Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013"

Transcriptie

1 Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 Collegevoorstel Zaaknummer: Inleiding Bijgaand treft u een conceptregeling aan over paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet (DHW). Het voorstel is om in te stemmen met deze regeling en de raad voor te stellen deze als onderdeel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV). Feitelijke informatie/afweging In bijgevoegd raadsvoorstel zijn de feitelijke informatie en de afweging verwoord. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Over dit onderwerp is ambtelijk afgestemd met de Meierijgemeenten om behoudens lokale keuzeverschillen - zoveel mogelijk tot eenduidige regels te komen. Procedure In de procedure bij de totstandkoming van de regeling over paracommercie houden we rekening met de inbreng door paracommerciële rechtspersonen en de horecaondernemers. Hiertoe wordt een schriftelijke consultatieronde georganiseerd. Verder wordt ook op dit onderdeel verwezen naar het raadsvoorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 17 september 2013; gelet op artikel 4 en 25a Drank- en Horecawet; besloten: Zaaknummer: aan de raad voor te stellen om: - een regeling over paracommercie vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit; - na afdeling 8 van hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden een afdeling 8a in te voegen, waarin deze regeling wordt opgenomen. namens het college van Heusden, de secretaris, i/a mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Onderwerp Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 Raadsvoorstel Inleiding Met dit voorstel treft u een conceptregeling aan over paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet (DHW). Het voorstel is om deze regeling als onderdeel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV). Feitelijke informatie Gemeenten zijn op grond van de gewijzigde Drank- en Horecawet verplicht om in een verordening regels te stellen over het verstrekken van alcohol door paracommerciële rechtspersonen. Dat zijn instellingen, die naast hun hoofdactiviteiten horeca-activiteiten ontplooien. U moet daarbij niet alleen denken aan (sport)kantines en buurthuizen, maar ook bijvoorbeeld aan rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele, educatieve en recreatieve aard. In de verordening paracommercie moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden opgenomen: - schenktijden: de tijden, waarop in paracommerciële inrichtingen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt; - regels over bijeenkomsten van persoonlijke aard; - regels over bijeenkomsten die gericht zijn op personen, die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. Regels over paracommercie zijn niet nieuw. De voorschriften over paracommercie werden tot nu toe opgenomen in de vergunningen van de paracommerciële rechtspersonen. Deze vergunningvoorschriften vervallen op het moment dat een algemene regeling over paracommercie in werking treedt. Afweging Het achterliggende doel van de regeling over paracommercie is het tegengaan dat paracommerciële rechtspersonen oneerlijk concurreren met de reguliere horecaondernemers. De gemeente is verplicht daarover regels stellen. Daarnaast bent u bevoegd (en dus niet verplicht) om aanvullende regels te stellen. Op advies van de VNG stellen we voor de regels over paracommercie als onderdeel in de APV (afdeling 2.8a) op te nemen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4 DHW. We stellen voor om vooralsnog terughoudend te zijn met het opstellen van aanvullende regels en in eerste instantie alleen de verplichte elementen op te pakken. Deze werkwijze is in overeenstemming met wat eerder dit jaar in een informatiedocument over de gewijzigde Drank- en Horecawet is vermeld. Dit sluit ook aan bij hoe de meeste gemeenten in de regio met de gewijzigde DHW omgaan. We vinden verder dat ook sportkantines, buurthuizen en overige instellingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben bij het terugdringen van het alcoholgebruik onder jeugdigen. De voorgestelde regeling is daarom mede ingegeven vanuit alcoholmatiging (gebaseerd op artikel 25a DHW). Dat belang wordt onderstreept door het verhogen van de minimumleeftijd voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren van 16 jaar naar 18 jaar per 1 januari Het belangrijkste gevolg van deze keuze is dat de regeling naast eindtijden ook starttijden voor het schenken van alcohol bevat. Daarnaast bevat de regeling, om deze reden, ook beperkingen voor commerciële sportkantines omdat de starttijden voor het schenken van alcohol ook op hen van toepassing zijn. 1

4 Onderwerp Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet In de toelichting op (concept-)afdeling 2:8a van de APV is de motivatie betreffende de voorgestelde keuzes opgenomen. Voor de inhoud daarvan verwijzen we u kortheidshalve naar de bij dit voorstel behorende bijlage. In deze toelichting is verder een passage opgenomen vanwege een reactie van het NOC* NSF van 27 augustus De brief van het NOC* NSF is als bijlage toegevoegd. Inzet van Middelen Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Procedure De behandeling van een voorstel tot vaststelling van een regeling over paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet staat gepland voor de raadsvergadering van 17 december Gelet op de aard van het onderwerp menen wij er goed aan te doen om u het voorstel nu al aan te bieden. Hierdoor heeft u voldoende ruimte om uw mening te vormen over de inhoud van de regeling en, zo nodig, de besluitvorming alsnog door te schuiven naar de volgende raadscyclus. Daarmee wordt dan nog steeds voldaan aan het wettelijk vereiste om voor 1 januari 2014 een regeling over paracommercie vast te stellen. Wij bieden u een conceptregeling aan, waarvan wij vinden dat die recht doet aan de lokale situatie en aan de belangen van zowel de paracommerciële rechtspersonen als de horecaondernemers. In de procedure is rekening gehouden met inbreng vanuit de belanghebbenden door hen de mogelijkheid te geven schriftelijk te reageren op de conceptregeling. Het in tijd naar voren halen van het voorstel over paracommercie betekent nu wel dat de ingekomen reacties van de betrokken instellingen en ondernemers niet van tevoren aan u kunnen worden toegestuurd. Deze zullen dan tijdens de Informatievergadering Beheer/Bestuur op 8 oktober 2013 worden gepresenteerd. Tijdens deze vergadering zal dan ook blijken of er aanleiding is tot wijziging van de voorgestelde regeling en of dit dan gevolgen heeft voor het besluitvormingsproces. Vervolgstappen Met het door u te nemen besluit worden de algemene regels over paracommercie in de APV opgenomen. De DHW geeft daarnaast rechtstreeks de mogelijkheid ontheffing te verlenen van de regels over paracommercie. De burgemeester is van plan hiervoor een beleidskader met toetsingscriteria vast te stellen. Hierdoor wordt voorkomen dat in elk individueel geval een eigen afweging moet worden gemaakt. Qua inhoud zal het ontheffingenbeleid terughoudend zijn omdat het daarbij bij uitstek gaat om uitzonderingsgevallen. De door u vastgestelde regeling treedt in werking nadat deze bekend is gemaakt. Die bekendmaking gebeurt door kennisgeving van de vaststelling van de regeling op de gemeentelijke informatiepagina in De Scherper. Direct daarna wordt de regeling ter inzage gelegd. De regeling wordt verder als onderdeel van de APV op geplaatst. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming 2

5 Onderwerp Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2013; gezien het voorstel van het college van 17 september 2013; gelet op artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : - een regeling over paracommercie vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit; - na afdeling 8 van hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden een afdeling 8a in te voegen, waarin deze regeling wordt opgenomen. de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming 3

6 CONCEPTREGELING PARACOMMERCIE Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013; gelet op artikel 4, eerste tot en met derde lid, en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden; ARTIKEL I Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden wordt een afdeling ingevoegd, luidend: AFDELING 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet Artikel 2:34a Begripsbepaling In deze afdeling wordt verstaan onder: - alcoholhoudende drank, - horecabedrijf, - horecalokaliteit, - inrichting, - paracommerciële rechtspersoon, en - slijtersbedrijf: dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet; - aanverwante inrichting: dat wat daaronder wordt verstaan in artikel 2:29, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heusden Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen 1. Het is een paracommerciële rechtspersoon en een aanverwante inrichting, die zich richt op sportactiviteiten, verboden om bedrijfsmatig of tegen betaling in of vanuit de inrichting alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken buiten de volgende schenktijden: a. maandag tot en met zaterdag vanaf uur tot uur; b. zondag vanaf uur tot uur. 2. Het is een paracommerciële rechtspersoon verboden om bedrijfsmatig of tegen betaling in of vanuit de inrichting alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard. 3. Het is een paracommerciële rechtspersoon verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen. APV 2013 Hoofdstuk 2 afdeling 8a paracommercie DHW

7 4. Het is een paracommerciële rechtspersoon verboden om bedrijfsmatig of tegen betaling in of vanuit de inrichting alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken tijdens bijeenkomsten, die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. 5. Het is een paracommerciële rechtspersoon verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten, die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn, openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met uitzondering met betrekking tot de op basis van artikel 2:34bb toegestane activiteiten. Artikel 2:34bb Uitzonderingen; toegestane activiteiten 1. Behoudens de verboden in artikel 2:34b is het toegestaan bedrijfsmatig of tegen betaling in of vanuit de inrichting alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verstrekken tijdens: a. Ten aanzien van sportieve en recreatieve paracommerciële rechtspersonen: - Feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar); - Afscheidsfeest van het bestuur/een bestuurslid; - Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1 keer per jaar); - Clubkampioenschap; - Toernooi; - Carnaval; - Nieuwjaarsborrel voor leden met introducé(e). b. Ten aanzien van sociaal-culturele paracommerciële rechtspersonen: - Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand; - Vergaderingen van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand; - Sociaal-culturele evenementen, waarbij het evenement centraal staat; - Kerstviering ten behoeve van de vrijwilligers en personeel; - Nieuwjaarsborrel voor de vrijwilligers en personeel. c. Ten aanzien van educatieve paracommerciële rechtspersonen: - Afstudeerbijeenkomst/diploma-uitreiking; - Nieuwjaarsborrel voor leerlingen en personeel d. Ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard: - Activiteiten en vieringen, die direct verband houden met de levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling. ARTIKEL II Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

8 TOELICHTING Algemeen Het achterliggende doel van de regeling over paracommercie is het tegengaan dat paracommerciële rechtspersonen oneerlijk concurreren met de reguliere horecaondernemers. De gemeente is verplicht daarover regels stellen. De keuzes kunnen lokaal ingevuld worden. Daarnaast is de raad bevoegd (en dus niet verplicht) om aanvullende regels te stellen. We zijn vooralsnog terughoudend met het opstellen van aanvullende regels. Dit sluit aan bij hoe de meeste gemeenten in de regio met de gewijzigde DHW omgaan. Ook deze regeling gaat nog steeds van dat uitgangspunt uit. Over dit onderwerp heeft afstemming plaatsgevonden met de Meierijgemeenten om behoudens lokale keuzeverschillen - tot zo veel mogelijk eenduidige regels te komen. Bedoeling van de regeling Bij het opstellen van deze bepalingen is als uitgangspunt genomen dat er geen onnodige beperkingen aan de paracommerciële instellingen moeten worden opgelegd. Dit is in lijn met het standpunt van de regering, die in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2008/09, , nr. 3, blz. 10) vermeldt dat zij er van uitgaat dat de gemeenten de belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële instellingen in acht zullen nemen en geen onnodige beperkingen zullen opleggen daar waar de mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. We vinden het echter vanuit het oogpunt van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportkantines, buurthuizen en overige instellingen bij het terugdringen van alcoholgebruik onder jeugdigen logisch om ook het belang van alcoholmatiging naast concurrentie mee te nemen in de regeling over schenktijden. Dit belang wordt onderstreept door het verhogen van de minimumleeftijd voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren van 16 jaar naar 18 jaar per 1 januari De voorgestelde regeling is daarom hiermee mede gebaseerd op artikel 25a DHW. Over de nieuwe Drank- en Horecawet in relatie tot sportverenigingen heeft het NOC*NSF in een brief van 27 augustus 2013 eveneens laten weten een verantwoord schenkbeleid belangrijk te vinden. Ze geeft aan betrokken te zijn bij de modelverordening van de VNG, die wij ook als basis hebben genomen. Het NOC*NSF wil graag zo veel mogelijk dat de bestaande afspraken tussen gemeenten en sportverenigingen in stand blijven. Deze regeling borduurt ook voort op de bestaande voorschriften. Een van de verschillen met de oude voorschriften is dat deze regeling uitgaat van vaste schenktijden in plaats van variabele schenktijden. Dit gegeven brengt over het algemeen geen extra beperkingen voor de paracommerciële rechtspersonen met zich mee. Vanuit het oogpunt van alcoholmatiging zijn in de regels starttijden opgenomen voor het schenken van alcohol. Dit is wel een inperking van de schenktijden, maar deze starttijden worden gemotiveerd vanuit het belang van het bijdragen aan alcoholmatiging met name ten opzichte jeugdigen.

9 Het verbod van het houden van feesten van persoonlijke aard gold in het verleden al, omdat het standaard als voorschrift werd openomen in de vergunningen van de paracommerciële rechtspersonen. Een echt nieuw element is, is het expliciete verbod tot het houden van bijeenkomsten, die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. Voorheen was het in wezen ook niet toegestaan om alcohol te schenken tijdens activiteiten die buiten de eigenlijke doelstellingen van de instellingen vielen. Hierover is nu een expliciet verbod openomen. In de regeling is echter voorzien in een opsomming van toegestane activiteiten, waarbij wel alcohol geschonken mag worden. Daarbij is rekening gehouden met de maatschappelijke functies van de betreffende instellingen. In afwijking van het standpunt van het NOC*NSF bevat de regeling in de basis geen mogelijkheid tot maatwerk ten aanzien van schenktijden, omdat dat de duidelijkheid en de handhaafbaarheid niet ten goede komt. Overigens werd ook op basis van de oude voorschriften op dit punt geen onderscheid gemaakt. De algemene regeling sluit daarom nog steeds aan bij de oude situatie. Wat recht doet aan de lokale situatie. De regeling bevat vanuit het oogpunt van het terugdringen van alcoholgebruik met name onder jeugdigen niet alleen beperkingen voor de paracommerciële rechtspersonen, maar ook voor de commerciële sportkantines. Dat wil zeggen voor de kantines, die verpacht zijn aan ondernemers, voor zover deze ondersteunend zijn aan sportactiviteiten. Temeer omdat veel jongeren ook deze verpachte kantines bezoeken. Bovendien is het onwenselijk dat een bestuur van een vereniging of stichting alleen door het kiezen voor een andere rechtsvorm van de kantine-exploitatie of door verpachting opeens langer mag schenken. De aard van de inrichting wijzigt immers niet. Als gevolg van deze keuze gelden de schenktijden ook voor de verpachte sportkantines. Het verschil met de bestaande situatie is overigens niet heel groot, omdat er op basis van de bestaande APV ook al beperktere openingstijden voor de verpachte sportkantines gelden, omdat deze worden aangemerkt als aanverwante inrichting. In tegenstelling tot de oude situatie gaan er op basis van deze regeling daarnaast starttijden gelden voor het schenken van alcohol. Op advies van de VNG worden de regels over paracommercie als onderdeel in de APV (afdeling 2.8a) opgenomen. Hiermee wordt voldaan aan de verplichtingen genoemd in artikel 4 DHW. De oude situatie In de drank- en horecavergunningen van paracommerciële rechtspersonen werden tot nu toe voorschriften opgenomen. De voorschriften vervallen op het moment dat de gemeenteraad algemene regels over paracommercie heeft vastgesteld. Hoe luiden de huidige voorschriften? 1. het schenken van alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan één uur vóór, tijdens en één uur na de in verband georganiseerde activiteiten, die uitsluitend verband houden met de statutaire doelstellingen van de instelling. Dit zijn dus flexibele schenktijden.

10 2. de vergunning geldt niet tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard (zoals bruiloften en partijen); 3. er mogen geen openlijke aanprijzingen worden gedaan over het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard. In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn sluitingstijden opgenomen voor aanverwante inrichtingen, die beperkter zijn dan voor de reguliere horeca. De nieuwe regeling SCHENKTIJDEN Uit het oogpunt van duidelijkheid en efficiënte handhaving is het raadzaam om vaste begin- en eindtijden te hanteren. Deze vaste tijden hebben bovendien als voordeel: - duidelijkheid voor bezoekers van de (semi-)paracommerciële horeca; - duidelijkheid voor barvrijwilligers en/of personeel; - een begintijd wordt vooral vanuit het oogpunt van alcoholmatiging gekozen. De handhaafbaarheid van variabele schenktijden is erg tijdsintensief. Er moet worden vastgesteld, wanneer een activiteit is gestart en geëindigd. Vervolgens moet een uur worden gewacht om te kunnen constateren of aan de regels wordt voldaan. Dit achten we een onwenselijke situatie en is bovendien niet duidelijk voor de betrokken instellingen. OPENINGSTIJDEN = SCHENKTIJDEN We kennen tot nu toe geen verschil in sluitingstijd of einde schenktijd. Deze nieuwe regeling gaat er ook van uit dat er geen verschil bestaat in schenktijden en openingstijden, omdat dit uitgangspunt nog steeds voldoet aan de praktijk en omdat het duidelijk en handhaafbaar is. SLUITINGSTIJDEN De APV bevat al een maximale sluitingstijd voor aanverwante inrichtingen, waaronder de paracommerciële horeca per definitie vallen: dagelijks tot uur. STARTTIJDEN Een starttijd voor het schenken van alcohol kenden we nog niet. De raad is bevoegd (en dus niet verplicht) om schenktijden te beperken vanuit het oogpunt van alcoholmatiging (art. 25a DHW). We vinden het logisch om beide aspecten (paracommercie en alcoholmatiging) met elkaar te combineren tot één regeling over schenktijden. Bij de starttijden wordt een verschil worden gemaakt tussen werkdagen en weekend/zon- en feestdagen. Omdat vooral jeugd traint op zaterdag gaat de regeling er van uit dat de latere starttijd van doordeweekse dagen ook geldt op zaterdag. CATEGORIEËEN VAN PARACOMMERCIËLE RECHTSPERSONEN Bij het opstellen van regels voor paracommercie is geen onderscheid gemaakt naar aard van de paracommerciële rechtspersoon behalve voor de regeling over uitgezonderde activiteiten, zie hierna.

11 VERBOD BIJEENKOMSTEN VAN PERSOONLIJKE AARD De regeling gaat uit van een verbod voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard, omdat dit soort feesten niet thuishoren in paracommerciële instellingen. De burgemeester heeft op basis van artikel 4, lid 4 DHW een ontheffingsbevoegdheid, maar deze zal naar verwachting uiterst terughoudend worden ingevuld. UITZONDERINGEN VOOR TOEGESTANE ACTIVITEITEN die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. Voorheen was het niet toegestaan om alcohol te schenken tijdens activiteiten die buiten de eigenlijke doelstellingen van de instellingen vielen. Hierover is nu een expliciet verbod openomen. De regeling staat het schenken van alcohol bij diverse soorten van activiteiten wel toe, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke functies van de betreffende instellingen. Omdat de paracommerciële rechtspersonen wat betreft aard kunnen verschillen, wordt bij het toestaan van diverse activiteiten (in artikel 2:34bb) onderscheid gemaakt tussen de diverse paracommerciële rechtspersonen. Te denken valt aan kampioenschappen voor sportclubs, nieuwjaarsbijeenkomsten en carnavalsvieringen. ONTHEFFINGENBELEID BURGEMEESTER Naast de toegestane activiteiten, genoemd in de regeling is de burgemeester rechtstreeks op grond van artikel 4, lid 4, van de DHW bevoegd om ontheffing te verlenen van de gestelde regels voor schenktijden en voor de verschillende soorten bijeenkomsten. Het gaat om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, die al dan niet onvoorzien zijn. De burgemeester kan hiervoor zelf beleidsregels opstellen (artikel 4:81 van de Awb). Deze bevoegdheid zal naar verwachting uiterst terughoudend worden ingevuld. COMMERCIËLE KANTINES Bij commerciële kantines gaat het om horeca ter ondersteuning van of ondergeschikt aan sportactiviteiten. Vanuit het oogpunt van eerlijke mededinging gelden voor deze categorie geen beperkingen, omdat de uitbaters ondernemers zijn en geen paracommerciële rechtspersonen. Op basis van de bestemmingsplanvoorschriften gelden er echter meestal wel beperkingen, omdat sprake is van ondersteunende (dus geen volwaardige) horeca. Ook feesten van persoonlijke aard zijn verboden, omdat er geen zelfstandige toestroom van klanten mag zijn. Mede hierom gelden er ook basis van de APV al jaren ook voor hen als zogenaamde aanverwante inrichtingen beperktere openingstijden dan voor de reguliere horeca. Er wordt dan ook vanuit alcoholmatiging voorgesteld om deze horeca die zonder meer vergelijkbaar is met paracommerciële horeca op een zelfde wijze te behandelen als paracommercieel. Temeer daar veel jongeren dit soort horeca-inrichtingen bezoeken. Bovendien is het onwenselijk dat een bestuur van een vereniging of stichting alleen door het kiezen voor een andere rechtsvorm van de kantine-exploitatie of door verpachting opeens langer mag schenken. Als gevolg van deze keuze gelden op basis van afdeling 2:8a APV beperkte schenktijden voor verpachte kantines.

12

13

14

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV)

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) REGELING PARACOMMERCIE DRANK- EN HORECAWET Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV)

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) REGELING PARACOMMERCIE DRANK- EN HORECAWET Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE AALTEN 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de Drank- en Horecawet; b. vergunning : de vergunning

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t:

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t: Pagina 1 van 6 Versie 2 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 10-10-2013 Onderwerp: Wijziging APV tbv regulering paracommercie De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. 2013i01487;

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN Oplegnotitie GEMEENTE ONDERBANKEN Wijziging raadsvoorstel Onderwerp: Wijziging APV Onderbanken 2013 in verband met de regels ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen Gemeentebladnummer : 2013/76

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet

Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet Samenvatting De Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd. De nieuwe DHW, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft extra mogelijkheden tot het reguleren

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20076 Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: mevrouw J. Klaren Onderwerp:

Nadere informatie

HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG Onderdeel C: Drank- en Horecawet Zoals vastgesteld bij besluit van: de raad van de gemeente Geertruidenberg, dd., nr... 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank-

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013

Aan de raad. No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Raadsvergadering d.d. 19 december 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 11. Wissenkerke, 4 november 2013 Onderwerp: Algemene

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-12-2013 Nummer voorstel: 2013/97 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2013 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder.

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder. Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving J.M. Streunding

Nadere informatie

- de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening moet hebben vastgesteld.

- de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening moet hebben vastgesteld. Raadsbesluit Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvergadering 21 november 2013 De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel: overwegende dat: - de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/6 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-2-2016 Nummer voorstel: 2016/6 Voor raadsvergadering d.d.: 08-03-2016 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 137359 7 oktober 2016 Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014; Agendapuntnummer: 12 Documentnummer: Onderwerp: Drank en horecaverordening (via wijziging van de APV) De raad der gemeente Mook en Middelaar; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013)

Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013) Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013) Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde) geweest:

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Zaaknummer 00487355 Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Feitelijke informatie Bijgaand treft u een raadsvoorstel aan over de wijziging van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven Toelichting Drank- en Horecaverordening Eindhoven Er is in navolging van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn.

: APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen in de gemeente Meerssen : 06-51157522 / maastrichtenheuvelland@khn. Gemeente Meerssen t.a.v. de leden van de gemeenteraad Postbus 90 6230 AB Meerssen Maastricht, 15 juni 2015 Onderwerp Contact : APV regels voor paracommerciële activiteiten in kantines bij sportverenigingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERORDENING AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

WIJZIGINGSVERORDENING AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. WIJZIGINGSVERORDENING AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Brummen gelet op de artikelen 4, eerste tot en met derde lid,

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Raad : 5 oktober 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200410086 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Inleiding

Nadere informatie

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk

Zienswijzenverslag. Ingekomen zienswijzen. Datum kenmerk Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK Bezoekadres: Raadhuisplein 6 MOOK Telefoon: (024) 696 91 11 Fax: (024) 696 19 39 E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl Internet: www.mookenmiddelaar.nl Aan: Burgemeester;

Nadere informatie

Voorstel van het College De Drank- en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen.

Voorstel van het College De Drank- en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen. Bijlage II Raadsvoorstel Vergadering : 21 november 2013 Agendapunt : 8 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Siebe

Nadere informatie

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 Riedsútstel Ried : 21 november 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 10 oktober 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : A. Dillema Taheakke

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

Gemeente Zeist wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011

Gemeente Zeist wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011 GEMEENTEBLAD Nr. 65686 18 november Officiële uitgave van gemeente Zeist. 2014 Gemeente Zeist wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011 WIJZIGINGSVOORSTEL AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN

Nadere informatie

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD

Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Verordening paracommercie gemeente Schinnen. GEWIJZIGD Gemeentebladnummer 2013 / 35 Docmannummer: 2013/10765 Vergaderdatum 26 september 2013 Agendapunt: 16 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller dhr.

Nadere informatie

Proces De gewijzigde drank- en horecawet kent een verplichtend en facultatief deel.

Proces De gewijzigde drank- en horecawet kent een verplichtend en facultatief deel. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 december 2013 Voorstel : 2013-092 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2013/64542 Documentnummer : 1894/2013/64544 Datum : Onderwerp Implementatie nieuwe Drank- en Horecawet

Nadere informatie

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet; ** 1 van 9 Zaaknummer : Datum : 24 september 2013 Corsa Behoort reg.nr bij voorstel : 1009978 Bijlage(n) : 1 : : Steller : T.J. Ton Afdeling : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving De Raad van de gemeente

Nadere informatie

1.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde):

1.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde): TOELICHTING 1. Algemeen Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 7 d.d. 17 april 2013) 1.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Zaaknummer: 00383503 : aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Collegevoorstel Feitelijke informatie Op 1 juli 2014 moet de gemeente voldoen aan de Wet markt en overheid. Deze wet is

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht

Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 3350 23 januari 2014 Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen

Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen ter besluitvorming in de Stuurgroep AMP van vrijdag 20 september 2013 1 Voorwoord Deze notitie is het resultaat van de uitwerking van

Nadere informatie

Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning

Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning Aan Vereniging T.a.v. + Naam Adres Postcode + Plaats Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning 0512-581 234 Onderwerp De paracommerciële verordening Beste

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT

Reg. nr.: Z /INT Reg. nr.: Z-12-02121 /INT-13-01946 De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 12 november 2013; besluit: gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen

Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen Datum: Onderwerp Periodieke actualisatie van de Algemene plaatselijke verordening 2012 Status Oordeelvormend Voorstel 1. De gewijzigde Algemene plaatselijke verordening 2012 vast te stellen Inleiding Zoals

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op het te voeren beleid.

Hierna wordt per onderdeel een toelichting gegeven op het te voeren beleid. Nota paracommercie horeca Inleiding In algemene zin is van paracommercie sprake als reguliere, commercieel-economisch opererende, bedrijven nadeel ondervinden van bedrijven/instellingen die onder aanzienlijk

Nadere informatie

Verordening Paracommercie gemeente Sluis

Verordening Paracommercie gemeente Sluis PARACOMMERCIE-VERORDENING GEMEENTE SLUIS De raad van de gemeente Sluis; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS

*Z F21* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z0146564F21* Registratienummer : Z -13-06113 / 864 Agendanummer : Portefeuillehouder : Burgemeester Kleijwegt Raadsvergadering : 16 mei

Nadere informatie

ECGR/U201300312. Lbr. 13/023

ECGR/U201300312. Lbr. 13/023 G.14.01881 VNG Aan de leden Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tef. LIW kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Nieuwe modelverordening Drank- en Horecawet ECGR/U0130031

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord.

Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord. Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord. modelverordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013

Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Notulen bijeenkomst van 28 oktober 2013 Gehouden op woensdagavond 28 oktober 2013 om 19:30 in Passepartout aan de Opwierderweg 57 te Appingedam Aanwezig: Regulier Café op de hoek (2 vertegenwoordigers),

Nadere informatie

Bijlage 2 Argumentatie wijzigingen conceptverordening

Bijlage 2 Argumentatie wijzigingen conceptverordening Bijlage 2 Argumentatie wijzigingen conceptverordening Inleiding Op 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. De wetswijzigingen moeten een bijdrage leveren aan de volgende drie doelen: 1. Het

Nadere informatie

Rechtspersoon A a. Naam: b. Vestigingsplaats: Rechtspersoon B c. Naam: d. Vestigingsplaats: 2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer:

Rechtspersoon A a. Naam: b. Vestigingsplaats: Rechtspersoon B c. Naam: d. Vestigingsplaats: 2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: MODEL B Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Dranken Horecawet) bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve,

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8

Nota van beantwoording zienswijzen Pagina 1 van 8 Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet Olst-Wijhe, 16 december 2013. doc. nr.: 13.026831 Nota van beantwoording zienswijzen Pagina

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 2 december 2013 11 2013/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 13.027053

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2013;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2013; Nummer 12-17.2013 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2013; b e s l u i t : de Drank- en Horecaverordening Eemsmond vast

Nadere informatie

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013 Bespreekstuk Onderwerp wijzigingsoverzicht APV Geplande datum wijziging APV 25 september 2013 In dit overzicht wordt weergegeven welke bepalingen in de APV inhoudelijk worden gewijzigd. Technische wijzigingen,

Nadere informatie

Bijlage 3 Verslag informatiebijeenkomst Drank en Horeca

Bijlage 3 Verslag informatiebijeenkomst Drank en Horeca Bijlage 3 Verslag informatiebijeenkomst Drank en Horeca 4 november 2013, 18.30 uur, in de raadszaal van het Gemeentehuis Aanwezig: Reguliere Horeca Café Bunnie's Bar, Café Bij de Buren, Café de Kroon,

Nadere informatie

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK Convenant tussen: Dorpshuis t Grinthuus, Dorpshuis t Noorderhuukien, Dorpshuis Wezep, Kulturhus de Talter, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en

Nadere informatie

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer:

2. KvKnummer: èn Vestigingsnummer: Bestuurslid 1 Naam en voornamen: Straatnaam en huisnummer: Postcode en plaatsnaam: Telefoonnummer: MODEL B: AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAWETVERGUNNING PARA-COMMERCIEEL HORECABEDRIJF (art. 4 DHW) Aanvraag ter verkrijging van een vergunning het horecabedrijf uit te oefenen (art. 3 van de Drank- en

Nadere informatie

Gemeente Appingedam. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ;

Gemeente Appingedam. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; Gemeente Appingedam Voorontwerp De raad der gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; gelet op artikel 4 eerste tot en met derde lid en artikel 25

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B69 Onderwerp: Aanpassing APV i.v.m. verplichtingen uit nieuwe Drank- en Horecawet Datum B&W-vergadering: 8/15 oktober en 26 november 2013 Datum raadsvergadering: 19 december

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: OOPOVL02 Zaaknummer: OOPOVL02 Onderwerp Kredietaanvraag geluidschermen A59 Collegevoorstel Inleiding In dit voorstel wordt u gevraagd een aanvullend krediet van 17.726.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisering

Nadere informatie