Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice"

Transcriptie

1 Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

2 Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken en de ondernemer worden nieuwe economische kansen geboden. Energie om samen aan de slag te gaan. Aan de slag met het opwekken van duurzame energie en het besparen van energie. Energie in samenwerkingsverbanden die nieuw zijn. In de energieke samenleving komen ondernemende en energieke burgers, bedrijven en overheden in nieuwe netwerken bij elkaar. Daarbij bepaalt niet de overheid alles, maar wordt ieders kracht optimaal benut. In de Community of Practice (CoP) hebben koplopende gemeenten hun ervaringen gedeeld, inspiratie opgedaan, hun nek uitgestoken en zijn ze verder gegaan. Nieuwe kennis is door ontwikkeld. Er is terug gegrepen op oude concepten en deze zijn opnieuw en hernieuwd In dit e-boek leest u over deze nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. We hopen dat het inspiratie geeft om zelf aan de slag te gaan. Want er is nog een lange weg te gaan naar een klimaatneutrale samenleving. Deze samenleving heeft een 100 procent duurzame energieopwekking nodig. Dit e-boek geeft hoop dat we op de goede weg zijn. Augustus 2012 Ministerie Infrastructuur en Milieu Joke de Vroom Afdelingshoofd Klimaat

3 4 Lokale Duurzame Energiebedrijven (LDEB s) zijn hot. Overal in Nederland ontstaan initiatieven vanuit particulieren, gemeenten en bedrijven. Er is een grote dynamiek. Verschillende initiatieven bundelen zich in de vereniging E-decentraal. Gemeenten krijgen verzoeken voor medewerking aan burgerinitiatieven. Er worden Kamervragen gesteld over belemmerende regelgeving zoals saldering. Kortom de wereld rond lokale duurzame energie-opwekking is in beweging. Gemeenten volgen deze ontwikkeling om verschillende redenen met grote belangstelling. De vergaande ambitie om klimaat neutraal te worden vraagt om een innovatieve aanpak. lokaal duurzaam energiebedrijf kan daar invulling aan geven. Daarnaast worden gemeenten geconfronteerd met particuliere initiatieven, waarbij een rol van hen wordt gevraagd. Bij gemeenten is er behoefte aan informatie over dit onderwerp. Niet alleen wat betreft kennis over juridische, technische en financiële aspecten. Deze nieuwe ontwikkelingen vragen ook om reflectie op de rol van de gemeenten in dit soort processen. Het is een gezamenlijke zoektocht.

4 Om gemeenten te ondersteunen bij die zoektocht is op initiatief van Agentschap NL in het voorjaar van 2010 een Community of Practice gestart, de CoP LDEB. De deelnemende gemeenten zijn pioniers op het gebied van lokale duurzame energiebedrijven. Door de CoP zijn belemmeringen benoemd en kernvragen gesteld. Kennis en ervaringen zijn gedeeld en verder ontwikkeld over hoe een LDEB succesvol opgezet kan worden. Eind 2011 is de CoP afgerond. De belangrijkste ervaringen zijn vervolgens gebundeld in dit e-boek. Dit geeft inzicht in de lessen die geleerd zijn. Het geeft de opbrengst weer van deze CoP, een beschouwing vanuit deze groep gemeenten. Het is dan ook uitdrukkelijk geen handleiding. Daarvoor is iedere situatie te specifiek. Maar de lessen uit deze CoP zijn wel handig voor iedereen die vaart wil zetten achter de lokale energieproductie zonder zelf alles opnieuw uit te hoeven vinden. LDEB kan een onderneming zijn, maar ook een samen werkingsverband tussen partners in duurzame energie. De belangrijkste les van de CoP voor ons als deelnemers was dat lokale energieproductie deel is van een bredere ontwikkeling in de samenleving. Dat is de : lokale duurzame energie wordt opgewekt in een nieuw samenspel van ondernemende burgers, bedrijven en overheden. energiek samenspel met nieuwe mogelijkheden. Irma Straathof, Agentschap NL Marc Coenders, Netwerk Leerarchitectuur Jeroen Saris, De Stad BV De gemeenten die deelnamen aan de CoP waren allen, op een of andere manier, betrokken bij een LDEB. Tijdens de CoP bleek dat de onderlinge verschillen groot zijn. Het ene LDEB komt voort uit particulier initiatief, bij anderen is de lokale politiek leidend. LDEB kan een onderneming zijn, maar ook een samen werkingsverband tussen partners in duurzame energie. Lokale duurzame energieproductie is door de leden van de CoP opgevat als: opwekking met behulp van lokale bronnen voor niet-fossiele energie (zonne-energie, windturbines, biomassa, biogas, warmtekracht koppeling en warmte koude opslag).

5 Community of Practice Lokale Duurzame Energiebedrijven Negen 1 Vier functies lokaal duurzaam energiebedrijf (LDEB) is een zelfstandige organisatie die klanten in haar verzorgingsgebied duurzame energie levert en helpt bij het besparen van energie. LDEB kan vier functies vervullen: makelaar, producent, leverancier en dienstverlener. Deze vier functies worden lokaal ingevuld. 2 Ondernemerschap in de samenleving Het LDEB is een middel om de opwekking en het gebruik van lokale duurzame energie te bevorderen. Dat LDEB kan op vele manieren gestalte krijgen. Landelijke en lokale overheden kunnen een bijdrage leveren in het ontstaan van verschillende varianten. Ondernemerschap in de samenleving is daarbij leidend. De lokale overheid kan één van de partners zijn en is zeker niet de enige risicodragende partij. 3 Transitie vraagt om een lange termijn visie Duurzame energieproductie vereist een in grijpende systeem transitie met een grote impact op de hele energieketen. Beslissingen en investeringen vragen een visie op de lange termijn. Institutionele en sociale innovatie zullen doorslag gevend zijn om grote instellingen en bedrijven te laten meebewegen.

6 4 Van regels dicteren naar speelveld creëren Om ondernemende burgers meer ruimte te geven in de energiemarkt, is het nodig dat zowel lokaal als nationaal wordt ingespeeld op dit ondernemerschap. De landelijke en lokale over - heid heeft vooral een taak in het herformuleren van de regels van het spel. Op die manier ontstaat een nieuwe markt met voldoende massa. Zolang de landelijke overheid concurrentievoordeel geeft aan de grootverbruikers ontstaat er geen level playing field. 5 Consument = producent De burgers veranderen door hun betrokkenheid bij de lokale energie bedrijven van consument in producent: ze gaan hun eigen energie produceren en leveren. Dat biedt kansen voor meer sociale cohesie. Er ontstaat meer lokale sociale samenhang en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. 8 De energieke samenleving De ondernemende burger laat zich niet dwingen tot duurzame energie. Voor een systeemverandering in de energiehuishouding is meer ruimte nodig vanuit de maatschappij. 9 De drive van de innovator De voorlopers in de ontwikkeling van Lokale Duurzame Energie Bedrijven hebben in de Comunity of Practice een ruimte gevonden om de professionele grenzen te verleggen. De innovator heeft zo n ruimte nodig om in de eenzaamheid van de zoektocht een nieuwe taal en nieuwe expertise te ontwikkelen. De CoP werkt als een opwerkingsfabriek voor experts voor wie kennisoverdracht alleen niet meer werkt. 6 Mede eigenaarschap Nieuwe maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid en energie, worden niet meer auto matisch neer gelegd bij de overheid. Initiatiefrijke burgers treden steeds autonomer op om deze kwesties zelf aan te pakken. Mede eigenaarschap versterkt de duurzame samenleving. 7 De herontdekking van de coöperatie als ondernemingsvorm In een traditionele coöperatie komen gelijke belangen samen. In de heden-daagse coöperatie komen ook verschillende belangen samen die verenigbaar zijn. Door deze invulling lijkt de coöperatie een geschikte ondernemingsvorm voor de lokale duurzame energie bedrijven.

7 1 Vier functies lokaal duurzaam energiebedrijf (LDEB) is een zelfstandige organisatie die klanten in haar verzorgingsgebied duurzame energie levert en helpt bij het besparen van energie. LDEB kan vier functies vervullen: makelaar, producent, leverancier en dienst verlener. Deze vier functies worden lokaal ingevuld. Vlak voor het begin van de CoP LDEB stond er een artikel in het Financieel Dagblad 1 (FD) met de vraag waarom gemeenten die nog maar net hun aandelen in de energiebedrijven verkocht hebben, nu overheidsgeld steken in lokale energie opwekking. Dat heeft te maken met ambitieuze klimaatdoelstellingen die gemeenten zichzelf hebben gesteld. Wethouders en ambtenaren die deze ambitie serieus nemen, hebben het LDEB bedrijf hoog op de agenda gezet. Uit het artikel bleek dat niet iedereen in de energiesector daar even gelukkig mee is. Het idee is dat energieproductie beter aan de NUON en Essents kan worden overgelaten, aangezien deze toch niet voor niets geprivatiseerd zijn. Ook werd in het artikel de twijfel uitgesproken of ambtenaren wel goede ondernemers kunnen worden. Moet de gemeente wel een dergelijk risico willen lopen? De kritische kanttekeningen bij de ontwikkelingen van LDEB s werden niet alleen in het FD gezet. Ook in veel gemeenteraden werd getwijfeld aan de wenselijkheid van LDEB s. De deelnemende gemeenten aan de CoP zien grote kansen in de ontwikkelingen, maar zijn ook reëel over hun mogelijkheden. In de praktijk maken zij verschillende keuzes over de rol die zij oppakken. 1 Financieel dagblad 25/5/2010: Gemeenten op glad ijs met nieuwe energie

8 Tijdens de CoP LDEB hebben voorlopers op het gebied van het oprichten van LDEB s een analyse gemaakt van de (maatschap pelijke) ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van dergelijke lokale initiatieven. Duidelijk werd daarbij dat lokale energieproductie deel is van een bredere ontwikkeling in de samenleving. Burgers worden steeds ondernemender en nemen het heft in eigen handen. De rol van de lokale overheid verandert van regisseur naar facilitator. Zo ontstaat een nieuw samenspel van ondernemende burgers, bedrijven en overheden. De mogelijkheid om zelf energie te produceren is sterk afhankelijk van lokaal beschikbare bronnen LDEB s variëren sterk wat betreft de verschijnings - vorm vanwege lokale mogelijkheden en de vindingrijkheid van lokale initiatiefnemers. De overeenkomst is dat het bij een LDEB altijd om lokale duurzame energie gaat. Zowel bij opwekking als levering staan lokale hernieuwbare bronnen in de regio centraal: wind molens, zonnepanelen, biomassacentrale, warmtekracht koppeling en warmte koude opslag of een combinatie daarvan. In het bonte palet van huidige kleinere en grotere LDEB s zijn vier functies te onderscheiden die worden vervuld: Makelen en schakelen tussen (lokale) partijen. Produceren van duurzame energie. Leveren van duurzame energie. Dienstverlener en ontzorgen. Niet elk LDEB verenigt deze vier functies. Sommige LDEB s beginnen als makelaar om lokale initiatiefnemers te verbinden om het LDEB op te zetten en verder uit te bouwen. De mogelijkheid om zelf energie te produceren is sterk afhankelijk van lokaal beschikbare bronnen. De gemeente Apeldoorn heeft een overvloed aan mogelijkheden. Op Texel betekent het leveren van duurzame energie zoals dat nu gebeurd onder meer inkoop voordeel. Er ligt ook een taak voor LDEB s om aandacht te besteden aan de mogelijkheden van energiebesparing. Want ook duurzame energie moet niet verspild worden. Onder andere in de bestaande bouw zijn nog gigantische besparingsmogelijkheden. Ontzorgen is in zo n traject belangrijk. Mensen krijgen dan een offer they can t refuse. Het kost minder moeite en het levert geld op. Dordrecht: Energie Coöperatie Dordrecht In Dordrecht is gekozen voor een combinatie van opwekken van duurzame energie en het verleiden van burgers en bedrijven met een dienstenpakket. De gemeente werkt voor de productie van energie samen met HVC, het afvalverwerkingsbedrijf produceert tegelijk stroom. Daarnaast wordt door HVC een dienstverleningsconcept uitgewerkt dat over een groot gebied met lokale partners kan worden uitgevoerd. Kijk hier voor meer informatie

9 2 Ondernemerschap in de samenleving Het LDEB is een middel om de opwekking en het gebruik van lokale duurzame energie te bevorderen. Dat LDEB kan op vele manieren gestalte krijgen. Landelijke en lokale overheden kunnen een bijdrage leveren in het ontstaan van verschillende varianten. Ondernemerschap in de samenleving is daarbij leidend. De lokale overheid kan één van de partners zijn en is zeker niet de enige risicodragende partij. Burgers en ondernemers zoeken naar ruimte voor eigen initiatief. De overheid kan en wil niet langer alles bepalen voor de burger. De behoefte om lokaal duurzame energie te produceren en leveren, heeft geresulteerd in een waaier aan oplossingen die gebaseerd zijn op lokale mogelijkheden en allianties. In elke gemeente gaat het om maatwerk. Dat geeft ruimte voor sociale innovatie. Samen met lokale partijen worden ondernemende coalities gevormd, die een business case voor het lokale duurzame energiebedrijf ontwikkelen. De gemeente is daarbij zeker niet de enige die investeert. Er is niet één beeld van hoe een LDEB er uit zou moeten zien. Wel is er een duidelijke verschuiving te zien van het beeld van een gemeentelijk bedrijf dat een dienstverleningsfunctie combineert met een productietaak, naar een beeld van de gemeente als bemiddelaar. De terugtrekkende overheid biedt kansen voor initiatieven uit de samenleving, van burgers of private partijen. De veranderende rol van de De terugtrekkende overheid biedt kansen voor initiatieven uit de samenleving, van burgers of private partijen. lokale overheid is daarbij geen belemmering, maar past juist bij het opzetten van LDEB, waarbij de gemeente één van de gelijkwaardige partners is. Het gevoel van urgentie bij de voorlopers wordt niet ingegeven door angst, maar uit een sense of opportunity. Voor professionals met een passie voor de publieke zaak en expertise op het terrein van duurzaamheid en energie biedt een terug trekkende overheid een kans. Duurzame energieproductie is een maatschappelijke innovatie die niet meer alleen door overheidssturing tot stand kan komen, maar wel door samenwerkende professionals, zowel van buiten als binnen de landelijke en lokale overheid.

10 Nieuwveense Landen in Meppel: productie en levering Op 26 januari 2012 heeft, in aanwezigheid van staatssecretaris Atsma, de oprichtingshandeling van MeppelEnergie plaatsgevonden. Gemeente Meppel en Rendo Duurzaam vormen samen het lokaal duurzaam energiebedrijf voor Nieuwveense Landen, de wijk van de toekomst! Duurzaamheid wordt gezien als een extra kwaliteit die de wijk aantrekkelijk maakt voor haar bewoners. Vandaar dat het project het predicaat aangenaam duurzaam meekrijgt. De toelevering van duurzame energie aan de bewoners is ingebouwd in het plan. De wethouder speelt het spel hard en duidelijk, een nieuwe wijk moet toekomstbestendig en dus duurzaam zijn. Wanneer de business case niet sluit, gaan we opnieuw aan de slag om hem sluitend te krijgen. De markttest was positief maar met een slag om de arm. De terughoudendheid zit deels in de lange terugverdientijd (marktpartijen hanteren kortere terugverdientijden), maar ook in de hoge ambities met lagere maandlasten en het opzetten van een revolving fund. Daarnaast in de planning en fasering. Vandaar dat gekozen is om het LDEB in een aparte BV onder te brengen met Rendo Duurzaam en de gemeente als aandeelhouders. Deze partijen willen het commitment voor een lange termijn aangaan. In de tussentijd zullen er allerlei nieuwe uitdagingen opdoemen. De provincie blijft via de Drentse Energie Organisatie betrokken bij het LDEB, door het bedrijf in financiële zin te faciliteren. Het Waterschap wordt energieleverancier van biogas en effluent (water) en zal om deze reden eveneens niet direct deelnemen in het LDEB. De succesfactoren zitten vooral in de samenwerking, de aanwezige competenties bij de partners en de ambitie van de wethouder en ambtenaren. De wethouder en de ambtenaren van de gemeente Meppel en de projectleider vanuit Rendo Duurzaam zagen de komst van de CoP als een manier om de uitgangspunten en het technologisch concept te laten toetsen. Is aangenaam duurzaam inderdaad het splijtende concept waar de nieuwe bewoners voor zullen gaan? Vraag aan de wethouder: Waar haalt u de bestuurlijke moed vandaan om een dergelijk project ondanks de crisis in de woningbouw overeind te houden. Laat de gemeenteraad dat toe? Ton Dohle: Bestuurlijke lef is niet waar het om gaat. Je moet eerst zorgen voor draagvlak. De ideeën in de week leggen, toetsen, kritiek verwelkomen en als je dan een koers hebt: de rug recht houden en een termijn stellen. Kleine groepen aan het werk zetten en tegelijk zelf het hele netwerk bespelen, van Energy Valley tot de Crisis en Herstel wet. Kijk hier voor meer informatie De succesfactoren zitten vooral in de samenwerking, de aanwezige competenties bij de partners en de ambitie van de wethouder en ambtenaren.

11 3 Transitie vraagt om een lange termijn visie Duurzame energieproductie vereist een ingrijpende systeemtransitie met een grote impact op de hele energieketen. Beslissingen en investeringen vragen een visie op de lange termijn. Institutionele en sociale innovatie zullen doorslaggevend zijn om grote instellingen en bedrijven te laten meebewegen. Voor een succesvolle grootschalige duurzame energieproductie is visie op de lange termijn nodig. Zo zal een netbeheerder zich nu al af moeten vragen wat de behoeftes en technologie over ongeveer 40 jaar zijn. Stel dat de energiemarkt grondig verandert, wat is dan de behoefte? Bij zelfproducerende lokale energie be drijven is een net nodig dat deze energie kan toelaten. Wat is daar voor nodig en wat is nodig om de pieken en dalen op te vangen? Peter Molengraaf, algemeen directeur van Alliander, is van mening dat een netwerkbeheerder zich op zijn minst moet afvragen welke beslissingen onder alle omstandigheden goed zijn. Zijn advies is de no-regrets op te zoeken, dat wil zeggen rekening houden met ontwik kelingen die straks geaccommodeerd moeten worden. Lokale duurzame energie productie is zo n ontwikkeling die de netbeheerder mogelijk wil maken. Daarom zoekt Alliander naar samenwerking met gemeenten, bedrijven en bewoners. In Europees verband wordt hard gewerkt aan peak shaving, waarbij de pieken in vraag verlaagd worden. Smart grids is een interessante ontwikkeling, omdat de vraag naar energie makkelijker te sturen is dan de opwekking ervan. De verwachting is dat in 2050 vooral elektriciteit gebruikt wordt, het gebruik van gas en olie neemt af. Alleen als nu een lange termijn visie wordt ontwikkeld, kan ingespeeld worden op de komende ontwikkelingen. lange termijn visie met een gevoel voor de grote schaal waarop de energietransitie nodig is, is volgens Peter Oei, Programmadirecteur Stichting Innovatie Glastuinbouw van het InnovatieNetwerk, cruciaal. Hij betwijfelt of een optelsom van kleine initiatieven van onderop wel genoeg tegenkracht kan bieden aan de fossiele dominantie. Het gaat bovendien om meer dan alleen maar energie.

12 In het plan voor Schiebroek wordt de hele omgeving meegenomen in een grote fundamentele transformatie van een verouderde naoorlogse wijk, naar een wijk waar geluk en gezondheid van de bewoners leidend is; stadslandbouw en lokaal opgewekte energie zijn daar een invulling van. Peter Oei stelt dat de technologie de schaal bepaalt waarop het LDEB kan werken. Wil je iets met warmtenetten dan heb je minimaal een blok van vijftig woningen nodig. Op dit moment is er wel nieuwe technologie ontwikkeld, waarbij tuinders warmte in een soort rubber zak onder de grond opslaan. Dan zou, net als bij zonnepanelen, het particulier initiatief weer meer in beeld komen. Oei ziet een gevaar als beleidsmakers teveel van de techniek uitgaan. Je moet aansluiten bij de behoeften van mensen. Mensen willen naar buiten kijken, meer rust of groter wonen. Dat soort behoeften dienen we met nieuwe duurzame technologie mogelijk te maken. Oei pleit tegelijkertijd voor gedurfder denken met spectaculaire oplossingen, zoals het overkappen van steden. Op wijkniveau is dat nu mogelijk. Als we blijven hangen in dubbel glas en isolatie komen we nooit bij een duurzame stad uit. Buckminster Fuller bedacht het al in 1975; nu hebben we betaalbare technieken daarvoor. Dat leidt tot compleet andere stadsbeelden, waar je driekwart van het jaar buiten kunt zitten. Je moet aansluiten bij de behoeften van mensen. Mensen willen naar buiten kijken, meer rust of groter wonen. derde voorbeeld dat het belang van lange termijn denken onderstreept, wordt gegeven door de rol van de Unie van Waterschappen. De waterschappen hebben een klimaatakkoord gesloten over energieproductie en klimaatbeleid. Waterschappen willen meer in (eigen) energieproductie investeren. voorbeeld is de ontwikkeling van de rioolwaterzuivering tot Energiefabriek. De fabriek draait op vergisting van (riool)slib (ontlasting, urine, bedrijfsmatige lozingen). Daarmee hebben de waterschappen potentieel de capaciteit om energie te produceren vergelijkbaar met het stroom verbruik van huishoudens. Zij hebben hiervoor met het Rijk een Green Deal gesloten. De waterschappen vinden duurzaamheid belangrijk en verwachten dat dit ook steeds belangrijker zal worden. Op welke wijze en met welke partij(en) kan de energieproductie worden geoptimaliseerd en hoe kan de vergisting het beste worden georganiseerd? Dit is vaak afhankelijk van lokale omstandigheden. Energie kan worden geleverd aan het net, maar bijvoorbeeld ook aan het gemeentelijk vervoersbedrijf, voor stadsverwarming of een naburig bedrijf. Synergievoordelen met huishoudelijk afval en mest zijn denkbaar. Decentrale concepten worden eveneens verkend. De waterschappen zoeken steeds meer de ruimte om samen te werken met lokale initiatieven voor duurzame energie productie. De gemeenten zijn een van de belangrijkste partners. Bron: visieboek Mooi & Duurzaam Schiebroek-Zuid Kijk hier voor meer informatie

13 4 Van regels dicteren naar speelveld creëren Om ondernemende burgers meer ruimte te geven in de energiemarkt, is het nodig dat zowel lokaal als nationaal wordt ingespeeld op dit ondernemerschap. De landelijke en lokale overheid heeft vooral een taak in het herformuleren van de regels van het spel. Op die manier ontstaat een nieuwe markt met voldoende massa. Zolang de landelijke overheid concurrentievoordeel geeft aan de grootverbruikers ontstaat er geen level playing field. De vraag is hoe bij een terugtrekkende overheid maatschappelijke innovatie bevorderd kan worden. Het antwoord uit de praktijk luidt: geef ruimte aan burgers en ondernemers die beginnen met lokale energieprojecten. Geef ze ruimte om te oefenen en te experimenteren en met nieuwe oplossingen te komen. Zo ontstaan goede en creatieve oplossingen voor lastige problemen. Deze ervaringen kunnen worden gebruikt bij volgende projecten in het sociale netwerk en de stad. De overheid kan hierin een faciliterende rol spelen door het delen van kennis, het verbinden van initiatieven en het meedenken over mogelijkheden. Er zijn talloze burgers en onder nemers met kennis en expertise. Er is veel initiatief en onder nemerschap in de maatschappij. De overheid denkt nog vaak in termen van draagvlak voor het beleid, maar tegenwoordig gaat het daar niet meer om. Interview Peter van Waveren Peter van Waveren (projectgroep ADEL), de initiatiefnemer voor Armhoede evalueert: De gemeente moet geen draagvlak willen creëren om een oplossing te verkopen. Betrek mensen van meet af aan bij de invulling van de doelstelling. Maak eerst samen een analyse en verkoop daarna pas de oplossing, dan voelen de mensen zich ook probleemeigenaar en dat levert betrokkenheid op. Betrokkenheid en sociale cohesie in het gebied zijn van enorme invloed op het slagen van dit project. Dit is een randvoorwaarde want merendeel van de mensen komt oorspronkelijk niet uit Lochem, maar het project bevordert absoluut de sociale cohesie. Kijk hier voor meer informatie

14 Participatie van burgers is niet meer ingekaderd door het overheidsbeleid. De overheid heeft vooral een taak in het bepalen van de regels van het spel en deze af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier is er ruimte voor systeeminnovatie. Zolang de landelijke overheid grootverbruikers korting geeft op de energieprijs, ontneemt de overheid de financiële prikkel bij grootverbruikers om over te stappen op groene en duurzaam opgewekte energie. Er ontstaat geen level playing field waarin nieuwe initiatieven en onder nemende burgers kracht kunnen bijzetten aan een duurzaam en klimaatneutraal Nederland. Interview Thijs de La Court De logica van duurzame ontwikkeling Wij betalen hier in Lochem met z n allen 20 miljoen euro per jaar aan energie, vertelt Thijs de la Court, wethouder in Lochem. Tegelijkertijd betalen onze boeren steeds hogere prijzen voor stikstof en fosfaat. De helft van onze agrarische bedrijven zal de komende jaren beëindigd worden. We verliezen biodiversiteit, vogels, landschap en natuur. Hoe kunnen we energie besparen en zelf opwekken, hoe houden we de stikstof en fosfaat in ons systeem, hoe gebruiken we de mest en de grond duurzaam? Hoe kan Lochem ervoor zorgen dat ze die 20 miljoen De uitdaging is om aan te tonen of de beoogde verduurzaming van de lokale economie haalbaar is. euro in zijn eigen lokale economie behoudt? Al deze vragen leiden naar het uitgangspunt Niet duurzaam verdwijnt, duurzaamheid blijft. De huidige financiële crisis is volgens De la Court ontstaan omdat het systeem niet duurzaam is in zichzelf. De uitdaging is om aan te tonen of de beoogde verduurzaming van de lokale economie haalbaar is. Daarvoor zijn betere verdienmodellen nodig. Verandering in regelgeving en structuur is noodzakelijk, duurzaamheid zit nog niet in de overheidsregels ingebakken. Weerstand kan overwonnen worden door kennis en macht - en dus ook projecten - over te dragen aan mensen. Zij zijn degenen die het ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Wij krijgen kippen Wij krijgen Kippen! is een project waar initiatiefnemers, burgers, bedrijven en andere organisaties én ambtenaren in stadsdeel Zuid samen werken en samen ontdekken hoe lokaal duurzame energie opgewekt kan worden. Ondernemende burgers, bedrijven en instellingen brengen ideeën, kennis, plannen en/of middelen in. Samen ontdekken ze waar haken en ogen en hindernissen op de loer liggen die ze vervolgens met steun van elkaar oplossen of aankaarten bij bijvoorbeeld stadsdeel Zuid. Het is een bottom-up project: de behoefte van de energieproducenten in spé staat centraal. Het wakker maken van de markt de energieafnemers in stadsdeel Zuid is onderdeel van het project. Wij krijgen Kippen werkt volgens de principes van open source: kennis is vrij toegankelijk en te gebruiken, en credits worden gegeven volgens het ere wie ere toekomt -principe. De doelstelling is dat in 2012 vijftig lokale initiatieven duurzame energie produceren. Kijk hier voor meer informatie

15 5 Consument = producent De burgers veranderen door hun betrokkenheid bij de lokale energie bedrijven van consument in producent: ze gaan hun eigen energie produceren en leveren. Dat biedt kansen voor meer sociale cohesie. Er ontstaat meer lokale sociale samenhang en verantwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving. Het LDEB brengt consument en producent dicht bij elkaar, het ene moment leverend en het andere moment gebruikend. Dat vereist aanpassing van de regels (wetten, belastingen, technische voorschriften) die juist op het onderscheid tussen beide gebaseerd zijn. De meerwaarde van het LDEB wordt uitgedrukt in cyclische begrippen als zelflevering, smart grid, open netwerken, zelfvoorziening en behoud van waarde. duurzaamheid denken, maar tegelijkertijd ook over sociale cohesie. Dat vraagt van professionals dat ze vanuit een geïntegreerde vraagstelling gaan denken. De asymmetrische maatschappij (eenzijdige relatie met grote bedrijven) voldoet niet langer. Het gaat om het leveren van een concrete bijdrage aan een duurzame samenleving en meedoen in de samenwerking. Frans Stokman, hoogleraar sociologie in Groningen en één van de initiatiefnemers van GrunnegerPower, een project van buurtbewoners voor duurzame energie, stelt dat het beeld dat de burger een klant is achterhaald is. De burger is in deze rol een co-producent, wat actief burgerschap tot stand brengt. Duurzame energievoorziening kan kleinschalig worden vormgegeven, waardoor het kansen biedt voor sociale cohesie. Volgens Stokman moeten we niet alleen in termen van energie en

16 Solidariteit Samenwerken in het creëren van Welzijn ( Joint Production ) Sociale cohesie Gevoelens van betrokkenheid Figuur 2: Sociale cohesie Dit schema ziet niet de productie (van lokale energie) als beginpunt, maar de leefbaarheid binnen een wijk of het algemene welzijn van mensen. Als daarvoor energieproductie nodig is, dan komt het animo vanzelf. Leefbaarheid en algemeen welzijn kan niet geheel voor mensen geregeld worden. Het vraagt betrokkenheid met de wijk en onderlinge solidariteit. Stokman ziet hier een gedragsverandering bij de burger; van consumptief naar productief. Joint Production, met elkaar samenwerken in allerlei constellaties roept discussies op over welke organisatie daarvoor het meest geschikt is. Voor Stokman staat de burgercoöperatie voorop, bijvoorbeeld Grunneger Power. Maar er zijn verschillende organisatievormen naast elkaar denkbaar. Grunneger power Grunneger Power is een energiecoöperatie van burgers, organisaties en bedrijven in de gemeenten Groningen en Haren, een organisatie zonder winstoogmerk. Grunneger Power wil de inwoners en organisaties in deze gemeenten helpen duurzame energie op te wekken. Als burgerbeweging stelt zij zich de vraag: hoe kunnen wij zélf de schone energie opwekken die we gebruiken? Het doel van Grunneger Power is alle noodzakelijke informatie te verstrekken die burgers, bedrijven en organisaties in de gemeenten nodig hebben om met succes en zonder onnodig risico over te schakelen op de eigen productie van schone energie: bijvoorbeeld via zonnepanelen. De eerste actie van Grunneger Power bestaat uit een aanbod zonnepanelen met aanzienlijke kortingen voor onze leden. Extra korting wordt gegeven als leden aanschaf samen met anderen doen. Grote sociale effecten zijn vooral te verwachten als zelf-levering ook vanuit andere locaties dan achter de eigen elektriciteitsmeter mogelijk wordt. De volgende stap zal bestaan uit inkoop van duurzame elektriciteit voor levering aan de leden, waarbij wij de leden garanderen dat winsten uitsluitend worden besteed aan lokale projecten voor duurzame energieopwekking. Kijk hier voor meer informatie De film van Grunniger power is hier te bekijken

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Klein is het Meervoudige nieuwe groot overheidssturing in open, Loslaten, vertrouwen, dynamische en lerende verbinden netwerken

Klein is het Meervoudige nieuwe groot overheidssturing in open, Loslaten, vertrouwen, dynamische en lerende verbinden netwerken Meervoudige Een essay over de nieuwe rol ove r h e i d sstu r i n g i n o p e n, van het ministerie van Economische Zaken dynamische en lerende in de energieke netwerksamenleving netwerken Irini Salverda,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

De energieke overheid

De energieke overheid De energieke overheid Visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie De energieke overheid Greet Overbeek 1 en Irini Salverda 2 (red.) 1 LEI Wageningen UR 2 Alterra Wageningen

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde

Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Burgerproductie; ontwikkeling, organisatie en waarde Paper voor het seminar over Civic Economy, Sheffield University,1 mei 2013 Jurgen van der Heijden, Myrthe Kolenbrander* Samenvatting Gebruikers produceren

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie