Commissieplan 2014 Normcommissie , Informatievoorziening in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissieplan 2014 Normcommissie 303006, Informatievoorziening in de zorg"

Transcriptie

1 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/25 Commissieplan 2014 Normcommissie

2 NORMCOMMISSIE NEN Zorg & Welzijn Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T F Algemene gegevens 1.1 Commissie Nederlands Normalisatie-instituut 1.2 Werkgebied Informatievoorziening in de zorg De normcommissie bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en betrekt daar nadrukkelijk de Europese (CEN 1 ) en mondiale (ISO 2 ) ontwikkelingen bij. Primaire taak is het volgen van internationaal werk en het toepasbaar maken van internationale normen in de Nederlandse situatie. Secundaire taak is het ontwikkelen van Nederlandse normen. De normcommissie voert de volgende taken uit: 1. Toezicht houden op lopende nationale en internationale normalisatieprojecten waar Nederland trekker van is; 2. Internationale en/of Europese normalisatieprojecten voorzien van Nederlandse input en beoordelen van deze projecten op relevantie en bruikbaarheid voor Nederland; 3. Nederlandse behoeften in (internationale/europese) normalisatieprojecten vaststellen en inbrengen; 4. Zelf indienen en leiden van projectvoorstellen voor Europese en/of internationale normen waar Nederland direct belangen bij heeft; 5. Verkenning van draagvlak en haalbaarheid van ideeën en voorstellen voor nieuwe nationale normalisatietrajecten; 6. Starten van nieuwe nationale normalisatieprojecten: Nederlandse projectvoorstellen komen beschikbaar ten behoeve van de beleidscommissie. Indien hieruit nieuwe nationale normalisatieprojecten ontstaan, zal een werkgroep het project uitvoeren en treedt de normcommissie op als stuurgroep; 7. Onderhoud, beheer en revisie van bestaande nationale normen; 8. Kenbaarheid geven aan het werk van de normcommissie door publiciteit en promotie. 1 CEN: Comité Européen de Normalisation 2 ISO: International Organization for Standardization

3 3/ Belang Normalisatie in de zorg bevordert de kwaliteit, functionaliteit en veiligheid van informatievoorziening in de zorg. Voor het zorgveld is het van belang dat internationale en nationale normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en de landelijke infrastructuur niet met elkaar conflicteren. De normcommissie neemt bij het analyseren, bijdragen aan en stemmen over internationale normen dit belang in acht. De normcommissie neemt ook bij het ontwikkelen en reviseren van nationale normen dit belang in acht. Onderwerpen van normering bevinden zich op de volgende vlakken: 1. Het zorgvuldig vastleggen en verwerken van (patiënt)gegevens; 2. Het modelleren en coderen van (patiënt)gegevens; 3. Het veilig met elkaar uitwisselen van (patiënt)gegevens; 4. Het opnieuw gebruiken van (patiënt)gegevens voor verschillende doeleinden zoals managementinformatie, kostenoverzichten, kwaliteitszorg en epidemiologie. 5. Het inrichten van de organisatie van de informatievoorziening op zodanige wijze, dat de hiervoor genoemde doelen daardoor optimaal en veilig worden ondersteund. 2 Commissiestructuur en relaties 2.1 Nationale structuur Commissie Naam 301 Beleidscommissie Zorg, Technologie & Organisatie Normcommissie Informatievoorziening in de zorg spiegelgroepen Werkgroepen Platforms Spiegelgroep 1 Risico en Beveiliging Spiegelgroep 2 Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën Spiegelgroep 4 Terminologie en Classificatie Spiegelgroep 6 Farmacie Revisie NEN 7512 NEN 7521 Certificatieschema NEN 7510 DCM (Detailed Clinical Models) Software en MDD (Medical Device Directive) Spiegelgroepen en werkgroepen hebben een verschillend karakter. De spiegelgroep heeft een continu karakter. De taak van de spiegelgroep is het adviseren van de normcommissie ten aanzien van het stemmen op internationale normen van CEN en ISO. 3 Spiegelgroep 3 over kaarten is enkele jaren geleden opgeheven. Spiegelgroep 5 is opgegaan in spiegelgroep 2 (i.v.m. samenvoeging van ISO/TC 215-werkgroepen)

4 4/26 Werkgroepen hebben een duidelijk gedefinieerde opdracht met een tijdelijk karakter. Werkgroepen hebben een nationale scope en ontwikkelen een normdocument. Platforms zijn nationale expert groepen. Een platform heeft niet als doel een normdocument te ontwikkelen. 2.2 Internationale relaties Commissie CEN/TC 251 ISO/TC 215 CEN, ISO, HL7, CDISC, IHTSDO, GS1, IHE Naam Health informatics Working group I Information models Working group II Terminology and knowledge representation Working group IV Technology for interoperability Health informatics Working group 1 Architecture, Frameworks and Models Working group 2 Systems en Device Interoperability Working group 3 Semantic Content Working group 4 Security, Safety and Privacy Working group 6 Pharmacy and medicines business JWG 1 (ISO/TC 249) Informatics of traditional Chinese Medicine JWG 7 (IEC/TC 62A) Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices CAG 1 Executive Council (EC) CAG 2 Co-ordinating Group (CG) CAG 3 Cross-SDO Co-ordination Joint Initiative on SDO standardization De relatie tussen de spiegelgroepen van normcommissie en de werkgroepen van CEN/TC 251 en ISO/TC 215 werkgroepen zijn in de volgende tabel weergegeven: CEN/TC 251 ISO/TC Risico en Beveiliging WG 4 2. Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën WG I, WG IV WG 1, WG 2, JWG 7 4. Terminologie en classificatie WG II WG 3, JWG 1 6. Farmacie WG 6

5 5/26 De scopes en huidige werkprogramma's van beide Technische Commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (Werkprogramma internationaal) van dit document. 3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieen Ledenbestand per De normcommissie is samengesteld uit: Naam persoon Werkgever Rol Categorie stakeholder De heer dr. W.T.F. Goossen Voorzitter NC De heer dr. C.P. Louwerse Vice-voorzitter NC De heer C.A. van Belkum CBG-MEB Overheid/ toezichthouder Mevrouw A. van Haren CBG-MEB Overheid/ toezichthouder Mevrouw E. Peelen GS1 Industrie/ leveranciers De heer B. Kokx Philips Health Care Industrie/ leveranciers De heer dr.ir. P. Linders Philips Medical Systems, Standards Development Harmonization Center Industrie/ leveranciers De heer ir. O. Marchesini Portavita BV Industrie/ leveranciers De heer dr. R. Cornet AMC, Medical Informatics Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer J.J.M. Baptist Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer M. Tan Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer ing. P. Uitendaal Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer dr. ir. J.L. Talmon Univ. Maastricht, Capgroep Med.Informatica Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer H. Arnoldussen Vektis BV Verzekeraar/ verstrekker

6 6/26 De heer B. Franken AMC Zorginstelling De heer drs. J.W.R. Schoemaker Erasmus MC, Directie Informatie Zorginstelling De heer ir. M.C.A. Kliphuis VU Medisch Centrum Zorginstelling De heer dr. F. Elferink KNMP Zorgverlener De heer N. Speksnijder KNMP Zorgverlener De heer M. Rozeboom NMT Zorgverlener Mevrouw drs. L. Grandia Z-Index Zorgverlener De heer E. Sieval Z-Index Zorgverlener De heer drs. J.W. Hofdijk Casemix Adviesbureau Mevrouw drs. A. Goossen- Baremans Results 4 Care BV Adviesbureau De heer R. Tromp Longus / Zorganice Adviesbureau De heer D. Verschuuren Vivia Adviesbureau De heer drs. W.L. Posthumus Op persoonlijke titel Mevrouw dr. Y.F. Heerkens Voorzitter NC De heer R.A. Stegwee Voorzitter Stichting HL7 Nederland Review belanghebbenden Jaarlijks wordt naar de samenstelling van de normcommissie gekeken en wordt actie ondernomen om het principe van all parties concerned te handhaven. In 2013 heeft de normcommissie een symposium georganiseerd om bekendheid te geven aan het werk van de normcommissie en mogelijk nieuwe leden te interesseren. Eén nieuwe partij is hierdoor lid geworden. De volgende groepen stakeholders worden onderscheiden:

7 7/26 1. Patiënten- / consumentenorganisaties 2. Overheid / toezichthouders 3. Industrie / leveranciers 4. Onderzoek / wetenschap / kennisinstituten 5. Verzekeraars / verstrekkers 6. Zorginstellingen 7. Zorgverleners 8. Adviesbureaus 9. Overige belanghebbenden / belangstellenden. Doelgroep 1 Patiënten-/consumentenorganisaties zijn niet vertegenwoordigd. Op voordracht van belanghebbende partijen uit de gezondheidszorg kunnen ter zake kundige personen zitting nemen in de normcommissie. Voor het lidmaatschap voor 2014 wordt een financiële bijdrage gevraagd van minimaal Publicaties Het beheer van de volgende normen vallen onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie : Normnummer NEN :2004 NEN 7503:2011 Titel Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen Medische informatica Berichtenverkeer Recept- en verstrekkingsberichten NEN 7504:2011 Medische informatica Berichtenverkeer Zorginformatiesystemen Toepassing van de HL7 berichtenstructuur in zorginstellingen in Nederland Eisen en toelichting van HL7-versie 2.4 NPR :2007 NEN 7507:2008 NTA :2012 NEN 7510:2011 Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Leeswijzer bij NEN 7502:2004 Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen Medische informatica - Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen Medische informatica berichtenverkeer in de zorg functionele basisstructuur voor ondersteunende specialismen Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Algemeen Ontw. NEN 7512:2013 Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling NEN 7513: 2010 Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers 4 NEN: Nederlandse Norm 5 NPR: Nederlands Praktijk Richtlijn 6 NTA: Nederlandse Technische Afspraak

8 8/26 Normnummer NTA 7515: 2013 Ontw. NEN 7521:2014 NEN 7522: 2010 NEN rapport NEN 8028: 2011 Titel Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren Toegang tot patiëntgegevens Medische informatica - Hanteren van code- en andere terminologiestelsels in de Nederlandse zorg Rollen en codebeheer Inventarisatiestudie naar uitgangspunten voor autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen Medische informatica kwaliteitseisen telemedicine 5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten 5.1 ISO werk De normcommissie spiegelt het werk van ISO/TC 215 'Health informatics': 1. De normcommissie identificeert internationale projecten en identificeert Nederlands belang; 2. Normcommissieleden kunnen zich aanmelden als expert vanuit Nederland om aan een internationaal project mee te werken; 3. Parallel: de normcommissie moet stemmen op ISO work items vanuit Nederlands belang; 4. Nederland kan bij ISO voorstellen indien voor normontwikkeling; 5. Voor ISO standaarden dient per standaard een beslissing te worden genomen of deze in Nederland worden overgenomen en gepubliceerd. De scope van de ISO/TC 215 en de werkgroepen worden hierna in het Engels uitgelegd zoals ze staan beschreven in het business plan van de ISO/TC 215. Scope ISO/TC 215 Standardization in the field of health informatics. Health informatics is the application of information and communication technologies (ICT) to facilitate the creation and use of health-related data, information, and knowledge to support and enable all aspects of the health system. ISO/TC 215 adopted the following high-level objectives to guide its activities: 1. make sure that required standards are available to address the needs of the member bodies and stakeholders, by (a) prioritizing and co-ordinating the development of health informatics standards (b) maintaining a coherent view according to an architectural framework (c) harmonizing existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data

9 9/26 2. adopt or, where identified gaps necessitate original work, develop standards and specifications for health systems design, use and interoperability 3. approve standards 4. with users, review and maintain standards in use to ensure they are fit for purpose 5. provide access and support to all, especially emerging and developing countries. To realise these high-level objectives, ISO/TC 215 plans to progress defined objectives within the following key result areas (KRAs), as outlined further below: ISO/TC 215 work program Structure and scope of ISO/TC 215 Improved governance and project management Engagement with ehealth stakeholder communities Cross SDO collaboration on ehealth standardization ISO/TC 215 will continue to progress its program of standardization to enhance the use and interoperability of health and healthcare information and ehealth systems, including work on: 1. frameworks, architectures and modelling of information, processes, system functions and the requirements and capabilities needed to implement ehealth efficiently; 2. electronic exchange of health and healthcare information including exchange with health devices; 3. methods for the representation and use of concepts, data and knowledge in support of health and healthcare 4. protecting the confidentiality, integrity, availability and privacy of health information and patient safety 5. standards for specific domains and including pharmacy and medications business and joint work on informatics in traditional Chinese medicine and the safety of health software and IT networks. ISO/TC 215 WG 1 Architecture, Frameworks and Models Convener Vice Convener Secretary Scope Stephen Kay (UK) open Celine De Sousa (Australia) Standardization of frameworks, architectures, and their components in support of health and healthcare, including standardization of conceptual, logical, and

10 10/26 functional requirements, process models and information models. ISO/TC 215 WG 2 Systems and Device Interoperability Convener Vice Convener Secretary Michael Glickman (US) Michael Nusbaum (IHE / Canada) Allison Viola (US) Scope Standardization of electronic exchange of information among health and healthcare systems, including information exchange within and among organizations and interoperability of devices. ISO/TC 215 WG 3 Semantic Content (terminology) Convener Vice Convener Secretary Heather Grain (Australia) open open Scope Standardization of methods for the representation and use of concepts, data and knowledge in support of health and healthcare, including standardization of: - formal models for the representation and description of concepts; - principles for the representation of concepts within terminological resources; - principles for the governance and maintenance of terminological resources; - methods for the representation and management of knowledge; and - methods for using terminological resources and knowledge in health and healthcare systems and in electronic health records, but excluding the development and maintenance of actual content of standardized terminological resources, such as those maintained by IHTSDO (SNOMED CT ), WHO (ICD), Regenstrief Institute (LOINC, UCUM) or WONCA (ICPC-2). ISO/TC 215 WG 4 Security, Safety and Privacy Convener Vice Convener Lori Reed-Fourquet (US) Hideyuki Miyohara (Japan)

11 11/26 Secretary Scope Diana Warner (US) Defining health informatics security and privacy protection standards to: 1. protect and enhance the confidentiality, availability, and integrity of health information; 2. prevent health information systems from adversely affecting patient safety; 3. protect privacy in relation to personal information; and 4. ensure the accountability of users of health information systems. ISO/TC 215 WG 6 Pharmacy and Medicines business Convener Christian Hay (Switzerland) Vice Convener Frits Elferink (Netherlands) Secretary Scope Shirin Golyardi (Netherlands) To establish standards in the domain of pharmacy and medication - research, development, regulation, supply, use and monitoring to improve the efficiency and interoperability of information systems affecting patient safety. IEC/62A/JWG 7 Risk Management for IT-networks incorporating medical devices Co-chair ISO Todd Cooper (US) co-chair IEC Sherman Eagles (US) Secretary Patty Krantz (USA) Scope Management of risk when attaching medical devices to general purpose IT networks. ISO/TC 249/JWG 1 Informatics of Traditional Chinese Medicine This is a joint working group with and hosted by ISO/TC 249 Traditional Chinese Medicine (TCM) To assist ISO/TC 215 prioritise its activities and coordinate its work program, progress its strategic and business planning functions and support collaboration with other SDOs operating internationally within the health informatics field, particularly through the JIC, it has established three committee advisory groups (CAGs) with the following scopes. ISO/TC215 Committee Advisory Group 1 (CAG 1) Scope: CAG1 provides strategic and business leadership to TC215. Formally, the Executive Council meeting is an advisory group to the Committee Chair. The following objectives are within scope for the Executive Council: prioritizing the development of health informatics standards planning, managing, and evaluating the work of the committee

12 12/26 provide access and support for emerging and developing countries ISO/TC215 Committee Advisory Group 2 (CAG02) Scope: To prioritise new work item proposals (NPs) with the goal of harmonizing work within TC215 with the following objectives: (a) co-ordination of the development of health informatics standards; (a) harmonisation of existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data (together with CAG3); and (b) development and maintenance of operational plans and the overseeing of their delivery; addressing TC logistics and expediting the standards development process. CAG2 is related to TC operations and standards harmonized across WGs. CAG2 develops and maintains operational plans and oversees their delivery. It will address TC logistics and expedite the standards development process: specifically the WGs may identify standards which should be harmonized with another TC workgroup, technical committee or TC 215 liaisons, and will bring these to the CG for consideration. ISO/TC215 Committee Advisory Group 3 / Cross-SDO Harmonization (CAG3) Scope: CAG3 (in the CHARTER signed by all Joint Initiative Council (JIC) SDOs and previously identified as Joint Working Group 9) is a planning, process determination and coordinating group that makes recommendations to the Joint Initiative Council on resolving gaps, overlaps or issues of counterproductive standardization. It is not a decision body, but recommends to the JIC. CAG3 is also the external (Joint Initiative SDOs) coordination group for the TC215 Coordination Group (which is TC215 internally focused). CAG3 contributes to the following TC objective: Harmonizing existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data (together with the Co-ordination Group). ISO/TC215 Operations Advisory Group [formerly Operations and Harmonization] Scope: Forum for communication and information distribution between the ISO/TC215 secretary and ISO/TC215 work group conveners, vice conveners, and secretaries and other invited guests regarding the policies and procedures for the development of ISO standards. De meeste CEN & ISO projecten duren meerdere jaren. Bijlage A Overzicht Internationale projecten geeft voor een overzicht van de internationale projecten in Joint Initiative Council for Standards Harmonization (JIC) Chair: The chair of the JIC Executive Council is held in rotation by each member for two (2) years. Current chair: : ISO/TC215 represented by Mr. Richard Dixon Hughes - Secretary: Ms. Lisa Spellman, AHIMA, USA -

13 13/26 Scope: The JIC Council operates as a council of equals and as a liaison group under ISO/TC 215, consists of the respective leaders and appointed liaison members of the participating SDO s to a maximum of 3 members per SDO. The JIC is not an ISO/TC215 working group, council or task force but works closely with ISO and other SDOs with the goal of achieving improved harmonization between other health informatics-focused SDOs. 5.2 CEN/CENELEC werk De normcommissie spiegelt het werk van CEN/TC 251 'Health informatics': 1. De normcommissie identificeert Europese projecten en identificeert Nederlands belang; 2. Normcommissieleden kunnen zich aanmelden als expert vanuit Nederland om aan een Europees project mee te werken; 3. Parallel: de normcommissie stemt op CEN work items vanuit Nederlands belang; 4. Nederland kan bij CEN voorstellen indienen voor normontwikkeling; 5. CEN normen worden in principe door Nederland overgenomen en gepubliceerd. De scope van CEN/TC 251 en de werkgroepen I tot en met IV worden hierna in het Engels uitgelegd zoals ze staan beschreven in het business plan van de CEN/TC 251. Scope CEN/TC 251 CEN/TC 251 is actively engaged with many other standards development organisations, consortia and fora to further efforts to coordinate its work with other organisations that have similar goals, such that the stakeholder need for fewer, but more universal, global standards for health informatics that meet the stakeholder needs are recognised in Europe. CEN/TC 251 Health informatics will in general stimulate the development of ISO standards in areas where there is specific need and in doing so ensure they meet the European requirements. Where necessary it may develop European standards to address regional legislative demands. CEN/TC 251/WG I Information models Convener Vice Convener Secretary Scope Stephen Kay (UK) Pier Angelo Sottile (Italy) Shirin Golyardi (Netherlands) The development of European standards to facilitate communication between independent information systems within and between organisations, for health related purposes. Such standards are essential if healthcare services are to obtain the benefits of open

14 14/26 systems and avoid the constraints of proprietary interfaces. The standards are based on information models - generic models of aspects of health care or health care information. WG I will therefore develop domain model based reference architectures for evolvable information systems. These will facilitate optimised health care processes for maximum patient perceived quality satisfaction, workflow oriented polycentric care and approaches to archiving healthcare information that are not time limited. CEN/TC 251/WG II Terminology and knowledge representation Convener Vice Convener Secretary Scope Davie Hay (United Kingdom) Open Hayley Miller (UK) Semantic organisation of information and representation of knowledge so as to make it of practical use in the domains of health informatics and telematics and provision of information and criteria to support harmonisation in health care and terminological consistency within TC 251. This encompasses clinical, managerial and operational aspects of the health care record and enabling access to other knowledge. The focus of the work is: - terms, concepts and interrelationships of concepts; - structures for concept systems including those for multi-axial coding schemes; - representation of clinical knowledge in health information systems; - guidelines for the production of coding systems; - systematism of the semantic structure behind the names of compositions and headed sections of the health care record. CEN/TC 251/WG IV Technology for interoperability Convener Vice Convener Secretary Scope Alpo Värri (Finland) Björn-Erik Erlandsson (Sweden) Arto Holopainen (Finland) Adoption, promotion and, where necessary, development of European standards for the application of information and communication technology to: - medical devices for plug-and-play interoperability at the point of care, together with facilitation of the efficient exchange of device data in all healthcare environments; - intra- and inter- laboratory, analyser-lis and analyzer-analyser communications; - medical imagery, including as appropriate non-radiological imaging: - such other device related areas as may from time to time be required; - such other areas for technical interoperability as may from time to time be required.

15 15/26 De meeste CEN & ISO projecten duren meerdere jaren. Zie bijlage A (Overzicht internationale projecten) voor een overzicht van de huidige Europese projecten. Nationaal werk De normcommissie neemt actief deel aan de normalisatie activiteiten van (de werkgroepen van) CEN/TC 251 en ISO/TC 215: om mede richting te geven aan Europese en internationale ontwikkelingen. De normcommissie heeft in dit opzicht zowel een breng- als een haalplicht. Zij brengt de resultaten van nationale normalisatie in bij CEN en ISO mede om bestaande / ontwikkelde nationale producten te beschermen. Zij haalt relevante ontwikkelingen uit CEN en ISO voor nationale normalisatie. In toenemende mate wordt bovendien geharmoniseerd met andere standaarden ontwikkelende organisaties (door middel van de JIC). Waar relevant, zal de normcommissie de resultaten van dergelijke harmonisatie betrekken in haar werkzaamheden.

16 16/26 6 Lidmaatschappen van werkgroepen 6.1 Lidmaatschappen van Europese en mondiale werkgroepen SG CEN/TC 251 ISO/TC Risico en Beveiliging L. Posthumus B. Franken WG 4 Security, Safety and Privacy 2. Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën J. Talmon D. Verschuuren WG I Information models WG IV Technology for interoperability WG 1 Architecture, Frameworks and Models WG 2 Systems and Device Interoperability JWG 7 Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices 4. Terminologie en Classificatie R. Cornet WG II Terminology and knowledge representation WG 3 Semantic content JWG 1 Informatics of traditional Chinese medicine 6. Farmacie F. Elferink -- WG 6 Pharmacy and medicines business 6.2 Trekker nationale projectwerkgroepen Werkgroepnummer Werkgroepnaam Naam expert 1 Ontwikkeling NEN 7521 Toegang tot patiëntgegevens De heren Drapers (vz), Franken, Uitendaal en Kliphuis 2 Revisie NEN 7512 Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling 3 Certificatieschema NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg De heren Posthumus, Schoemaker, Uitendaal. NEN 4 Aansluitvoorwaarden zorginstellingen De heer Franken 5 Pseudonimisatiedienst De heer Franken

17 17/26 7 Evaluatie en voortgangsrapportage In dit hoofdstuk treft u de evaluatie en geboekte resultaten over Terugblik 2013 Nederland heeft actief deelgenomen aan CEN- en ISO vergaderingen. De Nederlandse experts hebben geparticipeerd in de voor Nederland relevante Europese en/of internationale werkgroepen van CEN/TC 251 en ISO/TC 215. CEN/TC 251 & ISO/TC 215 JWG + ISO/TC 215 Plenary april 2013 Mexico-City CEN/TC juni 2013 Brussel CEN/TC 251 & ISO/TC 215 JWG + ISO/TC 215 Plenary oktober 2013 Sydney 7.2 Publicatie normenontwerpen Sinds 2010 worden alle nationale normontwerpen gratis beschikbaar gesteld via de website Alle belanghebbende partijen kunnen hun commentaar indienen op de gepubliceerde normontwerpen die ressorteren onder de normcommissie. De volgende norm had in 2013 een openbare kritiekronde: - NEN 7512 ' Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling ' 7.3 Publicatie normen De volgende norm is in 2013 goedgekeurd en gepubliceerd: - NTA 7515 'Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Functionele basisstructuur voor ondersteunende specialismen' 7.4 Werkprogramma internationale normen Bijlage A geeft een overzicht van het werkprogramma aan de hand van de stemmingen in 2013 een lijst van de actieve internationale normontwikkelingstrajecten. 7.5 Persberichten en evenementen NEN heeft in 2013 voor de volgende onderwerpen een persbericht uitgegeven, voor zover relevant voor het werkgebied van de :

18 18/26 - Het certificatieschema voor NEN-EN onder accreditatie - NEN publiceert het certificatieschema voor NEN openbare kritiekronde NEN Begroting en financiering Scope begroting en financiering De begroting betreft de structurele normalisatie activiteiten. Dat wil zeggen: basisactiviteiten die vereist zijn om: - deel te nemen aan- en invloed te hebben op het Europese en internationale normalisatiewerk; - projecten ter ontwikkeling van nationale normen in te richten; - nationale normen te onderhouden,. - het realiseren van maximale overeenstemming over de normen en projecten. De werkzaamheden ter ontwikkeling van nieuwe nationale normen en ten behoeve van revisies liggen buiten de scope van deze begroting. De financiering voor deze projecten zal gedragen moeten worden door de belanghebbende partijen. De leden van de normcommissie hebben in 2013 een financiële bijdrage geleverd ter hoogte van 1.104,= (ex BTW). De ledenlijst is geactualiseerd en potentiële nieuwe leden zijn benaderd. De leden van de normcommissie hebben besloten om voor 2014 de bijdrage te verhogen (bijdrage wordt 2.275,00 exclusief BTW) om de NEN ondersteuning voor het normalisatiewerk te continueren. Ten aanzien van de overige budget posten: De normcommissie besluit dat voor 2013 de voorzitter geen vergoeding krijgt voor het voorzitterschap. Voor 2013 worden geen reis- en verblijfkosten vergoed voor het deelnemen aan de internationale bijeenkomsten. De normcommissie spreekt de noodzaak uit extra inkomsten te genereren. Potentiële mogelijkheden zijn: het organiseren van een symposium, cursussen en het uithuren van expertise. Eventuele extra inkomen van nieuwe normen zouden kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van de normcommissie. De ervaring is echter dat de meeste projectgroepen ook zelf moeite hebben het benodigde bedrag bijeen te brengen. Voor de verdere toekomst. Het onderhouden van NEN is de eerste prioriteit, de internationale reiskosten voor de internationale bijeenkomsten is een tweede prioriteit. Bij voldoende inkomsten in 2014 kan de normcommissie besluiten voor 2014 de internationale reiskosten voor de delegatieleden te vergoeden.

19 19/26 De financiering vanuit de marktpartijen zal ten eerste worden ingezet ten behoeve van de directe activiteiten van de normcommissie. 8.2 Tijdsinvestering door experts De uitvoering van het in dit commissieplan beschreven normalisatiewerk vereist enerzijds expertise en tijdsinvestering van vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen (experts) en anderzijds structurele activiteiten van consultants en administratieve ondersteuning van NEN. De tijdsinvestering van experts betreft het reguliere commissiewerk. De tijdsinvestering die experts leveren bij het ontwikkelen van nieuwe normen en omvangrijke revisies valt hier niet onder. Bij het opstellen van de tijdsinvestering van het reguliere commissiewerk voor 2013 zijn de volgende aannames gedaan: - de tijdsinvestering van de experts beslaat 2 dagen per persoon per vergadering, inclusief het volgen van de documenten die worden besproken; - de tijdinvestering van de experts betrokken bij de revisie van bestaande normen is niet opgenomen in dit overzicht. Tijdsinvestering experts Nationaal werk 4 NC vergaderingen *30 personen 7 * 2 dagen 240 dagen Spiegelgroep werk Schatting o.b.v. 7 trekkers (* 25 dagen) 175 dagen Internationaal werk 10 vergaderingen * 4 experts * 2 dagen 80 dagen Totaal 495 dagen De tijdsinvestering van experts vertegenwoordigen een waarde van 495 dagen * Begroting en financiering van de normcommissie De begroting van de normcommissie is gebaseerd op activiteiten van NEN. In Bijlage B is een specificatie opgenomen van het aantal dagen voor 2013, Bijlage C geeft een specificatie voor het aantal dagen voor Begroting van de normcommissie 2014 Aantal dagen per tariefcode Kosten A C Tarief Activiteiten NEN ,00 7 Ledenaantal normcommissie d.d. 21 december 2013

20 20/ Conclusie De financiering voor de normcommissie voor 2013 bedroeg 9% van de financiering van De basisactiviteiten zijn afgebouwd door het terugbrengen van de activiteiten van NEN. De reiskosten voor deelname aan de internationale vergaderingen en de kosten voor de voorzitter zijn geen onderdeel meer van het budget in NEN doet haar uiterste best om ondanks de teruggang in het aantal dagen een minimum aan kwaliteitsniveau te handhaven zodat de primaire taken van de normcommissie doorgang kunnen blijven vinden. Voor 2013 is er een deficit van 9 dagen ( 9.936). Het voornemen om extra inkomsten te realiseren voor de normcommissie door het organiseren van cursussen en of symposia heeft in 2013 niet tot extra inkomsten geleid. NEN heeft in samenwerking met de normcommissie een symposium georganiseerd. Dit symposium heeft wel bijgedragen aan de kenbaarheid van het werk van de normcommissie maar niet geresulteerd in extra inkomsten voor de normcommissie. Voor 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de leden aangepast om de ondersteuning door NEN te kunnen continueren. De normcommissie is in discussie met het bestuur van NEN over de jaarlijkse bijdrage.

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-05-25 pagina 1/6 Commissieplan 2016 Normcommissie 381184 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie , Informatievoorziening in de zorg

Commissieplan 2016 Normcommissie , Informatievoorziening in de zorg kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-11-18 pagina 1/19 Commissieplan 2016 Normcommissie COMMISSIEPLAN 2015 NORMCOMMISSIE 2015-11-09 NEN Zorg & Welzijn Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6

Nadere informatie

Programming languages, their environments and system software interfaces. 2.2 Internationale relaties Commissie Naam Binding

Programming languages, their environments and system software interfaces. 2.2 Internationale relaties Commissie Naam Binding Commissieplan 2013 normcommissie 381022 'Programming languages, their environments and system software interfaces' Datum 2013-01-14 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Commissie 381022 Programming languages, their

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie , 'Telecommunications and information exchange between systems'

Commissieplan 2015 Normcommissie , 'Telecommunications and information exchange between systems' kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-29 pagina 1/5 Commissieplan 2015 Normcommissie information exchange between systems' NORMCOMMISSIE NEN Kennis & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie NEC 76 Veiligheid van optische straling en laser uitrusting

Commissieplan 2016 Normcommissie NEC 76 Veiligheid van optische straling en laser uitrusting kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-08-16 pagina 1/4 Commissieplan 2016 Normcommissie straling en laser uitrusting NORMCOMMISSIE NEN Elektro & ICT Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie , Software and systems engineering

Commissieplan 2016 Normcommissie , Software and systems engineering kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/7 Commissieplan 2016 Normcommissie 5 NORMCOMMISSIE DATUM NEN Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/4 Commissieplan 2014 Normcommissie , Outsourcing

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/4 Commissieplan 2014 Normcommissie , Outsourcing kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2014-03-11 pagina 1/4 Commissieplan 2014 Normcommissie NORMCOMMISSIE NEN Kennis & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038

De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm. Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 De toekomstige ISO 17100 vertaaldiensten norm Totstandkoming en de belangrijkste wijzigingen t.a.v. EN 15038 1 Even voorstellen Jaap van der Marel Secretaris Normcommissie Tolk- en vertaaldiensten en aanverwante

Nadere informatie

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Een business case voor de implementatie van SNOMED CT Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Stelling 1 Ik vind dat zorgverleners te veel tijd kwijt zijn aan administratie

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 341093, Explosieve atmosferen

Commissieplan 2016 Normcommissie 341093, Explosieve atmosferen kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-01-13 pagina 1/4 Commissieplan 2016 Normcommissie NORMCOMMISSIE 341093, Ontplofbare atmosferen NEN Industrie & Veiligheid Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie 380419, 'Forensisch technisch onderzoek'

Commissieplan 2015 Normcommissie 380419, 'Forensisch technisch onderzoek' kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-04-28 pagina 1/5 Commissieplan 2015 Normcommissie NORMCOMMISSIE NEN Kennis & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015-269

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

Project Scope Statement PGD Kernset (Persoonlijk GezonheidsDossier) Release 1

Project Scope Statement PGD Kernset (Persoonlijk GezonheidsDossier) Release 1 PGD Kernset (Persoonlijk GezonheidsDossier) Release 1 HL7 Nederland KernTeam Point of Contact Name and Email: Paul Blankers Frank Ploeg The objective of

Nadere informatie

Uniformal barcode processing for patient safety and efficiency

Uniformal barcode processing for patient safety and efficiency Uniformal barcode processing for patient safety and efficiency Brief Proposal Esther Peelen, GS1 en Erik Zwarter, ErasmusMC 12 November 2015 Standaardiseren in de zorg doe je samen Wat is IHE Integrating

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie , Wegenonderhoudsmachines en -producten

Commissieplan 2016 Normcommissie , Wegenonderhoudsmachines en -producten kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-03-15 pagina 1/4 Commissieplan 2016 Normcommissie 341075, Wegenonderhoudsmachines en NORMCOMMISSIE NEN Industrie & Veiligheid Postbus 5059 2600 GB Delft

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie , Ter plaatse vervaardigde metalen opslagtanks

Commissieplan 2016 Normcommissie , Ter plaatse vervaardigde metalen opslagtanks kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-03-15 pagina 1/4 Commissieplan 2016 Normcommissie NORMCOMMISSIE 11 januari 2016 NEN Industrie & Veiligheid Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX

Nadere informatie

Programma. Doel van vandaag. 1. Wat is NEN een Norm? Wat is NEN - Missie NEN. 1. Wat is NEN - Waarom standaardisatie?

Programma. Doel van vandaag. 1. Wat is NEN een Norm? Wat is NEN - Missie NEN. 1. Wat is NEN - Waarom standaardisatie? Programma Voorstel ronde en wat verwacht u vandaag? 1. Wat is NEN 2. Korte historie FM normen Informatiebijeenkomst ISO 41001 Facility System Standard Facility nu écht volwassen WIFI NEN Guest Wachtwoord:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA ISO 45001 Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA overheid industrie vakbonden NGO s consumenten consultancy/ wetenschap Missie: het kennisnetwerk op gebied van normontwikkeling en normtoepassing

Nadere informatie

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017 Fysieke belasting Stephanie Jansen 22 november 2017 NEN Nederlands Normalisatie-instituut Opgericht in 1916 Onafhankelijke stichting Non-profit Netwerk van ca. 800 commissies & ca. 5000 leden Ontwikkelt,

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

De nieuwe TC EHR. Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010. Anneke Goossen, co-chair EHR TC. Stichting HL7 Nederland

De nieuwe TC EHR. Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010. Anneke Goossen, co-chair EHR TC. Stichting HL7 Nederland De nieuwe TC EHR Nationaal HL7 Standaardisatiecongres 9 december 2010 Anneke Goossen, co-chair EHR TC Stichting HL7 Nederland Inhoud Aanleiding, visie en missie, speerpunten Activiteiten in 2011 Het EHR-S

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-06 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Platform 8717050003 Alcoholslot

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-06 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Platform 8717050003 Alcoholslot kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-05-06 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Platform 8717050003 Alcoholslot 5 NORMCOMMISSIE NEN Elektrische Installaties Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Commissieplan 2017 Normcommissie Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden

Commissieplan 2017 Normcommissie Meetapparatuur voor elektrische en elektromagnetische grootheden NEN Elektro & ICT Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft (015) 2 690 376 ev@nen.nl www.nen.nl Nederlands Normalisatie-instituut Commissieplan 2017 Normcommissie 364085 Meetapparatuur voor

Nadere informatie

Software & apps als medisch hulpmiddel?

Software & apps als medisch hulpmiddel? Software & apps als medisch hulpmiddel? W309- KIVI NIRIA Jaarcongres 2012 mr. dr. Sjaak Nouwt, adviseur gezondheidsrecht- KNMG Marieke van t Root MSc, consultant medische technologie- NEN 11 oktober 2012

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDlZATlON.ME~YHAPO~HAR OPl-AHM3AlJMR IlO INTERNATIONALE DE NORMALISATION

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDlZATlON.ME~YHAPO~HAR OPl-AHM3AlJMR IlO INTERNATIONALE DE NORMALISATION International Standard INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDlZATlON.ME~YHAPO~HAR OPl-AHM3AlJMR IlO CTAHAAPTM3ALWlM@ORGANlSATlON INTERNATIONALE DE NORMALISATION Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Het Europese kader: verordening, richtlijn, aanbeveling, communicatie

Het Europese kader: verordening, richtlijn, aanbeveling, communicatie Het Europese kader: verordening, richtlijn, aanbeveling, communicatie Agenda Europese instellingen Rechtsinstrumenten Nieuwe Aanpak Richtlijnen (New Approach) Geharmoniseerde normen New Legislative Framework

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Steel and steel products Inspection documents. Aciers et produits sidérurgiques Documents de contrôle. Second edition

Voorbeeld. Preview. Steel and steel products Inspection documents. Aciers et produits sidérurgiques Documents de contrôle. Second edition INTERNATIONAL STANDARD ISO 10474 Second edition 2013-07-01 Steel and steel products Inspection documents Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Normcommissie Zetmeel, -derivaten en nevenproducten

Normcommissie Zetmeel, -derivaten en nevenproducten kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-01-25 pagina 1/5 Commissieplan 2016 Normcommissie 370 093 Zetmeel, -derivaten en nevenproducten 1 NORMCOMMISSIE 370 093 'Zetmeel, -derivaten en nevenproducten'

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Commissieplan normcommissie 'Grafische technologie' 1 ALGEMENE GEGEVENS 2 COMMISSIESTRUCTUUR EN RELATIES. Datum: 15 december 2012

Commissieplan normcommissie 'Grafische technologie' 1 ALGEMENE GEGEVENS 2 COMMISSIESTRUCTUUR EN RELATIES. Datum: 15 december 2012 Commissieplan 2013 normcommissie 341020 'Grafische technologie' Datum: 15 december 2012 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1 Commissie 341020 Grafische technologie 1.2 Werkgebied Op Europees niveau worden in het kader

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

Commissieplan normcommissie 'Esthetische chirurgie services' 1. ALGEMENE GEGEVENS 2. COMMISSIESTRUCTUUR EN RELATIES.

Commissieplan normcommissie 'Esthetische chirurgie services' 1. ALGEMENE GEGEVENS 2. COMMISSIESTRUCTUUR EN RELATIES. Commissieplan 2016 normcommissie 304403 'Esthetische chirurgie services' Datum 10 mei 2016 Auteur: Marlou Bijlsma Geaccepteerd/goedgekeurd door clustermanager NEN zorg en welzijn Geaccepteerd/goedgekeurd

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Commissieplan 2017 Norm(sub)commissie ' Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy'

Commissieplan 2017 Norm(sub)commissie ' Informatiebeveiliging, Cyber security en Privacy' NEN Elektro & ICT, Kennis- & Informatiediensten Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft (015) 2 690 200 kid@nen.nl www.nen.nl Nederlands Normalisatie-instituut Commissieplan 2017 Norm(sub)commissie

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling

Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling Grensoverschrijdende informatie- uitwisseling Congres Architectuur in de zorg 18 Juni 2015 Bussum M. Seven R.A. Stegwee 18-6-2015 2011 Directive on patients rights in cross-border health care Congres Architectuur

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie 302 013, Bedrijfsnoodorganisatie

Commissieplan 2015 Normcommissie 302 013, Bedrijfsnoodorganisatie kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-02-24 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Normcommissie NORMCOMMISSIE NEN Industrie & Veiligheid Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015-2690

Nadere informatie

Wie de norm heeft, heeft de hub

Wie de norm heeft, heeft de hub Wie de norm heeft, heeft de hub Ing. Emiel Verhoeff Consultant Business Development NEN Nederlands Normalisatie-instituut, Delft Emiel.verhoeff@nen.nl, (015) 26 90 334, http://www.nen.nl Dr.ir. Henk J.

Nadere informatie

Commissieplan 2015 Normcommissie , ISO OHS-managementsysteem

Commissieplan 2015 Normcommissie , ISO OHS-managementsysteem kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2015-02-24 pagina 1/4 Commissieplan 2015 Normcommissie 302051 ISO 45001 OHS-managementsysteem NORMCOMMISSIE Normcommissie 302051 ISO 45001 OHS-managementsysteem

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg De architect, coach voor een goed zorgsysteem De rol van methoden en modellen in Zorg Informatie Architectuur Nieuwegein, 21 juni 2012 21-06-12 De architect, coach voor

Nadere informatie