Commissieplan 2014 Normcommissie , Informatievoorziening in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissieplan 2014 Normcommissie 303006, Informatievoorziening in de zorg"

Transcriptie

1 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/25 Commissieplan 2014 Normcommissie

2 NORMCOMMISSIE NEN Zorg & Welzijn Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T F Algemene gegevens 1.1 Commissie Nederlands Normalisatie-instituut 1.2 Werkgebied Informatievoorziening in de zorg De normcommissie bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en betrekt daar nadrukkelijk de Europese (CEN 1 ) en mondiale (ISO 2 ) ontwikkelingen bij. Primaire taak is het volgen van internationaal werk en het toepasbaar maken van internationale normen in de Nederlandse situatie. Secundaire taak is het ontwikkelen van Nederlandse normen. De normcommissie voert de volgende taken uit: 1. Toezicht houden op lopende nationale en internationale normalisatieprojecten waar Nederland trekker van is; 2. Internationale en/of Europese normalisatieprojecten voorzien van Nederlandse input en beoordelen van deze projecten op relevantie en bruikbaarheid voor Nederland; 3. Nederlandse behoeften in (internationale/europese) normalisatieprojecten vaststellen en inbrengen; 4. Zelf indienen en leiden van projectvoorstellen voor Europese en/of internationale normen waar Nederland direct belangen bij heeft; 5. Verkenning van draagvlak en haalbaarheid van ideeën en voorstellen voor nieuwe nationale normalisatietrajecten; 6. Starten van nieuwe nationale normalisatieprojecten: Nederlandse projectvoorstellen komen beschikbaar ten behoeve van de beleidscommissie. Indien hieruit nieuwe nationale normalisatieprojecten ontstaan, zal een werkgroep het project uitvoeren en treedt de normcommissie op als stuurgroep; 7. Onderhoud, beheer en revisie van bestaande nationale normen; 8. Kenbaarheid geven aan het werk van de normcommissie door publiciteit en promotie. 1 CEN: Comité Européen de Normalisation 2 ISO: International Organization for Standardization

3 3/ Belang Normalisatie in de zorg bevordert de kwaliteit, functionaliteit en veiligheid van informatievoorziening in de zorg. Voor het zorgveld is het van belang dat internationale en nationale normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en de landelijke infrastructuur niet met elkaar conflicteren. De normcommissie neemt bij het analyseren, bijdragen aan en stemmen over internationale normen dit belang in acht. De normcommissie neemt ook bij het ontwikkelen en reviseren van nationale normen dit belang in acht. Onderwerpen van normering bevinden zich op de volgende vlakken: 1. Het zorgvuldig vastleggen en verwerken van (patiënt)gegevens; 2. Het modelleren en coderen van (patiënt)gegevens; 3. Het veilig met elkaar uitwisselen van (patiënt)gegevens; 4. Het opnieuw gebruiken van (patiënt)gegevens voor verschillende doeleinden zoals managementinformatie, kostenoverzichten, kwaliteitszorg en epidemiologie. 5. Het inrichten van de organisatie van de informatievoorziening op zodanige wijze, dat de hiervoor genoemde doelen daardoor optimaal en veilig worden ondersteund. 2 Commissiestructuur en relaties 2.1 Nationale structuur Commissie Naam 301 Beleidscommissie Zorg, Technologie & Organisatie Normcommissie Informatievoorziening in de zorg spiegelgroepen Werkgroepen Platforms Spiegelgroep 1 Risico en Beveiliging Spiegelgroep 2 Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën Spiegelgroep 4 Terminologie en Classificatie Spiegelgroep 6 Farmacie Revisie NEN 7512 NEN 7521 Certificatieschema NEN 7510 DCM (Detailed Clinical Models) Software en MDD (Medical Device Directive) Spiegelgroepen en werkgroepen hebben een verschillend karakter. De spiegelgroep heeft een continu karakter. De taak van de spiegelgroep is het adviseren van de normcommissie ten aanzien van het stemmen op internationale normen van CEN en ISO. 3 Spiegelgroep 3 over kaarten is enkele jaren geleden opgeheven. Spiegelgroep 5 is opgegaan in spiegelgroep 2 (i.v.m. samenvoeging van ISO/TC 215-werkgroepen)

4 4/26 Werkgroepen hebben een duidelijk gedefinieerde opdracht met een tijdelijk karakter. Werkgroepen hebben een nationale scope en ontwikkelen een normdocument. Platforms zijn nationale expert groepen. Een platform heeft niet als doel een normdocument te ontwikkelen. 2.2 Internationale relaties Commissie CEN/TC 251 ISO/TC 215 CEN, ISO, HL7, CDISC, IHTSDO, GS1, IHE Naam Health informatics Working group I Information models Working group II Terminology and knowledge representation Working group IV Technology for interoperability Health informatics Working group 1 Architecture, Frameworks and Models Working group 2 Systems en Device Interoperability Working group 3 Semantic Content Working group 4 Security, Safety and Privacy Working group 6 Pharmacy and medicines business JWG 1 (ISO/TC 249) Informatics of traditional Chinese Medicine JWG 7 (IEC/TC 62A) Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices CAG 1 Executive Council (EC) CAG 2 Co-ordinating Group (CG) CAG 3 Cross-SDO Co-ordination Joint Initiative on SDO standardization De relatie tussen de spiegelgroepen van normcommissie en de werkgroepen van CEN/TC 251 en ISO/TC 215 werkgroepen zijn in de volgende tabel weergegeven: CEN/TC 251 ISO/TC Risico en Beveiliging WG 4 2. Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën WG I, WG IV WG 1, WG 2, JWG 7 4. Terminologie en classificatie WG II WG 3, JWG 1 6. Farmacie WG 6

5 5/26 De scopes en huidige werkprogramma's van beide Technische Commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (Werkprogramma internationaal) van dit document. 3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieen Ledenbestand per De normcommissie is samengesteld uit: Naam persoon Werkgever Rol Categorie stakeholder De heer dr. W.T.F. Goossen Voorzitter NC De heer dr. C.P. Louwerse Vice-voorzitter NC De heer C.A. van Belkum CBG-MEB Overheid/ toezichthouder Mevrouw A. van Haren CBG-MEB Overheid/ toezichthouder Mevrouw E. Peelen GS1 Industrie/ leveranciers De heer B. Kokx Philips Health Care Industrie/ leveranciers De heer dr.ir. P. Linders Philips Medical Systems, Standards Development Harmonization Center Industrie/ leveranciers De heer ir. O. Marchesini Portavita BV Industrie/ leveranciers De heer dr. R. Cornet AMC, Medical Informatics Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer J.J.M. Baptist Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer M. Tan Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer ing. P. Uitendaal Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer dr. ir. J.L. Talmon Univ. Maastricht, Capgroep Med.Informatica Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer H. Arnoldussen Vektis BV Verzekeraar/ verstrekker

6 6/26 De heer B. Franken AMC Zorginstelling De heer drs. J.W.R. Schoemaker Erasmus MC, Directie Informatie Zorginstelling De heer ir. M.C.A. Kliphuis VU Medisch Centrum Zorginstelling De heer dr. F. Elferink KNMP Zorgverlener De heer N. Speksnijder KNMP Zorgverlener De heer M. Rozeboom NMT Zorgverlener Mevrouw drs. L. Grandia Z-Index Zorgverlener De heer E. Sieval Z-Index Zorgverlener De heer drs. J.W. Hofdijk Casemix Adviesbureau Mevrouw drs. A. Goossen- Baremans Results 4 Care BV Adviesbureau De heer R. Tromp Longus / Zorganice Adviesbureau De heer D. Verschuuren Vivia Adviesbureau De heer drs. W.L. Posthumus Op persoonlijke titel Mevrouw dr. Y.F. Heerkens Voorzitter NC De heer R.A. Stegwee Voorzitter Stichting HL7 Nederland Review belanghebbenden Jaarlijks wordt naar de samenstelling van de normcommissie gekeken en wordt actie ondernomen om het principe van all parties concerned te handhaven. In 2013 heeft de normcommissie een symposium georganiseerd om bekendheid te geven aan het werk van de normcommissie en mogelijk nieuwe leden te interesseren. Eén nieuwe partij is hierdoor lid geworden. De volgende groepen stakeholders worden onderscheiden:

7 7/26 1. Patiënten- / consumentenorganisaties 2. Overheid / toezichthouders 3. Industrie / leveranciers 4. Onderzoek / wetenschap / kennisinstituten 5. Verzekeraars / verstrekkers 6. Zorginstellingen 7. Zorgverleners 8. Adviesbureaus 9. Overige belanghebbenden / belangstellenden. Doelgroep 1 Patiënten-/consumentenorganisaties zijn niet vertegenwoordigd. Op voordracht van belanghebbende partijen uit de gezondheidszorg kunnen ter zake kundige personen zitting nemen in de normcommissie. Voor het lidmaatschap voor 2014 wordt een financiële bijdrage gevraagd van minimaal Publicaties Het beheer van de volgende normen vallen onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie : Normnummer NEN :2004 NEN 7503:2011 Titel Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen Medische informatica Berichtenverkeer Recept- en verstrekkingsberichten NEN 7504:2011 Medische informatica Berichtenverkeer Zorginformatiesystemen Toepassing van de HL7 berichtenstructuur in zorginstellingen in Nederland Eisen en toelichting van HL7-versie 2.4 NPR :2007 NEN 7507:2008 NTA :2012 NEN 7510:2011 Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Leeswijzer bij NEN 7502:2004 Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen Medische informatica - Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen Medische informatica berichtenverkeer in de zorg functionele basisstructuur voor ondersteunende specialismen Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Algemeen Ontw. NEN 7512:2013 Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling NEN 7513: 2010 Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers 4 NEN: Nederlandse Norm 5 NPR: Nederlands Praktijk Richtlijn 6 NTA: Nederlandse Technische Afspraak

8 8/26 Normnummer NTA 7515: 2013 Ontw. NEN 7521:2014 NEN 7522: 2010 NEN rapport NEN 8028: 2011 Titel Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren Toegang tot patiëntgegevens Medische informatica - Hanteren van code- en andere terminologiestelsels in de Nederlandse zorg Rollen en codebeheer Inventarisatiestudie naar uitgangspunten voor autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen Medische informatica kwaliteitseisen telemedicine 5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten 5.1 ISO werk De normcommissie spiegelt het werk van ISO/TC 215 'Health informatics': 1. De normcommissie identificeert internationale projecten en identificeert Nederlands belang; 2. Normcommissieleden kunnen zich aanmelden als expert vanuit Nederland om aan een internationaal project mee te werken; 3. Parallel: de normcommissie moet stemmen op ISO work items vanuit Nederlands belang; 4. Nederland kan bij ISO voorstellen indien voor normontwikkeling; 5. Voor ISO standaarden dient per standaard een beslissing te worden genomen of deze in Nederland worden overgenomen en gepubliceerd. De scope van de ISO/TC 215 en de werkgroepen worden hierna in het Engels uitgelegd zoals ze staan beschreven in het business plan van de ISO/TC 215. Scope ISO/TC 215 Standardization in the field of health informatics. Health informatics is the application of information and communication technologies (ICT) to facilitate the creation and use of health-related data, information, and knowledge to support and enable all aspects of the health system. ISO/TC 215 adopted the following high-level objectives to guide its activities: 1. make sure that required standards are available to address the needs of the member bodies and stakeholders, by (a) prioritizing and co-ordinating the development of health informatics standards (b) maintaining a coherent view according to an architectural framework (c) harmonizing existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data

9 9/26 2. adopt or, where identified gaps necessitate original work, develop standards and specifications for health systems design, use and interoperability 3. approve standards 4. with users, review and maintain standards in use to ensure they are fit for purpose 5. provide access and support to all, especially emerging and developing countries. To realise these high-level objectives, ISO/TC 215 plans to progress defined objectives within the following key result areas (KRAs), as outlined further below: ISO/TC 215 work program Structure and scope of ISO/TC 215 Improved governance and project management Engagement with ehealth stakeholder communities Cross SDO collaboration on ehealth standardization ISO/TC 215 will continue to progress its program of standardization to enhance the use and interoperability of health and healthcare information and ehealth systems, including work on: 1. frameworks, architectures and modelling of information, processes, system functions and the requirements and capabilities needed to implement ehealth efficiently; 2. electronic exchange of health and healthcare information including exchange with health devices; 3. methods for the representation and use of concepts, data and knowledge in support of health and healthcare 4. protecting the confidentiality, integrity, availability and privacy of health information and patient safety 5. standards for specific domains and including pharmacy and medications business and joint work on informatics in traditional Chinese medicine and the safety of health software and IT networks. ISO/TC 215 WG 1 Architecture, Frameworks and Models Convener Vice Convener Secretary Scope Stephen Kay (UK) open Celine De Sousa (Australia) Standardization of frameworks, architectures, and their components in support of health and healthcare, including standardization of conceptual, logical, and

10 10/26 functional requirements, process models and information models. ISO/TC 215 WG 2 Systems and Device Interoperability Convener Vice Convener Secretary Michael Glickman (US) Michael Nusbaum (IHE / Canada) Allison Viola (US) Scope Standardization of electronic exchange of information among health and healthcare systems, including information exchange within and among organizations and interoperability of devices. ISO/TC 215 WG 3 Semantic Content (terminology) Convener Vice Convener Secretary Heather Grain (Australia) open open Scope Standardization of methods for the representation and use of concepts, data and knowledge in support of health and healthcare, including standardization of: - formal models for the representation and description of concepts; - principles for the representation of concepts within terminological resources; - principles for the governance and maintenance of terminological resources; - methods for the representation and management of knowledge; and - methods for using terminological resources and knowledge in health and healthcare systems and in electronic health records, but excluding the development and maintenance of actual content of standardized terminological resources, such as those maintained by IHTSDO (SNOMED CT ), WHO (ICD), Regenstrief Institute (LOINC, UCUM) or WONCA (ICPC-2). ISO/TC 215 WG 4 Security, Safety and Privacy Convener Vice Convener Lori Reed-Fourquet (US) Hideyuki Miyohara (Japan)

11 11/26 Secretary Scope Diana Warner (US) Defining health informatics security and privacy protection standards to: 1. protect and enhance the confidentiality, availability, and integrity of health information; 2. prevent health information systems from adversely affecting patient safety; 3. protect privacy in relation to personal information; and 4. ensure the accountability of users of health information systems. ISO/TC 215 WG 6 Pharmacy and Medicines business Convener Christian Hay (Switzerland) Vice Convener Frits Elferink (Netherlands) Secretary Scope Shirin Golyardi (Netherlands) To establish standards in the domain of pharmacy and medication - research, development, regulation, supply, use and monitoring to improve the efficiency and interoperability of information systems affecting patient safety. IEC/62A/JWG 7 Risk Management for IT-networks incorporating medical devices Co-chair ISO Todd Cooper (US) co-chair IEC Sherman Eagles (US) Secretary Patty Krantz (USA) Scope Management of risk when attaching medical devices to general purpose IT networks. ISO/TC 249/JWG 1 Informatics of Traditional Chinese Medicine This is a joint working group with and hosted by ISO/TC 249 Traditional Chinese Medicine (TCM) To assist ISO/TC 215 prioritise its activities and coordinate its work program, progress its strategic and business planning functions and support collaboration with other SDOs operating internationally within the health informatics field, particularly through the JIC, it has established three committee advisory groups (CAGs) with the following scopes. ISO/TC215 Committee Advisory Group 1 (CAG 1) Scope: CAG1 provides strategic and business leadership to TC215. Formally, the Executive Council meeting is an advisory group to the Committee Chair. The following objectives are within scope for the Executive Council: prioritizing the development of health informatics standards planning, managing, and evaluating the work of the committee

12 12/26 provide access and support for emerging and developing countries ISO/TC215 Committee Advisory Group 2 (CAG02) Scope: To prioritise new work item proposals (NPs) with the goal of harmonizing work within TC215 with the following objectives: (a) co-ordination of the development of health informatics standards; (a) harmonisation of existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data (together with CAG3); and (b) development and maintenance of operational plans and the overseeing of their delivery; addressing TC logistics and expediting the standards development process. CAG2 is related to TC operations and standards harmonized across WGs. CAG2 develops and maintains operational plans and oversees their delivery. It will address TC logistics and expedite the standards development process: specifically the WGs may identify standards which should be harmonized with another TC workgroup, technical committee or TC 215 liaisons, and will bring these to the CG for consideration. ISO/TC215 Committee Advisory Group 3 / Cross-SDO Harmonization (CAG3) Scope: CAG3 (in the CHARTER signed by all Joint Initiative Council (JIC) SDOs and previously identified as Joint Working Group 9) is a planning, process determination and coordinating group that makes recommendations to the Joint Initiative Council on resolving gaps, overlaps or issues of counterproductive standardization. It is not a decision body, but recommends to the JIC. CAG3 is also the external (Joint Initiative SDOs) coordination group for the TC215 Coordination Group (which is TC215 internally focused). CAG3 contributes to the following TC objective: Harmonizing existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data (together with the Co-ordination Group). ISO/TC215 Operations Advisory Group [formerly Operations and Harmonization] Scope: Forum for communication and information distribution between the ISO/TC215 secretary and ISO/TC215 work group conveners, vice conveners, and secretaries and other invited guests regarding the policies and procedures for the development of ISO standards. De meeste CEN & ISO projecten duren meerdere jaren. Bijlage A Overzicht Internationale projecten geeft voor een overzicht van de internationale projecten in Joint Initiative Council for Standards Harmonization (JIC) Chair: The chair of the JIC Executive Council is held in rotation by each member for two (2) years. Current chair: : ISO/TC215 represented by Mr. Richard Dixon Hughes - Secretary: Ms. Lisa Spellman, AHIMA, USA -

13 13/26 Scope: The JIC Council operates as a council of equals and as a liaison group under ISO/TC 215, consists of the respective leaders and appointed liaison members of the participating SDO s to a maximum of 3 members per SDO. The JIC is not an ISO/TC215 working group, council or task force but works closely with ISO and other SDOs with the goal of achieving improved harmonization between other health informatics-focused SDOs. 5.2 CEN/CENELEC werk De normcommissie spiegelt het werk van CEN/TC 251 'Health informatics': 1. De normcommissie identificeert Europese projecten en identificeert Nederlands belang; 2. Normcommissieleden kunnen zich aanmelden als expert vanuit Nederland om aan een Europees project mee te werken; 3. Parallel: de normcommissie stemt op CEN work items vanuit Nederlands belang; 4. Nederland kan bij CEN voorstellen indienen voor normontwikkeling; 5. CEN normen worden in principe door Nederland overgenomen en gepubliceerd. De scope van CEN/TC 251 en de werkgroepen I tot en met IV worden hierna in het Engels uitgelegd zoals ze staan beschreven in het business plan van de CEN/TC 251. Scope CEN/TC 251 CEN/TC 251 is actively engaged with many other standards development organisations, consortia and fora to further efforts to coordinate its work with other organisations that have similar goals, such that the stakeholder need for fewer, but more universal, global standards for health informatics that meet the stakeholder needs are recognised in Europe. CEN/TC 251 Health informatics will in general stimulate the development of ISO standards in areas where there is specific need and in doing so ensure they meet the European requirements. Where necessary it may develop European standards to address regional legislative demands. CEN/TC 251/WG I Information models Convener Vice Convener Secretary Scope Stephen Kay (UK) Pier Angelo Sottile (Italy) Shirin Golyardi (Netherlands) The development of European standards to facilitate communication between independent information systems within and between organisations, for health related purposes. Such standards are essential if healthcare services are to obtain the benefits of open

14 14/26 systems and avoid the constraints of proprietary interfaces. The standards are based on information models - generic models of aspects of health care or health care information. WG I will therefore develop domain model based reference architectures for evolvable information systems. These will facilitate optimised health care processes for maximum patient perceived quality satisfaction, workflow oriented polycentric care and approaches to archiving healthcare information that are not time limited. CEN/TC 251/WG II Terminology and knowledge representation Convener Vice Convener Secretary Scope Davie Hay (United Kingdom) Open Hayley Miller (UK) Semantic organisation of information and representation of knowledge so as to make it of practical use in the domains of health informatics and telematics and provision of information and criteria to support harmonisation in health care and terminological consistency within TC 251. This encompasses clinical, managerial and operational aspects of the health care record and enabling access to other knowledge. The focus of the work is: - terms, concepts and interrelationships of concepts; - structures for concept systems including those for multi-axial coding schemes; - representation of clinical knowledge in health information systems; - guidelines for the production of coding systems; - systematism of the semantic structure behind the names of compositions and headed sections of the health care record. CEN/TC 251/WG IV Technology for interoperability Convener Vice Convener Secretary Scope Alpo Värri (Finland) Björn-Erik Erlandsson (Sweden) Arto Holopainen (Finland) Adoption, promotion and, where necessary, development of European standards for the application of information and communication technology to: - medical devices for plug-and-play interoperability at the point of care, together with facilitation of the efficient exchange of device data in all healthcare environments; - intra- and inter- laboratory, analyser-lis and analyzer-analyser communications; - medical imagery, including as appropriate non-radiological imaging: - such other device related areas as may from time to time be required; - such other areas for technical interoperability as may from time to time be required.

15 15/26 De meeste CEN & ISO projecten duren meerdere jaren. Zie bijlage A (Overzicht internationale projecten) voor een overzicht van de huidige Europese projecten. Nationaal werk De normcommissie neemt actief deel aan de normalisatie activiteiten van (de werkgroepen van) CEN/TC 251 en ISO/TC 215: om mede richting te geven aan Europese en internationale ontwikkelingen. De normcommissie heeft in dit opzicht zowel een breng- als een haalplicht. Zij brengt de resultaten van nationale normalisatie in bij CEN en ISO mede om bestaande / ontwikkelde nationale producten te beschermen. Zij haalt relevante ontwikkelingen uit CEN en ISO voor nationale normalisatie. In toenemende mate wordt bovendien geharmoniseerd met andere standaarden ontwikkelende organisaties (door middel van de JIC). Waar relevant, zal de normcommissie de resultaten van dergelijke harmonisatie betrekken in haar werkzaamheden.

16 16/26 6 Lidmaatschappen van werkgroepen 6.1 Lidmaatschappen van Europese en mondiale werkgroepen SG CEN/TC 251 ISO/TC Risico en Beveiliging L. Posthumus B. Franken WG 4 Security, Safety and Privacy 2. Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën J. Talmon D. Verschuuren WG I Information models WG IV Technology for interoperability WG 1 Architecture, Frameworks and Models WG 2 Systems and Device Interoperability JWG 7 Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices 4. Terminologie en Classificatie R. Cornet WG II Terminology and knowledge representation WG 3 Semantic content JWG 1 Informatics of traditional Chinese medicine 6. Farmacie F. Elferink -- WG 6 Pharmacy and medicines business 6.2 Trekker nationale projectwerkgroepen Werkgroepnummer Werkgroepnaam Naam expert 1 Ontwikkeling NEN 7521 Toegang tot patiëntgegevens De heren Drapers (vz), Franken, Uitendaal en Kliphuis 2 Revisie NEN 7512 Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling 3 Certificatieschema NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg De heren Posthumus, Schoemaker, Uitendaal. NEN 4 Aansluitvoorwaarden zorginstellingen De heer Franken 5 Pseudonimisatiedienst De heer Franken

17 17/26 7 Evaluatie en voortgangsrapportage In dit hoofdstuk treft u de evaluatie en geboekte resultaten over Terugblik 2013 Nederland heeft actief deelgenomen aan CEN- en ISO vergaderingen. De Nederlandse experts hebben geparticipeerd in de voor Nederland relevante Europese en/of internationale werkgroepen van CEN/TC 251 en ISO/TC 215. CEN/TC 251 & ISO/TC 215 JWG + ISO/TC 215 Plenary april 2013 Mexico-City CEN/TC juni 2013 Brussel CEN/TC 251 & ISO/TC 215 JWG + ISO/TC 215 Plenary oktober 2013 Sydney 7.2 Publicatie normenontwerpen Sinds 2010 worden alle nationale normontwerpen gratis beschikbaar gesteld via de website Alle belanghebbende partijen kunnen hun commentaar indienen op de gepubliceerde normontwerpen die ressorteren onder de normcommissie. De volgende norm had in 2013 een openbare kritiekronde: - NEN 7512 ' Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling ' 7.3 Publicatie normen De volgende norm is in 2013 goedgekeurd en gepubliceerd: - NTA 7515 'Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Functionele basisstructuur voor ondersteunende specialismen' 7.4 Werkprogramma internationale normen Bijlage A geeft een overzicht van het werkprogramma aan de hand van de stemmingen in 2013 een lijst van de actieve internationale normontwikkelingstrajecten. 7.5 Persberichten en evenementen NEN heeft in 2013 voor de volgende onderwerpen een persbericht uitgegeven, voor zover relevant voor het werkgebied van de :

18 18/26 - Het certificatieschema voor NEN-EN onder accreditatie - NEN publiceert het certificatieschema voor NEN openbare kritiekronde NEN Begroting en financiering Scope begroting en financiering De begroting betreft de structurele normalisatie activiteiten. Dat wil zeggen: basisactiviteiten die vereist zijn om: - deel te nemen aan- en invloed te hebben op het Europese en internationale normalisatiewerk; - projecten ter ontwikkeling van nationale normen in te richten; - nationale normen te onderhouden,. - het realiseren van maximale overeenstemming over de normen en projecten. De werkzaamheden ter ontwikkeling van nieuwe nationale normen en ten behoeve van revisies liggen buiten de scope van deze begroting. De financiering voor deze projecten zal gedragen moeten worden door de belanghebbende partijen. De leden van de normcommissie hebben in 2013 een financiële bijdrage geleverd ter hoogte van 1.104,= (ex BTW). De ledenlijst is geactualiseerd en potentiële nieuwe leden zijn benaderd. De leden van de normcommissie hebben besloten om voor 2014 de bijdrage te verhogen (bijdrage wordt 2.275,00 exclusief BTW) om de NEN ondersteuning voor het normalisatiewerk te continueren. Ten aanzien van de overige budget posten: De normcommissie besluit dat voor 2013 de voorzitter geen vergoeding krijgt voor het voorzitterschap. Voor 2013 worden geen reis- en verblijfkosten vergoed voor het deelnemen aan de internationale bijeenkomsten. De normcommissie spreekt de noodzaak uit extra inkomsten te genereren. Potentiële mogelijkheden zijn: het organiseren van een symposium, cursussen en het uithuren van expertise. Eventuele extra inkomen van nieuwe normen zouden kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van de normcommissie. De ervaring is echter dat de meeste projectgroepen ook zelf moeite hebben het benodigde bedrag bijeen te brengen. Voor de verdere toekomst. Het onderhouden van NEN is de eerste prioriteit, de internationale reiskosten voor de internationale bijeenkomsten is een tweede prioriteit. Bij voldoende inkomsten in 2014 kan de normcommissie besluiten voor 2014 de internationale reiskosten voor de delegatieleden te vergoeden.

19 19/26 De financiering vanuit de marktpartijen zal ten eerste worden ingezet ten behoeve van de directe activiteiten van de normcommissie. 8.2 Tijdsinvestering door experts De uitvoering van het in dit commissieplan beschreven normalisatiewerk vereist enerzijds expertise en tijdsinvestering van vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen (experts) en anderzijds structurele activiteiten van consultants en administratieve ondersteuning van NEN. De tijdsinvestering van experts betreft het reguliere commissiewerk. De tijdsinvestering die experts leveren bij het ontwikkelen van nieuwe normen en omvangrijke revisies valt hier niet onder. Bij het opstellen van de tijdsinvestering van het reguliere commissiewerk voor 2013 zijn de volgende aannames gedaan: - de tijdsinvestering van de experts beslaat 2 dagen per persoon per vergadering, inclusief het volgen van de documenten die worden besproken; - de tijdinvestering van de experts betrokken bij de revisie van bestaande normen is niet opgenomen in dit overzicht. Tijdsinvestering experts Nationaal werk 4 NC vergaderingen *30 personen 7 * 2 dagen 240 dagen Spiegelgroep werk Schatting o.b.v. 7 trekkers (* 25 dagen) 175 dagen Internationaal werk 10 vergaderingen * 4 experts * 2 dagen 80 dagen Totaal 495 dagen De tijdsinvestering van experts vertegenwoordigen een waarde van 495 dagen * Begroting en financiering van de normcommissie De begroting van de normcommissie is gebaseerd op activiteiten van NEN. In Bijlage B is een specificatie opgenomen van het aantal dagen voor 2013, Bijlage C geeft een specificatie voor het aantal dagen voor Begroting van de normcommissie 2014 Aantal dagen per tariefcode Kosten A C Tarief Activiteiten NEN ,00 7 Ledenaantal normcommissie d.d. 21 december 2013

20 20/ Conclusie De financiering voor de normcommissie voor 2013 bedroeg 9% van de financiering van De basisactiviteiten zijn afgebouwd door het terugbrengen van de activiteiten van NEN. De reiskosten voor deelname aan de internationale vergaderingen en de kosten voor de voorzitter zijn geen onderdeel meer van het budget in NEN doet haar uiterste best om ondanks de teruggang in het aantal dagen een minimum aan kwaliteitsniveau te handhaven zodat de primaire taken van de normcommissie doorgang kunnen blijven vinden. Voor 2013 is er een deficit van 9 dagen ( 9.936). Het voornemen om extra inkomsten te realiseren voor de normcommissie door het organiseren van cursussen en of symposia heeft in 2013 niet tot extra inkomsten geleid. NEN heeft in samenwerking met de normcommissie een symposium georganiseerd. Dit symposium heeft wel bijgedragen aan de kenbaarheid van het werk van de normcommissie maar niet geresulteerd in extra inkomsten voor de normcommissie. Voor 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de leden aangepast om de ondersteuning door NEN te kunnen continueren. De normcommissie is in discussie met het bestuur van NEN over de jaarlijkse bijdrage.

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 1 Even voorstellen Jaap van der Marel Secretaris Normcommissie Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie 380419, 'Forensisch technisch onderzoek'

Commissieplan 2015 Normcommissie 380419, 'Forensisch technisch onderzoek' kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-04-28 pagina 1/5 Commissieplan 2015 Normcommissie NORMCOMMISSIE NEN Kennis & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015-269

Nadere informatie

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Een business case voor de implementatie van SNOMED CT Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Stelling 1 Ik vind dat zorgverleners te veel tijd kwijt zijn aan administratie

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 341093, Explosieve atmosferen

Commissieplan 2016 Normcommissie 341093, Explosieve atmosferen kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-01-13 pagina 1/4 Commissieplan 2016 Normcommissie NORMCOMMISSIE 341093, Ontplofbare atmosferen NEN Industrie & Veiligheid Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-09-28 pagina 1/7 Commissieplan 2015 Normcommissie 381039 - Computerruimten en datacenters

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-09-28 pagina 1/7 Commissieplan 2015 Normcommissie 381039 - Computerruimten en datacenters kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-09-28 pagina 1/7 Commissieplan 2015 Normcommissie 381039 - Computerruimten en datacenters 5 NORMCOMMISSIE 2015-09-28 NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Software & apps als medisch hulpmiddel?

Software & apps als medisch hulpmiddel? Software & apps als medisch hulpmiddel? W309- KIVI NIRIA Jaarcongres 2012 mr. dr. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht- KNMG Marieke van t Root MSc, consultant medische technologie- NEN 11 oktober 2012

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

De nieuwe TC EHR. Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010. Anneke Goossen, co-chair EHR TC. Stichting HL7 Nederland

De nieuwe TC EHR. Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010. Anneke Goossen, co-chair EHR TC. Stichting HL7 Nederland De nieuwe TC EHR Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010 Anneke Goossen, co-chair EHR TC Stichting HL7 Nederland Inhoud Aanleiding, visie en missie, speerpunten Activiteiten in 2011 Het EHR-S

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012

Nederlandse norm. NEN-ISO 21500 (en) Guidance on project management (ISO 21500:2012,IDT) Preview. ICS 03.100.40 september 2012 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-06 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Platform 8717050003 Alcoholslot

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-06 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Platform 8717050003 Alcoholslot kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-06 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Platform 8717050003 Alcoholslot 5 NORMCOMMISSIE NEN Elektrische Installaties Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Normcommissie Zetmeel, -derivaten en nevenproducten

Normcommissie Zetmeel, -derivaten en nevenproducten kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-01-25 pagina 1/5 Commissieplan 2016 Normcommissie 370 093 Zetmeel, -derivaten en nevenproducten 1 NORMCOMMISSIE 370 093 'Zetmeel, -derivaten en nevenproducten'

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Health informatics Health cards Numbering system and registration procedure for issuer identifiers

Voorbeeld. Preview. Health informatics Health cards Numbering system and registration procedure for issuer identifiers INTERNATIONAL STANDARD ISO 20302 Second edition 2014-03-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling

Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling Congres Architectuur in de zorg 18 Juni 2015 Bussum M. Seven R.A. Stegwee 18-6-2015 2011 Directive on patients rights in cross-border health care Congres Architectuur

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg De architect, coach voor een goed zorgsysteem De rol van methoden en modellen in Zorg Informatie Architectuur Nieuwegein, 21 juni 2012 21-06-12 De architect, coach voor

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie 302 013, Bedrijfsnoodorganisatie

Commissieplan 2015 Normcommissie 302 013, Bedrijfsnoodorganisatie kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-02-24 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Normcommissie NORMCOMMISSIE NEN Industrie & Veiligheid Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015-2690

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V.

Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Reglement voor de Commissie Publiek Belang van de Raad van Commissarissen Deloitte Holding B.V. Dit reglement is op 3 april 2013 door de Raad van Commissarissen vastgesteld. Achtergrond en inleiding De

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Wet van 3 april 2003

Wet van 3 april 2003 Standards? Wet van 3 april 2003 Technische specificatie die door een erkende instelling met normatieve activiteiten met het oog op een herhaalde en voortdurende toepassing is goedgekeurd, waarvan de inachtneming

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Een scenario CREATE ORDER PRE-PROCESSINGORDER PROCESSING PRODUCTION SHIPPING Work Collection of tasks that have to be executed sequentially or in parallel, by at least

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014

Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 Confidentieel 1 van 5 Onderwerp: Toelichting op Toetsingskader Informatiebeveiliging 2014 1. INLEIDING Sinds 2010 onderzoekt DNB de kwaliteit van informatiebeveiliging als thema binnen de financiële sector.

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

GAMP 5, wat is er nieuw?

GAMP 5, wat is er nieuw? GAMP 5, wat is er nieuw? COP s, regelgeving en GAMP René van Opstal Principal Consultant Koning & Hartman Inhoud ISPE Community of Practice GAMP PAT Nieuwe regelgeving GAMP 5 Overige ISPE Guidelines What

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO/IEC 13335-1 INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO/IEC 13335-1 INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 13335-1 First edition 2004-11-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s)

ArchiMate. en Configuration Management Databases (CMDB s) ArchiMate en Configuration Management Databases (CMDB s) Wie ben ik. Hans van Drunen Hans.vanDrunen@atos.net +31 (0)6 224 889 05 Lid van de NAF werkgroep ArchiMate gebruikers en tools 2 Agenda Wat zijn

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

1.2 Werkgebied Normalisatie van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor speeltoestellen.

1.2 Werkgebied Normalisatie van veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor speeltoestellen. Commissieplan 2012 normcommissie 330003 'Speeltoestellen' Datum 04-11-2011 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Commissie 330003 Speeltoestellen 1.2 Werkgebied Normalisatie van veiligheidseisen en beproevingsmethoden

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Dit document bevat de officiële Engelse versie van de Europese norm EN 1334, maart 1996.

Dit document bevat de officiële Engelse versie van de Europese norm EN 1334, maart 1996. Nederlandse NEN-EN 1334 Woonmeubelen. Bedden en matrassen. Meetmethoden en aanbevolen toleranties Domestic furniture. Beds and mattresses. Methods of measurement and recommended tolerances 1e druk, april

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Medisch Informatiemanagement De rol van de CMIO Dr. Iris JAM Verberk-Jonkers, internist-nefroloog & CMIO

Medisch Informatiemanagement De rol van de CMIO Dr. Iris JAM Verberk-Jonkers, internist-nefroloog & CMIO Medisch Informatiemanagement De rol van de CMIO Dr. Iris JAM Verberk-Jonkers, internist-nefroloog & CMIO 2 MSZ Strategie 3 1. Topklinisch opleidingsziekenhuis 2. Het centrum voor acute- en complexe zorg

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Introductie LRQA 2003

Introductie LRQA 2003 ! Introductie ! Lloyd s Register Quality Assurance(LRQA) " Onderdeel van de Lloyd s Register group " Wereldwijd marktleider in certificatie " + 1 300 assessors " + 33 000 certificaten " Geaccrediteerd

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Key words Standards, standardisation, secondary fuels, solid recovered fuel, SRF, waste, terminology, quality management system, QMS

Key words Standards, standardisation, secondary fuels, solid recovered fuel, SRF, waste, terminology, quality management system, QMS ECN-C--05-004 DEELNAME ECN AAN CEN/TC343 WG1 Quality Management System and Terminology of Solid Recovered Fuels A.R. Boersma JANUARI 2005 Colofon SenterNovem Projectnummer: 2020-02-12-24-004 ECN Projectnummer:

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Preview. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

NEN EN ISO 13485:2016

NEN EN ISO 13485:2016 NEN EN ISO 13485:2016 Relatie met de huidige MDD en aankomende MDR Arjan van Drongelen Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitssystemen in MDD 3. Kwaliteitssystemen in MDR 4. Common specifications & standaarden

Nadere informatie

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180

IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind Turbines (IEC WT 1:2001,IDT) april 2002 ICS 27.180 Nederlandse praktijkrichtlijn IEC-systeemn voor conformiteitsbeproeving en certificatie van windturbines (IEC WT 1:2001,IDT) NPR-IEC WT 1 (en) IEC System for Conformity Testing and Certification of Wind

Nadere informatie

Commissieplan 2014 1 ALGEMENE GEGEVENS 2 COMMISSIESTRUCTUUR EN RELATIES. Datum 2014-02-11. Commissie. 'Computerruimtes en datacenters'

Commissieplan 2014 1 ALGEMENE GEGEVENS 2 COMMISSIESTRUCTUUR EN RELATIES. Datum 2014-02-11. Commissie. 'Computerruimtes en datacenters' Commissieplan 2014 normcommissie 381888 'Computerruimtes en datacenters' Datum 2014-02-11 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Commissie 381888 Computerruimtes en datacenters 1.2 Werkgebied De normcommissie is gericht

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie