VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß"

Transcriptie

1

2 VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het interdisciplinaire honoursprogramma van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een inleidende cursus over de verschillen in cultuur en historie op het gebied van natuur- en milieuvraagstukken in Nederland en Duitsland (cursus Nederland-Duitsland ), zijn wij in mei 2014 als Denktank, bestaande uit 7 studenten uit verschillende studierichtingen, begonnen met de formulering van een onderzoeksonderwerp. In eerste instantie wilde we ons onderzoek richten op de internationale samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken op het gebied van windenergie in de Waddenzee. Door de beperkingen voor windenergie binnen het waddengebied door Natura2000 wetgeving, hebben we in het najaar van 2014 besloten om onze focus te verleggen naar het Deense windmolenpark Middelgrunden. Op basis van dit windmolenpark zijn uiteindelijk lessen getrokken voor de Nederlandse windenergie. Met dit besluit viel de connectie met Duitsland uiteindelijk weg, ondanks de naam van onze denktank Nederland- Duitsland. Met een verder uitgewerkt onderzoeksplan is Natuur & Milieu benaderd om als opdrachtgever te fungeren. Zij ontvingen ons in de persoon van mw. T. Koek, programmaleider Energie, met open armen. Aan de hand van concrete adviezen in dit rapport hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan het doel waar Natuur & Milieu voor staat, namelijk het nastreven van duurzame windenergie en het doelmatig realiseren van het SER Energieakkoord. Vanuit de Radboud Honours Academy hebben wij ondersteuning mogen ontvangen van mw. dr. L. van de Grift. Wij danken haar zeer voor haar positieve inbreng, kritische opmerkingen en opbouwende adviezen. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß Niek Stam Jelle Thijssen Bart van de Ven (mei 2015

3 RADBOUD HONOURS ACADEMY Inhoudsopgave VOORWOORD 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 2. Methodologie Duurzame energie in nederland en denemarken Oliecrisis Geen vrijblijvendheid Optimaal gebruik van de geografische ligging Houding ten opzichte van duurzame energie Onderwijs Coöperaties of grote bedrijven? Liberalisatie energiemarkt Politieke structuur Energieprojecten Weerstand binnen de politiek Nederland als gasrotonde Biomassa Schaliegas Windenergie Besluitvorming en implementatie Middelgrunden en windpark Fryslân Verantwoording Middelgrunden Structuur en totstandkoming van het project Windpark Fryslân Structuur en totstandkoming van het project Alternatieve projecten dwarsbomen de ontwikkeling van windpark Fryslân Communicatie en participatie Communicatiestrategieën Welke communicatiestrategie? Draagvlak in Nederland en Denemarken Invloed van de uitvoerende partij Communicatie met lokale bewoners Communicatie met de overheid Burgerbewegingen... 49

4 RADBOUD HONOURS ACADEMY 3 De achtergrond van burgerbewegingen Strategie en invloed Financiële motivatie Adviezen Danish board of Technology Informeren van de politiek Informeren van het publiek Onafhankelijk consulterend instituut in Nederland Het opzetten van het onafhankelijk consulterend instituut Framing van windenergie voor politieke partijen VVD PvdA PVV SP CDA D SGP GroenLinks PvdD Algemeen advies Conclusie Vergelijkingsanalyse Adviezen Bibliografie... 73

5 RADBOUD HONOURS ACADEMY 4 1. Inleiding De Nederlandse en Deense overheid stimuleren duurzame energie en bevorderen innovatie van duurzame energietechnieken om in de toekomst een zo groot mogelijk deel van de energievoorziening duurzaam op te wekken. Dit initiatief wordt op het eerste oog door een merendeel van de bevolking positief ontvangen. Echter, wie zich erin verdiept, stuit veelal op negatieve berichtgeving over kritiek van burgers. 1 Voorbeelden zijn er in overvloed, bijvoorbeeld doordat burgers vrezen dat windmolenparken een slechte invloed hebben op toerisme en hierdoor zowel in de planning als in de verwezenlijking van het windmolenpark grote vertraging wordt opgelopen. Ook alom bekend is het not-in-my-backyard argument, wat onderstreept dat burgers veelal huiverig zijn voor een windmolenpark dicht bij hun woon- en leefomgeving. 2 Aldus raken het duurzame karakter en de voordelen van windenergie veelal ondergesneeuwd door hevige kritiek, wat resulteert in een negatief imago voor windmolens en vaak een minder succesvolle exploitatie. De paradox die hier duidelijk naar voren komt, is dat men over het algemeen positief staat tegenover windenergie, maar de windmolenprojecten die dit doel nastreven uiteindelijk aan enorm veel kritiek en tegenstand onderhevig zijn. In Nederland worden windmolenparken veelal samen door grote energiebedrijven en de overheid met nationaal en Europees geld gefinancierd. Participatie van burgers in de financiering en exploitatie van windmolenprojecten komt voor, maar is tot op heden meer uitzondering dan regel en kleinschalig van aard. De huidige aanpak leidt niet tot meer draagvlak, wat ons als denktank verbaast. Er is immers een land dat al jaren laat zien dat meer burgerparticipatie in windmolenprojecten leidt tot een groot draagvlak voor windmolenparken en de succesvolle exploitatie ervan, namelijk Denemarken. Waarom lukt het de Denen wel? Anders gezegd, is de huidige aanpak van Nederland wel de juiste? Deze denktank wil advies geven over hoe draagvlak onder de Nederlandse burgers voor de ontwikkeling van windmolenparken vergroot kan worden. Het imago van windmolenprojecten in Nederland heeft een positieve boost nodig, wil zij in de toekomst succesvol zijn. De druk om de energievoorziening te verduurzamen wordt immers sterk beïnvloed door Europese richtlijnen, welke in het kader van het Europees lidmaatschap nagekomen dienen te worden. Voor het vergroten van draagvlak van burgers voor windmolenprojecten, zoals Windpark Fryslân, speelt burgerparticipatie een belangrijke rol

6 RADBOUD HONOURS ACADEMY 5 In ons onderzoek richten wij ons op het beantwoorden van de volgende hoofdvraag: Hoe kan Nederland bij de ontwikkeling van nearshore-windparken zoals Windpark Fryslân het draagvlak van de lokale bevolking vergroten aan de hand van het Deense participatiemodel, zoals dat bij Middelgrunden is toegepast? Deze vraag zal worden beantwoord middels een vergelijkingsanalyse tussen Nederland en Denemarken, die zich toespitst op de politieke structuren, communicatie, structuur van de energievoorziening, besluitvorming, burgerbewegingen en de houding tegenover groene energie. Middels het uitlichten van deze aspecten is het mogelijk om een compleet beeld te vormen in het kader waarbinnen windmolenprojecten in Nederland en Denemarken tot stand komen. Een vergelijking voor zowel Nederland als Denemarken in dit brede kader van aspecten, maakt het voor ons mogelijk te onderzoeken waar de pijnpunten liggen, deze vervolgens te analyseren en concrete adviezen te geven die het draagvlak onder de lokale bevolking voor burgerparticipatie kunnen vergroten. Daarmee dient men vanzelfsprekend een realistische houding aan te nemen, wat is immers haalbaar in Nederland en wat niet en hoe dient dit bewerkstelligd te worden? Als werkwijze voor de totstandkoming van dit onderzoek is literatuur- en bronnenonderzoek gedaan. Dit heeft geleid tot een brede oriëntatie binnen de problematiek die heerst omtrent windmolenprojecten. Om vervolgens de koppeling te maken tot het succes betreffende de burgerparticipatie, hebben wij ons gericht op het windmolenpark Middelgrunden. Dit park wordt beschouwd als een schoolvoorbeeld voor burgerparticipatie. De opbouw van het rapport is als volgt. Allereerst wordt de situatie met betrekking tot groene energie in Denemarken en Nederland vergeleken. Vervolgens wordt aan de hand van twee voorbeeldcases in Nederland en Denemarken geprobeerd een duidelijk beeld te geven hoe de verschillen tussen Nederland en Denemarken tot uiting komen in het ontwikkelingsproces van een dergelijk windpark. Tot slot wordt een advies gegeven over hoe Nederland net als Denemarken op een succesvolle manier gebruik zou kunnen maken van burgerparticipatie.

7 RADBOUD HONOURS ACADEMY 6 2. Methodologie Het doel van dit onderzoek, om aan de hand van het Deense participatiemodel adviezen te formuleren voor de vergroting van draagvlak bij de ontwikkeling van nearshore-windparken in Nederland, leent zich volgens de kenmerken van Baarda, De Goede en Teunissen (2005), 3 uitermate goed voor een kwalitatieve onderzoeksbenadering. Het gaat bij dit beleidsvraagstuk immers om het doorgronden van de creatie van draagvlak en de werking van het participatiemodel. Binnen de kwalitatieve onderzoeksbenadering zijn er verschillende varianten. Er is gekozen, conform de vraagstelling van dit onderzoek, voor een meervoudige casestudy. Bij een casestudy wordt het onderzoeksthema aan de hand van een concreet geval bestudeerd. 4 De gevallen in deze studie betreffen twee afzonderlijke windmolenparken: één in Denemarken en één in Nederland. De keuze voor deze casussen wordt verder toegelicht in paragraaf 4.1. Voordat de casestudy is uitgevoerd is er aan de hand van een combinatie van bronnenonderzoek en literatuurstudie gekeken naar de achtergronden van de energiemarkten van Denemarken en Nederland. Doel van deze vergelijkingsanalyse is om een beeld van energiemarkten van de beide landen te krijgen, zodat er bij het doen van de casestudy meer duidelijkheid is over de situaties waarin de windmolenparken zich bevinden. Voor het bronnenonderzoek is gebruik gemaakt van zowel primaire bronnen als secundaire bronnen, zoals (project-) websites, opiniestukken, nieuwsartikelen en (nationale) databanken. Deze (primaire) bronnen vormden een belangrijke bron om de weerstand en gevoelens van belanghebbenden te inventariseren. De literatuurstudie berust voornamelijk op onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikelen. De resultaten van deze gegevens gaven ons een beeld van de gebeurtenissen op de lange termijn. De eerder genoemde casestudy berust net als de vergelijkingsanalyse op bronnenonderzoek en literatuurstudie. Binnen vergelijkingsanalyse is er gekozen om een beperkt aantal aspecten mee te nemen in het onderzoek. Om de Deense lessen in Nederland te kunnen toepassen, worden de aspecten voorafgaand aan de vergelijkingsanalyse op hun haalbaarheid beoordeeld. Het is voor ons als denktank bijvoorbeeld niet mogelijk om de hele politieke agenda te herstructureren. We hebben echter de mogelijkheid om heel specifieke, haalbare adviezen op basis van de vergelijkingsanalyse te bedenken. De keuze om bepaalde aspecten binnen het onderzoek wel of niet te onderzoeken berust verder op onderling overleg en overleg met 3 Baarda, De Goede en Teunissen (2005) p.7 4 Baarda, De Goede en Teunissen (2005) p.8

8 RADBOUD HONOURS ACADEMY 7 Natuur & Milieu. Afwegingen die hierbij een rol spelen zijn kennis, haalbaarheid, relevantie, tijd en verlangens vanuit Natuur & Milieu. Resumerend kan worden gesteld, dat er eerst een vergelijksanalyse is uitgevoerd waarbij de energiemarkten van Nederland en Denemarken centraal staan. Daarna wordt hier op voortgebouwd met casestudies van twee windmolenparken, een in Nederland en een in Denemarken.

9 RADBOUD HONOURS ACADEMY 8 3. Duurzame energie in nederland en denemarken Binnen de Europese Unie staat duurzame energie hoog op de politieke agenda. Met deze reden is door de landen binnen de Europese Unie een doelstelling gezet, waarbij ieder land haar aandeel duurzame energie fors moet verhogen. In 2010 werd tussen de EU-lidstaten afgesproken dat per % van de energie in Europa duurzaam moet zijn. 5 Nederland is één van de landen die ver achterloopt op de realisatie van deze doelstelling. Voor Nederland is het daarom hoog tijd om een tandje bij te schakelen als het op duurzame energie aankomt. Nederland leunt momenteel nog te veel op de gaswinning. Dit heeft al op verschillende manieren tot consequenties geleid, zo verloopt de Nederlandse gaswinning in Groningen door optredende aardbevingen niet bepaald vlekkeloos. 6 Maar ook de afhankelijkheid van gas en olie uit andere landen brengt veel onzekerheden met zich mee, denk aan de afsluitingen en beperkingen van Rusland een paar jaar geleden. Waar landen zoals Denemarken geen probleem hadden met de doelstellingen voor 2020, lieten landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het afweten. 7 Onder aanvoering van deze twee grootmachten werden de doelstellingen voor 2020 in 2012 aangepast tot 14% duurzame energie. 8 Uit een tussentijds rapport is gebleken dat Nederland maximaal 10 tot 12% aan hernieuwbare energie zal produceren in , waarmee ook deze doelstellingen te hoog lijken voor Nederland. 9 In Denemarken zal in 2020 waarschijnlijk 30% van haar energie duurzaam van aard zijn. 10 Om het aandeel van windenergie in Nederland en Denemarken op een vergelijkbare manier te meten, kan naar de elektriciteitsproductie gekeken worden. In figuur 3.0.1a. is te zien dat in % van de totale elektriciteitsproductie in Nederland uit windenergie bestond

10 RADBOUD HONOURS ACADEMY 9 Figuur 3.0.1: Elektriciteitsproductie Nederland; a. 2012; 12 b. doelstelling Het huidige percentage in Nederland is niets in vergelijking met Denemarken, waar 33% van de elektriciteitsproductie uit windenergie werd opgewekt, zie figuur 3.0.2a. De doelstelling om in % van de elektriciteitsproductie uit wind op te wekken lijkt voor Nederland onhaalbaar. Figuur 3.0.2: Elektriciteitsproductie Denemarken a. 2012; b (doelstelling) 14 De politieke wil om in Nederland aan duurzame energieproductie te doen lijkt momenteel onder de kabinetten van Rutte te ontbreken. In 2010 verminderde de Nederlandse regering na de aanstelling van het kabinet Rutte I haar doelstelling van 20% naar 14%. Ook werden subsidies op groene energie drastisch gekort, van vier miljard euro onder Balkenende IV krivning_2014.pdf

11 RADBOUD HONOURS ACADEMY 10 naar anderhalf miljard euro onder Rutte I. Bovendien werden de emissiedoelstellingen bijgesteld: De Nederlandse CO2-uitstoot hoeft tot 2020 niet langer met 30, maar slechts met 20% te dalen. 15 Enkel de kleur van een kabinet kan de structurele tekortkomingen van Nederland op het gebied van duurzaam energiebeleid echter niet verklaren. Waarom is een goed ontwikkeld westers land als Nederland niet in staat haar doelstelling van 14% duurzame energie te halen? Nederland produceert erg weinig duurzame energie in vergelijking met andere Europese landen zoals Duitsland, Portugal, Italië, Spanje en Denemarken. 16 Waarin zit het grote verschil tussen Nederland en Denemarken? Waarom zijn de Denen in staat meer duurzame energie te produceren dan hun eigenlijke doel was? En waarom heeft Nederland hier zo ontzettend veel moeite mee? Een groot deel van het antwoord op deze vragen ligt in de sociale, bestuurlijke, politieke en geschiedkundige context van de beide landen. Verschillen tussen beide landen met betrekking tot contextuele factoren zullen in dit hoofdstuk daarom nader uitgelegd worden. 3.1 Oliecrisis Een belangrijk verschil in de snellere ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van duurzame energie in Denemarken ten opzichten van Nederland, is de Deense gedachtegang om niet afhankelijk te zijn van anderen wat betreft de energievoorziening. Nederland legt hierop niet zo zeer de nadruk, waardoor de relevantie van het innoveren op het gebied van duurzame energie erg laag is. Dit grote verschil in gedachtegang over afhankelijkheid van energie, tussen Nederland en Denemarken, is tijdens de oliecrisis in de jaren zeventig ontstaan. Rond 1970 was Denemarken voor meer dan 90% van haar energievoorziening afhankelijk van geïmporteerde olie. De oliecrisis van 1973 had daarom ernstige consequenties voor het land. Net als in de rest van Europa leidde de crisis tot een economische recessie, tot een afname van industriële productie en veel werkloosheid. Maar vooral gevoelsmatig waren de consequenties groot. Denemarken voelde zich kwetsbaar en afhankelijk van andere landen, want zij kon niet terugvallen op eigen energiebronnen. De Denen hadden dus een grote behoefte aan autarkie en de mogelijkheid zichzelf te voorzien van energie. Van 1973 tot eind jaren 90 voerde de Deense overheid daarom gericht en systematisch beleid om de rol van olie te verkleinen en om uiteindelijk onafhankelijk te worden van andere landen op het gebied van energie

12 RADBOUD HONOURS ACADEMY 11 Duurzame energie is door de oliecrisis ineens op de Deense politieke agenda komen te staan. De eerste windparken in Denemarken zijn daarom al in de jaren zeventig van de vorige eeuw gebouwd als een reactie op deze recessie. De windparken werden door boeren op eigen grond gebouwd. Nadat in 1985 door middel van een referendum een verbod op kernenergie werd doorgezet kreeg windenergie een nog belangrijkere rol binnen de Deense energievoorziening. 17 De Denen zijn dus al veel langer dan de Nederlanders bezig met het ontwikkelen van duurzame energie en het streven naar onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen. In Nederland werd het besparen van energie en het bevorderen van de ontwikkeling van groene energie lang genegeerd, aangezien Nederland in tegenstelling tot Denemarken over een grote gas- en olievoorraad beschikt. 3.2 Geen vrijblijvendheid Denemarken zet al vanaf 1973 hoog in op duurzame energie, terwijl Nederland het investeren in windparken of zonne-energie blijft uitstellen. Deze lijn zet zich door in de rol die de overheid speelt in de regelgeving omtrent duurzame energie. In Denemarken speelt de overheid een strenge rol en legt regels met betrekking tot duurzaamheid op. Het energienetwerk, de grootste leverancier (DONG) en grote delen van de nieuwe windparken zijn in de handen van de Deense overheid. De overheid verbindt consequenties aan haar doelstellingen en behalve stimulerende maatregelen worden er ook duidelijke verplichtingen gesteld. Sinds 2013 zijn verwarmingen die olie en gas nodig hebben verboden in nieuwe gebouwen en onlangs werden de Deense klimaatdoelstellingen wettelijk vastgelegd. De vrijblijvendheid is er af. 18 Terwijl in Denemarken duidelijke maatregelen van de regering doorgezet worden, werd in 2010 in Nederland, in Eemshaven, nog een nieuwe kolen- en gasenergiecentrale gebouwd, die in 2014 aan het energienet werd aangesloten. 19 De regering in Nederland heeft wat groene energie betreft geen eenduidige lijn in haar beleid, zo worden de doelstellingen op het gebied van energie en klimaat na elke kabinetswijziging weer aangepast of bijgesteld, dit is in het bijzonder te merken bij de subsidieregelingen Nederland_van_duurzame_koploper_Denemarken_(KV,MV).pdf 19

13 RADBOUD HONOURS ACADEMY Optimaal gebruik van de geografische ligging Denen hebben veel voordelen uit hun geografische ligging gehaald bij het zoeken naar alternatieve vormen van energie om zo minder afhankelijk te zijn van externe leveranciers. Vanwege de gunstige windcondities kon Denemarken de pionier op het gebied van moderne windenergie-technologie worden. Nederland zou ook op een duurzame manier gebruik kunnen maken van haar ligging. Door de geografische positie in het hart van Europa en het logistieke, petrochemische en industriële centrum rond de haven van Rotterdam zou Nederland het centrum voor biobrandstof van Europa kunnen worden. Verder heeft Nederland belangrijke expertise in offshore windenergie, CO-verbranding van biomassa in kolencentrales, de methoden van voorbehandeling van de biomassa, het gebruik van stortgas en het gebruik van warmtepompen in combinatie met kou- en warmteaccumulator. Ook heeft Nederland een sterke internationale reputatie op het gebied van onderzoek naar duurzame energie, mede dankzij energie-onderzoekscentrum ECN. 20 Nederland houdt echter vast aan haar rol als gasrotonde (zie paragraaf 3.8) van Europa en loopt zo de kansen op gebied van duurzaamheid mis. In de jaren 90 is in samenwerking met de Gas Unie en Energie Beheer Nederland, bedrijven die inmiddels voor 100% in staatshanden zijn, gekozen om van Nederland de Gasrotonde van Noordwest-Europa te maken. Het idee was dat als onze eigen gasvoorraden opraken, of om andere redenen niet meer aangesproken kunnen worden, wij in ieder geval kunnen blijven handelen in gas. Tot op heden lijkt deze strategie nog steeds gevolgd te worden Houding ten opzichte van duurzame energie Denemarken behandelt duurzame energie als een belangrijk speerpunt binnen de politiek en is consequent in het streven naar complete onafhankelijkheid van externe leveranciers. Dit heeft niet alleen effect op de regelgeving in het land, maar ook op de houding van de Deense bevolking. Uit enquêtes blijkt dat in 2002 minstens 70% van de Denen windenergie ondersteunt en dat slechts 5% van de bevolking tegen windenergie is. In 2009 geeft 92% van de Denen aan windenergie te ondersteunen. 85% van de ondervraagden gaf aan dat zij _en_risico_s Interview met Bas Eijckhout d.d

14 RADBOUD HONOURS ACADEMY 13 er geen problemen mee zouden hebben wanneer dit op lokaal niveau in hun omgeving zou plaatsvinden. 22 Ook in Nederland is de algemene opinie met betrekking tot windenergie overwegend positief. Smart Agent Company liet in 2008 zien, dat 23% van de Nederlanders erg betrokken was bij windenergie, 30% het een goed initiatief vond, maar nog wel bezwaren had, 34% relatief onverschillig was en 13% nog negatief tegenover windenergie stond. 23 Onderzoek van Ipsos 24 en Fryslân foar de Wyn 25 in 2014 lieten zien dat 70 tot 75% van de Friese en Noord-Hollandse bevolking positief tegenover windenergie staat en slechts 7% het niet eens is met het streven naar meer windenergie. Wanneer er echter plannen voor het ontwikkelen van een windpark in de buurt komen, stuiten Nederlandse projectontwikkelaars in tegenstelling tot Deense projectontwikkelaars op veel weerstand. Hoe is dit mogelijk in de wetenschap dat Nederlanders inmiddels net zo positief over windenergie zijn als Denen? De Denen lijken zich door de hoge prioriteit die zij aan duurzame energie geven veel meer met groene energie te identificeren. Windpark Middelgrunden is hier een goed voorbeeld van. Dit windpark voor de kust van Kopenhagen is veel terug te vinden op ansichtkaarten en wordt gezien als een soort attractie en bezienswaardigheid van de Deense hoofdstad. Het feit dat dit project het meest gefotografeerde windpark ter wereld is illustreert dit. Volgens onbevestigde vermoedens zou een reden voor de negatievere houding tegenover windparken in Nederland kunnen voortkomen uit het feit dat de Nederlanders veel waarde aan uiterlijk beeld van hun land hechten. Ze willen het idyllische beeld van rivieren door oneindig laagland behouden. Windparken aan de horizon passen niet bij dit beeld. De Denen zouden zich daarentegen meer spiegelen aan de andere Scandinavische landen, waarbij vergeleken het Deense landschap monotoon is. Een dergelijke suggestie blijft echter zeer hypothetisch, gezien er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is en het meer berust op interpretatie. 3.5 Onderwijs Naast deze identificatie met groene energie en het daarbij behorende landschap kenmerkt Denemarken zich door haar duurzame onderwijsbeleid. Al vanaf jonge leeftijd wordt er in Denemarken aandacht gegeven aan duurzame energie. Lessen over hernieuwbare

15 RADBOUD HONOURS ACADEMY 14 energieën zijn deel van het Deense curriculum in scholen. Een Deens educatieprogramma dat de afgelopen jaren een centrale rol in de pedagogische discussie over milieueducatie heeft gespeeld is de actie-competentiemethode. Het doel van dit programma is om scholieren in aanraking te brengen met de milieuproblematiek en zodoende de kinderen met een bredere bewustwording te laten opgroeien. Hierbij kan gedacht worden aan vermindering van watergebruik en/of elektriciteitsverbruik. 26 De kinderen worden met het bewustzijn opgevoed dat iedereen voor het milieu verantwoordelijk is en iedereen ook een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Voor kinderen die na afloop van de schooltijd zich verder met energiebeleid en hernieuwbare energie willen bezighouden worden er in Denemarken over dertien verschillende Masterstudies op dit gebied aangeboden. 27 In Denemarken zijn hernieuwbare energie en milieu thema s waarmee de bevolking van klein af aan geconfronteerd wordt, wat zeker ook de identificatie met groene energie bevordert. Deze educatieprojecten op vroegtijdige leeftijd maakt groene energieproductie voor Denen normaler. Bovendien vergroot het de acceptatie van deze energieproductie in hun woon- en leefomgeving. 3.6 Coöperaties of grote bedrijven? Een ander belangrijk punt dat Denemarken een grote voorsprong gegeven heeft op het gebied van succesvolle ontwikkeling van windparken, is de grote betrokkenheid van de lokale bevolking. Over de structuur van de Deense energievoorziening wordt vaak gezegd dat zij veel burgerparticipatie kent en op lokaal niveau wordt verzorgd. Mede door deze aanpak zou de energiemarkt in Denemarken voor een groot deel uit duurzame energie bestaan. Het is echter de vraag of dit in Denemarken nog steeds het geval is. Klopt het idee dat binnen de Nederlandse energiewereld grote bedrijven de scepter zwaaien, terwijl in Denemarken de coöperaties een grotere rol spelen? Het idee van een coöperatie heeft zijn oorsprong niet in de energiesector. Verenigingen en Coöperaties ( laug ) in het algemeen zijn diep geworteld in de Deense cultuur, een cultuur waar vertrouwen een belangrijke rol speelt. 28 Al sinds de middeleeuwen is de laug een gangbare methode voor Denen om initiatieven op te starten en te organiseren. 29 In de negentiende en twintigste eeuw werd de industriële verwerking van https://carolineboessenkool.files.wordpress.com/2014/10/hoe-de-deen-zijn-windmolen-leerde-omarmen.pdf 29

16 RADBOUD HONOURS ACADEMY 15 landbouwproducten in de vorm van coöperaties georganiseerd. 30 De ontwikkeling van coöperaties opende zelfs deuren naar de politiek voor mensen van het platteland. In 1901 kreeg Denemarken zijn eerste premier met agrarische achtergrond, wat door de oude politieke elite als een belediging werd ervaren. Er bestaat met andere woorden een duidelijke samenhang tussen de rol van coöperaties in de Deense cultuur en de politieke structuur van Denemarken. Tegenwoordig spelen de coöperaties vooral een rol bij duurzame energie. In 2001 werden 86% van alle windmolens door coöperaties gebouwd. 31 Meer dan huishoudens (bij een bevolking van 5.5 miljoenen) hadden in 2004 óf zelf een windmolen óf waren lid van een coöperatie. De eerste coöperaties voor het ontwikkelen van een windpark ontstonden tijdens de oliecrisis in 1973 en de discussies rondom kernenergie die daartoe hoorden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was kernenergie ook in Denemarken een groot onderwerp, hoewel er geen kerncentrales in het land zelf stonden. 32 Tijdens de eerste oliecrisis wilden ook Deense energiebedrijven kerncentrales bouwen. Voor deze plannen was er echter geen draagvlak bij de bevolking. In plaats daarvan begonnen vele Denen hun eigen windmolens neer te zetten. Het verzet en de alternatieven van de Deense bevolking werden ook in de politiek meegenomen en in 1985 besloot het parlement om kerncentrales uit alle toekomstige plannen voor de ontwikkeling van de energiesector in Denemarken uit te sluiten. In plaats van de kernenergie begon de Deense regering de exploitatie van windenergie te bevorderen. Een stimuleringsmiddel hiervoor was de invoering van belastingvrijstellingen voor burgers, die zelfstandig of als coöperatie, met andere huishoudens, een windmolen wilden bouwen. 33 Tegenwoordig wordt windenergie nog weinig aan de hand van coöperaties gerealiseerd. Deense windenergie werd tot 2000 hoofdzakelijk door windcoöperaties opgewekt, maar de Deense energiemarkt is net als de Nederlandse in het afgelopen decennium op last van de Europese Unie geliberaliseerd. Dit heeft er in Denemarken en in Nederland toe geleid dat grote energiebedrijven de energiemarkt overheersen, windenergie vormt hierbij geen uitzondering. Er bestaan vandaag de dag veel windcoöperaties uit de tijd voor de liberalisering, maar tegenwoordig zijn het de grote ondernemingen, die zeggenschap hebben over windmolenparken

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Heeft het verleden nog een toekomst?

Heeft het verleden nog een toekomst? Heeft het verleden nog een toekomst? Perspectieven voor het middenbestuur Hedi van Dijk - Poot Jet Lepage Marc Plaum Remco Schimmel Juni 2010 Toepassingsfase MPA-opleiding In opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Een beroep op energie 2

Een beroep op energie 2 Hiteq Voor technisch vakmanschap in de toekomst Hiteq is het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Technische bedrijven, werknemers en onderwijsinstellingen die zich oriënteren op

Nadere informatie

Alles draait om energie

Alles draait om energie Alles draait om energie UitgAve van Het wetenschappelijk bureau van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 13, nummer 11, december 2011 Alles draait om Energie Sinds Einstein weten we dat energie

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie