Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December"

Transcriptie

1 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans Montigny-le-Tilleul «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

2 <<De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat. GROUP S, HRM partner voor zelfstandigen en werkgevers, stelt zijn documentatie ter beschikking van bedrijven die op de hoogte willen blijven van de sociale wetgeving. Meer informatie kan u terugvinden op Door een beroep te doen op de informatie van GROUP S, kan Persolis haar klanten betrouwbare informatie over de sociale wetgeving aanbieden.>>... 2 Loonaanpassingen op 1 Januari 2016 en index... 4 Consumptieprijzen... 4 Gezondheidsindex... 4 DECAVA-bijdragen: verhoging vanaf 2016!... 5 Welke verhoging?... 5 Om welke vergoedingen gaat het?... 5 Taxshift: de sociale bepalingen Uitbreiding van de vermindering eerste aanwervingen tot de 6e werknemer... 6 Principe... 6 Voor alle werkgevers? Vermindering van de basisbijdragen RSZ... 6 Vanaf 1 april Taxshift: de sociale bepalingen (2)... 7 Vanaf 1 januari Hervorming van de structurele vermindering... 7 Ter herinnering... 7 Vanaf 1 april Aanpassing van de definitie van categorie 1 van de structurele vermindering... 7 Taxshift: de sociale bepalingen (3)... 8 Het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1 vermindert... 8 Vanaf 1 januari

3 Afschaffing van het basisforfait van de structurele vermindering van categorie Afschaffing van het supplement voor de hoge lonen... 8 Compensatie? Samenvattend schema... 8 Taxshift: de fiscale bepalingen Verhoging van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenen/of nachtarbeid Hoogtechnologische producten... 9 Taxshift: de fiscale bepalingen (2) Gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting Verhoging van het nettoloon van de werknemers Geleidelijke verhoging van de forfaitaire beroepskosten voor werknemers Taxshift: de fiscale bepalingen (3) Geleidelijke aanpassing van het belastingtarief Taxshift: de fiscale bepalingen (4) Verhoging van de belastingvrije som Niet-recurrente Principe Sociale behandeling Fiscale behandeling Uiteindelijk Januari Enkele

4 Loonaanpassingen op 1 Januari 2016 en index Loonaanpassingen op 1 Januari Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties. De conventionele verhogingen staan in vetjes. Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als die weergegeven in het overzicht. Consumptieprijzen Omrekeningscoëfficiënt van basis 2013 naar basis 2004: vermenigvuldigen met 1, Klik hier om de cijfers te zien in de basis 2004 Gezondheidsindex Omrekeningscoëfficiënt van basis 2013 naar basis 2004: vermenigvuldigen met 1, Klik hier om de cijfers te zien in de basis

5 DECAVA-bijdragen: verhoging vanaf 2016! De DECAVA-werkgeversbijdragen (op de bedrijfstoeslag SWT en bij Canada dry en tijdskrediet) zijn verhoogd vanaf 1 januari De programmawet van 26 december 2015 (BS 30 december 2015) verhoogd het percentage van de werkgeversbijdragen op bedrijfstoeslagen (SWT) en aanvullingen op sociale uitkeringen (Canada dry en tijdskrediet). Deze maatregel ligt in de lijn van de verstrenging van de toegangsvoorwaarden voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met het doel het vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te ontraden. Welke verhoging? De programmawet legt een verhoging van de percentages van de bijzondere DECAVA-bijdragen op met een coëfficiënt van 1,25 voor de profitsector en met een coëfficiënt van 2,25 voor de non-profitsector. De toepassing van een hogere coëfficiënt voor de non-profitsector is bestemd om het bestaande verschil met de profitsector te verkleinen. Om welke vergoedingen gaat het? Het betreft de bijzondere werkgeversbijdragen op de volgende toeslagen die door de werkgever worden betaald: de bedrijfstoeslagen die in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) verschuldigd zijn voor zowel de profitsector als de non-profitsector en de ondernemingen erkend als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden; de aanvullingen op de werkloosheidsuitkeringen die buiten het kader van het SWT worden betaald: de zogenaamde Canada-dryvergoedingen (SWAV); de aanvullingen op de uitkeringen voor tijdskrediet (SWAV). Alle details in de bijgevoegde bestanden 5

6 Taxshift: de sociale bepalingen De wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht is verschenen in het BS van 30 december Deze wet bevestigt sommige sociale bepalingen van de tax shift. Bij het lezen van de wet worden drie zaken op sociaal vlak bevestigd: 1. de uitbreiding van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen tot de 6e werknemer; 2. de vermindering van de basisbijdragen RSZ; 3. de hervorming van de structurele vermindering van de RSZbijdragen. 1. Uitbreiding van de vermindering eerste aanwervingen tot de 6e werknemer Principe In het kader van de vermindering eerste aanwervingen kan de werkgever tot op heden verminderingen van sociale bijdragen genieten voor de eerste 5 aanwervingen. Zoals aangekondigd in een vorig artikel zal een werkgever vanaf 1 januari 2016 verminderingenkunnen genieten voor de eerste 6 aanwervingen. Voor alle werkgevers? Deze maatregel geldt niet voor alle werkgevers. Om de uitbreiding van de vermindering tot de 6e werknemer te genieten, moet deze 6e werknemer in 2016 in dienst treden. Anders gezegd: een werkgever die in 2015 al 6 werknemers in dienst heeft, zal de vermindering voor de 6e werknemer niet kunnen genieten vanaf januari Vermindering van de basisbijdragen RSZ De principes die hierna worden uiteengezet hebben enkel betrekking op de werknemers die tot categorie 1 van de structurele vermindering behoren. De non-profitsector en de beschutte werkplaatsen worden dus niet beoogd. Vanaf 1 april 2016 Het percentage van de basisbijdragen zou +/- 30% zijn in plaats van 32,40%: 22,65% (in plaats van 24,92%) basisbijdrage voor de werknemers van de privésector; + 7,35% (in plaats van 7,48%)) loonmatigingsbijdrage. De loonmatigingsbijdrage is de som van de volgende elementen: o 5,67% loonmatiging; o 0,0567 (=5,67%) x (toepasselijke werkgeversbijdrage). Op 1 april 2016 zal de toepasselijke werkgeversbijdrage 22,65% bedragen; o 0,40% voor de bedienden die aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers onderworpen zijn. 6

7 Taxshift: de sociale bepalingen (2) Vanaf 1 januari 2018 Het percentage van de basisbijdragen zal +/- 25% zijn in plaats van 30%: 19,88% (in plaats van 22,65%) basisbijdrage voor de werknemers van de privésector; + 5,12% (in plaats van 7,35%). De bijdrage zal tot 4,27% worden verminderd en er zal geen verhoging van 0,40% zijn voor de werknemers die aan de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie onderworpen zijn. De loonmatigingsbijdrage zal dus worden bekomen door volgende elementen op te tellen: o 4,27% loonmatiging; o 0,0427 (=4,27%) x (toepasselijke werkgeversbijdragen). Op 1 januari 2018 zal de toepasselijke werkgeversbijdrage19,88% bedragen. Hervorming van de structurele vermindering Ter herinnering Eenvoudig uitgedrukt, is de structurele vermindering voor categorie 1 van de structurele vermindering als volgt samengesteld: een basisforfait (462,60 ) ; een supplement voor de lage lonen (refertekwartaalloon < 5560,49 ); een supplement voor de hoge lonen (refertekwartaalloon > 13401,07 ). Vanaf 1 april 2016 Aanpassing van de definitie van categorie 1 van de structurele vermindering Het bedrag van de structurele vermindering verschilt naargelang de categorie waartoe de werknemer behoort: Categorie 1 Residuair Alle PC's behalve de PC's hernomen in cat. 2 & 3 Categorie 2 Non-profit PC 319 PC 329 PC 330 PC 331 PC 332 Categorie 3 Beschutte werkplaatsen PC 327 De definitie van categorie 1 is lichtjes gewijzigd om er de werknemers aan toe te voegen die een arbeidsovereenkomst hebben met de Koninklijke Muntschouwburg of het Paleis voor Schone Kunsten. 7

8 Taxshift: de sociale bepalingen (3) Vanaf 1 april 2016 zouden de verschillende categorieën dus als volgt moeten zijn: Categorie 1 Residuair Alle PC's behalve de PC's hernomen in cat. 2 & 3 + Koninklijke Muntschouwburg en Paleis voor Schone Kunsten Categorie 2 Non-profit PC 319 PC 329 PC 330 PC 331 PC 332 Catégorie 3 Beschutte werkplaatsen PC 327 Het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1 vermindert Het bedrag van de structurele vermindering is samengesteld uit een forfaitair basisbedrag met daarbij een supplement voor de lage of hoge lonen. Het forfaitaire basisbedrag wordt van 1 april 2016 tot 31 december 2017 van 462,60 op 438 gebracht voor een werknemer die onder categorie 1 valt. Vanaf 1 januari 2018 Afschaffing van het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1 Het basisforfait van de structurele vermindering van categorie 1 dat 438 bedraagt op 31 december 2017 (zie punt hierboven) zal worden afgeschaft. Afschaffing van het supplement voor de hoge lonen Het supplement voor de hoge lonen als het refertekwartaalloon hoger is dan 13401,07 zal worden afgeschaft. Compensatie? De sociale patronale basisbijdragen bedragen nog slechts 25%. 4. Samenvattend schema Hierna vindt u een link naar een PDF-document dat de verwachte wijzigingen op niveau van de basisbijdragen en de structurele vermindering herneemt. We hebben de elementen hernomen in de wet in het groen aangeduid. Meer info zie PDF... 8

9 Taxshift: de fiscale bepalingen De wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht is verschenen in het BS van 30 december Deze wet bevat de fiscale maatregelen van de tax shift. Deze wet bevat naast sociale ook heel wat fiscale maatregelen. Die hebben tot doel de lasten op arbeid te verlagen. Voorbeelden van die maatregelen zijn de verhoging van de belastingvrije som, de graduele verhoging van de forfaitaire beroepskosten voor werknemers en de verlaging van de loonkost voor ploegen- en nachtarbeid. Hieronder geven we u een overzicht van die fiscale maatregelen die voor u van belang kunnen zijn. 1. Verhoging van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenen/of nachtarbeid De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen waar er ploegen- en/of nachtarbeid wordt verricht en die een ploegen- en/of een nachtpremie betalen of toekennen wordt vanaf 1 januari 2016 verhoogd naar 22,8 %. In geval van volcontinuarbeid zal dat percentage dus 25 % bedragen, door de verhoging met 2,2 procentpunten. Deze verhoging treedt in werking vanaf 1 januari Hoogtechnologische producten De bovenstaande basisvrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en/of nachtarbeid wordt vanaf 1 januari 2016 eveneens verhoogd met 2,2 procentpunten voor ondernemingen die hoogtechnologische producten produceren. Die ondernemingen zullen in dat geval dus ook kunnen genieten van een vrijstelling van 25 % van de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Deze vrijstelling wordt enkel toegekend voor de werknemers in de mate dat zij effectief tewerkgesteld zijn aan de productie van hoogtechnologische producten. Indien zij slechts gedeeltelijk aan de productie van die producten worden tewerkgesteld, wordt de vrijstelling pro rata berekend. Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2016 op voorwaarde dat uit een beslissing genomen door de Europese Commissie blijkt dat de in dit artikel bedoelde bepaling geen onverenigbare staatsteun vormt, als bedoeld in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. De minister van Financiën maakt de vervulling van deze voorwaarde bekend door een bericht in het Belgisch Staatsblad. Het begrip hoogtechnologische producten zal bovendien nog moeten worden verduidelijkt via een koninklijk besluit. 9

10 Taxshift: de fiscale bepalingen (2) 3. Gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting De algemene vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (IPAkorting) van 1 % ten voordele van de profitsector wordt opgeheven. Deze vrijstelling zou worden omgezet in de vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen. Voor de werkgevers van de privésector wordt evenwel een uitzondering voorzien indien zij als kleine vennootschappen worden beschouwd (op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen) ofwel natuurlijke personen zijn die eveneens beantwoorden aan de criteria voorzien in dit artikel 15. Wanneer deze voorwaarden voldaan zijn, zal de werkgever toch genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing gelijk aan 0,12 % van de bezoldigingen. Deze vrijstelling geldt ook voor de erkende uitzendondernemingen die uitzendkrachten ter beschikking stellen van deze werkgevers. Voor de werkgevers die behoren tot de Sociale Maribelsectoren blijft de vrijstelling van doorstorting gelijk aan 1 %van het bruto bedrag van de bezoldigingen (vóór inhouding persoonlijke socialezekerheidsbijdragen) bestaan. Voor zover die werkgevers zouden voldoen aan de definitie van kleine vennootschappen van het voornoemde artikel 15 kunnen zij genieten van een verhoogde vrijstelling gelijk aan 1,12 %. Deze aanpassingen van de IPA-korting zijn van toepassing zijn op de bezoldigingen betaald of toegekend vanaf 1 april Verhoging van het nettoloon van de werknemers Via een aantal aanpassingen in de personenbelasting wil men ervoor zorgen dat de belastingdruk op inkomsten uit arbeid dalen. Volgende maatregelen zijn terug te vinden in het wetsontwerp. Onderstaande maatregelen, die neerkomen op een belastingvermindering, worden onmiddellijk verrekend in de bedrijfsvoorheffing. Hierdoor zullen de nettolonen van werknemers dus stijgen vanaf inkomstenjaar voor werknemers Geleidelijke verhoging van de forfaitaire beroepskosten Voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend, zal de inkomensschijf waarvoor de beroepskosten aan 30 % worden berekend worden verbreed. Voor de bezoldigingen van werknemers die vanaf 1 januari 2018 worden betaald of toegekend, zal voor de berekening van de beroepskosten nog één enkel percentage worden gehanteerd, namelijk 30 %. Het maximumbedrag wordt op euro gebracht (niet-geïndexeerd basisbedrag). 10

11 Taxshift: de fiscale bepalingen (3) Onderstaand schema geeft een overzicht van de wijzigingen. Geleidelijke aanpassing van het belastingtarief De schijven voor de tarieven van 25 % en 40 % worden de komende jaren gradueel verbreed. Het tarief van 30 % zal verdwijnen vanaf het aanslagjaar 2019 en de tariefschijf van 45 % zal ook stap voor stap verkleinen. Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht. Aanslagjaar % % / / 40 % % % boven boven boven boven Opgelet: In tegenstelling tot de verhoging van de forfaitaire beroepskosten, geldt deze aanpassing voor alle belastingplichtigen (dus ook voor de zelfstandige bedrijfsleiders). 11

12 Taxshift: de fiscale bepalingen (4) Verhoging van de belastingvrije som Vanaf het aanslagjaar 2019 wordt de inkomensgrens voor de toepassing van de verhoogde belastingvrije som substantieel verhoogd, namelijk van EUR naar EUR (niet-geïndexeerd basisbedrag). Vanaf aanslagjaar 2020 wordt er nog één uniforme belastingvrije som toegepast, ongeacht de hoogte van het inkomen. Hierbij wordt die belastingvrije som verhoogd van 4.095/4.260 euro naar euro (niet-geïndexeerd basisbedrag). Onderstaand schema geeft hiervan een overzicht. t.e.m. aanslagjaar 2018 vanaf aanslagjaar 2019 Grensbedrag / vanaf aanslagjaar 2020 Belastingvrije som (inkomen < grensbedrag) Belastingvrije som (inkomen > grensbedrag) Ook deze aanpassingen gelden voor alle belastingplichtigen. 12

13 Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: Dit systeem geeft de werkgever de mogelijkheid een voordelige bonus toe te kennen op basis van collectieve doelstellingen. Tot een zeker bedrag geniet deze bonus een gunstige sociale en fiscale behandeling. De bedragen voor 2016 zijn gekend. Principe De werkgever bepaalt dus collectieve doelstellingen die moeten bereikt worden door al zijn werknemers samen of door een categorie van werknemers binnen een bepaalde periode (referteperiode genoemd). Worden die doelen bereikt op het einde van de referteperiode, dan krijgen de betrokken werknemers een bonus. De doelstellingen die beoogd worden, mogen geen individuele doelen zijn en het bereiken ervan mag niet vanzelfsprekend zijn bij de invoering van het plan. Bij de invoering moet trouwens een bepaalde procedure gevolgd worden: het plan moet worden ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij toetredingsakte. Sociale behandeling Sedert 1 januari 2013 moet de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het toegekende bedrag betalen. De werkgever is altijd een patronale bijdrage van 33 % verschuldigd geweest (ook nu nog). Die bijdragen zijn verschuldigd voor zover de bonus een bepaald grensbedrag niet overschrijdt. Anders zal het bedrag van de overschrijding onderworpen worden aan de heffing van de gewone sociale bijdragen. Voor 2016 bedraagt het grensbedrag EUR voor het sociale luik. Ter herinnering: de niet-geïndexeerde drempel werd verhoogd (3.169 EUR in plaats van EUR) als gevolg van de onderhandelingen over de loonnorm Fiscale behandeling Voor de fiscus hoeft er ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden zolang het grensbedrag niet wordt overschreden. Het fiscale grensbedrag wordt bekomen na inhouding van de solidariteitsbijdrage van de werknemer. Voor 2016 bedraagt het grensbedrag EUR voor het luik bedrijfsvoorheffing. Uiteindelijk Anders gezegd, als een werknemer een bonus krijgt van EUR, dan ontvangt hij netto EUR ( ,07%) en betaalt de werkgever een sociale bijdrage van 1.062,27 EUR (33% van EUR). 13

14 Januari Enkele 1 Januari 2016: Nieuwjaar is een feestdag! De feestdagen zijn aan een specifieke reglementering onderworpen. 5 Januari 2016: Heeft u in het trimester dat voorafgaat aan het vorige trimester meer dan 4.000,00 euro aan socialezekerheidsbijdragen betaald? Dan bent u ertoe gehouden voorschotten op de bijdragen van dit kwartaal te betalen. Dit bedrag moet, indien u klant bent van het Sociaal Secretariaat, uiterlijk op 5 Januari 2016 op de rekening van het Sociaal Secretariaat staan en als u geen klant bent, op de rekening van de RSZ. 15 Januari 2016: Dit is de uiterste datum voor de maandelijkse storting van de bedrijfsvoorheffing en de aangifte Januari 2016: Ten laatste op deze datum moet de RSZ uw aangifte van het vierde trimester en het saldo van uw socialezekerheidsbijdragen ontvangen hebben. 14

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober 2015 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming?

Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Taxshift: gevolgen voor uw onderneming? Eind 2015 heeft de federale regering een aantal sociale en fiscale maatregelen genomen in het kader van de taxshift. Zo werd op 30 december 2015 de wet houdende

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van April. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert 2014 Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari

Newsletter. Sociale actualiteit van Februari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Februari 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans 11 6110 Montigny-le-Tilleul www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Maart. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

2010 PERSOLIS «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

2010 PERSOLIS «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat». 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juli. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. Solutions for Human Resources. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art , WIB 92

Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art , WIB 92 I WIB 92 Technische fiche ploegen- en nachtarbeid Art. 275 5, WIB 92 Art. 275 5, WIB 92 - Wet van 23.12.2005 (art. 108 en 113) (BS 30.12.2005) - Wet van 27.03.2009 (art. 17 en 19) (BS 07.04.2009) o vanaf

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 STUDENTENARBEID Beste klant, Wanneer u studenten dimona gemeld heeft in 2014 voor een heel jaar (periode tewerkstelling 1 januari 2014-31 december 2014) met bijhorende studentenovereenkomst,

Nadere informatie

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd

Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Nr. 195 16 juli 2015 Belgisch Staatsblad Nieuw bedrag forfaitaire kilometervergoeding vanaf 1 juli 2015 definitief vastgelegd Zoals u weet hanteert de overheid een forfaitaire kilometervergoeding voor

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Oktober. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Technische fiche looncorrectie (IPA) Art , WIB 92

Technische fiche looncorrectie (IPA) Art , WIB 92 Technische fiche looncorrectie (IPA) Art. 275 7, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 7, WIB 92 - Wet van 17.05.2007 (art. 28 en 29) (BS 19.06.2007) - Wet van 27.03.2009 (art. 18 en 19) (BS 07.04.2009)

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans 11 6110 Montigny-le-Tilleul www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2019 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019 De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

SOCIALE INCENTIVES. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko)

SOCIALE INCENTIVES. Seminarie Incentives 4 your Business (30-11-2015 Fineko) SOCIALE INCENTIVES PROGRAMMA wijziging patronale lasten nieuwe doelgroepvermindering 1 WN Overzicht verminderingen toekomst Taxshift: overzicht Taxshift 1 Taxshift 2 Verhoging sociale en fiscale werkbonus

Nadere informatie

Verschillende SWT-bedragen gewijzigd sinds 1 januari 2016 1. Herwaardering bedrijfstoeslag en begrensd brutomaandloon Op 1 januari van elk jaar kan zowel het begrensde brutomaandloon, dat in aanmerking

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November 2011. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Newsletter: Tax shift: fiscale en parafiscale gevolgen voor de werkgever

Newsletter: Tax shift: fiscale en parafiscale gevolgen voor de werkgever Newsletter: Tax shift: fiscale en parafiscale gevolgen voor de werkgever Februari 2016 Inhoudstafel 1 Sociale bepalingen... 2 1.1 Vermindering van de sociale zekerheidsn voor zelfstandigen.. 2 1.2 Uitbreiding

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November

Newsletter. Sociale actualiteit van November. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November 2015 Newsletter PERSOLIS SA Avenue des faisans 11 6110 Montigny-le-Tilleul www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat». 1

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Technische fiche overwerk Art , WIB 92

Technische fiche overwerk Art , WIB 92 Technische fiche overwerk Art. 275 1, WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Art. 275 1, WIB 92 (werkgevers) - Wet van 03.07.2005 (art. 25 en 27) (BS 19.07.2005) o vanaf 01.07.2005 - Programmawet (I) van 27.12.2006

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van September. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2011 Solutions for Human Resources. Newsletter 2011 PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 bedrijfstoeslag (Brugpensioen) 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL I: HET STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (VOLTIJDS BRUGPENSIOEN)... 7 INLEIDING... 7 1. TOEKENNINGSVOORWAARDEN... 8

Nadere informatie

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen

1. Fiscaal aantrekkelijke overschrijdingen FISCAAL VOORDEEL VOOR DE OVERUREN EN DE SECTORALE BIJKOMENDE UREN (KB 213) Overuren en sectorale bijkomende uren (KB 213) genieten een gunstig fiscaal regime. Dit specifiek fiscaal regime bestaat erin

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 TAX SHIFT: GEVOLGEN VOOR UW ONDERNEMING Op 10 oktober 2015 bereikte de Federale Regering een akkoord over de concrete maatregelen in het kader van de veelbesproken tax shift.

Nadere informatie

I N F O Augustus 2016

I N F O Augustus 2016 I N F O Augustus 2016 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2016... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Januari. SAP solutions for Human Resources. 2011 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 DE ANTI-CRISISMAATREGELEN VOOR DE BEDIENDEN WORDEN VERLENGD De anti-crisismaatregelen, die eerst maar liepen tot 31 december 2009, zijn zoals verwacht verlengd met zes maanden

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING EN VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ OVERWERK Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever sinds

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

I N F O November 2013

I N F O November 2013 I N F O November 2013 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2013... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

TETRALERT - SOCIAAL TAX SHIFT : SOCIALE MAATREGELEN CONCREET GEMAAKT

TETRALERT - SOCIAAL TAX SHIFT : SOCIALE MAATREGELEN CONCREET GEMAAKT TETRALERT - SOCIAAL TAX SHIFT : SOCIALE MAATREGELEN CONCREET GEMAAKT De sociale maatregelen bedoeld om meer jobs te creëren, door Charles Michel bestempeld als de «obsessie» van de regering en besproken

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

Het loonbonusplan in de horeca

Het loonbonusplan in de horeca Het loonbonusplan in de horeca Wist je dat een werkgever aan zijn medewerkers een bonus kan toekennen die gekoppeld is aan bepaalde resultaten in de (horeca)onderneming? Met deze folder willen we je laten

Nadere informatie

I N F O Augustus 2015

I N F O Augustus 2015 I N F O Augustus 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 2 2.1.3. Arbeiders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ

Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Nieuwsbrief Arbeidsrecht APRIL 2012 DE SOCIALE VERKIEZINGEN KOMEN DICHTERBIJ Terwijl de sociale verkiezingen dichterbij komen en de meeste procedurestappen die de sociale verkiezingen voorafgaan reeds

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 INDEXATIE VAN GRENSBEDRAGEN TOEGELATEN ARBEID BIJ PENSIOEN Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog steeds een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van November. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van November. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van November. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Nieuwe horecamaatregelen vanaf 1 december 2015

Nieuwe horecamaatregelen vanaf 1 december 2015 Nieuwe horecamaatregelen vanaf 1 december 2015 >>> Vervolg van pagina 1 Het flexivakantiegeld bedraagt 7,67 procent van het flexiloon en moet samen met het flexiloon uitbetaald worden. Voor degenen die

Nadere informatie

September 2015 Definitieve versie

September 2015 Definitieve versie I N F O September 2015 Definitieve versie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 september 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden...

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1

Titel. Subtitel + auteur. Regeerakkoord 12/2014 1 Titel Subtitel + auteur 1 Regeerakkoord 2 12/2014 1 Indexsprong Loonmatiging Vermindering van de sociale lasten Fiscale maatregelen Tijdskrediet SWT Pensioen Aanvullende pensioenen Modernisering van de

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem.

3. Controleer na de installatie als U het programma kan opstarten en controleer indien U in de module loonberekeningen kan werken zonder probleem. Installatie instructies Om HyperSoft V3.0 B20090310 te installeren volgende stappen uitvoeren : 1. Maak een backup van uw gegevens via HyperSoft Loon. Deze stap is zeer belangrijk aangezien er ingrijpende

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Nr december 2015

Nr december 2015 Nr. 212 17 december 2015 Belgisch Staatsblad Bedrijfswagens: de referentie-co2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca

Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Huidige regels gelegenheidsarbeid horeca Definitie Extra's zijn werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een bepaald werk in dienst worden genomen, voor een maximumduur van

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2

1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2. 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 I N F O Juni 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 juni 2015... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Bedienden... 3 2.1.3. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013

Technische tabel B Indexcijfers van de maand 01/2015. Basis 2013 Indexcijfers van de maand 01/2015 Basis 2013 Officiële basisindex 2013 99,98 (- 0,11) Gezondheidsindex 2013 100,40 (+ 0,12) Afgevlakte gezondheidsindex 100,26 (+ 0,07) Het indexcijfer van januari zal worden

Nadere informatie

I N F O Augustus 2010

I N F O Augustus 2010 I N F O Augustus 2010 EASYPAY Info augustus 2010 Ref. nr: 211 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2010... 2 2.1.1.

Nadere informatie

I N F O Augustus 2018

I N F O Augustus 2018 I N F O Augustus 2018 Inhoudsopgave 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Conventionele verhogingen vanaf 1 augustus 2018... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2. Bedienden... 2 1.1.3. Arbeiders en bedienden... 3 1.2.

Nadere informatie

De patronale bijdragen vanaf 1 april 2012

De patronale bijdragen vanaf 1 april 2012 De patronale n vanaf 1 april 2012 Het onderscheid tussen drie periodes: de oudste fase, de tussenfase en de nieuwe fase Vóór 1 april 2012 bevatte de wetgeving reeds een onderscheid tussen zogenaamde 'lopende'

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

I N F O November 2011

I N F O November 2011 I N F O November 2011 Inhoudsopgave EASYPAY Info november 2011 Ref. nr: 226 1. Loonaanpassingen... 2 1.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2011... 2 1.1.1. Arbeiders... 2 1.1.2.

Nadere informatie

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid

Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S ) TITEL IV. - Werkgelegenheid Programmawet (1) van 24 december 2002 (B.S. 31.12.2002) Gewijzigd bij: (1) programmawet van 8 april 2003 (B.S. 17.04.2003) (2) programmawet van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003) (3) programmawet van 9

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 maart

1. Inhoudsopgave Loonaanpassingen Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 maart I N F O Maart 2010 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 maart 2010... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

I N F O November 2014

I N F O November 2014 I N F O November 2014 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Loonaanpassingen... 2 2.1. Indexaties en conventionele verhogingen vanaf 1 november 2014... 2 2.1.1. Arbeiders... 2 2.1.2. Arbeiders en bedienden...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie