Gemeentelijk informatieplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk informatieplan 2014"

Transcriptie

1

2 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0

3 Inhoud Inhoud Inleiding Context Wat kan Wat moet Wat willen we Missie en leidende principes Missie Leidende principes Strategische thema s Digitale diensten Digitaal werken Samenwerken Basisregistraties Compacte IT Informatiebeveiliging; beschikbare, integere en beveiligde informatie Projecten... 9

4 1. Inleiding Achtergrond Voor u ligt het Gemeentelijk Informatieplan 2014 (GIP 2014). Dit plan is gebaseerd op de belangrijkste ontwikkelingen voor de gemeente Amersfoort voor het komende jaar en bevat een daarop aansluitende IT strategie. Deze strategie bevat een aantal leidende principes en een uitwerking naar zes thema s. Elk thema is uitgewerkt met activiteiten in de vorm van beleid, projecten, en architectuur. Deze activiteiten zijn per thema op hoofdlijnen gepland voor 2014 en vastgelegd in de bijlage van het GIP Doelstelling De doelstelling van het Gemeentelijk informatieplan is tweeledig. Ten eerste is het bedoeld om te waarborgen dat met informatietechnologie optimaal waarde wordt toegevoegd aan de gemeentelijke producten en diensten. Dit gebeurt door inzicht te geven in de samenhang tussen gemeentelijke ambities, wettelijke verplichtingen en de ontwikkeling van informatietechnologie, maar ook door inzicht te geven in de samenhang tussen informatiebeleid, architectuur en projecten. Ten tweede is het een instrument dat helpt om de verschillende werkzaamheden in samenhang uit te voeren en op basis van diverse organisatiebelangen en beschikbare middelen gezamenlijke keuzes te maken. Die keuzes gaan over de vraag wat we doen, hoe we dat doen en op welk moment we dat doen. Het informatieplan is daarmee een middel voor sturing en monitoring van het informatiseringwerkveld. Innovatie Met de huidige ontwikkelingen binnen de informatietechnologie gaan we een nieuwe fase in: the internet of everything. Mensen, informatie, plaatsen en objecten worden door het internet meer en meer met elkaar verbonden. Samen met de belangrijkste technologische ontwikkelingen op het gebied van social, mobile, cloud en information (nexus of forces), biedt dit ongekende mogelijkheden voor innovatie van onze gemeentelijke diensten en producten. Om innovatie te realiseren waar het de meeste waarde genereert, is verbinding nodig. Verbinding tussen de wereld van informatietechnologie en de publieke belangen van de stad, verbinding tussen onze gemeentelijke organisatie en stakeholders in de stad. Verbinding ook met andere overheidsorganisaties en overheidsprogramma s, zoals de digitale stedenagenda. Gezien de komende raadsverkiezingen en de vorming van een nieuw college is het daarnaast van belang dat de ambities voor innovatie bestuurlijk verankerd worden in een nieuw coalitieprogramma. Dit biedt een belangrijke waarborg voor het benutten van de (technologische) kansen voor innovatie die werkelijk waarde toevoegt. Voor het identificeren en realiseren van de innovatiemogelijkheden zal begin Q1 een plan van aanpak worden opgeleverd.

5 2. Context De volgende trends en ontwikkelingen bepalen de context voor de ontwikkeling van ons GIP Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën te weten: Wat kan, Wat moet en Wat willen we. 2.1 Wat kan Technologische ontwikkelingen; Nexus of forces Gartner beschrijft vier grote trends op het gebied van IT technologie onder de naam Nexus of forces: social media: linkt mensen op nieuwe manieren aan elkaar en aan hun werk; mobiliteit: mobiele apparaten vormen een platform voor (sociale) netwerken en nieuwe manieren van (samen)werken; cloud: zorgt voor nieuwe manieren voor het leveren van informatievoorzieningen en functionaliteit bij gebruikers en systemen; informatievoorziening: gaat over het hanteerbaar en bruikbare maken van enorme hoeveelheden (ongestructureerde) gegevens, ook wel big data genoemd. Deze vier trends zijn nauw met elkaar verbonden en versterken elkaar. Samen met het toenemende gebruik van sensortechnologie, waarmee objecten verbonden worden met het internet en informatienetwerken (internet of things), transformeren deze trends de manier waarop producten en diensten worden geleverd en de manier waarop gebruikers omgaan met technologie. 2.2 Wat moet inup Het inup is de Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid en bepaalt daarmee ook een deel van de volgorde en aandachtspunten van het GIP Onderdeel daarvan is de aansluiting op mijn Overheid.nl en het stelsel van basisregistraties. Visiebrief Digitale overheid 2017 In het regeerakkoord is afgesproken dat dienstverlening van de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. In de visiebrief digitale overheid 2017 schrijft de minister hoe de overheid dit doel wil bereiken. De uitgangspunten daarbij zijn: gebruik van standaardvoorzieningen (zoals Mijnoverheid); verbeteren van gebruiksgemak (user experience); zoveel mogelijk, maar niet uitsluitend digitaal; open data. Decentralisaties Sociaal domein Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. De overheid hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo, legt de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten en maakt gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hierbij wordt anders en innovatiever te werk gegaan zoals door meer gebruik te maken van de eigen kracht van burgers en de samenleving, maar ook door dicht bij de burger en de professionele werker te staan. Deze aanpak wordt o.a. zichtbaar in de sociale wijkteams, waarmee Amersfoort, net als veel andere gemeenten, experimenteert. Er moet nog veel worden bepaald en vastgelegd, maar duidelijk is dat de decentralisaties gevolgen hebben voor onze informatiehuishouding en dan vooral op het gebied van uitwisseling, analyse, ontsluiten en toegankelijk maken van gegevens.

6 Bezuinigingen Ook in 2014 blijft de noodzaak tot bezuinigen. Daarbij worden steeds meer taken, zoals rijks- en provinciale activiteiten, overgeheveld naar gemeenten. Dit betekent dat de gemeente een meer structurele aanpak voor de bezuinigingsdoelstellingen moet vinden. De gemeente Amersfoort zet op grote schaal LEAN trajecten in om gemeentebrede processen efficiënter en dus goedkoper in te richten. 2.3 Wat willen we Online gemak met lagere kosten Met Online gemak willen we de dienstverlening zó moderniseren dat de klant actiever wordt en de kosten afnemen. Dit doen we onder meer door kanaalsturing. In de reisbranche is het al heel gewoon: je boekt zelf je ticket, kiest een comfort-niveau en print je boarding-pass. De gemeente wil het merendeel van de klantvragen via een Easyjet-methode afwikkelen en de dure face-to-face begeleiding beperken voor wie het digitale kanaal niet voldoet of voor wat wettelijk nog niet mag. Beter samenwerken Wij streven naar een organisatie die werkt van buiten naar binnen. Daarbij worden vraagstukken in de stad meer in hun onderlinge samenhang opgepakt. Aansturing van deze vraagstukken vindt niet alleen plaats vanuit de hiërarchische lijn, maar ook en wellicht vooral door portefeuille- en programmasturing. Efficiënte organisatie Bezuinigingen kunnen leiden tot nieuwe knelpunten in de organisatie, zoals minder mensen waarmee het werk gedaan moet worden en daardoor oplopende werkdruk. Gezocht wordt dan ook naar meer mogelijkheden om efficiënter te werken. Met Lean kunnen we een verdere optimalisatie van onze werkprocessen realiseren zodat we ook met minder mensen hetzelfde kunnen blijven doen. Open, vraaggerichte communicatie met de stad De economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol van de overheid vragen een open en vraaggerichte communicatie met onze inwoners. Onlangs zijn de uitgangspunten voor gemeentelijke communicatie zodanig aangepast dat deze aansluiten bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen en ons een duurzaam kader geven om in te spelen op ontwikkelingen die ons nog te wachten staan. De communicatie wordt daarbij afgestemd naar de communicatiebehoefte van de stad. Duurzaamheid Wij willen van Amersfoort een duurzame stad te maken. Als gemeente Amersfoort zijn we trekker van de Groene Stad. Dit is een onderdeel van de Digitale Steden Agenda (DSA) die zich inzet voor duurzaam en efficiënt energiegebruik door particulieren en bedrijven. Het inzetten van ICT mogelijkheden bij het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken heeft daarbij grote aandacht.

7 3. Missie en leidende principes 3.1 Missie De missie van onze informatievoorziening is: Waardetoevoeging aan de gemeentelijke dienstverlening door kwaliteitsverbetering en/of kostenverlaging. De focus ligt dus op de maatschappelijke belangen van de stad Amersfoort en de bestuurlijke ambities daarbij. 3.2 Leidende principes Bij de vertaling van de voorgaande context naar onze IT strategie voor 2014 laten we ons leiden door de volgende principes. Digitaal is normaal Met dit principe drukken we uit dat digitaal de norm is, zowel voor dienstverlening als voor informatieverstrekking als voor ons dagelijks werk. Wat digitaal kan is digitaal beschikbaar. Voor gevallen waarvoor digitaal niet passend is, zullen daarnaast andere vormen van dienstverlening en informatie beschikbaar blijven. Makkelijk in gebruik Het principe digitaal is normaal brengt met zich dat digitale diensten en informatie ook goed toegankelijk moeten zijn. Gebruiksgemak is daarvoor een cruciale voorwaarde. Makkelijk in gebruik betekent makkelijk vindbaar en makkelijk toepasbaar zonder overbodige handelingen. Standaard We kiezen zo veel mogelijk voor standaard voorzieningen en gebruik van open standaarden. Standaard voorzieningen betekent zo min mogelijk maatwerk. Wendbaar en schaalbaar We streven naar een informatie-infrastructuur die snel kan meebewegen bij de veranderende omgeving. Snel meebewegen betekent dat voorzieningen snel kunnen worden vervangen of toegevoegd, maar ook dat de omvang van de voorzieningen kunnen meebewegen met de vraag. Betrouwbaar en veilig Voor de continuïteit van de dienstverlening en de integriteit van (vertrouwelijke) gegevens is een betrouwbare en beveiligde informatievoorziening essentieel. Dit blijft de basis van een effectieve ontwikkeling van informatietechnologie.

8 4. Strategische thema s De context en leidende principes uit het vorige hoofdstukken hebben we vertaald naar 6 strategische thema s voor de ontwikkelingen van informatietechnologie. De speerpunten daarbij zijn: Alle diensten digitaal in 2015; Vernieuwde website in 2014; Digitaal en papierarm werken in 2015; Gefaseerd naar de cloud van 2014 tot Hieronder volgt een uitwerking van de thema s. 4.1 Digitale diensten Met het digitaliseren van diensten en informatie maken wij de dienstverlening makkelijker en de gemeentelijke organisatie transparanter. Op dit moment bieden we al veel diensten digitaal aan. Het komende jaar gaan we al onze diensten digitaal aanbieden en standaardiseren. Voor burgers en bedrijven. De focus ligt daarbij op gebruiksgemak. Enerzijds om het klantgemak te vergroten, anderzijds om onze processen efficiënter en daarmee goedkoper uit te voeren. Met de realisatie van een nieuw zaaksysteem in 2013 werd de basis gelegd voor de standaard digitale afhandeling van onze diensten. In 2014 wordt hierin op hoog tempo het grootste deel van onze diensten gedigitaliseerd. De eerste helft van 2015 ronden we dit af. De vernieuwing van onze website zorgt voor een vergroting van het gebruiksgemak door het eigentijds en vraaggericht aanbieden van onze informatie en onze digitale diensten. 4.2 Digitaal werken Met het digitaliseren van ons werk we het werken makkelijker en efficiënter. Een papierarme organisatie in 2015 is de doelstelling. Een nieuw DMS is hiervoor een noodzakelijke randvoorwaarde. In 2013 is met de vernieuwing van het DMS gestart en in de loop van 2014 wordt het DMS verder uitgebouwd inclusief de digitalisering van het postregistratie proces. Naast de invoering van een nieuw DMS wordt een organisatie verandertraject gestart. Een papierarme, digitale organisatie vraagt namelijk ook om nieuwe manieren van werken. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Lean projecten. Mobiele voorzieningen worden doorontwikkeld met de invoering van op mobiel gebruik ontworpen applicaties (apps). Ook daarbij ligt de focus op het verbeteren van gebruiksgemak. Verdere uitbreiding van het intranetportaal zorgt voor toegang tot alle gewenste informatie over medewerkers, processen en de bijbehorende documenten. Hierdoor kunnen we elkaar vinden en daarmee beter samenwerken door de gehele organisatie. 4.3 Samenwerken Door samenwerking realiseren we schaalvoordelen en kennisdeling. We willen graag samenwerken met andere organisaties als dit waarde toevoegt aan onze gemeentelijke dienstverlening. Daarbij richten we ons primair op andere gemeenten in de regio, maar ook andere samenwerkingsmogelijkheden (andere overheidsorganisaties, instellingen of bedrijven) sluiten we niet uit. Voor de decentralisaties in het sociale domein is een apart informatieplan in ontwikkeling. In 2014 ronden we dit plan af en starten met de uitvoering daarvan. De eerste stappen zijn gezet met de aansluiting op landelijke voorziening Mens Centraal en de inrichting van STIPS en Wijkcentra.

9 4.4 Basisregistraties Aansluiting op en goed gebruik van de Basisregistraties leidt tot het beter benutten van gegevens. Basisregistraties vormen het fundament voor een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig. Door gegevens aan elkaar te koppelen ontstaat een samenhangend Stelsel van Basisregistraties met gegevens van een hoogwaardige kwaliteit die door alle overheidsinstellingen, verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. In 2014 richten we ons vooral op de generieke voorzieningen (bijvoorbeeld Digimelding, een voorziening voor het terugmelden van onjuiste gegevens), de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de modernisering van de GBA. Het programma maakt bovendien inzichtelijk welke baten het stelsel van basisregistraties levert en hoe deze baten verder verzilverd kunnen worden, onder meer door bestandsvergelijkingen tussen bronregistraties en afnemers. Zodoende zijn we in staat het stelsel van basisregistraties breder in te zetten dan slechts het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 4.5 Compacte IT Met een compacte IT realiseren we een wendbare, betrouwbare en veilige informatievoorziening. De afgelopen jaren is een betrouwbare en flexibele IT omgeving gerealiseerd. Nu is de tijd om daar slim gebruik van te maken zodat de voordelen hiervan optimaal benut worden. De goede wijze waarop onze IT is georganiseerd benutten we door onze IT organisatie om te vormen van IT leveranciers naar een rol van intermediair. Dit betekent o.a. dat we gefaseerd en gedoseerd naar de cloud gaan. In 2013 is hiervoor beleid opgesteld. In 2014 vullen we de randvoorwaarden daarvoor in (infrastructuur verder klaar maken en de eisen aan onze leveranciers vaststellen), maar we gaan ook al daadwerkelijk met cloud voorzieningen starten. Daarnaast blijven we anticiperen op de toekomst zodat onze voorzieningen toekomstvast blijven en mee kunnen met de gewenste trends en innovaties. Het verder uitbouwen en integreren van bestaande functionaliteit en een gedegen voorbereiding op de toekomst vormen in 2014 het grootste deel van de werkzaamheden in dit thema. 4.6 Informatiebeveiliging; beschikbare, integere en beveiligde informatie Door gerichte informatiebeveiliging borgen wij de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van onze informatie. Veel van de ontwikkelingen om ons heen maken informatiebeveiliging steeds belangrijker, daardoor is het thema actueler dan ooit. Niet alleen voor ons als gemeente, maar voor de gehele samenleving. Dit wordt ook zichtbaar in de vele instituten voor informatiebeveiliging die landelijk en wereldwijd ontstaan. Alle eerder genoemde thema s hebben een belangrijke component op het gebied van informatiebeveiliging. Ketensamenwerking, digitaal werken, mobiel werken en de cloud zijn allemaal ontwikkelingen die veel mogelijkheden voor innovatie en bezuiniging met zich meebrengen, maar ook risico s op het gebied van informatiebeveiliging. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie en kunnen het ons niet permitteren deze risico s te veronachtzamen. Dit alles noodzaakt ons tot het vaststellen, handhaven en uitvoeren van effectief beleid op het gebied van informatiebeveiliging. Ook in 2014 wordt het beveiligingsbeleid uitgewerkt in een jaarplan om de veiligheid, privacy en de continue beschikbaarheid van onze informatie te borgen.

10 5 Projecten Voor alle thema s is er een uitwerking gemaakt naar projecten, beleid- en architectuuronderwerpen die gepland zijn voor het komende jaar (zie bijlage). Gemeente Amersfoort Concernmiddelen Beleid, Projecten, Informatisering

11 Gemeente Amersfoort Concernmiddelen Beleid, Projecten, Informatisering Postadres Postbus 4000 Bezoekadres Stadhuisplein 1 t e 3800 EA Amersfoort 3811 LM Amersfoort i

12 Bijlage Planning van projecten, beleid en architectuur 2014

13 Inhoud 1. Afhankelijkheden tussen projecten Legenda Digitale diensten Projecten Architectuur / Beleid Digitaal werken Projecten Architectuur / Beleid Samenwerken Projecten Architectuur / Beleid Basisregistraties Projecten Compacte IT Projecten Architectuur / Beleid Informatiebeveiliging Projecten Architectuur / Beleid

14 1. Afhankelijkheden tussen projecten Er is een grote mate van samenhang tussen de het DMS project en het project E-dienstverlening. Deze projecten zijn om die reden in samenhang gepland en worden aangestuurd door een gezamenlijke stuurgroep. Ander projecten die met bovengenoemde projecten samenhangen zijn: E-Facturering Digitaliseren subsidieproces Verplichtingenproces Digitale samenwerking VRU Eemland Contractmanagement inkoop Digitaliseren personele processen Daarnaast zijn er nog losse afhankelijkheden: Publiekscommunicatie is afhankelijk van de eventuele aansluiting op de GVOP (Landelijke voorziening voor bekendmakingen). Doorontwikkelen intranet is afhankelijk van het huidige project vernieuwing intranet Digitalisering Archief Eemland is afhankelijk van de upgrade data ONTAP storage platform. Inrichten STIPS en wijkcentra is afhankelijk van het project teamsite werken met de stad. HPUX uitfaseren, migratie Oracle 10->11 is afhankelijk van het project basisregistratie WOZ. Implementatie projectondersteuning is afhankelijk van Complexiteitsreductie. Deze afhankelijkheden zijn mede bepalend bij de samenstelling en planning van het beleids-, architectuur-, en projectportfolio. Binnen het thema Basisregistraties zijn ook verschillende afhankelijkheden tussen de deelprojecten van IBR. Deze afhankelijkheden worden in het stelseloverleg basisregistraties en in de programmaplanning geadresseerd. 2. Legenda Projecten die al voor 2014 zijn gestart. Projecten die gepland zijn om in 2014 te starten. 3

15 3 Digitale diensten 3.1 Projecten E-dienstverlening In 2013 is er veel verbeterd aan het gestandaardiseerd aanbieden van onze digitale formulieren. Het project e-dienstverlening zorgt voor de voortzetting van de in 2013 ingezette aanpak, waarbij we de al onze diensten digitaal aanbieden. De focus ligt daarbij op standaardisering, gebruiksgemak en de koppelingen met diverse backoffice applicaties. Vraaggericht website De economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de veranderende rol van de overheid hierin vragen om een open, omgevingsbewuste en wendbare interactie met onze inwoners. Digitale communicatie en e-dienstverlening worden afgestemd op de behoefte van de stad en de logica van de gebruiker. Dit project zorgt voor een vertaling van deze uitgangspunten naar een gebruiksvriendelijke website die voldoet aan de webrichtlijnen. Informatievoorziening op de kaart De Amersfoortse voorziening voor het presenteren van gegevens via de kaart wordt in dit project uitgebreid met nieuwe functionaliteit en datasets. Een koppeling tussen de generieke voorziening en het geo datapakhuis zorgt voor de gewenste continuïteit van datasets. Bestemmingsplannen in web viewer provincie Met de applicatie Autocad wordt nieuwe ondersteunende software ingevoerd, geschikt voor het publiceren van bestemmingsplannen. Publiekscommunicatie In dit project vindt de realisatie plaats van het digitaal aanbieden van alle bekendmakingen aan onze inwoners. Digitale diensten Planning 2014 Projecten Q1 Q2 Q3 Q E-dienstverlening Vraaggerichte website Informatievoorziening op de kaart Bestemmingsplannen in web viewer provincie Publiekscommunicatie 4

16 3.2 Architectuur / Beleid Implementatiestrategie DMS en dienstverlening Door de grote samenhang tussen de projecten DMS en E-dienstverlening is het van belang dat er een gezamenlijke implementatiestrategie wordt vastgesteld. Dat gebeurt in dit architectuur / beleid onderwerp. Technologische innovatie voor de stad De nexus of forces samen met het toenemende gebruik van sensortechnologie, waarmee objecten verbonden worden met het internet en informatienetwerken (internet of things), transformeren de manier waarop producten en diensten worden geleverd en de manier waarop gebruikers omgaan met technologie. Dit biedt ook mogelijkheden om de publieke dienstverlening in de stad met nieuwe technologie te innoveren. Voor het identificeren en realiseren van innovatie mogelijkheden zal in Q1 een plan van aanpak worden opgesteld. Doel is om de mogelijkheden te betrekken bij de formulering van de innovatie ambities in het nieuwe collegeprogramma. Digitale diensten Planning 2014 Architectuur / Beleid Q1 Q2 Q3 Q Implementatiestrategie DMS en dienstverlening Technologische innovatie voor de stad 5

17 4 Digitaal werken 4.1 Projecten DMS/RMA en postregistratie In dit project wordt digitaal en papierarm werken gerealiseerd voor de bedrijfsvoering van de gemeente Amersfoort. Dit met als doelstelling om het werken makkelijker en efficiënter te maken, onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat digitaal aan documenten te kunnen werken en het bevorderen van kennisdeling en samenwerking (zowel intern als extern). Binnen dit project wordt zaakgericht werken gerealiseerd, Het postkamerproces wordt volledig gedigitaliseerd, en de koppelingen met de diverse backoffice applicaties worden gerealiseerd. Voor de invoering van een hiermee samenhangende nieuwe manier van werken wordt een organisatie verandertraject gestart. Werkplek van de toekomst In dit project wordt een nieuwe functionele inrichting van zowel de vaste als de mobiele digitale werkplek gerealiseerd. Doel daarbij is dat de gebruiker vanuit één gepersonaliseerd portaal toegang krijgt tot zijn informatie en makkelijker kan samenwerken en kennis delen binnen en buiten de organisatie. Realiseren self-service portaal In dit project wordt in het nieuwe intranet een self service portaal voor de interne bedrijfsvoering ingericht ten behoeve van ICT, Personele, Financiële en Facilitaire zaken. Informatievoorziening Raad In dit project wordt het Raadsleden domein uitgefaseerd, maildomeinen samengevoegd, een standaard raadswerkplek gerealiseerd (vast/virtueel en mobiel) en de benodigde informatie ontsloten. Contractmanagement inkoop Dit project omvat de realisering van een systeem voor digitaal contractmanagement (registratie, procesbewaking, e.d.). E-facturering In dit project wordt facturering gedigitaliseerd, zowel voor inkomende als uitgaande facturen. Digitalisering Archief Eemland In dit project vindt digitalisering plaats van archiefonderdelen bij het Archief Eemland. Voorbeelden van te digitaliseren stukken zijn de bouwtekeningen en microfiches. Digitaliseren subsidieproces In dit project wordt het (verder) digitaliseren van het subsidieproces gerealiseerd waarbij het subsidieregister automatisch klaargezet en gepubliceerd wordt, aanpassingen in de subsidiemodule worden gedaan, de conversie naar het nieuwe DMS plaatsvindt en de uitgaande subsidieflow gedigitaliseerd wordt. Doorontwikkeling mobiele apparaten Na de eerste implementatie volgt in deze fase de doorontwikkeling voor het digitaal werken met mobiele apparaten. De focus ligt hierbij op het verbeteren van gebruiksgemak en het inzetten van meer op mobiel gebruik gerichte applicaties (apps). 6

18 Verplichtingenproces In dit project wordt het financiële verplichtingenproces gedigitaliseerd. Dit nadat er in een LEAN traject een gemeentebrede standaard is vastgesteld. Opleiding continue Dit project speelt in op de behoefte om een continu opleidingsaanbod te faciliteren dat meeloopt met alle veranderingen op digitaal gebied in onze organisatie. Vervanging FMIS In dit project wordt het huidige informatie systeem van facility management vervangen. Digitaal werken Planning 2014 Projecten Q1 Q2 Q3 Q DMS/RMA en postregistratie Werkplek van de toekomst Realiseren self-service portaal Informatievoorziening raad Contractmanagement inkoop E-Facturering Digitalisering AE Digitaliseren subsidieproces Doorontwikkeling mobiele apparaten Verplichtingenproces Opleiding continue Vervanging FMIS 4.2 Architectuur / Beleid Ontwikkelen gemeentelijke APP-visie In deze visie bepalen we hoe om te gaan met de diverse vragen voor app ontwikkeling die binnen de gemeente ontstaan. Herijking documentenbeleid In dit architectuur / beleid onderwerp wordt vastgelegd hoe we in de nieuwe situatie (DMS/RMA/Zaaksysteem) omgaan met de verschillende documenten in de organisatie. Wat wordt waar op welke manier opgeslagen. Werkplek van de toekomst In deze visie wordt in regie en samenhang een eenduidige ingang ontworpen voor de gebruiker waarbij verschillende omgevingen worden geïntegreerd naar één gepersonaliseerd portaal voor de gebruiker. Hierdoor kan men eenduidig en op één plaats documenten, mensen en informatie vinden en makkelijker samenwerken en kennis delen binnen en buiten de organisatie. User experience beleid In dit beleidsonderwerp wordt beleid ontwikkeld op het gebied van user experience. Dit beleid heeft als doel om er bij elke applicatie vervanging voor te zorgen dat de nieuwe applicatie voldoet aan onze eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. 7

19 Visie e-depot Archief Eemland In dit onderwerp wordt een visie opgesteld over hoe Archief Eemland omgaat met de digitale archiefomgeving waarin permanent toegang tot digitale informatiebronnen wordt nagestreefd, het e-depot. Bijvoorbeeld met een antwoord op de vraag of zij zelf een e-depot beginnen of aanhaken bij een e-depot van een andere gemeente. Digitaal werken Planning 2014 Architectuur / Beleid Q1 Q2 Q3 Q Ontwikkelen gemeentelijke APP-visie Herijking documentenbeleid Werkplek van de toekomst User experience beleid Visie e-depot AE 8

20 5 Samenwerken 5.1 Projecten ICT Eemhuis In dit project wordt de ICT ondersteuning voor het Eemhuis door de gemeente gerealiseerd. Inrichting Wijkteams Wijkteams bieden nabije en laagdrempelige informatie, advies en hulp waardoor mensen zelf verder kunnen of hun problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en een onnodig beroep op dure zorg voorkomen wordt. Beide voorzieningen bouwen op de eigen kracht en zorg en vormen een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur van de decentralisaties in het sociale domein. De technische ondersteuning voor Wijkteams wordt in dit project gerealiseerd. Doorontwikkelen Mens Centraal Mens Centraal is het systeem waarin samengewerkt wordt door gemeenten en ketenpartners. Zij blijven daardoor op de hoogte van elkaars dienstverlening. De implementatie hiervan gaat volgens een groeimodel en is in 2013 gestart. De doorontwikkeling hiervan loopt door in Het aanhaken van partners om informatie te delen wordt dan gerealiseerd. Decentralisatie jeugdzorg Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. In dit project maakt de Rijksoverheid de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Begin 2014 wordt een informatieplan opgesteld. Op basis daarvan realiseert dit project de technische benodigdheden voor een veilige informatie uitwisseling in het kader van deze decentralisatie van de Jeugdzorg. Decentralisatie AWBZ Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. In dit project hevelt de overheid de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo. Begin 2014 wordt een informatieplan opgesteld. Op basis daarvan realiseert dit project de technische benodigdheden voor een veilige informatie uitwisseling in het kader van de decentralisatie AWBZ. Invoering participatiewet Vanaf 2015 worden gemeenten integraal verantwoordelijk voor jeugd, werk, inkomen en de ondersteuning daarbij. In dit project legt de overheid de uitvoering van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten. Begin 2014 wordt een informatieplan opgesteld. Op basis daarvan realiseert dit project de informatiseringcomponent van de participatiewet geïmplementeerd bij de gemeente. SBG op YOUPP In dit project wordt de SBG aangesloten op YOUPP. Open data In dit project wordt het aanbod van Open data door de gemeente uitgebreid. Daarbij worden datastromen op een eenduidige en uniforme manier ingericht een aangeboden. 9

21 SBG en RUD ontwikkeling De SBG en RUD organisatievormen worden concreet in Dit heeft gevolgen voor de informatisering en ICT ondersteuning (bv key2 vergunningen). Dit kan betekenen dat er andere eisen gesteld worden aan de ondersteunende software en de digitale samenwerking met een nieuwe aanbesteding tot gevolg. Digitale samenwerking VRU Eemland Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een veiligheidsregio en valt geografisch samen met de Nederlandse provincie Utrecht. Deze veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Veiligheidsregio's. De brandweerzorg binnen de VRU is weer onderverdeeld in regio s. Die van Amersfoort valt onder de VRU Eemland. In dit project wordt de digitale samenwerking tussen de gemeente en de VRU Eemland vorm gegeven. Samenwerken Planning 2014 Projecten Q1 Q2 Q3 Q ICT Eemhuis Inrichting wijkteams Doorontwikkelen Mens Centraal Decentralisatie Jeugdzorg Decentralisatie AWBZ Invoering Participatiewet SBG op YOUPP Open data SBG en RUD ontwikkeling pm Digitale samenwerking VRU Eemland pm 5.2 Architectuur / Beleid Informatiebeveiliging decentralisaties Sociaal Domein In het kader van de decentralisaties wordt de veiligheid geborgd dmv risico analyses, audits en penetratietesten. Informatieplan decentralisaties Sociaal Domein In het kader van de drie decentralisaties in het sociale domein wordt een informatieplan opgesteld. Onderdelen daarvan zijn wijkteams, backoffice, sturing- en verantwoordingsinformatie en procesondersteuning voor de verschillende decentralisaties. BPI Architectuur en beleid ontwikkelen dit samen met de belanghebbenden van het Sociaal Domein. De omvang van de implementatieopgave voortkomend uit het informatieplan is voor Amersfoort afhankelijk van de besluitvorming over inkooporganisatie en backoffice [wat lokaal wat regionaal]. Aansluiten evenementenassistent Deze evenementenassistent is ontwikkeld door de VRU en wordt ondergebracht in een stichting. In dit onderzoek bepalen we of wij als gemeente hierop willen aansluiten. 10

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013

Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 www.utrecht.nl Rapportage Organisatievernieuwing nr. 4 - Voorjaar 2013 College van Burgemeester & Wethouders Mei 2013 2 Voortgangsrapportage 2013

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010

INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. 2008 tot en met 2010 INFORMATIEBELEIDSPLAN NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 2008 tot en met 2010 Auteur: Marianne Weits Versie 1.4 26 mei 2008 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Conclusies en aanbevelingen... 4 Leeswijzer... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie