Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren"

Transcriptie

1 Een algemeen kader voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren Chris Vleugels Prof. Dr. Leo Van Audenhove April 2011

2 INHOUDSTAFEL Inleiding... 5! 1.! Een samenleving in transitie... 6! 1.1.! Transitie...6! 1.2.! Implosie en Hybridisering...6! 1.3.! Een bloemlezing...7! 1.4.! Verweven thematieken...8! ! Netwerken...8! ! Rollen...9! ! Free labor en macht...9! 2.! Het sociale internet: Web ! 2.1.! Een korte geschiedenis...10! 2.2.! Een sociaal fenomeen...11! 2.3.! Technologische onderbouw...12! 2.4.! Overkoepelende principes...13! ! Web 2.0 als open databank...14! ! Web 2.0 als creatief atelier...15! ! Web 2.0 als collectief platform...16! ! Maatschappelijke aspecten...17! 2.5.! Voorbij de hype...18! ! Optimisten versus pessimisten...18! ! Typologieën van internetgebruikers...21! ! Sociale media in België...25! ! Toekomstige internet ontwikkelingen...29! 3.! Jongeren en ICT: de netgeneratie... 30! 3.1.! Denkkaders...30! ! Het sociale en het technologische...30! ! Jongeren als ICT-gebruikers...31! ! Het effect, de rol en de invloed van ICT in het leven van jongeren...32! ! ICT en gemeenschapsvorming: het zelf en de anderen... 33! ! Creatieve gebruikers...35! ! ICT en onderwijs...37! ! Naar andere sociale verhoudingen?...37! 3.2.! De Belgische netgeneratie in cijfers: een stand van kennis... 39! ! FOD Economie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (2007 & 2009)...39! ! TIRO (2009)...42! ! Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) (2008)...46! ! Apestaartjaren (2010)...47! ! Belgische jongeren in Europees perspectief (Eurostat, 2010) 48! ! Mediagebruik en voorkeuren (JOP-monitor 2009)...49! ! Conclusie: van mediamix tot mediafun...51!

3 4.! ICT en de publieke sfeer... 55! 4.1.! Globalisering, of leven in de wereldsamenleving...55! 4.2.! Reflexieve moderniteit...56! 4.3.! De globale publieke sfeer...57! 4.4.! e-governance...59! 4.5.! e-democratie...60! 4.6.! Onderzoek naar het draagvlak voor e-democratie in Vlaanderen. 61! 5.! Het maatschappelijk engagement van jongeren... 64! 5.1.! Engagement als levensstijl...64! 5.2.! Geëngageerde versus niet-geëngageerde jongeren...65! 5.3.! Het maatschappelijk engagement van Belgische jongeren... 66! ! JOP-monitor...66! ! Steunpunt jeugd & CESOR (2010)...71! ! Jongerenbarometer PULSE (2010)...74! 6.! Ontwikkelingssamenwerking 2.0 : een stand van zaken... 76! 6.1.! Algemene begrippen...77! ! Ontwikkelingssamenwerking ! ! Genetwerkte non-profit organisaties...79! ! Crowdsourcing...83! ! Slacktivism...85! 6.2.! Sociale media voor draagvlak, draagvlak voor sociale media... 88! ! Kennis...92! ! Verspreiden van informatie...92! ! Monitoring of het vergaren van informatie ! ! Houding: conversie als uitdaging ! ! Gedrag ! ! Doen ! ! Geven: fundraising via sociale media ! ! Kopen ! 6.3.! Sociale media in de organisatie ! ! Geen gratis verhaal ! ! Niet-gebruik en behoeften ! ! Wat brengt de toekomst? ! ! Het belang van een strategisch plan ! 7.! Conclusies, aanbevelingen en verder onderzoek.135! 8.! Bibliografie...139! Pleinlaan Brussel T F

4 LIJST MET FIGUREN Figuur 1: Overzicht Web ! Figuur 2: Social Techographics Ladder...22! Figuur 3: De piramide van Horowitz...24! Figuur 4: Gemiddelde internetgebruikers versus digital natives... 25! Figuur 5: Het ecosysteem...81! Figuur 6: Google Chrome for a Cause...86! Figuur 7: Doneer je profiel voor 1 dag aan Artsen Zonder Grenzen... 87! Figuur 8: Childhood Cartoon Faces...88! Figuur 9: Overzicht Web ! Figuur 10: Gebruik sociale media door stichtingen...93! Figuur 11: Sociale media spookstad?...94! Figuur 12: Mobiele applicaties voor fundraising ! Figuur 13: Rampen en december domineren online geefgedrag ! Figuur 14: Waarnaar wordt uitgekeken in 2011? ! Figuur 15: Wat boezemt angst in voor 2011? ! Figuur 16: Het bestaan van een geschreven online strategie ! Figuur 17: Strategisch marketing- en communicatieplan voor ! LIJST MET TABELLEN Tabel 1: Optimisten versus pessimisten...19! Tabel 2: Twistpunten...20! Tabel 3: Social Techographics Ladder in cijfers...23! Tabel 4: FOD 2007 & 2009 voor leeftijdsgroep jaar (percentages) 41! Tabel 5: Frequentietabel van de participatie aan het verenigingsleven (percentages) bij 14- tot 30-jarigen (N= 3248)...67! Tabel 6: Overzicht engagement voor 6 thema's...72! Tabel 7: Bronnen van informatie over ontwikkelingssamenwerking... 75! Tabel 8: Kennis van minsister voor ontwikkelingssamenwerking en de afkorting NGO...75! Tabel 9: Ontwikkelingssamenwerking 1.0 versus ! Pleinlaan Brussel T F

5 Inleiding Communications tools don t get socially interesting, until they get technologically boring. (Shirky, 2008, p.105) Nonprofit organizations give time, money, love, and/or resources to help the greater good, and one of the most critical aspects of success in social media is giving. Information, entertainment, and interaction are all ways you give to your social networks. (Orsburn, 24/11/2010) Studies over het gebruik van digitale communicatiestrategieën voor draagvlakversterking in de sector van ontwikkelingssamenwerking zijn eerder beperkt. Dit in tegenstelling tot studies over het gebruik van interactieve communicatiemiddelen, zoals internet, voor meer algemene burgerparticipatie. Dit rapport wil dan ook in de eerste plaats een brede basis bieden voor ons empirisch onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking bij jongeren. Het wil kapstokken bieden, concepten en vragen stellen. Daarvoor hebben we een brede literatuurstudie uitgevoerd die zowel theoretische inzichten als empirische bevindingen bevat. We starten dit rapport met het schetsen van enkele actuele transities in de samenleving. Deze transities vormen de algemene en fundamentele achtergrond voor het onderzoek. Daarna gaan we in op het concept Web 2.0. We geven een korte geschiedenis van het sociale internet, de overkoepelende principes en kijken voorbij de hype. Vervolgens richten we ons op onze doelgroep, de jongeren. We bespreken welke plaats nieuwe communicatietechnologieën innemen in hun leven. Voordat we ingaan op het maatschappelijk engagement van jongeren gaan we kort in op de betekenis van ICT voor de publieke sfeer. Het zwaartepunt van dit rapport wordt gevormd door wat we ontwikkelingssamenwerking 2.0 zullen noemen. Aan de hand van de drie basiscomponenten van het draagvlakconcept (kennis, houding en gedrag) bekijken we de mogelijkheden van nieuwe media voor ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties. Ook komen organisatorische aspecten van nieuwe media aan bod. Ter afronding schetsen we het vervolg van ons onderzoek. 5

6 1. Een samenleving in transitie 1.1. Transitie Het uitgangspunt van ons onderzoek wordt gevormd door actuele transities in de samenleving (economische, sociologische, filosofische, politieke, enz.). Het laat toe om breder na te denken over hoe maatschappelijke participatie een nieuwe rol krijgt in de netwerksamenleving en hoe (statische) vormen van informatie, communicatie, creatie, participatie en beleid hybride worden. De transities in de samenleving maken het kader uit waarin (1) maatschappelijke participatie to stand komt, (2) de interactie tussen maatschappelijke sectoren en actoren enerzijds en ICT anderzijds en (3) eigentijdse sociale praktijken dienen te worden begrepen. Door de notie van transitie centraal te stellen in ons denkkader, sluiten we niet uit dat de traditionele praktijken, oude instellingen en gevestigde systemen zouden verdwijnen. Veeleer dient transitie opgevat te worden als een samenvloeiend, gradueel proces, een mix van traditie en innovatie, waarin opkomende en gevestigde systemen verschuiven, met elkaar interageren en op bepaalde momenten samengaan (zie bvb Jenkins & Thorburn, 2003) Implosie en Hybridisering De transities situeren zich op verschillende niveaus, maar hangen samen met twee centrale concepten, namelijk implosie en hybridisering. Het eerste concept, dat centraal staat in het werk van McLuhan en Baudrillard, duidt op het imploderen van grenzen en afbakeningen tussen begrippen, sferen, domeinen (de ontschotting en de gevolgen daarvan), het imploderen en leegmaken van traditionele begrippen als tijd, ruimte en betekenis. Hybridisering kan in zeker opzicht gezien worden als het gevolg van implosie en duidt op het samenvloeien, samengaan en samensmelten van sociale en maatschappelijke instellingen, rollen, identiteiten, uitingsvormen, praktijken en actoren die in een andere tijd duidelijk van elkaar onderscheiden waren. In de mix zouden nieuwe instellingen, rollen, identiteiten, uitingsvormen, praktijken en actoren ontstaan. 6

7 1.3. Een bloemlezing Over welke transities hebben we het dan en welke invloed oefenen ze uit op de wijze waarop het maatschappelijke veld ingericht, gepraktiseerd, georganiseerd en gestructureerd wordt? Dit is slechts een selectieve bloemlezing:! De opkomst van convergentiecultuur (beschreven door o.a. Henry Jenkins in Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006)) en de hybridisering van de media-ecologie (beschreven door Yochai Benkler in The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (2006)). De centrale idee hier luidt dat alle soorten van maatschappelijke spelers/actoren (producenten, distributeurs, instellingen en gebruikers) op almaar meer complexe wijze met elkaar interageren en op een onvoorspelbare wijze met elkaar samensmelten en samenvloeien. Dit samenvloeiingproces leidt tot wederzijdse kruisbestuiving, maar ook tot reflexiviteit over de eigen rol en statuut.! De-hiërachisering: De legitimiteitscrisis of, op zijn minst, legitimiteitsbevraging van traditionele instellingen, autoriteiten en praktijken, zet heel wat in beweging. De machtstoe-eigening van de stilzwijgende massa die met ICT zelf aan de slag gaat, de delegatie van contentproductie aan amateurs heeft de culturele en sociale orde (Wat is relevant? Wat is waardevol? Wat is belangrijk?) gedestabiliseerd.! De miniaturisering van communicatietechnologieën: De ontwikkeling van microtechnologie die door gebruikers thuis en onderweg worden gebruikt, plaatst de sociale en fenomenologische betekenis van een aantal maatschappelijke praktijken in een ander perspectief. Voor nogal wat auteurs/theoretici hangt deze evolutie samen met het algehele individualiseringsproces.! De expansie van virtuele sociale werelden: Naast de fysieke sociale werelden waarin mensen met elkaar in interactie treden en handelingspraktijken stellen, zijn virtuele werelden een belangrijke site geworden van sociale praxis. De dis/continuïteit tussen beide werelden is lange tijd een belangrijke kwestie geweest in het onderzoek naar identiteitsconstructie en sociaal-zijn. Vertaald naar processen van maatschappelijke participatie stelt zich de vraag hoe virtuele en concrete vormen van maatschappelijke betrokkenheid op elkaar inwerken en met elkaar vermengd geraken. Het ontologisch statuut van participatie, het publiek, de NGO, authenticiteit (om maar enkele te noemen) wordt door de ontwikkeling van virtuele realiteiten herbekeken en herdacht. 7

8 ! De relatie tussen individu en gemeenschap: Niettegenstaande sprake is van een verregaande individualisering, die door ICT mee in de hand wordt gewerkt ( mutual shaping ), wijst menig auteur/theoreticus op de opkomst van nieuwe collectiviteiten die volgens andere principes en regels vorm krijgen en georganiseerd. De tribalisering van de samenleving (zie bvb Maffesoli, 1996), oftewel de opkomst van kleinere collectiviteiten die gebaseerd zijn op een emotionele band is maar één theoretisch concept dat de wijzigende relatie tussen individu en gemeenschap tracht te vatten. De networked individual is een andere notie die het spanningsveld tussen individu en het bredere verband waarvan hij/zij deel uitmaakt, verkent. Voor dit onderzoek kunnen we de genetwerkte NGO daar alvast aan toevoegen.! Kenniseconomie, Networked Information Economy en complexiteit: De gedecentraliseerde toegang tot informatie en kennis (de twee zijn evenwel geen synoniemen; toegang tot informatie leidt niet noodzakelijk tot kennisopbouw) doet de vraag rijzen of we het tijdperk intreden van een nieuwe economische en sociale orde die gebaseerd is op een complexe orde van categoriseren en creëren, en die voortgestuwd wordt door de productiviteit en creativiteit van knowledge workers. Dit impliceert dat digitale en sociale vaardigheden cruciaal geworden zijn Verweven thematieken!"#"!" $%&'%()%*++ Netwerken kunnen ideeën, contacten, locaties, complementaire vaardigheden bieden en zowel competitie als samenwerking stimuleren. Bij de creatie en circulatie van en de participatie aan het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking zijn verschillende actoren betrokken, zijnde organisaties, instellingen, overheid, particulieren, bedrijven, enz. In de netwerksamenleving moeten we ons durven afvragen of de traditionele actoren in het veld hun rollen en functies kunnen en willen handhaven. Voorts dient in kaart te worden gebracht welke rollen deze actoren hebben en welke relaties er tussen hen bestaan. 8

9 !"#"," -.//%*+ We willen ook onderzoek verrichten naar de noden, behoeften en percepties van de actoren op dit vlak. Willen jongeren een direct contact met de NGOs zonder tussenkomst van traditionele bemiddelaars? Indien er nieuwe, meer coöperatieve vormen van auteurschap ontstaan, staan NGOs dan open voor deze vormen? Indien er nieuwe vormen ontstaan van maatschappelijke participatie, worden dergelijke nieuwe (virtuele) vormen door de participant dan nog steeds als dusdanig gepercipieerd? Ziet de actieve participant zichzelf in dit geval nog steeds alleen als participant of ook als cocreator, expert of gids? Naast de behoeften en percepties van de verschillende actoren willen we eveneens hun interesses en vaardigheden om te ageren in het veranderende maatschappelijke veld onderzoeken. In welke mate hebben jongeren bijvoorbeeld de nodige interesses en vaardigheden om in contact te komen met het maatschappelijk aanbod zonder tussenkomst van traditionele bemiddelaars? In welke mate hebben traditionele bemiddelaars bijvoorbeeld de vaardigheden om in te spelen op een veranderend landschap?!"#"0" +12(%%+/34.(5+%*+6378&+ Het internet bouwt voor een groot deel op wat Terranova (2000) free labor noemt. Hiermee wordt verwezen zowel naar werk dat niet financieel beloond wordt als naar werk dat met plezier gegeven wordt. Terranova ziet dit als een structurele trend binnen de digitale economie. Free labor kan verschillende vormen aannemen, zijnde lezen, schrijven, beheren, participeren, enz. Dit betekent immers niet dat iedere internetgebruiker een actieve producent wordt. Wel impliceert dit dat iedere internetgebruiker een zekere macht in zich heeft om waarde te creëren. Het internet biedt iedereen de mogelijkheid om te produceren en te participeren aan de publieke sfeer. Dit betekent echter niet dat er geen hiërarchieën van kennis bestaan die bepalen in welke mate gebruikers dit potentieel ook daadwerkelijk kunnen realiseren. De vraag is in welke mate dit een bepalende rol speelt in de wijze waarop men gaat participeren alsook hoe deze hiërarchieën ontstaan en door wat ze beïnvloed worden. De vaardigheden van de verschillende actoren om te ageren in het veranderende veld zijn hierbij van belang, gerelateerd aan mogelijk veranderende rollen. In welke mate heeft de geëngageerde jongere bijvoorbeeld de nodige vaardigheden om in contact te komen met 9

10 het aanbod zonder tussenkomst van traditionele bemiddelaars? In welke mate hebben traditionele bemiddelaars bijvoorbeeld de vaardigheden om in te spelen op een veranderend landschap? De vraag naar de perceptie van deze machtsrelaties komt impliciet aan bod in ons onderzoek. Hoe ervaren de verschillende actoren dit? Hoe geven ze betekenis aan deze machtsverhoudingen? Hoe definiëren de verschillende actoren hun eigen machtspositie? Hoe gaan ze om met de definities die gegeven worden aan hun positie door de andere actoren? 2. Het sociale internet: Web Een korte geschiedenis Eind 2006 koos Time Magazine You tot persoon van het jaar (Grossman, 2006). Het tijdschrift wilde hiermee niet alleen de actieve internetgebruiker huldigen, maar tegelijk ook de huidige generatie webtoepassingen, de sociale software platformen die iedereen in staat stellen op laagdrempelige manier online inhoud te creëren, te publiceren, te verbinden en te delen met anderen. Deze toepassingen, die onder de Web 2.0-vlag varen staan in de eerste plaats voor een nieuwe manier van denken vanuit de eindgebruiker en hebben een belangrijke culturele verschuiving gerealiseerd. Web 2.0 staat voor de evolutie naar een communicatiemedium dat radicaal gebruikersgeoriënteerd, gedecentraliseerd en collectief vorm krijgt. Een omgeving waarin elke participant niet enkel luistert, maar ook zijn stem kan laten horen (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Web 2.0 kreeg voor het eerst vorm in de eenvoudig te updaten online dagboeken of weblogs, voorzien van elkaar chronologisch opvolgende bijdrages. Aanvankelijk populair bij een beperkte kring van adepten (vanaf 2001), drong het fenomeen in de loop van 2004 door naar brede lagen van de internetpopulatie. Weblogs konden zonder veel technische kennis worden aangemaakt en verschaften elk geïnteresseerd individu een eigen autonome plek waarop over om het even wat kon worden geschreven. Op dit moment telt het web vele tientallen miljoenen weblogs. Door het linken naar elkaars blog ontstonden rond de meest diverse interessevelden bloeiende online gemeenschappen (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). 10

11 Kort daarna stak ook een nieuwe generatie sociale software de kop op. Deze sociale netwerktoepassingen, met voorop het buitengewoon populaire Facebook 1 en MySpace 2, boden behalve een verfrissende vrijplaats voor zelfexpressie ook mogelijkheden tot interactie met vrienden en onbekenden. Daarnaast richtten andere initiatieven als Flickr 3 en YouTube 4 zich dan weer op het creëren, opslaan en publiceren van multimedia-inhoud (respectievelijk foto s en filmpjes) en op het faciliteren van interactie rond dit materiaal. Tenslotte kwamen er ook nog de bottom-up media platformen bij zoals de online encyclopedie Wikipedia 5, met bijdrages vanuit de internetgemeenschap (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Web 2.0 is, mede omwille van de continuïteit tussen vroegere en huidige webinnovaties, moeilijk in een eenduidige definitie te vatten. Doorgaans wordt Web 2.0 gedefinieerd door het begrip te laten uiteenvallen in drie grote componenten: sociaal, technologisch en economisch en daarnaast ook in een aantal overkoepelende principes. Deze opdeling wordt in de volgende passages gevolgd waarbij we omwille van relevantie enkel de sociale en technologische component toelichten Een sociaal fenomeen Web 2.0 profileert zich als een vrijplaats voor zelfexpressie. Om dit cruciale aspect te bewerkstelligen is het essentieel dat de gebruiker dit op zo n gebruiksvriendelijke mogelijke manier kan doen. Hiermee belanden we bij één van de belangrijkste elementen van Web 2.0, namelijk empowerment of emancipatie van de gebruiker door deze af te schermen van de complexiteit. Web 2.0 heeft voor een omwenteling gezorgd op het vlak van de laagdrempelige toegang en het ook voor niet-specialisten mogelijk gemaakt te publiceren en content online te plaatsen (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Binnen het Web 2.0 model hoeft de gebruiker niet meer te participeren en te interageren binnen één en dezelfde toepassing. Zo zijn er tal van blog-, multimedia- en sociale netwerktoepassingen beschikbaar waaruit een keuze kan gemaakt worden (bvb. Blogger.com, wordpress.com). Het web zelf is een platform geworden waarin gebruikers vrij zijn om verbindingen (links) tussen de inhoud te maken. Hierdoor krijgt Web

12 interactie de karakteristieken van een gedistribueerde conversatie. Hierdoor kunnen individuen ook de interactie aangaan met gevestigde actoren, zonder deel te moeten gaan uitmaken van het platform dat deze aanbieden (Michiels, Nulens, Beyl, 2007) Technologische onderbouw De innovaties op technologisch vlak staan vooral ten dienste van het vereenvoudigen van sociale interacties, en het wegnemen van de drempels om op het web te publiceren en te interageren. Deze zijn niet Web 2.0-specifiek of revolutionair nieuw: de basis wordt nog steeds gevormd door dezelfde set van basistechnologieën van het internet van de afgelopen dertig jaar. Belangrijk is wel dat deze technologieën ondertussen aan maturiteit hebben gewonnen en een aantal nog niet ontgonnen mogelijkheden verder benut geworden zijn, met name het gebruik van op open standaarden gebaseerde softwareprincipes (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). De evolutie van het web naar een globaal platform heeft ervoor gezorgd dat applicaties gaan functioneren als diensten die door andere toepassingen kunnen worden (her)gebruikt. Data worden hierbij op een meer directe manier aangeboden als web service (door middel van een open API of Application Programming Interface ) of webfeeds zoals RSS ( Really Simple Syndication ). Op deze manier wordt data tussen sites en platformen uitwisselbaar gemaakt. Voor de eindgebruiker betekenen deze technologieën een belangrijke shift, namelijk deze van push naar pull. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet telkens naar de webinhoud toe moeten komen maar zij zich vanuit een Feedlezer ( Feedreader ) kunnen abonneren op een nieuws feed. Hierdoor wordt de eindgebruiker automatisch op de hoogte gehouden telkens een bepaalde pagina wijzigt (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Het succes van populaire Web 2.0-diensten zoals YouTube, Flickr, Delicious 6 is gedetermineerd door het digitale ecosysteem dat deze diensten omringt. Er kan gerust gesteld worden dat deze populaire diensten enkel zulk een sterke groei konden kennen omdat er een aantal contextvoorwaarden vervuld waren. Zo is de explosieve populariteit van YouTube te wijten aan het samengaan van: a) de bredere verspreiding van digitale camera s (ook via mobiele telefoons), b) de versnelde adoptie van breedbandinternet, c) gewijzigde mediaconsumptiepatronen, d) gebruiksonvriendelijkheid van de verscheidene videospelers (Quicktime, Windows Media Player, Realplayer) en ten slotte e) het mogelijk

13 maken van sociale applicaties zoals het becommentariëren van clips, het oprichten van eigen kanalen, of het insluiten (embedden) van filmpjes op een andere webpagina (Michiels, Nulens, Beyl, 2007) Overkoepelende principes Een sluitende typologie opstellen van Web 2.0 applicaties is zo goed als onmogelijk. Daarvoor is het paradigma te heterogeen en lopen de aangeboden mogelijkheden tot zelfexpressie en interactie bij de verschillende toepassingen te zeer door elkaar. Het gaat vaak om zeer diverse toepassingen, diensten of technologieën die één of meerdere Web 2.0-kenmerken in zich dragen. Onderstaande figuur toont een mooi overzicht van bestaande Web 2.0 toepassingen. Figuur 1: Overzicht Web 2.0 Bron: 13

14 Een alternatieve algemene typologie om sociale media tools te categoriseren is volgens hun gebruik en doel:! Conversatie starters zoals blogs, YouTube en Twitter! Collaboratie instrumenten zoals wikis en GoogleDocs! Netwerkbouwers zoals sociale netwerk websites (Facebook, Netlog, MySpace) en Twitter Voor het vervolg van deze paragraaf zullen we ons beperken tot een opdeling van de meest kenmerkende Web 2.0 toepassingen, namelijk sociale netwerken, en dit aan de hand van hun dominante eigenschappen. Online sociale netwerken zijn plaatsen waar gebruikers een profiel kunnen aanmaken en een persoonlijk netwerk kunnen uitbouwen met medegebruikers. Al de websites hebben gemeen dat hun inhoud gemaakt wordt door de gebruikers en dat ze rekenen op een gevoel van gemeenschap om die gebruikers met elkaar te verbinden. Sociale netwerken brengen mensen samen, maar de manier waarop ze dat doen en de reden waarom kunnen heel sterk verschillen. De gebruiker maakt een profiel aan met zijn of haar persoonlijke gegevens, voorkeuren, ideeën en inzichten, en/of multimedia. Andere gebruikers die uw profiel bekijken, kunnen uw vrienden worden. Via uw vrienden leert u weer andere vrienden kennen, enz. (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Het merendeel van de Web 2.0 toepassingen gebruikt dit sociale netwerkaspect op de één of andere manier. Vaak draait de interactie en profilering rond bepaalde vormen van gebruiker genereerde inhoud (user-generated content). In onderstaande paragrafen worden de belangrijkste karakteristieken van deze sociale netwerken geduid. De karakteristieken worden ingedeeld aan de hand van de belangrijkste handelingen binnen deze Web 2.0-context: consumeren, verbinden van informatie, creëren van inhoud, en communiceren/ samenwerken (Michiels, Nulens, Beyl, 2007).,"#"!" 9%4+,":+3/;+.<%*+=3&343*)+ Bij Web 2.0-toepassingen gaat het om het in contact brengen van de gebruikers met elkaar of met aan hun profiel aangepaste informatiebronnen. De voornaamste waarde hier zit dus in een rol als filter die de gebruiker helpt bij het structureren van het overaanbod van informatie. Het idee hier is dat de gebruiker betere aanbevelingen kan krijgen van mensen met dezelfde smaak (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). 14

15 Een voorbeeld van een sociaal netwerk dat poogt op collaboratieve wijze het informatieoveraanbod te structuren is de in 2004 opgerichte ICT-nieuwssite Digg 7. Hier wordt het nieuws niet gecreëerd met behulp van een professionele redactie, maar bepalen de gebruikers zelf welk nieuws de aandacht verdient. Iedereen kan een link naar een nieuwsbericht of een blogbijdrage toevoegen aan de Digg-queue. De gebruikers die dit nieuws dan te lezen krijgen kunnen met behulp van een duim omhoog of omlaag bepalen welk nieuws prominent op de homepage verschijnt. Elke bezoeker krijgt op basis van het voorgaande selectiegedrag een persoonlijk nieuwsaanbod voorgeschoteld. Het is hierbij ook mogelijk om het nieuwsaanbod van andere Digg-leden te bekijken (Michiels, Nulens, Beyl, 2007).,"#"," 9%4+,":+3/;+7(%3&>%?+3&%/>%(+ Sociale netwerken met het zwaartepunt op creatie bestaan in twee grote vormen, die in veel gevallen door elkaar lopen. Sommigen leggen de nadruk op creatie van identiteit, anderen op de creatie van inhoud. Het is dit soort toepassingen dat het voor de eindgebruiker heeft mogelijk gemaakt zichzelf op eenvoudige en intuïtieve manier te laten horen op het web. De reeds genoemde bijzonder succesvolle sociale netwerken Facebook en MySpace helpen hun bezoekers voornamelijk bij de creatie van een eigen identiteit op het web. MySpace bijvoorbeeld is een site waar de gebruiker een eigen profiel kan aanmaken, met foto s, informatie over je interesses, liedjes en blogs. Via dergelijke profielen kan je andere gebruikers leren kennen en als vriend aan je profiel toevoegen. De site is populair als sociaal netwerk, maar wordt ook gebruikt door muzikanten die hun muziek aan anderen willen laten horen (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). De constructie van een profiel gebeurt op een manier die toelaat op geheel vrije wijze multimediale inhoud te creëren, te verbinden en te combineren. De bouwstenen kunnen bestaan uit muziek, video, foto s of andere beelden, tekst en interactie met anderen. Vaak kunnen de persoonlijke pagina s die deze inhoud bevatten geheel aan de smaak van het individu worden aangepast. Bij andere sociale netwerken ligt de nadruk meer op de creatie van inhoud dan op de creatie van identiteit. Deze toepassingen verzamelen multimediamateriaal (foto s,

16 video s,...) dat door de gebruiker zelf wordt aangebracht. De kwaliteit is uiterst variabel en een groot aantal bijdrages zijn door de gebruikers zelf gemaakt (niet steeds het geval bij bvb. YouTube). De medegebruikers kunnen het materiaal bekijken en er commentaar bij noteren. Op deze manier leer je ook de identiteit van de individuele gebruiker kennen, maar de nadruk ligt veel meer dan bijvoorbeeld bij MySpace op de inhoud zelf. De inhoud is het zwaartepunt bij dit soort sociale netwerken. Netwerken van dit type starten meestal rond een gedeelde interesse van een bepaalde community, inhoudelijk (thematisch) of qua vorm (type inhoud) (Michiels, Nulens, Beyl, 2007).,"#"0" 9%4+,":+3/;+7.//%7&>%?+</3&?.(6+ De meest gekende voorbeelden van sociale netwerken hebben als hoofddoel een grote groep participerende eindgebruikers samen te laten werken aan de constructie van één gemeenschappelijke taak. In het geval van Flickr en YouTube wordt inhoud hoofdzakelijk individueel gecreëerd. Door het geheel aan individuele bijdrages ontstaat een gigantisch grote multimediale databank, maar dit geenszins vanuit een collectieve opzet. Platformen met als oogpunt het bereiken van een gemeenschappelijk doel hebben sterke mechanismen nodig die de structuur en de focus van de samenwerking helpen kanaliseren. Het bekendste voorbeeld van sociale netwerken van dit type is ongetwijfeld de online encyclopedie Wikipedia (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Sommige sociale netwerken faciliteren vooral samenwerking rond conversaties. Het gaat bij dit type om langer volgehouden interacties, conversaties rond een gemeenschappelijke interesse. Terwijl conversaties bij Flickr, YouTube en Facebook draaien rond individuele inhoudelementen of persoonlijke profielen, zijn er voorbeelden van sociale netwerken die conversaties stimuleren zoals de groepsoftware (bvb. Yahoo! Groups 8 ) en andere online gemeenschappen die sterk rond één of andere gedeelde interesse zijn ontstaan. Vooral ook de blogosfeer leent zich uitstekend tot het voeren van over het web verspreide, dus gedistribueerde, conversaties. Dit is mogelijk via de commentaarfaciliteiten op een weblog, maar conversaties kunnen ook verspreid gevoerd worden. Het samenbrengen van de verschillende gezichtspunten gebeurt door trackbacksystemen (Michiels, Nulens, Beyl, 2007)

17 We kunnen ons de vraag stellen welke fundamentele maatschappelijke transformaties Web 2.0 met zich meebrengt. In theorie staat de productie van inhoud nu open voor iedereen met toegang tot een computer en het internet. Groepen kunnen zich organiseren en rechtstreeks de interactie aangaan met andere individuen, groepen en organisaties. Maar wat doet de burger hiermee? Neemt hij effectief nieuwe rollen op? Moeten de gevestigde actoren hierop inspelen en zichzelf gaan herdefiniëren? Moeten ze macht afstaan aan de burger en deze meer vertrouwen schenken? Net deze aspecten blijken van doorslaggevend belang geweest bij het succes of falen van webplatformen die proberen de participatie van de gebruiker te bewerkstelligen (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Vooral in de mediawereld heerst op dit moment onrust over het Web 2.0 fenomeen. Door de explosie van inhoud geraakt onze aandacht meer en meer versnipperd. Meer en meer media-inhoud wordt gecreëerd door de eindgebruiker, op een manier die haaks staat op de wijze waarop dit bij traditionele media gebeurt, waar een redactie betaald wordt om inhoud te aggregeren. Met name het gedragspatroon van jongeren zorgt voor angst bij de traditionele actoren. De jongeren die zijn opgegroeid met het internet, spreiden hun aandacht. Online activiteiten zijn daar een zeer belangrijk onderdeel van. Nieuwe media gaat bij hen ten koste van oude media (kranten, radio, tv) (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Maar er is meer aan de hand. De pure eenrichtingscommunicatie van veel mediakanalen, maar ook van andere maatschappelijke actoren, lijkt niet meer van deze tijd. Web 2.0 heeft heel wat mogelijkheden aangereikt op het vlak van zelfexpressie, opinie en debat. Binnen de genetwerkte ruimte wordt langzamerhand duidelijk dat deze instrumenten de eindgebruiker, maar ook nieuwe actoren, in staat stellen een gelijkwaardige dialoog aan te gaan met deze traditionele actoren, al moet natuurlijk nog blijken hoe groot die behoefte in werkelijkheid is (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). Vandaag is er door het exploderende informatieaanbod nood aan curators die de eindgebruiker informeren en hem helpen een weg doorheen het aanbod te vinden. Deze curators kunnen individuen zijn of organisaties. Nog anderen zijn al dan niet door groepen mensen gevormde aggregatoren, of computeralgoritmes, zoals Google s zoekalgoritme (Michiels, Nulens, Beyl, 2007). 17

18 Traditionele actoren evolueren binnen de genetwerkte ruimte in deze zin naar de positie van tussenstation. Ze zullen een belangrijke hub-rol vervullen, in het aanmaken, bewerken en herverspreiden van inhoud. Dit is, zeker in deze prille fase, een nieuwe rol die voor lange tijd een onzekere situatie met zich meebrengt voor alle gevestigde instituten van de orde. Ze hebben er echter alle belang bij het publiek te betrekken bij wat ze doen. In dezelfde zin is het voor gevestigde actoren belangrijk de geletterdheid bij de burger te stimuleren (Michiels, Nulens, Beyl, 2007) Voorbij de hype,"b"!" C<&>6>;&%*+D%(;E;+<%;;>6>;&%*+ De impact van technologische veranderingen op cultuur, leren en moraliteit is steeds het onderwerp geweest van een intens debat, en elke technologische ontwikkeling brengt een nieuwe lading voor- en tegenstanders met zich mee. Een vertrouwde cyclus herhaalt zich doorheen de geschiedenis telkens nieuwe productievormen (van gemechaniseerde landbouw tot assemblagelijn productie), vervoersvormen (water, spoor, weg, of lucht), processen van energieproductie (stoom, elektrische, kernenergie), medische doorbraken (vaccinatie, chirurgie, klonen), of communicatietechnieken (telegraaf, telefoon, radio, televisie) op het toneel verschenen. Een gelijkaardig debat heeft zich gevormd rond de impact van het digitaliseren van informatie. Communicatiewetenschappers, sociologen, technologen, economisten, juristen, journalisten enz. hebben de voorbije jaren heel wat boeken gepubliceerd die het debat over de impact van het internet en digitale technologieën hebben gevoed. Tabel 1 geeft een overzicht van de voornaamste internetoptimisten en internetpessimisten met hun voornaamste werken. 18

19 Tabel 1: Optimisten versus pessimisten Optimisten Nicholas Negroponte! Being Digital Virginia Postrel! The Future and Its Enemies James Surowiecki! The Wisdom of Crowds Clay Shirky! Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations! Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age Yochai Benkler! The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom Chris Anderson! The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More Kevin Kelly! Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World Jeff Howe! Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business Don Tapscott & Anthony D. Williams:! Wikinomics: How Mass Collaboration Pessimisten Neil Postman! Technopoly: The Surrender of Culture to Technology Andrew Keen! The Cult of the Amateur: How Today s Internet is Killing our Culture Lee Siegel! Against the Machine: Being Human in the Age of the Electronic Mob Nick Carr! The Big Switch: Rewiring the World, from Edison to Google! The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains Mark Helprin! Digital Barbarism: A Writer s Manifesto Cass Sunstein! Republic.com Todd Gitlin! Media Unlimited: How the Torment of Images and Sounds Overwhelms Our Lives Mark Bauerlein! The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes Our Future (Or, Don t Trust Anyone Under 30) Steve Talbott! Devices of the Soul: Battling for Our 19

20 Changes Everything Jeff Jarvis! What Would Google Do Tyler Cowen! Create Your Own Economy: The Path to Prosperity in a Disordered World Dennis Baron! A Better Pencil: Readers, Writers, and the Digital Revolution Selves in an Age of Machines! John Freeman! The Tyranny of The Four- Thousand-Year Journey to Your Inbox Jaron Lanier! You Are Not a Gadget David Trend! The End of Reading: From Gutenberg to Grand Theft Auto De voornaamste twistpunten tussen beide kampen worden in onderstaande tabel weergegeven. We hebben ze verdeeld in (1) culturele en sociale overtuigingen versus (2) economische overtuigingen. Tabel 2: Twistpunten Optimisten Het internet is participatief Het internet bevordert personalisering Culturele en sociale overtuigingen Heterogeniteit het internet bevordert diversiteit van gedachten en opinies Maakt zelfverwezenlijking mogelijk Het internet is een instrument voor bevrijding en empowerment Pessimisten Het internet polariseert Het internet bevordert versplintering homogeniteit het internet leidt tot bekrompenheid, elk zijn niche Vernauwt persoonlijkheid Het internet is een instrument voor frequent misbruik Economische overtuigingen Voordelen van gratis (toenemend belang van de gift economie ) Grootschalige samenwerking is belangrijker Omarming van amateur creativiteit Superioriteit van open systemen van productie wiki model = wijsheid van de massa; voordelen van crowdsourcing Kosten van gratis ( gratis = bedreiging voor kwaliteit en bedrijfsmodellen) Individuele inspanningen zijn belangrijker Superioriteit van professionals Superioriteit van eigendom productiemodellen wiki model = domheid van de massa 20

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder

Van Consumers naar Prosumers. O.W. Vonder 1 Van Consumers naar Prosumers O.W. Vonder Over Learning Valley Vertaalt onderwijskundige vraagstukken naar Microsoft oplossingen Spin-out van Wageningen Universiteit Ruime onderwijskundige kennis en expertise

Nadere informatie

Hoe promoot ik mij als kunstenaar via het internet? Workshop over het sociale web

Hoe promoot ik mij als kunstenaar via het internet? Workshop over het sociale web Hoe promoot ik mij als kunstenaar via het internet? Workshop over het sociale web Kristof Michiels IBBT-SMIT- Vrije Universiteit Brussel kristof.michiels@ibbt.be Over mezelf Kristof Michiels = Onderzoeker

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken

Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Generatie 2.0 Evolutie naar andere manieren van communicatie en samenwerken Martin Jurgens 2009 IBM Corporation Ideeën delen 2 1 3 + + 4 2 traffic systems oil field technologies food systems healthcare

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Enkele quotes die we de afgelopen jaren te horen kregen op directiecomités en bij verschillende communicatiedepartementen:

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

de vloeiende onderneming

de vloeiende onderneming de vloeiende onderneming social media, communicatie & collaboratie op mensenmaat 1 socioloog & web pionier oprichter van ONE Agency, theoriginals, tvagency, xca, The Reference,... opiniemaker, spreker,

Nadere informatie

De vloeiende organisatie

De vloeiende organisatie De vloeiende organisatie Sociologische mijmeringen over social media Ben Caudron Social Media, sterren in het universum van Enterprise 2.0 verzameling van ondernemingsgerichte, webgebaseerde collaboratie-

Nadere informatie

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014

Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 Iedereen kan Facebook-en, toch? 13.05.2014 KICK OFF ANTWERPSE PRESIDIA Hello, my name is Mijn verleden Nu EERST, EEN HEEL KLEIN BEETJE THEORIE Mensen als media-kanaal Mensen als media-kanaal Mensen horen

Nadere informatie

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider

MarianSpier. Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider MarianSpier Manager Content & Communicatie International coördinator SBC Afstudeerbegeleider Studie Communicatie en designmanagement Didactiek, pedagogiek Organisatiepsychologie Werk Communicatie adviseur

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl

Social recruitment ½ DAG. Antal de Waij. Internet sinds Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl Social recruitment ½ DAG Antal de Waij Antal de Waij 30 jaar B.G. Internet sinds 1994 Engagement Media Digitalcontentmarketing.nl E-Academy.nl 2 1 3 4 2 Een aantal vragen wellicht dat ik meer leer op het

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Kennis maken met weblogs. Kennis maken met weblogs Weblogs als instrument in een veranderende wereld

Kennis maken met weblogs. Kennis maken met weblogs Weblogs als instrument in een veranderende wereld Kennis maken met weblogs Kennis maken met weblogs Weblogs als instrument in een veranderende wereld De veranderende maatschappij The Old World The New World Duurzame veranderingen Van Informatiesamenleving

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling

Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Is digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling Marijke Lemal, Steven Wellens & Eric Goubin Juni 2012 # 1 Opzet en

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014

WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014 WAAROM EEN MEDIABEDRIJF INBOUND MARKETING MOET OMARMEN YF BRODALA 13 OKTOBER 2014 DALLAS ANTWERP CONTENT OFFER 1. STATUS QUO! 2. NIEUWE ROL MEDIABEDRIJF! 3. WAT IS INBOUND MARKETING?! 4. WAAROM MEDIA INBOUND

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête

M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag beïnvloeden de ontwikkelingen in de globale retailmarkt. Dat blijkt uit de enquête DigitasLBi presenteert nieuwe enquête over wereldwijd winkelgedrag en onthult enkele belangrijke trends voor Belgische markt Brussel, 24 april, 2014 M-commerce, sociale media en veranderend winkelgedrag

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch De wereld ligt aan je voeten. Waar je vroeger naar een netwerkbijeenkomst ging om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Gesprekken zonder einde

Gesprekken zonder einde Gesprekken zonder einde sociale media vanuit interactieperspectief Nijmegen, 2 oktober 2010 Noelle Aarts, Universiteit van Amsterdam Wageningen Universiteit Enkele cijfers 82 % van alle dertigers in Amerika

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

soc1aal Bert Mulder Haagse Hogeschool De InformatieWerkPlaats

soc1aal Bert Mulder Haagse Hogeschool De InformatieWerkPlaats soc1aal d1g1taal 2005 2006 Bert Mulder Haagse Hogeschool De InformatieWerkPlaats masterclass sociaal digitaal 5 bijeenkomsten 2005-2006 social work professionals ICT en sociale beroepen / zorg en hulpverlening

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Involve WegWijsCard Interactieve Media in Interne Communicatie

Involve WegWijsCard Interactieve Media in Interne Communicatie Inhoud 1. Involve met Interactieve Media 2 2. Involve WegWijsCard 4 Organisaties Waarom Involve met Interactieve Media? IMPLEMENTATIE Ontwikkelingen in samenleving en techniek hebben gezorgd voor middelen

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE

DE KRACHT VAN PERSONALISATIE DE KRACHT VAN PERSONALISATIE StoryMail behandelt in deze guide de belangrijkste resultaten uit het onderzoek De kracht van personalisatie van Forrester (2015). Forrester interviewde 101 beslissingsbevoegden

Nadere informatie

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014

De wereld van online communicatie anno. 13 augustus 2014 ! De wereld van online communicatie anno! 13 augustus 2014 Anne Marie Hazenberg @AMH010 @NewMediaBrains @SoMeMonteur amh@newmediabrains.com www.newmediabrains.com Online brains 15 professionals meer dan

Nadere informatie

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media

Social Media zijn Highly. Erik Hekman Mechelen, Mei 2010. Accessible Media Social Media zijn Highly Erik Hekman Mechelen, Mei 2010 Accessible Media KERN VAN DEZE SESSIE Hoe bereik je gebruikersgroepen doormiddel van social media? wat zijn de eigenschappen / mogelijkheden? hoe

Nadere informatie

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden

EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden EU Kids Online onderzoek Gelijkenissen en verschillen tussen jongens en meisjes in online activiteiten en digitale vaardigheden Sofie Vandoninck Studiedag Kids Online 8 februari 2012, Leuven Jongens en

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Revision Questions (Dutch)

Revision Questions (Dutch) Revision Questions (Dutch) Lees pagina s 1-44 van New Media: A Critical Introduction (2008). Maak bij het lezen de onderstaande vragen. Print je antwoorden uit en lever deze in bij de Vergeet niet je naam

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

nieuwe media Joris Burggraaff, scriptiepresentatie

nieuwe media Joris Burggraaff, scriptiepresentatie Joris Burggraaff, scriptiepresentatie Dr. ir. T.A. Daamen (1e mentor) Dr. ir. L. H.M.J. Lousberg (2e mentor) Dr. ir. K.J. Vollers (gecommitteerde) nieuwe media ; een online platform om communicatie te

Nadere informatie

Web 2.0 als Gereedschap

Web 2.0 als Gereedschap Web 2.0 als Gereedschap Dennis Flinterman www.youse.nl Inhoud About Youse Qué es la Web 2.0? zum Beispiel... 1 Over mijzelf Sinds oktober 2006 zelfstandig interactie ontwerper Daarvoor 6 jaar bij Fabrique

Nadere informatie

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt

Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Webcare: hoe kan het werken? Door: Robin Albregt Sociale media nemen de overhand op het gebied van informatievoorziening en zijn op weg om het belangrijkste communicatiekanaal te worden. De alsmaar toenemende

Nadere informatie

Portals en Leernetwerken

Portals en Leernetwerken Portals en Leernetwerken Marcel Wigman, Henry Hermans 7 juni 2009 Inleiding In het kader van het 3-lensus project rond Leren voor Duurzame Regionale Ontwikkeling is aan CELSTEC gevraagd een korte notitie

Nadere informatie

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media 1. Wat voor een interactieve media producten zijn er? Er bestaan vele verschillende media producten: E- Learnings, Wikipedia, Roamler, Flickr, Facebook, Twitter, Youtube, Linked in, Wordpress, Blogger,

Nadere informatie

Klik om titel toe te voegen. Kennismanagement/-deling binnen de lokale erfgoedorganisaties van vrijwilligers FARO Dinsdag 7 december 2010 Jan Van Hee

Klik om titel toe te voegen. Kennismanagement/-deling binnen de lokale erfgoedorganisaties van vrijwilligers FARO Dinsdag 7 december 2010 Jan Van Hee Klik om titel toe te voegen Kennismanagement/-deling binnen de lokale erfgoedorganisaties van vrijwilligers FARO Dinsdag 7 Jan Van Hee 1 Inhoud Wat is kennismanagement Nieuwe manieren van samenwerken Zeg

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

Kennisdeling in lerende netwerken

Kennisdeling in lerende netwerken Kennisdeling in lerende netwerken Managementsamenvatting Dit rapport presenteert een onderzoek naar kennisdeling. Kennis neemt in de samenleving een steeds belangrijker plaats in. Individuen en/of groepen

Nadere informatie

Gemeenteraad(lid) en sociale media

Gemeenteraad(lid) en sociale media Gemeenteraad(lid) en sociale media Hoe werk ik als raadslid met sociale media? Nadja Desmet VVSG Ronde van Vlaanderen Wij staan paraat! 085-773 1957 info@socialemediaburo.be @Someburo www.howaboutyou.nl

Nadere informatie

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland?

2) Welke sociale netwerken zijn populair in Nederland? MMM22 Les 1 Social networks 1) Wat is een social network? Een sociaal netwerk, dat in het spraakgebruik als 'netwerk' wordt aangeduid, is een netwerk van mensen of groepen mensen. Bijvoorbeeld een verzameling

Nadere informatie

WS16. Werven via sociale media

WS16. Werven via sociale media WS16 Werven via sociale media @nadjads Nadja Desmet WS16 Werven via sociale media Inleiding / context Sociale media strategie - elementen Werven via sociale media: tips en inspiratie Werven via sociale

Nadere informatie

Trendanalyse IAM V2TDI college 2 november 2011

Trendanalyse IAM V2TDI college 2 november 2011 Trendanalyse IAM V2TDI college 2 november 2011 Vandaag Recap Being Human Hoofdstuk 1 Wat zijn de 5 Transformations in Interaction Waarin zien we dat terug? Trend versus Hype Changing computers Changing

Nadere informatie

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld.

Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Internet Internet bestaat uit miljoenen computers over de gehele wereld. Om de webpagina s te openen is een internet-browser of kortweg browser nodig. De bekendste zijn INTERNET EXPLORER, GOOGLE CHROME

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken

Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Onderzoek: Het gebruik van Social Media in bibliotheken Persoonlijk gebruik van Social Media is de afgelopen jaren explosief gestegen. Op professioneel vlak worden Social Media gezien als een nieuwe manier

Nadere informatie

Innoveren met sociale netwerken

Innoveren met sociale netwerken Sociale media Bedrijvenvereniging Leek Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innoveren met sociale netwerken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Monoloog. Dialoog. Reactief. Co-actief. Gesloten. Open. Competitief. Collaboratief. Business. Klant. Massa productie.

Monoloog. Dialoog. Reactief. Co-actief. Gesloten. Open. Competitief. Collaboratief. Business. Klant. Massa productie. 20 januari 2011 Arnout de Vries User Empowerment en Participatie Strategieën (UEPS) Digitaal Bestuur Congres Monoloog Reactief Gesloten Competitief Business Massa productie Dialoog Co-actief Open Collaboratief

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1

Opdrachten Social Media. Periode 1 deel 1 Opdrachten Social Media Periode 1 deel 1 Opdracht 1 Je werkt in tweetallen Kijk eerst welk profiel het beste bij jou past en werk alleen de opdracht voor dat profiel uit. Houd er rekening mee dat je later

Nadere informatie

Masterclass - Jouw digitale strategie #4

Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Masterclass - Jouw digitale strategie #4 Op weg naar connectie met de eindgebruiker #vananaloognaardigitaal Fanship, Conversie en Waarde (c) 2014 DDMCA/Denis Doeland All rights reserved contact: denis.doeland@ddmca.com

Nadere informatie

Hoe sociaal zijn sociale media?

Hoe sociaal zijn sociale media? Hoe sociaal zijn sociale media? Deel 1 Edgard Eeckman Wetenschappelijk medewerker VUB Communicatiemanager UZ Brussel Ter inleiding 20-3-2017 1 1. Hoe sociaal zijn sociale media? 20-3-2017 2 De definitie

Nadere informatie

Sociale media en Sociale innovatie

Sociale media en Sociale innovatie 1 Sociale media en Sociale innovatie Een innovatief duo Ivo van Ham Syntens 11-5-2011 2 Veranderingen in onze arbeidsmarkt de afgelopen 50 jaar Typering van werk: Transformatie: omzetten van grondstoffen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Jongeren & Social Media !"#$"#%$!"& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA

Jongeren & Social Media !#$#%$!& Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S PROGRAMMA Social Media stress JONGEREN & SOCIAL MEDIA KANSEN & RISICO S MICHIEL STADHOUDERS 12 MAART 2013 Social Media stress Nieuwe rage? PROGRAMMA JONGEREN & SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA: WAT & HOE? RISICO S & KANSEN

Nadere informatie

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet

Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Draagvlak en Web 2.0 Nieuwe vormen van betrokkenheid via internet Lecture Context MasterClass Draagvlakversterking 4 december 2008 Gedurende de tweede lecture van de Context MasterClass 2008-2009 is er

Nadere informatie

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds AFO 653 RSS Nieuwsfeeds 653.1 Inleiding 653.1.1 Wat zijn RSS News Feeds en hoe worden ze in Vubis Smart gebruikt? RSS News Feeds RSS (Really Simple Syndication) is een XML-gebaseerd formaat voor het distribueren

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld

Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld reageren bijlagen attenderen printversie Recensie: Wat wij moeten weten over jongeren en hun digitale wereld Datum 01/02/2007 Auteur publicatie Guus Wijngaards, Jos Fransen, Pieter Swager (INHOLLAND) Titel

Nadere informatie

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina

INLEIDING My community Het kiezen van een geschikt platform Twitter Facebook Conclusie Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 2 INLEIDING My community 4 Het kiezen van een geschikt platform 4 Twitter 4 Facebook 5 Conclusie 5 Facebook pagina en Facebook groep Facebook pagina 5 Facebook groep 6 Verschillen tussen Facebook pagina

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Handleiding. RSS reader Feedly

Handleiding. RSS reader Feedly Handleiding RSS reader Feedly Wat is Feedly en waarom gebruiken? 3 Hoe aanloggen? 3 Hoe informatie toevoegen aan Feedly 4 Berichten lezen & delen 8 Hoe Feedly organiseren 10 2 Wat is Feedly en waarom gebruiken?

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder

Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder Jongeren & Nieuwe Media Dag van de opvoeder 04-02-2014 Goedemorgen! Mediaraven? Mediaraven vzw grijptde kansen van digitale mediamét kinderen, jongeren en het brede jeugdwerk. Met onze ervaringen expertisecreëren

Nadere informatie

LINKEDIN SOCIAL SELLING

LINKEDIN SOCIAL SELLING LINKEDIN SOCIAL SELLING MEER VERKOPEN MET LINKEDIN INHOUD WAAROM SOCIAL SELLING RADARMARKETING EN SOCIAL SELLING DE REIS VAN DE KLANT WAAROM LINKEDIN JOUW SALES PROFIEL SAMEN NETWERKEN SAMENDELEN VIND

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce'

Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' Connect to Digital #feweb roadshow Hoe digitaal is uw (nieuwe) klant? - Start to 'E-Commerce' 1 Digitale adoptie van Belgische KMO s Digitale economie G20 + 8% 963 K KMO s in België 2 Legal 3 Online markt

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Clearasil Social Media Case

Clearasil Social Media Case Clearasil Social Media Case Naam case: Clearasil / Reckitt Benckiser Land: Rusland Type Case: B2C Periode: 2009 / 2010 Kerngegevens Clearasil: Moederbedrijf: Reckitt Benckiser Hoofdkantoor: Slough, United

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken?

Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Public Briefing / November 2017 Wat hebben Cloud en Digitale Transformatie met elkaar te maken? Nederlandse organisaties richten zich in toenemende mate op digitale transformatie. Maar wat is dat eigenlijk?

Nadere informatie