Gemeentelijk informatieplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk informatieplan 2014"

Transcriptie

1

2 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0

3 Inhoud Inhoud Inleiding Context Wat kan Wat moet Wat willen we Missie en leidende principes Missie Leidende principes Strategische thema s Digitale diensten Digitaal werken Samenwerken Basisregistraties Compacte IT Informatiebeveiliging; beschikbare, integere en beveiligde informatie Projecten... 9

4 1. Inleiding Achtergrond Voor u ligt het Gemeentelijk Informatieplan 2014 (GIP 2014). Dit plan is gebaseerd op de belangrijkste ontwikkelingen voor de gemeente Amersfoort voor het komende jaar en bevat een daarop aansluitende IT strategie. Deze strategie bevat een aantal leidende principes en een uitwerking naar zes thema s. Elk thema is uitgewerkt met activiteiten in de vorm van beleid, projecten, en architectuur. Deze activiteiten zijn per thema op hoofdlijnen gepland voor 2014 en vastgelegd in de bijlage van het GIP Doelstelling De doelstelling van het Gemeentelijk informatieplan is tweeledig. Ten eerste is het bedoeld om te waarborgen dat met informatietechnologie optimaal waarde wordt toegevoegd aan de gemeentelijke producten en diensten. Dit gebeurt door inzicht te geven in de samenhang tussen gemeentelijke ambities, wettelijke verplichtingen en de ontwikkeling van informatietechnologie, maar ook door inzicht te geven in de samenhang tussen informatiebeleid, architectuur en projecten. Ten tweede is het een instrument dat helpt om de verschillende werkzaamheden in samenhang uit te voeren en op basis van diverse organisatiebelangen en beschikbare middelen gezamenlijke keuzes te maken. Die keuzes gaan over de vraag wat we doen, hoe we dat doen en op welk moment we dat doen. Het informatieplan is daarmee een middel voor sturing en monitoring van het informatiseringwerkveld. Innovatie Met de huidige ontwikkelingen binnen de informatietechnologie gaan we een nieuwe fase in: the internet of everything. Mensen, informatie, plaatsen en objecten worden door het internet meer en meer met elkaar verbonden. Samen met de belangrijkste technologische ontwikkelingen op het gebied van social, mobile, cloud en information (nexus of forces), biedt dit ongekende mogelijkheden voor innovatie van onze gemeentelijke diensten en producten. Om innovatie te realiseren waar het de meeste waarde genereert, is verbinding nodig. Verbinding tussen de wereld van informatietechnologie en de publieke belangen van de stad, verbinding tussen onze gemeentelijke organisatie en stakeholders in de stad. Verbinding ook met andere overheidsorganisaties en overheidsprogramma s, zoals de digitale stedenagenda. Gezien de komende raadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college is het daarnaast van belang dat de ambities voor innovatie bestuurlijk verankerd worden in een nieuw coalitieprogramma. Dit biedt een belangrijke waarborg voor het benutten van de (technologische) kansen voor innovatie die werkelijk waarde toevoegt. Voor het identificeren en realiseren van de innovatiemogelijkheden zal begin Q1 een plan van aanpak worden opgeleverd.

5 2. Context De volgende trends en ontwikkelingen bepalen de context voor de ontwikkeling van ons GIP Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën te weten: Wat kan, Wat moet en Wat willen we. 2.1 Wat kan Technologische ontwikkelingen; Nexus of forces Gartner beschrijft vier grote trends op het gebied van IT technologie onder de naam Nexus of forces: social media: linkt mensen op nieuwe manieren aan elkaar en aan hun werk; mobiliteit: mobiele apparaten vormen een platform voor (sociale) netwerken en nieuwe manieren van (samen)werken; cloud: zorgt voor nieuwe manieren voor het leveren van informatievoorzieningen en functionaliteit bij gebruikers en systemen; informatievoorziening: gaat over het hanteerbaar en bruikbare maken van enorme hoeveelheden (ongestructureerde) gegevens, ook wel big data genoemd. Deze vier trends zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. Samen met het toenemende gebruik van sensortechnologie, waarmee objecten verbonden worden met het internet en informatienetwerken (internet of things), transformeren deze trends de manier waarop producten en diensten worden geleverd en de manier waarop gebruikers omgaan met technologie. 2.2 Wat moet inup Het inup is de Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid en bepaalt daarmee ook een deel van de volgorde en aandachtspunten van het GIP Onderdeel daarvan is de aansluiting op mijn Overheid.nl en het stelsel van basisregistraties. Visiebrief Digitale overheid 2017 In het regeerakkoord is afgesproken dat dienstverlening van de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. In de visiebrief digitale overheid 2017 schrijft de minister hoe de overheid dit doel wil bereiken. De uitgangspunten daarbij zijn: gebruik van standaardvoorzieningen (zoals Mijnoverheid); verbeteren van gebruiksgemak (user experience); zoveel mogelijk, maar niet uitsluitend digitaal; open data. Decentralisaties Sociaal domein Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. De overheid hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo, legt de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten en maakt gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hierbij wordt anders en innovatiever te werk gegaan zoals door meer gebruik te maken van de eigen kracht van burgers en de samenleving, maar ook door dicht bij de burger en de professionele werker te staan. Deze aanpak wordt o.a. zichtbaar in de sociale wijkteams, waarmee Amersfoort, net als veel andere gemeenten, experimenteert. Er moet nog veel worden bepaald en vastgelegd, maar duidelijk is dat de decentralisaties gevolgen hebben voor onze informatiehuishouding en dan vooral op het gebied van uitwisseling, analyse, ontsluiten en toegankelijk maken van gegevens.

6 Bezuinigingen Ook in 2014 blijft de noodzaak tot bezuinigen. Daarbij worden steeds meer taken, zoals rijks- en provinciale activiteiten, overgeheveld naar gemeenten. Dit betekent dat de gemeente een meer structurele aanpak voor de bezuinigingsdoelstellingen moet vinden. De gemeente Amersfoort zet op grote schaal LEAN trajecten in om gemeentebrede processen efficiënter en dus goedkoper in te richten. 2.3 Wat willen we Online gemak met lagere kosten Met Online gemak willen we de dienstverlening zó moderniseren dat de klant actiever wordt en de kosten afnemen. Dit doen we onder meer door kanaalsturing. In de reisbranche is het al heel gewoon: je boekt zelf je ticket, kiest een comfort-niveau en print je boarding-pass. De gemeente wil het merendeel van de klantvragen via een Easyjet-methode afwikkelen en de dure face-to-face begeleiding beperken voor wie het digitale kanaal niet voldoet of voor wat wettelijk nog niet mag. Beter samenwerken Wij streven naar een organisatie die werkt van buiten naar binnen. Daarbij worden vraagstukken in de stad meer in hun onderlinge samenhang opgepakt. Aansturing van deze vraagstukken vindt niet alleen plaats vanuit de hiërarchische lijn, maar ook en wellicht vooral door portefeuille- en programmasturing. Efficiënte organisatie Bezuinigingen kunnen leiden tot nieuwe knelpunten in de organisatie, zoals minder mensen waarmee het werk gedaan moet worden en daardoor oplopende werkdruk. Gezocht wordt dan ook naar meer mogelijkheden om efficiënter te werken. Met Lean kunnen we een verdere optimalisatie van onze werkprocessen realiseren zodat we ook met minder mensen hetzelfde kunnen blijven doen. Open, vraaggerichte communicatie met de stad De economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de overheid vragen een open en vraaggerichte communicatie met onze inwoners. Onlangs zijn de uitgangspunten voor gemeentelijke communicatie zodanig aangepast dat deze aansluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ons een duurzaam kader geven om in te spelen op ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. De communicatie wordt daarbij afgestemd naar de communicatiebehoefte van de stad. Duurzaamheid Wij willen van Amersfoort een duurzame stad te maken. Als gemeente Amersfoort zijn we trekker van de Groene Stad. Dit is een onderdeel van de Digitale Steden Agenda (DSA) die zich inzet voor duurzaam en efficiënt energiegebruik door particulieren en bedrijven. Het inzetten van ICT mogelijkheden bij het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken heeft daarbij grote aandacht.

7 3. Missie en leidende principes 3.1 Missie De missie van onze informatievoorziening is: Waardetoevoeging aan de gemeentelijke dienstverlening door kwaliteitsverbetering en/of kostenverlaging. De focus ligt dus op de maatschappelijke belangen van de stad Amersfoort en de bestuurlijke ambities daarbij. 3.2 Leidende principes Bij de vertaling van de voorgaande context naar onze IT strategie voor 2014 laten we ons leiden door de volgende principes. Digitaal is normaal Met dit principe drukken we uit dat digitaal de norm is, zowel voor dienstverlening als voor informatieverstrekking als voor ons dagelijks werk. Wat digitaal kan is digitaal beschikbaar. Voor gevallen waarvoor digitaal niet passend is, zullen daarnaast andere vormen van dienstverlening en informatie beschikbaar blijven. Makkelijk in gebruik Het principe digitaal is normaal brengt met zich dat digitale diensten en informatie ook goed toegankelijk moeten zijn. Gebruiksgemak is daarvoor een cruciale voorwaarde. Makkelijk in gebruik betekent makkelijk vindbaar en makkelijk toepasbaar zonder overbodige handelingen. Standaard We kiezen zo veel mogelijk voor standaard voorzieningen en gebruik van open standaarden. Standaard voorzieningen betekent zo min mogelijk maatwerk. Wendbaar en schaalbaar We streven naar een informatie-infrastructuur die snel kan meebewegen bij de veranderende omgeving. Snel meebewegen betekent dat voorzieningen snel kunnen worden vervangen of toegevoegd, maar ook dat de omvang van de voorzieningen kunnen meebewegen met de vraag. Betrouwbaar en veilig Voor de continuïteit van de dienstverlening en de integriteit van (vertrouwelijke) gegevens is een betrouwbare en beveiligde informatievoorziening essentieel. Dit blijft de basis van een effectieve ontwikkeling van informatietechnologie.

8 4. Strategische thema s De context en leidende principes uit het vorige hoofdstukken hebben we vertaald naar 6 strategische thema s voor de ontwikkelingen van informatietechnologie. De speerpunten daarbij zijn: Alle diensten digitaal in 2015; Vernieuwde website in 2014; Digitaal en papierarm werken in 2015; Gefaseerd naar de cloud van 2014 tot Hieronder volgt een uitwerking van de thema s. 4.1 Digitale diensten Met het digitaliseren van diensten en informatie maken wij de dienstverlening makkelijker en de gemeentelijke organisatie transparanter. Op dit moment bieden we al veel diensten digitaal aan. Het komende jaar gaan we al onze diensten digitaal aanbieden en standaardiseren. Voor burgers en bedrijven. De focus ligt daarbij op gebruiksgemak. Enerzijds om het klantgemak te vergroten, anderzijds om onze processen efficiënter en daarmee goedkoper uit te voeren. Met de realisatie van een nieuw zaaksysteem in 2013 werd de basis gelegd voor de standaard digitale afhandeling van onze diensten. In 2014 wordt hierin op hoog tempo het grootste deel van onze diensten gedigitaliseerd. De eerste helft van 2015 ronden we dit af. De vernieuwing van onze website zorgt voor een vergroting van het gebruiksgemak door het eigentijds en vraaggericht aanbieden van onze informatie en onze digitale diensten. 4.2 Digitaal werken Met het digitaliseren van ons werk we het werken makkelijker en efficiënter. Een papierarme organisatie in 2015 is de doelstelling. Een nieuw DMS is hiervoor een noodzakelijke randvoorwaarde. In 2013 is met de vernieuwing van het DMS gestart en in de loop van 2014 wordt het DMS verder uitgebouwd inclusief de digitalisering van het postregistratie proces. Naast de invoering van een nieuw DMS wordt een organisatie verandertraject gestart. Een papierarme, digitale organisatie vraagt namelijk ook om nieuwe manieren van werken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Lean projecten. Mobiele voorzieningen worden doorontwikkeld met de invoering van op mobiel gebruik ontworpen applicaties (apps). Ook daarbij ligt de focus op het verbeteren van gebruiksgemak. Verdere uitbreiding van het intranetportaal zorgt voor toegang tot alle gewenste informatie over medewerkers, processen en de bijbehorende documenten. Hierdoor kunnen we elkaar vinden en daarmee beter samenwerken door de gehele organisatie. 4.3 Samenwerken Door samenwerking realiseren we schaalvoordelen en kennisdeling. We willen graag samenwerken met andere organisaties als dit waarde toevoegt aan onze gemeentelijke dienstverlening. Daarbij richten we ons primair op andere gemeenten in de regio, maar ook andere samenwerkingsmogelijkheden (andere overheidsorganisaties, instellingen of bedrijven) sluiten we niet uit. Voor de decentralisaties in het sociale domein is een apart informatieplan in ontwikkeling. In 2014 ronden we dit plan af en starten met de uitvoering daarvan. De eerste stappen zijn gezet met de aansluiting op landelijke voorziening Mens Centraal en de inrichting van STIPS en Wijkcentra.

9 4.4 Basisregistraties Aansluiting op en goed gebruik van de Basisregistraties leidt tot het beter benutten van gegevens. Basisregistraties vormen het fundament voor een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig. Door gegevens aan elkaar te koppelen ontstaat een samenhangend Stelsel van Basisregistraties met gegevens van een hoogwaardige kwaliteit die door alle overheidsinstellingen, verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. In 2014 richten we ons vooral op de generieke voorzieningen (bijvoorbeeld Digimelding, een voorziening voor het terugmelden van onjuiste gegevens), de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de modernisering van de GBA. Het programma maakt bovendien inzichtelijk welke baten het stelsel van basisregistraties levert en hoe deze baten verder verzilverd kunnen worden, onder meer door bestandsvergelijkingen tussen bronregistraties en afnemers. Zodoende zijn we in staat het stelsel van basisregistraties breder in te zetten dan slechts het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 4.5 Compacte IT Met een compacte IT realiseren we een wendbare, betrouwbare en veilige informatievoorziening. De afgelopen jaren is een betrouwbare en flexibele IT omgeving gerealiseerd. Nu is de tijd om daar slim gebruik van te maken zodat de voordelen hiervan optimaal benut worden. De goede wijze waarop onze IT is georganiseerd benutten we door onze IT organisatie om te vormen van IT leveranciers naar een rol van intermediair. Dit betekent o.a. dat we gefaseerd en gedoseerd naar de cloud gaan. In 2013 is hiervoor beleid opgesteld. In 2014 vullen we de randvoorwaarden daarvoor in (infrastructuur verder klaar maken en de eisen aan onze leveranciers vaststellen), maar we gaan ook al daadwerkelijk met cloud voorzieningen starten. Daarnaast blijven we anticiperen op de toekomst zodat onze voorzieningen toekomstvast blijven en mee kunnen met de gewenste trends en innovaties. Het verder uitbouwen en integreren van bestaande functionaliteit en een gedegen voorbereiding op de toekomst vormen in 2014 het grootste deel van de werkzaamheden in dit thema. 4.6 Informatiebeveiliging; beschikbare, integere en beveiligde informatie Door gerichte informatiebeveiliging borgen wij de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van onze informatie. Veel van de ontwikkelingen om ons heen maken informatiebeveiliging steeds belangrijker, daardoor is het thema actueler dan ooit. Niet alleen voor ons als gemeente, maar voor de gehele samenleving. Dit wordt ook zichtbaar in de vele instituten voor informatiebeveiliging die landelijk en wereldwijd ontstaan. Alle eerder genoemde thema s hebben een belangrijke component op het gebied van informatiebeveiliging. Ketensamenwerking, digitaal werken, mobiel werken en de cloud zijn allemaal ontwikkelingen die veel mogelijkheden voor innovatie en bezuiniging met zich meebrengen, maar ook risico s op het gebied van informatiebeveiliging. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie en kunnen het ons niet permitteren deze risico s te veronachtzamen. Dit alles noodzaakt ons tot het vaststellen, handhaven en uitvoeren van effectief beleid op het gebied van informatiebeveiliging. Ook in 2014 wordt het beveiligingsbeleid uitgewerkt in een jaarplan om de veiligheid, privacy en de continue beschikbaarheid van onze informatie te borgen.

10 5 Projecten Voor alle thema s is er een uitwerking gemaakt naar projecten, beleid- en architectuuronderwerpen die gepland zijn voor het komende jaar (zie bijlage). Gemeente Amersfoort Concernmiddelen Beleid, Projecten, Informatisering

11 Gemeente Amersfoort Concernmiddelen Beleid, Projecten, Informatisering Postadres Postbus 4000 Bezoekadres Stadhuisplein 1 t e 3800 EA Amersfoort 3811 LM Amersfoort i

12 Bijlage Planning van projecten, beleid en architectuur 2014

13 Inhoud 1. Afhankelijkheden tussen projecten Legenda Digitale diensten Projecten Architectuur / Beleid Digitaal werken Projecten Architectuur / Beleid Samenwerken Projecten Architectuur / Beleid Basisregistraties Projecten Compacte IT Projecten Architectuur / Beleid Informatiebeveiliging Projecten Architectuur / Beleid

14 1. Afhankelijkheden tussen projecten Er is een grote mate van samenhang tussen de het DMS project en het project E-dienstverlening. Deze projecten zijn om die reden in samenhang gepland en worden aangestuurd door een gezamenlijke stuurgroep. Ander projecten die met bovengenoemde projecten samenhangen zijn: E-Facturering Digitaliseren subsidieproces Verplichtingenproces Digitale samenwerking VRU Eemland Contractmanagement inkoop Digitaliseren personele processen Daarnaast zijn er nog losse afhankelijkheden: Publiekscommunicatie is afhankelijk van de eventuele aansluiting op de GVOP (Landelijke voorziening voor bekendmakingen). Doorontwikkelen intranet is afhankelijk van het huidige project vernieuwing intranet Digitalisering Archief Eemland is afhankelijk van de upgrade data ONTAP storage platform. Inrichten STIPS en wijkcentra is afhankelijk van het project teamsite werken met de stad. HPUX uitfaseren, migratie Oracle 10->11 is afhankelijk van het project basisregistratie WOZ. Implementatie projectondersteuning is afhankelijk van Complexiteitsreductie. Deze afhankelijkheden zijn mede bepalend bij de samenstelling en planning van het beleids-, architectuur-, en projectportfolio. Binnen het thema Basisregistraties zijn ook verschillende afhankelijkheden tussen de deelprojecten van IBR. Deze afhankelijkheden worden in het stelseloverleg basisregistraties en in de programmaplanning geadresseerd. 2. Legenda Projecten die al voor 2014 zijn gestart. Projecten die gepland zijn om in 2014 te starten. 3

15 3 Digitale diensten 3.1 Projecten E-dienstverlening In 2013 is er veel verbeterd aan het gestandaardiseerd aanbieden van onze digitale formulieren. Het project e-dienstverlening zorgt voor de voortzetting van de in 2013 ingezette aanpak, waarbij we de al onze diensten digitaal aanbieden. De focus ligt daarbij op standaardisering, gebruiksgemak en de koppelingen met diverse backoffice applicaties. Vraaggericht website De economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de veranderende rol van de overheid hierin vragen om een open, omgevingsbewuste en wendbare interactie met onze inwoners. Digitale communicatie en e-dienstverlening worden afgestemd op de behoefte van de stad en de logica van de gebruiker. Dit project zorgt voor een vertaling van deze uitgangspunten naar een gebruiksvriendelijke website die voldoet aan de webrichtlijnen. Informatievoorziening op de kaart De Amersfoortse voorziening voor het presenteren van gegevens via de kaart wordt in dit project uitgebreid met nieuwe functionaliteit en datasets. Een koppeling tussen de generieke voorziening en het geo datapakhuis zorgt voor de gewenste continuïteit van datasets. Bestemmingsplannen in web viewer provincie Met de applicatie Autocad wordt nieuwe ondersteunende software ingevoerd, geschikt voor het publiceren van bestemmingsplannen. Publiekscommunicatie In dit project vindt de realisatie plaats van het digitaal aanbieden van alle bekendmakingen aan onze inwoners. Digitale diensten Planning 2014 Projecten Q1 Q2 Q3 Q E-dienstverlening Vraaggerichte website Informatievoorziening op de kaart Bestemmingsplannen in web viewer provincie Publiekscommunicatie 4

16 3.2 Architectuur / Beleid Implementatiestrategie DMS en dienstverlening Door de grote samenhang tussen de projecten DMS en E-dienstverlening is het van belang dat er een gezamenlijke implementatiestrategie wordt vastgesteld. Dat gebeurt in dit architectuur / beleid onderwerp. Technologische innovatie voor de stad De nexus of forces samen met het toenemende gebruik van sensortechnologie, waarmee objecten verbonden worden met het internet en informatienetwerken (internet of things), transformeren de manier waarop producten en diensten worden geleverd en de manier waarop gebruikers omgaan met technologie. Dit biedt ook mogelijkheden om de publieke dienstverlening in de stad met nieuwe technologie te innoveren. Voor het identificeren en realiseren van innovatie mogelijkheden zal in Q1 een plan van aanpak worden opgesteld. Doel is om de mogelijkheden te betrekken bij de formulering van de innovatie ambities in het nieuwe collegeprogramma. Digitale diensten Planning 2014 Architectuur / Beleid Q1 Q2 Q3 Q Implementatiestrategie DMS en dienstverlening Technologische innovatie voor de stad 5

17 4 Digitaal werken 4.1 Projecten DMS/RMA en postregistratie In dit project wordt digitaal en papierarm werken gerealiseerd voor de bedrijfsvoering van de gemeente Amersfoort. Dit met als doelstelling om het werken makkelijker en efficiënter te maken, onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat digitaal aan documenten te kunnen werken en het bevorderen van kennisdeling en samenwerking (zowel intern als extern). Binnen dit project wordt zaakgericht werken gerealiseerd, Het postkamerproces wordt volledig gedigitaliseerd, en de koppelingen met de diverse backoffice applicaties worden gerealiseerd. Voor de invoering van een hiermee samenhangende nieuwe manier van werken wordt een organisatie verandertraject gestart. Werkplek van de toekomst In dit project wordt een nieuwe functionele inrichting van zowel de vaste als de mobiele digitale werkplek gerealiseerd. Doel daarbij is dat de gebruiker vanuit één gepersonaliseerd portaal toegang krijgt tot zijn informatie en makkelijker kan samenwerken en kennis delen binnen en buiten de organisatie. Realiseren self-service portaal In dit project wordt in het nieuwe intranet een self service portaal voor de interne bedrijfsvoering ingericht ten behoeve van ICT, Personele, Financiële en Facilitaire zaken. Informatievoorziening Raad In dit project wordt het Raadsleden domein uitgefaseerd, maildomeinen samengevoegd, een standaard raadswerkplek gerealiseerd (vast/virtueel en mobiel) en de benodigde informatie ontsloten. Contractmanagement inkoop Dit project omvat de realisering van een systeem voor digitaal contractmanagement (registratie, procesbewaking, e.d.). E-facturering In dit project wordt facturering gedigitaliseerd, zowel voor inkomende als uitgaande facturen. Digitalisering Archief Eemland In dit project vindt digitalisering plaats van archiefonderdelen bij het Archief Eemland. Voorbeelden van te digitaliseren stukken zijn de bouwtekeningen en microfiches. Digitaliseren subsidieproces In dit project wordt het (verder) digitaliseren van het subsidieproces gerealiseerd waarbij het subsidieregister automatisch klaargezet en gepubliceerd wordt, aanpassingen in de subsidiemodule worden gedaan, de conversie naar het nieuwe DMS plaatsvindt en de uitgaande subsidieflow gedigitaliseerd wordt. Doorontwikkeling mobiele apparaten Na de eerste implementatie volgt in deze fase de doorontwikkeling voor het digitaal werken met mobiele apparaten. De focus ligt hierbij op het verbeteren van gebruiksgemak en het inzetten van meer op mobiel gebruik gerichte applicaties (apps). 6

18 Verplichtingenproces In dit project wordt het financiële verplichtingenproces gedigitaliseerd. Dit nadat er in een LEAN traject een gemeentebrede standaard is vastgesteld. Opleiding continue Dit project speelt in op de behoefte om een continu opleidingsaanbod te faciliteren dat meeloopt met alle veranderingen op digitaal gebied in onze organisatie. Vervanging FMIS In dit project wordt het huidige informatie systeem van facility management vervangen. Digitaal werken Planning 2014 Projecten Q1 Q2 Q3 Q DMS/RMA en postregistratie Werkplek van de toekomst Realiseren self-service portaal Informatievoorziening raad Contractmanagement inkoop E-Facturering Digitalisering AE Digitaliseren subsidieproces Doorontwikkeling mobiele apparaten Verplichtingenproces Opleiding continue Vervanging FMIS 4.2 Architectuur / Beleid Ontwikkelen gemeentelijke APP-visie In deze visie bepalen we hoe om te gaan met de diverse vragen voor app ontwikkeling die binnen de gemeente ontstaan. Herijking documentenbeleid In dit architectuur / beleid onderwerp wordt vastgelegd hoe we in de nieuwe situatie (DMS/RMA/Zaaksysteem) omgaan met de verschillende documenten in de organisatie. Wat wordt waar op welke manier opgeslagen. Werkplek van de toekomst In deze visie wordt in regie en samenhang een eenduidige ingang ontworpen voor de gebruiker waarbij verschillende omgevingen worden geïntegreerd naar één gepersonaliseerd portaal voor de gebruiker. Hierdoor kan men eenduidig en op één plaats documenten, mensen en informatie vinden en makkelijker samenwerken en kennis delen binnen en buiten de organisatie. User experience beleid In dit beleidsonderwerp wordt beleid ontwikkeld op het gebied van user experience. Dit beleid heeft als doel om er bij elke applicatie vervanging voor te zorgen dat de nieuwe applicatie voldoet aan onze eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. 7

19 Visie e-depot Archief Eemland In dit onderwerp wordt een visie opgesteld over hoe Archief Eemland omgaat met de digitale archiefomgeving waarin permanent toegang tot digitale informatiebronnen wordt nagestreefd, het e-depot. Bijvoorbeeld met een antwoord op de vraag of zij zelf een e-depot beginnen of aanhaken bij een e-depot van een andere gemeente. Digitaal werken Planning 2014 Architectuur / Beleid Q1 Q2 Q3 Q Ontwikkelen gemeentelijke APP-visie Herijking documentenbeleid Werkplek van de toekomst User experience beleid Visie e-depot AE 8

20 5 Samenwerken 5.1 Projecten ICT Eemhuis In dit project wordt de ICT ondersteuning voor het Eemhuis door de gemeente gerealiseerd. Inrichting Wijkteams Wijkteams bieden nabije en laagdrempelige informatie, advies en hulp waardoor mensen zelf verder kunnen of hun problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en een onnodig beroep op dure zorg voorkomen wordt. Beide voorzieningen bouwen op de eigen kracht en zorg en vormen een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur van de decentralisaties in het sociale domein. De technische ondersteuning voor Wijkteams wordt in dit project gerealiseerd. Doorontwikkelen Mens Centraal Mens Centraal is het systeem waarin samengewerkt wordt door gemeenten en ketenpartners. Zij blijven daardoor op de hoogte van elkaars dienstverlening. De implementatie hiervan gaat volgens een groeimodel en is in 2013 gestart. De doorontwikkeling hiervan loopt door in Het aanhaken van partners om informatie te delen wordt dan gerealiseerd. Decentralisatie jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. In dit project maakt de Rijksoverheid de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Begin 2014 wordt een informatieplan opgesteld. Op basis daarvan realiseert dit project de technische benodigdheden voor een veilige informatie uitwisseling in het kader van deze decentralisatie van de Jeugdzorg. Decentralisatie AWBZ Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. In dit project hevelt de overheid de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Begin 2014 wordt een informatieplan opgesteld. Op basis daarvan realiseert dit project de technische benodigdheden voor een veilige informatie uitwisseling in het kader van de decentralisatie AWBZ. Invoering participatiewet Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. In dit project legt de overheid de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten. Begin 2014 wordt een informatieplan opgesteld. Op basis daarvan realiseert dit project de informatiseringcomponent van de participatiewet geïmplementeerd bij de gemeente. SBG op YOUPP In dit project wordt de SBG aangesloten op YOUPP. Open data In dit project wordt het aanbod van Open data door de gemeente uitgebreid. Daarbij worden datastromen op een eenduidige en uniforme manier ingericht een aangeboden. 9

21 SBG en RUD ontwikkeling De SBG en RUD organisatievormen worden concreet in Dit heeft gevolgen voor de informatisering en ICT ondersteuning (bv key2 vergunningen). Dit kan betekenen dat er andere eisen gesteld worden aan de ondersteunende software en de digitale samenwerking met een nieuwe aanbesteding tot gevolg. Digitale samenwerking VRU Eemland Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een veiligheidsregio en valt geografisch samen met de Nederlandse provincie Utrecht. Deze veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Veiligheidsregio's. De brandweerzorg binnen de VRU is weer onderverdeeld in regio s. Die van Amersfoort valt onder de VRU Eemland. In dit project wordt de digitale samenwerking tussen de gemeente en de VRU Eemland vorm gegeven. Samenwerken Planning 2014 Projecten Q1 Q2 Q3 Q ICT Eemhuis Inrichting wijkteams Doorontwikkelen Mens Centraal Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie AWBZ Invoering Participatiewet SBG op YOUPP Open data SBG en RUD ontwikkeling pm Digitale samenwerking VRU Eemland pm 5.2 Architectuur / Beleid Informatiebeveiliging decentralisaties Sociaal Domein In het kader van de decentralisaties wordt de veiligheid geborgd dmv risico analyses, audits en penetratietesten. Informatieplan decentralisaties Sociaal Domein In het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein wordt een informatieplan opgesteld. Onderdelen daarvan zijn wijkteams, backoffice, sturing- en verantwoordingsinformatie en procesondersteuning voor de verschillende decentralisaties. BPI Architectuur en beleid ontwikkelen dit samen met de belanghebbenden van het Sociaal Domein. De omvang van de implementatieopgave voortkomend uit het informatieplan is voor Amersfoort afhankelijk van de besluitvorming over inkooporganisatie en backoffice [wat lokaal wat regionaal]. Aansluiten evenementenassistent Deze evenementenassistent is ontwikkeld door de VRU en wordt ondergebracht in een stichting. In dit onderzoek bepalen we of wij als gemeente hierop willen aansluiten. 10

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud...2 1. Inleiding...3 2. Context...4 2.1 Wat kan...4 2.2 Wat moet...4 2.3 Wat willen we...5 3. Missie en leidende principes...6 3.1 Missie...6 3.2

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

#/type Domein Naam Bron

#/type Domein Naam Bron #/type Domein Naam Bron 30 alle Regie op eigen gegevens VDP & NVvB 40 Lokale Economie Generieke Transactievoorziening gemeenten 51 Burgerzaken Herontwerp verstrekking Rijbewijzen UO & NVvB 52 Werk & Inkomen

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO

IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO IT voor Controllers Mark Vermeer, CIO 1 Rotterdam getallen Rotterdam: 620.000 inwoners, 50% autochtoon 173 nationaliteiten 3,4 miljard 11.000 fte IT 100 mln 400+ IT staf 5 clusters, SSC en bestuursstaf

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur

GEMMA 2 Informatiearchitectuur GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 2, maandag 18 mei 2015, IGLUU Den Haag Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA Plenaire discussie obv vragen Borrel Waarom GEMMA 2

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Geobuzz 21 november 2017 Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Van registratie denken naar objectdenken 1 Janneke de Zwaan beleidsmedewerker geo (VNG) Ben Roetgerink secretaris GGB (DataLand)

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort

GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort GEMMA 2 Informatiearchitectuur Cocreatiesessie 1, donderdag 2 april 2015, Regardz de Eenhoorn, Amersfoort Jeffrey Gortmaker (KING) Inhoud 14:30-15:00 Plenaire Toelichting GEMMA 2 IA 15:00-15:45 Discussie

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout

Doorontwikkeling. Dienstverlening. Yvonne van Stiphout Doorontwikkeling Dienstverlening Yvonne van Stiphout Van organisaties naar organiseren Overheid Domein Kennisinstellingen innoverend vermogen Bedrijfsleven Domein: lokaal, regionaal, (inter)nationaal en

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010

Regionale Visie en Programma. 11 november 2010 Regionale Visie en Programma Dienstverlening in relatie tot IP&A 11 november 2010 De aanleiding van de visie Programma De Andere Overheid (Balkenende II) Doel efficiënter en beter laten werken overheid

Nadere informatie

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving Het Stelsel van - maart 2015 Een architecturale beschrijving Het Stelsel van maart 2015 1 Bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid is het kunnen beschikken over adequate gegevens cruciaal. Voor

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening

Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Portal als infrastructuur voor gepersonaliseerde dienstverlening Onafhankelijke diensten......veilig, gebundeld en gepersonaliseerd voor.....alle doelgroepen... Klanten Informatie Communicatie Back-office

Nadere informatie

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders

Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Beslisdocument Digikoppeling voor Bestuurders Versie 1.1 Datum 02/06/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Samen werken aan betere dienstverlening

Samen werken aan betere dienstverlening Samen werken aan betere dienstverlening Onze filosofie Het gaat om de dienstverlening Instandhouden ICT-infrastructuur is geen kerntaak van gemeenten GovUnited koopt de voorzieningen om (elektronische)

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie