MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ELF DORPEN STERK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ELF DORPEN STERK."

Transcriptie

1 MET ELKAAR, VOOR ELKAAR ELF DORPEN STERK

2 Inhoud Voorwoord...2 Wat hebben we de afgelopen periode bereikt:...3 Van vrijblijvend naar betrokken: Mensen maken hun leefomgeving Naar een ondersteunende lokale overheid Samenlevingsgericht werken Leve de lokale cultuur...4 Van grenzen naar ruimte: Minder regels en meer mogelijkheden Ruimte geven aan lokale bedrijven Ruimte geven aan professionals Zuinig zijn op onze ruimte Gezinsvriendelijke dorpen Positie in de regio...5 Van nazorg naar voorzorg: Voorkomen is beter Zorg efficiënt én dichtbij Goed begin is het halve werk Ondersteuning voor ouderen Onveiligheid voorkomen en bestrijden...6 Van passieve naar actieve deelname: Iedereen doet mee Maatschappelijke ondersteuning Welzijn van mensen Weer aan het werk Goed onderwijs Dienstbaar aan dezelfde mensen Burgerschap...8 Van verbruiken naar waarderen: Niet alles is in geld uit te drukken Gezonde lokale economie Gezonde agrarische sector Nieuwe groene energie Wel in geld uit te drukken...9 Actieprogramma uitwerking actiepunten (volgt in december) CDA verkiezingsprogramma pagina 1

3 Voorwoord De tijd vliegt snel voorbij. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 staan voor de deur. In de afgelopen jaren heeft het CDA Boxmeer samen met de coalitiepartijen ondanks de zware economische en financiële tijden veel bereikt voor de burgers in de gemeente Boxmeer. Het CDA Boxmeer heeft zich volledig ingezet voor onderwerpen zoals gezonde gemeentefinanciën, bouwen voor starters, multifunctionaliteit dorps- en buurthuizen, goede huisvesting voor scholen, behoud kleine scholen, het oorlogsmuseum en nog veel meer! Wij willen ons ook voor de volgende raadsperiode opnieuw ten volle inzetten voor de gemeente Boxmeer. Vanuit het gedachtengoed van het CDA hebben we ons nieuwe verkiezingsprogramma vorm gegeven. Hierin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar past geen anoniem dorp bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust partij voor de samenleving. Wij geloven in het oplossend vermogen van mensen en organisaties zelf. In het leven draait het om meer dan alleen de economie. De overheid kan de samenleving niet sterker maken, mensen zelf maken de samenleving sterker. Het CDA Boxmeer wil de komende jaren juist aan deze sterker samenleving in onze gemeenschappen helpen bouwen. Met goede ondersteuning helpen we mensen die aan de kant staan. Voor gezinnen, die het erg moeilijk hebben, zetten we ons als gezinspartij extra in. De gemeente is de overheid die het dichtst bij mensen staat. Het huidige kabinet wil gemeenten verplicht laten fuseren. We verzetten ons tegen het denken in termen van groot, groter, grootst. In de afgelopen periode heeft het CDA actief de burger opgezocht. Onze leden, de achterban, maar ook via keukentafelgesprekken, acties in winkelcentrum van Boxmeer en het aanschrijven van verenigingen en organisaties. Voor dit nieuwe verkiezingsprogramma hebben we maatschappelijke organisaties gevraagd aan te geven welke uitdagingen zij zien voor de komende jaren. De reacties zijn meegenomen in het voorliggend verkiezingsprogramma Dit verkiezingsprogramma is de basis voor een actieprogramma waarmee concrete uitvoeringspunten worden benoemd. Met veel enthousiaste vrijwilligers in onze afdeling en een sterke kandidatenlijst gaan we een campagneperiode tegemoet, om op 19 maart 2014 een geweldig resultaat te behalen. Joke van Erck Afdelingsvoorzitter CDA Boxmeer CDA verkiezingsprogramma pagina 2

4 Wat hebben we de afgelopen periode bereikt: Samen met coalitiepartijen LOF en VDB/LO (SP haakte af) heeft het CDA veel bereikt: een gezonde en stabiele financiële huishouding met een gemiddelde belastingdruk. verantwoord geïnvesteerd in economie en onderwijs. de leefbaarheid in de kernen is op een aanvaardbaar niveau gehouden, waarbij gericht is op de functionaliteit van de gemeenschapsvoorzieningen. de centrumfunctie is behouden en zelfs uitgebouwd, zowel in fysieke zin als qua voorzieningenniveau. Er is flink geïnvesteerd in openbare ruimte van het winkelcentrum. samenwerking met de regio op het gebied van economie, recreatie en toerisme en werkgelegenheid is nadrukkelijk ter hand genomen. de gemeente kent een sociaal gezicht, waarbij afgelopen jaren veel geïnvesteerd is in regionaal beleid, preventie, activering en individuele mogelijkheden. Het zorgniveau is stabiel gebleven en re- integratietrajecten en sociale activeringstrajecten zijn succesvol gevoerd. er is een beroep gedaan op burgers meer verantwoordelijkheid te dragen. er is afgelopen periode voor ruim 5 miljoen aan ombuigingen verantwoord doorgevoerd. er is flink bezuinigd op de bedrijfsvoering. de (digitale) dienstverlening in het gemeentehuis is verbeterd. samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen hebben dezelfde bezuinigingsmaatregelen doorgerekend gekregen. het areaal aan bedrijventerreinen is flink toegenomen. het centrummanagement Boxmeer is tot stand gekomen. er zijn diverse maatregelen tot stimulering van de woningbouw genomen (o.a. CPO). Alle 11 kernen kunnen vooruit met bouwen. de gemeente heeft zelf initiatief genomen door de ontwikkeling van Steenstraat-Noord. ondanks forse rijks-bezuinigingen zijn de waarderingssubsidies overeind gebleven. multifunctionaliteit van diverse gemeenschappelijke voorzieningen zijn gerealiseerd. CDA verkiezingsprogramma pagina 3

5 Van vrijblijvend naar betrokken: 1. Mensen maken hun leefomgeving In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen, zich betrokken voelen en zo hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die mensen ruimte geeft, maar ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende overheid en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. CDA Boxmeer heeft vertrouwen in de vitaliteit van de lokale samenleving. De kracht van mensen uit de 11 kernen in de gemeente Boxmeer! 1.1 Naar een ondersteunende lokale overheid In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij ondersteunend, dienstbaar en betrouwbaar zijn. Dat betekent dat onze gemeentebestuurders positief staan ten opzichte van nieuwe initiatieven, zelfs als daarvoor eigen regels moeten worden aangepast of verminderd. In onze samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking en dat vraagt ook dat we inwoners actief uitnodigen om mee te denken en mee te doen. 1.2 Samenlevingsgericht werken Het is de politieke uitdaging de vitaliteit in de samenleving aan te boren en te benutten. Er moet meer gebruik gemaakt worden van de denkkracht van de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving. Daarmee zet het CDA de beweging in van vrijblijvendheid (de gemeente weet het toch altijd beter) naar betrokkenheid Leve de lokale cultuur Samenleven komt vaak tot uitdrukking in wat inwoners cultureel met elkaar ondernemen. In elke gemeente is een veelzijdige basis van voorzieningen en instellingen. Het is niet zo dat cultuur pas cultuur is wanneer er subsidie aan wordt gegeven. Het CDA vraagt ook aandacht voor andere zaken zoals bijvoorbeeld muziekverenigingen, amateurtoneel en organisaties die zich inzetten voor behoud van ons erfgoed. Geschiedenis, archeologie, monumenten en immaterieel erfgoed dragen bij aan de identiteit van de gemeenschap. Bewaren wat waardevol is, is een gezamenlijke opdracht. CDA verkiezingsprogramma pagina 4

6 Van grenzen naar ruimte: 2. Minder regels en meer mogelijkheden Een terugtrekkende overheid plaatst meer taken lokaal. Dit mandaat moet niet omgezet worden in meer regelgeving maar in meer mogelijkheden. Inwoners zullen vaker betrokken worden in, en aangesproken worden op, hoe ze dit een invulling geven Ruimte geven aan lokale bedrijven In een betrokken samenleving nemen ook maatschappelijke organisaties én bedrijfsleven samen initiatieven om problemen op te pakken. Het CDA wil bedrijven ruimte bieden om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door specifieke regels zoveel mogelijk te vervangen door algemene regels en door ruimte te geven voor innovatie. Toegevoegde waarde voor alle partijen, oftewel een win-win-situatie, is daarbij het uitgangspunt Ruimte geven aan professionals Meer doen en minder administratieve lasten voor instellingen, dat is het uitgangspunt als het om maatschappelijke instellingen gaat. Dit kan vaak door een eenvoudiger subsidiebeleid of een ruimer ontheffingenbeleid. Maar durf ook los te laten en geef hiermee vertrouwen. Stuur meer op wát een instelling moet doen in plaats van hóé dat gedaan moet worden Zuinig zijn op onze ruimte In onze regio is sprake van een veranderende bevolkingssamenstelling. Ook zal door economische ontwikkelingen, innovatie en milieueisen er bij bedrijven veel veranderen. Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren. Leegstand in het landelijk gebied komt op sommige plekken onder druk te staan en vermindert de leefbaarheid. Terwijl juist die leefbaarheid, met dank aan de sterke sociale cohesie, in het landelijk gebied één van de sterke punten is. Gebieden zoals bijvoorbeeld het cultuur historisch landschap de Maasheggen zijn waardevol voor onze gemeenschap. Volgens het CDA dienen naast de bestaande land- en tuinbouw andere economische dragers gezocht te worden. De mobiliteit van mensen dient gefaciliteerd te worden met goede wegen, buurtbus en regiotaxi Gezinsvriendelijke dorpen Boxmeer bestaat uit 11 dorpen die een thuis bieden aan veel mensen. Als het om ruimte gaat, vraagt dat ruimte voor groen, wonen op maat en voor bedrijvigheid. Zeker in een dorp hoeft niet altijd groot gedacht te worden. Het CDA wil dat onze dorpen gezinsvriendelijker blijven door te investeren in voldoende groene voorzieningen van hoge kwaliteit (bijvoorbeeld plantsoenen en bomen). Maatschappelijke voorzieningen als gemeenschapshuizen, sportvoorzieningen en scholen houden we op een goed niveau en we streven naar multifunctioneel gebruik van accommodaties. We maken ons sterk voor voldoende wandel- en fietspaden die de dorpen met elkaar verbinden. In een dorp moet ruimte zijn voor wonen, werken en recreëren. Samen met mensen uit onze gemeenschap willen we op deze wijze de leefbaarheid bevorderen Positie in de regio Boxmeer staat niet alleen. Samenwerking over gemeente- of zelfs landsgrenzen kan toekomst bieden. Boxmeer blijft wat het CDA betreft een actieve rol spelen in het Land van Cuijk, de regio Noordoost- Brabant en de Euregio. De bestuurlijke samenwerking in de regio Land van Cuijk is van belang voor zowel de regio als de gemeente Boxmeer zelf. Strategische beslissingen dienen dan ook goed te worden afgewogen in samenhang met de regionale belangen. De ambtelijke samenwerking met Sint Anthonis mag van ons uitgroeien tot een gemeentelijke herindeling. Twee randvoorwaarden hierbij zijn dat inwoners actief worden betrokken en dat de gemeenteraad van Sint Anthonis zelf ook kiest voor herindeling. CDA verkiezingsprogramma pagina 5

7 Van nazorg naar voorzorg: 3. Voorkomen is beter Als er iets misgaat in een mensenleven, is er in onze samenleving een vangnet. Op het gebied van werkloosheid, ziekte, beperking en bij schulden. Teveel is de nadruk komen te liggen op het geld dat de overheid in deze regelingen wil steken. Het CDA wil deze trend keren door ook te kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om onnodige zorg te voorkomen. Gezond leven, steeds blijven leren en jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het actief deelnemen aan de samenleving. Door preventie wordt ook het beroep op dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig zodat die kunnen blijven bestaan voor mensen die het écht nodig hebben. CDA Boxmeer vindt het belangrijk dat in onze gemeente m.n. de kwetsbare doelgroepen goed in beeld zijn bij maatschappelijke organisaties, zodat die een duidelijk signaleringsfunctie hebben en daardoor bijvoorbeeld gezondheidsproblemen of vereenzaming kunnen voorkomen Zorg efficiënt én dichtbij In de zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. Dat vraagt om een zo gezond mogelijke levensstijl. Wij hechten belang aan het investeren in voorzieningen die sport en bewegen stimuleren maar ook goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Dat geldt voor jong en oud. Als het gaat om het voorkomen van ziekte en het behoud van welzijn, gaat we uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger voor de gewenste kwaliteit van het leven, nu en op latere leeftijd. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen Goed begin is het halve werk De gemeenten worden naast het jongerenwerk ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Daarbij wordt samenwerking gezocht met onder andere onderwijsinstellingen en sportverenigingen in de gemeente. Vroeg ingrijpen in problematische gezinssituaties past bij de keuze voor voorzorg boven nazorg Ondersteuning voor ouderen Mensen worden gemiddeld ouder en het aantal ouderen neemt toe. Gelukkig zijn ouderen langer actief, zelfstandig en hebben gemiddeld meer te besteden dan vroeger. Ze zijn meer zelfredzaam en zijn beter in staat hun leefomgeving in te richten om zo de totale zorgvraag te verlichten. Het CDA Boxmeer wil dat de gemeente werkt aan langer zelfstandig wonen en zelfredzaamheid door te investeren in een levensloopbestendige infrastructuur en passende woningen. De gemeente dient te waken dat mensen die thuis blijven wonen en mensen die in een zorginstelling wonen gelijk behandeld worden bij hun zorgvraag Onveiligheid voorkomen en bestrijden Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. De overheid heeft als enige het recht dwangmaatregelen te nemen om de veiligheid in de samenleving te verzekeren. Maar veiligheid is wel een zaak van iedereen. De veiligheid van een samenleving hangt samen met de sociale verantwoordelijkheid die mensen in hun eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verder gaat dan de inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te maken. Durf elkaar aan te spreken! CDA verkiezingsprogramma pagina 6

8 Van passieve naar actieve deelname: 4. Iedereen doet mee Ieder mens heeft talenten. Het CDA streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt. Talenten zijn niet evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat er steeds werk wordt gemaakt van een lokale samenleving waarin mensen niet worden uitgesloten. We bevorderen dat mensen elkaar leren kennen waarmee vooroordelen worden voorkomen. Werk is een middel bij uitstek om deel te nemen aan de samenleving en verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven of het eigen gezin. Naast de nodige solidariteit spreken we mensen ook aan op hun persoonlijke verantwoordelijkheden. Rechten en plichten gaan dus hand in hand Maatschappelijke ondersteuning Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee, problemen voorkomen (door preventie en vroege signalering) en problemen waar nodig oplossen (door individuele ondersteuning). Daar waar mensen niet in staat zijn om geheel op eigen kracht deel te nemen aan de samenleving staat de gemeente garant voor een passende compensatie. Daarbij bepalen niet de professionals of de gemeente wat mensen nodig hebben, maar verwoorden mensen dat zelf in een open gesprek met de WMO medewerker. De gemeente krijgt op termijn extra taken rond ondersteuning en persoonlijke verzorging. Daar wordt in de plannen van het kabinet fors op bezuinigd. Het CDA Boxmeer streeft naar maatwerk en passende oplossingen bij het uitvoeren van nieuwe maatregelen voor zorg en verpleging Welzijn van mensen Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Het CDA Boxmeer staat voor een samenleving, waarin iedereen erbij hoort. Zo n samenleving kan niet eenzijdig door de overheid worden gecreëerd. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin en de directe woonomgeving. Het CDA ondersteunt initiatieven waarin iedereen tot zijn recht kan komen, op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het uitgaansleven. Het welzijnswerk in de gemeente kan hierin een stimulerende functie hebben. Het CDA ondersteunt geen activiteiten waar alleen specifieke doelgroepen welkom zijn, wel activiteiten waarbij groeperingen die extra aandacht nodig hebben zich welkom voelen en zo opgenomen kunnen worden in de reguliere samenleving Weer aan het werk Werkloosheid is een groeiend probleem voor mensen. De economische omstandigheden maken de oplossingen lastiger. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om erbij te horen. Ons uitgangspunt is: of je bent aan het werk, of je levert een bijdrage door vrijwilligerswerk of dagbesteding. Meer mensen zullen op een effectieve manier van de bijstand naar nieuw werk begeleid moeten worden Goed onderwijs Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De bevoegdheid van gemeenten op het gebied van onderwijs is niet groot. Dat geeft veel scholen de positieve vrijheid om zelf te bepalen hoe goed onderwijs eruit ziet. Wel zijn scholen partners bij het signaleren en oplossen van problemen. CDA Boxmeer vindt dat er extra aandacht nodig is voor sociale uitsluiting van kinderen en het verbeteren van leerprestaties. Belangrijk is dat het geboden kinderopvang en onderwijs aansluit bij de vraag. Afstemming met het bedrijfsleven is cruciaal. CDA Boxmeer wil kleine scholen daar waar mogelijk behouden. CDA verkiezingsprogramma pagina 7

9 4.5. Dienstbaar aan dezelfde mensen De gemeente heeft diverse gesprekspartners. Kerken en andere religieuze gemeenschappen horen daar ook bij. Mensen die vanuit hun overtuiging maatschappelijk actief zijn, zijn vaak dienstbaar aan dezelfde mensen als waar de gemeente zich op richt. CDA Boxmeer vindt dat bij aanpak van armoede de samenwerking met liefdadigheids- of hulporganisaties onontbeerlijk is. Er mag geen onderscheid gemaakt worden in hun subsidiebeleid tussen neutrale of levensbeschouwelijke organisaties als het gaat om het (helpen) uitvoeren van algemene maatschappelijk taken Burgerschap CDA Boxmeer vindt dat burgerschap centraal staat in de activiteiten die de gemeente onderneemt op het gebied van integratie van minderheden. Maar dit geldt voor iedere inwoner van de gemeente. Voor de wet is iedereen gelijk en heeft iedereen gelijke rechten. In het omgaan met elkaar is wederzijds respect dan ook de norm. Zelfwerkzaamheid is een tweede punt. Burgerschap is ook het vermijden van afhankelijkheid. In de zin dat iedereen naar vermogen zich inzet voor opleiding en werk. In onze samenleving mag betrokkenheid als derde punt niet ontbreken. CDA Boxmeer vraagt aandacht voor de persoonlijke en gevoelsmatige aspecten in het omgaan met elkaar. Als laatste geldt een grote mate van betrouwbaarheid. Mensen zijn aanspreekbaar op hun persoonlijke keuzes en volgen daarbij de regels en wetten. CDA verkiezingsprogramma pagina 8

10 Van verbruiken naar waarderen: 5. Niet alles is in geld uit te drukken Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden, maar dat hoeft niet altijd geld te zijn. De leefbaarheid in onze kleine kernen is niet in geld uit te drukken. Dat geldt ook voor ons landschap, voor onze kleine detailhandel of de boerenbedrijven die vaak al decennia aan onze regio verbonden zijn. Daarin zit economische potentie. Wat de natuur geeft kan ook voor innovatie en nieuwe energie ingezet worden. Het draaiende houden van de lokale economie hoort daarbij. Geen tegenstelling tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling, CDA Boxmeer gaat voor een optimale samenhang Gezonde lokale economie Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede werkgelegenheid. Hoewel gemeenten slechts deels de economische ontwikkeling kunnen beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. Volgens CDA Boxmeer creëert de gemeente randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en speelt een actieve rol in de ondersteuning bedrijven. De diversiteit van de kernen wordt daarin meegenomen Gezonde agrarische sector De leefbaarheid op het platteland staat of valt nog steeds met een gezonde agrarische sector. Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist. Daarbij heeft het educatieve waarde voor de jeugd Nieuwe groene energie Niet alleen gebruiken maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het anders gaan doen. Het CDA streeft ook lokaal naar een balans tussen mens, milieu en een gezonde economie. We stellen ambitieuze en haalbare milieudoelen. We betrekken lokale bedrijven en vooral ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente en om dit op wijkniveau vorm te geven Wel in geld uit te drukken 80% van de gemeentebegroting bestaat uit geld dat namens de Rijksoverheid besteed moet worden. Een beperkt deel komt uit lokale heffingen en belastingen en een nog kleiner deel kan voor lokaal beleid worden ingezet. In beide gevallen is er natuurlijk sprake van belastinggeld, opgebracht door ons allen. We dienen duurzaam om te gaan met die financiële middelen. Nog veel nadrukkelijker in tijden van bezuinigingen. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. CDA verkiezingsprogramma pagina 9

11 Actieprogramma uitwerking (volgt in december) CDA verkiezingsprogramma pagina 10

Meer samenleving! Verkiezingsprogramma van het CDA Sint Anthonis 2014

Meer samenleving! Verkiezingsprogramma van het CDA Sint Anthonis 2014 Meer samenleving! Verkiezingsprogramma van het CDA Sint Anthonis 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving... 4 2. Van grenzen naar ruimte:

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 CDA LOPPERSUM MIDDEN TUSSEN DE MENSEN, DE MENSEN CENTRAAL Tussen de mensen, de mensen centraal INHOUDSOPGAVE Inleiding Uitgangspunt Actueel De crisis De krimp Aardbevingen

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Van grenzen naar ruimte minder regels en meer mogelijkheden...

Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Van grenzen naar ruimte minder regels en meer mogelijkheden... Inhoud 1. Van vrijblijvend naar betrokken mensen maken hun samenleving... 2 Samenlevingsgericht werken... 2 Leve de lokale cultuur... 2 Dienstverlenend werken... 2 Bestuurlijke schaal en betrokken burgers...

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Verkiezingsprogramma CDA, lijst 3 Lingewaard Midden in de samenleving 1. Van vrijblijvend naar betrokken; mensen maken hun leefomgeving 1.1. Wij gaan voor een transparant

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Waarde(n)vol Samenleven. Inleiding

Waarde(n)vol Samenleven. Inleiding CDA-verkiezingsprogramma Waarde(n)vol Samenleven Inleiding Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld. Daarin staat centraal dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

2014-2018. Verkiezingsprogramma. Midden tusken de minsken. Achtkarspelen

2014-2018. Verkiezingsprogramma. Midden tusken de minsken. Achtkarspelen 2014-2018 Verkiezingsprogramma Midden tusken de minsken Achtkarspelen Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Wat je kiest doet ertoe 1.1 De Samenleving, niet de overheid 1.2 Wij zien een taak voor iedereen 1.3

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0

KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN Werkgroep Sociaal Domein Versie 1.0 KOERSDOCUMENT SOCIAAL DOMEIN VIJFHEERENLANDEN 2018-2022 Werkgroep Sociaal Domein 22-06-2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding Visie Sociaal Domein Doelstellingen Sociaal Domein Meedoen in Vijfheerenlanden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie

Inspiratiediner Wij in de Wijk. Bora Avric, Senior Adviseur Movisie Inspiratiediner Wij in de Wijk Bora Avric, Senior Adviseur Movisie 6/23/2014 Sportquiz Vraag 1: Hoeveel procent van de Nederlanders sport minimaal 1 x per maand? 64% of 75 % Sportquiz Vraag 1: Hoeveel

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers

WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers WMO-beleidsnotitie van het Land van Cuijk participatie en vrijwilligers 05.12.2011 In de WMO-beleidsnotitie van Land van Cuijk is het volgende in hoofdstuk 6 opgenomen: 6.3.2 Vrijwilligers in de zorg Voor

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Profiel gemeente Grave

Profiel gemeente Grave Profiel gemeente Grave 1 Gemeente Grave Escharen, Gassel, Grave, Velp Gemeente Grave word gevormd door vestingstad Grave en drie kleine kernen. In totaal heeft Grave ongeveer 13.000 inwoners. Vestingstad

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Profiel gemeente Sint Anthonis

Profiel gemeente Sint Anthonis Profiel gemeente 1 Gemeente Landhorst, Ledeacker, Oploo,, Stevensbeek, Wanroij, Westerbeek, Rijkevoort-De Walsert In de gemeente wonen ruim 11.000 mensen verspreid over 7 dorpen in een landelijke woonomgeving.

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Verkiezingsprogramma D66 Montfoort Wij gaan ervoor. Doet u mee? Wij gaan ervoor. Doet u mee? > Voorwoord Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad

Nadere informatie

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee

Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk. Iedereen telt en doet mee Visie op de vernieuwing van het sociaal domein in de gemeente Nijkerk Iedereen telt en doet mee Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De opgave voor het sociaal domein 3. Waar staat Nijkerk nu? 4. Principes voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Werken in Gezonde Wijk Overvecht

Werken in Gezonde Wijk Overvecht Werken in Gezonde Wijk Overvecht Versie februari 2012 Wat is Gezonde Wijk Overvecht? Gezonde Wijk Overvecht is een netwerk van partijen die samenwerken in zorg, welzijn en preventie in de wijk. Partners

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90

Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Korte samenvatting verkiezings programma & presentatie 1 e tien kandidaten van AB 90 Terugblik Raadsperiode 2010-2014 Structuurvisie (visie voor 25 jaar) Actuele bestemmingsplannen Woningbouw in alle kernen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen. Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland voor gemeenteraadsverkiezingen maart 2014 Inhoud Inhoud... 2 1. Welzijn en zorg... 4 2. Jeugd... 5 3. Onderwijs... 5

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Profiel Gemeente Boxmeer

Profiel Gemeente Boxmeer Profiel Gemeente Boxmeer 1 Gemeente Boxmeer Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem Boxmeer is een landstedelijke gemeente

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht

Onderzoeksrapport Kerntaken Gemeente Woensdrecht Onderzoeksrapport 2010 Gemeente Woensdrecht Uitgevoerd door: Onderzoeksbureau EVA Tel.: 010-4256487 E-mail: info@evaonderzoeksbureau.nl Website: www.evaonderzoeksbureau.nl In opdracht van: Gemeente Woensdrecht

Nadere informatie

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan. Uw fractie zal zich in de komende tijd

De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen er aan. Uw fractie zal zich in de komende tijd Aan de fractievoorzitter van.. Postbus 6099 6077 ZH SINT ODILIENBERG Ons kenmerk: 2013/np/gve/gemeenteraadsverkiezingen 130909 Uw kenmerk: Bijlage(n): Onderwerp: Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Heerlen/Posterholt,

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

CDA Winsum Gemeenteraad Lokaal Sterk. Van links naar rechts: Henny Oosterhoff, Piet Drijfhout, Peter Ritzema, Ymte Sijbrandij, Nico Werkman

CDA Winsum Gemeenteraad Lokaal Sterk. Van links naar rechts: Henny Oosterhoff, Piet Drijfhout, Peter Ritzema, Ymte Sijbrandij, Nico Werkman CDA Winsum Gemeenteraad 2014 Lokaal Sterk Van links naar rechts: Henny Oosterhoff, Piet Drijfhout, Peter Ritzema, Ymte Sijbrandij, Nico Werkman Verkiezingsprogramma fractie@cdawinsum.nl www.cdawinsum.nl

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie