Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland"

Transcriptie

1 Waardebepaling kleine ondergrondse infrastructuur Vervangingswaarde van kabels en leidingen in Nederland Definitief Onderzoek in het kader van de opleiding Pipeliner Grontmij Nederland bv Houten, 1 oktober 2005

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Historie Kleine ondergrondse infrastructuur Waarom een waardebepaling? Wat is waarde? Uitgangspunten bij de bepaling van de waarde en de lengte Onderzoeksmethodiek Schattingen lengte en waarde kabel- en leidingeninfrastructuur in Nederland Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur Elektriciteit en gas Aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën Drinkwater Afvalwater Telecommunicatie en CAI Stadsverwarming Communicatie en verkeersmanagement voor weg, water en spoor Huisaansluitingen Drainage Lengten en vervangingswaarden kleine ondergrondse infrastructuren Elektriciteit Transportleidingen gevaarlijke stoffen Drinkwater Riolering Afvalwatertransportleidingen Telecommunicatie en CAI Stadsverwarming Huisaansluitingen Drainage Berekende vervangingswaarde Vervangingswaarde Nederlandse kleine ondergrondse infrastructuur Nabeschouwing Conclusie Bronnen Geraadpleegde websites Geraadpleegde literatuur Geraadpleegde personen / bedrijven, verantwoording gebruikt informatie...50

3 Inhoud (vervolg) FIGUREN Figuur 1 Schattingen over de lengte en de waarde van de kleine ondergrondse infrastructuur (diverse bronnen) Figuur 2 Nederlands hoogspanningsnet Figuur 3 Hogedrukgasnet Gastransport Services Figuur 4 Drinkwaterbedrijven in Nederland (april 2005) Figuur 5 Verdeling waterschappen in Nederland (2005) Figuur 6 Stadsverwarming in Nederland Figuur 7 Tracélengte ondergrondse kabels elektriciteitsnet (2002) Figuur 8 Tracélengte ondergrondse kabels elektriciteitsnet (2003) Figuur 9 Groei ondergrondse en bovengrondse laagspanningsnet Figuur 10 Bovengrondse kabels elektriciteitsnet (2003) Figuur 11 Verdeling midden- en hoogspanningsnet naar aderdoorsnede (bron: Betuweroute) Figuur 12 Laagspanningsnet naar aderdoorsnede (bron: Betuweroute) Figuur 13 Kostprijs voor aanleg van hoogspanningskabels per aderdoorsnede Figuur 14 Vervangingswaarde koppel- en transportnet Figuur 15 Kostprijs laagspanningskabels per aderdoorsnede Figuur 16 Vervangingswaarde laagspanningsnet Figuur 17 Vervangingswaarde openbare verlichting Figuur 18 Ondergronds gasnet (2002) Figuur 19 Onderverdeling transportnet Gasunie naar diameter(2005) Figuur 20 Verdeling lagedrukgasnet naar diameter Figuur 21 Verdeling midden- en hogedruknet naar diameter Figuur 22 Kostprijs compleet gemonteerde ondergrondse stalen transportleidingen per diameter Figuur 23 Vervangingswaarde stalen transportleidingen Gastransport Services 29 Figuur 24 Vervangingswaarde lagedrukgasnet Figuur 25 Vervangingswaarde midden- en hogedruknet Figuur 26 Materialen in drinkwaternet Figuur 27 Verhouding belangrijkste materialen drinkwaternet ( ) 32 Figuur 28 Lengten leiding per diameter van PWN (2005) Figuur 29 Lengten drinkwaterwaterleidingen naar diameter in Nederland (geëxtrapoleerd) Figuur 30 Kostprijs drinkwaterleiding (2005) Figuur 31 Vervangingswaarde drinkwaterleidingen in Nederland Figuur 32 Riolering (buislengten), onderscheid naar type (2005) Figuur 33 Riolering, onderscheid naar type (2005) Figuur 34 Vrijvervalriolering, lengten buis per diameter Figuur 35 Vrijvervalriolering, verdeling naar materiaal Figuur 36 Kengetallen vervanging buizen vrijvervalriolering per meter Figuur 37 Kengetallen vervanging buizen vrijvervalriolering per meter inclusief rioolputten, kolken, kolk- en perceelaansluitingen per meter Figuur 38 Vervangingswaarde vrijvervalriolering Figuur 39 Vervangingswaarde drukriolering blad 3 van 51

4 Inhoud (vervolg) Figuur 40 Afvalwatertransportleidingen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, lengten en diameters (april 2005) Figuur 41 Vervangingswaarde afvalwatertransportleidingen Figuur 42 Vervangingswaarde telecom-/communicatiekabels Figuur 43 Vervangingswaarde CAI-kabels Figuur 44 Vervangingswaarde kabels voor communicatie en verkeersmanagement voor weg, water en spoor Figuur 45 Omvang stadsverwarming in Nederland (2003) Figuur 46 Diameterverdeling bij stadsverwarming Figuur 47 Vervangingswaarde transportnet stadsverwarming Figuur 48 Vervangingswaarde stadverwarming Figuur 49 Vervangingswaarde huisaansluitngen (exclusief riolering) Figuur 50 Schatting aanwezigheid buisdrainage [17] Figuur 51 Vervangingswaarde drainage Figuur 52 Totale lengte en vervangingswaarde kleine ondergrondse infrastructuur in Nederland blad 4 van 51

5 1 Inleiding fiep westendorp Echt waar, Jip? vraagt Janneke. Jip laat de sommen zien: Kijk maar. Ik heb het allemaal netjes opgeteld. Het klopt echt: 1,8 miljoen kilometer en 113 miljard euro. Het aantal kilometers ondergrondse kabels en leidingen in Nederland (en vervolgens de waarde daarvan) is niet zo één, twee, drie bepaald: Ze liggen nu eenmaal onder de grond en zijn dus onzichtbaar. Onzichtbaarheid van de ondergrondse infrastructuur heeft geleid tot een slordige (en het uitblijven van een centrale) registratie. Afstemming bij aanleg vindt ondergronds niet plaats. De ondergrond "verrommelt" dus. Han Admiraal, directeur van het COB, zegt hierover: "het maaiveld is tot een vloerkleed van de samenleving verworden" [18]. Ondergrondse kabels en leidingen worden in Nederland anno 2005 door ongeveer kabel- en leidingbeheerders beheerd [20]. In het COBrapport "Mogelijkheden voor registratie van buisleidingen" [23] wordt beschreven dat lange tijd het gebruik van de ondergrond voor het leggen van kabels en leidingen overzichtelijk was. De markt was nog niet opengegooid en er was nog geen onderlinge concurrentie tussen aanbieders, die het liefst elk hun eigen netwerk willen aanleggen en beheren. Het COBrapport stelt we zijn het overzicht kwijt. Er is op dit moment niet één organisatie waar dit soort informatie (waar ligt wat, hoeveel en wat is het waard?) met een druk op de knop kan worden verkregen. En deze gaat er voorlopig ook niet komen. De centrale registratie die op dit moment door het KLIC wordt voorbereid (met het doel om graafschade te minimaliseren) is een (digitaal) loket dat cen- blad 5 van 51

6 Inleiding traal kan worden aangesproken, maar technisch uit allerlei decentrale registraties (bij de kabel- en leidingbeheerders) bestaat [23]. Het is zelfs maar de vraag als elk van de kabel- en leidingbeheerders apart zou worden benaderd, deze informatie wél inzichtelijk zou worden. Vraag één is of elke beheerder deze informatie inzichtelijk heeft; de tweede vraag is of elke beheerder deze (soms concurrentiegevoelige) kennis ook beschikbaar zou willen stellen. In deze studie is ondanks al de eerder genoemde schijnbare hindernissen, een antwoord gezocht en gevonden op de twee vragen: 1. wat ligt er in de ondergrond aan kabels en leidingen en; 2. wat is de waarde hiervan? Deze studie is verricht in het kader van het tweede jaar van de driejarige opleiding tot Master of Pipeline Technology (zie ook De onderzoekstijd was ingekaderd tot 80 uur. 1.1 Historie bron: [20] Al meer dan een eeuw geleden werden veelvuldig kabels en leidingen in de ondergrond gelegd. De openbare drinkwatervoorziening startte in Nederland in 1853 in Amsterdam [22]. Aan het einde van de negentiende eeuw kwamen de eerste netten: gas, water, elektra, riolering en telefoon. Zo had Nederland begin vorige eeuw 5 nutsnetten die alle in handen waren van de lokale overheden. Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwamen er meerdere diensten bij die gebruik maakten van ondergrondse kabels en leidingen, zoals gastransport, stadsverwarming, kabeltelevisie maar ook netwerken voor banken en industrie. Na de zestiger jaren groeide het ondergrondse netwerk gestaag door en werd dit een steeds complexere, meer vitale, onmisbare en in die zin kwetsbaardere backbone voor onze samenleving. Toen eind jaren negentig het informatietechnologietijdperk aanbrak, wilde Nederland een toppositie in de telecommunicatie verwerven. De nagenoeg hiermee samenvallende liberalisering van de telecommarkt had tot gevolg dat binnen een aantal jaren het aantal ondergrondse kabels enorm steeg. Door middel van het graafrecht als geregeld in de toenmalige Telecommunicatiewet, konden in een hoog tempo telecomkabels in de ondergrond aangebracht worden. 1.2 Kleine ondergrondse infrastructuur Dit document brengt in beeld wat in Nederland aan kleine ondergrondse infrastructuur aanwezig is. Om dit te doen, dient eerst bepaald te worden wat behoort tot deze kleine ondergrondse infrastructuur. De term infrastructuur houdt in dat het over transport gaat. Van Dale zegt over infrastructuur: "het totaal van onroerende voorzieningen zoals wegen, bruggen, vliegvelden, havens enzovoort:" Kabels en leidingen behoren volgens Van Dale dus voorlopig nog tot het woordje enzovoort. De toevoeging kleine in kleine ondergrondse infrastructuur betekent in dit kader dat het draait om infrastructuur met kleine diameters, niet bedoeld voor het transport van mensen maar van zaken. Het gaat dan in bijna alle gevallen om vloeistoffen, gassen, (elektrische of optische) signalen of elektriciteit. Dikwijls gaat het dan om kabels of leidingen met een diameter niet groter dan 5 á 10 centimeter. De grootste leidingen in Nederland kunnen een diameter hebben van zo n 2 meter of zelfs nog groter. blad 6 van 51

7 Inleiding Onder grote ondergrondse infrastructuur wordt verstaan ondergronds aangelegde tunnels voor het transport van personen en/of goederen door middel van meestal een trein of auto. De doorsnede loopt van zo'n 7 (geboorde Heinenoordtunnel) tot 13 meter (geboorde tunnel onder het Groene Hart). In het vakgebied worden meer invullingen aan de definitie kabels en leidingen gegeven. De minister van Economische zaken, Brinkhorst heeft in antwoord op kamervragen aangegeven dat er drie soorten kabels en leidingen zijn: 1) transportleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen en hogedruk gasleidingen van de Gasunie; 2) distributieleidingen en kabels voor gas, water en elektriciteit; 3) telecommunicatie- en omroepkabels [29]. In de Gaswet (artikel 1 lid 1 onder d) en de Elektriciteitswet 1998 (artikel 1, lid 1 onder i en j en artikel 10, lid 1) is terug te vinden wat de wetgever verstaat onder kabels en leidingen. Voor de waterleiding en de riolering zijn soortgelijke omschrijvingen in de wet opgenomen. De eindrapportage Interdepartementale Projectorganisatie Ondergronds Transport [30] maakt nog de toevoeging van goederen die door buisleidingen vervoerd kunnen worden door middel van ondergrondse logistieke systemen (OLS). Momenteel is er in Nederland één systeem bekend dat als OLS bestempeld zou kunnen worden, een ondergronds buizensysteem in Almere ten behoeve van het transport van huisvuil. Een tweede gelijksoortig systeem is gepland in Arnhem. De verwachting is dat door de schaarse ondergrondse ruimte in steden, deze vorm van kleine ondergrondse infrastructuur snel zal toenemen. Door het nog geringe aandeel van deze innovatieve vorm van transport in de totale waarde en lengte van de kleine ondergrondse infrastructuur is deze niet meegenomen in dit rapport. De buizen voor OLS'en kunnen diameters hebben tot wellicht 5 meter. Vermeld wordt deze wijze van transport wel, omdat het zeker tot de kleine ondergrondse infrastructuur behoort. De definitie van kleine ondergrondse infrastructuur draait dus niet om de diameter maar wordt afgebakend door de wijze van transport (ondergronds, ongehinderd, geen menselijke interventie bij het transport) en hetgeen dat wordt vervoerd (stoffen, zaken, energie, geen personen). De volgende definitie wordt daarom in dit rapport gehanteerd voor kleine ondergrondse infrastructuur: het geheel aan ondergrondse middelen bedoeld voor het transport van vloeistoffen, gassen, goederen, energie, elektrische en optische signalen, uitgezonderd de faciliteiten benodigd voor dit transport zoals pompstations, transformators, gemalen et cetera. De diepteligging van deze kleine ondergrondse infrastructuur varieert. Van soms 10 centimeter onder maaiveld bij telecomkabels, hogedruk gasleidingen die dieper dan 1 meter onder maaiveld liggen en vrijvervalrioleringen die tot een diepte van enkele meters onder maaiveld kunnen reiken tot gestuurde boringen (door middel van horizontaal gestuurd boren en microtunneling) van kabels en leidingen tot 20 à 30 meter onder het maaiveld. blad 7 van 51

8 Inleiding 1.3 Waarom een waardebepaling? Alle kleine ondergrondse infrastructuur in Nederland dient beheerd en op een gegeven moment vervangen te worden. Het belang is de instandhouding van de kabel- en leidinginfrastructuur. Hier geen zorg aan besteden, betekent een: gevaar voor een aanzienlijke kapitaalvernietiging; gevaar voor de continuïteit van de nutsvoorzieningen; gevaar voor de veiligheid; gevaar voor het milieu [40]. Ter illustratie: in Nederland wordt aan het op orde houden (het beheer) van de riolering (nieuwe aanleg, vervanging, beleid maken et cetera) 1,1 miljard euro per jaar besteed [24] [25]. Tweederde van de jaarlijkse investeringen van waterbedrijven wordt aan de distributie-infrastructuur toegeschreven [2]. Allebei voorbeelden van de grote bedragen waarbij het bij het beheer van ondergrondse netwerken om gaat. Om in beeld te krijgen tegen welke beheerkosten Nederland voor de totale kleine ondergrondse infrastructuur in de komende decennia aanloopt, is het in eerste instantie van belang om te weten wat er in de grond ligt. Voor een eerste schatting van de beheerkosten kunnen deze gerelateerd worden aan de waarde van deze infrastructuur. Om een serieuze inschatting van de toekomstige beheerkosten te maken is het dus van belang om deze waarde te kennen. 1.4 Wat is waarde? De waarde van de kleine ondergrondse infrastructuur in Nederland bestaat niet. Ter illustratie volgt hieronder een opsomming van (geld)waarden die bij een zoektocht op internet zijn gevonden: actuele waarde; vervangingswaarde; bedrijfswaarde; opbrengstwaarde; nieuwwaarde; sloopwaarde; functionele herbouwwaarde; functionele vervangingswaarde. Al deze waarden zijn niet meer van belang wanneer een kabels- of leidingeninfrastructuur te koop wordt aangeboden. Dan geldt de waarde in het economische verkeer. Onder de waarde in het economische verkeer wordt verstaan het bedrag gelijk aan de prijs die, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed [13]. Omdat kabels en leidingen onroerende zaken zijn is het volgende nog van belang: Waarde in het kader van de wet waardering onroerende zaken. In de Wet waardering onroerende zaken wordt in artikel 17 genoemd hoe de aan een onroerende zaak toe te kennen waarde dient te worden bepaald. De waarderingsdefinities ontleend aan dit artikel luiden als volgt: Onder de waarde in het economische verkeer voor de onroerende zaak belastingen van een onroerende zaak wordt verstaan: "de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien het volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger van de blad 8 van 51

9 Inleiding zaak, in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omgang in gebruik zou kunnen nemen." Ingevolge artikel 17 van de Wet WOZ wordt, behoudens bij woningen en monumenten, de waarde bepaald op de gecorrigeerde vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan de waarde in het economische verkeer. Onder de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak wordt verstaan: "de vervangingswaarde van de onroerende zaken, bij de bepaling waarvan rekening wordt gehouden met de aard en de bestemming van de zaak alsmede de sedert de stichting van de zaak opgetreden technische en functionele veroudering, waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen." Een verscheidenheid aan verschillende ingangspunten voor waardeberekeningen die alle een andere waarde zullen genereren. 1.5 Uitgangspunten bij de bepaling van de waarde en de lengte Uitgangspunten waarde In dit rapport is er voor gekozen om voor de waarde van alle kabels en leidingen in Nederland de vervangingswaarde te kiezen. Deze keuze is mede vanuit praktisch oogpunt tot stand gekomen. In elke sector zijn hier (zal blijken uit de definiëring van vervangingswaarde) namelijk kengetallen voor beschikbaar. Een van de definities van vervangingswaarde is: het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken [13]. Bovenstaande definitie houdt impliciet in zich dat in de vervangingswaarde niet is begrepen het verwijderen van de kleine ondergrondse infrastructuur. Een ander vraagstuk dat niet in dit rapport, wellicht in een volgende studie, behandeld zal worden. Bij de bepaling van de vervangingswaarde wordt in dit rapport van nieuwe aanleg uitgegaan. Dus geen rekening wordt gehouden met de ouderdom van de kabel of leiding. In Jip en Janneke taal luidt de in dit rapport gehanteerde definitie voor de vervangingswaarde dan ook: wat kost het vandaag, anno 2005, om een (wat betreft functie) gelijkwaardige nieuwe kabel of leiding aan te leggen in plaats van de nu aanwezige kabel of leiding (zonder daarbij de bestaande kabel of leiding te hoeven verwijderen). Voor ieder soort kabel of leiding is voor iedere sector getracht een eenheidsprijs voor de aanleg per meter voort te brengen waarin is opgenomen: 1. de aankoop van het materiaal; 2. het graven en weer aanvullen van de sleuf; 3. het aanbrengen van de kabel of leiding; 4. het in gebruik nemen van de kabel of leiding. In dit rapport zal hiervoor de term kostprijs worden gehanteerd. De eenheidsprijzen zijn in euro s, exclusief BTW en zijn indien nodig geïndexeerd zodat ze gelden voor het jaar Soms zijn specifieke kosten meegenomen. Bijvoorbeeld, hogedrukgastransportleidingen liggen vaak niet in openbaar terrein waardoor in het algemeen blad 9 van 51

10 Inleiding een zakelijk recht overeenkomst moet worden afgesloten met de betreffende grondeigenaren. In de kostprijs van deze leidingen zijn deze kosten dan ook meegenomen. De specifieke uitgangspunten worden genoemd in de betreffende paragrafen. In veel gevallen worden de bovengenoemde werkzaamheden door één marktpartij uitgevoerd: de aannemer. In de praktijk wijken de werkelijk aanneemprijzen af van deze eenheidsprijzen. Het bedrag is namelijk afhankelijk van marktwerking (vgl. de aanneemprijzen voor en na de bouwfraude), de lokale omstandigheden (bijvoorbeeld wel of niet bemalen) en de materiaalprijzen (bijvoorbeeld: staal is in 2005 aanmerkelijk duurder dan enkele jaren geleden vanwege de grote vraag uit China). Getracht is te zoeken naar eenheidsprijzen die een gemiddelde Nederlandse situatie vertegenwoordigen. Er is gezocht naar kengetallen in de diverse sectoren, naar eenheidsprijzen die zijn gebaseerd op ervaring van de betreffende sector en op basis van databases van in de afgelopen jaren uitgevoerde projecten Uitgangspunten lengte In dit rapport wordt de lengte van afzonderlijke kabels en leidingen bepaald. Dit houdt in dat als zich meerdere kabels of leidingen van één beheerder in een sleuf bevonden, de afzonderlijke lengtes worden bepaald. Er wordt dus geen sleuflengte bepaald. Veelal zijn de gegevens over de lengten van de netten niet recent. Er is, wanneer daar inzicht in was, rekening gehouden met de uitbreiding van de netten, om waarden voor 2005 te verkrijgen. Wanneer hier geen zicht op was, zijn voor de lengten van de kabels- en leidingen de waarden aangehouden van de opgave uit het betreffende jaar. Het rapport beschrijft de lengten en waarden van de ondergrondse (transporten distributie-) kabels en leidingen, die voor het grootste deel niet in bedrijven- of particuliere terreinen zijn gelegen. Dit houdt in dat kabels en leidingen op het grondgebied van bedrijventerreinen niet worden meegenomen in deze studie. Ook bovengrondse kabels en leidingen zijn niet beschouwd in dit rapport. Van niet alle kabels en leidingen zijn lengte en waarde achterhaald en deze zijn dan ook niet meegenomen in de totalen. Niet meegenomen zijn onder andere mantelbuizen (waaronder ook loze mantelbuisjes bedoeld voor de telecom), telemetriekabels voor pompen, spoorwissels, spoorwegovergangen. 1.6 Onderzoeksmethodiek Voor de informatievergaring is gebruik gemaakt van de volgende onderzoekmethodiek: deskstudie, bestudering rapporten, literatuur et cetera; raadpleging van websites; raadpleging deskundigen, door middel van (o.a. telefonische) interviews. Voor een overzicht van de gebruikte bronnen zie hoofdstuk 5. blad 10 van 51

11 Inleiding 1.7 Schattingen lengte en waarde kabel- en leidingeninfrastructuur in Nederland In het vakgebied van de kabels en leidingen zijn verschillende schattingen gedaan over de totale lengte en de waarde van deze ondergrondse infrastructuur. Een quick-scan van een aantal rapporten en op internet heeft de volgende voorbeelden opgeleverd. bron lengte waarde RAVI kabel- en leidinggegevens geleid (1988) [19] 1,25 miljoen km boekwaarde tussen 25 en 35 miljard gulden (!) en een vervangingswaarde tussen 120 en 150 miljard gulden rapport van werkgroep 2 Stabiliteit bestaande leidingen (NSTT) (1993) [33] km 200 miljard gulden (90 miljard euro) (1999) [1] 1,75 miljoen km 150 miljard gulden (70 miljard euro) publicatie in bouwrecht,, Kabels en Leidingen: zakelijk recht aspecten (2003) km Vervangingswaarde van 75 miljard verplichte Informatie-uitwisseling Ondergrondse Kabels en Leidingen (NEN, 2004) [20] verplichte Informatie-uitwisseling Ondergrondse Kabels en Leidingen (NEN, 2004) [20] GEO-INFO (2004) [34] zeker 1,75 miljoen km kabels en leidingen (schatting Verschillende marktpartijen ) 1,28 miljoen km (op basis van markinventarisatie auteurs) 1 meer dan anderhalf miljoen km geen informatie geen informatie vervangingswaarde wordt geschat op meer dan 100 miljard euro. KLIC (2005) [4], [35] 1,75 miljoen 75 miljard euro (2005) 1¾ miljoen km vervangingswaarde van méér dan 70 miljard euro (2005) Figuur 1 miljoenen kilometers kabels en leidingen vervangingswaarde van 100 miljard euro. Schattingen over de lengte en de waarde van de kleine ondergrondse infrastructuur (diverse bronnen) 1 Het verschil in het totaal aantal kilometers ten opzichte van 1,75 miljoen km is volgens de onderzoekers naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de onzekerheid over de totalen voor het aantal telecomkabels (inclusief CAI). Het is bekend dat er meerdere mantelbuizen per tracé liggen waardoor het aantal kilometers kabel en mantelbuis al snel het dubbele kan zijn van de in het rapport opgenomen cijfers. Exacte cijfers voor de telecom en CAI kabels en mantelbuizen waren destijds niet bekend. blad 11 van 51

12 2 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur In Nederland liggen ondergronds, zoals in paragraaf 1.7 beschreven, naar schatting tussen de 1,25 à (ruim) 1,75 miljoen kilometer kabels en leidingen. Van signaalkabels met een lengte van enkele kilometers en een aanlegprijs van een paar euro per meter tot crosscountry gasleidingen van ruim 1 meter diameter met een lengte van honderd kilometer met een aanlegprijs per meter die een paar honderd keer hoger ligt dan die van de signaalkabel. Al deze kabels en leidingen worden beheerd. Volgens opgave van het KLIC (2005) zijn dit bij elkaar ongeveer [20] kabel- en leidingbeheerders. In 1988 waren dit er nog een kleine 1.200, 83 elektriciteitsbedrijven, 139 gasbedrijven, 83 waterleidingbedrijven, 1 telefoonbedrijf (PTT), 180 CAI-beheerders en 700 gemeenten die riolering beheerden [19]. Deze vermindering is gelijk aan de trend die zich in de gehele economie voltrekt. Grootschaligheid is de wijze voor kostenreductie. Als voorbeeld wordt het aantal beheerders en producenten van drinkwater genomen. In 1988 werd zowel de winning als de distributie van water verzorgd door 83 bedrijven [19], in april 2005 waren dit er nog 12 [6]. De telefoniesector laat op dit gebied echter een ander beeld zien. In 1988 was er slechts 1 speler actief op de telecommunicatiemarkt (KPN [19]), anno 2005 zijn dit er naar schatting vele tientallen meer [39]. 2.1 Elektriciteit en gas De Elektriciteitswet 1998 (nadien overigens verschillende malen gewijzigd en aangevuld) bepaalt onder meer dat alle klanten in Nederland vrij zijn in hun keuze van energieleverancier. Deze wet geeft uitvoering aan de Europese richtlijn (2003/54/EG) voor liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Deze richtlijn schrijft voor aan welke eisen de nationale wetgeving van de lidstaten moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. Deze wet heeft er voor gezorgd dat er een scheiding is gekomen in leveranciers en netbeheerders. Een netbeheerder is een onderneming die door de overheid is aangewezen voor het beheer van één of meer netten. Hij is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de netten en het transport van elektriciteit of gas. De netbeheerder is onafhankelijk van leveringsbedrijven en garandeert vrije toegang voor de leveranciers [5]. EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland (voormalig de VEGIN) is de brancheorganisatie voor alle bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte [5] Elektriciteit Elektriciteit wordt in Nederland grootschalig geproduceerd door een beperkt aantal marktpartijen. Ook vindt elektriciteitsopwekking in Nederland door vele marktpartijen plaats via warmtekrachtkoppeling, duurzame energie uit wind, zon en biomassa. Daarnaast wordt buitenlands geproduceerde blad 12 van 51

13 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur elektriciteit geïmporteerd. Tennet is de onafhankelijk netbeheerder die verantwoordelijk is voor het landelijke hoogspanningsnet (zie figuur 2). Vanuit dit net worden de meeste regionale netten van stroom voorzien en wordt de connectie met buitenlandse netten verzorgd. Figuur 2 Nederlands hoogspanningsnet Tennet draagt zorg voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening door te zorgen voor de balans tussen productie en verbruik van elektriciteit. Tennet veilt de beschikbare importcapaciteit. Het bedrijf is voor 100% in handen van de Nederlandse overheid. Het elektriciteitsnet is opgebouwd uit een bovengronds hoogspanningskoppelnet (380kV en 220kV) waarop de regionale netbeheerders zijn aangesloten via schakel- of transformatorstations. Via het transportnet (50/110 en 150 kv), deels boven- en deels ondergronds, wordt de elektriciteit aangeleverd via de ondergrondse middenspanningnetten (3, 10, 20 en 25 kv) aan de grootverbruikers en via de ondergrondse laagspanningsdistributienetten ( V) aan de huishoudens en overige gebruikers [20]. Er zijn 13 [20] netbeheerders voor elektriciteit Openbare verlichting Kabels voor openbare verlichting zijn laagspanningskabels en liggen in hoofdzaak langs het Nederlandse wegennet. blad 13 van 51

14 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur Gas N.V. Nederlandse Gasunie (kortweg Gasunie) verzorgt (sinds 1 juli 2005) het transport van aardgas over het ongeveer kilometer lange hogedruknet (zie figuur 3) voor gas in Nederland, beheert het leidingsysteem en de installaties en bewaakt de balans van het landelijk transportnet. Zij doet dit deels via dochteronderneming Gas Transport Services (GTS). Gasunie is eigendom van de Nederlandse staat. Sinds 1 juli 2005 bestaat naast de gastransportonderneming Gasunie het bedrijf Gasunie Trade & Supply, dat in het bezit is van de Nederlandse staat, Energie Beheer Nederland, ExxonMobil en Shell en zich bezighoudt met de in- en verkoop van gas [1]. Gasunie Trade & Supply brengt het gas op de markt. Winning vindt plaats door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en kleinere producenten. Het transportnetwerk van GTS bestaat uit een landelijk hogedruktransportnetwerk (HTL, 67 bar) van 3500 km en daarop aangesloten regionale transportnetwerken (RTL, 40 bar). Figuur 3 Hogedrukgasnet Gastransport Services Het gas wordt vervolgens overgedragen op regionale transportnetten van de distributiebedrijven. Bij de overdracht aan de regionale netten wordt het van nature reukloze aardgas uit veiligheidsoverweging van de typische gaslucht voorzien. Via de regionale distributienetten (4 en 8 bar) van 15 netbeheerders wordt het gas aangeleverd via overslagstations aan grootverbruikers of via district regelstations naar het distributienetwerk (30 mbar en 100 mbar), waarop 96% van de huishoudens is aangesloten [20]. De belangenvereniging voor de gassector is de KVGN (Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland). De KVGN is volgens de website een personenvereniging voor belangrijke spelers in de gaswereld zoals producen- blad 14 van 51

15 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur ten, leveranciers, bestuurders, managers, specialisten, politici, beleidsmakers en regelgevers [9]. 2.2 Aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën Transport van als "gevaarlijk" te kwalificeren stoffen (gas, aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën) wordt uitgevoerd door bedrijven die alle lid zijn van de VEreniging van Leidingeigenaren In Nederland (VELIN). Jaarlijks wordt in Nederland 55 miljoen ton aardgas, 115 miljoen ton aardolie en aardolieproducten en 17 miljoen ton chemicaliën getransporteerd door deze pijpleidingen. Velin behartigt de collectieve belangen van haar leden ten aanzien van hun pijpleidingen met toebehoren binnen het grondgebied van het koninkrijk der Nederlanden en het Nederlandse deel van het continentale plat. VELIN is opgericht in Bij VELIN zijn 20 2 bedrijven aangesloten die samen beschikken over ongeveer km pijpleidingen binnen Nederland. Het werkterrein van VELIN is beperkt tot de grotere pijpleidingsystemen voor interregionaal transport [14]. 2.3 Drinkwater De openbare drinkwatervoorziening startte in Nederland in 1853 in Amsterdam. Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw heeft de grootste groei van het drinkwaternet plaatsgevonden, van destijds km tot zo'n kilometer in 2005 [22, paragraaf 3.3.1]. Het waterleidingnet wordt anno 2005 beheerd door 12 waterleidingbedrijven (zie figuur 4, [6]). Samen verpompen zij ruim 1,1 miljard m 3 water [6]. Dit komt neer op gemiddeld 70 m 3 per inwoner per jaar of 200 liter per persoon per dag. Het aantal aansluitingen is , wat neerkomt op 99,9% van alle woningen. De branchevereniging van de drinkwaterbedrijven in Nederland is VEWIN. VEWIN is opgericht op 18 november Toen VEWIN haar werkzaamheden begon, telde ons land 198 waterleidingbedrijven. In 50 jaar tijd is het aantal bedrijven letterlijk gedecimeerd en de totale levering met een factor 3,5 gestegen [6]. Verder kan de Koninklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN) nog genoemd worden. Deze vereniging is op 15 januari 1899 opgericht. Daarmee is het de oudste vereniging werkzaam op het gebied van de drinkwatervoorziening in Nederland. De circa leden van de KVWN zijn voornamelijk werkzaam bij waterleidingbedrijven. O.a. VEWIN is ontstaan uit de KVWN, of zoals de vereniging het zelf beschrijft [10]: "De KVWN is in de afgelopen eeuw de trotse moeder geworden van drie baby's, inmiddels uitgegroeid tot succesvolle volwassenen: VEWIN, Kiwa NV en de jongste telg, de Stichting Wateropleidingen." 2 Gasunie, NAM, Sabic pipelines, DPO, Air Liquide, B.V.Nederlandse Pijpleidingmaatschappij, Dow Benelux, Limburgse Vinyl Maatschappij, Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij, Netherlands Refining Company, Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding, Shell Nederland Raffinaderij, Total Opslag en Pijpleidingmaatschappij Nederland, Vopak Shared Services, Wintershall Noordzee, Air Product Nederland, Hoek Loos, Unocal Transportation, Zebra Gasnetwerk blad 15 van 51

16 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur Figuur 4 Drinkwaterbedrijven in Nederland (april 2005) 2.4 Afvalwater Riolering Sinds 1985 (beëindiging subsidie onrendabele gebieden) is het grootste deel van Nederland van riolering voorzien. In bijna alle gevallen wordt het beheer lokaal door de betreffende gemeente gevoerd; dit betekent 467 [7] beherende instanties. Gemeenten zijn verenigd in de VNG (vereniging van Nederlandse Gemeenten). De riolering in het openbaar gebied is het aandachtsgebied van Stichting RI- ONED. Zij is het platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Als koepelorganisatie voor de sector is zij zowel het kenniscentrum als de behartiger van het rioleringsbelang. Aan riolering wordt jaarlijks in Nederland meer dan 1 miljard besteed [8] Afvalwatertransportleidingen De zorg voor het afvalwater uit de riolering wordt bij overnamepunten aan de waterschappen overgedragen. Vanaf de overnamepunten wordt het afvalwater over het algemeen via transportleidingen en transportgemalen naar de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) getransporteerd [20]. Het merendeel van de afvalwaterleidingen (leidingen onder druk) voor het transport van afvalwater van en naar gemalen en van gemalen naar AWZI s, waarvan er in Nederland circa 410 [11] bestaan, is in beheer bij de waterschappen. Vanaf de AWZI s wordt het schone water via effluentleidingen naar openwater getransporteerd. blad 16 van 51

17 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur Waterschap 1 Hollands Noorderkwartier 2 Wetterskip Fryslân 3 Noorderzijlvest 4 Hunze en Aa s 5 Reest en Wieden 6 Velt en Vecht 7 Zuiderzeeland 8 Groot Salland 9 Regge en Dinkel 10 Veluwe 11 Amstel, Gooi en Vecht 12 Hoogheemraadschap van Rijnland 13 Hoogheemraadschap van Delfland 14 Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 15 Vallei en Eem 16 Rijn en IJssel 17 Rivierenland 18 Hollandse Delta 19 Zeeuwse Eilanden 20 Zeeuws-Vlaanderen 21 Brabantse Delta 22 De Dommel 23 Aa en Maas 24 Peel en Maasvallei 25 Roer en Overmaas 26 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimperwaard 27 Blija Buitendijks Figuur 5 Verdeling waterschappen in Nederland (2005) Het Nederlandse grondgebied is per 1 januari 2005 verdeeld over 27 waterschappen. In 1970 waren er 1007 waterschappen. In het jaar 1990 was het aantal waterschappen gedaald tot 129 [11]. De verwachting is dat het aantal waterschappen in de nabije toekomst tot 25 zal dalen. De verdeling van de 27 huidige waterschappen is te zien in figuur 5. De grenzen van waterschappen zijn waterstaatkundig bepaald. De beheersgebieden worden bijvoorbeeld begrensd door dijken of ze worden bepaald door het stroomgebied van een rivier. Daarom doorsnijden de waterschapsgrenzen vaak gemeente- en/of provinciegrenzen. 2.5 Telecommunicatie en CAI bron: [20] Het grootste deel van het vaste fijnmazige telecommunicatienetwerk is eigendom van KPN. Via dit netwerk kan met een gewone, analoge lijn worden gebeld of via een ISDN-lijn. Alle huishoudens zijn via koperkabels aangesloten op de wijkcentrales via het KPN-aansluitnetwerk. Dankzij toegangsregulering staat dit aansluitnetwerk onder voorwaarden open voor gebruik door derden. De overige netten zijn nagenoeg alle eigendom van de leden van de Groep Graafrechten (Telecomoperators in Nederland) en de leden van de brancheorganisatie van kabelbedrijven VECAI. Het netwerk (koperkabels en glasvezel) van KPN is een fijnmazig netwerk tussen telefooncentrales dat reikt tot de woningen. De nieuwe telecomnetwerken en het KPN glasvezelnetwerk zijn over het algemeen opgebouwd uit een blad 17 van 51

18 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur backbone infrastructuur, regionaal, door het gehele land of internationaal. Deze transportnetwerken zijn opgebouwd uit glasvezelkabels in kunststof mantelbuizen. De centrale antenne-inrichting (CAI) was het communicatienetwerk voor de levering van de radio en TV-signalen. Ondertussen worden via deze kabels ook andere diensten zoals digitale TV, internet, telefoon en beveiligingsdiensten geleverd. Nagenoeg alle huishoudens zijn aangesloten op de kabel. Een regionaal CAI netwerk is over het algemeen opgebouwd uit een glasvezel hoofdnet en in de wijk een distributienetwerk van coaxiale koperkabel. 2.6 Stadsverwarming Begin jaren 80 vond er een sterke stijging plaats bij het opgesteld vermogen van stadsverwarming. Begin 2002 is er stadsverwarming in ruim 30 plaatsen (zie figuur 6). In de begintijd werd vooral gebruik gemaakt van afvalwarmte van centrales, terwijl nu veel in stadsverwarming wordt voorzien door warmte/kracht-installaties. Er heeft een gestage groei plaatsgevonden van het aantal aansluitingen (woningen en bedrijven) van ( woningequivalenten) in 1981 tot ruim (circa woningequivalenten) in Het aantal aangesloten woningen is ongeveer Het gemiddeld verbruik per woning ligt tussen 33,8 en 36,1 GJ per woning. Naast de aangegeven plaatsen met stadsverwarming is er ook een aantal gebieden waar warmte aan tuinders wordt geleverd, dit gebeurt in de buurt van Emmen, rond Bleiswijk in Zuid-Holland en in de omgeving van Sprang-Capelle in Noord- Brabant [12]. Figuur 6 Stadsverwarming in Nederland blad 18 van 51

19 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur 2.7 Communicatie en verkeersmanagement voor weg, water en spoor bron: [20] Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en met name Rijkswaterstaat (RWS) als uitvoerende dienst, beschikt over een uitgebreid landelijk telecommunicatienetwerk van koper- en glasvezelkabels ten behoeve van communicatie en verkeersmanagement voor weg, water en spoor, waaronder: 1. het VICnet (Verkeers Informatie en Communicatienetwerk): o.a. voor verkeerssignalering, gladheidmeetsystemen en toeritdosering; 2. het WegenTelecommunicatie Netwerk (WTN): de ANWBpraatpalen. Langs rijkswegen staan de door de ANWB beheerde praatpalen. Deze praatpalen zijn middels telecommunicatielijnen verbonden met de betreffende ANWB-punten. De praatpalen die langs de meeste snelwegen en provinciale wegen staan zijn geen eigendom van de ANWB, maar van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat betaalt de gehele investering van de praatpalen. Dit is inclusief bekabeling. Van KPN wordt het Wegen Telecommunicatie Netwerk gehuurd, waar deze praatpalen langs de snelwegen op aangesloten zijn; 3. spoorwegsignalering; 4. het Waterpeilmonitoring systeem; 5. de back-bone voor marifonie en radar. Naast eigen netwerken wordt het merendeel van de benodigde 'lijnen' gehuurd van derden. Regionaal zijn voor bijvoorbeeld toezicht bij tunnels, sluizen, spoorwegovergangen en viaducten glasvezelverbindingen aangelegd. In de wegen en wegbermen, langs vaarwegen en langs het spoor liggen kabels en leidingen van de beheerder zelf, van overige overheden en van derden. 2.8 Huisaansluitingen Met huisaansluitingen wordt bedoeld de verbinding vanaf het distributienet dat tot in de straten reikt tot de erfgrens van een gebouw. Het aantal gebouwen dat voorzien is van nutsvoorzieningen (flats, kantoor- en bedrijfsgebouwen waar meerdere bedrijven gevestigd zijn, hebben in de regel één aansluiting voor de nutsvoorzieningen) wordt geschat op 5,5 miljoen 3. Het aantal nutsvoorzieningen wordt gemiddeld geschat op 6 [20] (gas, water, elektra, telefoon, CAI, riool). Wanneer gemiddeld 4 meter [20] wordt aangehouden per huisaansluiting dan wordt de omvang van alle huisaansluitingen in Nederland 5,5 miljoen woningen * 4 m * 6 kabels/leidingen is ongeveer km. 3 Het aantal gebouwen is een combinatie van het aantal woningen en bedrijfsgebouwen in Nederland. De woningvoorraad bedroeg volgens CBS op 1 januari 6,76 miljoen, een derde van deze woningen is in een flat is gelegen [15]. Dit houdt ongeveer 4,5 miljoen gebouwen in bedoeld voor bewoning. Het aantal bedrijfsgebouwen wordt op basis van expert judgement [46] geschat op 1 miljoen. Dit houdt in ongeveer 5,5 miljoen gebouwen aangesloten op nutsvoorzieningen. blad 19 van 51

20 Overzicht kleine ondergrondse infrastructuur 2.9 Drainage bron: [16] Drainage is een waterbouwkundige term voor het permanent ontwateren van de bodem. Dit houdt in het kunstmatig verlagen van het grondwaterpeil. Er bestaan verschillende aanpakken om de bodem te draineren. Drainage kan geschieden via het oppervlaktewater of ondergrondse afvoer. Sloten, boezems en vaarten zijn voorbeelden van drainage via het oppervlaktewater. Ondergronds kunnen verschillende typen drainage-buizen gebruikt worden. Landbouw Om land- en akkerbouw mogelijk te maken in Nederland is drainage noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bodem droog (en dus stevig) genoeg is om de landbouwmachines te dragen. Daarnaast is het voor sommige gewassen van belang dat het grondwaterpeil constant is. Vooral voor bollenteelt (bijvoorbeeld tulpen) en fruitteelt is een constant grondwaterpeil belangrijk. Polders en andere gedraineerde landbouwgebieden behoren tot de meest productieve landbouwgronden ter wereld. Stedelijk gebied In stedelijk gebied is drainage noodzakelijk om te voorkomen dat kruipruimtes en kelders van woningen onder lopen. Drainage moet in stedelijk gebied de kwel 4 opvangen maar ook kunnen zorgen voor een snelle afvoer van regenwater na een hevige bui. Natuurgebieden In tegenstelling tot landbouw is drainage voor natuurgebieden in polders en kwelgebieden vaak een probleem. Door drainage ten behoeve van de landbouw daalt ook het grondwaterpeil in de natuurgebieden. Hierdoor is veel natuur in Nederland onderhevig aan verdroging. 4 Wanneer water onder druk uit de grond komt, dan spreekt men van kwel. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied. Dit kan zich afspelen over afstanden van enkele meters tot vele kilometers. blad 20 van 51

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Wie heeft de leiding?

Wie heeft de leiding? Wie heeft de leiding? De eigendom van kabel- en leidingnetten Ownership of cables and pipelines (with a summary in English) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond

Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen. De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Kennisgids 4 Kabels en Buisleidingen De eigendom en het beheer hiervan in Rijksgrond Voorwoord Voor u ligt de RVR-gids Kabels en Buisleidingen, een gids die praktische informatie over dit onderwerp bundelt

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress

energie netwerkbedrijven in 2020 Scenario Planning Your business technologists. Powering progress energie Scenario Planning netwerkbedrijven in 2020 Your business technologists. Powering progress Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 De energiemarkt 2011 5 Scenario planning methodiek 7 Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Glasvezel Buitengebied Programma van Eisen voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Versie nummer: 2 Datum: 15 10 2014 Omgevingsbeschrijving Dit PvE betreft de

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw

Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw Beleidskader: Goed gietwater glastuinbouw November 2012 1 COLOFON Werkgroep Dit beleidstandpunt is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is samenwerking met een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie