfaitaire rendement in de inkomstenbelasting en artikel 10b Wet op de vennootschapsbelasting 1969 geen belang meer); 7 april 1986, nr (samenstellen trefwoord kantoorautomatisering vennootschapsbelasting; verouderd en vervangen in interne instructie over klantregistratie); 10 oktober 1986, nr (kantoorautomatisering vennootschapsbelasting, voorlopige aanslag en rechtsvormwijziging; verouderd); 9 april 1987, nr (geruisloze doorschuiving bij bijzondere vormen van overdracht van een onderneming; verouderd); 10 augustus 1987, nr. DB87/4966 (richtige heffing en fraus legis; verouderd besluit); 12 oktober 1987, nr (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door latere besluiten waarin de voorwaarden zijn aangepast, laatstelijk het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 8 augustus 1989, nr. DB89/3695 (afspraak inzake vaststelling winst eeuwigdurende leningen; verouderd); 20 september 1988, nr. DB88/5569 (deelnemingsvrijstelling bij aandelen zonder nominale waarde; overbodig door jurisprudentie); 2 juli 1990, nr. WDB90/207, gewijzigd bij besluit van 20 juli 1990, nr. WDB90/249 (betreft overgangsmaatregel in afwachting van wetswijziging van artikel 13c Wet op de vennootschapsbelasting 1969); 11 juni 1991, CA 91/84 (betreft aanslagregeling 1990 van bepaalde beleggingsinstellingen; niet meer van belang voor latere jaren); 14 januari 1992; CA92/3 (formulieren waarde-onderzoek onroerend goed; verouderd, betreft o.m. reeds opgeheven organisatie-onderdelen); 10 juli 1992, nr. DB92/3298 (betreft deelnemingsvrijstelling; overgangsmaatregel tot 1 januari 1993); 1 juli 1993, nr. DB93/2165M, laatstelijk gewijzigd door het besluit van 5 februari 1998, nr. DB97/3358M (voorwaarden bedrijfsfusie; dit besluit is achterhaald door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3041M); 1 juli 1993, nr. DB93/2167M, laatstelijk gewijzigd door het besluit van 5 februari 1998, nr. DB97/3359M (bedrijfsfusie, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is achterhaald door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/3042M); 12 oktober 1993, nr. DGO (deelnemingskosten bankenregeling; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 11 oktober 1994, nr. DB94/12M (belastingplicht lokale omroep; dit besluit is opgevolgd door het besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/1551M); 28 november 1995, nr. DB95/2527M (deelnemingskosten welke verband houden me t buitenlandse deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 13 februari 1997; DB97/280M (aanspreekpunt Antillenconstucties; verouderd, betreft o.m. reeds vervallen organisatie-onderdelen); 11 juni 1997, nr. DB97/1957M (kinderopvang is behartiging algemeen maatschappelijk belang; opgevolgd door het besluit van 20 december 2001, nr. CPP2001/1554M); 2 oktober 1997, nr. DB97/3951M (modelbeschikking concernfinancieringsactiviteiten; het concernfinancieringsregime is ingetrokken, Stb. 2005, 468); 20 januari 1999, nr. DB98/4540 (giftenaftrek buitenlandse instellingen; verouderd en opgenomen in het besluit van 8 augustus 2005, nr. CPP2005/1373M); 11 september 1999, nr. DB99/2929M (ruimteregeling inzake kosten deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 15 oktober 1999, nr. DB99/3319M (kosten verband houdend met middellijke buitenlandse deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 4 januari 2000, nr. DB99/1307M (juridische afsplitsing, voorwaarden; dit besluit is vervangen

3 pagina 3 van 6 door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2682M); 4 januari 2000, nr. DB99/1482M (juridische afsplitsing, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is vervangen door het besluit van 19 december 2000, nr. CPP2000/2683M); 18 april 2000, nr. WDB2000/266M (vrijstelling fondswervende instellingen; is inmiddels wettelijk verankerd); 21 juli 2000, nr. RTB 2000/164M (informatie over verwachte omvorming van rentegroeifondsen i.v.m. invoering Wet IB 2001; geen beleidsregels louter informatief bedoeld); 29 november 2000, nr. CPP2000/1932M (vervallen oude besluiten i.v.m. inwerkingtreding Wet IB 2001; besluit is uitgewerkt); 19 december 2000, nr. CPP2000/2680M (omzetting coöperatie in BV voorwaarden; dit onderwerp is behandeld in het besluit van 27 mei 2004, CPP2004/112M); 19 december 2000, nr. DB2000/3147M (juridische fusie, algemene toestemming aan de inspecteur; dit besluit is vervangen door het besluit van 25 februari 2002, nr. CPP2002/158M); 17 januari 2001, nr. CPP2000/2940M (goedkeuring m.b.t. de scholingsaftrek voor energiebedrijven tijdens de overgangsperiode met nihiltarief; het nihiltarief is vervallen); 31 oktober 2001, nr. CPP2001/1552M (kosten welke verband houden met deelnemingen; belang verloren door wetswijziging per 1 januari 2004); 20 december 2001, nr. CPP 2001/1558M (intrekking besluit van 1 december 2000, nr. CPP2000/2698M; uitgewerkt); 15 februari 2002, CPP2001/3589M (fiscale eenheid, versoepeling 16 e standaardvoorwaarde); 7 augustus 2002; nr. CPP2002/1751M (vragen en antwoorden verliesverrekeningsbeperking; vervangen door het besluit van 17 september 2003, CPP2003/1731M); 5 december 2002, nr. DGB2002/5635M (concernfinanciering, nieuwe verzoeken worden niet meer in aanmerking genomen; het concernfinancieringsregime is ingetrokken, Stb. 2005, 468). Vennootschapsbelasting/fiscale eenheid De hiernavolgende besluiten zijn achterhaald in verband met het vervallen van de overgangsregeling van artikel IV, tweede lid, van de Wet van 11 december 2002, Stb. 618 (herziening fiscale eenheid): 21 februari 1985, nr (interpretatie 16 e standaardvoorwaarde); 26 september 1986, nr (dividendbelasting bij fiscale eenheid/beleggingsinstelling); 9 januari 1987, (meegeven verliezen dochtermaatschappij na verbreking); 18 juli 1989, DB88/4852 (bezit alle aandelen); 30 september 1991, DB91/2309 (toelichtend besluit artikel 15); 16 augustus 1993, DB93/3436M (aankondiging voorwaarden artikel 15a); 30 november 1993, DB93/2073M (fiscale eenheid tussen verzekeraars en niet-verzekeraars); 21 maart 1994, DB93/3937U (uitleg 16 e standaardvoorwaarde overdracht onderneming); 5 juli 1995, DB95/2643M (meenemen verliezen door dochter na verbreking); 19 januari 1996, DB95/2014M (overgang naar onbeperkte voorwaartse verliesverrekening); 6 februari 1997, DB97/118M (goedkeurend beleid inzake aansluitende fiscale eenheid); 15 december 1997, DB97/4794M (aansluitende fiscale eenheid, Mededingingswet); 13 maart 1998, DB98/1161M (meegeven verliezen aan dochter na verbreking fiscale eenheid); 26 juli 1999, DB99/1564M (juridische fusie binnen fiscale eenheid); 29 september 1999, DB99/2172M (toepassing 16 e standaardvoorwaarde naar aanleiding van HR 28 april 1999); 3 november 1999, DB99/2820M (fiscale eenheid en standaardvoorwaarden); 8 juni 2000, CPP2000/543M (herdruk besluit van 17 april 2000, DB99/3596, fiscale eenheid met energiebedrijven); 7 juli 2000, CPP2000/811M (meegeven verliezen + doorschuiven 16 e standaardvoorwaarde na juridische fusie en splitsing waarbij geen winst wordt behaald); 14 november 2000, CPP2000/2369M (inhouding dividendbelasting); 15 december 2000, CPP2000/3074 (doorschuiving 16 e standaardvoorwaarde bij (af)splitsing of juridische fusie); 8 juni 2001, CPP2001/659M (juridische fusie binnen fiscale eenheid); 9 april 2002, CPP2002/537M (juridische fusie waarbij een energielichaam is betrokken); 3 mei 2002, CPP2001/3295M (afdoening verzoeken fiscale eenheid); 11 juli 2002, CPP2002/282M (juridische afsplitsing binnen fiscale eenheid); 31 januari 2003, CPP2003/46M (overzicht beleidsbesluiten); 11 februari 2003, CPP2002/3783M (vraag- en antwoordbesluit). Pensioenaangelegenheden 6 januari 1977, nr (toepassing artikel 9a Wet IB 1964 (3.26) risicoverzekering weduwen-wezenpensioen, belang verloren door wettelijke regeling); 14 december 1981, nr (pensioenverplichtingen glasgroothandel c.a.; betreft feitelijke

4 pagina 4 van 6 gegevens oude jaren); 14 december 1981, nr (pensioenverplichtingen agrarische voedselvoorzieningshandel c.a.; betreft 15 december 1981, nr (pensioenverplichtingen handel in bouwmaterialen; betreft 16 december 1981, nr (pensioenverplichtingen handel in opticienbedrijven; betreft feitelijke gegevens oude jaren) 12 maart 1984, nr (backservice bij dispensatie bedrijfspensioenfonds; betreft feitelijke gegevens oude jaren); 17 december 1984, nr (actuarieel adviseurs Belastingdienst; betreft verouderde lijst); 26 juni 1985, nr (pensioenverplichtingen beroepsvervoer over de weg; betreft 13 januari 1986, nr (directiepensioenlichamen, artikel 9a Wet IB 1964 en eisen aan statuten; vanaf 2001 opgenomen in wetgeving); 25 maart 1986, nr (pensioenverplichtingen beroepsvervoer over de weg; betreft 5 april 1988, nr. DB87/4911 (passivering bedrijfspensioenfonds betonmortelindustrie; betreft 8 april 1991, nr. DB90/6440 (passivering bedrijfspensioenfonds bouwnijverheid; betreft feitelijke gegevens oude jaren); 25 april 1991, nr. DB90/5279; (passivering bedrijfspensioenfonds metaalindustrie; betreft 23 januari 1995, nr. DGO95/825; (passivering bedrijfspensioenfonds emballage pallet- en klompenindustrie; betreft 16 augustus 1995, nr. DB95/2779M (openingsbalans directiepensioenlichamen; achterhaald door wetgeving); 21 juli 2000, nr. CPP2000/1127M (waardering pensioenen en lijfrenteverplichting tegen marktrente/ingangsdatum 1 januari 2001 i.p.v. 1 september 2000; inhoud nadien overgenomen in besluit van 11 december 2000, nr. RTB2000/2726); 13 april 2001, nr. CPP2001/872M (taak, werkwijze en samenstelling Centraal Aanspreekpunt Pensioenen; achterhaald door het besluit van 10 december 2003, nr. CPP2003/2808M). Inkomstenbelasting-winst/Vennootschapsbelasting 26 januari 1962, nr. B2/970 (toerekening baten en lasten aan onderneming/bedrijfsberoepskosten; verouderd); 9 april 1999, nr. DB99/1301 (mededeling dat scholingsfondspercentages pas in het tweede kwartaal 1999 worden bekend gemaakt; de scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2004); 15 maart 2000, nr. CPP2000/2074M (betreft de toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen 17 januari 2001, nr. CPP2000/2940M (betreft toepassing van de - vervallen - scholingsaftrek voor energiebedrijven); 6 februari 2001, nr. CPP2001/184M (intrekking besluit n.a.v. arrest over renteloos lenen van eigen BV; verouderd en uitgewerkt); 11 december 2001, nr. CPP2001/3476M (landelijke landbouwnormen 2000); 17 december 2001, nr. CPP2001/2875M (keuzeherziening bij wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000; verouderd); 20 december 2001, nr. CPP2001/3427M (behandeling verzoeken WIR-premie); 28 februari 2002, nr. CPP2002/622M (verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001; verouderd); 23 april 2002, nr. CPP2002/1255M (verlenging tijdelijke tegemoetkoming film 2001; verouderd); 17 mei 2002, nr. CPP2002/1072M (keuzeherziening bij wijziging landbouwvrijstelling per 27 juni 2000; verouderd); 3 juli 2002, nr. CPP2002/1832M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen 14 oktober 2002, nr. CPP2002/2826M (percentages scholingsfondsen bekendgemaakt; de scholingsaftrek is vervallen per 1 januari 2004); 12 december 2002, nr. CPP2002/3661M (landelijke landbouwnormen 2002); 17 december 2002, nr. CPP2002/3698M (wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende fiscale faciliëring arbo-investeringen; achterhaald); 17 juli 2003, nr. CPP2003/1412M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen 6 maart 2003, nr. CPP2002/1330M (vragen en antwoorden herinvesteringsreserve; dit beleid is verwerkt in het besluit van 10 mei 2004, nr. CPP2003/2004); 15 december 2003, nr. CPP2003/2992M (landelijke landbouwnormen 2003); 6 december 2004, nr. CPP 2004/2619M (toepassing van de per 1 januari 2004 vervallen

5 pagina 5 van 6 9 december 2004, nr. CPP2004/2835M (landelijke landbouwnormen 2004); 7 april 2004, nr. CPP2004/815M (regeling superheffing; geen beleid, louter informatief); 9 april 2004, nr. CPP2004/610M (waardering verpachte gronden box 3 voor het jaar 2003); 15 april 2004, nr. CPP/2004/905M (regeling superheffing; geen beleid, louter informatief); 21 februari 2005, nr. CPP2005/282M (waardering verpachte gronden box 3 voo r het jaar 2004). Kapitaalsbelasting 13 februari 1919, nr. 54 (NV i.o., inbreng winst uit voorperiode; afschaffing 10 april 1919, nr. 28 (CV op aandelen en omzetting; afschaffing 7 augustus 1919, nr. 53 (uitgifte aandelen onder pari; afschaffing 13 juli 1920, nr. 18 (zetelverplaatsing naar Nederland; afschaffing 8 november 1921, nr. 57 (obligaties die meedelen bij liquidatie; afschaffing 18 november 1921, nr. 91 (storting op aandelen minder dan nominaal; afschaffing 6 september 1924, nr. 77 (winstafhankelijke rente; afschaffing ka pitaalsbelasting); 5 december 1924, nr. 48 (dag van storting bij beursaandelen, emissiekosten; afschaffing 1 juli 1926, nr. 46 (contante waarde storting op aandelen; afschaffing 25 mei 1927, nr. 36 (kapitaalsbelasting door de vennootschap zelf betaald; afschaffing 4 januari 1928, nr. 102 (obligaties en gelijkstelling met preferente aandelen; afschaffing 29 februari 1928, nr. 77 (afschrijving op aandelen onder bijstorting; afschaffing 28 april 1931, nr. 43 (persoonlijke aandelen, intrekking aandelen en uitgifte aan een ander; afschaffing 18 december 1931, nr. 104 (bonusaandelen ten laste van reservefonds, afstand van tantiemerechten; afschaffing 30 juni 1932, nr. 154 (conversie obligaties tegen aandelen en winstbewijzen beneden pari; afschaffing 16 mei 1935, nr. 75 (zetelverplaatsing naar Nederland; afschaffing 13 oktober 1936, nr. 110 (reserve door te hoge kapitaal-afschrijving; afschaffing 6 november 1947, nr. 77 (emissiekosten; afschaffing 1 december 1950, nr. 106 (inbreng onderneming, onbelaste reserve; afschaffing 2 juli 1954, nr. 71 (plaatsing aandelen cum dividend; afschaffing 23 december 1955, nr. 23 (NV i.o.; afschaffing 21 augustus 1958, nr. C 8/1768 (waardering; afschaffing 11 april 1961, n. D0/9078 (intrekking van oprichtersbewijzen tegen aandelenuitgifte; afschaffing 17 juni 1966, nr. D6/714 (inbreng onderneming door coöperatieve flatexploitatieverenigingen; afschaffing 31 januari 1973, nr. B72/27497 (stortingen op vóór geplaatste aandelen; afschaffing 2 februari 1979, nr (inbreng van buiten EU, fraus legis; afschaffing 31 augustus 1987, nrs en IB 87/610 (hardheidsclausule bij vergissing; afschaffing 27 december 1988, nr. IB 88/1084 (niet tijdig beroep op vrijstellingen; afschaffing 18 juli 1991, nr. VB1991/1044 (toelichting kapitaalbelasting; afschaffing 9 september 1991, nr. VB1991/1199 (kapitaalvermindering na geruisloze overgang; afschaffing 12 november 1993, nr. VB1993/3216; (bijschrijven op aandelen ten laste van fusieagio; afschaffing 4 augustus 1997, nr. VB95/321 (inbreng 100%-aandelenpakket; afschaffing 24 september 1997, nr. DB97/2950 (geruisloze omzetting, kapitaalvermindering; afschaffing 28 september 1999, nr. DGM99/3701 (aangiftebiljet kapitaalsbelasting; afschaffing 26 september 2000, nr. CPP2000/1832 (vrijstelling kapitaalsbelasting voor algemeen nut beogende lichamen; afschaffing 6 oktober 2000; nr. CPP2000/2050 (interne reorganisatie; afschaffing 30 november 2000, nr. CPP2000/2662 (aandelenfusie en liquidatie; afschaffing

6 pagina 6 van 6 19 december 2000, nr. CPP2000/2679M (omzetting rechtsvorm; afschaffing 9 januari 2001, nr. CPP2000/2534M (aangifte kapitaalsbelasting, over te leggen stukken; afschaffing 5 april 2001, nr. CPP2001/0101M (vragen en antwoorden; afschaffing 19 december 2001, nr. CPP2001/2503M (vragen en antwoorden; afschaffing 20 december-2001, nr. CPP2001/3490M (beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal; afschaffing 9 december 2002, nr. CPP2002/1349M (vragen en antwoorden; afschaffing 15 juli 2003, nr. CPP2003/1526M (vragen en antwoorden; afschaffing 25 februari 2004, nr. CPP2003/2703M (inbreng 100% aandelenpakket; afschaffing 23 december 2004, nr. CPP2004/2561M (vragen en antwoorden; afschaffing kapitaalsbelasting). Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2006.

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen

Erasmus School of Economics Masterthesis. Compartimentering onder belastingverdragen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Masterthesis Nadruk verboden Compartimentering onder belastingverdragen Naam student: S. Saboor Studentnummer: 324871 Scriptiebegeleider: Prof.

Nadere informatie

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M De staatssecretaris van

Nadere informatie

Juridische fusie en splitsing

Juridische fusie en splitsing Leidraden 13 Juridische fusie en splitsing Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants 13 Leidraad Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten Koninklijk Nederlands Instituut

Nadere informatie

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen"

Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander zwevend vermogen Fiscale behandeling van de trust, de SPF en ander "zwevend vermogen" Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, sector Brieven en beleidsbesluiten Besluit 15 december 2005, nr. CPP2005/2528M

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 30 Besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband

Nadere informatie

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst t.a.v. drs. T.W.M. Poolen Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Referentie Pagina 17 december 2013 10008350/kn.hp 1/14 Onderwerp Akkoord fiscale

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 689 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE

DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE DE ANTILLIAANSE BV THE ULTIMATE CORPORATE ADVENTURE PAO-Cursus UNA-KUN, Curaçao 13 maart 2000, ITC Mr K. Frielink, advocaat bij Loyens & Loeff te Curaçao Het recht van de Nederlandse Antillen is volop

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie