NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT"

Transcriptie

1 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT Beek, november 2011

2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wettelijke kaders en doelstellingen Wettelijke kaders Doelstellingen 5 3 Risicomanagement Inleiding Wat is risicomanagement? Proces van risicomanagement 7 4 Weerstandscapaciteit en -vermogen Weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit 11 5 Conclusies en aanbevelingen 13 Bijlage 1 Werking risicomanagement 15 Bijlage 2 Voorbeeld 17 Bijlage 3 Begrippen 20

4

5 1 Inleiding Waarom een nota weerstandsvermogen en risicomanagement? Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in werking getreden. Het BBV bevat veel nieuwe regelgeving m.b.t. de financiële verslaglegging. Een wezenlijk element hierbij is dat gemeenten (en provincies) inzicht moeten verschaffen in hun weerstandsvermogen. Of het weerstandsvermogen voldoende is, wordt bepaald door de aanwezige weerstandscapaciteit af te zetten tegen de financiële impact van de geïnventariseerde risico s. In deze nota komt het beleid aan de orde dat het college moet uitvoeren om de geïdentificeerde risico s zo goed mogelijk te beheersen. In de betrokken paragrafen bij de begroting en de rekening wordt elk jaar de laatste stand van zaken weergegeven. Op deze wijze krijgt de raad een zo goed mogelijk inzicht in de omvang, de dekking en de beheersing van de risico s waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Risicomanagement vormt zo een wezenlijk onderdeel van de sturing en beheersing van de gemeente en dient daarmee een groter belang dan uitsluitend het voldoen aan diverse wettelijke bepalingen. Het accent in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot risico s en weerstandsvermogen moet liggen op het verbeteren van het risicomanagement. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de risico s, de beheersmaatregelen en de benodigde weerstandscapaciteit. Tevens zal met goed risicomanagement de bewustwording over risico s verder worden vergroot, waardoor de beheersmaatregelen kunnen worden geoptimaliseerd en een eventueel beslag op de weerstandscapaciteit zoveel mogelijk kan worden voorkomen. De nota weerstandvermogen en risicomanagement is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 van deze notitie gaat in op de wettelijke kaders en doelstellingen. In hoofdstuk 3 wordt beschreven wat risicomanagement inhoud en het proces van risicomanagement. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit. Tot slot volgt in hoofdstuk 5 een kort overzicht van de aanbevelingen in deze nota. In bijlage 1 wordt de werking van het risicomanagement beschreven en in bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen. Bijlage 3 bevat een korte omschrijving van gebruikte begrippen In de verordening conform artikel 212 wordt vermeld dat beleidsnota s eens in de vier jaar herzien worden. De nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt ook eens per vier jaar herzien. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

6 2 Wettelijke kaders en doelstellingen In dit hoofdstuk worden de wettelijke kaders beschreven en de doelstellingen van deze nota. Los van de wettelijke kaders is de interne wens om in control te zijn een belangrijke drijfveer om risicomanagement op te pakken. 2.1 Wettelijke kaders Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) In 2003 heeft de regering het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vastgesteld. Het BBV bevat voorschriften voor de inrichting van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Met ingang van het begrotingsjaar 2004 is het BBV in werking getreden. In artikel 9 van het BBV worden de zeven paragrafen opgesomd die een gemeente minstens in haar begroting op dient te nemen. De paragraaf weerstandsvermogen is één van deze paragrafen. Volgens artikel 26 van het BBV dient het jaarverslag de paragrafen te bevatten die ingevolge artikel 9 BBV in de begroting zijn opgenomen. De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens artikel 11:2 BBV ten minste: een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico s; het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s. Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11:1 BBV uit de relatie tussen 1. de weerstandscapaciteit. Dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; 2. alle risico s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Deze regelgeving verplicht gemeenten om een duidelijke koppeling te maken tussen de risico s die worden gelopen en het aanhouden van een financiële buffer (de beschikbare weerstandscapaciteit). Slechts risico s van materiële (belangrijke financiële) betekenis worden afgezet tegen de weerstandscapaciteit. Risico s waar beheersingsmaatregelen tegenover staan zoals verzekeringen, interne controlemaatregelen en risico s die concreet in geld kunnen worden uitgedrukt met instellen van een voorziening, dienen buiten beschouwing te blijven. Naast de wettelijke regelgeving worden door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg in het kader van het financiële toezicht minimumeisen gesteld aan de omvang van het weerstandsvermogen. Dit betekent dat bij de beoordeling van de (meerjaren)begroting wordt bezien of aan de gestelde criteria wordt voldaan. De provinciale toezichthouder heeft in 2008, op basis van het verdiepingsonderzoek geconcludeerd dat de gemeente Beek voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor repressief toezicht Het beleid wordt in de vierjaarlijkse nota weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en rekening wordt vervolgens een actueel beeld gegeven van de stand van het weerstandsvermogen en risicomanagement. Hierbij dient deze nota als leidraad en kader. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

7 2.2 Doelstellingen De nota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft de volgende doelstellingen: Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten De raad is verantwoordelijk voor een sluitende begroting. Een precies sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent dat iedere tegenvaller een probleem gaat opleveren. In dat geval staan de programma s en daarmee het beleid van de gemeente onder druk. Daarom heeft een gemeente weerstandsvermogen nodig. In het dualistische stelsel heeft de raad een kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taak. Door middel van deze nota geeft de raad de kaders aan met betrekking tot het weerstandsvermogen en het risicomanagement en stelt zij het beleid vast waarbinnen het college dient te opereren. De kaders en beleidsuitgangspunten zullen ervoor moeten zorgen dat weerstandsvermogen en risicomanagement een structureel onderdeel vormen van de planning & controlcyclus en dat Beek voldoende weerstandsvermogen heeft. Voldoen aan wet- en regelgeving Met risicobeleid, risicomanagement en de paragraaf weerstandsvermogen wordt voldaan aan de externe regelgeving zoals het BBV. Verhogen van het risicobewustzijn Dit bewustzijn is zowel van belang op het niveau van het bestuur als het management. Voor het bestuur geldt dit vooral bij het stellen van kaders en het nemen van belangrijke besluiten. Het management zorgt voor een goede informatieverstrekking over risico s richting bestuur ten behoeve van de besluitvorming. Daarnaast is het management verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s. Verder moet de organisatie zich er van bewust zijn dat het risicomanagement een belangrijke plek heeft in de planning & controlcyclus. Inzicht in de risico s Door middel van risicomanagement kan beter inzichtelijk worden gemaakt welke risico s worden gelopen, wat gedaan wordt om de impact van de risico s te verlagen en hoe hoog het weerstandvermogen dient te zijn. Reduceren van de gevolgen van risico s Risico s kunnen het halen van doelen belemmeren. Door het in kaart brengen van de risico s en de aanwezige weerstandscapaciteit, is het mogelijk zodanig beleid te ontwikkelen dat de impact van risico s worden gereduceerd. Dit kan door de weerstandscapaciteit te verhogen of de risico s te verminderen. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

8 3 Risicomanagement 3.1 Inleiding Duidelijke en uitvoerbare kaders voor risicomanagement, inzicht in risico s, heldere en eenduidige procedures en een hoge kwaliteit van bedrijfsvoering zijn allemaal belangrijk in het kader van risicomanagement. Maar uiteindelijk zijn houding en gedrag van ambtenaren, raads- en collegeleden van doorslaggevende betekenis bij het uitdragen, naleven, implementeren en handhaven van een methodiek, werk- en zienswijze rondom risicomanagement. Risicomanagement is feitelijk het logische vervolg op de interne controle en zo de volgende stap in verdere professionalisering van onze bedrijfsvoering. Wat dat betreft mogen we gerust stellen dat de aandacht voor beheersingsmaatregelen behoorlijk in ons dagelijks doen en laten is ingebed. Een constatering die overigens ook door onze accountant in het kader van de interim-controle 2010 is uitgesproken. In het 2 e kwartaal van 2011 is met het verder professionaliseren van risicomanagement een start gemaakt. Dit heeft geleid tot een gemeentebreed risicoprofiel. Op basis van dit risicoprofiel wordt onderbouwd wat de minimale weerstandscapaciteit moet zijn. Risico s managen geeft geen garantie dat gebeurtenissen met een negatief gevolg niet meer zullen optreden. Het geeft wel de zekerheid dat je er van tevoren alles aan hebt gedaan om deze te voorkomen of de effecten ervan te verminderen. 3.2 Wat is risicomanagement? Risicomanagement richt zich op gebeurtenissen die het halen van doelstellingen van de gemeente in de weg kunnen staan. Daarnaast wordt risicomanagement ook gebruikt om te komen tot meer transparantie. Door meer inzicht in risico s kunnen betere keuzes worden gemaakt en kan tijdige bijsturing plaatsvinden. Risicomanagement houdt in dat de organisatie continu en systematisch doorlopen wordt op risico s met als doel een balans te vinden tussen het nemen en het beheersen van risico s. Met andere woorden het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en managen van risico s. Risico s kunnen zich voordoen op verschillende terreinen zoals: politieke issues, (grote) projecten, contracten samenwerkingspartners, garantstellingen, nieuwe wetgeving, economische crisis, schades/incidenten. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

9 3.3 Proces van risicomanagement Risicomanagement en het weerstandsvermogen zijn een essentieel onderdeel van het (financieel) beleid van een gemeente. Een goed financieel beleid is voor de gemeente van groot belang, het is immers de basis voor beleidsruimte in de toekomst. Bij risicomanagement gaat het om: het kennen van risico s binnen de organisatie; het maken van onderbouwde keuzes hoe met risico s om te gaan. het nemen en naleven van maatregelen in de bedrijfsvoering om risico s te minimaliseren, rekening houdend met de kosten daarvan. Het risicomanagement kent een cyclische benadering waarin een aantal stappen worden gehanteerd. Het is in die zin goed vergelijkbaar met de keten: plan-do-check-act, zoals deze in de kwaliteitsliteratuur is ontwikkeld. Schematisch is risicomanagement als volgt weer te geven: 1: Risico s identificeren 6: Evalueren en rapporteren 2: Risico s analyseren (kans en gevolg) 5: Implementeren/ uitvoeren beheersmaatregelen 3: Risico s kwantificeren (kans x gevolg) 4: Ontwikkelen beheersmaatregelen (organisatorisch, technisch, financieel) Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Stap 5: Stap 6: Inventariseren en benoemen van alle mogelijke risico s op het moment van inventarisatie. Analyseren van de risico s en de gevolgen. Wat is de kans dat een risico zich voordoet en welke volgen vloeien uit dit risico voort. Risico s kwantificeren. Om het weerstandsvermogen te bepalen is het nodig om financieel zicht te hebben op de gevolgen van risico s. Ontwikkelen van beheersmaatregelen. Door beheersmaatregelen te ontwikkelen kan een keuze gemaakt worden om bepaalde risico s te nemen (bijv. als de kans of de impact heel erg klein is), te beheersen (bijv. processen anders inrichten) of te vermijden. Uitvoeren van de beheersmaatregelen. Het doel hierbij is om de kans dat een risico zich voordoet te verkleinen of als een risico zich voordoet de impact te verkleinen. Evalueren. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

10 Voordat het weerstandsvermogen bepaald kan worden is het noodzakelijk om eerst alle risico s te identificeren en kwantificeren. Het kwantificeren van risico s is tweeledig, namelijk: 1. het bepalen van de financiële impact indien een risico zich ook daadwerkelijk voordoet; 2. een inschatting maken van de kans dat een risico zich voordoet. Voor het kwantificeren van risico s wordt gebruik gemaakt van standaard categorieën. Deze categorieën zijn opgenomen in bijlage 1. Nadat alle risico s zijn gekwantificeerd is de bruto waarde van de financiële impact van de risico s bekend. De volgende stap in de het risicomanagement is het ontwikkelen van beheersmaatregelen. Er zijn vier strategieën om op een risico om te reageren, namelijk: 1. Vermijden. Het beleid dan wel de activiteit die dit risico veroorzaakt wordt stopgezet of op een andere, minder risicovolle manier voortgezet. Hiermee wordt de kans van optreden van het risico aanzienlijk verlaagd of tot nul gereduceerd. 2. Beheersen. Om met het risico te kunnen omgaan, worden de organisatie of systemen daarbinnen aangepast. Hierbij valt te denken aan het maken of aanpassen van de procedure, opleiden of trainen van personeel. Hierdoor wordt de kans van het optreden van het risico verlaagd. 3. Overdragen. De uitvoering van risicovol beleid wordt opgedragen aan een derde partij, of er wordt een verzekering afgesloten. Voor deze overdracht dient wel een risicopremie respectievelijk een verzekeringspremie te worden betaald. 4. Accepteren. Als een risico wordt geaccepteerd, wordt de eventuele financiële schade volledig door de weerstandscapaciteit afgedekt. In dit geval blijft de risicofactor onveranderd. risicobewustzijn risico-inventarisatie risicomonitoring risicobeheersing risicofinanciering informatie risicobeheer model elimineren verminderen zelf dragen overdragen Maatregelen moeten in verhouding staan tot de omvang van het risico. Het kan dus zijn dat op basis van een kosten-batenanalyse besloten wordt om bepaalde risico s te accepteren, zonder dat daarvoor specifieke beheersmaatregelen worden genomen. Aan het einde van het proces kan worden bepaald hoe groot de middelenbehoefte is om de risico s financieel af te dekken. Hiervoor wordt een simulatie gedraaid waarbij vele malen wordt gesimuleerd of een risico zich voordoet en als een risico zich voordoet, wat dan de impact is. De reden dat gebruik wordt gemaakt van een simulatie is dat niet alle risico s zich gelijktijdig en in volle omvang zullen voordoen. Bij de simulatie wordt gebruik gemaakt van Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

11 de netto risico s. Deze worden bepaald door de bruto waarden van de risico s te corrigeren voor de effecten van de genomen beheersmaatregelen. Het bepalen van de middelenbehoefte wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. In bijlage 2 treft u de uitwerking van deze systematiek aan. Risicomanagement is het meest effectief als het volledig is opgenomen in de planning- en controlcyclus. In het BBV wordt de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en de jaarrekening verplicht gesteld, en ook de inhoud van die paragraaf wordt beschreven in de voorschriften. Via de planning- en controldocumenten wordt de raad een totaalbeeld gegeven van de 10 belangrijkste risico s, de beschikbare weerstandscapaciteit, en de ratio van het weerstandsvermogen. Gekozen wordt voor de top 10 aan risico s, omdat deze voor het grootste deel de benodigde weerstandscapaciteit bepalen. De raad wordt via de planning- en controldocumenten geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico s, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

12 4 Weerstandscapaciteit en -vermogen Nadat alle risico s zijn geïdentificeerd en gekwalificeerd en eventuele beheersingsmaatregelen zijn getroffen, kan nu beoordeeld worden wat het weerstandsvermogen moet zijn om de risico s op te kunnen vangen. Om het weerstandsvermogen te bepalen moet er eerst zicht zijn op de weerstandscapaciteit. 4.1 Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit verstaat het BBV de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Er wordt daarbij het volgende verschil gemaakt: Structurele weerstandscapaciteit: Het vermogen om onverwachte tegenvallers in de begroting op te vangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de voortzetting van gemeentelijke taken. De middelen die dat vermogen bepalen zijn de onbenutte belastingcapaciteit, raming voor onvoorziene uitgaven, begrotingsruimte en de eventuele structurele voordelen van ombuigingsmaatregelen. Incidentele weerstandscapaciteit: De ruimte om onverwachte eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van gemeentelijke taken. Tot de incidentele weerstandscapaciteit behoren de algemene reserve en de reserves waaraan de raad een bestemming heeft gegeven die kan worden gewijzigd, raming voor onvoorziene uitgaven, de stille reserves en eventuele incidentele voordelen van ombuigingsmaatregelen. Voor de bepaling van de weerstandcapaciteit wordt op dit moment alleen de algemene reserve meegenomen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt niet meegenomen, omdat de tariefstelling afzonderlijk vastgesteld wordt. In de begroting is momenteel geen budget opgenomen voor onvoorziene uitgaven. De bestemmingsreserves worden op dit moment ook niet meegenomen aangezien dit invloed heeft op bestaande taken en werkzaamheden. Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de vrije algemene reserve meenemen. 4.2 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding (ratio) tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Het wordt omschreven als het vermogen om onvoorziene kosten die substantieel zijn, op te kunnen vangen teneinde de bestaande taken te kunnen voortzetten. De beschikbare weerstandcapaciteit omvat de vrij besteedbare algemene reserve. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door de netto gekwantificeerde risico s uitgaande van een bepaald zekerheidspercentage. Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandcapaciteit Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

13 Door de Universiteit Twente is in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een tabel opgesteld die door veel gemeenten wordt gehanteerd als referentiekader. Weerstandsnorm Waardering Ratio Betekenis A > 2.0 Uitstekend B Ruim voldoende C Voldoende D Matig E Onvoldoende F < 0.6 Ruim onvoldoende Er wordt gestreefd naar een minimale waardering van voldoende zijnde de algemeen geaccepteerde norm. Dit betekent dat als de ratio lager uitkomt dan 1.0 de algemene reserve aangevuld zal moeten worden en/of beheersmaatregelen moet worden genomen zodat de kans en/of de impact van de risico s verlaagd wordt. Indien de ratio hoger dan 1.4 uitkomt, kan op dat moment bekeken worden of een deel van de algemene reserve vrijvalt / anders wordt ingezet of dat de extra capaciteit behouden blijft in de algemene reserve. Uitgaan van een weerstandsnorm van voldoende (ratio ). 4.3 Benodigde weerstandscapaciteit Om de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen wordt een Monte-Carlo simulatie uitgevoerd over de netto risico s. Uit deze simulatie volgt vervolgens een tabel met zekerheidspercentages en de bijbehorende benodigde weerstandscapaciteit. Met zekerheidspercentage wordt bedoeld de zekerheid dat het weerstandsvermogen voldoende is om risico s die zich ook daadwerkelijk voordoen te kunnen opvangen. Een algemeen geaccepteerd en veel gebruikt uitgangspunt bij de beoordeling van het weerstandsvermogen is een zekerheidspercentage van 90%. De achterliggende gedachte van dit percentage is tweeledig, namelijk: 1. niet alle risico s dienen zich gelijktijdig aan in volle omvang. 2. voor een relatief klein hoger percentage aanvullende zekerheid (niet 90% maar 95% zekerheid) moet een onevenredig hoge extra buffer in de algemene reserve aangehouden worden. In bijlage 2 is een uitwerking van deze simulatie opgenomen. Hierin staat ook een tabel en grafiek met een overzicht van de aan te houden weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages. Uitgaan van een zekerheidspercentage van 90%. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

14 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

15 5 Conclusies en aanbevelingen Hieronder treft u een overzicht aan van de stellingen van bovenstaande hoofdstukken welke worden geadviseerd over te nemen: De raad wordt via de planning- en controldocumenten geïnformeerd over de 10 belangrijkste risico s, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen. Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt alleen de vrije algemene reserve meegenomen. Uitgaan van een weerstandsnorm van voldoende (ratio ). Een zekerheidspercentage van 90% hanteren. De nota weerstandsvermogen en risicomanagement vierjaarlijks vast te stellen. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

16 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

17 Bijlage 1 Werking risicomanagement Voordat aan kwantificering van risico s en het nemen van beheersmaatregelen begonnen kan worden, moet eerst duidelijk zijn welke risico s er allemaal zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het programma Naris dat ontwikkeld is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) 1. Identificatie van risico s In het 2 e kwartaal van 2011 is gestart met het vullen van het pakket Naris. In dit pakket worden alle risico s opgenomen. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van standaard risico s die in het pakket zijn opgenomen. Deze standaard risico s worden ook regelmatig vernieuwd. Naar aanleiding van de eerste invulling zijn alle opgenomen risico s beoordeeld of ze niet dubbel zijn opgenomen en op consistentie met de begroting. De risico s kunnen op ieder moment aangevuld of geactualiseerd worden in het pakket. In de planning- en controlcyclus wordt het risicomanagement ook opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en rekening. 2. Kwantificering van risico s Om alle risico s te kwantificeren wordt gebruik gemaakt van een standaard tabel voor de kans en het gevolg. Voor de kansen worden de volgende standaard categorieën gehanteerd: Categorie Omschrijving Bijhorend percentage maximaal 1 Zeer klein 10% 2 Klein 30% 3 Matig 50% 4 Groot 70% 5 Zeer groot 90% De percentages kunnen per categorie worden aangepast. Is de kans bijvoorbeeld zeer klein dan kan deze van 10% ook naar 5% bijgesteld worden. De kans zeer groot kan alleen naar boven worden bijgesteld. Op het moment dat verwacht wordt dat een risico zich met 99% zekerheid zal voordoen, wordt deze in de budgetten opgenomen en niet meer bij de risico s. Naast het inschatten van de kans dat een risico zich voordoet is het ook noodzakelijk om de financiële impact te kwantificeren. De gevolgen zijn als volgt standaard ingedeeld: Categorie Impact tussen 0 Geen financiële gevolgen 1 < Groter dan Ook bij de financiële impact is het mogelijk om de verwachte impact aan te passen. Bij categorie 5 is het verplicht om de maximale impact aan te geven. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

18 3. Beheersing van risico s Na het identificeren, analyseren en kwantificeren van de risico s is de volgende stap in de het risicomanagement het ontwikkelen van beheersmaatregelen. De strategieën om op een risico om te reageren zijn: a) Vermijden. Het beleid dan wel de activiteit die dit risico veroorzaakt wordt stopgezet of op een andere, minder risicovolle manier voortgezet. Hiermee wordt de kans van optreden van het risico aanzienlijk verlaagd of tot nul gereduceerd. b) Beheersen. Om met het risico te kunnen omgaan, worden de organisatie of systemen daarbinnen aangepast. Hierbij valt te denken aan het maken of aanpassen van de procedure, opleiden of trainen van personeel. Hierdoor wordt de kans van het optreden van het risico verlaagd. c) Overdragen. De uitvoering van risicovol beleid wordt opgedragen aan een derde partij, of er wordt een verzekering afgesloten. Voor deze overdracht dient wel een risicopremie respectievelijk een verzekeringspremie te worden betaald. d) Accepteren. Als een risico wordt geaccepteerd, wordt de eventuele financiële schade volledig door de weerstandscapaciteit afgedekt. In dit geval blijft de risicofactor onveranderd. Maatregelen moeten in verhouding staan tot de omvang van het risico. Het kan dus zijn dat op basis van een kosten-batenanalyse besloten wordt om bepaalde risico s te accepteren, zonder dat daarvoor specifieke beheersmaatregelen worden genomen. Aan de hand van de ingevuld risico s, de kans en het gevolg wordt door het pakket Naris een Monte-Carlo simulatie gedraaid waaruit het risicoprofiel van de gemeente blijkt. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

19 Bijlage 2 Voorbeeld In de paragraaf weerstandsvermogen moet volgens het BBV inzicht verschaft worden over het weerstandsvermogen. In 2011 is het pakket Naris gebruikt voor het inventariseren en kwantificeren van risico s. Uit dit pakket kan voor de paragraaf weerstandsvermogen veel informatie gewonnen worden. Vanaf de begroting 2012 wordt voor de paragraaf weerstandsvermogen gebruik gemaakt van Naris. Bij de begroting en rekening worden deze gegevens geactualiseerd. De hierna gepresenteerde gegevens zijn op basis van de risicoinventarisatie bij de begroting Risicoprofiel Om de risico's in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld met behulp van het programma Naris. Met dit programma kunnen risico's systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 74 risico's in beeld gebracht. In tabel 1 staan de 10 belangrijkste risico s voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's Nr Risico Invloed 1 Het aansprakelijk gesteld worden voor directe schade en vervolgschade in 17.50% projecten 2 Neerwaartse bijstelling Algemene Uitkering Gemeentefonds als gevolg van 8.93% gewijzigd Rijksbeleid 3 Bovenmatige onvoorziene kostenverhoging softwarematige oplossingen 5.91% (ICT) agv nieuwe wet- en regelgeving 4 Vergoeden van schade als gevolg van verwijtbaar handelen bouw- en woningtoezicht 4.22% 5 Efficiencykorting door het rijk bij het overhevelen van AWBZ en jeugdzorg 4.12% naar de gemeente. 6 Verhoogde (eenmalige) personeelskosten agv de noodzakelijke inzet van 4.11% tijdelijke krachten. 7 De reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen is onvoldoende om 3.98% verliezen op te vangen. 8 Uitkeringskosten agv ontslag van medewerkers 3.54% 9 Wegvallen bespaarde rente als dekkingsmiddel 3.02% 10 Beleggingsrisico en rendementen APG-belegging van vml. Essentgelden, bij mogelijke noodzaakt tot herstructurering 2.92% Totaal top 10 grote risico's: Overige risico's: Totaal alle risico's: Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd, omdat het reserveren van het maximale bedrag ( 27 miljoen) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Uit de volgende grafiek en tabel blijkt dat voor 5% meer zekerheid (95% in plaats van 90%) de benodigde weerstandscapaciteit ruim hoger is. Bij 90% zekerheid bedraagt deze 3,4 miljoen en bij 95% zekerheid 4,1 miljoen. Iets meer zekerheid legt zo een zware druk op de algemene middelen. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

20 Afzonderlijke risico s Bij 90% zekerheid is aan weerstandscapaciteit nodig Gemiddeld risico Percentage Weerstandscapaciteit 5% % % % % % % % % Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van (benodigde weerstandscapaciteit). Beschikbare weerstandcapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Beek bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. De weerstandcapaciteit bestaat uit de stand van de algemene reserve per 1 januari. In de begroting 2012 is de verwachting dat deze bedraagt. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst (ratio) van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen = = = 2.25 Benodigde weerstandcapaciteit Weerstandsnorm Waardering Ratio Betekenis A > 2.0 Uitstekend B Ruim voldoende C Voldoende D Matig E Onvoldoende F < 0.6 Ruim onvoldoende De ratio van de gemeente valt in klasse A hetgeen duidt op een uitstekend weerstandsvermogen om risico s op te vangen. Vanaf de begroting 2012 wordt een deel van de algemene reserve ingezet als dekkingsmiddel. In totaliteit wordt daarbij rekening gehouden met een inzet van 3,6 miljoen, verspreid over meerdere jaren. In de veronderstelling dat de risico s in de komende jaren niet wijzigen en de onttrekking uit de algemene reserve van 3,6 miljoen daadwerkelijk nodig is, zou de ratio van het weerstandsvermogen daarmee uiteindelijk uitkomen op 1.2. Hierdoor blijven we Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

21 dus nog steeds in de categorie voldoende. De werkelijke onttrekking uit de algemene reserve zal jaarlijks beoordeeld worden. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

22 Bijlage 3 Begrippen In deze nota zijn een aantal begrippen gebruikt. Voor een eenduidige toepassingen worden de begrippen hier toegelicht. Risico s In de werkprocessen, bij de uitvoering van het takenpakket, worden vele beslissingen genomen. Elke beslissing die in de organisatie genomen wordt kent risico s. Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald (negatief) gevolg. Het kan voor betrokkene daarbij gaan om diverse typen risico s: afkomstig van buiten de eigen organisatie resp. binnen de eigen organisatie; onbeïnvloedbaar resp. beïnvloedbaar; terugkerend (structureel) resp. eenmalig (incidenteel); in geld te kwantificeren resp. niet in geld te kwantificeren. Risicomanagement Het op gestructureerde wijze identificeren, analyseren en managen van risico s. Weerstandscapaciteit Onder weerstandscapaciteit verstaat het BBV de middelen en de mogelijkheden waarover gemeenten beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. Het wordt omschreven als het vermogen om onvoorziene kosten die substantieel zijn, op te kunnen vangen teneinde de bestaande taken te kunnen voortzetten. De waardering van het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een weerstandsnorm. Weerstandsnorm Door een norm voor het weerstandsvermogen te bepalen, kan beoordeeld worden of de aanwezige weerstandscapaciteit voldoende is om bepaalde risico s af te dekken. Begrotingsruimte Als de begroting en meerjarenraming sluiten met een positief saldo, is sprake van begrotingsruimte. Stille reserves Van stille reserves is sprake als activa onder de opbrengstwaarde of tegen nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als men dat zou willen. Bij verkoop van deze bezittingen ontstaan dus winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit betreft de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de gemeentelijke belastingen en rechten (OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten en de leges) maximaal te verhogen. Nota weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota risicomanagement 2014

Nota risicomanagement 2014 Nota risicomanagement 2014 Opgesteld door: Afdeling concerncontrol D.d.: Februari 2014 2 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Wettelijk kader en doelstellingen... 6 2.1 BBV... 6 2.2 Doelstellingen... 6 3 Risicomanagement...

Nadere informatie

Nota risicomanagement. Gemeente Asten

Nota risicomanagement. Gemeente Asten Nota risicomanagement Gemeente Asten Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING (BBV)...4 2.2 FINANCIËLE VERORDENING ARTIKEL 212...4 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Vastgesteld door B&W op: 24 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel en verantwoordelijkheidsverdeling 3 2 Risicomanagement(beleid) 5 2.1 Het begrip risico 5 2.2 Het begrip risicomanagement

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2012-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Aanleiding en kader b. Proces 2. Risicomanagement a. Risico's en risicomanagement b. Invoering van risicomanagement

Nadere informatie

F. Buijserd Burgemeester

F. Buijserd Burgemeester emeente nieuwkoop afdeling bedrijfsondersteuning raadsvoorstel portefeuillehouder Jan Tersteeg opgesteld door Ellen Burgers / 186 kenmerk/datum 09.0017140 / 11 februari 2010 vergaderdatum raad 11 februari

Nadere informatie

Risicomanagementbeleid Gemeente Medemblik IO

Risicomanagementbeleid Gemeente Medemblik IO Risicomanagementbeleid 2015-2018 Gemeente Medemblik IO-14-18168 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is Risicomanagement?... 4 1.1 Risico...4 1.2 Risicomanagement...4 1.3 Risicoprofiel...4 2. Doelstellingen

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen Risicomanagement en Weerstandsvermogen Boxmeer, 28 september 2010 tbo . Inhoudsopgave Risicomanagement en weerstandsvermogen 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doelstelling en reikwijdte... 3 1.3.

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen September 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding... 4 3. Nadere toelichting... 5 4. Doelstellingen en wettelijke kaders... 6 4.1. Doelstellingen...

Nadere informatie

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard

Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015. RAD Hoeksche Waard Nota reserves, weerstandsvermogen en solvabiliteit 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding Risicomanagement... 4 Doel risicomanagement Stappen risicomanagement Risicobeheersing Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Omgevingsdienst West- Holland 1 Inhoud Management Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 Hoofdstuk 2 Weerstandsvermogen... 5 Hoofdstuk 3 Begrippenkader...

Nadere informatie

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen)

Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) 2 januari 2014 2 Beleidsnotitie reserves en voorzieningen (inclusief risicomanagement / weerstandsvermogen) Inhoudsopgave

Nadere informatie

4.2 Weerstandsvermogen

4.2 Weerstandsvermogen 4.2 Weerstandsvermogen 4.2.1 Inleiding Deze paragraaf handelt over de hoogte van de algemene reserve en andere weerstandscapaciteit waarover de gemeente Spijkenisse beschikt om calamiteiten en andere tegenvallers

Nadere informatie

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 11.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Risicomanagement Risicomanagement is het proces waarbij de organisatie continue en systematisch doorlopen wordt op risico s, met als doel de gevolgen ervan

Nadere informatie

Risicomanagement en weerstandsvermogen. 1. Inleiding

Risicomanagement en weerstandsvermogen. 1. Inleiding Risicomanagement en weerstandsvermogen 1. Inleiding Met deze nota wordt het beleid op gebied van risicomanagement en de spelregels voor de uitvoering vastgelegd, in het bijzonder waar het financiële risico

Nadere informatie

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen

Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Kadernota Risicomanagement provincie Groningen Provincie Groningen December 2014 1. Inleiding Op basis van de Financiële Verordening Provincie Groningen dienen Gedeputeerden Staten (GS) ten minste eenmaal

Nadere informatie

Volgens artikel 11 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

Volgens artikel 11 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: Meent 94 Postbus 70012 info@rekenkamer.rotterdam.nl t 010 267 22 42 3000 KP Rotterdam www.rekenkamer.rotterdam.nl Gemeente Rotterdam Gemeenteraad d.t.k.v. de griffie Coolsingel 40 3011 AD ROTTERDAM ons

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2013 - Gemeente Olst-Wijhe 1 van 10

Nota Weerstandsvermogen 2013 - Gemeente Olst-Wijhe 1 van 10 Nota Weerstandsvermogen 2013 Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, maart 2013 doc. nr.: 13.014804 Nota Weerstandsvermogen 2013 - Gemeente Olst-Wijhe 1 van 10 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Hoofdstuk indeling 1.

Nadere informatie

Doordat de financiële ingroei van de kapitaalgoederen

Doordat de financiële ingroei van de kapitaalgoederen >''3"-%!"&'39$''3"?5'''3"$ %, 001, +- +? 14, 441, 2D54085 441, 14;51+>001, +3042+-. ;3 441, 0/ 1,00 8 441051.5,-300, +? 2 : +?,,8+-,+-13,;8,4,1 5085 +-8,;11332;,;1,4,-,4,41;54,5;2 D 415040 +81481 3002

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 2017

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwkoop Nr. 115712 6 juli 2017 NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING 2017 Gemeente Nieuwkoop Afdeling Bedrijfsvoering April 2017 1. Inleiding Wettelijke

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement

Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement Risico s Economisch Politiek Juridisch Milieu Financieel Weerstandscapaciteit Reserves Bezuinigingen Onbenutte belastingcapaciteit Weerstandsvermogen Datum:

Nadere informatie

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement

(Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement (Proces)voorstel aanpak opstellen Nota Risicomanagement Aanleiding Het college heeft de opdracht een Nota Risicomanagement op te stellen. Hiertoe heeft de raad besloten bij de rapportage Financiële Strategie.

Nadere informatie

beleidskader RISICOMANAGEMENT

beleidskader RISICOMANAGEMENT beleidskader RISICOMANAGEMENT The biggest risk is not taking any risk... In a world that changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. Mark Zuckerberg, oprichter

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en economie Naam regeling: Nota risicomanagementbeleid 2015 Citeertitel: Nota risicomanagementbeleid 2015 Wettelijke grondslag Vastgesteld

Nadere informatie

Rapportage weerstandsvermogen. Gemeente Koggenland

Rapportage weerstandsvermogen. Gemeente Koggenland Rapportage weerstandsvermogen Gemeente Koggenland Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement Enschede, januari 2013 2013 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is uitsluitend

Nadere informatie

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth

Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth Wie bewaakt mijn geld? Financiële controle en risicobeheersing binnen de gemeente Nuth De taak van de raad onder het dualisme Kaders stellen (WMO, Jeugdwet, handhaving) Budgetteren (begroting) Lokale wetgeving

Nadere informatie

Kadernota paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kadernota paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Kadernota paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Versie 2014-1 - Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Rollen in het kader van risicomanagement... 4 1.3 Doelstellingen kadernota...

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT Vastgesteld in de gemeenteraad 25 januari 2011 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement Pagina 1 van 9 Weerstandsvermogen en risicomanagement 1. Inleiding.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Evaluatie... 3 Leeswijzer... 3 2. ALGEMEEN en EVALUATIE... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Evaluatie

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

Startnotitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Startnotitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing GEMEENTE BUREN Startnotitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 20-12-2016 Inhoud 1 Startnotitie Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Inleiding taakverdeling tussen

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement van de gemeente Enschede

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement van de gemeente Enschede Nota weerstandsvermogen en risicomanagement van de gemeente Enschede december 2012 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 7 3. Risicomanagement... 9 3.1. Doel... 9 3.2. Stappen risicomanagement...

Nadere informatie

Onderzoek naar weerstandsvermogen

Onderzoek naar weerstandsvermogen Rekeningcommissie Veiligheidregio Haaglanden Onderzoek naar weerstandsvermogen Inleiding / Aanleiding In haar advies op de jaarrekening 2010 heeft de commissie aangekondigd onderzoek te willen doen naar

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN Gemeente Krimpen aan den IJssel NOTA RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN Oktober 2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling en reikwijdte nota... 3 1.3 Definities en

Nadere informatie

Provincie Zuid Holland Beleidsnota weerstandsvermogen & risicobeheersing 2017

Provincie Zuid Holland Beleidsnota weerstandsvermogen & risicobeheersing 2017 Provincie Zuid Holland Beleidsnota weerstandsvermogen & risicobeheersing 2017 1 1. Inleiding Het weerstandsvermogen is er om de provincie te beschermen tegen de gevolgen van risico s. Dit vermogen wordt

Nadere informatie

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013 Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein Heerenveen, 17 oktober 2013 Programma over risico s 3D s - Welkom. Door Frederike Gossink. - Wat zijn risico

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd

2. Motivering In deze beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt de beleidsnota van 2009 geactualiseerd Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 januari 2016 Agendanummer : 08 Datum collegebesluit : 8 december 2015 Onderwerp : Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 0.

Nadere informatie

Nota weerstandsvermogen. gemeente Leeuwarderadeel

Nota weerstandsvermogen. gemeente Leeuwarderadeel Nota weerstandsvermogen gemeente Leeuwarderadeel Inhoudsopgave Inleiding...3 Wet- en regelgeving en huidig beleid...4 2.1 Besluit begroting en Verantwoording...4 2.2 Financiële verordening gemeente Leeuwarderadeel...4

Nadere informatie

B en W - advies. 3. Polinder Financien en Personeel A.J. Klein 22 oktober 2009. nr. nr. / " Openbaar

B en W - advies. 3. Polinder Financien en Personeel A.J. Klein 22 oktober 2009. nr. nr. /  Openbaar B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar Advies: Aangehouden

Nadere informatie

2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2. Weerstandsvermogen en beheersing Algemeen Ter dekking van niet in te schatten risico s dienen de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Hierbij merken wij op dat de bestemmingsreserves door de

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen

Telefoonnummer Onderwerp: Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2015 Gemeente Harlingen Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR15.00077* GR15.00077 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 17 juni 2015 Agendanummer 9 Datum Raad 1 juli 2015 Agendanummer

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016

Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 Kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 2016 Gemeente Groningen Mei 2016 1 INHOUDSOPGAVE 0 Samenvatting 3 0.1 Risicomanagement 3 0.2 Weerstandsvermogen 3 0.3 Reserves en voorzieningen 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gemeente Landerd 2015

Notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gemeente Landerd 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 4892 12 juni 215 Notitie Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gemeente Landerd 215 Samenvatting In deze notitie wordt het belang van risicomanagement

Nadere informatie

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014

De financiële begroting. In één oogopslag. Maastricht, 7 november 2014 De financiële begroting 2015 In één oogopslag Maastricht, 7 november 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 BEGROTING 2015-2018... 4 3 LASTEN BEGROTING 2015... 5 4 NIEUW BELEID 2015-2018... 6 5 BATEN BEGROTING

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Maart 2013 Afdeling Kwaliteit & Concerncontrol Team Planning & Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Huidig beleid...5 2.1 Visie en doelstellingen...5

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Herziene beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012

Herziene beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012 Herziene beleidsnota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012 Versie: GS 24 april 2012 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Uit wet- en regelgeving volgt dat PS tenminste elke vier jaar het beleid voor weerstandsvermogen,

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2014

Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2014 Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2014 Gemeente Neder-Betuwe Dodewaard Echteld Kesteren Ochten Opheusden IJzendoorn Opheusden 3 december 2013 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2014

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen

Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen auteur Bas Bours/Suzan v Wezel datum december 2014 afdeling Fpl & C versie 0.4 status definitief bestandsnaam Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Risicomanagement

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen 2012

Nota Weerstandsvermogen 2012 Nota Weerstandsvermogen 2012 Provincie Fryslân Afdeling Financiën Planning & Control GS 25 september 2012 Inhoudsopgave pagnr. 1. Inleiding 3 2. Definitie weerstandsvermogen 4 3. Beschikbare weerstandscapaciteit

Nadere informatie

Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Dalfsen

Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Dalfsen Beleid risicomanagement en weerstandsvermogen Gemeente Dalfsen 1 van 19 Inhoud 1 Inleiding risicomanagement en weerstandsvermogen 3 1.1 Doelstellingen risicomanagement 3 1.2 Besluit Begroting en Verantwoording

Nadere informatie

Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen

Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 1 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 1 INTEGRAAL RISICOMANAGEMENT 7 1.1 Relevante beleidskaders en wetgeving 7 1.2 Ambitie gemeente Almere 9 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Risicomanagementbeleid. Gemeente Beemster. BNG Consultancy Services (BCS) BCS. Referentienummer

Risicomanagementbeleid. Gemeente Beemster. BNG Consultancy Services (BCS) BCS. Referentienummer Risicomanagementbeleid Gemeente Beemster BNG Consultancy Services (BCS) Referentienummer BCS Doorkiesnummer (070) 3750 473 Faxnummer (070) 3649 349 Datum oktober 2009 Versie Versie 1.0 Samenvatting Conform

Nadere informatie

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel.

P R O V 1 N su È F R VS l! Ä N. Doe. nr.: Class, nr. * Ingek.: AfdelirrT. Beh. door; Afd. Hoofd AWB.. weken. voor kenn isg. aangenomen/tel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Gedeputeerde Staten van Fryslan Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Datum 18 december 2014 Betreft Begroting

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement Actualisatie voor de jaren 2012 tot en met 2015 Registratienummer: 12.003319 Concernstaf februari 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 1 Inleiding...5 1.1 Algemeen...5

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT GEMEENTE EERSEL

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT GEMEENTE EERSEL NOTA WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOMANAGEMENT GEMEENTE EERSEL 1. INLEIDING Voor u ligt de nota weerstandsvermogen en risicomanagement gemeente Eersel. Deze nota vloeit voort uit de Financiële verordening

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Risicomanagement & Weerstandsvermogen Risicomanagement & Weerstandsvermogen 1. Inleiding Waarom deze beleidsnota? Risicomanagement is niet nieuw in de gemeente Emmen. Risico s worden bewust of onbewust gemanaged door het treffen van de nodige

Nadere informatie

Een gemeente in balans Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Gemeente Losser. \l-col 0^03. v e r s l i n g e r d aan de d $ n k e f

Een gemeente in balans Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Gemeente Losser. \l-col 0^03. v e r s l i n g e r d aan de d $ n k e f mmmmmtmimt \l-col 0^03 if a»a n js11 Gemeente Losser a* lent L o!* e f Een gemeente in balans 2012 0*«reib iel Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 6U(* v e r s l i n g e r d aan de d $ n k e f

Nadere informatie

Nota Risicomanagement. Weerstandsvermogen

Nota Risicomanagement. Weerstandsvermogen Nota Risicomanagement Weerstandsvermogen Gemeente Roermond, augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Doelstelling 4 3 Risico's 6 3.1 Definiëring 6 3.2 Risicobereidheid 6 3.3 Rollen en

Nadere informatie

Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Gemeente Uden

Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing. Gemeente Uden Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing Gemeente Uden Opgesteld door: Marieke Wagemakers Functie: Adviseur Planning & Control Afdeling: Middelen Cluster: Bedrijfsbureau - 1 - Inhoudsopgave 1.1 Samenvatting...

Nadere informatie

Discussienota. 1. Inleiding. 2. Beleidsgrenzen

Discussienota. 1. Inleiding. 2. Beleidsgrenzen Discussienota Van : College van Burgemeester en Wethouders Afdeling : Financiën Portefeuillehouder : Wethouder van Eijkeren Onderwerp : Risicomanagement Datum commissievergadering : 6/9/2012 1. Inleiding

Nadere informatie

Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden

Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Handreiking Weerstandsvermogen voor Raadsleden Weerstandsvermogen te complex voor gemeenteraadsleden 1 en dus vooral voor het college? Neen, de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst

B&W Informatieavond 11 oktober Gericht investeren in de toekomst B&W Informatieavond 11 oktober 2017 Gericht investeren in de toekomst Programma B&W infoavond Opening Toelichting Grondexploitatie & Vastgoedexploitatie 2017 Toelichting Begroting 2018 Slotwoord Einde

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard

Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels. Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Reserve Ontwikkelingsprojecten Spelregels Gemeente Albrandswaard Datum: 18 mei 2012 Afdeling: Bestuur, team ontwikkeling Afdelingshoofd:

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders

Stresstest. Een financieel beeld van gemeente Deventer. 1 februari Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest Een financieel beeld van gemeente Deventer 1 februari 2012 Marcel Knip, Auke Jacobs en Mechteld Sanders Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2013/8733

Statenvoorstel nr. PS/2013/8733 Statenvoorstel nr. PS/2013/8733 Nota Risicomanagement Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 29.10.2013 2013/0350680 Dhr. R. Anderson telefoon 038 499 8744 e-mail R.Anderson@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

PARAGRAAF 1. Weerstandsvermogen

PARAGRAAF 1. Weerstandsvermogen PARAGRAAF 1 Weerstandsvermogen Algemeen De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

Beleidsnota risicomanagement & weerstandsvermogen Gemeente Brunssum. 4 september 2013

Beleidsnota risicomanagement & weerstandsvermogen Gemeente Brunssum. 4 september 2013 Beleidsnota risicomanagement & weerstandsvermogen Gemeente Brunssum 4 september 2013 Inhoud 1 Inleiding risicomanagement en weerstandsvermogen 3 1.1 Doelstellingen risicomanagement 3 1.2 Besluit Begroting

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 2 oktober 2008 Onderwerp: Voortgang uitvoering plan van aanpak voor de realisatie van risicomanagement Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Concernfinanciën 31 augustus 2005. Kadernota weerstandsvermogen

Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Concernfinanciën 31 augustus 2005. Kadernota weerstandsvermogen Stafdienst Bedrijfsvoering Afdeling Concernfinanciën 31 augustus 2005 Kadernota weerstandsvermogen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 DEFINITIES VOOR WEERESTANDSCAPACITEIT EN RISICO S... 2 2.1 Weerstandscapaciteit...

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Bestuurlijke kadernotitie Risicomanagement 2013

Bestuurlijke kadernotitie Risicomanagement 2013 Bestuurlijke kadernotitie Risicomanagement 2013 Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 6 2. Doelstelling risicomanagement... 9 3. Risicomanagement vanuit politiek-bestuurlijk

Nadere informatie

Nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement

Nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement Nota beleidskader weerstandsvermogen en risicomanagement Provincie Utrecht 22 mei 2012 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding... 3 3. Doel nota... 5 4. Wettelijk kader... 5 5. Begrippenkader risicomanagement

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie