Commissieplan 2014 Normcommissie , Informatievoorziening in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissieplan 2014 Normcommissie 303006, Informatievoorziening in de zorg"

Transcriptie

1 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/25 Commissieplan 2014 Normcommissie

2 NORMCOMMISSIE NEN Zorg & Welzijn Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T F Algemene gegevens 1.1 Commissie Nederlands Normalisatie-instituut 1.2 Werkgebied Informatievoorziening in de zorg De normcommissie bevordert de ontwikkeling en adoptie van normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en betrekt daar nadrukkelijk de Europese (CEN 1 ) en mondiale (ISO 2 ) ontwikkelingen bij. Primaire taak is het volgen van internationaal werk en het toepasbaar maken van internationale normen in de Nederlandse situatie. Secundaire taak is het ontwikkelen van Nederlandse normen. De normcommissie voert de volgende taken uit: 1. Toezicht houden op lopende nationale en internationale normalisatieprojecten waar Nederland trekker van is; 2. Internationale en/of Europese normalisatieprojecten voorzien van Nederlandse input en beoordelen van deze projecten op relevantie en bruikbaarheid voor Nederland; 3. Nederlandse behoeften in (internationale/europese) normalisatieprojecten vaststellen en inbrengen; 4. Zelf indienen en leiden van projectvoorstellen voor Europese en/of internationale normen waar Nederland direct belangen bij heeft; 5. Verkenning van draagvlak en haalbaarheid van ideeën en voorstellen voor nieuwe nationale normalisatietrajecten; 6. Starten van nieuwe nationale normalisatieprojecten: Nederlandse projectvoorstellen komen beschikbaar ten behoeve van de beleidscommissie. Indien hieruit nieuwe nationale normalisatieprojecten ontstaan, zal een werkgroep het project uitvoeren en treedt de normcommissie op als stuurgroep; 7. Onderhoud, beheer en revisie van bestaande nationale normen; 8. Kenbaarheid geven aan het werk van de normcommissie door publiciteit en promotie. 1 CEN: Comité Européen de Normalisation 2 ISO: International Organization for Standardization

3 3/ Belang Normalisatie in de zorg bevordert de kwaliteit, functionaliteit en veiligheid van informatievoorziening in de zorg. Voor het zorgveld is het van belang dat internationale en nationale normen op het gebied van informatievoorziening in de zorg en de landelijke infrastructuur niet met elkaar conflicteren. De normcommissie neemt bij het analyseren, bijdragen aan en stemmen over internationale normen dit belang in acht. De normcommissie neemt ook bij het ontwikkelen en reviseren van nationale normen dit belang in acht. Onderwerpen van normering bevinden zich op de volgende vlakken: 1. Het zorgvuldig vastleggen en verwerken van (patiënt)gegevens; 2. Het modelleren en coderen van (patiënt)gegevens; 3. Het veilig met elkaar uitwisselen van (patiënt)gegevens; 4. Het opnieuw gebruiken van (patiënt)gegevens voor verschillende doeleinden zoals managementinformatie, kostenoverzichten, kwaliteitszorg en epidemiologie. 5. Het inrichten van de organisatie van de informatievoorziening op zodanige wijze, dat de hiervoor genoemde doelen daardoor optimaal en veilig worden ondersteund. 2 Commissiestructuur en relaties 2.1 Nationale structuur Commissie Naam 301 Beleidscommissie Zorg, Technologie & Organisatie Normcommissie Informatievoorziening in de zorg spiegelgroepen Werkgroepen Platforms Spiegelgroep 1 Risico en Beveiliging Spiegelgroep 2 Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën Spiegelgroep 4 Terminologie en Classificatie Spiegelgroep 6 Farmacie Revisie NEN 7512 NEN 7521 Certificatieschema NEN 7510 DCM (Detailed Clinical Models) Software en MDD (Medical Device Directive) Spiegelgroepen en werkgroepen hebben een verschillend karakter. De spiegelgroep heeft een continu karakter. De taak van de spiegelgroep is het adviseren van de normcommissie ten aanzien van het stemmen op internationale normen van CEN en ISO. 3 Spiegelgroep 3 over kaarten is enkele jaren geleden opgeheven. Spiegelgroep 5 is opgegaan in spiegelgroep 2 (i.v.m. samenvoeging van ISO/TC 215-werkgroepen)

4 4/26 Werkgroepen hebben een duidelijk gedefinieerde opdracht met een tijdelijk karakter. Werkgroepen hebben een nationale scope en ontwikkelen een normdocument. Platforms zijn nationale expert groepen. Een platform heeft niet als doel een normdocument te ontwikkelen. 2.2 Internationale relaties Commissie CEN/TC 251 ISO/TC 215 CEN, ISO, HL7, CDISC, IHTSDO, GS1, IHE Naam Health informatics Working group I Information models Working group II Terminology and knowledge representation Working group IV Technology for interoperability Health informatics Working group 1 Architecture, Frameworks and Models Working group 2 Systems en Device Interoperability Working group 3 Semantic Content Working group 4 Security, Safety and Privacy Working group 6 Pharmacy and medicines business JWG 1 (ISO/TC 249) Informatics of traditional Chinese Medicine JWG 7 (IEC/TC 62A) Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices CAG 1 Executive Council (EC) CAG 2 Co-ordinating Group (CG) CAG 3 Cross-SDO Co-ordination Joint Initiative on SDO standardization De relatie tussen de spiegelgroepen van normcommissie en de werkgroepen van CEN/TC 251 en ISO/TC 215 werkgroepen zijn in de volgende tabel weergegeven: CEN/TC 251 ISO/TC Risico en Beveiliging WG 4 2. Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën WG I, WG IV WG 1, WG 2, JWG 7 4. Terminologie en classificatie WG II WG 3, JWG 1 6. Farmacie WG 6

5 5/26 De scopes en huidige werkprogramma's van beide Technische Commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 (Werkprogramma internationaal) van dit document. 3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieen Ledenbestand per De normcommissie is samengesteld uit: Naam persoon Werkgever Rol Categorie stakeholder De heer dr. W.T.F. Goossen Voorzitter NC De heer dr. C.P. Louwerse Vice-voorzitter NC De heer C.A. van Belkum CBG-MEB Overheid/ toezichthouder Mevrouw A. van Haren CBG-MEB Overheid/ toezichthouder Mevrouw E. Peelen GS1 Industrie/ leveranciers De heer B. Kokx Philips Health Care Industrie/ leveranciers De heer dr.ir. P. Linders Philips Medical Systems, Standards Development Harmonization Center Industrie/ leveranciers De heer ir. O. Marchesini Portavita BV Industrie/ leveranciers De heer dr. R. Cornet AMC, Medical Informatics Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer J.J.M. Baptist Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer M. Tan Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer ing. P. Uitendaal Nictiz Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer dr. ir. J.L. Talmon Univ. Maastricht, Capgroep Med.Informatica Onderzoek / wetenschap / kennisinstituut De heer H. Arnoldussen Vektis BV Verzekeraar/ verstrekker

6 6/26 De heer B. Franken AMC Zorginstelling De heer drs. J.W.R. Schoemaker Erasmus MC, Directie Informatie Zorginstelling De heer ir. M.C.A. Kliphuis VU Medisch Centrum Zorginstelling De heer dr. F. Elferink KNMP Zorgverlener De heer N. Speksnijder KNMP Zorgverlener De heer M. Rozeboom NMT Zorgverlener Mevrouw drs. L. Grandia Z-Index Zorgverlener De heer E. Sieval Z-Index Zorgverlener De heer drs. J.W. Hofdijk Casemix Adviesbureau Mevrouw drs. A. Goossen- Baremans Results 4 Care BV Adviesbureau De heer R. Tromp Longus / Zorganice Adviesbureau De heer D. Verschuuren Vivia Adviesbureau De heer drs. W.L. Posthumus Op persoonlijke titel Mevrouw dr. Y.F. Heerkens Voorzitter NC De heer R.A. Stegwee Voorzitter Stichting HL7 Nederland Review belanghebbenden Jaarlijks wordt naar de samenstelling van de normcommissie gekeken en wordt actie ondernomen om het principe van all parties concerned te handhaven. In 2013 heeft de normcommissie een symposium georganiseerd om bekendheid te geven aan het werk van de normcommissie en mogelijk nieuwe leden te interesseren. Eén nieuwe partij is hierdoor lid geworden. De volgende groepen stakeholders worden onderscheiden:

7 7/26 1. Patiënten- / consumentenorganisaties 2. Overheid / toezichthouders 3. Industrie / leveranciers 4. Onderzoek / wetenschap / kennisinstituten 5. Verzekeraars / verstrekkers 6. Zorginstellingen 7. Zorgverleners 8. Adviesbureaus 9. Overige belanghebbenden / belangstellenden. Doelgroep 1 Patiënten-/consumentenorganisaties zijn niet vertegenwoordigd. Op voordracht van belanghebbende partijen uit de gezondheidszorg kunnen ter zake kundige personen zitting nemen in de normcommissie. Voor het lidmaatschap voor 2014 wordt een financiële bijdrage gevraagd van minimaal Publicaties Het beheer van de volgende normen vallen onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie : Normnummer NEN :2004 NEN 7503:2011 Titel Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen Medische informatica Berichtenverkeer Recept- en verstrekkingsberichten NEN 7504:2011 Medische informatica Berichtenverkeer Zorginformatiesystemen Toepassing van de HL7 berichtenstructuur in zorginstellingen in Nederland Eisen en toelichting van HL7-versie 2.4 NPR :2007 NEN 7507:2008 NTA :2012 NEN 7510:2011 Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Leeswijzer bij NEN 7502:2004 Ontwikkeling en beheer van zorginhoudelijke berichtnormen Medische informatica - Basisstructuur van een databank voor geneesmiddelen Medische informatica berichtenverkeer in de zorg functionele basisstructuur voor ondersteunende specialismen Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Algemeen Ontw. NEN 7512:2013 Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling NEN 7513: 2010 Medische informatica - Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers 4 NEN: Nederlandse Norm 5 NPR: Nederlands Praktijk Richtlijn 6 NTA: Nederlandse Technische Afspraak

8 8/26 Normnummer NTA 7515: 2013 Ontw. NEN 7521:2014 NEN 7522: 2010 NEN rapport NEN 8028: 2011 Titel Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits ten behoeve van certificatie van informatiebeveiligingsmanagementsystemen in de zorg uitvoeren Toegang tot patiëntgegevens Medische informatica - Hanteren van code- en andere terminologiestelsels in de Nederlandse zorg Rollen en codebeheer Inventarisatiestudie naar uitgangspunten voor autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen Medische informatica kwaliteitseisen telemedicine 5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten 5.1 ISO werk De normcommissie spiegelt het werk van ISO/TC 215 'Health informatics': 1. De normcommissie identificeert internationale projecten en identificeert Nederlands belang; 2. Normcommissieleden kunnen zich aanmelden als expert vanuit Nederland om aan een internationaal project mee te werken; 3. Parallel: de normcommissie moet stemmen op ISO work items vanuit Nederlands belang; 4. Nederland kan bij ISO voorstellen indien voor normontwikkeling; 5. Voor ISO standaarden dient per standaard een beslissing te worden genomen of deze in Nederland worden overgenomen en gepubliceerd. De scope van de ISO/TC 215 en de werkgroepen worden hierna in het Engels uitgelegd zoals ze staan beschreven in het business plan van de ISO/TC 215. Scope ISO/TC 215 Standardization in the field of health informatics. Health informatics is the application of information and communication technologies (ICT) to facilitate the creation and use of health-related data, information, and knowledge to support and enable all aspects of the health system. ISO/TC 215 adopted the following high-level objectives to guide its activities: 1. make sure that required standards are available to address the needs of the member bodies and stakeholders, by (a) prioritizing and co-ordinating the development of health informatics standards (b) maintaining a coherent view according to an architectural framework (c) harmonizing existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data

9 9/26 2. adopt or, where identified gaps necessitate original work, develop standards and specifications for health systems design, use and interoperability 3. approve standards 4. with users, review and maintain standards in use to ensure they are fit for purpose 5. provide access and support to all, especially emerging and developing countries. To realise these high-level objectives, ISO/TC 215 plans to progress defined objectives within the following key result areas (KRAs), as outlined further below: ISO/TC 215 work program Structure and scope of ISO/TC 215 Improved governance and project management Engagement with ehealth stakeholder communities Cross SDO collaboration on ehealth standardization ISO/TC 215 will continue to progress its program of standardization to enhance the use and interoperability of health and healthcare information and ehealth systems, including work on: 1. frameworks, architectures and modelling of information, processes, system functions and the requirements and capabilities needed to implement ehealth efficiently; 2. electronic exchange of health and healthcare information including exchange with health devices; 3. methods for the representation and use of concepts, data and knowledge in support of health and healthcare 4. protecting the confidentiality, integrity, availability and privacy of health information and patient safety 5. standards for specific domains and including pharmacy and medications business and joint work on informatics in traditional Chinese medicine and the safety of health software and IT networks. ISO/TC 215 WG 1 Architecture, Frameworks and Models Convener Vice Convener Secretary Scope Stephen Kay (UK) open Celine De Sousa (Australia) Standardization of frameworks, architectures, and their components in support of health and healthcare, including standardization of conceptual, logical, and

10 10/26 functional requirements, process models and information models. ISO/TC 215 WG 2 Systems and Device Interoperability Convener Vice Convener Secretary Michael Glickman (US) Michael Nusbaum (IHE / Canada) Allison Viola (US) Scope Standardization of electronic exchange of information among health and healthcare systems, including information exchange within and among organizations and interoperability of devices. ISO/TC 215 WG 3 Semantic Content (terminology) Convener Vice Convener Secretary Heather Grain (Australia) open open Scope Standardization of methods for the representation and use of concepts, data and knowledge in support of health and healthcare, including standardization of: - formal models for the representation and description of concepts; - principles for the representation of concepts within terminological resources; - principles for the governance and maintenance of terminological resources; - methods for the representation and management of knowledge; and - methods for using terminological resources and knowledge in health and healthcare systems and in electronic health records, but excluding the development and maintenance of actual content of standardized terminological resources, such as those maintained by IHTSDO (SNOMED CT ), WHO (ICD), Regenstrief Institute (LOINC, UCUM) or WONCA (ICPC-2). ISO/TC 215 WG 4 Security, Safety and Privacy Convener Vice Convener Lori Reed-Fourquet (US) Hideyuki Miyohara (Japan)

11 11/26 Secretary Scope Diana Warner (US) Defining health informatics security and privacy protection standards to: 1. protect and enhance the confidentiality, availability, and integrity of health information; 2. prevent health information systems from adversely affecting patient safety; 3. protect privacy in relation to personal information; and 4. ensure the accountability of users of health information systems. ISO/TC 215 WG 6 Pharmacy and Medicines business Convener Christian Hay (Switzerland) Vice Convener Frits Elferink (Netherlands) Secretary Scope Shirin Golyardi (Netherlands) To establish standards in the domain of pharmacy and medication - research, development, regulation, supply, use and monitoring to improve the efficiency and interoperability of information systems affecting patient safety. IEC/62A/JWG 7 Risk Management for IT-networks incorporating medical devices Co-chair ISO Todd Cooper (US) co-chair IEC Sherman Eagles (US) Secretary Patty Krantz (USA) Scope Management of risk when attaching medical devices to general purpose IT networks. ISO/TC 249/JWG 1 Informatics of Traditional Chinese Medicine This is a joint working group with and hosted by ISO/TC 249 Traditional Chinese Medicine (TCM) To assist ISO/TC 215 prioritise its activities and coordinate its work program, progress its strategic and business planning functions and support collaboration with other SDOs operating internationally within the health informatics field, particularly through the JIC, it has established three committee advisory groups (CAGs) with the following scopes. ISO/TC215 Committee Advisory Group 1 (CAG 1) Scope: CAG1 provides strategic and business leadership to TC215. Formally, the Executive Council meeting is an advisory group to the Committee Chair. The following objectives are within scope for the Executive Council: prioritizing the development of health informatics standards planning, managing, and evaluating the work of the committee

12 12/26 provide access and support for emerging and developing countries ISO/TC215 Committee Advisory Group 2 (CAG02) Scope: To prioritise new work item proposals (NPs) with the goal of harmonizing work within TC215 with the following objectives: (a) co-ordination of the development of health informatics standards; (a) harmonisation of existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data (together with CAG3); and (b) development and maintenance of operational plans and the overseeing of their delivery; addressing TC logistics and expediting the standards development process. CAG2 is related to TC operations and standards harmonized across WGs. CAG2 develops and maintains operational plans and oversees their delivery. It will address TC logistics and expedite the standards development process: specifically the WGs may identify standards which should be harmonized with another TC workgroup, technical committee or TC 215 liaisons, and will bring these to the CG for consideration. ISO/TC215 Committee Advisory Group 3 / Cross-SDO Harmonization (CAG3) Scope: CAG3 (in the CHARTER signed by all Joint Initiative Council (JIC) SDOs and previously identified as Joint Working Group 9) is a planning, process determination and coordinating group that makes recommendations to the Joint Initiative Council on resolving gaps, overlaps or issues of counterproductive standardization. It is not a decision body, but recommends to the JIC. CAG3 is also the external (Joint Initiative SDOs) coordination group for the TC215 Coordination Group (which is TC215 internally focused). CAG3 contributes to the following TC objective: Harmonizing existing and emerging health informatics standards to establish a global framework of consistent and common standards for health systems and health data (together with the Co-ordination Group). ISO/TC215 Operations Advisory Group [formerly Operations and Harmonization] Scope: Forum for communication and information distribution between the ISO/TC215 secretary and ISO/TC215 work group conveners, vice conveners, and secretaries and other invited guests regarding the policies and procedures for the development of ISO standards. De meeste CEN & ISO projecten duren meerdere jaren. Bijlage A Overzicht Internationale projecten geeft voor een overzicht van de internationale projecten in Joint Initiative Council for Standards Harmonization (JIC) Chair: The chair of the JIC Executive Council is held in rotation by each member for two (2) years. Current chair: : ISO/TC215 represented by Mr. Richard Dixon Hughes - Secretary: Ms. Lisa Spellman, AHIMA, USA -

13 13/26 Scope: The JIC Council operates as a council of equals and as a liaison group under ISO/TC 215, consists of the respective leaders and appointed liaison members of the participating SDO s to a maximum of 3 members per SDO. The JIC is not an ISO/TC215 working group, council or task force but works closely with ISO and other SDOs with the goal of achieving improved harmonization between other health informatics-focused SDOs. 5.2 CEN/CENELEC werk De normcommissie spiegelt het werk van CEN/TC 251 'Health informatics': 1. De normcommissie identificeert Europese projecten en identificeert Nederlands belang; 2. Normcommissieleden kunnen zich aanmelden als expert vanuit Nederland om aan een Europees project mee te werken; 3. Parallel: de normcommissie stemt op CEN work items vanuit Nederlands belang; 4. Nederland kan bij CEN voorstellen indienen voor normontwikkeling; 5. CEN normen worden in principe door Nederland overgenomen en gepubliceerd. De scope van CEN/TC 251 en de werkgroepen I tot en met IV worden hierna in het Engels uitgelegd zoals ze staan beschreven in het business plan van de CEN/TC 251. Scope CEN/TC 251 CEN/TC 251 is actively engaged with many other standards development organisations, consortia and fora to further efforts to coordinate its work with other organisations that have similar goals, such that the stakeholder need for fewer, but more universal, global standards for health informatics that meet the stakeholder needs are recognised in Europe. CEN/TC 251 Health informatics will in general stimulate the development of ISO standards in areas where there is specific need and in doing so ensure they meet the European requirements. Where necessary it may develop European standards to address regional legislative demands. CEN/TC 251/WG I Information models Convener Vice Convener Secretary Scope Stephen Kay (UK) Pier Angelo Sottile (Italy) Shirin Golyardi (Netherlands) The development of European standards to facilitate communication between independent information systems within and between organisations, for health related purposes. Such standards are essential if healthcare services are to obtain the benefits of open

14 14/26 systems and avoid the constraints of proprietary interfaces. The standards are based on information models - generic models of aspects of health care or health care information. WG I will therefore develop domain model based reference architectures for evolvable information systems. These will facilitate optimised health care processes for maximum patient perceived quality satisfaction, workflow oriented polycentric care and approaches to archiving healthcare information that are not time limited. CEN/TC 251/WG II Terminology and knowledge representation Convener Vice Convener Secretary Scope Davie Hay (United Kingdom) Open Hayley Miller (UK) Semantic organisation of information and representation of knowledge so as to make it of practical use in the domains of health informatics and telematics and provision of information and criteria to support harmonisation in health care and terminological consistency within TC 251. This encompasses clinical, managerial and operational aspects of the health care record and enabling access to other knowledge. The focus of the work is: - terms, concepts and interrelationships of concepts; - structures for concept systems including those for multi-axial coding schemes; - representation of clinical knowledge in health information systems; - guidelines for the production of coding systems; - systematism of the semantic structure behind the names of compositions and headed sections of the health care record. CEN/TC 251/WG IV Technology for interoperability Convener Vice Convener Secretary Scope Alpo Värri (Finland) Björn-Erik Erlandsson (Sweden) Arto Holopainen (Finland) Adoption, promotion and, where necessary, development of European standards for the application of information and communication technology to: - medical devices for plug-and-play interoperability at the point of care, together with facilitation of the efficient exchange of device data in all healthcare environments; - intra- and inter- laboratory, analyser-lis and analyzer-analyser communications; - medical imagery, including as appropriate non-radiological imaging: - such other device related areas as may from time to time be required; - such other areas for technical interoperability as may from time to time be required.

15 15/26 De meeste CEN & ISO projecten duren meerdere jaren. Zie bijlage A (Overzicht internationale projecten) voor een overzicht van de huidige Europese projecten. Nationaal werk De normcommissie neemt actief deel aan de normalisatie activiteiten van (de werkgroepen van) CEN/TC 251 en ISO/TC 215: om mede richting te geven aan Europese en internationale ontwikkelingen. De normcommissie heeft in dit opzicht zowel een breng- als een haalplicht. Zij brengt de resultaten van nationale normalisatie in bij CEN en ISO mede om bestaande / ontwikkelde nationale producten te beschermen. Zij haalt relevante ontwikkelingen uit CEN en ISO voor nationale normalisatie. In toenemende mate wordt bovendien geharmoniseerd met andere standaarden ontwikkelende organisaties (door middel van de JIC). Waar relevant, zal de normcommissie de resultaten van dergelijke harmonisatie betrekken in haar werkzaamheden.

16 16/26 6 Lidmaatschappen van werkgroepen 6.1 Lidmaatschappen van Europese en mondiale werkgroepen SG CEN/TC 251 ISO/TC Risico en Beveiliging L. Posthumus B. Franken WG 4 Security, Safety and Privacy 2. Informatiemodellen en Berichtenverkeer & Interoperabiliteitstechnologieën J. Talmon D. Verschuuren WG I Information models WG IV Technology for interoperability WG 1 Architecture, Frameworks and Models WG 2 Systems and Device Interoperability JWG 7 Application of risk management to information technology (IT) networks incorporating medical devices 4. Terminologie en Classificatie R. Cornet WG II Terminology and knowledge representation WG 3 Semantic content JWG 1 Informatics of traditional Chinese medicine 6. Farmacie F. Elferink -- WG 6 Pharmacy and medicines business 6.2 Trekker nationale projectwerkgroepen Werkgroepnummer Werkgroepnaam Naam expert 1 Ontwikkeling NEN 7521 Toegang tot patiëntgegevens De heren Drapers (vz), Franken, Uitendaal en Kliphuis 2 Revisie NEN 7512 Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling 3 Certificatieschema NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg De heren Posthumus, Schoemaker, Uitendaal. NEN 4 Aansluitvoorwaarden zorginstellingen De heer Franken 5 Pseudonimisatiedienst De heer Franken

17 17/26 7 Evaluatie en voortgangsrapportage In dit hoofdstuk treft u de evaluatie en geboekte resultaten over Terugblik 2013 Nederland heeft actief deelgenomen aan CEN- en ISO vergaderingen. De Nederlandse experts hebben geparticipeerd in de voor Nederland relevante Europese en/of internationale werkgroepen van CEN/TC 251 en ISO/TC 215. CEN/TC 251 & ISO/TC 215 JWG + ISO/TC 215 Plenary april 2013 Mexico-City CEN/TC juni 2013 Brussel CEN/TC 251 & ISO/TC 215 JWG + ISO/TC 215 Plenary oktober 2013 Sydney 7.2 Publicatie normenontwerpen Sinds 2010 worden alle nationale normontwerpen gratis beschikbaar gesteld via de website Alle belanghebbende partijen kunnen hun commentaar indienen op de gepubliceerde normontwerpen die ressorteren onder de normcommissie. De volgende norm had in 2013 een openbare kritiekronde: - NEN 7512 ' Medische informatica Informatiebeveiliging in de zorg Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling ' 7.3 Publicatie normen De volgende norm is in 2013 goedgekeurd en gepubliceerd: - NTA 7515 'Medische informatica Berichtenverkeer in de zorg Functionele basisstructuur voor ondersteunende specialismen' 7.4 Werkprogramma internationale normen Bijlage A geeft een overzicht van het werkprogramma aan de hand van de stemmingen in 2013 een lijst van de actieve internationale normontwikkelingstrajecten. 7.5 Persberichten en evenementen NEN heeft in 2013 voor de volgende onderwerpen een persbericht uitgegeven, voor zover relevant voor het werkgebied van de :

18 18/26 - Het certificatieschema voor NEN-EN onder accreditatie - NEN publiceert het certificatieschema voor NEN openbare kritiekronde NEN Begroting en financiering Scope begroting en financiering De begroting betreft de structurele normalisatie activiteiten. Dat wil zeggen: basisactiviteiten die vereist zijn om: - deel te nemen aan- en invloed te hebben op het Europese en internationale normalisatiewerk; - projecten ter ontwikkeling van nationale normen in te richten; - nationale normen te onderhouden,. - het realiseren van maximale overeenstemming over de normen en projecten. De werkzaamheden ter ontwikkeling van nieuwe nationale normen en ten behoeve van revisies liggen buiten de scope van deze begroting. De financiering voor deze projecten zal gedragen moeten worden door de belanghebbende partijen. De leden van de normcommissie hebben in 2013 een financiële bijdrage geleverd ter hoogte van 1.104,= (ex BTW). De ledenlijst is geactualiseerd en potentiële nieuwe leden zijn benaderd. De leden van de normcommissie hebben besloten om voor 2014 de bijdrage te verhogen (bijdrage wordt 2.275,00 exclusief BTW) om de NEN ondersteuning voor het normalisatiewerk te continueren. Ten aanzien van de overige budget posten: De normcommissie besluit dat voor 2013 de voorzitter geen vergoeding krijgt voor het voorzitterschap. Voor 2013 worden geen reis- en verblijfkosten vergoed voor het deelnemen aan de internationale bijeenkomsten. De normcommissie spreekt de noodzaak uit extra inkomsten te genereren. Potentiële mogelijkheden zijn: het organiseren van een symposium, cursussen en het uithuren van expertise. Eventuele extra inkomen van nieuwe normen zouden kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van de normcommissie. De ervaring is echter dat de meeste projectgroepen ook zelf moeite hebben het benodigde bedrag bijeen te brengen. Voor de verdere toekomst. Het onderhouden van NEN is de eerste prioriteit, de internationale reiskosten voor de internationale bijeenkomsten is een tweede prioriteit. Bij voldoende inkomsten in 2014 kan de normcommissie besluiten voor 2014 de internationale reiskosten voor de delegatieleden te vergoeden.

19 19/26 De financiering vanuit de marktpartijen zal ten eerste worden ingezet ten behoeve van de directe activiteiten van de normcommissie. 8.2 Tijdsinvestering door experts De uitvoering van het in dit commissieplan beschreven normalisatiewerk vereist enerzijds expertise en tijdsinvestering van vertegenwoordigers van de belanghebbende partijen (experts) en anderzijds structurele activiteiten van consultants en administratieve ondersteuning van NEN. De tijdsinvestering van experts betreft het reguliere commissiewerk. De tijdsinvestering die experts leveren bij het ontwikkelen van nieuwe normen en omvangrijke revisies valt hier niet onder. Bij het opstellen van de tijdsinvestering van het reguliere commissiewerk voor 2013 zijn de volgende aannames gedaan: - de tijdsinvestering van de experts beslaat 2 dagen per persoon per vergadering, inclusief het volgen van de documenten die worden besproken; - de tijdinvestering van de experts betrokken bij de revisie van bestaande normen is niet opgenomen in dit overzicht. Tijdsinvestering experts Nationaal werk 4 NC vergaderingen *30 personen 7 * 2 dagen 240 dagen Spiegelgroep werk Schatting o.b.v. 7 trekkers (* 25 dagen) 175 dagen Internationaal werk 10 vergaderingen * 4 experts * 2 dagen 80 dagen Totaal 495 dagen De tijdsinvestering van experts vertegenwoordigen een waarde van 495 dagen * Begroting en financiering van de normcommissie De begroting van de normcommissie is gebaseerd op activiteiten van NEN. In Bijlage B is een specificatie opgenomen van het aantal dagen voor 2013, Bijlage C geeft een specificatie voor het aantal dagen voor Begroting van de normcommissie 2014 Aantal dagen per tariefcode Kosten A C Tarief Activiteiten NEN ,00 7 Ledenaantal normcommissie d.d. 21 december 2013

20 20/ Conclusie De financiering voor de normcommissie voor 2013 bedroeg 9% van de financiering van De basisactiviteiten zijn afgebouwd door het terugbrengen van de activiteiten van NEN. De reiskosten voor deelname aan de internationale vergaderingen en de kosten voor de voorzitter zijn geen onderdeel meer van het budget in NEN doet haar uiterste best om ondanks de teruggang in het aantal dagen een minimum aan kwaliteitsniveau te handhaven zodat de primaire taken van de normcommissie doorgang kunnen blijven vinden. Voor 2013 is er een deficit van 9 dagen ( 9.936). Het voornemen om extra inkomsten te realiseren voor de normcommissie door het organiseren van cursussen en of symposia heeft in 2013 niet tot extra inkomsten geleid. NEN heeft in samenwerking met de normcommissie een symposium georganiseerd. Dit symposium heeft wel bijgedragen aan de kenbaarheid van het werk van de normcommissie maar niet geresulteerd in extra inkomsten voor de normcommissie. Voor 2014 is de jaarlijkse bijdrage voor de leden aangepast om de ondersteuning door NEN te kunnen continueren. De normcommissie is in discussie met het bestuur van NEN over de jaarlijkse bijdrage.

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

FS 42-02-07B. Versie 1.1

FS 42-02-07B. Versie 1.1 In dit document worden in tabelvorm de belangrijkste recente ontwikkelingen weergegeven per dossier: etoegang, edocumenten, efactureren, eaanbesteden, erapporteren en egegevens, uitwisseling en opslag.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking. (Nancy Peeters)

Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking. (Nancy Peeters) Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: een vergelijking. (Nancy Peeters) LIJST VAN BIJLAGEN BIJLAGE BIJ DE INLEIDING Bijlage 0.1 Beschrijving van de interviews met verantwoordelijken uit gemeenten

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds

Eindhoven, januari 2013. Open Data 4 Health. Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Eindhoven, januari 2013 Open Data 4 Health Aanvraag Van Glas naar Beter -fonds Praktische gegevens Initiatief Open Data 4 Health Organisatie Coöperatie Slimmer Leven 2020 Brainport Development NV Postadres

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020

Registratie aan de bron. Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 Registratie aan de bron Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 Registratie aan de bron Visie op documentatie en gebruik van zorggegevens 2013-2020 4 NFU Voorwoord Het op orde brengen

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek.

Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. Eindrapportage Hublab-2. Naar succesvolle implementatie van het Liferay platform in historisch onderzoek. (Toward successful implementation of the Liferay platform in historical research) Stefan Dormans

Nadere informatie

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen

Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Richtlijnen en aanbevelingen voor het gebruik van open standaarden en/of open specificaties bij de federale overheidsbesturen Auteurs JEAN JOCHMANS & PETER STRICKX > Voorwoord De basis van deze tekst is

Nadere informatie

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek

Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek Translationeel onderzoek in Nederland Van kennis naar kliniek aan: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Publicatie nr. 55, Den

Nadere informatie

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011

Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie. 14 en 23 november 2011 Voorbereidend document vergaderingen werkgroep Beschikbaarheid van adequate behandeling en beschikbaarheid van kennis/educatie 14 en 23 november 2011 De Stuurgroep Weesgeneesmiddelen wil samen met andere

Nadere informatie

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INTRODUCTIE... 2 3 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 3.1 MANAGEMENTSAMENVATTING, CONCLUSIES EN IMPLICATIES... 4 3.2 DEFINITIES... 5 4 EXTENDING FUNCTIONALITY BEYOND THE

Nadere informatie

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering

Januari 2015. Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Januari 2015 Wetenschap als aanjager van groei Inrichten van de valorisatieketen door focus, samenwerking en financiering Expert sentiment Pharma rides a wave of targeted M&A deals Fierce Pharma, 30 april

Nadere informatie

Advies Kennisinfrastructuur Public Health:

Advies Kennisinfrastructuur Public Health: RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving en kennistoepassing RAAD VOOR GEZONDHEIDSONDERZOEK Advies Kennisinfrastructuur Public Health: Kennisverwerving

Nadere informatie

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011

SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 SHL Testhandleiding OPQ32i Nederlandstalige en Vlaamstalige Versies Versie 1.2-2011 - 1 - 2010, november SHL Nederland BV SHL Belgie BV Koningin Wilhelminalaan 3 Vorstlaan 165 P.O. Box 1047 1160 Oudergem

Nadere informatie

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit

Ouderdom komt met gebreken. Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Ouderdom komt met gebreken Geneeskunde en zorg bij ouderen met multimorbiditeit Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

Role Based Access Control Heineken Netherlands

Role Based Access Control Heineken Netherlands Managing IT Authorizations with a Role Model based on the Hybrid Methodology Master Thesis Report Paul Spiele 1117378 October 2009 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY HEINEKEN NEDERLAND B.V. FACULTY ELECTRICAL

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd. Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dual degree program BA Voltijd Hogeschool Notenboom

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie