zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 juli 2014, nummer , inclusief de 1e verordening tot wijziging.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 juli 2014, nummer , inclusief de 1e verordening tot wijziging."

Transcriptie

1 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR334769_2 7 december 2016 Verordening winkeltijden Nieuwkoop 2014 zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 juli 2014, nummer , inclusief de 1e verordening tot wijziging. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - de wet: de Winkeltijdenwet; - feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; - werkdagen: maandag tot en met zaterdag; - winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet. Artikel 2. (Algemene) vrijstelling 1. Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de wet vervatte verbod geldt op zondag van uur tot uur een algemene vrijstelling; 2. Voor het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet vervatte verbod geldt op feestdagen, als genoemd in artikel 1, van uur tot uur een algemene vrijstelling, met uitzondering van eerste kerstdag; 3. In afwijking van het tweede lid geldt, indien tweede kerstdag op een zondag valt, van uur tot uur een algemene vrijstelling. Artikel 3. Individuele ontheffingen 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden; 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing. Artikel 4. Beslistermijn 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen; 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen. Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als: a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; c. de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; d. aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of de houder dit verzoekt. Artikel 6. Bepaalde winkels De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van: a. musea; b. winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht; c. winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment. 1

2 Artikel 7. Openstelling anders dan voor verkoop de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van: a. winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom; b. winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen. 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen. Artikel 8. Straatverkoop van bepaalde goederen De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken. Artikel 9. Begraafplaatsen 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover dezebetrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats. de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats. Artikel 10. Culturele evenementen de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan. de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan. Artikel 11. Sportcomplexen de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen. de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen. Artikel 12. Zorginstellingen de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van zorginstellingen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht. de zondag en de feestdagen, gelden in of op het terrein van zorginstellingen niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten. Artikel 13. E.H. Communie de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk 2

3 fotoartikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie. 2. De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen. Artikel 14. Allerheiligen en Allerzielen de zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd. de zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd. Artikel 15. Ramadan de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan. de zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden. Artikel 16. Bedevaartplaats de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan: a. voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken; b. religieuze artikelen en souvenirs; c. bloemen en planten. de zondag en de feestdagen, gelden in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van: a. voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken; b. religieuze artikelen en souvenirs; c. bloemen en planten. Artikel 17. Carnaval de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht. de zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen. Artikel 18. Kermis de zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis. de zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden. Artikel 19. Toezicht Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders. 3

4 Artikel 20. Intrekking oude verordening en overgangsrecht 1. De verordening winkeltijden Nieuwkoop wordt ingetrokken. 2. Een krachtens de verordening winkeltijden Nieuwkoop verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften. 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de verordening winkeltijden Nieuwkoop maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening. Artikel 21. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze verordening treedt in werking op 1 augustus Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Nieuwkoop Toelichting Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 Algemeen deel Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten hebben echter de vrijheid om bij verordening te bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de oude Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen. Zorgvuldige belangenafweging Uit de totstandkoming van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijkt temeer dat het vanuit het oogpunt van zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk is een zorgvuldige belangafweging te maken, indien gemeenten hun beleid voor de zondag- en avondstelling herzien. In dit verband is er een consultatieronde, in de vorm van een draagvlakonderzoek, gehouden onder winkeliers, inwoners en winkelpersoneel. Dit onderzoek moest inzicht bieden in het draagvlak voor verruiming van de zondag openstelling in de gemeente Nieuwkoop. Om een representatief beeld te krijgen is een enquête gehouden onder alle winkeliers, inwoners en winkelpersoneel. De uitkomst hiervan is beschreven in het draagvlakonderzoek. De input uit deze consultatieronde is gebruikt bij het schrijven van deze verordening. Het draagvlakonderzoek is op 29 november 2013 aangeboden aan de gemeenteraad. De resultaten zijn vanaf 2 december op de website geplaatst. In het coalitieakkoord is opgenomen: dat we ondernemers de ruimte geven om te ondernemen met zo min mogelijk overheidsbemoeienis en beperkingen. We willen bereiken dat ondernemers samenwerken. Voor wat betreft de zondag openstelling (de zogenaamde koopzondagen) is daarin voorts opgenomen: om de winkeliers te vragen met een voorstel te komen wat de wensen zijn met betrekking tot (het aantal) koopzondagen. Ook daaraan is gevolg gegeven. Bij brief van 22 mei zijn alle winkeliers en ondernemersverenigingen gevraagd met een zo concreet mogelijk en gedragen voorstel(len) te komen. De resultaten zijn verwerkt in deze verordening. Artikelsgewijs Artikel 1. Begripsbepalingen Feestdagen Onder feestdagen wordt in deze verordening verstaan: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag. Eerste Paasdag en eerste Pinksterdag zijn niet afzonderlijk aangewezen als feestdagen, omdat deze dagen, anders dan eerste Kerstdag, altijd op een zondag vallen. Voor eerste Paasdag en eerste Pinksterdag geldt automatisch het regime voor de zondag. Dat betekent dat de winkels op deze dagen tussen en 2200 uur geopend mogen zijn. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat 4 mei na 19 uur (dodenherdenking) niet wordt aangemerkt als feestdag in de zin van de verordening. De reden hiervan is dat openstelling van winkels en bedrijven op dit tijdstip niet wenselijk wordt geacht, onder meer vanwege de eerbiediging van de rust. Op grond van de Winkeltijdenwet is en blijft het voor winkels dus verboden om geopend te zijn op 4 mei na 19 uur. Koningsdag en 5 mei (Bevrijdingsdag) zijn niet aangemerkt als feestdagen. De winkels mogen op deze dagen dus geopend zijn volgens het regime dat geldt op werk- of zondagen (afhankelijk op welke dag het valt). Winkel Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 Winkeltijdenwet: een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Artikel 1 Winkeltijdenwet geeft tevens een definitie voor de begrippen 'goederen' en 'particulier': 4

5 goederen: roerende lichamelijke zaken, met uitzondering van binnenlandse en buitenlandse wettige betaalmiddelen; particulier: degene die een goed koopt anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Artikel 2. Algemene vrijstelling Tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad op 10 november 2016 is een motie van SBN, VVD en D66 aangenomen om de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 aan te passen. De wijziging heeft betrekking op het tijdstip dat winkels op zondag open mogen zijn. Dit tijdstip moet gelijk worden getrokken met de andere dagen van de week. Op 1 december 2016 heeft de gemeenteraad de 1e verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014 vastgesteld. Dit betekent dat de openstelling van winkels op zondag mogelijk is tussen uur en uur. Zoals onder het kopje Zorgvuldige belangenafweging is aangegeven is voor de vaststelling van deze verordening een draagvlakonderzoek uitgevoerd, welk onderzoek is betrokken bij de besluitvorming omtrent het vaststellen van de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop Er is voor de besluitvorming omtrent het aanpassen van de openingstijden op de zondagen (de 1 e verordening tot wijziging van de verordening Winkeltijden Nieuwkoop 2014) geen nieuw onderzoek gedaan, omdat een meerderheid van de gemeenteraad heeft geconcludeerd, dat een nieuw onderzoek geen toegevoegde waarde heeft. Eenzelfde standpunt heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingenomen met betrekking tot het uitvoeren van een evaluatie na het vrijgeven van de zondag openstelling. Eerste lid In dit artikel is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 3 Winkeltijdenwet biedt om een algemene vrijstelling te verlenen van het verbod een winkel voor het publiek geopend te hebben op zondag (het verbod als genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a van de Winkeltijdenwet). Dat betekent dat alle winkels in de gemeente Nieuwkoop geopend mogen zijn op zondagen tussen uur en uur. Er is geen onderscheid gemaakt naar winkelgebieden (zoals in de verordening winkeltijden wel het geval was. We kenden drie deelgebieden) of naar soort winkels (branchering). Tweede lid In dit artikel is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 3 Winkeltijdenwet biedt om een algemene vrijstelling te verlenen van het verbod een winkel voor het publiek geopend te hebben op bepaalde feestdagen (het verbod als genoemd in artikel 2, eerste lid, onder b van de Winkeltijdenwet). Dat betekent dat alle winkels in de gemeente Nieuwkoop, op de in artikel 1 omschreven feestdagen doch met uitzondering van eerste kerstdag, geopend mogen zijn op feestdagen tussen 06 uur en 22 uur. Er is geen onderscheid gemaakt naar winkelgebieden (zoals in de verordening winkeltijden wel het geval was. We kenden drie deelgebieden) of naar soort winkels (branchering). Derde lid Indien tweede kerstdag op een zondag valt geldt net, als het gestelde in het eerste lid, een algemene vrijstelling en mogen winkels dus op die dag open van uur tot uur. Zondag Op grond van de oude verordening winkeltijden Nieuwkoop was het in beginsel 'slechts' mogelijk om voor maximaal twaalf zon- en feestdagen vrijstelling te verlenen. De gemeente was hiertoe in drie deelgebieden gesplitst. Voor elk deelgebied kon het college voor maximaal 12 zon- en feestdagen vrijstelling verlenen. Het college maakte jaarlijks gebruik van deze bevoegdheid. Van de zogenaamde toerismebepaling en avondwinkel mogelijkheden (voor supermarkten) werd geen gebruik gemaakt. Om een standpunt in te nemen met betrekking tot de openstelling op zondag heeft de gemeente Nieuwkoop, op verzoek van de gemeenteraad in de periode september tot en met november 2013 een enquête gehouden onder winkeliers, inwoners en winkelpersoneel, waarvan de uitkomsten zijn verwerkt in een draagvlakonderzoek. Uit het draagvlakonderzoek komt naar voren dat ondernemers in meerderheid, inclusief degenen die zich neutraal opstelden, vinden dat de gemeente zich niet moet bemoeien met de koopzondagen. Winkeliers willen zelf bepalen of ze open gaan of niet. Roulatieregimes, bijvoorbeeld per tijdvak of per winkelgebied, zijn om die reden niet gewenst. Afgezien van dit gemeenschappelijke standpunt laat ondernemend Nieuwkoop geen eenduidig geluid horen. Als er sec naar aantallen wordt gekeken dan wil de meerderheid van de winkeliers die de enquête hebben ingevuld (40 van de 139 aangeschreven winkeliers hebben gereageerd) helemaal geen koopzondagen. Hoewel er een scheidslijn is tussen filiaalhouders en zelfstandig ondernemers, is ook deze niet eenduidig. Zo opteren de meeste supermarkten in Nieuwkoop voor zondagsopenstelling, zowel filiaalhouders als zelfstandig ondernemers. Wel is er over het algemeen een voorkeur voor bloktijden op zondag. Daarnaast zien we dat er onder grote en kleine zelfstandig ondernemers allerlei individuele wensen met betrekking tot de koopzondag kunnen zijn, die wisselen per productgroep. Als de situatie in Nieuwkoop wordt vergeleken met die in de omgeving, is het algemene beeld dat veel omliggende gemeenten al een ruimere winkeltijdenregeling kennen. Soms zelfs (nog) op basis van de oude wetgeving. Vooral in de supermarktbranche en de branche tuincentrum/bouwmarkt/keuken en sanitair wordt daarom in de huidige situatie een aanzienlijke koopkrachtafvloeiing gesignaleerd. Het 5

6 gaat dan met name over afvloeiing naar omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, maar soms ook verder). Vanzelfsprekend heeft openstelling op zondag gevolgen voor de zondagsrust van de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. In dit verband is ook de Zondagswet van belang. Op grond van artikel 2 en 3 van de Zondagswet is het in beginsel niet toegestaan op zondag 'gerucht te verwekken' in de nabijheid van kerken, waardoor de godsdienstuitoefening wordt verstoord. Voorts blijkt uit artikel 6 van de Zondagswet dat het verboden is om zonder goede reden de openbare rust te verstoren door arbeid en/of beroep. De Zondagswet is echter beperkt relevant als het gaat om zondag openstelling, want de Winkeltijdenwet een wet van gelijk niveau- geeft de raad expliciet de mogelijkheid om bij verordening te regelen dat de winkels op zondag open mogen. De Zondagswet is dus alleen relevant als bijvoorbeeld een supermarkt in de nabijheid van een kerk geopend is op zondag en daarmee geluid of overlast veroorzaakt zodanig dat de kerkgang daarmee wordt verstoord. In Nieuwkoop zijn er winkels die zijn gelegen in de buurt van een kerk. Om deze reden is bezien of openstelling van deze winkels de kerkgang verstoort. Uit het draagvlakonderzoek is gebleken dat 86% van de inwoners die de enquête hebben ingevuld geen overlast ondervind van de huidige koopzondagen. Voorts is tijdens de zondag openstelling op grond van de aanwijzingsbesluiten van het college onder de oude verordening winkeltijden nimmer gebleken dat de overlast zodanig was dat de kerkgang hierdoor werd verstoord. Gelet op het voorgaande heeft de gemeente Nieuwkoop besloten een algemene vrijstelling op te nemen voor de zondag. Sommige omliggende gemeenten kennen al een ruimere zondag openstelling of zijn voornemens deze mogelijk te maken. Om een verdere koopkrachtafvloeiing naar winkels in de omliggende gemeenten tegen te gaan, wil de gemeente Nieuwkoop niet achter blijven. Tevens wordt tegemoet gekomen aan de wens van een belangrijk deel van de winkeliers: immers, de meeste supermarkten en grootschalige detailhandel (Intratuin, Keukenwarenhuis.nl) en een deel van de ondernemersverenigingen zijn voor opening op zondag. Door geen onderscheid te maken naar winkelgebied, branche of productgroep, wordt tevens het verzoek ingewilligd om een eenduidige keuze te maken die duidelijkheid biedt voor zowel ondernemers als het winkelend publiek. Ten aanzien van de belangen van de (voornamelijk kleine) winkeliers is overwogen dat het belang van personeel met betrekking tot werktijden wettelijk is geregeld (bijvoorbeeld in de Arbeidstijdenwet). Daarnaast bieden nadere afspraken tussen werkgevers en werknemers - in bijvoorbeeld cao's -voldoende rechtszekerheid. Tegenover beperkingen ten aanzien van het werken op zon- en feestdagen staat het belang van behoud en groei van werkgelegenheid.openstelling van winkels op zon- en feestdagen kan de concurrentiepositie van de detailhandel in Nieuwkoop verbeteren. Voorts kan de zondag openstelling bij aan de verlevendiging van de gemeente Nieuwkoop en het vergroot de (toeristische) aantrekkingskracht van de gemeente (met name voor de kern Nieuwkoop). Dit komt de leefbaarheid ten goede. Tegelijkertijd is niet gebleken dat de openbare orde en/of veiligheid in het geding zouden zijn. Ondernemers hebben uiteindelijk zelf de keuze of ze al dan niet invulling geven aan de mogelijkheid op hun zaak open te stellen en voor hoeveel uur binnen het tijdvak tussen en uur. Op deze wijze wordt met de belangen van alle winkeliers rekening gehouden. Voor de winkeliers die niet mee willen gaan in de structurele zondag openstelling, maar die hier wel optioneel gebruik van willen maken (bijvoorbeeld voor de opening op Moederdag), brengt deze optie de minste administratieve lasten met zich mee omdat er geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Tenslotte is uit het draagvlakonderzoek niet gebleken dat de openstelling op zondag door de inwoners wordt ervaren als een onevenredige inbreuk op de zondagsrust. Nu de raad in zijn vergadering van 1 december 2016 heeft besloten tot vaststelling van de 1 e verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Nieuwkoop mogen de winkels op deze dagen tussen uur en uur open zijn. Feestdagen Voor wat betreft de openstelling op feestdagen is niet aangesloten bij de tijden die gelden voor de zondag openstelling: er is een algemene vrijstelling verleend voor opening tussen 06 uur en 22 uur. Redenen om deze openingstijden gelijk te trekken met de zondagen zijn er niet (meer). Hiervoor is gekozen om winkeliers en consumenten met betrekking tot de openstelling duidelijkheid te verschaffen en omdat gebleken is dat winkeliers zelf op deze feestdagen eerder dan uur open willen. De algemene vrijstelling, als bedoeld in artikel 2, lid 2 van deze verordening, geldt voor Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag. Eerste Paasdag en eerste Pinksterdag vallen altijd op een zondag. Voor eerste Pinksterdag en eerste Paasdag geldt daarom automatisch het regime voor de zondag: dat betekent dat de winkels op deze dagen tussen 12 en 19 uur geopend mogen zijn. 4 mei (na 19 uur) en 24 december (na 19 uur) zijn niet als feestdag aangewezen op grond van deze verordening. Dat betekent dat de algemene vrijstelling niet van toepassing is op deze dagen en dat het verbod uit artikel 2, eerste lid van de Winkeltijdenwet van toepassing is. Artikel 3. Individuele ontheffingen Eerste lid Het eerste lid geeft aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het verbod om winkels geopend te hebben. Dit biedt het college de mogelijkheid om in bijzondere ge- 6

7 vallen de openstelling in de nachtelijke uren, dat wil zeggen op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur, op zondagen voor 12 uur en na 19 uur en op van de in de verordening genoemde feestdagen voor 6 uur en na 22 uur mogelijk te maken. Uit de formulering blijkt dat het college een zekere mate van beleidsvrijheid heeft, bij het al dan niet verlenen van de ontheffing (burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen). In beginsel zal het college dit slechts doen in bijzondere gevallen. Hierbij kan worden gedacht aan openstelling van een winkel in verband met de (landelijke) primeur van de verkoop van een bepaald product. Tweede lid In het tweede lid is bepaald dat de ontheffing in ieder geval wordt geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de opening van de winkel op basis van de ontheffing. De formulering 'in ieder geval' geeft aan dat de aanvraag om ontheffing ook op andere gronden kan worden geweigerd. Artikel 4. Beslistermijn Op de behandeling van verzoeken om ontheffing voor uitvoering van deze verordening, is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Volgens artikel 4:13 van de Awb is een redelijke beslistermijn acht weken. Het artikel is in deze verordening opgenomen om de lezer duidelijkheid te geven in plaats van door te verwijzen naar andere regelgeving. Tegen besluiten op grond van deze verordening kan op grond van de Winkeltijdenwet beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Voor het instellen van beroep, moet eerst op grond van de Awb bezwaar zijn gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders als besluitvormend orgaan. Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing In dit artikel zijn de gronden voor het wijzigen of intrekken van een ontheffing opgesomd. Het betreft een limitatieve opsomming: slechts in het geval dat er zich één van de hier genoemde gronden voordoet, kan het college besluiten tot intrekking of wijziging van de ontheffing. Artikel 6 t/m 18. Vrijstellingen divers Met de inwerkingtreding van de nieuwe Winkeltijdenwet zijn een substantieel aantal vrijstellingen uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (hierna: Vrijstellingenbesluit) komen te vervallen. Het betreft vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel veel op zon- en feestdagen, of in de nachtelijke uren plaatsvinden. Bijvoorbeeld een winkel in een bejaardenoorden, of openstelling ter gelegenheid van een sport- of cultureel evenement. Omdat een aantal van de vrijstellingen uit het Vrijstellingenbesluit niet volledig gedekt worden door de algemene vrijstelling in artikel 2 van de verordening en het wenselijk wordt geacht de situatie zoals onder het oude Vrijstellingenbesluit voort te zetten, is er voor gekozen om de vervallen vrijstellingen over te hevelen naar de verordening. Dat betekent dat de vrijstellingen voor onder andere snackbars, videotheken, bloemenwinkels bij begraafplaatsen en winkels in musea onverkort blijven gelden. Overigens waren deze bepalingen al opgenomen in de verordening winkeltijden Nieuwkoop. In die zin verandert er dus helemaal niets. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het Vrijstellingenbesluit slechts gedeeltelijk is komen te vervallen. Zo zijn bijvoorbeeld de (landelijke) vrijstellingen voor openstelling van apotheken, winkels in ziekenhuizen, verpleeghuizen, stations en benzinestations nog altijd te vinden in het Vrijstellingenbesluit. Artikel 19. Toezicht Geen nadere toelichting noodzakelijk. Artikel 20. Intrekking oude verordening en overgangsrecht Eerste lid Geen nadere toelichting noodzakelijk. Tweede lid Omdat de oude verordening winkeltijden wordt vervangen door een nieuwe verordening, komen alle op de oude verordening gebaseerde besluiten te vervallen voor zover ze niet krachtens overgangsrecht in stand worden gehouden. In dit verband is in artikel 9 geregeld dat een krachtens de oude verordening verleende ontheffing, geldt als ontheffing verleend krachtens de nieuwe verordening. Voor de vrijstellingen verleend krachtens de oude verordening is geen overgangsrecht opgenomen. De reden hiervan is dat de vrijstellingen verleend krachtens de oude verordening slechts betrekking hadden op de besluiten van burgemeester en wethouders tot het aanwijzen van koopzondagen binnen het door de raad gestelde kader. Omdat in de nieuwe verordening een algemene vrijstelling is opgenomen voor de zondag openstelling, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar gebied, branche en/of verkoopwaar, is het niet noodzakelijk hiervoor overgangsrecht op te nemen. Hierdoor komen op de oude verordening gebaseerde vrijstellingen te vervallen en kan gebruik worden gemaakt van de vrijstelling in de nieuwe verordening. Derde lid Het derde lid bepaalt dat aanvragen om ontheffing die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van de nieuwe verordening, maar waar nog geen besluit op is genomen, worden beoordeeld in het licht van de nieuwe verordening. 7

8 Artikel 21. Inwerkingtreding en citeertitel De oude verordening had als citeertitel verordening winkeltijden Nieuwkoop. Om misverstanden te voorkomen is de citeertitel van deze verordening: Verordening winkeltijden Nieuwkoop

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; Intitulé Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014 (CONCEPT) Verseonnummer 973732 De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Bijeen in openbare vergadering op. Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

De raad van de gemeente Oosterhout; versie 1.0

De raad van de gemeente Oosterhout; versie 1.0 De raad van de gemeente Oosterhout; versie 1.0 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 september 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013

VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Nr. 2015/9 VERORDENING WINKELTIJDEN LEEUWARDERADEEL 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; RAADSBESLUIT Winkeltijdenverordening Best 2014 De raad van de gemeente Best; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit Vast

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Montferland 2016

Verordening winkeltijden Montferland 2016 Verordening winkeltijden Montferland 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE MARUM 2014 Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 5 december 2013, nr. 13.12.14.; gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Concept verordening Winkeltijden

Concept verordening Winkeltijden Concept verordening Winkeltijden De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 gelet op de Winkeltijdenwet zoals die luidt na vaststelling van

Nadere informatie

WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013

WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013 WINKELTIJDENVERORDENING TEYLINGEN 2013 Zaaknummer: De raad van de gemeente Teylingen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van... [datum]; gelet op de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343; De raad van de gemeente Ridderkerk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 januari 2014, nummer 343; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland;

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland; VARIANT 1 Verordening winkeltijden Wormerland 2014 De raad van gemeente Wormerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

6 Winkeltijdenverordening. De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013;

6 Winkeltijdenverordening. De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013; Raadsbesluit Onderwerp 6 Winkeltijdenverordening Datum 29 mei 2013 De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 16 april 2013; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging

Verordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Wormerland Nr. 49881 29 maart 2017 Verordening winkeltijden Wormerland 2014, 1e wijziging De raad van gemeente Wormerland; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 De raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; gezien het verslag van de commissievergadering van

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Verordening Winkeltijden Asten

RAADSBESLUIT. Verordening Winkeltijden Asten RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening Winkeltijden Asten 2014 19-11-2013.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 september

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer

Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 7994 17 februari 2014 Winkeltijdenverordening Hoogezand-Sappemeer Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Ede 2015

Verordening winkeltijden Ede 2015 Verordening winkeltijden Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van de fracties BurgerBelangen Ede, WO Ede, PvdA Ede, Groenlinks/Progressief Ede, D66 Ede en GemeenteBelangen Ede van

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Ede 2015

Verordening winkeltijden Ede 2015 Verordening winkeltijden Ede 2015 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van de fracties BurgerBelangen Ede, VVD Ede, PvdA Ede, GroenLinks/Progressief Ede, D66 Ede en GemeenteBelangen Ede van

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Winkeltijdenverordening Heerlen 2015

Gemeente Heerlen - Winkeltijdenverordening Heerlen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 63936 15 juli 2015 Gemeente Heerlen - Winkeltijdenverordening Heerlen 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013; gemeente nieuwkoop gemeenteraad raadsbesluit onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de 2 e verordening tot wijziging verordening winkeltijden Nieuwkoop De raad van de gemeente Nieuwkoop; gelezen het

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Olst-Wijhe 1

Verordening winkeltijden Olst-Wijhe 1 VERORDENING WINKELTIJDEN OLST-WIJHE Ontwerp in het college op: 26 augustus 2014 Publicatie ontwerp in IJsselberichten op: 3 september 2014 Terinzagelegging: 3 september tot en met 1 oktober 2014 Opiniërend

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening winkeltijden Ede De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van de fracties BurgerBelangen Ede, VVD Ede, PvdA Ede, Groen Links/Progressief Ede, D66 Ede en GemeenteBelangen Ede van [datum

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 825734 onderwerp wijziging Winkeltijdenverordening Gouda 2011 in verband met de overheveling van enkele vrijstellingen vanuit het vanuit het Vrijstelleing uit

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013

Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Verordening Winkeltijden gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000118 Nr. 6 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 23 juli 2013;

Nadere informatie

ii in in ii mi mui G

ii in in ii mi mui G ii in in ii mi mui G13.0974 2 e verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Nieuwkoop, zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 11 juli 2013, nummer 2013-080 ARTIKEL I Na artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013, met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit

Nadere informatie

besluit: 1. vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging) ARTIKEL I

besluit: 1. vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging) ARTIKEL I Nr. 1102746 De RAAD van de gemeente DORDRECHT; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013, kenmerk SO/1078893;

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN DORDRECHT 2014

VERORDENING WINKELTIJDEN DORDRECHT 2014 VERORDENING WINKELTIJDEN DORDRECHT 2014 De raad van de gemeente Dordrecht; gelet op artikel 3, tweede lid van de Winkeltijdenwet, Gemeentewet, Vrijstellingenbesluit; Verwijzende naar het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013

Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000165 Nr. 12 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 30 juli 2013;

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 mei R06S006. Wijzigingsverordening winkeltijden Zeewolde 2011

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 mei R06S006. Wijzigingsverordening winkeltijden Zeewolde 2011 Datum Agendapunt Documentnummer 8 R06S006 Onderwerp Wijzigingsverordening winkeltijden Zeewolde 2011 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Door het vaststellen van de wijzigingsverordening winkeltijden

Nadere informatie

Vaststellen van een Verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Amsterdam 2010 (2016, nr. 38/74)

Vaststellen van een Verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Amsterdam 2010 (2016, nr. 38/74) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 20842 22 februari 2016 Vaststellen van een Verordening tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Amsterdam 2010 (2016, nr. 38/74) Nummer 38/74

Nadere informatie

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet;

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; b e s l u i t : 1. De Verordening Winkeltijden Loppersum

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen.

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast te stellen. Nummer 09-05.2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2016; b e s l u i t: de 'verordening winkeltijden Eemsmond 2016' vast

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 3 juni 2013 bestemd voor de gemeenteraad. Onderwerp Winkeltijdenwet en -verordening - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 3 juni 2013 bestemd voor de gemeenteraad. Onderwerp Winkeltijdenwet en -verordening - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 juni 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00348 Onderwerp Winkeltijdenwet en -verordening - vormend Beknopte samenvatting Om de ontwikkeling van de winkelcentra

Nadere informatie

Klopt het dat de Verordening Winkeltijden Ede 2014 per 1 januari 2016 in werking te laten tereden? Moet dit niet 1 januari 2015 zijn?

Klopt het dat de Verordening Winkeltijden Ede 2014 per 1 januari 2016 in werking te laten tereden? Moet dit niet 1 januari 2015 zijn? Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 2 december 2014 In afschrift aan : Registratienummer : Bijlagen : Onderwerp : Beantwoording raadsvragen m.b.t.

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR600150_2. Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013

CVDR. Nr. CVDR600150_2. Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR600150_2 6 april 2017 Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Kluwer Online Research

Kluwer Online Research Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (01-01-2005 tot ---) Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet Besluit van 21 maart 1996, houdende verlening van enige vrijstellingen van de verboden van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr..

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr.. gemeente Bunnik Kenmerk: 2013-volgnummer raad] VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2016

GEMEENTEBLAD. Nr Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Loon op Zand. Nr. 72066 8 juni 2016 Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2016 De raad van de gemeente Loon op Zand Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van juli Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van juli Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juli 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00047 Onderwerp: Winkeltijdenwet en -verordening - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Om de ontwikkeling van de winkelcentra van

Nadere informatie

Gemeente Gouda - Winkeltijdenverordening Gouda 2014

Gemeente Gouda - Winkeltijdenverordening Gouda 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 3385 23 januari 2014 Gemeente Gouda - Winkeltijdenverordening Gouda 2014 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Onderwerp Verordening winkeltijden gemeente Woudrichem 2014 Volgnr Portefeuillehouder Wethouder R. Bergsma

Onderwerp Verordening winkeltijden gemeente Woudrichem 2014 Volgnr Portefeuillehouder Wethouder R. Bergsma VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Verordening winkeltijden gemeente Woudrichem 2014 Volgnr. 2014-026 Portefeuillehouder Wethouder R. Bergsma Ambtenaar M. van Milligen Afdeling Algemene Juridische en Bestuurlijke

Nadere informatie

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 29 november 2016;

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 29 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gorinchem. Nr. 34788 3 maart 2017 Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017 De gemeenteraad van Gorinchem, Gelet op het raadsvoorstel van het college

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2014;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2014; Nummer 08-06.2014 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 maart 2014; b e s l u i t : de Verordening winkeltijden Eemsmond vast te

Nadere informatie

Onderwerp Reparatieverordening: "Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden IMieuwegein 2012"

Onderwerp Reparatieverordening: Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden IMieuwegein 2012 2 0 13-365 Nieuwegein Gemeenteraad Oni i/erp Reparatieverordening: " Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Nieuwegein 2012" Datum 8 oktober 2013 Raadsvoorstel Afdeling Economische zaken

Nadere informatie

1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke wijze in procedure te brengen

1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke wijze in procedure te brengen Raadsvoorstel Datum: 28-01-14 Onderwerp Vaststellen Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 Status Besluitvormend Voorstel 1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke

Nadere informatie

WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BEUNINGEN 2014

WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BEUNINGEN 2014 WINKELTIJDENVERORDENING GEMEENTE BEUNINGEN 2014 De raad van de gemeente Beuningen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gezien het advies d.d. 10 december 2014 van

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014

Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 Winkeltijdenverordening gemeente Aalten 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Algemene vrijstelling voor zon- en feestagen gedurende een maximum aantal dagen Artikel 3a. Bepaalde winkels

Nadere informatie

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de

1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Apeldoorn. Nr. 8063 30 januari 2015 Wijziging Winkeltijdenverordening 2011 Nr. 5-2015 De raad van de gemeente Apeldoorn; gelezen het raadsvoorstel d.d. 6 januari

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2013; Ontwerp Nr. XVII / 8 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2013; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelWijziging verordening winkeltijden, zondagopenstelling levensmiddelenwinkels

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelWijziging verordening winkeltijden, zondagopenstelling levensmiddelenwinkels gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5415 Inboeknummer 13bst01075 Beslisdatum B&W 18 juni 2013 Dossiernummer 13.25.751 RaadsvoorstelWijziging verordening winkeltijden, zondagopenstelling levensmiddelenwinkels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Winkeltijden Ede 2014 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op artikel 3, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Bronckhorst A Algemene toelichtig Op 1 juni 1996 is de Winkeltijdenwet met het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet in werking getreden. Deze wet stelt ruimere

Nadere informatie

1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke wijze in procedure te brengen

1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening op gebruikelijke wijze in procedure te brengen Raadsvoorstel Ag. nr.: Datum: 28-01-14 Onderwerp Vaststellen Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 Status Besluitvormend Voorstel 1. De Winkeltijdenverordening Boxtel 2014 vast te stellen 2. De verordening

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J.Samplonius, (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J.Samplonius, (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 17 september 2013 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595-447745 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr: 0510760;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr: 0510760; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2006, nr: 0510760; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Vergunning Verlening en Handhaving : Olof Stom Voorstel aan de raad Onderwerp : Verordening winkeltijden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Winkeltijdenverordening Hengelo 2015

GEMEENTEBLAD. Nr Winkeltijdenverordening Hengelo 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 15337 23 februari 2015 Winkeltijdenverordening Hengelo 2015 De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

HET VRIJGEVEN VOOR INSPRAAK VAN DE CONCEPT VERORDENING WINKELTIJDEN DEN HAAG 2017

HET VRIJGEVEN VOOR INSPRAAK VAN DE CONCEPT VERORDENING WINKELTIJDEN DEN HAAG 2017 RIS297201 HET VRIJGEVEN VOOR INSPRAAK VAN DE CONCEPT VERORDENING WINKELTIJDEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 1 juli 2013 de gewijzigde Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Agendapunt: Onderwerp: b e s l u i t: De raad van de gemeente W oerden;

RAADSBESLUIT. Agendapunt: Onderwerp: b e s l u i t: De raad van de gemeente W oerden; RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe Verordening winkeltijden De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 16 augustus 2011 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de bijbehorende nadere regels wordt verstaan onder:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de bijbehorende nadere regels wordt verstaan onder: CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR36537_1 3 juni 2016 Verordening winkeltijden Gemeente Almelo 2008 Geldende tekst regelingnummer: 2328 Nr. 14 Raadsbesluit van 27 mei 2008, gewijzigd bij raadsbesluit

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking:

Nadere informatie

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 1996; Nummer: Onderwerp: Verordening winkeltijden Haaksbergen De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsavond 4 februari 2016 Programma Werken aan Werk Onderwerp Verruiming winkeltijden

Raadsvoorstel. Datum raadsavond 4 februari 2016 Programma Werken aan Werk Onderwerp Verruiming winkeltijden Raadsvoorstel Datum raadsavond 4 februari 2016 Programma Werken aan Werk Onderwerp Verruiming winkeltijden Samenvatting: Voorgesteld wordt om de Verordening Winkeltijden Hoogeveen aan te passen, zodat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de Verordening winkeltijden Groesbeek 2015.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de Verordening winkeltijden Groesbeek 2015. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B57 Onderwerp: Actualisatie/harmonisatie Verordening winkeltijden Groesbeek Datum B&W-vergadering: 11 augustus 2015 Datum raadsvergadering: 17 september 2015 Datum carrousel:

Nadere informatie

Modelverordening winkeltijden 2013

Modelverordening winkeltijden 2013 Modelverordening winkeltijden 2013 Leeswijzer modelbepalingen [ ] of bijvoorbeeld [tijdstip] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 2, variant B1. [iets EN/OF iets] = door gemeente te kiezen,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013; BS13/01224; raadsstuk 13GR2969;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013; BS13/01224; raadsstuk 13GR2969; Verordening winkeltijden Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013; BS13/01224; raadsstuk 13GR2969; gelet

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Harderwijk

Winkeltijdenverordening Harderwijk Corsa reg.nr: B14.000397 De raad van de gemeente Harderwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014; gezien de zienswijzen en het commentaar daarop; gelet op het amendement

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling De verordening actualiseren met inachtneming van de gewijzigde Winkeltijdenwet.

gemeente Eindhoven Doelstelling De verordening actualiseren met inachtneming van de gewijzigde Winkeltijdenwet. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5638 13bst02028 Beslisdatum B&W 26 november 2013 Dossiernummer 13.48.752 Raadsvoorstel Inzake Verordening Winkeltijden gemeente Eindhoven 2014 Inleiding Op

Nadere informatie

Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2012

Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2012 CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR200648_1 16 augustus 2016 Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2012 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet:

Nadere informatie

In het bestuursconvenant is het volgende opgenomen over de winkeltijden en de zondagsopenstelling:

In het bestuursconvenant is het volgende opgenomen over de winkeltijden en de zondagsopenstelling: Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer 23383 Onderwerp: Procesnotitie referendum winkeltijden Samenvatting/korte toelichting: Ede - Bestuursconvenant 2014-2018 In het bestuursconvenant is het

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/10489 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2012

Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2012 Page 1 of 17 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Harlingen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening winkeltijden gemeente Harlingen 2012 Wetstechnische

Nadere informatie

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden als volgt:

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden als volgt: Toelichting Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden. Op grond van de gewijzigde

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Alphen aan den Rijn 2015

Verordening Winkeltijden Alphen aan den Rijn 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 35066 24 april 2015 Verordening Winkeltijden Alphen aan den Rijn 2015 2014/55737; Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan

Nadere informatie

Winkeltijdenwet. Artikel 2

Winkeltijdenwet. Artikel 2 Winkeltijdenwet Artikel 2 1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben: a. op zondag; b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede

Nadere informatie

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD.

*ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL. Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad. No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. *ZE9E70CE512* INITIATIEF VOORSTEL Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 Agendanr. 16. Aan de Raad No. ZA.15-32314/DV.15-451, fractie VVD. Sellingen, 18 mei 2015 Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD m.b.t. wijziging

Nadere informatie

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling

Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling Keuzenotitie zon- en feestdagenopenstelling 1. Aanleiding Per 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De grootste wijziging is het schrappen van de toeristische bepaling. Deze bepaling stelde dat

Nadere informatie

r WIJZIGING Behorend bij Verordening tot wijziging van de 'Verordening inzake de winkeltijden gemeente Waterland 2005'

r WIJZIGING Behorend bij Verordening tot wijziging van de 'Verordening inzake de winkeltijden gemeente Waterland 2005' r WIJZIGING Behorend bij Verordening tot wijziging van de 'Verordening inzake de winkeltijden gemeente Waterland 2005' De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Startnotitie beleid winkeltijden

Startnotitie beleid winkeltijden Startnotitie beleid winkeltijden Aanleiding Aanleiding voor deze startnota zijn de mogelijkheden, die de wet onze gemeente biedt om winkels open te stellen op zon- en feestdagen. U kunt het zien als discussienota.

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 3.10

Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 3.10 Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 3.10 Verordening Winkeltijden 2011 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de mogelijkheden tot openstelling van winkels op zon- en feestdagen

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Koopzondagen in de gemeente Uden. Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 21 december 2010

Beleidsnotitie. Koopzondagen in de gemeente Uden. Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 21 december 2010 Beleidsnotitie Koopzondagen in de gemeente Uden Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 21 december 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Voor wie van toepassing?

Nadere informatie

De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013, nummer 872991, team Ruimte en Economie;

De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november 2013, nummer 872991, team Ruimte en Economie; CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR315205_2 15 maart 2016 Verordening Winkeltijden Deventer 2013 De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 november

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 augustus 2013

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 augustus 2013 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 augustus 2013 gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Herziene Verordening Winkeltijden Zoeterwoude 2012

Herziene Verordening Winkeltijden Zoeterwoude 2012 Herziene Verordening Winkeltijden Zoeterwoude 2012 De raad van de gemeente Zoeterwoude, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012; gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN DEVENTER 2010

VERORDENING WINKELTIJDEN DEVENTER 2010 CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR62334_3 15 maart 2016 VERORDENING WINKELTIJDEN DEVENTER 2010 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Op 11 december 2014 heeft u vervolgens besloten in te stemmen met o.a. de aanpassing van de Verordening Winkeltijden Ede per 1 januari 2016.

Op 11 december 2014 heeft u vervolgens besloten in te stemmen met o.a. de aanpassing van de Verordening Winkeltijden Ede per 1 januari 2016. Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 februari 2015 Opgesteld door : Dion Thielen Zaaknummer : 25944 In afschrift aan : Ankie van de Kruijs, Jan Hauke

Nadere informatie

Datum Agendapunt Nummer. 26 juli R09S003. Vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011 inclusief toelichting.

Datum Agendapunt Nummer. 26 juli R09S003. Vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011 inclusief toelichting. Datum Agendapunt Nummer 9 R09S003 Onderwerp Verordening winkeltijden Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Zeewolde 2011 inclusief toelichting. Beslispunten

Nadere informatie

Toelichting. Voorstel besluit

Toelichting. Voorstel besluit Raadsvoorstel nr. : 2002/30 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 26 maart 2002 Agendapunt : 12 Steenwijk, 12 maart 2002 Onderwerp: Winkeltijdenverordening 2002 Voorstel besluit I in te trekken de: Winkeltijdenverordening

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR19220_1. Verordening winkeltijden Hengelo 2005

CVDR. Nr. CVDR19220_1. Verordening winkeltijden Hengelo 2005 CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR19220_1 22 maart 2016 Verordening winkeltijden Hengelo 2005 Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

*16INT01106* *16INT01106*

*16INT01106* *16INT01106* Raadsvoorstel Registratienr: 16INT01106 Agendapunt: Onderwerp: Raadsvoorstel wijziging Verordening winkeltijden Montferland Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Samenvatting: De in dit voorstel

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN MAASTRICHT 2015

VERORDENING WINKELTIJDEN MAASTRICHT 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 127168 24 december 2015 VERORDENING WINKELTIJDEN MAASTRICHT 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Moerdijk Uitgangspunten Winkeltijdenwet A. Algemene toelichting 1. Uitgangspunten Winkeltijdenwet In concreto komen deze uitgangspunten neer op het volgende.

Nadere informatie

Wij passen de Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013 aan teneinde voornoemde zondagopening toe te staan.

Wij passen de Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013 aan teneinde voornoemde zondagopening toe te staan. gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel 2013.0042619 Aanpassing Verordening winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013 ter uitvoering van de motie "Finale zondagopening Haarlemmermeer" d.d. 23 mei

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Menterwolde; gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Menterwolde; gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet; No.: 7/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Menterwolde; gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet; B E S L U I

Nadere informatie