Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent"

Transcriptie

1 Onderzoek: Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2013 Auteur: C J Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 22 augustus 2014 Vragen of reacties kunt u sturen aan:

2 Management Samenvatting Aan de hand van openbaar beschikbare informatie hebben wij de duurzame elektriciteitsproductie van de Nederlandse energiebedrijven in 2013 onderzocht. De totale duurzame elektriciteitsproductie in Nederland was GWh. Met GWh duurzame elektriciteitsproductie uit eigen installaties blijkt Essent uit dit onderzoek de grootste producent van groene stroom in Nederland (meer dan 13% van de totale productie). Eneco en Nuon volgen, beide met ongeveer 8%. Wanneer niet alleen eigen productie wordt meegeteld, maar ook de productie uit langjarige inkoopcontracten (ofwel power purchase agreement = PPA), zien we dat Essent met GWh betrokken is bij meer dan 21% van de Nederlandse duurzame energieproductie. Geschatte duurzame elektriciteitsproductie in Nederland in 2013 per bedrijf (GWh) NB: Wij benadrukken dat door het ontbreken van volledige en consistente gegevens in de openbaar beschikbare informatie er alleen sprake kan zijn van een schatting die op onderdelen kan afwijken van de werkelijkheid.

3 1. Onderzoeksvraag en werkwijze Elk jaar onderzoekt Essent de hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit geproduceerd in Nederland door de verschillende energiebedrijven. Voor dit onderzoek is de eigen productie, net als in voorafgaande jaren, gedefinieerd als de productie van eigen installaties en van deelnemingen naar rato eigendom. Meerdere Nederlandse energiebedrijven hanteren echter als uitgangspunt voor hun duurzame energieproductiecijfers eigen productie plus langjarige inkoopcontracten met derden. Zulke inkoopcontracten worden ook PPA s genoemd (Power Purchase Agreement). Wij hebben daarom ook deze definitie meegenomen naast de eigen definitie in dit onderzoek. Deze definitie is te rechtvaardigen omdat zonder een langjarige commitment van een afnemer, een duurzame energie project nooit de benodigde bankleningen rond kan krijgen. Voor Essent zijn de duurzame elektriciteit productiecijfers afkomstig van het Essent MVO-verslag Onder Essent in Nederland wordt verstaan de productie van Essent Local Energy Solutions, RWE Generation in Nederland en RWE Innogy in Nederland. Voor de andere Nederlandse energiebedrijven hebben wij Jaarverslagen en MVO-verslagen voor 2013 geraadpleegd en waar nodig aanvullende informatie van hun websites. In specifieke gevallen is ook gebruik gemakt van een openbaar rapport uit 2014 van CE Delft betreffende energieproductie in De vorm van de informatie over duurzame energieproductie in Jaar- en MVO-verslagen verschilt in grote mate van bedrijf tot bedrijf en van jaar tot jaar. Sommige bedrijven rapporteren alleen de capaciteit van bepaalde projecten (MW) en niet wat in totaal in 2013 is opgewekt (MWh). Ook wordt vaak geen of onduidelijk onderscheid gemaakt tussen Nederlandse en buitenlandse projecten of tussen eigen productie, productie van deelnemingen en inkoop van derden. Wanneer het ontbreken van deze informatie een belemmering vormde voor het totaalbeeld zijn inschattingen gedaan a.d.h.v. beschikbare informatie (bijvoorbeeld details op de website over gerealiseerde projecten). Naast de meest bekende energiebedrijven hebben wij dit jaar ook de energieleveranciers meegenomen die volgens het genoemde CE Delft onderzoek ook over eigen productie en/of langjarige inkoopcontracten beschikken. De duurzame energieproductie van de volgende bedrijven is onderzocht: Essent, Nuon, Eneco, Electrabel, EON, Delta, Greenchoice, HVC Energie, Raedthuys, Windunie. Ook de Nederlandse afvalbedrijven leveren samen een significant aandeel in het totaal met duurzame energieproductie uit afvalverbranding (organische fractie). Ter controle dat we in het onderzoek geen significante partijen over het hoofd hebben gezien, zijn de totalen getoetst tegen CBS cijfers voor Nederland. 1 Elektriciteitsleveranciers in kaart, CE Delft, februari 2014

4 2. Resultaten Op basis van de geraadpleegde bronnen is de geschatte verdeling van de duurzame elektriciteitsproductie in Nederland voor 2013 als volgt (zie onderstaande tabel en grafiek, gerangschikt op volgorde van eigen productie). NB: Wij benadrukken dat door het ontbreken van volledige en consistente gegevens in de openbaar beschikbare informatie er alleen sprake kan zijn van een schatting die op onderdelen kan afwijken van de werkelijkheid. Eigen productie (GWh) Eigen productie (%) Waarvan Biomassa Wind Zon Water Nederland % Inkoopcontracten (GWh) Productie incl. inkoopcontracten (%) Essent ,2% ,4% Eneco 919 8,0% ,6% Nuon 861 7,5% ,7% HVC Energie 528 4,6% ,7% Delta 499 4,4% ,1% Eon 350 3,1% ,1% Electrabel 207 1,8% ,8% Raedthuys 168 1,5% 168 0,1 0 1,5% Greenchoice 0 0,0% 737 6,4% Windunie 0 0,0% ,8% Overige afvalverbranders totaal excl. langjarig inkoop totaal incl. langjarig inkoop Overige producenten (= verschil t.o.v. CBS) ,3% ,3% ,3% ,4% ,4% 983 8,6% ,6% Geschatte duurzame elektriciteitsproductie in Nederland in 2013 per energiebedrijf (GWh)

5 3. Toelichting per bedrijf 3.1 Nederlandse totaal Uit CBS 2 cijfers blijkt een totale netto niet genormaliseerde Nederlandse duurzame elektriciteitsproductie in 2013 van GWh, als volgt verdeeld over de bronnen. Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen 30 juni 2014 Onderwerpen Onderwerpen Onderwerpen Onderwerpen Elektriciteitsproductie Niet genormaliseerd Netto productie Bron/Techniek Perioden mln kwh Elektriciteitsproductie Totaal energiebronnen 2013** Waterkracht 2013** 115 Totaal windenergie 2013** 5603 Totaal zonnestroom 2013** 504 Afvalverbrandingsinstallaties 2013** 1709 Bij- en meestoken biomassa in centrales 2013** 1699 Overige biomassaverbranding 2013** 927 Totaal biogas 2013** Essent Het Essent MVO-verslag , pagina 42, Productie- en emissieoverzicht 2013 rapporteert een duurzame elektriciteitsproductie van GWh uit schone biomassa, 467 GWh uit wind en 36 GWh uit waterkracht (een totale eigen productie van GWh). Tevens inkoop van 947 GWh duurzame energie (grotendeels windenergie) via power purchase agreements in Nederland. NB: Een deel van de PPAs betreft de eigen 30% deelneming in EPZ (71 GWh biomassa en 13 GWh wind in 2013) zodat de eigen productie van Essent volgens de uitgangspunten van deze studie in feite nog iets hoger is (1.590 GWh ofwel 13,8% van de Nederlandse totaal). Dit is echter niet in openbaar beschikbare gegevens beschreven en is derhalve niet als eigen productie meegenomen in dit onderzoek. 3.3 Eneco Eneco rapporteert helaas geen absolute duurzame energie productiecijfers voor Wel dat hun windenergie productie genoeg was voor klanten. Op basis van de standaard door Eneco op de website gehanteerde omrekenfactor van kwh per huishouden, komt dit overeen met een windenergieproductie van GWh. A.d.h.v. projectinformatie op de website 4 inclusief vermogen, aantal klanten en datum in bedrijf schatten wij de eigen Nederlandse productie op ca. 855 GWh en de eigen buitenlandse productie op ca. 394 GWh, waarna ca GWh inkoop van derden resteert. Uit het reeds genoemde onderzoek van CE Delft (zie noot 2) waarvan Eneco in de gelegenheid is gesteld de cijfers te controleren en verbeteren, blijkt dat Eneco circa 400 GWh van buitenlandse PPAs betrok in Ervan uitgaand dat tenminste ditzelfde hoeveelheid in 2013 goldt, schatten we 1081 GWh als maximum Nederlandse windenergie uit inkoopcontracten in Voor eigen biomassa en zonne-energie in Nederland hebben we de productie geschat op respectievelijk 52 GWh en 12 GWh a.d.h.v. projectinformatie op de website. Biomassa PPAs in Nederland hebben we op 130 GWh ingeschat, a.d.h.v. het hiervoor genoemde rapport van CE Delft. Waardoor onze schatting van Nederlandse PPAs op 1211 GWh komt. (NB: Benadrukt moet worden dat door het ontbreken van specifieke informatie over 2013 in openbare verslagen of op de Eneco website, er hier sprake is van een schatting die kan afwijken van de wekelijkheid). 2 T&STB=G1,G2&VW=T 3 https://www.essent.nl/content/overessent/het_bedrijf/mvo/feiten_en_cijfers/index.html 4

6 3.4 Nuon In het Jaarverslag over 2013 geeft Nuon het volgende overzicht. Nuon stelt hier in de noot dat 360 MW van de 471 MW aan windenergieprojecten het eigen aandeel pro rata is. Wij schatten dan dat 811 GWh van de vermelde 1061 GWh als eigen windproductie te beschouwen is volgens de uitgangspunten van dit onderzoek. De overige 350 GWh tellen we bij de vermelde windenergiecontracten op. Uit informatie op de website concluderen wij dat tenminste 40 GWh géén Nederlandse productie is (Swinford Windfarm, 22 MW, UK) en hebben deze hoeveelheid derhalve voor onze analyse afgetrokken van de eigen productie. 3.5 HVC Energie Op haar website vermeldt HVC energie een totale duurzame energieproductie 5 van 538 GWh. Verder het aantal huishoudens 6 die beleverd kunnen worden uit zon (1.455) en windenergie (5.830) en uit het eigen bio-energiecentrale (60.000). Op basis van 3500 kwh per huishouden hebben wij de productiecijfers geschat als wind 20 GWh, biocentrale 210 GWh, zon 5 GWh, waarbij het restant 303 GWh het duurzame deel van de productie uit afvalverbranding is. In het onderzoeksrapport van CE Delft wordt gerefereerd aan 10 GWh windenergieinkoop in Deze hoeveelheid hebben wij dan alsnog toegewezen aan inkoopcontracten in plaats van eigen productie. 3.6 Delta In haar Jaarverslag (pagina 42) rapporteert Delta haar productie fuel mix met het aantal GWh productie per soort duurzame energie

7 Bij sommige deelnemingen contracteert Delta 100% van de elektriciteit. In deze gevallen dienen de cijfers aangepast te worden aan het uitgangspunt voor dit onderzoek, nl. pro rata eigendomsaandeel. In haar 2012 rapport 8, pagina 20, meldde Delta 27 MW aan windenergie inkoopcontracten. Ook een productie van 296 GWh per jaar van de 50% deelneming in de kippenmest bioenergie centrale. Adhv deze gegevens hebben wij het deel van bovenstaande productiecijfers die te beschouwen zijn als inkoopcontract kunnen schatten. De rest is als eigen productie (incl. deelnemingen pro rata) beschouwd. 3.7 EON EON meldt eveneens geen gedetailleerde duurzame energie productiecijfers voor Nederland over Wij baseren onze schatting op gegevens op de EON website 9 in 2012 waarin gesteld werd dat met behulp van biomassa op de Maasvlakte huishoudens konden worden voorzien van duurzame energie. 3.8 Electrabel Electrabel en moederbedrijf GDF Suez publiceren geen gedetailleerde duurzame energie productie cijfers voor Nederland over Op de website 10 stond medio 2014 informatie over biomassameestook ( ton CO2-besparing) die waarschijnlijk betrekking had op Ook stond in het verleden informatie over een windenergieproject in de Eemshaven met een productie van 75 GWh per jaar. Onze inschattingen zijn hierop gebaseerd. De informatie is helaas niet meer op de site terug te vinden. 3.9 Raedthuys Op haar website 11 meldt Raedthuis uit eigen projecten genoeg windenergie te produceren voor huishoudens. Uitgaand van kwh per huishouden komt dit overeen met 168 GWh per jaar. Ook heeft Raedthuys 0,1 GWh eigen zonne-energieproductie Greenchoice Greenchoice contracteert voornamelijk duurzame energie van derden. De informatie op de Greenchoice website is niet veranderd ten opzicht van vorig jaar (Feiten over Windenergie 12, etc). Wij houden dan onze schatting van vorig jaar aan: Greenchoice had 144 windenergiebronnen onder contract waarvan 80 in Nederland. Van de totale productie van 693 GWh schatten wij naar rato van deze aantallen dat 385 GWh in Nederland geproduceerd is. Van de 6 gecontracteerde waterkrachtcentrales zijn 3 kleine van 30 kw in Nederland. Wij schatten de jaarproductie in op 0,18 GWh. Inkoop van 50 biovergisters levert 350 GWh jaarproductie en 538 huishoudens met zonneenergie 2 GWh. In totaal 737 GWh uit langjarige inkoopcontracten Windunie Uit haar jaarverslag 13 blijkt dat de leden van Windunie een gezamelijke productievermogen (windenergie) van circa 410 MW bezitten. Wij ramen de jaarproductie op circa 800 GWh. Windunie Trading koopt volgens het jaarverslag de stroom in van een kwart van de leden. De overige driekwart levert hun stroom dan aan andere energiebedrijven (onder ander via de PPAs in dit onderzoek vermeld bij de andere energiebedrijven). Windunie is geen eigenaar van de productievermogen van de leden. De eigen productie van Windunie op basis van de uitgangspunten van dit onderzoek is naar onze schatting derhalve nul. Omdat Windunie Trading de stroom afneemt van een kwart van de leden, schatten wij de productie inclusief PPAs op 200 GWh (een kwart van de geschatte totaalproductie) en 12 (etc). 13

8 3.12 Overige afvalverbranding De Nederlandse afvalverbranders tezamen produceerde 1709 GWh uit de organische fractie van de afvalverbranding in AVIs (afvalverbrandingsinstallaties), volgens CBS (zie tabel in paragraaf 3.1 hiervoor). Hiervan hebben wij de reeds vermelde productie uit afvalverbranding van HVC Energie afgetrokken. 4. Conclusie Uit dit onderzoek op basis van openbaar beschikbare informatie blijkt dat van de totale duurzame energieproductie in Nederland in 2013 ( GWh volgens CBS), Essent (weer) de grootste producent van groene stroom is met GWh, meer dan 13% van het totaal. Eneco en Nuon volgen, ieder met ongeveer 8%. Wanneer niet alleen de eigen productie (inclusief deelnemingen pro rata) wordt meegeteld, maar ook langjarige inkoopcontracten in Nederland (ofwel PPAs, power purchase agreements), is Essent ook de grootste met GWh, 21% van de Nederlandse productie. Eneco volgt met bijna 19%. Gegeven de gehanteerde schattingen, kunnen wij echter niet met zekerheid stellen dat de voorsprong van Essent in dit geval groter is dan de mogelijke foutmarge.

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers. Utrecht, 8 december 2014 Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Selectie van stroomleveranciers...

Nadere informatie

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland

Milieuprofiel van stroomaanbod in Nederland CE CE Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: fax: 015 015 2 150 150 151 151

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 - Update november

Salderingsoverzicht 2012 - Update november Salderingsoverzicht 2012 - Update november Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid.

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid. Energie vergelijken (*) online energievergelijkers en duurzaamheid. (*) Dit is de zoekterm waar energievergelijkingssites het meeste geld voor betalen aan Google. Anderhalf miljoen mensen gebruiken jaarlijks

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden?

16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? 16% Hernieuwbare energie in 2020 - Wanneer aanbesteden? M. Hekkenberg S.M. Lensink Januari 2013 ECN-E--13-006 Verantwoording Dit rapport is geschreven in opdracht van Stichting Natuur en Milieu en de vereniging

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com

Perspectieven voor Duurzame Energie in Noord-Holland. ECOFYS Kanaalweg 15-G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 662-3300 www.ecofys.com Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland ECOFYS Kanaalweg 15G 3526 KL Utrecht T: +31 (0)30 6623300 www.ecofys.com Deze pagina is bewust leeg gelaten. Perspectieven voor Duurzame Energie in NoordHolland

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029

Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 33 Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2013-2029 TenneT TSO B.V. CAS 2014-083 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie en Advies 4 2.1 Conclusie 4 2.2 Advies 5 3. Ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015

GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 GEBRUIK TYPE ENERGIEPRODUCT COMMERCIËLE DATACENTERS INVENTARISATIE 2015 WWW.HIVOS.NL INHOUD HIVOS EN 100% DUURZAAM Internationale organisatie Hivos gaat voor 100% duurzame energie wereldwijd. Duurzame

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

PV POTENTIEELSTUDIE Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland. PBL Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL

PV POTENTIEELSTUDIE Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland. PBL Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL PV POTENTIEELSTUDIE Het potentieel van zonnestroom in de gebouwde omgeving van Nederland PBL Planbureau voor de Leefomgeving & DNV GL Rapport nr.: 14-1932 Datum: Augustus 2014 Projectnaam: PV Potentieelstudie

Nadere informatie