Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk"

Transcriptie

1 Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Gerwin Verschuur energiebedrijf Thermo Bello bv Projectleider: P.T. Oei (InnovatieNetwerk) Deze voorstudie is opgesteld in het kader van het thema Duurzaam Ondernemen, concept Nieuwe Nuts. Postbus DD Utrecht tel.: Het ministerie van LNV nam het initiatief tot en financiert InnovatieNetwerk. ISBN: Overname van tekstdelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Rapportnr , Utrecht, september 2010.

2

3 Voorwoord InnovatieNetwerk heeft diverse publicaties over Nieuwe Nuts uitgebracht. Het eerste rapport, uit 2008, belichtte alle aspecten van lokale organisaties die warmte, koude, elektra, waterzuivering en afvalverwijdering kunnen verzorgen met participatie van de bewoners en gebruikers. Er zijn inmiddels tientallen initiatieven opgestart om lokale nutsbedrijven op te zetten. Meestal gaat het daarbij om lokale duurzame energiebedrijven. In 2010 organiseerde Pauline Westendorp de P-Nuts (peanuts) awards, onder juryvoorzitterschap van Herman en Herma Wijffels. De InnovatieNetwerk award ging naar Texel Energie, maar het Culemborgse Thermo Bello was eveneens genomineerd. Dit rapport laat aan de hand van het voorbeeldproject Thermo Bello gedetailleerd zien hoe je een dergelijke organisatie kunt opzetten. Het rapport is niet bedoeld als blauwdruk, maar als inspiratiebron voor eenieder die een eigen Nieuwe Nutsbedrijf wil opzetten. Dr. G. Vos, Directeur InnovatieNetwerk

4

5 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 5 3. Doelen, vraag en aanbod Organisatie Techniek van wijkverwarming Eigendom netwerk en energieapparatuur Risico s Communicatie en planning Financiën 39 Summary 41

6

7 Samenvatting Energiebedrijf Thermo Bello is een Nieuw Nutsbedrijf. Het is in november 2008 in Culemborg opgericht door een groepje wijkbewoners, met instemming van de leden van de bewonersvereniging, om een bestaand warmtenet van drinkwaterbedrijf Vitens over te nemen. Thermo Bello startte in januari 2009 met de levering van lage temperatuur verwarmingswater voor ruimteverwarming aan bewoners en zakelijke gebruikers in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Thermo Bello wil en kan als voorbeeld dienen voor initiatieven elders in Nederland. Het voorbeeld is wel niet precies te kopiëren, want Vitens heeft elders in Nederland geen warmtenetten meer te koop. Deze publicatie is dan ook bedoeld om opgebouwde kennis en ervaring te delen met mensen die zich bezighouden of in de toekomst willen bezighouden met lokale energieopwekking. Dat kan een groep ondernemende wijkbewoners zijn of een vereniging, bedrijf, woningbouwcorporatie, gemeente of provincie met ambities op dit gebied. De kennis en ervaring die Thermo Bello heeft opgebouwd, is voortgekomen uit vragen die tijdens het proces aan de orde waren. Deze vragen staan centraal in deze publicatie, omdat vergelijkbare vragen hoogstwaarschijnlijk een rol zullen spelen bij de oprichting van duurzame lokale energiebedrijven. Het hoofdstuk Achtergronden beantwoordt vragen over het waarom van een lokaal energiebedrijf in Culemborg, zowel vanuit het perspectief van wijkbewoners als vanuit het perspectief van drinkwaterbedrijf Vitens. Het hoofdstuk Doelen, vraag en aanbod beschrijft de doelen, klantgroepen en producten van Thermo Bello. Thermo Bello is een energiebedrijf dat in de wijk EVA-Lanxmeer is begonnen met wijkverwarming, met de ambitie om zich over de grenzen van de wijk uit te strekken, om bij te dragen aan de ontwikkeling van lokale duurzame energiebedrijven met invloed van eindgebruikers. In het hoofdstuk Organisatie komt het programma van eisen aan bod waaraan het energiebedrijf Thermo Bello moest voldoen om draagvlak te krijgen in de wijk. Het hoofdstuk beantwoordt vragen over de rechtsvorm, de zeggenschap, de invloedrijke posities, het toezicht, de betrokkenheid van wijkbewoners en de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Het hoofdstuk Techniek van wijkverwarming beantwoordt basale vragen over de warmteproductie, transport en levering. Thermo Bello produceert lage temperatuur verwarmingswater door met een warmtepomp warmte te onttrekken aan drinkwater. Dat verwarmingswater wordt getransporteerd door een ondergronds leidingnet. Via een retourleiding komt afgekoeld water terug in het warmtestation. De efficiency van de warmtepomp is de belangrijkste factor voor de rentabiliteit van het energiebedrijf. Het hoofdstuk Eigendom netwerk en energieapparatuur gaat in op vragen over het eigendom en de waardering van de warmtebron, de installaties in het warmtestation en het leidingnet. Het hoofdstuk Risico s gaat over de technische, financiële, organisatorische en sociale risico s. Ook risico s die samenhangen met de invoering van de Warmtewet komen hier aan bod. Thermo Bello heeft een standpunt ingenomen over concept-uitvoeringsregels van de Warmtewet die de NMa en het ministerie van Economische Zaken hebben opgesteld. Het hoofdstuk Communicatie en planning beschrijft de ontwikkeling van Thermo Bello aan de hand van een aantal mijlpalen. Daarbij wordt 1

8 steeds aangegeven op welke wijze de initiatiefnemers verbinding maakten met de wijkbewoners of met de regiodirecteur van Vitens, om samen verder te komen. Door goed te communiceren, hebben de initiatiefnemers lokaal aanwezige kennis en financiële vermogens optimaal kunnen benutten. Tot slot geeft het hoofdstuk Financiën een opsomming van technische en financiële kengetallen over het eerste jaar (2009) van Thermo Bello, zonder nadere toelichting. 2

9 1. Inleiding In de periode van januari 2007 tot en met november 2008 raakte een groeiende groep bewoners van de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg betrokken bij de overname van een bestaand warmtenet dat woningen en bedrijfsgebouwen voorziet van lage temperatuur verwarmingswater. Na een eerste oriëntatie op de haalbaarheid in 2007, is in januari 2008 een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek opgestart dat eind mei zijn weerslag vond in een concept-bedrijfsplan en een meerjaren-exploitatiebegroting. Daarop volgde een aantal beslismomenten voor de verenigde wijkbewoners, zakelijke afnemers, Gemeente Culemborg en de verkopende partij Vitens NV. In november 2008 werd de besloten vennootschap Energiebedrijf Thermo Bello opgericht, die op 1 januari 2009 begon met de levering van warmte aan 170 huishoudens en 7 bedrijven. Op 1 april 2009 nam Thermo Bello het eigendom van de installaties en het ondergrondse leidingnetwerk van Vitens over. In de loop van 2010 is de organisatie uitgebreid met een Stichting Administratiekantoor waarin 100% van de aandelen van de besloten vennootschap zijn ondergebracht. Er zijn administratievoorwaarden uitgewerkt waarin onder andere de zeggenschap van verschillende categorieën kapitaalverschaffers is geregeld. Ook nam Thermo Bello de rol van machinist van het warmtestation op zich. Een technisch team van wijkbewoners heeft gedegen onderzoek gedaan naar het ontwerp, de inrichting en het beheer van het warmtestation. Dat heeft geleid tot structurele verbeteringen van de verwarmingsinstallatie en regeltechnische optimalisatie. Deze publicatie is een vervolg op Nieuwe Nuts in de praktijk, waarin reeds twee voorbeeldbedrijven werden gepresenteerd: NDSM NV en gsus sindustries. De focus van deze publicatie ligt op de vraag hoe decentrale energieopwekking gerealiseerd kan worden aan de hand van het voorbeeld van Energiebedrijf Thermo Bello in Culemborg. Deze publicatie is bedoeld voor mensen die zich bezighouden of in de toekomst willen bezighouden met lokale energieopwekking. Dat kan een groep ondernemende wijkbewoners zijn of een vereniging, bedrijf, woningbouwcorporatie, gemeente of provincie met ambities op dit gebied. Deze publicatie behandelt de vragen die in Culemborg een rol hebben gespeeld, hoe daarmee is omgegaan en tot welke antwoorden die vragen 3

10 hebben geleid. We realiseren ons heel goed dat het voorbeeld van Thermo Bello niet volledig te kopiëren is, omdat omstandigheden nu eenmaal verschillen. Elk initiatief zal, aansluitend op de lokale situatie en de aanwezige mensen, zijn eigen weg moeten vinden. Deze publicatie gaat over de weg die Thermo Bello heeft afgelegd. Hopelijk biedt het u handvatten om met succes uw eigen Nieuwe Nutsbedrijf op te zetten. 4

11 2. Achtergronden Waarom wil de wijk decentrale energieopwekking in eigen beheer doen? Drinkwaterbedrijf Vitens NV, dat in Culemborg ook verwarmingswater leverde, wilde het warmtenet verkopen om zich te concentreren op haar kernactiviteit: drinkwaterwinning. De wijk EVA-Lanxmeer kwam al heel snel in beeld als kandidaat om het warmtenet over te nemen. Dat kwam omdat de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer contractpartij was in een raamovereenkomst warmtevoorziening die voorafging aan de aanleg van het warmtenet in de wijk. De gemeente Culemborg was daarin ook contractpartij, maar zij wilde de activiteit niet overnemen. Een aantal mensen in de wijk reageerde gretig op het verzoek van Vitens NV om het warmtenet over te nemen: de mensen van de werkgroep Energie en Installaties van de Bewonersvereniging, die zich al een aantal jaren sterk maakten voor energiebesparing in de wijk. Zij zagen het als een uitdaging om het ongewone verzoek van Vitens serieus te verkennen. Het eerste groepje mensen dat met het verzoek van Vitens aan de slag ging, was gemotiveerd vanuit de behoefte aan ontwikkeling van gezamenlijk ondernemerschap, zelfsturing, bijdragen aan de transitie naar duurzame energie, en het beheersen van de tarieven. van gezamenlijke tuinen, in het meebeslissen over de inrichting van het openbare groen en het gedeeltelijk beheren ervan. In beide gezamenlijke activiteiten gaat geld om, al is het bescheiden. Een wijkenergiebedrijf was een uitdagende volgende stap in het gezamenlijk ondernemerschap. Zelf sturing geven aan levenskwaliteit is de essentie van het samenleven in EVA-Lanxmeer. Zelfsturing vraagt om een grotere mate van invloed op en betrokkenheid bij voor wat als belangrijk voor de levens- Deze motieven resoneerden sterk in de wijk, en een korte toelichting op deze motieven is hierbij op zijn plaats: De behoefte aan ontwikkeling van gezamenlijk ondernemerschap heeft in EVA-Lanxmeer al vorm gekregen in de ontwikkeling en het beheer 5

12 kwaliteit wordt ervaren. In EVA-Lanxmeer is daarvoor door de gemeente Culemborg veel ruimte gegeven, vanuit de doelstellingen met de wijk om voorwaarden te scheppen waarin mensen zelf initiatieven kunnen nemen en verantwoordelijkheid dragen voor hun bestaan. Bewonersparticipatie is een van de acht hoofddoelstellingen in het programma van eisen. Wijkbewoners hebben daar inmiddels tien jaar ervaring in opgebouwd. Andere wijkdoelstellingen zijn duurzame stedenbouw, architectuur met integraal ketenbeheer, landschap en cultuurhistorie, transitie naar duurzame energie, duurzaam waterbeheer, verminderen (auto)mobiliteit, voorlichting en educatie. Het bijdragen aan de transitie naar duurzame energie is ook een wijk- doelstelling. Daaraan wordt door projectontwikkelaars en ook door bewoners op verschillende manieren vorm gegeven. Bijvoorbeeld door lokale energiebronnen te benutten voor de opwekking van energie en door maatregelen om energie te besparen. Opwekking van duurzame energie is bedoeld om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen te verminderen tot een maximumgebruik van 40 GJ fossiele energie per woning, dat in EVA-Lanxmeer als bouwnorm geldt. Het beheersen van de tarieven was ook belangrijk. Tegen de achter- grond dat Vitens vijf jaar lang had nagelaten om de tarieven te verhogen terwijl de inkoopprijzen van energie wel sterk waren gestegen, bestond de vrees dat een commercieel energiebedrijf de tarieven fors zou verhogen. Door het warmtenet zelf te beheren, en door met vrijwillige inzet van wijkbewoners de kosten te beteugelen, verwachtte de wijk de tarieven te kunnen beteugelen. Past decentrale energieopwekking in eigen beheer in de wijk EVA-Lanxmeer? Decentrale duurzame energieopwekking past in de wijk binnen de ambitieuze energiedoelstellingen die bij de ontwikkeling van de wijk zijn gesteld. Vitens heeft het warmtestation en leidingnetwerk aangelegd. Daarnaast hebben veel woningen zelf een duurzame warmtapwater-voorziening op zonenergie en heeft een aantal woningen PV-cellen. De bouwnorm om het fossiele energieverbruik onder de 40 GJ-norm te houden, is onafhankelijk van de grootte van de woning opgelegd. In grote woningen zit vaak meer techniek om die norm te realiseren. Maar het was niet vanzelfsprekend om het warmtenet in eigen beheer te exploiteren. Om draagvlak te krijgen voor wijkverwarming in eigen beheer vond een check plaats op vier niveaus: technisch, economisch, sociaal en cultureel. Het projectteam heeft samen met het wijkbestuur de uitgangspunten een programma van eisen opgesteld waaraan een energievoorziening in eigen beheer zou moeten voldoen. Overname was alleen technisch verantwoord als de warmtelevering gegarandeerd kon worden, en de installatie naar behoren functioneerde en zou blijven functioneren. De installatie vertoonde gebreken, en een energiebalans was er bij overname nog niet. Vitens nam de verantwoordelijkheid voor het herstel van de gebreken die tot 1 april 2009 werden ontdekt, maar ook na de overname kwamen er nog gebreken aan de oppervlakte. Het projectteam had vooraf een redelijk sluitende energiebalans moeten verlangen, om de werking van de installaties beter in te kunnen schatten. Overname was alleen economisch verantwoord als er een sluitende meerjaren-exploitatiebegroting kon worden gepresenteerd. Er ging veel tijd en energie in zitten om de getallen hard te maken, want Vitens kon geen verlies- en winstrekening en balans van de warmtevoorziening presenteren. De inkomsten waren wel snel boven water te halen, maar de kosten waren verspreid over verschillende afdelingen en waren veel minder transparant. Overname was alleen sociaal verantwoord als wijkbewoners in het besluitvormingsproces een actieve rol konden spelen en uiteindelijk met de overname konden instemmen. De wijk heeft daarvoor een structuur, de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL), maar die bleek voor het besluitvormingsproces niet voldoende. Er is daarom een aparte ontwikkelingsvereniging opgezet (de VOEW) om samen met wijkbewoners het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren en een bedrijfsplan en meerjaren-exploitatiebegroting op te stellen. Uiteindelijk is de formele verenigingsstructuur wel gebruikt om gezamenlijk te besluiten over het voorstel om het warmtenet over te nemen. 6

13 om nieuwe woningen te verplichten tot aansluiting op het warmtenet. De taak van de BEL was om draagvlak in de wijk te organiseren voor het warmtenet. Op grond van die overeenkomst moest zowel de Gemeente als de BEL instemmen met overname. Dat is ook gebeurd. Zowel de algemene ledenvergadering van de BEL als het College van B&W van de gemeente stemde met de overname in. Waarom bood Vitens NV het warmtenet aan wijkbewoners te koop aan? Overname was alleen cultureel verantwoord als het bedrijf zich sterk maakt voor de ambitie van de wijk op energiegebied, de winstdoelstelling bescheiden blijft, en de bewoners flinke invloed hebben op de ontwikkeling van het bedrijf. De officiële reden van Vitens was dat het Vitens-hoofdbestuur had besloten om zich te concentreren op haar kernactiviteit: drinkwaterwinning. Toen Thermo Bello het bedrijf overnam, werd zichtbaar dat Vitens niet was ingericht om aan de warmtevoorziening voldoende aandacht te schenken. Taken waren verdeeld over allerlei Vitens-afdelingen en externe partijen die elkaar moeilijk wisten te vinden. Het was los zand, gekenmerkt door gebrek aan afstemming en samenhang tussen de taken. De Is er een bestaand juridisch kader waarbinnen decentrale energieopwekking in de wijk te realiseren is en waarbinnen overname door een wijkenergiebedrijf kan plaatsvinden? In EVA-Lanxmeer is in 2000 een raamovereenkomst warmtevoorziening Lanxmeer gesloten tussen het drinkwaterbedrijf (het huidige Vitens), de gemeente Culemborg en de Bewonersvereniging (BEL). In die raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de drie partijen. Vitens heeft vervolgens geïnvesteerd in de installaties en het leidingnetwerk, en heeft de exploitatie van de warmtevoorziening ter hand genomen. De taak van de gemeente was 7

14 machinist ontbrak. Vitens wilde de warmtevoorziening niet meer, maar kon het binnen de organisatiestructuur ook niet goed besturen. De regiodirecteur Gelderland van Vitens, die ervoor verantwoordelijk was de warmtevoorziening in Culemborg af te stoten, heeft de partners in de raamovereenkomst daarin een voorkeurspositie gegeven. Vanuit de wijk werd die positie met plezier ingenomen door een enthousiaste groep wijkbewoners die voortvarend aan de slag ging. Het projectteam ging zo gedegen te werk dat de regiodirecteur het steeds leuker begon te vinden, en uiteindelijk concurrerende marktpartijen die zich aandienden afwimpelde omdat hij het traject met de wijkbewoners wilde voltooien. De regiodirecteur van Vitens is in het ontwikkelingsproces de belangrijkste steun geweest van het projectteam van bewoners. Wie zijn betrokken bij het initiatief? Elk initiatief dat tot een werkende onderneming moet leiden, heeft een groep mensen nodig die in staat is om een onderneming op te zetten. In Culemborg was dat het projectteam, dat in de verkenningsfase bestond uit vier mannen met een technische, bedrijfskundige en financiële achtergrond, en met ervaring met ondernemen in het bedrijfsleven. Toen het haalbaarheidsonderzoek en het werk aan het bedrijfsplan begon, was deze samenstelling niet meer voldoende. Het projectteam liep vast in een strijd met het BEL-bestuur over een intentieverklaring waarop Vitens had aangedrongen, het programma van eisen en het organisatiemodel. Het gekozen BEL-bestuur had een aantal inhoudelijke voorstellen die het projectteam niet wilde overnemen, en het BEL-bestuur vond dat het projectteam niet goed genoeg naar de wijk luisterde. Kortom, het projectteam werd door het wijkbestuur niet helemaal vertrouwd. Het projectteam heeft toen de keuze gemaakt om het initiatief te verbreden en meer mensen uit de wijk te betrekken bij het haalbaarheidsonderzoek. Er werd een ontwikkelingsvereniging onderzoek exploitatie warmtenet (VOEW) opgericht die in korte tijd 68 leden aantrok, van wie twintig mensen deelnamen in vier werkgroepen: techniek, financiën, juridische zaken en communicatie. Er werd advies ingewonnen van de lokale notaris over de organisatievorm, en bevriende contacten buiten de wijk werden aangesproken om onbetaald advies te geven. Door de inzet van deze mensen werd in hoog tempo gewerkt aan verschillende hoofdstukken van een bedrijfsplan en een meerjaren-exploitatiebegroting. De regiodirecteur van Vitens bood het projectteam bestuurlijke ruggesteun in dat proces door niet langer aan te dringen op ondertekening van de intentieverklaring door het BEL-bestuur. Mensen buiten het projectteam losten het inhoudelijke conflict met het BEL-bestuur op, omdat de relaties tussen het BEL-bestuur en het projectteam waren verzuurd. Verder bood het adviesbureau IF Technology ondersteuning bij het maken van het bedrijfsplan en de meerjaren-exploitatiebegroting, in opdracht van Vitens. Door de samenbundeling van inzet van al deze mensen kon eind mei 2008 een redelijk samenhangend bedrijfsplan worden gepresenteerd. Daarover werd de wijkbewoners rechtstreeks met een schriftelijke enquête om hun mening gevraagd. Een meerderheid van de mensen sprak in de enquête vertrouwen in het ontwikkelingsproces uit. Toen het definitieve bedrijfsplan er uiteindelijk lag, werd het hoogste orgaan van de BEL, de algemene ledenvergadering, om instemming gevraagd. Daar werd door een grote meerderheid voor overname van het warmtenet door Thermo Bello gestemd. De gemeente was betrokken omdat zij op grond van de raamovereenkomst moest instemmen met de oprichting van Thermo Bello. Ook werden met de gemeente de mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning verkend. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het verlenen van een gemeentegarantie en een ontwikkelingssubsidie door het Regionale Samenwerkingsprogramma Eigen-Wijs Rivierenland. Hoe wordt de overnamesom bepaald? Het uitgangspunt voor de overname was dat er een marktconforme prijs (overnamesom) zou worden bepaald. Er lagen geen exploitatiebegroting, verlies- en winstrekening en financiële balans klaar. Om de prijs vast te 8

15 stellen, werd daarom eerst een rekenmodel en daarna een meerjaren-exploitatiebegroting (10 jaar) opgesteld, waarbij met Vitens overeenstemming werd bereikt over de kengetallen daarvan. Het projectteam heeft uit alle hoeken en gaten relevante informatie gehaald om een overnamesom te kunnen vaststellen waarbij de financiële haalbaarheid van de onderneming gegarandeerd zou zijn. Het was moeilijk om relevante informatie boven tafel te krijgen en schattingen hard te maken. Het onderzoekswerk is deels bij Vitens in rekening gebracht, en de onzekerheden over de exploitatiebegroting hebben de overnamesom voor Vitens nadelig beïnvloed. Om de overname mogelijk te maken, was Vitens bereid om flink af te schrijven op de boekwaarde van de investeringen die zij hadden gepleegd. Vitens wilde er echt vanaf. 9

16 10

17 3. Doelen, vraag en aanbod Wat zijn de doelen van de onderneming? Energiebedrijf Thermo Bello heeft drie doelen: Het duurzaam beheren en optimaliseren van een warmtenet in Culemborg. Volledig onafhankelijk worden van fossiele energie door het ontwikke- len, beheren en optimaliseren van toepassingen van duurzame energieopwekking en energiebesparing, vooralsnog in de wijk EVA-Lanxmeer en uit te breiden in de regio Rivierenland. Uitbreiding van lokale duurzame energiebedrijven in Nederland door het vergaren en verspreiden van kennis en ervaring. Wie stelt de doelen vast? De doelen van Thermo Bello zijn geformuleerd in de oprichtingsakte van de besloten vennootschap, in overeenstemming met de formulering in het bedrijfsplan waarvoor instemming van de wijkbewoners was verkregen. In de loop van 2009 en 2010 is met leden van een werkgroep Organisatieontwikkeling Thermo Bello gewerkt aan een statutenwijziging om de overdracht van aandelen van de BV aan een stichting administratiekantoor voor te bereiden. De doelen zijn in overleg met die werkgroep aangepast. De directie van de BV heeft de statutenwijziging bij notariële akte laten vastleggen. In de toekomst worden de doelen vastgesteld door de directie van de BV in samenspraak met de raad van commissarissen en het bestuur van de stichting administratiekantoor. Wie zijn de klanten van de onderneming? Thermo Bello heeft per doel ook specifieke doelgroepen. De warmte in de wijk wordt geleverd aan alle aangesloten woonhuizen, appartementen en bedrijfsgebouwen. Op 1 juli 2010 waren dat 170 woningaansluitingen en 7 zakelijke aansluitingen. Om bij te dragen aan de energietransitie van fossiele naar duurzame energie heeft Thermo Bello allereerst in PV-cellen geïnvesteerd. De stroom wordt aan stadsboerderij Caetshage verkocht. Thermo Bello richt zich 11

18 verder in eerste instantie op energieprojecten voor wijkbewoners, maar dat kan zich uitbreiden tot bewoners in de regio Rivierenland. Bijvoorbeeld in samenwerking met de woningbouwcorporatie of gemeenten in de regio. Om bij te dragen aan de uitbreiding van lokale energiebedrijven richt Thermo Bello zich op ondernemende mensen met ambities op dit gebied in bewonersgroepen, verenigingen, bedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies in Nederland. Wat zijn de producten van de onderneming? In 2010 is het belangrijkste product van Thermo Bello lage temperatuur verwarmingswater voor ruimteverwarming. Thermo Bello produceert, distribueert en levert verwarmingswater op een variabele stooklijn die afhankelijk is van de buitentemperatuur. De maximale temperatuur van het verwarmingswater, 50 graden Celsius, wordt geleverd bij een buitentemperatuur van -10 graden Celsius. Omdat de leveringstemperatuur meestal onder de 50 graden ligt, hebben de aansluitingen een ander systeem voor tapwaterverwarming. Thermo Bello heeft technische aansluitvoorwaarden voor woningen en voor utiliteitsgebouwen waarin onder andere de stooklijn wordt beschreven. Daarnaast kent Thermo Bello leveringsvoorwaarden. Die zijn vrij te downloaden van de Thermo Bello-website. Thermo Bello produceert ook zonnestroom voor stadsboerderij Caetshage, met PV-cellen op het dak van de stadsboerderij. Klanten van de stadsboerderij hebben de financiering van die PV-cellen mogelijk gemaakt en krijgen hun lening en rente in landbouwproducten terug. De opwekking van zonnestroom maakt voedselproductie in de wijk duurzamer. Meer over dit bijzondere product is te lezen op Thermo Bello heeft verder ambitie om nog meer duurzame energie op te wekken uit wind, afval(water)stromen, biomassa of de zon. Het derde product dat Thermo Bello biedt, is kennis en ervaring op het gebied van lokale duurzame energiebedrijven. Deze publicatie is daar een voorbeeld van. Om initiatieven te kunnen ondersteunen van ideefase tot en met realisatie, werkt Thermo Bello samen met InnovatieNetwerk, Greenchoice en DEC (onderdeel van VolkerWessels). 12

19 4. Organisatie Aan welke uitgangspunten moet de onderneming voldoen? Om vorm te geven aan een in de wijk EVA-Lanxmeer passende organisatie, is een programma van eisen geformuleerd. In dit programma van eisen werden de sturende uitgangspunten expliciet gemaakt. Dat was noodzakelijk om met wijkbewoners over het bedrijfsplan te kunnen praten, zonder in details te verzanden. Het programma van eisen won ook aan gewicht door de weerstand vanuit het wijkbestuur en individuele wijkbewoners tegen detailvoorstellen van het projectteam. Door bezinning op het programma van eisen, kwamen de uitgangspunten achter de detailvoorstellen aan het licht. Door de uitgangspunten centraal te stellen, ontstond ook meer wendbaarheid om met andere detailvoorstellen te komen, en werd het hele bedrijfsplan meer coherent. Hieronder volgen de uitgangspunten zoals geformuleerd in het bedrijfsplan van 3 november 2008: 1. Zelfstandig bedrijf Een bewezen, vertrouwde, courante en herkenbare, bestuurs- en rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting of een besloten vennootschap) die een zakelijke, zelfstandige en slagvaardige onderneming mogelijk maakt. 2. Aansluiting Door Vitens gesloten Raamovereenkomst Warmtevoorziening Lanxmeer met de gemeente Culemborg en de BEL, alsook leveringscontracten met bewoners en kantooreigenaren moeten door de nieuwe rechtsvorm makkelijk overgenomen kunnen worden. 3. Eenvoud Eenvoudige structuur van het bedrijf met duidelijke afbakeningen van taken en verantwoordelijkheden. Eenvoudig op te richten ook want het bedrijf moet vóór 1 januari 2009 opgericht zijn. 4. Continuïteit warmtelevering Het bedrijf verzorgt continuïteit in warmtelevering, onder andere door continuïteit van het technisch beheer met dezelfde contractpartners waarmee Vitens heeft samengewerkt. 5. Maatschappelijk verantwoorde onderneming Het bedrijf heeft maatschappelijke doelen en zal een deel van de eventuele winsten aanwenden voor investeringen in uitbreidingen, verduurzaming van energiebronnen, energiebesparing, reductie van de CO2-emissie. De aandeelhouders kunnen rekenen op een dividend dat niet veel hoger dan de bankrente ligt. Het winststreven is begrensd door de ambitie om de afnemers een redelijk en concurrerend tarief aan te bieden. 6. Wijkdoelstellingen Het energiebedrijf draagt bij aan de realisatie van wijkdoelstellingen op het gebied van duurzame energie en bewonersparticipatie. 13

20 7. Financiële participatie Het bedrijf stelt particuliere en zakelijke afnemers van het warmtenet in staat om financieel in de onderneming te participeren. Dan is de wijk ook echt eigenaar van het bedrijf. Financiële participatie is vrijwillig. 8. Verhouding eigen/vreemd vermogen Het bedrijf streeft ernaar om zo snel mogelijk financieel gezond te zijn. De verhouding eigen/vreemd vermogen, de solvabiliteit, is daar een goede indicator van. De inbreng van kapitaal door particuliere en zakelijke afnemers is gesteld op een minimum van 30%. De bank financiert dan de resterende 70%. Het spreekt echter vanzelf dat een start met een zo hoog mogelijke verhouding eigen/vreemd vermogen, de rentelast verlicht en de financiële armslag van het bedrijf vergroot. 9. Integrale benadering van het energievraagstuk Het bedrijf staat voor een integrale benadering van energieopwekking én -verbruik. Dat houdt in dat de activiteiten van het bedrijf niet bij de voordeur ophouden. Het bedrijf levert niet alleen warmte, maar ook adviezen en technische oplossingen om de ingaande én uitgaande energiestroom en de daaraan verbonden geldstromen te minimaliseren. 10. Transparantie Het bedrijf is transparant over zijn doelen, het ontwikkelingsbeleid (uitgewerkt in een voortschrijdend meerjarenplan) en boekhouding. Deze transparantie wordt bevorderd door halfjaarlijkse informatiebijeenkomsten en door op de website alle formele stukken toegankelijk te maken. Welke rechtsvorm wordt gekozen? Om op 1 januari 2009 van start te kunnen, werd op 27 november 2008 een besloten vennootschap opgericht. De notaris heeft daarbij zoveel mogelijk een standaardmodel voor een BV gebruikt. Het benodigde kapitaal ( ,-) werd gestort door de drie leden van het projectteam. Een derde deel daarvan ( 6.000,-) was geleend geld van de werkgroep Energie en Installaties en de bewonersvereniging. Om de zeggenschap van eindgebruikers vorm te geven, is een besloten vennootschap niet genoeg. Vertrouwde rechtsvormen in Nederland om zeggenschap te delen, zijn de (coöperatieve) vereniging en de stichting administratiekantoor. Het projectteam had in het bedrijfsplan de oprichting van een stichting administratiekantoor voorgesteld. Het wijkbestuur vond dat het eenvoudiger kon en stelde voor om de bestaande verenigingsstructuur te gebruiken, en de aandelen van de BV in de bewonersvereniging onder te brengen. Het projectteam was hierop tegen omdat het energiebedrijf niet alleen warmte distribueert en levert (relatief overzichtelijke activiteiten) maar ook warmte produceert. Het voert een technische industriële activiteit uit die kapitaal- en kennisintensief is. De bewonersvereniging was een te democratische rechtsvorm volgens het projectteam. Het projectteam vond het niet juist om de besluitvorming over een technisch bedrijf voor een groot deel bij mensen neer te leggen zonder de kennis en ervaring om voorstellen goed te beoordelen. Het projectteam 14

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stan de Ranitz Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 12 mei 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte Utrecht 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) in Utrecht 3. Verdere verduurzaming

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Position paper regietafel energietransitie utrecht

Position paper regietafel energietransitie utrecht Position paper regietafel energietransitie utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Dit document beschrijft de opzet van de Regietafel

Nadere informatie

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond

Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Warmte Nieuwegein Raads Informatie Avond Frank Kersloot & Alex Kaat 21 april 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte in Nieuwegein 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) 3. Tarieven voor klanten 4. Afsluitkosten

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders Duurzame-energiebedrijf

Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders Duurzame-energiebedrijf gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer 5 Milieu Raadsnummer ZO. R3502. OOI Inboeknummer ogbstoa6so Beslisdatum B&W rb januari 2OIO possiernummer oo3.ss2 Raadsvoorsteltot het vaststellen van de kaders

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven.

De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Gevolgen Warmtewet Waarvoor dient de Warmtewet? De wet is met name ingevoerd om de consumenten (afnemers of gebruikers) te beschermen tegen te hoge tarieven. Voor wie geldt de Warmtewet? Voor iedereen

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt Notitie Contactpersoon Harry de Brauw Datum 14 juni 2017 Kenmerk N001-1246856HBA-rvb-V01-NL Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt De aanstaande rioolvervanging in de Benedenbuurt is aanleiding voor

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in uw bedrijf. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in uw bedrijf Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Als ondernemer moet

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies

Aandeelhoudersstrategie. Presentatie. Bevindingen & Advies 15 juni 2016 Aandeelhoudersstrategie Presentatie Bevindingen & Advies Doelstelling aandeelhoudersstrategie Onderwerpen aandeelhoudersstrategie: Legitimatie voor overheidsaandeelhouderschap Doelstellingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje

Aangenaam duurzaam. Informatieboekje Aangenaam duurzaam Informatieboekje Handige informatie Uw woning is aangesloten op Warmtenet Hengelo. Warmtenet Hengelo zorgt ervoor dat u het in huis aangenaam warm hebt en dat u warm water uit de kraan

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Gebruik en Beheer van WKO Systemen

Gebruik en Beheer van WKO Systemen installatiegroep Gebruik en Beheer van WKO Systemen Enkele aandachtspunten in de exploitatiefase Bedrijventerreinen Peter Slot 1 Agenda Even voorstellen De noodzaak van goed beheer WKO op bedrijventerreinen

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Waterwet. Ontwerpbeschikking

Waterwet. Ontwerpbeschikking Waterwet Ontwerpbeschikking Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aanvraag : Wijziging van het besluit onderdeel If en voorschrift 5a van de vigerende vergunning. Locatie : Bruchterweg 88 te Hardenberg Datum

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Zelfstandige energieexploitatie

Zelfstandige energieexploitatie Zelfstandige energieexploitatie biedt nieuwe kansen. Studiedag. 13 september 2007 13 september 2007 U.C.I. 1 Inhoud. Wie zijn wij. Energiesector is in beweging. Duurzaam ondernemen wordt speerpunt. In

Nadere informatie

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1

s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling 1 Subsidieaanvraag : oprichten buurtenergiebedrijf in de schilderswijk 1 s-gravenhage 27 November 2012 Activiteit: OPRICHTEN BUURTENERGIEBEDRIJF IN DE STATIONSBUURT Aanvraag subsidieverlening Planontwikkeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht

Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Hoofdstuk 5 Ondernemingsrecht Paragraaf 5.1 1. Ondernemingsrecht a. Wat is economisch en juridisch gezien het verschil in benadering bij de diverse ondernemersvormen? b. Waartoe dient het ondernemingsrecht?

Nadere informatie

Garantstelling van 1 miljoen t.b.v. de warmtelevering te Vathorst. Inleiding pag. 1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5.

Garantstelling van 1 miljoen t.b.v. de warmtelevering te Vathorst. Inleiding pag. 1. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 25 maart 2003 Nummer PS : PS2003WEM12 Dienst/sector : WEM/MSM Commissie :WEM Registratienummer : 2003WEM002089i Portefeuillehouder :P. Rombouts 7LWHO Garantstelling

Nadere informatie

Bio energiecentrales Eindhoven

Bio energiecentrales Eindhoven Bio energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Projectmanager Gemeente Eindhoven Maart 2009 Inhoudsopgave 1. Duurzame energie op lokaal niveau 2 Activiteiten op lokaal niveau 3. Bio energiecentrales in

Nadere informatie

Raadsinformatieavond... Warmte in Utrecht. Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer. Utrecht 10 maart 2016

Raadsinformatieavond... Warmte in Utrecht. Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer. Utrecht 10 maart 2016 Raadsinformatieavond Warmte in Utrecht Stan de Ranitz en Ilse van den Breemer Utrecht 10 maart 2016 Onderwerpen Stadsverwarming in de regio Utrecht stand van zaken en toekomst verduurzaming; Duurzaamheid

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Haal je energie uit Biesland! Ardo de Graaf en Bewonersvereniging Biesland & Gemeente Den Haag

Haal je energie uit Biesland! Ardo de Graaf en Bewonersvereniging Biesland & Gemeente Den Haag Haal je energie uit Biesland! Ardo de Graaf en Bewonersvereniging Biesland & Gemeente Den Haag Het initiatief zend ik in voor de volgende categorie: 1. InnovatieNetwerk - Nieuwe Nuts Award (Bewonersvereniging

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Westvoorne CO 2 - uitstoot

Westvoorne CO 2 - uitstoot Westvoorne CO 2 - uitstoot De grafiek geeft de CO 2-uitstoot verdeeld over de hoofdsectoren over de jaren 2010 tot en met 2013. Cijfers zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor van RWS. Cijfers over 2014 zijn

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Lokale energiecoöperatie

Lokale energiecoöperatie Lokale energiecoöperatie Stuwende kracht achter de de duurzame energietransitie van onderaf 1 Inhoud I. Visie II. De Energie Coöperatie III. Eemflow Energie VOF 2 Van Klimaat beleid naar Energie transitie

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011

Workshop J De kracht van een klimaatfonds. 05 april 2011 Workshop J De kracht van een klimaatfonds 05 april 2011 Presentatie Ad Phernambucq Zeeuws Klimaatfonds: Klimaatneutraal met Zeeuwse Projecten Nationaal Energie- en klimaatbeleid Doelstelling: Duurzame

Nadere informatie

Endura. Samen duurzaam

Endura. Samen duurzaam Endura Samen duurzaam December 2016 Onze naam Endura is de lokale energiecoöperatie voor Harderwijk en Hierden. Onze naam staat voor duurzaamheid en uithoudingsvermogen. p.2 / December 2016 Wim Sederel

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen

Hoofdstuk 1: Rechtsvormen Hoofdstuk 1: Rechtsvormen M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H1: Rechtsvormen Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

Onderwerp: Routekaart Verduurzaming Stadswarmte Utrecht en Nieuwegein

Onderwerp: Routekaart Verduurzaming Stadswarmte Utrecht en Nieuwegein Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam Wethouder van Hooijdonk p/a gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht Rotterdam, 24 november 2016 Kenmerk: W&K/MvdB/20161124 Onderwerp: Routekaart Verduurzaming Stadswarmte

Nadere informatie

Benedenbuurt gasloos Afweging bronnen en systemen

Benedenbuurt gasloos Afweging bronnen en systemen Benedenbuurt gasloos Afweging bronnen en systemen Harry de Brauw, Marion van Amelrooij, Mirjam Pronk, Barry Meddeler, Maartje Feenstra Doel bijeenkomst Scenario s bepalen voor gasloze verwarming Benedenbuurt:

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam

Duurzame. warmte in huis. Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas. Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Duurzame warmte in huis Tot maar liefst 75% minder CO 2 -uitstoot vergeleken met warmte uit gas Warmte van HVC comfortabel en duurzaam Warmte van HVC: slim, schoon en zorgeloos Een betrouwbare verwarming

Nadere informatie

IS F. Buijserd burgemeester

IS F. Buijserd burgemeester iiiiiiiiin G16.0492 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen (zwembad Aarweide) T. Veninga (Schoterhoek II) Opgesteld door:

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Local Energy Solutions

Local Energy Solutions 24 mei 2011 Warmtelevering vanuit energiefabriek Apeldoorn Ontwikkeling van energie voor eigen gebruik naar externe levering aanleiding samenwerking warmteleiding Zuidbroek extra energie uit slachtafval

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit en warmte. Gerjan Emsbroek

Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit en warmte. Gerjan Emsbroek Garanties van Oorsprong voor duurzame elektriciteit en warmte Gerjan Emsbroek Inhoud Inleiding Garanties van Oorsprong (GvO s) GvO s voor warmte Overeenkomsten en verschillen met elektriciteit Aandachtspunten

Nadere informatie

Waterwet. Beschikking

Waterwet. Beschikking Waterwet Beschikking Aanvrager : Wavin Diensten B.V. Aanvraag : Wijziging van het besluit onderdeel If en voorschrift 5a van de vigerende vergunning. Locatie : Bruchterweg 88 te Hardenberg Datum ontvangst

Nadere informatie

Teken overeenkomst voor lagere kosten

Teken overeenkomst voor lagere kosten Tekst website Ennatuurlijk Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag Teken overeenkomst voor lagere kosten Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing

Nadere informatie

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen.

Bij de definitieve opstelling van de oprichtingsakte raadt TechnoPartner u aan om juridisch en fiscaal advies in te winnen. De oprichtingsakte ook wel statuten genoemd is een wettelijk verplicht document wanneer u een BV of een NV wilt gebruiken voor uw bedrijfsuitoefening. In de oprichtingsakte worden alle relevante juridische

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Presentatie Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Presentatie Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Beschermingsinstrumenten Warmtewet 2 Maximumprijs Leveringsovereenkomst Verplichting tot zo nauwkeurig mogelijk

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie

Kracht uit eigen energie Kracht uit eigen energie Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Willen is kunnen Woonlasten en energiebesparende maatregelen

Willen is kunnen Woonlasten en energiebesparende maatregelen Willen is kunnen Woonlasten en energiebesparende maatregelen Tim Mooiman 7 maart 2013 Waarom een aparte BV? Terugverdienen meerinvestering (i.t.t. HW) Woonlastenverlichting Onduidelijke regelgeving Transparantie

Nadere informatie

Notitie energiebesparing en duurzame energie

Notitie energiebesparing en duurzame energie Notitie energiebesparing en duurzame energie Zaltbommel, 5 juni 2012 Gemeente Zaltbommel Notitie energiebesparing en duurzame energie 1 1. Inleiding Gelet op de ambities in het milieuprogramma 2012-2015

Nadere informatie

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto

Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Elektrische auto stoot evenveel CO 2 uit als gewone auto Bron 1: Elektrische auto s zijn duur en helpen vooralsnog niets. Zet liever in op zuinige auto s, zegt Guus Kroes. 1. De elektrische auto is in

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Bio-energiecentrales Eindhoven

Bio-energiecentrales Eindhoven Bio-energiecentrales Eindhoven Frans Kastelijn Programmamanager Energie Gemeente Eindhoven December 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Duurzame energie en activiteiten op lokaal niveau 3. Bio-energie centrales

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN?

HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? HOE BEOORDEELT ACM DE TARIEVEN VAN EXPERIMENTEN? Inleiding Op 1 mei 2015 gaat het Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking in. Coöperaties en verenigingen van eigenaren kunnen dan

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

Brochure Zo gaat u voor nul! uitstoot 100% Uw nieuwe woning is EPC = 0. duurzame energie van eigen bodem

Brochure Zo gaat u voor nul! uitstoot 100% Uw nieuwe woning is EPC = 0. duurzame energie van eigen bodem 0% uitstoot Brochure 2017 Zo gaat u voor nul! 0 Uw nieuwe woning is EPC = 0 100% duurzame energie van eigen bodem U gaat voor nul! Welkom in uw energieneutrale woning Eteck, aangenaam Al meer dan 10 jaar

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Leo Brouwer Programma adviseur Duurzame Energie en Energietransitie 16 oktober 2007 donderdag 18 oktober 2007 1 Daan van Vliet Directeur Unica Bestuurslid

Nadere informatie

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting

Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting Intersteno Ghent 2013- Correspondence and summary reporting DUTCH Wedstrijd Correspondentie en notuleren De wedstrijdtekst bevindt zich in de derde kolom van de lettergrepentabel in art. 19.1 van het Intersteno

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven

Kracht uit eigen energie. Gemeenten en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie n en lokale duurzame energiebedrijven Kracht uit eigen energie is een uitgave van NL Energie en Klimaat - van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale steden. De brochure gaat over

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling Wat, waarom en wanneer? Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag Slimme netten en WKK 29 februari 2012

Warmtekrachtkoppeling Wat, waarom en wanneer? Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag Slimme netten en WKK 29 februari 2012 Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Warmtekrachtkoppeling Wat, waarom en wanneer? Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag Slimme netten en WKK 29 februari 2012 1 COGEN Vlaanderen Doelstelling:

Nadere informatie

Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden. Exploitatieplan

Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden. Exploitatieplan Zonnepanelen voor bedrijven in Coevorden Versie 0.1 concept Exploitatieplan Datum 17 december 2013 Auteur Bert Strijker / Jankees Klapwijk Dit exploitatieplan beschrijft hoe Parkmanagement Coevorden het

Nadere informatie