Nederlandse Mededingingsautoriteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Mededingingsautoriteit"

Transcriptie

1 Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer _1 / 53 Betreft zaaknr _1 / Beleidsregel Redelijke Prijs Datum: 23 september Openbaar

2 Inhoudsopgave Management samenvatting Inleiding en leeswijzer Procedure Context van de Warmtewet Beschrijving van de markt Het reguleringskader van de Warmtewet Reikwijdte van de beleidsregel Inwerkingtreding van de redelijke prijs Beoordelingskader redelijke prijs Wettelijke basis redelijke prijs Aan levering redelijkerwijs toe te rekenen kosten Elementen en wijze van berekening van de redelijke prijs Wijze van berekening van de redelijke prijs Cost-plus methode als prijsstellingsinstrument Toepassing van de cost-plus methode Elementen van de redelijke prijs Kostensoorten Kosten gebaseerd op het verleden Toerekening van kosten Redelijk rendement Definities Bijlage 1. Overzicht consultatievragen Bijlage 2. De conceptbeleidsregel Bijlage 3. De redelijke prijs in rekentechnische formules Openbaar

3 Management samenvatting De warmtemarkt 1. Een groot deel van de Nederlandse energieconsumptie wordt gebruikt voor warmte. Deze warmte is veelal afkomstig van een verbrandingsketel aangesloten op een gasnet. Een alternatief hiervoor is een directe aansluiting op een warmtenet. Een warmtenet is een lokaal stelsel van leidingen voorzien van een medium (water) dat warmte transporteert. Elk net is self-supporting. Dat wil zeggen dat de warmtenetten onderling niet gekoppeld zijn en hun eigen productiebron hebben. Daarnaast is er op een warmtenet één leverancier actief, die tevens netbeheerder is, omdat het niet doelmatig is om meerdere leveranciers op één net te hebben. Deze leverancier is dus een (lokale) monopolist. 2. Uit onderzoek van Schepers & Valkengoed (2009) 1 blijkt dat er in Nederland grosso modo twee soorten warmtenetten zijn te onderscheiden. Ten eerste zijn er dertien grootschalige warmtenetten, oftewel stadsverwarmingnetten, waarop meer dan verbruikers zijn aangesloten. Via deze netten wordt warmte aan in totaal verbruikers geleverd. De drie grootste energieleveranciers Eneco Holding N.V. (hierna: Eneco), Essent B.V. (hierna: Essent), N.V. Nuon (hierna: Nuon) bedienen ruim 85% van deze markt. 3. Ten tweede zijn er circa kleinschalige warmtenetten te onderscheiden. Dit zijn netten met minder dan verbruikers. Dergelijke netten worden in de volksmond ook wel blokverwarmingnetten genoemd. Kenmerkend voor dit type net is dat een centrale installatie middels een warmtenet meerdere woningen of appartementen van warmte voorziet. Gemiddeld zijn er 40 woningen op een blokverwarmingnet aangesloten. In totaal betreft dit ruim verbruikers. Naast de grote energiebedrijven zijn ook woningcorporaties en verenigingen van eigenaren (hierna: VvE) actief als leverancier van warmte op deze netten. Prijsregulering in de warmtemarkt 4. Zoals reeds is gezegd, is een warmteleverancier een (lokale) monopolist. Zij ondervinden op een warmtenet dus geen concurrentie van andere leveranciers. Dit kan tot te hoge leveringsprijzen of lage kwaliteit leiden. De verbruikers worden in dat geval benadeeld. De Warmtewet heeft tot doel om dit te voorkomen en de gebonden verbruiker te beschermen. Zo verplicht de Warmtewet de leveranciers om een redelijke prijs voor de levering van warmte aan verbruikers in rekening te brengen 3. Deze prijs dient gebaseerd te zijn op de 1 B.L. Schepers en M.P.J. van Valkengoed, Warmtenetten in Nederland; overzicht van stadsverwarming en blokverwarming in Nederland, Delft, september 2009, (hierna: Schepers & Valkengoed (2009)). 3 Artikel 2, derde lid, en artikel 5, eerste lid, van de Warmtewet. 3 Openbaar

4 aan de levering van warmte redelijkerwijs toe te rekenen kosten, inclusief een redelijk rendement. Hieruit blijkt dat de redelijke prijs enerzijds rekening houdt met de belangen van de leverancier door deze een redelijk rendement in rekening te laten brengen. Anderzijds houdt de redelijke prijs ook rekening met de belangen van de verbruiker door slechts de kosten die redelijkerwijs samenhangen met de levering van warmte via de prijs in rekening te laten brengen. De leverancier bepaalt zelf de redelijke prijs. 5. De redelijke prijs wordt begrensd door de maximumprijs. De maximumprijs is gebaseerd op de kosten die een verbruiker anders zou hebben, als hij in zijn warmte zou voorzien via een gasaansluiting. De leverancier mag nooit meer dan de maximumprijs in rekening brengen. De maximumprijs wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) vastgesteld op basis van een Algemene Maatregel van Bestuur (hierna: AMvB) Als een leverancier op een bepaald net niet de redelijke prijs in rekening kan brengen, krijgt hij onvoldoende inkomsten om de kosten van dat net mee te dekken. In dat geval kan een leverancier op één of meerdere andere netten een hoger dan redelijke prijs 5 vragen om dit verlies te compenseren. De leverancier dient dan een ontheffing van de redelijke prijs voor die netten aan te vragen bij de Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister). Consultatie over de conceptbeleidsregel redelijke prijs 7. De Raad heeft tot taak om de spelregels voor het berekenen van de redelijke prijs vast te leggen in een beleidsregel 6. Hiermee maakt de Raad duidelijk hoe zijn oordeel over een prijs voor de levering van warmte zal zijn en kunnen de leveranciers daarmee rekening houden. Voordat de Raad deze beleidsregel vaststelt, wil de Raad belanghebbenden betrekken bij het opstellen hiervan. Dat doet de Raad via dit consultatiedocument en de bijgevoegde conceptbeleidsregel. In dit document beschrijft de Raad zijn visie op de conceptbeleidsregel en de concrete keuzes die de Raad heeft gemaakt. De Raad heeft daarbij 25 vragen in dit document opgenomen. Bijlage 1 geeft een overzicht van deze vragen inclusief vindplaats. Respondenten worden gevraagd om deze vragen voor dinsdag 17 november 2009 te beantwoorden. Op basis van de ontvangen antwoorden zal de Raad de beleidsregel in maart 2010 definitief vaststellen. Bepalen van de redelijke prijs 8. Een leverancier dient zelf de redelijke prijs voor de levering van warmte per net te bepalen. In de conceptbeleidsregel geeft de Raad aan hoe de leverancier deze prijs kan berekenen. Bijlage 2 bevat de conceptbeleidsregel. 4 Deze AMvB wordt thans opgesteld. 5 De prijs op deze netten moet onder de maximumprijs blijven. 6 Artikel 5, eerste lid, van de Warmtewet. 4 Openbaar

5 9. Een eerste uitgangspunt is dat de redelijke prijs via een cost-plus methode moet worden bepaald. Dit wil zeggen dat de kosten die verband houden met de levering van warmte aan verbruikers ( cost ) en een redelijk rendement voor de vermogensverschaffers ( plus ) via de prijzen worden vergoed. Op deze manier wordt zeker gesteld dat een essentiële voorziening, zoals de levering van warmte, voor een ieder tegen redelijke prijzen beschikbaar is. 10. Een tweede uitgangspunt in de conceptbeleidsregel is dat er sprake dient te zijn van het principe van kostenoriëntatie en het principe van kostenveroorzaking. Het principe van kostenoriëntatie houdt in dat alleen de kosten die aantoonbaar toe te rekenen zijn aan de levering van warmte vergoed worden via de redelijke prijs. Zo mogen kosten die te maken hebben met de levering van koude 7 niet in rekening worden gebracht via de redelijke prijs. Het kostenveroorzakingprincipe houdt in dat alleen de kosten die toerekenbaar zijn aan de verbruikers op een bepaald net mogen worden meegenomen in de berekening van de redelijke prijs. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kosten die samenhangen met de levering van warmte aan afnemers die geen verbruikers zijn in de zin van de Warmtewet moeten worden onderscheiden van kosten die samenhangen met de levering van warmte aan verbruikers in de zin van de wet. In dit kader heeft de Raad besloten om voor de redelijke prijs drie verbruikerscategorieën te identificeren die verband houden met de grootte van de aansluiting. Hierdoor wordt er onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers (0 tot en met 35 kilowatt (hierna: kw)), kleinzakelijke verbruikers (36 tot en met 150 kw) en grootzakelijke verbruikers (151 tot en met kw). 11. Een derde uitgangspunt in de conceptbeleidsregel is dat de redelijke prijs de som is van de volgende twee elementen: Een leveringsafhankelijk element. Dit element heeft betrekking op het verbruik en is dus een prijs per GigaJoule (hierna: GJ). Een leveringsonafhankelijk element. Dit element heeft geen betrekking op het verbruik en is dus een vast bedrag per aansluiting. 12. Een vierde uitgangspunt in de conceptbeleidsregel is dat de redelijke prijs een redelijk rendement voor de leverancier dient te bevatten. Dit redelijke rendement is gedefinieerd als een vermogenskostenvergoeding ( weighted average cost of capital, hierna: WACC). Het onafhankelijk onderzoeksbureau Oxera Consulting Ltd. (hierna: Oxera) heeft voor de Raad onderzocht hoe deze WACC moet worden bepaald. Daarbij is rekening gehouden met de specifieke karakteristieken van de warmtemarkt, waaronder het feit dat de leverancier zowel een vergoeding voor de risico s van warmtelevering (brutomarge) als een vergoeding voor de risico s van het beheer van het warmtebeheer dient te krijgen. Tevens heeft Oxera meegewogen dat de WACC robuust moet zijn ten aanzien van mogelijke 7 Bijvoorbeeld bij een gecombineerde warmte/koude-levering. 5 Openbaar

6 ontwikkelingen op de financiële markten en het van belang is dat er een transparante en stabiele methodiek ter bepaling van de WACC wordt gehanteerd. Uit Oxera (2009) 8 blijkt dat een reële WACC voor belasting tussen 5,1 en 7,6% redelijk is. De Raad is het hiermee eens. De Raad kan de exacte hoogte van de WACC (binnen deze bandbreedte) echter pas vast stellen als er meer duidelijkheid bestaat over de invulling van de maximumprijs, de ontheffing van de redelijke prijs en eventuele subsidies voor warmtelevering. De Raad verwacht uiterlijk eind dit jaar over de benodigde informatie te beschikken. De Raad zal in maart 2010 bij de vaststelling van de beleidsregel de exacte hoogte van de WACC bekend maken. 13. De redelijke prijs wordt berekend via een omslagstelsel. Dat houdt in dat de totale kosten inclusief een redelijk rendement worden omgeslagen over het aantal verbruikers. Een eerste stap is derhalve om de totale kosten van een leverancier die samenhangen met de levering van warmte vast te stellen. Eventueel ontvangen subsidies die verband houden met de levering van warmte worden hierop in mindering gebracht. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende kostensoorten die de warmteleverancier in rekening mag brengen en een toedeling van deze kosten aan de verschillende elementen van de redelijke prijs. Deze tabel is gebaseerd op onderzoek van Benner, Bennink en Schepers (2009) 9. Tabel 1: Kostensoorten per deel van de redelijke prijs Leveringsonafhankelijk deel (gebaseerd op Leveringsafhankelijk deel (gebaseerd op gegevens uit het laatst vastgestelde gegevens over de laatst vastgestelde boekjaar) prijs, maximaal 6 maanden geleden) a) Afschrijvingen h) Inkoopkosten warmte (variabele deel) b) Vermogensvergoeding i) Kosten bijstook/buffering 10 c) Inkoopkosten warmte (vaste deel) 11 d) Onderhoud- en beheerkosten e) Administratiekosten f) Overhead g) Innovatie-, onderzoek- en 8 Oxera, The Cost of Capital for Heat Distribution and Supply, september 2009, (hierna: Oxera (2009)). 9 J.H.B. Benner, D. Bennink, en B.L. Schepers, Cost drivers warmtelevering in Nederland: Inzicht in de belangrijkste cost drivers van warmteleveranciers in Nederland, Delft, september 2009, (hierna: Benner, Bennink en Schepers (2009)). 10 De vaste kosten voor bijstook van warmte door de leverancier vallen onder diverse leveringsonafhankelijke kosten en zijn derhalve niet separaat gespecificeerd. 11 Deze kostensoort is, net als het leveringsafhankelijk deel, gebaseerd op gegevens over de laatst vastgestelde prijs, maximaal 6 maanden geleden. 6 Openbaar

7 ontwikkelkosten Bron: Benner, Bennink en Schepers (2009). 14. Een leverancier moet de kosten zodanig toerekenen dat hieruit per net de totale kosten die samenhangen met de levering van warmte aan verbruikers af te leiden is. Daarna moeten deze kosten worden toegerekend aan de drie verbruikerscategorieën. Uit Benner, Bennink en Schepers (2009) blijkt dat het voor de leveranciers moeilijk zo niet onmogelijk is om deze kosten goed toe te rekenen. Daarom heeft de Raad enkele verdeelsleutels vastgelegd in de conceptbeleidsregel. Deze verdeelsleutels staan in de volgende tabel. Tabel 2: Verdeelsleutels Toerekening kosten aan Warmte vs. koude Verbruikers vs. andere aangeslotenen Specifiek net vs. de overige netten Verbruikerscategorie Verdeelsleutel Aantal GJ Leveringsafhankelijk o.b.v. aantal geleverde GJ Leveringsonafhankelijk o.b.v. aangesloten capaciteit Leveringsafhankelijk o.b.v. aantal geleverde GJ Leveringsonafhankelijk o.b.v. aangesloten capaciteit Leveringsafhankelijk o.b.v. aantal geleverde GJ Leveringsonafhankelijk o.b.v. aangesloten capaciteit 15. Nadat de kosten per verbruikerscategorie bekend zijn, kan de redelijke prijs worden bepaald. Door de totale leveringsafhankelijke kosten te delen door de totale geleverde hoeveelheid warmte (in GJ) aan een bepaalde verbruikerscategorie wordt het leveringsafhankelijk element van de redelijke prijs per verbruiker bepaald. Het leveringsonafhankelijk element van de redelijke prijs wordt bepaald door de totale leveringsonafhankelijke kosten te delen door het aantal aansluitingen in een bepaalde verbruikerscategorie. Bijlage 3 beschrijft deze systematiek in rekentechnische formules. 7 Openbaar

8 1 Inleiding en leeswijzer 16. Het initiatiefwetsvoorstel van de leden Ten Hoopen en Samson tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: de Warmtewet) 12 is op 10 februari 2009 aanvaard door de Eerste Kamer. Ingevolge artikel 15 van de Warmtewet is de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) belast met de in de Warmtewet genoemde taken ter uitvoering van deze wet en het toezicht op de naleving van deze wet. Ter voorbereiding hierop dient de Raad, ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Warmtewet, de beleidsregel inzake de elementen en de wijze van berekening van de redelijke prijs (hierna: de beleidsregel) voor vergunninghoudende leveranciers van warmte (hierna: vergunninghouders) vast te stellen. 17. Alvorens deze beleidsregel vast te stellen heeft de Raad besloten een concept van deze beleidsregel, vergezeld van onderhavig document, aan te bieden ter consultatie aan belanghebbende partijen. In dit document beschrijft de Raad zijn visie op de context van de conceptbeleidsregel en zal hij de doelstellingen van de conceptbeleidsregel uiteen zetten. De concrete keuzes die de Raad daarbij heeft gemaakt ter invulling van de conceptbeleidsregel worden in dit document toegelicht en onderbouwd. Naar de mening van de Raad helpt dit document bij een beter begrip van het doel en de strekking van de conceptbeleidsregel. De Raad merkt op dat de standpunten van de Raad in dit document evenals de conceptbeleidsregel voorlopig van aard zijn en naar aanleiding van de zienswijzen van respondenten kunnen worden aangepast. 18. Het doel van dit consultatiedocument is het betrekken van belanghebbende partijen bij het opstellen van de beleidsregel. De Raad nodigt deze partijen hierbij uit om hun reactie te geven op de door de Raad gemaakte keuzes die ten grondslag liggen aan de conceptbeleidsregel. De Raad heeft daartoe in dit document 25 vragen opgenomen over de conceptbeleidsregel 13. Respondenten worden gevraagd hun antwoorden zo zorgvuldig mogelijk te beargumenteren. Mede op basis van de ontvangen zienswijzen zal de Raad de beleidsregel definitief vaststellen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de procedure is opgenomen in hoofdstuk Dit consultatiedocument bestaat uit een aantal hoofdstukken. 20. Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de procedure die de Raad volgt bij het vaststellen van de beleidsregel en geeft daarmee nadere informatie over deze consultatieprocedure. 12 Kamerstukken II, , , nr. 1 t/m 3 (oorspronkelijke wetsvoorstel en memorie van toelichting) en Kamerstukken I, , letter A (gewijzigd voorstel van wet). 13 Bijlage 1 bevat een overzicht van de gestelde vragen inclusief de vindplaats in dit document. 8 Openbaar

9 21. In de hoofdstukken 3 en 4 beschrijft de Raad welk kader hij hanteert voor de conceptbeleidsregel. Dit kader is van belang om de uiteindelijke keuzes van de Raad bij de totstandkoming van de beleidsregel te motiveren. Het kader wordt bepaald door het segment van de warmtemarkt waar de beleidsregel betrekking op heeft (hoofdstuk 3) en door de wettelijke basis en de doelstellingen van de initiatiefnemers ten aanzien van het onderwerp van deze beleidsregel: de redelijke prijs (hoofdstuk 4). 22. Gegeven dit kader beschrijft de Raad in de hoofdstukken 5 en 6 uitvoerig de wijze waarop een leverancier 14 de redelijke prijs moet bepalen en licht de keuzes in de conceptbeleidsregel nader toe. De Raad gaat hierbij ook in op de kernbegrippen redelijkerwijs toe te rekenen kosten en redelijk rendement. 23. Na de hoofdstukken volgt de begrippenlijst. Deze lijst bevat een overzicht van de belangrijkste begrippen en afkortingen in dit document, inclusief een korte toelichting daarop. 24. De Raad heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig consultatiedocument. Bijlage 1 bevat een overzicht van de gestelde consultatievragen inclusief de vindplaats in dit document. Bijlage 2 bevat de conceptbeleidsregel. Bijlage 3 bevat een uitwerking van de wijze van de berekening van de redelijke prijs in rekenkundige formules. 14 De Raad doelt hiermee op een leverancier als bedoeld in artikel 1, onderdeel h, van de Warmtewet. 9 Openbaar

10 2 Procedure 25. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de procedure die hij volgt bij de totstandkoming van de beleidsregel. Gevolgde procedure tot nu toe 26. De Raad heeft een klankbordgroep ingesteld en mogelijke belanghebbende partijen uitgenodigd om hierin zitting te nemen. Hiervoor heeft de Raad de op dat tijdstip bekende warmteleveranciers 15 en hun belangenbehartiger (EnergieNed), en organisaties die op de energiemarkt de belangen behartigen van onder meer consumenten, zakelijke klein- en grootverbruikers en het bedrijfsleven in het algemeen 16 benaderd. Uiteindelijk hebben vertegenwoordigers van 22 organisaties zitting genomen in de klankbordgroep 18. De overleggen met de klankbordgroep hadden een informerend en consulterend karakter ten behoeve van de beleidsregel. De Raad heeft met de klankbordgroep over de conceptbeleidsregel overleg gevoerd op 5 juni 2009, 6 juli 2009 en 3 augustus De Raad heeft de vergaderstukken en de verslagen van deze overleggen gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer Daarnaast heeft de Raad, om meer informatie over specifieke onderdelen van de conceptbeleidsregel te verkrijgen, de expertise van enkele onafhankelijke onderzoekbureaus ingeschakeld. Dit betreft de volgende onderdelen: (i) een analyse van de warmtemarkt, (ii) het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste kostensoorten en 15 Cogas Infra & Beheer B.V. (hierna: Cogas), Eneco Holding N.V. (hierna: Eneco), Essent N.V. (hierna: Essent), N.V. Nuon (hierna: Nuon) en Stadsverwarming Purmerend B.V. (hierna: Purmerend). 16 Aedes, Cogas Energie B.V., COGEN, Consumentenbond, Eneco, EnergieNed, Essent, LTO Glaskracht Nederland (hierna: LTO), MKB-Nederland, Nederlandse Woonbond, NOGEPA, Nuon, PAWEX, Productschap Tuinbouw, Purmerend, Stichting Duurzame Energie Koepel (hierna: SDEK), Stichting VvE Belang, VEMW, Vereniging Afvalbedrijven, Vereniging Eigen Huis (hierna: VEH), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG), VME, VNCI, VNO-NCW, Vrijhandels Organisatie voor Electriciteit en Gas (hierna: VOEG), en Westland Energie Services. 18 AEDES, Bewonersplatform Ypenburg, Climate Green, Cogas, Cogas Duurzaam, Eneco, Eneco Warmte, EnergieNed, Essent, Essent Warmte, LTO, Nederlandse Woonbond, Nuon, NVOE, Platform Bio Energie, Purmerend, SDEK, Stichting Warmtepompen/Itho, Stichting VvE Belang, VEMW, VEH en VME. 19 Zie 10 Openbaar

11 bijbehorende cost drivers voor warmtelevering en (iii) de vaststelling van het redelijk rendement. Deze onderzoeken zijn hieronder toegelicht. De Raad heeft de uitkomsten van deze onderzoeken meegenomen bij het opstellen van de conceptbeleidsregel. 28. Ten eerste had de Raad behoefte aan een zo volledig mogelijk beeld van de warmtemarkt in Nederland. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te verkrijgen in de levering van warmte in Nederland, de warmtenetten en de per warmtenet gehanteerde prijzen. De Raad heeft deze marktanalyse laten uitvoeren door het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft. Dit bureau heeft voor de Raad onder meer de locatie, de leverancier(s), het aantal verbruikers en de in rekening gebrachte prijs per warmtenet in Nederland in kaart gebracht. De onderzoeksrapportage 20 is door de Raad gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer. 29. Ten tweede heeft de Raad CE Delft ingeschakeld voor het uitvoeren van een onderzoek naar de belangrijkste kostensoorten en bijbehorende cost drivers voor warmtelevering. Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de kosten die ten grondslag liggen aan de levering van warmte, zodat de Raad hieruit de belangrijkste elementen voor de redelijke prijs kon destilleren. De rapportage 21 is door de Raad gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer. 30. Het derde onderdeel betreft de vaststelling van het redelijk rendement. Oxera heeft op verzoek van de Raad een onderzoek uitgevoerd naar de methodiek ter bepaling van dit rendement en de hoogte daarvan. Het doel van dit onderzoek was om een stabiele en transparante methodiek voor de bepaling van het redelijk rendement te bepalen en hiermee een rendement vast te stellen dat sinds 1 januari 2007 representatief is voor het rendement van een leverancier. De rapportage 22 is door de Raad gepubliceerd op de internetpagina van de Energiekamer. Vervolgprocedure 31. Als onderdeel van de voorbereidingsprocedure heeft de Raad op woensdag 23 september 2009 de conceptbeleidsregel ter inzage gelegd voor een periode van acht weken. De consultatieperiode sluit derhalve op dinsdag 17 november De Raad heeft in de Staatscourant van woensdag 23 september 2009 kennis gegeven van de consultatie over 20 B.L. Schepers en M.P.J. van Valkengoed, Warmtenetten in Nederland; overzicht van stadsverwarming en blokverwarming in Nederland, Delft, september 2009, (hierna: Schepers & Valkengoed (2009)). 21 J.H.B. Benner, D. Bennink en B. L. Schepers, Cost drivers warmtelevering in Nederland: Inzicht in de belangrijkste cost drivers van warmteleveranciers in Nederland, Delft, september 2009, (hierna: Benner, Bennink en Schepers (2009)). 22 Oxera, The Cost of Capital for Heat Distribution and Supply, september 2009, (hierna: Oxera(2009)). 11 Openbaar

12 de conceptbeleidsregel. De Raad heeft tevens de conceptbeleidsregel en onderhavig document aan belanghebbenden toegezonden en op de internetpagina van de Energiekamer geplaatst. 32. Op 5 november 2009 zal ten kantore van de Raad een hoorzitting over de conceptbeleidsregel plaats vinden. Het verslag van de hoorzitting zal de Raad publiceren op de internetpagina van de Energiekamer. Ook zal de Raad de ingebrachte schriftelijke zienswijzen op deze internetpagina publiceren. 33. De Raad streeft er naar de beleidsregel vervolgens in januari 2010 voor te leggen aan de Minister van Economische Zaken voor een periode van 4 weken. De Raad streeft er naar om vervolgens in maart 2010 de definitieve beleidsregel vast te stellen. De beleidsregel treedt in werking op het moment dat de Warmtewet in werking treedt. 12 Openbaar

13 3 Context van de Warmtewet 34. In dit hoofdstuk beschrijft de Raad de inhoudelijke en wettelijke context van de Warmtewet. Door deze context te beschrijven, plaatst de Raad de conceptbeleidsregel in een breder perspectief. Het bredere perspectief bestaat uit een beschrijving van de warmtemarkt en op welke wijze de redelijke prijs fungeert in samenhang met de overige instrumenten uit de wet. 3.1 Beschrijving van de markt 35. Een groot deel van de Nederlandse energieconsumptie wordt gebruikt voor warmte. Zowel in de industrie als in huizen wordt warmte veelal gegenereerd in een verbrandingsketel aangesloten op het gastransportnet. Een alternatief voor een aansluiting op een gasnet is een aansluiting op een warmtenet. Een warmtenet kan sterk vereenvoudigd worden gezien als een gesloten stelsel van leidingen voorzien van een medium (water) dat warmte transporteert. Het principe is gelijk aan een centrale verwarmingsinstallatie in een woning, waarbij de warmte eveneens wordt getransporteerd door leidingen gevuld met water. Een warmtenet, kan warmte leveren voor zowel ruimteverwarming als voor warm tapwater. Figuur 1: Schematische weergave van een warmtenet 36. Specifiek kenmerk van een warmtenet is dat het een lokaal net betreft dat in beginsel niet gekoppeld is aan een ander warmtenet. Aangezien het warmtenet stand-alone functioneert, is aan elk warmtenet een producent c.q. productiebron gekoppeld. Het is technisch mogelijk dat er meerdere producenten op een warmtenet zijn aangesloten. Dit komt in Nederland slechts sporadisch voor; er is veelal sprake van één producent die de warmte produceert. Daarnaast is er op een warmtenet maar één leverancier actief, die 13 Openbaar

14 tevens zorg draagt voor het beheer en het onderhoud van het warmtenet. Er is dus veelal sprake van een natuurlijk monopolie voor zowel de productie, het transport als de levering van warmte. Figuur 2 geeft een schematische weergave van de partijen betrokken bij warmtelevering. Producent Leverancier Net A B C Figuur 2: Schematische weergave van de partijen betrokken bij warmtelevering 37. De warmtesector verschilt dus op een aantal punten van de gas- en elektriciteitssector. In die sectoren is immers sprake van een landelijk net en diverse daarmee en onderling verbonden regionale distributienetten. Daarbij zijn er onafhankelijke partijen aangewezen als netbeheerders, die zorg dragen voor (het transport over) het netwerk. Deze netbeheerders zijn regionale c.q. landelijke monopolisten. Tevens is er sprake van een vrije markt voor productie en levering van elektriciteit en gas. Dit betekent dat er voor verbruikers keuzevrijheid is uit meerdere leveranciers (en indirect producenten) van elektriciteit en gas. Zoals in het vorige randnummer beschreven is er bij warmte sprake van een monopoliesituatie voor de leverancier, die tevens netbeheerder is, en in de meeste gevallen ook de producent is. 38. In Nederland zijn volgens het onderzoek van Schepers & Valkengoed (2009) grosso modo twee soorten warmtenetten te onderscheiden: grootschalige stadsverwarmingnetten en kleinschalige blokverwarmingnetten. Grootschalige netten (stadsverwarmingnetten) zijn gedefinieerd als netten met meer dan verbruikers. Kleinschalige warmtenetten (blokverwarmingnetten) zijn gedefinieerd als netten tot verbruikers. 39. De grootschalige stadsverwarmingnetten gebruikten (in het verleden) veelal de restwarmte van een elektriciteitscentrale als warmtebron. In Nederland zijn 13 van deze stadsverwarmingnetten, hiermee wordt warmte geleverd aan ongeveer verbruikers. De drie grootste leveranciers van gas en elektriciteit: Eneco, Essent en Nuon, leveren op 11 van de 13 stadsverwarmingnetten en bedienen daarmee 86 % van deze markt. 14 Openbaar

15 40. Naast de stadsverwarmingnetten zijn er circa kleinschaligere warmtenetten die tevens onder het bereik van de Warmtewet vallen. Het gaat daarbij om de zogenaamde blokverwarmingnetten. Hierbij voorziet een centrale ketel in bijvoorbeeld een appartementencomplex of huizenblok, middels een warmtenet meerdere woningen van warmte. De totale groep van verbruikers is hier vele malen groter en bedraagt circa verbruikers 24. De schaalgrootte van deze netten, varieert sterk van twee verbruikers tot enkele duizenden verbruikers en betreft gemiddeld 40 woningen per blokverwarmingnet. Naast de grote energiebedrijven zijn er ook veel andere partijen actief als leverancier van warmte op deze netten. Hierbij valt te denken aan woningcorporaties en VvE s. Belangrijk hierbij is dat het hier veelal leveranciers betreft voor wie het leveren van energie niet als kernactiviteit wordt aangemerkt. Dit is met name relevant als deze partijen op basis van de Warmtewet vergunningplichtig worden, waarover meer in paragraaf Het reguleringskader van de Warmtewet 41. De levering van warmte heeft het karakter van een monopolie. De Warmtewet heeft als doel de gebonden verbruikers van warmte te beschermen 25. De Raad houdt onafhankelijk toezicht op de levering van warmte op de warmtenetten en voert enkele taken van de Warmtewet uit. Hieronder licht de Raad het reguleringskader van de Warmtewet nader toe. 42. Een verbruiker van warmte heeft, anders dan een aangeslotene op een gastransport- of elektriciteitsnet, geen keuzevrijheid voor zijn leverancier. Een verbruiker van warmte is gebonden aan zijn leverancier, die zowel de distributie als de levering van warmte verzorgt. Een leverancier heeft daarom jegens zijn verbruikers, de verplichting om te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen en voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van de dienstverlening Regulering komt tot stand doordat een leverancier de verplichting heeft tot het hanteren van een redelijke prijs. Uit de wet en de wetsgeschiedenis blijkt, zoals hieronder uitgebreider zal worden uitgelegd, dat de redelijke prijs gebaseerd moet zijn op de kosten die gemaakt worden voor het leveren van warmte en dat de leverancier zelf de redelijke prijs vaststelt 27. De redelijke prijs beoogt bescherming te bieden aan de (gebonden) verbruiker. Daarbij wordt echter ook rekening gehouden met het bestaansrecht van de leverancier die mag immers een redelijk rendement verwerken in zijn prijs 28. De Raad kan 24 Schepers & Valkengoed (2009). 25 Kamerstukken II , , nr. 20, p Artikel 2, derde lid, van de Warmtewet. 27 Kamerstukken II , , nr. 3, p Kamerstukken II , , nr. 9, p Openbaar

Consultatiedocument STROOM

Consultatiedocument STROOM Consultatiedocument STROOM Inhoudsopgave DEEL I... 3 1. Inleiding... 3 2. De wetgevingsagenda STROOM... 3 3. Stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren... 4 DEEL II... 6 4. Inhoud algehele herziening...

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet. Nota van bevindingen Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet Nota van bevindingen Colofon Projectnaam Programma Datum Sanctieoplegging Inkomenszekerheid Oktober 2014 Pagina 2 van 64 Inhoud

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 33 918 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12

Jaarverslag 2013. PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl. PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Jaarverslag 2013 PAWEX Korte Elisabethstraat 6 3511 JG Utrecht www.pawex.nl PAWEX Jaarverslag 2013 1/12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuur... 4 3. Activiteiten en dossiers... 5 4. De Vereniging...

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie