NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006"

Transcriptie

1 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

2 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s Financiën Netto-omzet Brutomarge Bedrijfsresultaat Resultaat na belastingen toe te rekenen aan aandeelhouders Nuon Investeringen in materiële vaste activa Operationele cashflow Dividend (2006: voorstel) Ratio s Pay-out ratio 1 (in %) 45% 45% ROIC 1 (in %) 12% 14% FFO/nettoschuld 1 (in %) 1.111% 64% Rentedekking 15,1 6,1 Aandelen (per 31 december) Aantal aandelen, inclusief nog te emitteren (in duizenden) Medewerkers (per 31 december) Aantal medewerkers in fte s Duurzaam opgewekte elektriciteit (per 31 december) Eigen opwek (GWh) Betrouwbaarheid % Betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten 99,994% 99,995% Gemiddelde uitvalduur per elektriciteitsklant in minuten 29,7 24,3 1 Voor de definitie wordt verwezen naar de paragraaf Berekeningswijze financiële kengetallen. 2 Het aantal medewerkers dat werkzaam is in de beëindigde bedrijfsactiviteiten bedraagt ultimo fte s (2005: 411 fte s). Voor een overzicht van de financiële data op geconsolideerd niveau over de afgelopen vijf jaren wordt verwezen naar het Vijfjarenoverzicht.

3 Nuon in één oogopslag Nuon N Distributie en Verkoop Nederland Productie en Handel Netbeheer Overige activiteiten 6.00 Netwerk Services Energy Sourcing Continuon Netbeheer Nuon België Business Customers Nuon Duitsland 2.40 Retail Customers Overige buitenlandse deelnemingen 1.20 Serviceactiviteiten B Corporate Center 2.50 Werkzaamheden per segment 2.00 Distributie en Verkoop Nederland Alle activiteiten in Nederland op het gebied van aanleg, onderhoud en beheer van infrastructuur ten behoeve van transport van energie, zowel in het gereguleerde als in het vrije domein. Levering van energie aan zowel zakelijke als consumentenmarkt. Activiteiten op het gebied van de levering van warmte, koude en stadsverlichting. Productie en Handel Inkoop van brandstoffen, productie van elektriciteit en handel in en opslag van gas, handel in elektriciteit en milieucertificaten. Starten van nieuwe elektriciteits- en gasprojecten en beperken van marktrisico s waaraan Nuon is blootgesteld. Netbeheer Levering van elektriciteitsaansluitingen, beheren van elektriciteitsen gasnetten, transporteren van elektriciteit en gas en marktfaciliterende activiteiten. Daarnaast levering van aanvullende diensten, zoals gasaansluitingen en meetinrichtingen. Overige activiteiten Nuon Duitsland (elektriciteit en gas in Duitsland), Nuon België (elektriciteit, gas en energiegerelateerde diensten in België), overige buitenlandse deelnemingen, overige serviceactiviteiten en Corporate Center In Kerncijfers 2006 Netto-omzet miljoen Bedrijfsresultaat 616 miljoen Netto-omzet miljoen Bedrijfsresultaat 162 miljoen Netto-omzet miljoen Bedrijfsresultaat 222 miljoen Netto-omzet miljoen Bedrijfsresultaat -151 miljoen 1 In se 2 In 1 Inclusief omzet uit hoofde van leveringen aan andere segmenten.

4 Netto-omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten In soorten energie, in miljoenen euro s Warmte en overige producten Gas Elektriciteit Netto-omzet uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Per segment, in miljoenen euro s, inclusief interne leveringen Overige activiteiten Netbeheer Productie en Handel Distributie en Verkoop Nederland Kerncijfers Brutomarge uit voortgezette bedrijfsactiviteiten In soorten energie, in miljoenen euro s Bedrijfsresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Per segment, in miljoenen euro s Warmte en overige producten Gas Overige activiteiten Netbeheer Elektriciteit Productie en Handel Distributie en Verkoop Nederland Investeringen in materiële vaste activa 2 Per segment, in miljoenen euro s Aantal medewerkers Persegment, in fte s ultimo boekjaar Overige activiteiten Overige activiteiten Productie en Handel Distributie en Verkoop Nederland Netbeheer Productie en Handel Distributie en Verkoop Nederland Investeringen in opdracht van het segment Netbeheer worden verantwoord in het segment Distributie en Verkoop Nederland 2 Inclusief de investeringen van beëindigde bedrijfsactiviteiten.

5 Profiel Nuon is een toonaangevende energieonderneming, actief in productie, handel, transport en levering van (duurzame) energie. Als geïntegreerde energieonderneming heeft Nuon een leidende positie op de Nederlandse markt. Daarnaast bouwt Nuon aan haar positie op de twee andere kernmarkten, België en Duitsland. Bovendien bouwt Nuon aan een vooraanstaande positie op het gebied van duurzaam ondernemen. Nuon streeft daarbij naar evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, milieu en maatschappij. Het handelen van Nuon sluit te allen tijde aan op het belang dat energie heeft voor de miljoenen huishoudens en de organisaties waaraan zij diensten levert. De netto-omzet over 2006 bedroeg 5,6 miljard. Het aantal medewerkers bedroeg aan het eind van fte s. De grootste aandeelhouders van Nuon zijn de provincies Gelderland en Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en bv Houdstermaatschappij Falcon, waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Fryslân.

6 Nuon financieel jaarverslag 2006 Disclaimer Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen zonder beperking verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op de activiteiten van Nuon, het aandeel van Nuon en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macro-economische trends en de prestaties van Nuon daarin. Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten de woorden als gelooft, verwacht, meent, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan onzekerheden en andere bekende en onbekende factoren, waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon, waardoor toekomstige feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen. De Eerste Kamer heeft in november 2006 de wet Onafhankelijk Netbeheer aangenomen. Nuon is thans bezig om de consequenties van de wet in kaart te brengen. Indien in dit verslag wordt gesproken over Nuon, de onderneming, de Nuon Groep of vergelijkbare aanduidingen dan wordt daarmee n.v. Nuon en haar dochtermaatschappijen bedoeld.

7 Inhoud Jaarverslag 2006 Profiel 1 Visie 4 Jaaroverzicht Bericht van de voorzitter van de RvB 10 De Nuon-organisatie 15 Risicofactoren 21 Verslag van de Raad van Bestuur 25 Gegevens van de Raad van Bestuur 44 Corporate Governance 46 Verslag van de Raad van Commissarissen 54 Gegevens van de Raad van Commissarissen 60 Remuneratierapport 63 Jaarrekening Commissie van Aandeelhouders 142 Vijfjarenoverzicht Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

8 Nuon financieel jaarverslag 2006 Visie Nuon wil een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van energie op lange termijn, zonder dat de samenleving zich zorgen hoeft te maken over nadelige effecten. Daarom richt Nuon zich in haar energievoorziening en bedrijfsvoering op verduurzaming van productie en levering, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, veiligheid, energiebesparing en een hoog serviceniveau. Missie Strategie Wij leveren onze klanten continu gas en elektriciteit, warmte en koude tegen redelijke prijzen en met optimale service; Wij streven ernaar om energie te leveren die is geproduceerd met zo laag mogelijke belasting van het milieu; Wij helpen onze klanten hun energieverbruik te mini- maliseren en hun energiegebruik te optimaliseren; Wij stimuleren onze medewerkers om te excelleren op hun vakgebied en klantgericht te handelen; Wij geven concreet invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de energiebehoefte van mensen; Wij realiseren optimale toegevoegde waarde voor onze aandeelhouders. De strategie van Nuon is erop gericht om vanuit haar visie en missie als geïntegreerde energieonderneming winstgevend te groeien in de volledig geliberaliseerde energiemarkt in Noordwest-Europa. De onderneming investeert continu om te kunnen voldoen aan de publieke verantwoordelijkheden ten aanzien van leveringszekerheid (kwaliteit van het netwerk) en voorzieningszekerheid (voldoende productiecapaciteit). Kernpunten van de strategie van Nuon zijn: 1 Versterking van de kernactiviteiten van Nuon. Maatregelen die in dit verband zijn genomen, zijn: Een wezenlijke kwaliteitsverbetering in de operationele processen, leidend tot verhoging van de klanttevredenheid; Verbetering van de financiële prestaties, alsmede het versterken van de samenhang tussen de commerciële strategie en de daarop gebaseerde portfolio aan producten en diensten van de onderneming; Versterking van onze positie in de West-Europese gasmarkt; Verdere uitbouw van een geïntegreerde bedrijfsvoering, waarbij Nuon in de gehele keten, van productie via transport naar levering, activiteiten ontplooit. 2 Versterking van haar positie op de Noordwest-Europese energiemarkt, dat wil zeggen in Nederland, België en Duitsland, door autonome groei van onze marktpositie en actieve oriëntatie op samenwerking met andere marktpartijen. Duurzaam ondernemen Vanuit haar visie wil Nuon in de Europese energiesector een vooraanstaande rol vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nuon brengt maatschappelijk verantwoord ondernemen op drie manieren in de praktijk: door het verduurzamen van de energievoorziening, door een maatschappelijk betrokken bedrijf te zijn en door het zorgdragen voor een verantwoorde bedrijfsvoering. Dat laatste omvat onderwerpen als verdere terugdringing van de milieubelasting, veiligheid (voor klanten en medewerkers) en sociaal beleid. Duurzaam ondernemen betekent voor Nuon óók een actieve dialoog met belangen- en milieuorganisaties, vakbonden, klanten, gemeenten, provincies, de landelijke overheid en de aandeelhouders. Ondernemingsprincipes en gedragscode De ondernemingsprincipes van Nuon omvatten richtlijnen voor de wijze waarop wij ondernemen en willen omgaan met klanten, belanghebbenden en collega s. De ondernemingsprincipes gelden voor het hele concern, inclusief dochterondernemingen en deelnemingen waarin Nuon een beslissende invloed heeft. Deelnemingen waarin Nuon geen beslissende invloed heeft, leveranciers, zakenpartners en nieuwe relaties worden gestimuleerd zo veel mogelijk volgens deze principes te werk te gaan. Nuon heeft haar ondernemingsprincipes vastgelegd binnen de context van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaardelijke regelingen die specifiek voor de energiesector gelden. Op basis van de ondernemingsprincipes heeft Nuon een gedragscode opgesteld voor een breed scala aan onderwerpen die voor ons bedrijf relevant zijn. Die variëren van praktische gedragsregels voor medewerkers ten aanzien van hun dagelijks handelen, de omgang met zakenpartners en bedrijfseigendommen tot en met veiligheids- en gezondheidsinstructies.

9 Visie Financieel beleid Het financieel beleid is onderdeel van de strategie en het algemene beleid van Nuon. Het financiële beleid richt zich op een adequaat aandeelhoudersrendement, groei van de onderneming en bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen, met behoud van flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en de daarvoor noodzakelijke investeringen te doen. Financieel kader Het financieel kader waarbinnen Nuon opereert, is als volgt vormgegeven: Nettoresultaat (exclusief eenmalige bijzondere posten) plus afschrijvingen en amortisatie/nettoschuld: minimum 30%; Nettoresultaat (exclusief eenmalige bijzondere posten) plus afschrijvingen en amortisatie plus netto financiële baten en lasten gedeeld door de netto financiële baten en lasten: minimum 5x; Zekerstellen van een gebalanceerd aflossingsschema; Zekerstellen van adequate omvang liquide middelen en gecommitteerde kredietfaciliteiten; Handhaven van een solide A-rating-profiel. Dividendbeleid Het dividendbeleid van Nuon wordt vormgegeven binnen het financiële kader: Intentie om een stabiel cash dividend uit te keren over de jaren heen, met een na te streven minimumbedrag van 45 miljoen per jaar; Pay-out ratio van 45% van het resultaat na belastingen, gecorrigeerd voor eenmalige, in het algemeen non-cash, bijzondere posten. Prioriteiten voor 2007 In 2007 staat voor Nuon de borging van het belang van klanten, aandeelhouders, kapitaalverschaffers, medewerkers en maatschappij op basis van een geïntegreerde onderneming centraal. We streven naar: 1 De verdere verbetering van de klanttevredenheid door onder meer de verdere kwaliteitsverbetering van processen en systemen; 2 De borging van de leveringszekerheid op lange termijn door middel van het investeren in netwerken en capaciteit over de gehele energieketen; 3 De versterking van de financiële prestaties van de onderneming en handhaving van een beurswaardige bedrijfsvoering; 4 Het effectueren van de fusie met Essent.

10 Nuon financieel jaarverslag 2006 Jaaroverzicht 2006 April Op 10 april 2006 maakt Nuon bekend dat zij overeenstemming heeft bereikt met Vitens over de verkoop van het aandelenpakket van 36,1% dat Nuon in Vitens houdt. De transactie past in de door Nuon ingezette strategie tot terugtreding uit de watersector. Na de fusie van Vitens met Hydronbedrijven (1 oktober 2006) houdt Nuon nog een belang Januari Op 13 januari 2006 besluiten Gasunie en Nuon tot de oprichting van een gezamenlijke onderneming, die door middel van de ondergrondse opslag van aardgas de levering van aardgas verder moet gaan zeker stellen. De totale investering voor Nuon bedraagt 180 miljoen. Beide partijen zijn gelijkgerechtigd tot de opslag. Februari Op 7 februari 2006 maakt Nuon bekend dat zij de verkoop heeft afgerond van Nuon China International waarin windenergieactiviteiten van Nuon in China waren ondergebracht. Op 15 februari 2006 meldt Nuon dat er met de vakbonden een akkoord is bereikt over een nieuw Sociaal Plan Maart Per 1 maart 2006 biedt Nuon haar klanten Nuon VastePrijs-Natuur Stroom, schone stroom tegen een vaste prijs. Klanten kunnen kiezen voor het vastzetten van hun leveringsprijs door het afsluiten van een contract voor één, twee, drie of vijf jaar. In maart 2006 maakt Nuon bekend dat Doede Vierstra (47) door de Raad van Commissarissen is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor financiële zaken. Doede Vierstra is verantwoordelijk voor corporate planning & control, tax, treasury, risk management en ict. Hij volgt Maarten Henderson op, die per 1 april 2006 Nuon heeft verlaten. van 25%. Dat belang wordt deels overgedragen aan andere aandeelhouders en deels door Vitens in drie tranches 10% ingekocht en ingetrokken. In december 2006 is de totale koopsom ontvangen. De laatste tranche wordt naar verwachting in mei 2007 afgewikkeld. Op 17 april 2006 laat Nuon de eerste funderingspaal heien voor het offshorewindpark Egmond aan Zee. Daarmee gaan de werkzaamheden op zee voor dit windpark officieel van start. Op 20 april 2006 rondt Nuon de verkoop van het Amerikaanse waterbedrijf Utilities Inc. aan Hydro Star af. Nuon en Hydro Star bereiken in mei 2005 overeenstemming over de transactie van het waterbedrijf. De afronding van de transactie heeft plaatsgevonden na goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten.

11 Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2006 stellen de aandeelhouders van Nuon de jaarrekening van Nuon over het boekjaar 2005 vast. Verder stemmen de aandeelhouders in met een reductie van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van dertien naar elf. De aandeelhouders stemmen eveneens in met aanpassingen van het beloningsbeleid, die de Raad van Commissarissen heeft voorgesteld in het eind maart gepubliceerde jaarverslag Eind april 2006 keurt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot splitsing van de energiebedrijven goed. In april neemt Nuon de Akzo Nobel-dochter Helianthos over. Helianthos ontwikkelt methoden voor goedkope massaproductie van zonnecellen, gebaseerd op dunne-filmtechnologie. Nuon wil met de overname een doorbraak bereiken op het gebied van zonne-energie. De nieuwe technologie moet zonne-energie betaalbaar maken voor een brede groep klanten als alternatief voor elektriciteit uit fossiele brandstoffen. Mei Op 3 mei 2006 maakt Nuon bekend dat Wim Heyselberghs terugtreedt als gedelegeerd bestuurder van Nuon België. In samenwerking met de energiesector en het ministerie van Economishe Zaken is een structurele verbetering gevonden in de plaatsing van slimme meters bij alle kleinverbruikers. Deze meters vervullen een uitstekende functie voor de beschikbaarheid van meetgegevens, noodzakelijk voor een goede afhandeling van marktprocessen. Bij dit type meter zijn op eenvoudige wijze de meterstanden op afstand uitleesbaar en diverse andere zaken op afstand te regelen. Dit betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de complexe administratieve processen rond de jaarafrekening, een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. Juni Nadat op 17 april 2006 de eerste funderingspaal werd geheid voor het offshorewindpark Egmond aan Zee, meldt Nuon in juni dat de eerste vier windturbines van dit windpark succesvol zijn geplaatst. Het offshorewindpark moet eind 2006 gereed zijn en omvat dan 36 windmolens met een totale capaciteit van 108 mw, die meer dan Nederlandse huishoudens van duurzame stroom kunnen voorzien. Met het project is een investering van ruim 200 miljoen gemoeid. Het offshorewindpark is eigendom van NoordzeeWind, een samenwerkingsverband van Nuon en Shell. Op 29 juni 2006 rondt Nuon de verkoop van haar 50%-belang in Cascal aan de joint venturepartner Biwater definitief af. De afronding volgt na goedkeuring van de transactie door de Britse autoriteiten. Nuon en Biwater tekenden in de zomer van 2005 een overeenkomst voor de verkoop van Nuon s belang in de wateronderneming. Eind juni 2006 maakt Nuon een start met de ontmanteling van de zes windmolens uit het proefwindpark Burgervlotbrug bij Zijpe. Dit park uit 1988 had tot doel om in de praktijk uit te vinden welk type windmolen het meest geschikt zou zijn voor agrariërs om hun eigen energie op te wekken. Eind jaren tachtig bevond de windmolentechnologie zich nog in de aanloopperiode; inmiddels is een enorme technologische vooruitgang geboekt.

12 Nuon financieel jaarverslag 2006 Op 10 juli 2006 deelt Nuon mede dat zij het onderdeel Industrieel Onderhoud van Emmtec Services heeft verkocht aan Imtech n.v. Emmtec Services is onderdeel van de divisie Business Customers. De verkoop is in mei 2006 aangekondigd. Op 12 juli 2006 maakt Nuon Juli Op 4 juli 2006 kondigt Nuon aan dat gestart zal worden met de verkoop van gas aan huishoudens in Hamburg en Berlijn. Hiermee wil Nuon meer keuze bieden aan Duitse particuliere consumenten in de Duitse energiemarkt. Zij weet zich daarbij gesteund door de Duitse toezichthouder, die ijvert voor meer keuzevrijheid in de gas- en stroommarkt. Op 5 juli 2006 kondigt Nuon aan dat overeenstemming is bereikt over de verkoop van het aandeel van 50% van Nuon in Paques b.v. aan de mede-eigenaar. Nuon kocht haar aandeel in Paques b.v. in de jaren negentig. Paques ontwikkelt en realiseert zuiveringssystemen voor water en gas en maakt daarbij gebruik van innovatieve biotechnologie. De transactie is inmiddels afgerond. bekend dat zij de verkoop heeft afgerond van haar Duitse windparken aan crc Global Structured Energy Fund, een fonds dat wordt beheerd door Christofferson, Robb & Company (crc). De vijf windparken zijn verspreid over drie Duitse regio s en hebben een gezamenlijke capaciteit van 100 mw. Op 19 juli 2006 kondigt Nuon aan dat zij Eemshaven (Groningen) voor de bouw van haar nieuwe grote elektriciteitscentrale (1.200 mw) heeft gekozen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met Groningse overheden en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook heeft Nuon de licentie verkregen van Shell voor het toepassen van haar moderne kolenvergassingstechnologie. Op 21 juli 2006 maakt Nuon bekend dat zij een nieuw stadswarmtenet laat aanleggen in het zuiden van Rotterdam. Met dit warmtenet voorkomt Nuon de uitstoot van jaarlijks circa ton CO 2 over een periode van dertig jaar. Via het nieuwe netwerk worden uiteindelijk circa woningen, kantoren en het nieuwe Medisch Centrum Rijnmond-Zuid voorzien van restwarmte van de nabijgelegen havenindustrie. Naar verwachting is het warmte-net in 2012 gereed. Augustus Op 17 augustus 2006 maakt Nuon bekend dat zij per 1 oktober 2006 Alexander Dewulf heeft benoemd tot directeur van Nuon België, als opvolger van Wim Heyselberghs. Op 24 augustus 2006 maakt Nuon bekend dat haar koudestation officieel is geopend. Het station levert duurzame koude aan bedrijven en particulieren op de Amsterdamse Zuidas. Voor de koude wordt een natuurlijke bron gebruikt, waardoor het systeem een CO 2 -reductie van circa 70% realiseert ten opzichte van de huidige koelmethoden. September Op 3 september 2006 meldt Nuon dat zij nabij Seneffe, ten noordwesten van het Belgische Charleroi, een industrieel terrein heeft gekocht. Nuon onderzoekt of op die locatie een moderne, gasgestookte elektriciteitscentrale kan worden gebouwd.

13 Jaaroverzicht 2006 Oktober Op 5 oktober 2006 maakt Nuon bekend dat Nederlandse huishoudens inmiddels de eerste kilowatturen schone stroom krijgen vanaf het offshorewindpark Egmond aan Zee. Het windpark wordt de komende maanden uitgebreid getest. Alle 36 windmolens zijn inmiddels geplaatst en leveren stroom. Op 6 oktober 2006 introduceert Nuon haar nieuwe product Nuon NatuurCertificaat. Hiermee kunnen klanten de CO 2 -uitstoot van hun aardgasverbruik compenseren. Op 11 oktober 2006 maakt Nuon bekend dat zij elektriciteit en gas gaat verkopen aan huishoudens in Wallonië. De Waalse energiemarkt is inmiddels vrijgegeven. November Op 6 november 2006 verlenen de aandeelhouders van Nuon tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuring aan een aantal wijzigingen van de statuten, die voortvloeien uit gewijzigde wetgeving en uit het verder in lijn brengen van de statuten met de Corporate Governance Code. Het resultaat van de statutenwijziging betekent verruiming van de zeggenschap van aandeelhouders op tal van punten, waaronder het kunnen indienen van voorstellen tot wijziging van de statuten en goedkeuring van investeringen boven 500 miljoen. Op 14 november 2006 besluit de Eerste Kamer dat de energiebedrijven niet bij voorbaat gedwongen worden om te splitsen in een netbedrijf en een leveringsbedrijf. Via een motie is een gedwongen splitsing van de energiebedrijven aan voorwaarden verbonden. Splitsing van het netbedrijf en leveringsbedrijf moet wel gebeuren als de Europese wetgeving dat voorschrijft. Of als de energiebedrijven het onafhankelijk netbeheer in gevaar brengen, bijvoorbeeld door risicovolle Europese samenwerking. Twee onderdelen van de wet worden wel uitgevoerd. Het beheer van het 110 kv-net en hoger wordt overgedragen aan de landelijke netbeheerder TenneT. Daarnaast moeten de geïntegreerde energiebedrijven een brede netbeheerder creëren. December In December 2006 ontvangt Nuon de totale koopsom voor de verkoop van haar belang in Vitens. Na de fusie tussen Vitens en Hydronbedrijven op 1 oktober 2006 hield Nuon een belang van 25%. Dat belang wordt door Vitens in de drie tranches van elk maximal 10% ingekocht en in getrokken. In mei 2007 wordt naar verwachting de levering van de laatste tranche aandelen afgewikkeld.

14 10 Nuon financieel jaarverslag 2006 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur Voorzitter Raad van Bestuur Ludo van Halderen

15 11 Energie stond in 2006 hoger dan ooit op de politieke en maatschappelijke agenda. Beelden van dreigende afsluiting van Russisch gas begin 2006 zetten vraagtekens bij de leveringszekerheid van fossiele brandstoffen. Al Gore s Inconvenient Truth blies het belang van energiebesparing en beperking van CO 2 -uitstoot nieuw leven in. Recordprijzen voor olie dreven de energieprijs op en de Eerste Kamer velde een salomonsoordeel over het wetsvoorstel voor splitsing van de energiebedrijven. Dat laatste bracht helderheid en rust. Hiermee wordt onafhankelijk netbeheer gewaarborgd en behouden de energiebedrijven de mogelijkheid tot noodzakelijke samenhang om op de internationale energiemarkt te kunnen opereren. Taking the lead In deze context heeft Nuon, vanuit haar visie dat de energievoorziening de samenleving geen zorg zou mogen opleveren, met volle inzet en betrokkenheid gewerkt aan de verbetering van haar productie en dienstverlening. Aan het eind van het jaar konden we met trots vaststellen dat Nuon erin geslaagd is op het gebied van merkprofilering, tijdige dienstverlening, klanttevredenheid, duurzaamheid, kostenbeheersing en financieel resultaat een leidende positie op de Nederlandse energiemarkt te bereiken. Ook in Duitsland is onze marktpositie versterkt. In het belang van de toekomst van de energievoorziening voor haar klanten, heeft Nuon zich in het verslagjaar georiënteerd op de versterking van haar positie op de Noordwest-Europese energiemarkt. Daarbij hebben we ons gericht op autonome groei én op samenwerking met andere marktpartijen. Scenario s voor nationale en internationale samenwerking zijn geanalyseerd, waarna concrete onderhandelingen zijn gestart met Essent. Op 1 februari 2007 konden we een voornemen tot fusie van beide bedrijven aankondigen. Positie en strategie De in 2003 ingezette strategie is in 2006 met kracht voortgezet met als resultaat zichtbare versterking van onze positie in de hele keten: productie, handel, distributie en levering. Productie en handel Voor de geplande mw Magnum-centrale op schone kolentechnologie is in 2006 Eemshaven gekozen als locatie. Ook zijn voorbereidingen in gang gezet voor de bouw van energiecentrales in Seneffe, België (400 mw) en Frankfurt am Main, Duitsland (400 mw). De bouw van het offshorewindpark Egmond aan Zee (ruim 100 mw) startte in april en is eind 2006 afgerond. Onze positie op de gasmarkt is verder versterkt: de geplande gasopslag in Epe, Duitsland is eind van het jaar in gebruik genomen en zal in de komende periode nog verder worden uitgebreid. In samenwerking met de Gasunie bereiden we een tweede gasopslagproject voor in Zuidwending, Groningen.

16 12 Nuon financieel jaarverslag 2006 Distributie In het tweede kwartaal startte het netwerkbedrijf Continuon Netbeheer met de plaatsing van zogenoemde slimme meters. Hiermee is het verbruik van gas en elektriciteit op afstand uit te lezen en wordt voor klanten een betere beheersing van het verbruik mogelijk. In het derde kwartaal is Vlieland met een 36 km lange kabel onder de Waddenzee aangesloten op het landelijke elektriciteitsnet. Voor netwerken voor stadsverwarming en koudeprojecten is toenemende belangstelling. Met tientallen gemeenten voeren we gesprekken over de aanleg daarvan. Administratief zijn de zaken op orde gebracht: op het gebied van de klanttevredenheid heeft Continuon Netbeheer haar toppositie in de consumentenmarkt kunnen vasthouden en was er sprake van een duidelijke stijging van de klanttevredenheid in de zakelijke markt. Ook de DTe-rapportage waardeerde Continuon Netbeheer bovengemiddeld als het gaat om juiste en tijdige verwerking van verhuizingen en jaarafrekeningen. In antwoord op de Wet Onafhankelijk Netbeheer wordt hard gewerkt aan de gewenste structuur van het netwerkbedrijf, zodat onafhankelijkheid en transparantie boven elke twijfel verheven zijn. Levering De toenemende concurrentie betekende een zware druk op onze marktpositie. Door de sterk stijgende energieprijzen nam ook de prijsgevoeligheid toe. Desondanks heeft Nuon op de consumenten- en mkb-markt haar klantaantal vrijwel constant kunnen houden door de dienstverlening aan haar klanten sterk te verbeteren en concurrerende prijzen aan te bieden. Het vaste-prijs-concept voor zowel gas als elektriciteit kreeg een positieve respons. Als eerste introduceerde Nuon vijf jaar vaste-prijs Natuurstroom. Op het gebied van klanttevredenheid was sprake van een stijging in zowel de consumentenmarkt als de zakelijke markt. Dit kwam ook tot uiting in de DTe-rapportages: het hele jaar stond Nuon op de eerste positie. Op de grootzakelijke markt is de in 2005 ingezette strategie voortgezet, met als resultaat stijging van de klanttevredenheid, klantaantal en marktaandeel. In openbare verlichting zijn veel verbeteringen mogelijk zowel in kwaliteit van de leefomgeving als in besparing van energie. Samen met gemeenten zijn hiervoor seminars belegd en als gevolg daarvan zijn nieuwe projecten geïnitieerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de toekomst De Belgische markt stond onder zware prijsdruk waardoor het klantaantal licht daalde. Maatregelen zijn genomen om hierop in de toekomst adequaat te kunnen reageren. In het vierde kwartaal is de introductie van het merk Nuon in de Waalse markt voorbereid, die met ingang van 2007 wordt geliberaliseerd. In Duitsland is groei gerealiseerd. Vanaf het eerste kwartaal leverde Nuon ook energie aan consumenten in Berlijn en is het aantal klanten gestaag toegenomen. In het derde kwartaal is begonnen met levering van gas aan huishoudens in Hamburg. Overeenkomstig onze strategie hebben wij in 2006 afscheid genomen van nagenoeg alle activiteiten buiten onze kernlanden en ligt de focus nu geheel op onze positie in Noordwest-Europa. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vanuit onze visie neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen een centrale plaats in. Om dit te concretiseren is de afdeling Corporate Social Responsibility opnieuw ingericht en zijn er mvo-doelstellingen opgenomen in diverse persoonlijke doelstellingen, waaronder die van de leden van de Raad van Bestuur. Als toonaangevende partij op het gebied van energie willen wij niet volstaan met het voldoen aan de regels, maar initiatieven nemen om daarop vooruit te lopen. Het convenant met de ggd in Amsterdam van eind 2005 was zo n initiatief. Binnen vier maanden konden we meer dan 100 hulpbehoevende mensen in contact brengen met de reguliere hulpverlening en afsluiting voorkomen. We konden ook nieuwe convenanten sluiten met ggd s van andere gemeenten. Het Step-2-Work-project is inmiddels op gang gekomen: de eerste groep jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt heeft inmiddels bij Nuon een zinvolle taak. De deelnemers volgen een werk/leertraject en krijgen uitzicht op een baan.

17 13 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur In de verduurzaming van de productie zijn concrete stappen gezet. Het offshorewindpark Egmond aan Zee bracht in november al de eerste stroom aan land. Van Akzo Nobel verwierven we de ontwikkelingsactiviteit Helianthos, dat zich richt op de massaproductie van zonnecellen. De Hemweg-centrale in Amsterdam kreeg een DeNox-filter, waardoor de centrale nu tot de schoonste conventionele kolencentrales ter wereld kan worden gerekend. We kochten licenties voor de schone kolenvergassingstechnologie ten behoeve van de geplande Magnum-centrale, die geschikt is voor verschillende soorten brandstof, en we ontwikkelden verdere mogelijkheden voor CO 2 -afvang. Verder introduceerden we voor onze milieubewuste klanten het Natuurcertificaat met een compensatiemogelijkheid voor CO 2 -uitstoot in combinatie met vijf jaar vaste-prijs Natuurstroom, een unicum in de consumentenmarkt. Veel aandacht is besteed aan besparing van energie, naar onze overtuiging een van de meest effectieve manieren van CO 2 -reductie. De Youri-campagne maakte niet alleen de jeugd meer besparingsbewust, maar nam ook de ouders mee. Onze start met gratis energieadvies aan klanten bleek zeer succesvol. Een belangrijke besparing wordt bereikt met hergebruik van industriële restwarmte voor stadsverwarming. Met de opening van het koudestation aan de Zuidas van Amsterdam werkten we verder aan het verduurzamen van onze productportfolio. De koeling van grote kantoorgebouwen met koud water uit de Nieuwe Meer levert 65% besparing op van CO 2 - uitstoot ten opzichte van conventionele koelmethodes. Financieel Het langetermijnbelang van alle stakeholders schone energie tegen aanvaardbare prijzen vraagt substantiële investeringen in windmolenparken, schone centrales en betrouwbare netwerken. We mogen constateren dat Nuon erin geslaagd is om de financiële positie op te bouwen die deze investeringen in de komende jaren mogelijk maakt. We realiseerden een vrije kasstroom van maar liefst 488 miljoen. Onze nettoschuldpositie is fors afgenomen van 922 miljoen naar 72 miljoen. Het resultaat na belastingen dat de basis is voor de dividendberekening bedroeg dit jaar 763 miljoen. Dit is mede te danken aan kostenreducties, maar ook aan de fraaie omzetontwikkeling die, na een stijging met 12%, uitkwam op miljoen. Op basis van het resultaat over het jaar 2006 kunnen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur de aandeelhouders een dividend voorstellen van 325 miljoen. Aandeelhouders In 2006 is frequent met aandeelhouders gesproken over de toekomst van de onderneming. Dit heeft onder andere plaatsgevonden middels overleg met de groot-aandeelhouders. Daarnaast werd periodiek overlegd met ambtenaren van provincies en gemeenten die aandeelhouder van Nuon zijn. In meerderheid stemmen aandeelhouders in met de strategie van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Dit betekent een belangrijke steun in het bouwen aan allianties die de onderneming en haar positie op de sterk internationaliserende energiemarkt kunnen versterken. Met name in aanloop naar het tot stand brengen van de voorgenomen fusie met Essent zal het overleg met de aandeelhouders worden voortgezet en daar waar gepast nog verder worden geïntensiveerd. We werden diep getroffen door het plotselinge overlijden van de Gelderse gedeputeerde N.J. Wijsman op 1 september Hij zat sinds 2003 in het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en had onder andere Nuon in zijn portefeuille. Uit dien hoofde nam hij namens de provincie Gelderland sinds 2003 deel aan de aandeelhoudersvergaderingen, het Grootaandeelhoudersoverleg en was hij lid van de Commissie van Aandeelhouders. Hij was betrokken bij Nuon als onderneming en zich tegelijkertijd bewust van de maatschappelijke context waarbinnen de onderneming opereert. Met hem verliest Nuon niet alleen een betrokken en toegewijd bestuurder, maar ook een aimabele persoonlijkheid. Zijn constructieve inbreng zal zeker worden gemist. De heer N.J. Wijsman werd per 1 november 2006 voor de rest van de bestuursperiode opgevolgd door de heer W. Dijkstra. Bestuur en organisatie Nuon heeft geen notering van aandelen aan de beurs. Niettemin erkennen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders het belang van deugdelijk ondernemingsbestuur en hechten zij aan de beginselen en best practice-bepalingen zoals die zijn uiteengezet in de Nederlandse Corporate Governancecode. De code wordt door Nuon waar mogelijk gevolgd. De wijziging van onze statuten geeft verder invulling aan de governance-structuur van Nuon. Als gevolg van de maatschappelijke discussie over de bestuurdersbeloningen is door de Raad van Commissarissen, op basis van de uitkomsten van het overleg tussen de Selectie-, Benoemings- en Renumeratiecommissie en vertegenwoordigers van aandeelhouders voorgesteld het beleid ten aanzien van de variabele beloning aan te passen. Vervolgens is het beleid vastgesteld, het beloningsbeleid aangepast en vervolgens goedgekeurd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2006.

18 14 Nuon financieel jaarverslag 2006 Per 1 mei 2006 is Doede Vierstra benoemd als cfo en lid van de Raad van Bestuur van Nuon. Hij is de opvolger van Maarten Henderson, die het bedrijf per 1 april 2006 verliet. Medewerkers Nuon heeft dit jaar grote vooruitgang geboekt. De medewerkers hebben hierbij onveranderd grote betrokkenheid getoond. Op het resultaat mogen we met recht trots zijn. Er zijn indrukwekkende prestaties geleverd op de weg naar efficiënter werken, dienstverlening en het verhogen van de klanttevredenheid. In Duitsland zijn eveneens prachtige resultaten behaald met de verhoging van onze kwaliteit, versterking van de marktpositie en opbouw van het merk Nuon. In een aanhoudend moeilijke Belgische markt wordt door de medewerkers aldaar met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan de marktpositie en de verbetering van de resultaten. Zonder de inzet van al onze medewerkers was de vooruitgang van dit jaar niet mogelijk geweest. Namens de Raad van Bestuur wil ik hiervoor mijn grote dank en waardering uitspreken. Vooruitzichten 2007 De Raad van Bestuur heeft in overleg met de Raad van Commissarissen als beleid geformuleerd geen uitspraken te doen omtrent de te verwachten resultaten van het bedrijf. Daarom verstrekt de Raad van Bestuur geen verwachting voor de resultaten over het boekjaar Amsterdam, 9 maart 2007 Ludo van Halderen, Voorzitter Raad van Bestuur

19 15 De Nuon-organisatie Met fte s en met vestigingen in de kernlanden Nederland, Duitsland en België is Nuon internationaal actief. De activiteiten zijn ondergebracht in vier segmenten: Distributie en Verkoop Nederland, Productie en Handel, Netbeheer en Overige activiteiten. Distributie en Verkoop Nederland Distributie en Verkoop Nederland bestaat uit drie onderdelen: Retail Customers, Business Customers en Netwerk Services. Producten en diensten Nederland Nuon biedt dienstverlening op maat en levert specifieke producten voor zowel consumenten als bedrijven en instellingen. Elke Nuon-klant kan zelf bepalen welke vorm van energielevering de voorkeur heeft. Zo is er keuze in vaste en flexibele prijzen, maar ook in productsoorten zoals Nuon Groenstroom, volledig schone Nuon Natuurstroom en speciale pakketten waarin meerdere producten en diensten samengaan. Daarnaast geeft Nuon advies en kan men kiezen voor energiebesparende producten, keuringen en aanvullende diensten. Retail Customers Verkoopt en levert elektriciteit, gas en warmte aan consumenten en kleinzakelijke afnemers. Retail Customers verkoopt en installeert ook cv-ketels en beveiligingsinstallaties. Producten consumentenmarkt Product Kenmerk Nuon Stroom Elektriciteit opgewekt uit traditionele energiebronnen. Verkrijgbaar als jaarcontract of voor onbepaalde tijd. Nuon VastePrijsStroom Elektriciteit voor een leveringsprijs die voor 1, 2,3 of 5 jaar vaststaat. Nuon Groenstroom Schone elektriciteit, opgewekt uit voornamelijk biomassa en daardoor beter voor het milieu. Nuon Natuurstroom Schone elektriciteit, volledig opgewekt met zon, wind en waterkracht (CO 2 vrije opwek). Nuon Gas Betrouwbaar en goed geprijsd gas. Nuon VastePrijsGas Gas voor een leveringsprijs die voor 1, 2 of 3 jaar vaststaat. Nuon VastePrijs- Schone elektriciteit voor een Natuurstroom leveringsprijs die voor 1, 2, 3 of 5 jaar vaststaat. Volledig opgewekt met zon, wind en waterkracht. Nuon BudgetEnergie Gas en elektriciteit tegen het laagste Nuon-tarief onder bepaalde voorwaarden. Nuon Verwarming en warm water Nuon biedt een uitgebreid assortiment producten voor de verwarming van de woning en warm water. Het assortiment hoogrendementsketels, (zonne)boilers, geisers en designradiatoren is verkrijgbaar in de Nuon Energiewinkels in Alkmaar, Baarn, Beek, Groningen en Nijmegen. De producten worden ook via allerlei andere kanalen (direct mail, internet, telefonisch en huis-aan-huis) verkocht. Nuon Beveiliging Nuon Beveiliging is een landelijk opererende, erkende installateur van draadloze beveiligingssystemen, voornamelijk actief in de particuliere markt. Nuon biedt betrouwbare elektronische huisbeveiliging voor iedere woning. Dit gecertificeerde, draadloze beveiligingssysteem wordt aangeboden in een totaalpakket: aangesloten op de Nuon Particuliere Alarmcentrale en inclusief montage, service en periodiek onderhoud. Naast inbraaksignalering is het systeem ook geschikt voor brandsignalering en lekkagesignalering. Inmiddels is Nuon Beveiliging één van de grootste van Nederland in deze product/marktcombinatie.

20 16 Nuon financieel jaarverslag 2006 Nuon Energiehulp Nuon biedt ook directe hulp bij een elektrische storing of gaslek, op elk moment van de dag, 365 dagen per jaar. Daarnaast is persoonlijk besparingsadvies mogelijk en kunnen klanten korting krijgen op energiebesparende producten. Nuon Energie Prestatie Certificaat Medio 2006 is de invoering van het energieprestatiecertificaat een feit. Nuon informeert en faciliteert betrokken partijen, zoals woningbouwcorporaties en vastgoed-beleggers, bij het tijdig en kostenefficiënt realiseren van deze certificering. Energiebesparen.nl en tips voor energiebesparing Via kunnen klanten gemakkelijk en snel een besparingsplan maken en online de meterstanden bijhouden. Daarnaast staan hier online verbruikstesten, tips en informatie over energiebesparing. Feenstra Verwarming b.v. Feenstra Verwarming b.v. is in de sector van cv- en warmwatersystemen voor particulieren de grootste installateur in Nederland. Naast een uitgebreid pakket aan diensten en producten voor de individuele consument, richt Feenstra zich op professionele opdrachtgevers in de (nieuwbouw) woning- en utiliteitsmarkt. Met het plaatsen, onderhouden en vervangen van installaties, variërend van cv-ketels en systemen voor mechanische ventilatie in woonhuizen tot ketelhuizen en overige technische installaties in kantoor- en bedrijfspanden, bestrijkt Feenstra een groot deel van de markt. Nuon Stroomschadeverzekering Hiermee kan een ondernemer zich extra verzekeren tegen schade als gevolg van een stroomstoring. Scholenbenchmark Hiermee krijgen scholen inzichtelijk hoe het energieverbruik is ten opzicht van andere vergelijkbare scholen en wat ze eraan kunnen doen om het energieverbruik te verminderen. Overig Introductie van één zakelijke ingang voor alle zakelijke klanten (zowel groot- als kleinverbruik). Hierdoor is het voor alle zakelijke klanten duidelijk waar en hoe zij contact kunnen opnemen met Nuon. Introductie gestandaardiseerd offertetraject voor kzm-klanten (zowel on- als offline). Producten en diensten kleinzakelijke markt Customer Care Center Het klantenservicecentrum is als centrale serviceverlener de spin in het web voor onze klanten. Dit servicecentrum verzorgt de afhandeling van alle telefonische, schriftelijke en elektronische klantcontacten. Daarnaast verzorgt het servicecentrum de facturering, incasso, betalingsverwerking, verhuizing, datacollectie en datamanagement. Nuon Monitoring Als erkend meetbedrijf maakt het bedrijfsonderdeel Monitoring deel uit van het servicecentrum en beheert en onderhoudt elektriciteits- en gasmeters. Aanvullende diensten voor de kleinzakelijke markt Voor de kleinzakelijke markt zijn er diensten ontwikkeld die het onze klanten eenvoudig maken om zuinig om te gaan met energie en snel inzicht te verkrijgen in de subsidiemogelijkheden. Nuon Energieconsult Nuon Energieconsult online is er voor alle middenen kleinbedrijven die energie willen besparen Nuon Subsidiedesk Met de Nuon Subsidiedesk krijgen onze klanten direct inzicht in de energie- en milieusubsidiemogelijkheden Product Kenmerk Nuon Standaard Elektriciteit opgewekt uit traditionele energiebronnen. Nuon Aktieprijs Elektriciteit tegen korting. Verkrijgbaar als jaarcontract of voor 2 jaar. Nuon Budget Elektriciteit tegen een lage prijs. Verkrijgbaar bij een contract voor 2 jaar. Nuon Volumevoordeel Elektriciteit tegen een lage prijs. Verkrijgbaar bij grotere volumes bij een jaarcontract. Nuon Natuurstroom Schone elektriciteit, volledig opgewekt met zon, wind en waterkracht (CO 2 -vrije opwek). Nuon VastePrijs Schone elektriciteit voor een Natuurstroom leveringsprijs die voor 1, 2, 3 of 5 jaar vaststaat. Volledig opgewekt met zon, wind en waterkracht. Nuon Vasteprijs De zekerheid van een vaste prijs voor 1, 2, 3 of 5 jaar. Nuon Vasteprijs Plus De zekerheid van een vaste prijs voor 1, 2 of 3 jaar met een mogelijkheid tot vergelijken. Nuon Indexprijs Duidelijkheid vooraf en mogelijkheid tot vergelijken. Verkrijgbaar bij een contract voor 1, 2 of 3 jaar.

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

(Printversie) MVO Verslag 2011

(Printversie) MVO Verslag 2011 (Printversie) MVO Verslag 2011 MVO Verslag 2011 Essent MVO Verslag 2011 4 Inhoud Voorwoord... 7 1. Het profiel van Essent... 9 1.1 De kerncijfers... 9 1.2 Essent en klimaatverandering... 9 1.3 De bestuurlijke

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Bankieren om mensen vooruit te helpen

Bankieren om mensen vooruit te helpen SNS BANK N.V. Bankieren om mensen vooruit te helpen Jaarverslag 2014 1 SNS BANK N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1 SNS Bank in vogelvlucht 6 1.1 Missie 6 1.2 Strategie 6 1.3 Geschiedenis 6 1.4 Ontvlechting

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO

RAAD VAN BESTUUR ROB ZANDBERGEN, CEO LEEN GEIRNAERDT, CFO 1 2 RAAD VAN BESTUUR 1 ROB ZANDBERGEN, CEO Rob Zandbergen (1958) is sinds 1 juli 2010 Chief Executive Officer van USG People N.V. Hij is sinds begin 2003 actief in de uitzendsector. Naast zijn werk bij

Nadere informatie