Nederlands Website Disclaimer + Privacy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands Website Disclaimer + Privacy"

Transcriptie

1 Nederlands Website Disclaimer + Privacy Deze website is eigendom van QualiField BVBA. Contactgegevens: Adres maatschappelijk zetel: Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Antwerpen), België Telefoon: Ondernemingsnummer: BTW BE Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden: Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan QualiField BVBA of rechthoudende derden. Bepeperking van aansprakelijkheid De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. QualiField BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal QualiField BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. QualiField BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. QualiField BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. QualiField BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. QualiField BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Privacybeleid QualiField BVBA hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke 1

2 informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze nieuwe onderzoeken. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot QualiField BVBA; Heidedreef 2, 2390 Oostmalle; Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan QualiField BVBA; Heidedreef 2, 2390 Oostmalle; gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. QualiField BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de QualiField-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de QualiField-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Het gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Google analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( Google ). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Français Limite de responsabilité du site web + protection de la vie privée Ce site web est la propriété de QualiField BVBA. Informations personnelles : Adresse du siège social : Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Anvers), Belgique Téléphone : Numéro d entreprise : TVA BE En accédant à ce site web et en l utilisant, vous marquez explicitement votre accord avec les conditions générales suivantes : Droits de propriété intellectuelle Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou d entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits de propriété intellectuelle appartenant à QualiField BVBA ou à des tiers titulaires de ces droits. 2

3 Limite de responsabilité Les informations contenues sur ce site web sont de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc être considérées comme un conseil personnel, professionnel ou juridique à l utilisateur. QualiField BVBA consent de gros efforts pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, exhaustives et à jour. Malgré ces efforts, des erreurs peuvent figurer dans les informations mises à votre disposition. Si les informations diffusées sur le site comportaient des erreurs ou si certaines informations étaient indisponibles sur ou via le site, QualiField BVBA mettra tout en oeuvre pour rectifier la situation. QualiField BVBA ne peut toutefois pas être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations mises à disposition sur le site. Si vous veniez à constater des erreurs dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter le gestionnaire du site. Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans avertissement ni communication aucune. QualiField BVBA n octroie aucune garantie de bon fonctionnement du site web et ne peut en aucune manière être tenue responsable d un dysfonctionnement du site, d une nondisponibilité provisoire du site ou de toute forme de dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de l accès au site et de l usage du site. En aucun cas, QualiField BVBA ne pourra être tenue pour responsable envers quiconque, d'une manière directe, indirecte, spéciale ou autre, des dommages qui pourraient résulter de l'usage de ce site ou d'un autre, en raison notamment des connexions ou des liens hypertextes, incluant, sans limitation, toute perte, interruption du travail, détérioration de programmes ou de données sur le système informatique, le matériel, les logiciels, etc. de l'utilisateur. Le site web peut contenir des liens hypertextes vers des sites ou pages web de tiers ou y faire référence de manière indirecte. La présence de liens vers ces sites ou pages web ne signifie nullement une approbation implicite du contenu de ces sites ou pages. QualiField BVBA déclare explicitement qu elle n a aucune autorité sur le contenu ou sur les autres caractéristiques de ces sites ou pages web et ne peut en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des caractéristiques desdits sites ou pages web, ni de dommages pouvant résulter de leur utilisation. Droit applicable et tribunaux compétents Ce site est régi par le droit belge en vigueur. Seuls les tribunaux de l arrondissement d Anvers sont compétents en cas de litige. Politique de respect de la vie privée QualiField BVBA se soucie du respect de votre vie privée. Bien que la plupart des informations contenues sur ce site soient disponibles sans que les données personnelles de l utilisateur ne soient nécessaires, il est possible que l utilisateur soit invité à fournir des informations personnelles. Ces données seront uniquement traitées dans le cadre de notre gestion de client et pour vous tenir au courant de nos activités. L utilisateur peut toujours s opposer, gratuitement et sur demande, à l utilisation de ses données personnelles à des fins de marketing direct. Pour ce faire, il devra s adresser à QualiField BVBA, Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Anvers), Belgique, Vos données personnelles ne sont jamais communiquées à des tiers. Conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la protection des données à caractère personnel, l utilisateur dispose d un droit légal de consultation et éventuellement de correction de ses données personnelles. Sur preuve de votre identité (copie de la carte d identité), vous pouvez, sur demande écrite, signée et datée adressée à QualiField BVBA, Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Anvers), Belgique, recevoir gratuitement un compte rendu par écrit de vos données personnelles. Le cas échéant, vous pouvez également demander la correction des données personnelles vous concernant qui sont incorrectes, incomplètes ou erronées. QualiField BVBA peut récolter des informations anonymes ou agrégées non personnelles telles que la version du navigateur ou l'adresse IP, le système d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site grâce auquel vous visitez le site de QualiField ou vers lequel vous le quittez. Ceci nous permet d optimaliser en permanence le site web QualiField pour les utilisateurs. 3

4 Utilisation de «cookies» Durant une visite sur le site, des «cookies» peuvent être installés sur le disque dur de votre ordinateur, et ce uniquement dans le but de mieux adapter le site web aux besoins du visiteur récurrent. Ces minifichiers ou cookies ne sont pas utilisés pour analyser la manière dont le visiteur surfe sur d autres sites. Votre navigateur internet vous permet de bloquer l utilisation de cookies, d être informé au préalable de l installation d un cookie, ou de supprimer ultérieurement les cookies de votre disque dur. Consultez la fonction d aide de votre navigateur internet pour en savoir plus à ce sujet. Google Analytics Ce site utilise Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc. («Google»). Google Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'internet. Google est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site. Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous pouvez désactiver l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l'utilisation de certaines fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus. English Website Disclaimer & Privacy This website is the property of QualiField BVBA. Contact Information: Registered office address: Heidedreef 2, 2390 Oostmalle (Antwerp), Belgium Telephone: Business Identification No.: BTW BE Anyone accessing and using the website expressly consents to the following general conditions: Intellectual Property Rights The contents of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, text, graphics, etc. are protected by intellectual rights and are the property of QualiField BVBA or rightful third parties. Limited Liability The information on the website is of a general nature. The information is not aimed at personal or specific circumstances and therefore does not constitute personal, professional or legal advice for any particular situation. QualiField BVBA makes every effort to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and updated. In spite of these efforts, errors may occur in the information provided. If the information provided contains errors or if certain information is not available on or via the site, QualiField BVBA will make every effort to rectify the situation as soon as possible. However, QualiField BVBA cannot be held liable for direct or indirect damages resulting from the use of the information on this site. If you notice any errors in the information provided via the site, please contact the manager of the site. The content of the site (including links) may be adjusted, changed or expanded at any time without notice. QualiField BVBA does not guarantee the proper functioning of the website and cannot be held liable in any way for the improper functioning or temporary (un)availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, which may be the result of access to or use of the website. QualiField BVBA cannot be held liable under any circumstances by anyone, directly or indirectly, in any specific or other way, for damages resulting from the use of this site or any other site connected by means of links or 4

5 hyperlinks, including, without limitation, any losses, interruptions of work, damage to programmes or other information on the computer system or to equipment, software or other items owned by the user. The website may contain hyperlinks to, or indirectly refer to third-party websites or pages. The display of links to these websites or pages in no way implies implicit approval of their content. QualiField BVBA expressly states that it has no say in the content or other characteristics of these websites and cannot be held liable under any circumstances for their content or characteristics or for any other form of damages resulting from the use thereof. Applicable Law and Jurisdiction This site is subject to Belgian law. In the event of a dispute, only the courts of the judicial district of Antwerp have jurisdiction. Privacy Policy QualiField BVBA honours your privacy. Although most of the information on this site can be accessed without providing any personal information, there may be instances when the user is asked to provide personal information. This information will be used only for customer management and to keep you informed about our activities. The user has the right at any time, at no cost and upon request, to prohibit the use of his information for the purpose of direct marketing. If you wish to do so, please contact (QualiField BVBA; Heidedreef 2, 2390 Oostmalle; Your personal information is never passed on to third parties. Pursuant to the law passed on 08/12/1992 governing the processing of personal information, the user has the legal right to view and, if necessary, correct his personal information. Upon submission of proof of identity (copy of identity card), you are entitled to receive a free copy of your personal information by sending a written, signed and dated request to (QualiField BVBA; Heidedreef 2, 2390 Oostmalle; If necessary, you may also request that any information which is not correct, complete or relevant be changed. QualiField BVBA may collect anonymous or aggregated data which are of a non-personal nature, such as browser type or IP address, the operating system you use or the domain name of the website you used to go to or depart from the QualiField website. This enables us to continually provide an optimal QualiField website experience for our users. The use of cookies During a visit to the site, cookies may be placed on the hard drive of your computer for the sole purpose of better adjusting our site to meet the needs of returning visitors. These mini files or cookies are not used to track the surfing habits of the user on other websites. Your internet browser enables you to block cookies, receive a warning when a cookie is being installed, or remove cookies from your hard drive afterwards. For more information please consult the help function of your internet browser. Google analytics This website makes usage of Google Analytics, a web analysis service by Google Inc. ( Google ). Google Analytics analyses the website through cookies (little tekst files put on your computer) in order to see how visitors use the website. This information on your usage of the website (your IP adres included) is virtually transported by and to Google servers in the United States. Google uses this information to check how you use the website, to rapport for website exploitants and to offer other services in connection to website activities and internet usage. Google can distribute this information to third parties, if one forces Google to do so, or when these thirds process information in the name of Google. Google will never combine your IP address with other information they have gathered. You can refuse the usage of cookies by choosing these settings in your browser. However, it is possible that you will not be able to use all possibilities of the website. By using this website you give your permission to Google in using the information like described above. 5

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S)

AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online Frequently Asked Questions (FAQ s) AIG Online Veelgestelde Vragen (FAQ S) AIG Online questions fréquemment posées (FAQ s) AIG Online questions

Nadere informatie

IDentification and Federal Inter-administration exchange. EINDRAPPORT Draft 3 12042010. Onderzoekers: Niels Vandezande [ICRI] Danny De Cock [COSIC]

IDentification and Federal Inter-administration exchange. EINDRAPPORT Draft 3 12042010. Onderzoekers: Niels Vandezande [ICRI] Danny De Cock [COSIC] ID-FIX IDentification and Federal Inter-administration exchange EINDRAPPORT Draft 3 12042010 Onderzoekers: Niels Vandezande [ICRI] Danny De Cock [COSIC] SAMENVATTING Dit project werd uitgevoerd in het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Analoge telefoon Téléphone analogique Analogue telephone (NL/B) (F/B/CH) (UK) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Installatie... 3 Aansluiten van

Nadere informatie

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2 Circulaire CIR/LIC 11 Date Datum Edition Uitgave : 07/2011 : 2 Objet : Agrément d un organisme chargé de l organisation d examens de contrôle du niveau de connaissance linguistique 4, 5 ou 6 de la langue

Nadere informatie

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015

Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux. 22 april 2015 Handleiding voor audacity in Debian Edu / Skolelinux 22 april 2015 i INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Handleiding voor audacity 1 2 Vooraleer u begint 1 2.1 Invoegtoepassingen (plug-ins)..................................

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 04 June 2015 SG Issuer Issue of USD 10 000 000 Notes due 12/07/2021 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht

Terms of sale ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Toepasbaarheid. Offertes. Aanvaarding. Levering eigendomsoverdracht Terms of sale Verkoopsvoorwaarden Conditions de vente ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Toepasbaarheid De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden maken noodzakelijk deel uit van ieder koopcontract, behoudens

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy * * * Privacy & Cookie Policy Laatste wijziging op 30 maart 2015 1. ALGEMEEN De bvba Claim it, met maatschappelijke zetel te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 500, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Gebruik van de Spotify audiostreamweergavefunctie

Gebruik van de Spotify audiostreamweergavefunctie Over de Spotify audiostreamweergavefunctie Spotify is een muziekstreaming-distributieservice die geregeld en beheerd wordt door Spotify Ltd. en die muziek via internet distribueert. U kunt met dit apparaat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992

25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 25 JUNI 1992 25 JUIN 1992 Wet op de landverzekeringsovereenkomst Loi sur le contrat d'assurance terrestre (Belgisch Staatsblad, 20 augustus 1992) (Moniteur belge, 20 août 1992) Officieuze coördinatie Laatste

Nadere informatie

Overheidscommunicatie: Noël Slangen versus Francis Decoster Gérer les processus et le changement pour améliorer le service, le cas La Louvière

Overheidscommunicatie: Noël Slangen versus Francis Decoster Gérer les processus et le changement pour améliorer le service, le cas La Louvière N 23 - November - Novembre 2001 175 Fb/Bf - 4,34 Euro - Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 )

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. ONTWERP VAN WET houdende diverse bepalingen ( 1 ) DOC 51 1845/001 DOC 51 1845/001 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 juin 7 juni PROJET DE LOI portant des dispositions diverses ( 1 ) ONTWERP VAN WET houdende

Nadere informatie

Communicatietraject in beeld

Communicatietraject in beeld Communicatietraject in beeld Klantenverhaal / BB3 Revisoren Wat is het verband tussen een bedrijfsrevisor en een kopje koffie? Kijk eens naar BB3 Revisoren. Zij lopen over van financiële knowhow en zij

Nadere informatie

Recente arresten van het EHRM in verband met artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting en informatie) September 2012 oktober 2012

Recente arresten van het EHRM in verband met artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting en informatie) September 2012 oktober 2012 AM 2013/2 of 3 DV en CW Mediarecht / Droits des médias J x/xx Recente arresten van het EHRM in verband met artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting en informatie) September 2012 oktober 2012 Arrêts

Nadere informatie

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT

met ALDI TALK avec ALDI TALK Handleiding Manuel d utilisation GEWOON goedkoop bellen Téléphoner AVANTAGEUSEMENT Mobiel Prepaid bellen en internetten Téléphonie et Internet Mobile Prépayé GEWOON goedkoop bellen met ALDI TALK Téléphoner AVANTAGEUSEMENT avec ALDI TALK Flexibel, eenvoudig, voordelig. Flexible, simple,

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DOC 53 DOC 53. 13 février 2014 13 februari 2014 SOMMAIRE INHOUD DOC 53 DOC 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 13 février 2014 13 februari 2014 PROJET DE LOI WETSONTWERP relatif aux assurances betreffende de verzekeringen

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL VERSLAG MET VERTAALD BEKNOPT VERSLAG VAN DE TOESPRAKEN CRIV 53 COM 667 CRIV 53 COM 667 CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU INTÉGRAL AVEC COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT DES INTERVENTIONS INTEGRAAL

Nadere informatie