Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk"

Transcriptie

1 Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Gerwin Verschuur energiebedrijf Thermo Bello bv Projectleider: P.T. Oei (InnovatieNetwerk) Deze voorstudie is opgesteld in het kader van het thema Duurzaam Ondernemen, concept Nieuwe Nuts. Postbus DD Utrecht tel.: Het ministerie van LNV nam het initiatief tot en financiert InnovatieNetwerk. ISBN: Overname van tekstdelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Rapportnr , Utrecht, september 2010.

2

3 Voorwoord InnovatieNetwerk heeft diverse publicaties over Nieuwe Nuts uitgebracht. Het eerste rapport, uit 2008, belichtte alle aspecten van lokale organisaties die warmte, koude, elektra, waterzuivering en afvalverwijdering kunnen verzorgen met participatie van de bewoners en gebruikers. Er zijn inmiddels tientallen initiatieven opgestart om lokale nutsbedrijven op te zetten. Meestal gaat het daarbij om lokale duurzame energiebedrijven. In 2010 organiseerde Pauline Westendorp de P-Nuts (peanuts) awards, onder juryvoorzitterschap van Herman en Herma Wijffels. De InnovatieNetwerk award ging naar Texel Energie, maar het Culemborgse Thermo Bello was eveneens genomineerd. Dit rapport laat aan de hand van het voorbeeldproject Thermo Bello gedetailleerd zien hoe je een dergelijke organisatie kunt opzetten. Het rapport is niet bedoeld als blauwdruk, maar als inspiratiebron voor eenieder die een eigen Nieuwe Nutsbedrijf wil opzetten. Dr. G. Vos, Directeur InnovatieNetwerk

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 5 3. Doelen, vraag en aanbod Organisatie Techniek van wijkverwarming Eigendom netwerk en energieapparatuur Risico s Communicatie en planning Financiën 39 Summary 41

6

7 Samenvatting Energiebedrijf Thermo Bello is een Nieuw Nutsbedrijf. Het is in november 2008 in Culemborg opgericht door een groepje wijkbewoners, met instemming van de leden van de bewonersvereniging, om een bestaand warmtenet van drinkwaterbedrijf Vitens over te nemen. Thermo Bello startte in januari 2009 met de levering van lage temperatuur verwarmingswater voor ruimteverwarming aan bewoners en zakelijke gebruikers in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Thermo Bello wil en kan als voorbeeld dienen voor initiatieven elders in Nederland. Het voorbeeld is wel niet precies te kopiëren, want Vitens heeft elders in Nederland geen warmtenetten meer te koop. Deze publicatie is dan ook bedoeld om opgebouwde kennis en ervaring te delen met mensen die zich bezighouden of in de toekomst willen bezighouden met lokale energieopwekking. Dat kan een groep ondernemende wijkbewoners zijn of een vereniging, bedrijf, woningbouwcorporatie, gemeente of provincie met ambities op dit gebied. De kennis en ervaring die Thermo Bello heeft opgebouwd, is voortgekomen uit vragen die tijdens het proces aan de orde waren. Deze vragen staan centraal in deze publicatie, omdat vergelijkbare vragen hoogstwaarschijnlijk een rol zullen spelen bij de oprichting van duurzame lokale energiebedrijven. Het hoofdstuk Achtergronden beantwoordt vragen over het waarom van een lokaal energiebedrijf in Culemborg, zowel vanuit het perspectief van wijkbewoners als vanuit het perspectief van drinkwaterbedrijf Vitens. Het hoofdstuk Doelen, vraag en aanbod beschrijft de doelen, klantgroepen en producten van Thermo Bello. Thermo Bello is een energiebedrijf dat in de wijk EVA-Lanxmeer is begonnen met wijkverwarming, met de ambitie om zich over de grenzen van de wijk uit te strekken, om bij te dragen aan de ontwikkeling van lokale duurzame energiebedrijven met invloed van eindgebruikers. In het hoofdstuk Organisatie komt het programma van eisen aan bod waaraan het energiebedrijf Thermo Bello moest voldoen om draagvlak te krijgen in de wijk. Het hoofdstuk beantwoordt vragen over de rechtsvorm, de zeggenschap, de invloedrijke posities, het toezicht, de betrokkenheid van wijkbewoners en de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Het hoofdstuk Techniek van wijkverwarming beantwoordt basale vragen over de warmteproductie, transport en levering. Thermo Bello produceert lage temperatuur verwarmingswater door met een warmtepomp warmte te onttrekken aan drinkwater. Dat verwarmingswater wordt getransporteerd door een ondergronds leidingnet. Via een retourleiding komt afgekoeld water terug in het warmtestation. De efficiency van de warmtepomp is de belangrijkste factor voor de rentabiliteit van het energiebedrijf. Het hoofdstuk Eigendom netwerk en energieapparatuur gaat in op vragen over het eigendom en de waardering van de warmtebron, de installaties in het warmtestation en het leidingnet. Het hoofdstuk Risico s gaat over de technische, financiële, organisatorische en sociale risico s. Ook risico s die samenhangen met de invoering van de Warmtewet komen hier aan bod. Thermo Bello heeft een standpunt ingenomen over concept-uitvoeringsregels van de Warmtewet die de NMa en het ministerie van Economische Zaken hebben opgesteld. Het hoofdstuk Communicatie en planning beschrijft de ontwikkeling van Thermo Bello aan de hand van een aantal mijlpalen. Daarbij wordt 1

8 steeds aangegeven op welke wijze de initiatiefnemers verbinding maakten met de wijkbewoners of met de regiodirecteur van Vitens, om samen verder te komen. Door goed te communiceren, hebben de initiatiefnemers lokaal aanwezige kennis en financiële vermogens optimaal kunnen benutten. Tot slot geeft het hoofdstuk Financiën een opsomming van technische en financiële kengetallen over het eerste jaar (2009) van Thermo Bello, zonder nadere toelichting. 2

9 1. Inleiding In de periode van januari 2007 tot en met november 2008 raakte een groeiende groep bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg betrokken bij de overname van een bestaand warmtenet dat woningen en bedrijfsgebouwen voorziet van lage temperatuur verwarmingswater. Na een eerste oriëntatie op de haalbaarheid in 2007, is in januari 2008 een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek opgestart dat eind mei zijn weerslag vond in een concept-bedrijfsplan en een meerjaren-exploitatiebegroting. Daarop volgde een aantal beslismomenten voor de verenigde wijkbewoners, zakelijke afnemers, Gemeente Culemborg en de verkopende partij Vitens NV. In november 2008 werd de besloten vennootschap Energiebedrijf Thermo Bello opgericht, die op 1 januari 2009 begon met de levering van warmte aan 170 huishoudens en 7 bedrijven. Op 1 april 2009 nam Thermo Bello het eigendom van de installaties en het ondergrondse leidingnetwerk van Vitens over. In de loop van 2010 is de organisatie uitgebreid met een Stichting Administratiekantoor waarin 100% van de aandelen van de besloten vennootschap zijn ondergebracht. Er zijn administratievoorwaarden uitgewerkt waarin onder andere de zeggenschap van verschillende categorieën kapitaalverschaffers is geregeld. Ook nam Thermo Bello de rol van machinist van het warmtestation op zich. Een technisch team van wijkbewoners heeft gedegen onderzoek gedaan naar het ontwerp, de inrichting en het beheer van het warmtestation. Dat heeft geleid tot structurele verbeteringen van de verwarmingsinstallatie en regeltechnische optimalisatie. Deze publicatie is een vervolg op Nieuwe Nuts in de praktijk, waarin reeds twee voorbeeldbedrijven werden gepresenteerd: NDSM NV en gsus sindustries. De focus van deze publicatie ligt op de vraag hoe decentrale energieopwekking gerealiseerd kan worden aan de hand van het voorbeeld van Energiebedrijf Thermo Bello in Culemborg. Deze publicatie is bedoeld voor mensen die zich bezighouden of in de toekomst willen bezighouden met lokale energieopwekking. Dat kan een groep ondernemende wijkbewoners zijn of een vereniging, bedrijf, woningbouwcorporatie, gemeente of provincie met ambities op dit gebied. Deze publicatie behandelt de vragen die in Culemborg een rol hebben gespeeld, hoe daarmee is omgegaan en tot welke antwoorden die vragen 3

10 hebben geleid. We realiseren ons heel goed dat het voorbeeld van Thermo Bello niet volledig te kopiëren is, omdat omstandigheden nu eenmaal verschillen. Elk initiatief zal, aansluitend op de lokale situatie en de aanwezige mensen, zijn eigen weg moeten vinden. Deze publicatie gaat over de weg die Thermo Bello heeft afgelegd. Hopelijk biedt het u handvatten om met succes uw eigen Nieuwe Nutsbedrijf op te zetten. 4

11 2. Achtergronden Waarom wil de wijk decentrale energieopwekking in eigen beheer doen? Drinkwaterbedrijf Vitens NV, dat in Culemborg ook verwarmingswater leverde, wilde het warmtenet verkopen om zich te concentreren op haar kernactiviteit: drinkwaterwinning. De wijk EVA-Lanxmeer kwam al heel snel in beeld als kandidaat om het warmtenet over te nemen. Dat kwam omdat de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer contractpartij was in een raamovereenkomst warmtevoorziening die voorafging aan de aanleg van het warmtenet in de wijk. De gemeente Culemborg was daarin ook contractpartij, maar zij wilde de activiteit niet overnemen. Een aantal mensen in de wijk reageerde gretig op het verzoek van Vitens NV om het warmtenet over te nemen: de mensen van de werkgroep Energie en Installaties van de Bewonersvereniging, die zich al een aantal jaren sterk maakten voor energiebesparing in de wijk. Zij zagen het als een uitdaging om het ongewone verzoek van Vitens serieus te verkennen. Het eerste groepje mensen dat met het verzoek van Vitens aan de slag ging, was gemotiveerd vanuit de behoefte aan ontwikkeling van gezamenlijk ondernemerschap, zelfsturing, bijdragen aan de transitie naar duurzame energie, en het beheersen van de tarieven. van gezamenlijke tuinen, in het meebeslissen over de inrichting van het openbare groen en het gedeeltelijk beheren ervan. In beide gezamenlijke activiteiten gaat geld om, al is het bescheiden. Een wijkenergiebedrijf was een uitdagende volgende stap in het gezamenlijk ondernemerschap. Zelf sturing geven aan levenskwaliteit is de essentie van het samenleven in EVA-Lanxmeer. Zelfsturing vraagt om een grotere mate van invloed op en betrokkenheid bij voor wat als belangrijk voor de levens- Deze motieven resoneerden sterk in de wijk, en een korte toelichting op deze motieven is hierbij op zijn plaats: De behoefte aan ontwikkeling van gezamenlijk ondernemerschap heeft in EVA-Lanxmeer al vorm gekregen in de ontwikkeling en het beheer 5

12 kwaliteit wordt ervaren. In EVA-Lanxmeer is daarvoor door de gemeente Culemborg veel ruimte gegeven, vanuit de doelstellingen met de wijk om voorwaarden te scheppen waarin mensen zelf initiatieven kunnen nemen en verantwoordelijkheid dragen voor hun bestaan. Bewonersparticipatie is een van de acht hoofddoelstellingen in het programma van eisen. Wijkbewoners hebben daar inmiddels tien jaar ervaring in opgebouwd. Andere wijkdoelstellingen zijn duurzame stedenbouw, architectuur met integraal ketenbeheer, landschap en cultuurhistorie, transitie naar duurzame energie, duurzaam waterbeheer, verminderen (auto)mobiliteit, voorlichting en educatie. Het bijdragen aan de transitie naar duurzame energie is ook een wijk- doelstelling. Daaraan wordt door projectontwikkelaars en ook door bewoners op verschillende manieren vorm gegeven. Bijvoorbeeld door lokale energiebronnen te benutten voor de opwekking van energie en door maatregelen om energie te besparen. Opwekking van duurzame energie is bedoeld om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen tot een maximumgebruik van 40 GJ fossiele energie per woning, dat in EVA-Lanxmeer als bouwnorm geldt. Het beheersen van de tarieven was ook belangrijk. Tegen de achter- grond dat Vitens vijf jaar lang had nagelaten om de tarieven te verhogen terwijl de inkoopprijzen van energie wel sterk waren gestegen, bestond de vrees dat een commercieel energiebedrijf de tarieven fors zou verhogen. Door het warmtenet zelf te beheren, en door met vrijwillige inzet van wijkbewoners de kosten te beteugelen, verwachtte de wijk de tarieven te kunnen beteugelen. Past decentrale energieopwekking in eigen beheer in de wijk EVA-Lanxmeer? Decentrale duurzame energieopwekking past in de wijk binnen de ambitieuze energiedoelstellingen die bij de ontwikkeling van de wijk zijn gesteld. Vitens heeft het warmtestation en leidingnetwerk aangelegd. Daarnaast hebben veel woningen zelf een duurzame warmtapwater-voorziening op zonenergie en heeft een aantal woningen PV-cellen. De bouwnorm om het fossiele energieverbruik onder de 40 GJ-norm te houden, is onafhankelijk van de grootte van de woning opgelegd. In grote woningen zit vaak meer techniek om die norm te realiseren. Maar het was niet vanzelfsprekend om het warmtenet in eigen beheer te exploiteren. Om draagvlak te krijgen voor wijkverwarming in eigen beheer vond een check plaats op vier niveaus: technisch, economisch, sociaal en cultureel. Het projectteam heeft samen met het wijkbestuur de uitgangspunten een programma van eisen opgesteld waaraan een energievoorziening in eigen beheer zou moeten voldoen. Overname was alleen technisch verantwoord als de warmtelevering gegarandeerd kon worden, en de installatie naar behoren functioneerde en zou blijven functioneren. De installatie vertoonde gebreken, en een energiebalans was er bij overname nog niet. Vitens nam de verantwoordelijkheid voor het herstel van de gebreken die tot 1 april 2009 werden ontdekt, maar ook na de overname kwamen er nog gebreken aan de oppervlakte. Het projectteam had vooraf een redelijk sluitende energiebalans moeten verlangen, om de werking van de installaties beter in te kunnen schatten. Overname was alleen economisch verantwoord als er een sluitende meerjaren-exploitatiebegroting kon worden gepresenteerd. Er ging veel tijd en energie in zitten om de getallen hard te maken, want Vitens kon geen verlies- en winstrekening en balans van de warmtevoorziening presenteren. De inkomsten waren wel snel boven water te halen, maar de kosten waren verspreid over verschillende afdelingen en waren veel minder transparant. Overname was alleen sociaal verantwoord als wijkbewoners in het besluitvormingsproces een actieve rol konden spelen en uiteindelijk met de overname konden instemmen. De wijk heeft daarvoor een structuur, de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL), maar die bleek voor het besluitvormingsproces niet voldoende. Er is daarom een aparte ontwikkelingsvereniging opgezet (de VOEW) om samen met wijkbewoners het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en een bedrijfsplan en meerjaren-exploitatiebegroting op te stellen. Uiteindelijk is de formele verenigingsstructuur wel gebruikt om gezamenlijk te besluiten over het voorstel om het warmtenet over te nemen. 6

13 om nieuwe woningen te verplichten tot aansluiting op het warmtenet. De taak van de BEL was om draagvlak in de wijk te organiseren voor het warmtenet. Op grond van die overeenkomst moest zowel de Gemeente als de BEL instemmen met overname. Dat is ook gebeurd. Zowel de algemene ledenvergadering van de BEL als het College van B&W van de gemeente stemde met de overname in. Waarom bood Vitens NV het warmtenet aan wijkbewoners te koop aan? Overname was alleen cultureel verantwoord als het bedrijf zich sterk maakt voor de ambitie van de wijk op energiegebied, de winstdoelstelling bescheiden blijft, en de bewoners flinke invloed hebben op de ontwikkeling van het bedrijf. De officiële reden van Vitens was dat het Vitens-hoofdbestuur had besloten om zich te concentreren op haar kernactiviteit: drinkwaterwinning. Toen Thermo Bello het bedrijf overnam, werd zichtbaar dat Vitens niet was ingericht om aan de warmtevoorziening voldoende aandacht te schenken. Taken waren verdeeld over allerlei Vitens-afdelingen en externe partijen die elkaar moeilijk wisten te vinden. Het was los zand, gekenmerkt door gebrek aan afstemming en samenhang tussen de taken. De Is er een bestaand juridisch kader waarbinnen decentrale energieopwekking in de wijk te realiseren is en waarbinnen overname door een wijkenergiebedrijf kan plaatsvinden? In EVA-Lanxmeer is in 2000 een raamovereenkomst warmtevoorziening Lanxmeer gesloten tussen het drinkwaterbedrijf (het huidige Vitens), de gemeente Culemborg en de Bewonersvereniging (BEL). In die raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de drie partijen. Vitens heeft vervolgens geïnvesteerd in de installaties en het leidingnetwerk, en heeft de exploitatie van de warmtevoorziening ter hand genomen. De taak van de gemeente was 7

14 machinist ontbrak. Vitens wilde de warmtevoorziening niet meer, maar kon het binnen de organisatiestructuur ook niet goed besturen. De regiodirecteur Gelderland van Vitens, die ervoor verantwoordelijk was de warmtevoorziening in Culemborg af te stoten, heeft de partners in de raamovereenkomst daarin een voorkeurspositie gegeven. Vanuit de wijk werd die positie met plezier ingenomen door een enthousiaste groep wijkbewoners die voortvarend aan de slag ging. Het projectteam ging zo gedegen te werk dat de regiodirecteur het steeds leuker begon te vinden, en uiteindelijk concurrerende marktpartijen die zich aandienden afwimpelde omdat hij het traject met de wijkbewoners wilde voltooien. De regiodirecteur van Vitens is in het ontwikkelingsproces de belangrijkste steun geweest van het projectteam van bewoners. Wie zijn betrokken bij het initiatief? Elk initiatief dat tot een werkende onderneming moet leiden, heeft een groep mensen nodig die in staat is om een onderneming op te zetten. In Culemborg was dat het projectteam, dat in de verkenningsfase bestond uit vier mannen met een technische, bedrijfskundige en financiële achtergrond, en met ervaring met ondernemen in het bedrijfsleven. Toen het haalbaarheidsonderzoek en het werk aan het bedrijfsplan begon, was deze samenstelling niet meer voldoende. Het projectteam liep vast in een strijd met het BEL-bestuur over een intentieverklaring waarop Vitens had aangedrongen, het programma van eisen en het organisatiemodel. Het gekozen BEL-bestuur had een aantal inhoudelijke voorstellen die het projectteam niet wilde overnemen, en het BEL-bestuur vond dat het projectteam niet goed genoeg naar de wijk luisterde. Kortom, het projectteam werd door het wijkbestuur niet helemaal vertrouwd. Het projectteam heeft toen de keuze gemaakt om het initiatief te verbreden en meer mensen uit de wijk te betrekken bij het haalbaarheidsonderzoek. Er werd een ontwikkelingsvereniging onderzoek exploitatie warmtenet (VOEW) opgericht die in korte tijd 68 leden aantrok, van wie twintig mensen deelnamen in vier werkgroepen: techniek, financiën, juridische zaken en communicatie. Er werd advies ingewonnen van de lokale notaris over de organisatievorm, en bevriende contacten buiten de wijk werden aangesproken om onbetaald advies te geven. Door de inzet van deze mensen werd in hoog tempo gewerkt aan verschillende hoofdstukken van een bedrijfsplan en een meerjaren-exploitatiebegroting. De regiodirecteur van Vitens bood het projectteam bestuurlijke ruggesteun in dat proces door niet langer aan te dringen op ondertekening van de intentieverklaring door het BEL-bestuur. Mensen buiten het projectteam losten het inhoudelijke conflict met het BEL-bestuur op, omdat de relaties tussen het BEL-bestuur en het projectteam waren verzuurd. Verder bood het adviesbureau IF Technology ondersteuning bij het maken van het bedrijfsplan en de meerjaren-exploitatiebegroting, in opdracht van Vitens. Door de samenbundeling van inzet van al deze mensen kon eind mei 2008 een redelijk samenhangend bedrijfsplan worden gepresenteerd. Daarover werd de wijkbewoners rechtstreeks met een schriftelijke enquête om hun mening gevraagd. Een meerderheid van de mensen sprak in de enquête vertrouwen in het ontwikkelingsproces uit. Toen het definitieve bedrijfsplan er uiteindelijk lag, werd het hoogste orgaan van de BEL, de algemene ledenvergadering, om instemming gevraagd. Daar werd door een grote meerderheid voor overname van het warmtenet door Thermo Bello gestemd. De gemeente was betrokken omdat zij op grond van de raamovereenkomst moest instemmen met de oprichting van Thermo Bello. Ook werden met de gemeente de mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning verkend. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het verlenen van een gemeentegarantie en een ontwikkelingssubsidie door het Regionale Samenwerkingsprogramma Eigen-Wijs Rivierenland. Hoe wordt de overnamesom bepaald? Het uitgangspunt voor de overname was dat er een marktconforme prijs (overnamesom) zou worden bepaald. Er lagen geen exploitatiebegroting, verlies- en winstrekening en financiële balans klaar. Om de prijs vast te 8

15 stellen, werd daarom eerst een rekenmodel en daarna een meerjaren-exploitatiebegroting (10 jaar) opgesteld, waarbij met Vitens overeenstemming werd bereikt over de kengetallen daarvan. Het projectteam heeft uit alle hoeken en gaten relevante informatie gehaald om een overnamesom te kunnen vaststellen waarbij de financiële haalbaarheid van de onderneming gegarandeerd zou zijn. Het was moeilijk om relevante informatie boven tafel te krijgen en schattingen hard te maken. Het onderzoekswerk is deels bij Vitens in rekening gebracht, en de onzekerheden over de exploitatiebegroting hebben de overnamesom voor Vitens nadelig beïnvloed. Om de overname mogelijk te maken, was Vitens bereid om flink af te schrijven op de boekwaarde van de investeringen die zij hadden gepleegd. Vitens wilde er echt vanaf. 9

16 10

17 3. Doelen, vraag en aanbod Wat zijn de doelen van de onderneming? Energiebedrijf Thermo Bello heeft drie doelen: Het duurzaam beheren en optimaliseren van een warmtenet in Culemborg. Volledig onafhankelijk worden van fossiele energie door het ontwikke- len, beheren en optimaliseren van toepassingen van duurzame energieopwekking en energiebesparing, vooralsnog in de wijk EVA-Lanxmeer en uit te breiden in de regio Rivierenland. Uitbreiding van lokale duurzame energiebedrijven in Nederland door het vergaren en verspreiden van kennis en ervaring. Wie stelt de doelen vast? De doelen van Thermo Bello zijn geformuleerd in de oprichtingsakte van de besloten vennootschap, in overeenstemming met de formulering in het bedrijfsplan waarvoor instemming van de wijkbewoners was verkregen. In de loop van 2009 en 2010 is met leden van een werkgroep Organisatieontwikkeling Thermo Bello gewerkt aan een statutenwijziging om de overdracht van aandelen van de BV aan een stichting administratiekantoor voor te bereiden. De doelen zijn in overleg met die werkgroep aangepast. De directie van de BV heeft de statutenwijziging bij notariële akte laten vastleggen. In de toekomst worden de doelen vastgesteld door de directie van de BV in samenspraak met de raad van commissarissen en het bestuur van de stichting administratiekantoor. Wie zijn de klanten van de onderneming? Thermo Bello heeft per doel ook specifieke doelgroepen. De warmte in de wijk wordt geleverd aan alle aangesloten woonhuizen, appartementen en bedrijfsgebouwen. Op 1 juli 2010 waren dat 170 woningaansluitingen en 7 zakelijke aansluitingen. Om bij te dragen aan de energietransitie van fossiele naar duurzame energie heeft Thermo Bello allereerst in PV-cellen geïnvesteerd. De stroom wordt aan stadsboerderij Caetshage verkocht. Thermo Bello richt zich 11

18 verder in eerste instantie op energieprojecten voor wijkbewoners, maar dat kan zich uitbreiden tot bewoners in de regio Rivierenland. Bijvoorbeeld in samenwerking met de woningbouwcorporatie of gemeenten in de regio. Om bij te dragen aan de uitbreiding van lokale energiebedrijven richt Thermo Bello zich op ondernemende mensen met ambities op dit gebied in bewonersgroepen, verenigingen, bedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies in Nederland. Wat zijn de producten van de onderneming? In 2010 is het belangrijkste product van Thermo Bello lage temperatuur verwarmingswater voor ruimteverwarming. Thermo Bello produceert, distribueert en levert verwarmingswater op een variabele stooklijn die afhankelijk is van de buitentemperatuur. De maximale temperatuur van het verwarmingswater, 50 graden Celsius, wordt geleverd bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius. Omdat de leveringstemperatuur meestal onder de 50 graden ligt, hebben de aansluitingen een ander systeem voor tapwaterverwarming. Thermo Bello heeft technische aansluitvoorwaarden voor woningen en voor utiliteitsgebouwen waarin onder andere de stooklijn wordt beschreven. Daarnaast kent Thermo Bello leveringsvoorwaarden. Die zijn vrij te downloaden van de Thermo Bello-website. Thermo Bello produceert ook zonnestroom voor stadsboerderij Caetshage, met PV-cellen op het dak van de stadsboerderij. Klanten van de stadsboerderij hebben de financiering van die PV-cellen mogelijk gemaakt en krijgen hun lening en rente in landbouwproducten terug. De opwekking van zonnestroom maakt voedselproductie in de wijk duurzamer. Meer over dit bijzondere product is te lezen op Thermo Bello heeft verder ambitie om nog meer duurzame energie op te wekken uit wind, afval(water)stromen, biomassa of de zon. Het derde product dat Thermo Bello biedt, is kennis en ervaring op het gebied van lokale duurzame energiebedrijven. Deze publicatie is daar een voorbeeld van. Om initiatieven te kunnen ondersteunen van ideefase tot en met realisatie, werkt Thermo Bello samen met InnovatieNetwerk, Greenchoice en DEC (onderdeel van VolkerWessels). 12

19 4. Organisatie Aan welke uitgangspunten moet de onderneming voldoen? Om vorm te geven aan een in de wijk EVA-Lanxmeer passende organisatie, is een programma van eisen geformuleerd. In dit programma van eisen werden de sturende uitgangspunten expliciet gemaakt. Dat was noodzakelijk om met wijkbewoners over het bedrijfsplan te kunnen praten, zonder in details te verzanden. Het programma van eisen won ook aan gewicht door de weerstand vanuit het wijkbestuur en individuele wijkbewoners tegen detailvoorstellen van het projectteam. Door bezinning op het programma van eisen, kwamen de uitgangspunten achter de detailvoorstellen aan het licht. Door de uitgangspunten centraal te stellen, ontstond ook meer wendbaarheid om met andere detailvoorstellen te komen, en werd het hele bedrijfsplan meer coherent. Hieronder volgen de uitgangspunten zoals geformuleerd in het bedrijfsplan van 3 november 2008: 1. Zelfstandig bedrijf Een bewezen, vertrouwde, courante en herkenbare, bestuurs- en rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting of een besloten vennootschap) die een zakelijke, zelfstandige en slagvaardige onderneming mogelijk maakt. 2. Aansluiting Door Vitens gesloten Raamovereenkomst Warmtevoorziening Lanxmeer met de gemeente Culemborg en de BEL, alsook leveringscontracten met bewoners en kantooreigenaren moeten door de nieuwe rechtsvorm makkelijk overgenomen kunnen worden. 3. Eenvoud Eenvoudige structuur van het bedrijf met duidelijke afbakeningen van taken en verantwoordelijkheden. Eenvoudig op te richten ook want het bedrijf moet vóór 1 januari 2009 opgericht zijn. 4. Continuïteit warmtelevering Het bedrijf verzorgt continuïteit in warmtelevering, onder andere door continuïteit van het technisch beheer met dezelfde contractpartners waarmee Vitens heeft samengewerkt. 5. Maatschappelijk verantwoorde onderneming Het bedrijf heeft maatschappelijke doelen en zal een deel van de eventuele winsten aanwenden voor investeringen in uitbreidingen, verduurzaming van energiebronnen, energiebesparing, reductie van de CO2-emissie. De aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend dat niet veel hoger dan de bankrente ligt. Het winststreven is begrensd door de ambitie om de afnemers een redelijk en concurrerend tarief aan te bieden. 6. Wijkdoelstellingen Het energiebedrijf draagt bij aan de realisatie van wijkdoelstellingen op het gebied van duurzame energie en bewonersparticipatie. 13

20 7. Financiële participatie Het bedrijf stelt particuliere en zakelijke afnemers van het warmtenet in staat om financieel in de onderneming te participeren. Dan is de wijk ook echt eigenaar van het bedrijf. Financiële participatie is vrijwillig. 8. Verhouding eigen/vreemd vermogen Het bedrijf streeft ernaar om zo snel mogelijk financieel gezond te zijn. De verhouding eigen/vreemd vermogen, de solvabiliteit, is daar een goede indicator van. De inbreng van kapitaal door particuliere en zakelijke afnemers is gesteld op een minimum van 30%. De bank financiert dan de resterende 70%. Het spreekt echter vanzelf dat een start met een zo hoog mogelijke verhouding eigen/vreemd vermogen, de rentelast verlicht en de financiële armslag van het bedrijf vergroot. 9. Integrale benadering van het energievraagstuk Het bedrijf staat voor een integrale benadering van energieopwekking én -verbruik. Dat houdt in dat de activiteiten van het bedrijf niet bij de voordeur ophouden. Het bedrijf levert niet alleen warmte, maar ook adviezen en technische oplossingen om de ingaande én uitgaande energiestroom en de daaraan verbonden geldstromen te minimaliseren. 10. Transparantie Het bedrijf is transparant over zijn doelen, het ontwikkelingsbeleid (uitgewerkt in een voortschrijdend meerjarenplan) en boekhouding. Deze transparantie wordt bevorderd door halfjaarlijkse informatiebijeenkomsten en door op de website alle formele stukken toegankelijk te maken. Welke rechtsvorm wordt gekozen? Om op 1 januari 2009 van start te kunnen, werd op 27 november 2008 een besloten vennootschap opgericht. De notaris heeft daarbij zoveel mogelijk een standaardmodel voor een BV gebruikt. Het benodigde kapitaal ( ,-) werd gestort door de drie leden van het projectteam. Een derde deel daarvan ( 6.000,-) was geleend geld van de werkgroep Energie en Installaties en de bewonersvereniging. Om de zeggenschap van eindgebruikers vorm te geven, is een besloten vennootschap niet genoeg. Vertrouwde rechtsvormen in Nederland om zeggenschap te delen, zijn de (coöperatieve) vereniging en de stichting administratiekantoor. Het projectteam had in het bedrijfsplan de oprichting van een stichting administratiekantoor voorgesteld. Het wijkbestuur vond dat het eenvoudiger kon en stelde voor om de bestaande verenigingsstructuur te gebruiken, en de aandelen van de BV in de bewonersvereniging onder te brengen. Het projectteam was hierop tegen omdat het energiebedrijf niet alleen warmte distribueert en levert (relatief overzichtelijke activiteiten) maar ook warmte produceert. Het voert een technische industriële activiteit uit die kapitaal- en kennisintensief is. De bewonersvereniging was een te democratische rechtsvorm volgens het projectteam. Het projectteam vond het niet juist om de besluitvorming over een technisch bedrijf voor een groot deel bij mensen neer te leggen zonder de kennis en ervaring om voorstellen goed te beoordelen. Het projectteam 14

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Om met de deur in huis te vallen

Om met de deur in huis te vallen Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie