OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT"

Transcriptie

1 O OMGEVINGSDIENST Gemeente Eindhoven Keizer Karei V Singel i ontvangen 13 NOV. \^ Postbus KA Eindhoven T: I; vwvw.odzob.ni Gemeente Eindhoven Sector ORVM T.a.v. de heer J.E. Lebon Postbus RB EINDHOVEN 11NOV uw kenmerk UIT uw bericht van 2 september 2014 ons kenmerk Z.12098/D.49654/TR/TK/ec datum 11 november 2014 onderwerp contactgegevens Ontwerpbeschikking gefaseerd saneringsplan Nachtegaallaan 15 te Eindhoven EH SP-1 tel. : Geachte heer Lebon, U heeft op 3 september 2014 een melding op grond van de Wet bodembescherming ingediend. Met de melding verzoekt u ons in te stemmen met een gefaseerde aanpak en met het gefaseerd saneringsplan. Wij hebben op 4 september 2014 besloten om op de voorbereiding van de beschikking de uniforme voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen. Met deze brief ontvangt u de ontwerpbeschikking. De ontwerpbeschikking zal op 12 november 2014 gepubliceerd worden op de website van de gemeente Eindhoven. Vanaf die datum worden de beschikking en onderliggende stukken gedurende zes weken ter visie gelegd bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze over de ontwerpbeschikking aan ons naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. pagina 1 van 2

2 O ^OMGEVINGSDIENST Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer Th. Reijnders van de afdeling Bodem. Hij is te bereiken via bovenvermeld telefoonnummer of adres. namens Burgemeester en Wethouders van Eindhoven, T.M.M.J. Baltussen, afdelingsmanager Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Bijlage(n): ontwerpbeschikking pagina 2 van 2

3 ^OMGEVINGSDIENST Ontwerp beschikking van Burgemeester en Wethouders van Eindhoven Ons kenmerk Z.12098/D aan de afdeling Milieu van de gemeente Eindhoven, voor de locatie voormalig NRE terrein aan de Nachtegaallaan 15 te Eindhoven, code EH SP-2

4 ^OMGEVINGSDIENST Onderwerp Instemmen met het gefaseerd saneringsplan voor de locatie Nachtegaallaan 15 (voormalig NRE terrein). Locatie Voormalig NRE terrein, Code EH SP-2 Nachtegaallaan 15 te Eindhoven 1. Melding 1.1. Melding en stukken Burgemeester en Wethouders van Eindhoven hebben op 3 september 2014 een melding (artikel 28 Wet bodembescherming) ontvangen van de afdeling Milieu van de gemeente Eindhoven, met het verzoek om in te stemmen met een gefaseerd saneringsplan. De melding omvat de volgende stukken. een meldingsformulier van 2 september 2014 een brief van 2 september 2014 met kenmerk uit een verkennend en aanvullend bodemonderzoek NRE-terrein te Eindhoven, fase 1 van Royal HaskoningDHV van 18 december 2013 met nummer BC een verkennend asbestonderzoek NRE terrein te Eindhoven van Royal HaskoningDHV van 18 december 2013 met nummer BC een locatiespecifieke risicobeoordeling gebouwen 5 en 9 NRE terrein Eindhoven van 15 mei 2014 met nummer BC N00003/90061/Eind een nader bodemonderzoek NRE terrein te Eindhoven, fase 2 van Royal HaskoningDHV van 20 juni 2014 met nummer BC een nader bodemonderzoek NRE terrein, verontreiniging NRE-terrein/Patrijsstraat, Royal HaskoningDHV van 5 november 2014 met nummer BC een gefaseerd saneringsplan van Royal HaskoningDHV van 11 augustus 2014 met nummer BC De melding en bovengenoemde stukken maken onderdeel uit van deze beschikking Historie Van oorsprong was het terrein een laag gelegen gebied langs de Dommel. In de loop van de tijd is het gebied evenals de omgeving circa twee meter opgehoogd met puinhoudende grond. In de periode was op de locatie een gasfabriek gevestigd ten behoeve van de gasvoorziening voor de stad Eindhoven. Na deze periode werd cokesovengas gebruikt. Van de gemeentelijke gasfabriek werd alleen in noodgevallen gebruik gemaakt. In 1966 is gestopt met het leveren van gas in verband met de overschakeling op aardgas.

5 ^OMGEVINGSDIENST 2. Besluit 1. Wij stemmen in met het gefaseerd saneringsplan. 2. Er zijn gebruiksbeperkingen op de locatie van toepassing. 3. Er zijn voorschriften aan deze beschikking verbonden. Het besluit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd. 3. Procedure Op deze procedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De proceduretermijn is met 15 weken verlengd. De ontwerpbeschikking wordt zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. 4. Beschrijving verontreinigingssituatie Op 22 januari 2008 hebben wij in de beschikking met code EH ESSP-1 bepaald dat dit een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. De locatie hoeft niet met spoed te worden gesaneerd. De aanwezige bodemverontreiniging veroorzaakt geen onaanvaardbare humane, ecologische en/of verspreidingsrisico's. Op deze datum hebben wij in de bovengenoemde beschikking tevens ingestemd met een deelsaneringsplan voor het zuidoostelijk gedeelte van het voormalig NRE terrein. Deze deelsanering is in 2010 uitgevoerd. Op 29 juni 2010 hebben wij in de beschikking met code EH ingestemd met de uitgevoerde sanering van het zuidoostelijk gedeelte van het terrein. 4.1 Bepaling ernst Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging omdat de interventiewaarden in de grond voor PCB's, PAK, minerale olie en aromaten, naftaleen, zware metalen, en cyanide, overschreden worden in een bodemvolume van meer dan 25 m' en omdat de interventiewaarden in het grondwater voor PCB's, PAK, minerale olie en aromaten, naftaleen en cyanide overschreden worden in een bodemvolume van meer dan m'. Pagina 3 van 11

6 ^OMGEVINGSDIENST 4.2 Bepaling spoed Als er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, moet er vervolgens worden vastgesteld of met spoed moet worden gesaneerd. Hierbij wordt gekeken of de verontreiniging risico's met zich meebrengt voor mens of milieu of verspreiding. Deze beoordeling heeft in 2008 plaatsgevonden aan de hand van de toen geldende criteria. In het kader van het Verkennend en aanvullend bodemonderzoek voor fase 1 (2013) en fase 2 (2014) is de risicobeoordeling opnieuw uitgevoerd met behulp van de programma's Sanscrit en Volasoil conform de methodiek zoals beschreven in de Circulaire bodembescherming per 1 juli De risicobeoordeling uitgevoerd voor de huidige gebruiksfunctie "bedrijfsterrein, deels niet in gebruik". Bij de Sanscrit beoordeling valt deze gebruiksfunctie onder de Sanscrit functies "ander groen, bebouwing, infrastructuur en industrie". Voor de gebouwen 5 en 9 is een aanvullende locatiespecifieke risicobeoordeling uitgevoerd met behulp van binnenlucht metingen. Uit de risicobeoordelingen, behorend bij het verkennend en aanvullend bodemonderzoek fase 1 en fase 2 en de binnenlucht metingen in de gebouwen 5 en 9, blijkt dat de verontreiniging bij bodemgebruik als "bedrijfsterrein, deels niet in gebruik" geen onaanvaardbare risico's oplevert voor mens, plant en dier en voor verspreiding. Er is daarom geen nieuwe beschikking op ernst en spoed noodzakelijk. 5. Beperkingen en maatregelen Op grond van artikel 37 Wet bodembescherming kunnen wij beperkingen en/of maatregelen op de locatie van toepassing verklaren. 5.1 Gebruiksbeperkingen voorafgaand aan sanering Gebruiksbeperkingen worden opgelegd om te voorkomen dat er onaanvaardbare risico's ontstaan. Er is sprake van de volgende gebruiksbeperkingen: algemeen wijziging naar een gevoeliger gebruik van de percelen binnen de interventiewaardencontour dient gemeld te worden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant; voor de grond werkzaamheden in de verontreinigde grond binnen de interventiewaardencontour grond, zijn alleen toegestaan met goedkeuring van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant; voor het grondwater het onttrekken van grondwater binnen de interventiewaardencontour van de grondwaterverontreiniging is alleen toegestaan met goedkeuring de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Pagina 4 van 11

7 "^OMGEVINGSDIENST De gebruiksbeperkingen gelden voor de percelen gelegen binnen de interventiewaardencontouren. Deze contouren voor grond en grondwater zijn aangegeven op de kadastrale kaarten die als bijlage 3 zijn bijgevoegd. Werkzaamheden in de verontreinigde grond buiten de interventiewaardencontouren op het voormalig NRE-terrein dienen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden gemeld. 5.2 Tijdelijke beveiligingsmaatregelen Tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn niet noodzakelijk. 5.3 Beheermaatregelen Beheermaatregelen zijn niet noodzakelijk. 6. Saneringsplan De locatie is deels in gebruik als "bedrijventerrein, deels niet in gebruik". Het voormalige NRE terrein krijgt een woon-werk functie. De herontwikkeling op basis van het voorgenomen gebruik is nog niet in detail bekend en zal niet aaneensluitend plaatsvinden. Er is daarom gekozen voor een gefaseerd saneringsplan op hoofdlijnen en gedetailleerde deelsaneringsplannen voor het geschikt maken voor het beoogde gebruik. Deze deelsaneringsplannen zullen door ons vooraf worden getoetst aan het gefaseerd saneringsplan. 6.1 Voornemen De melder heeft aangegeven binnen vier jaar te willen beginnen met de sanering. 6.2 Saneringsdoelstelling Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het niet meer noodzakelijk om altijd alle verontreiniging te verwijderen. Na afweging van onder andere kosten, technische mogelijkheden en eventuele nazorg voor de verontreiniging die achterblijft, is de volgende saneringsdoelstelling opgenomen in het saneringsplan. Na de uitvoering van een deelsanering is de gesaneerde bodem geschikt voor gebruik als woon- en werklocatie waar mensen veilig kunnen wonen, werken en verblijven. Er blijft een grote restverontreiniging aanwezig die zich echter niet verder verspreid: er is dan sprake van een stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie. Pagina 5 van 11

8 "^OMGEVINGSDIENST 6.3 Saneringsaanpak In het saneringsplan zijn de maatregelen die moeten worden genomen om aan de saneringsdoelstelling te voldoen voor de volgende deellocaties of gebruiksvormen: tuinen van de woningen aan de Dommelhoefstraat de bestaande en te handhaven gebouwen, te realiseren nieuwe bebouwing te realiseren tuinen, riolering-, kabel- en leidingentracés, te realiseren verhardingen te realiseren openbaar groen (exensief gebruik) te realiseren openbaar groen (intensief gebruik) en speeltuinen. Deelsaneringsplannen zullen worden getoetst aan de eisen die in het raamsaneringsplan worden gesteld aan de relevantie deellocaties en/of gebruiksvormen. 6.4 Nazorg en gebruiksbeperkingen na afloop sanering Na afloop van de sanering zal er een restverontreiniging op de locatie achterblijven. Daarom moeten nazorgmaatregelen worden genomen en gelden er gebruiksbeperkingen. In een saneringsverslag of een nazorgplan dat in opdracht van de saneerder wordt opgesteld, wordt aangegeven welke nazorgmaatregelen en gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn. Het saneringsverslag en/of nazorgplan moet bij ons worden ingediend. 7. Rechtsbescherming De ontwerpbeschikking zal op 5 november 2014 gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Vanaf die datum worden de beschikking en onderliggende stukken gedurende zes weken ter visie gelegd bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven. Gedurende deze termijn kunt u uw zienswijze over de ontwerpbeschikking aan ons naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. De zienswijze kunt u richten aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Keizer Karei V Singel 8 te Eindhoven, ter attentie van de heer Th. Reijnders. Tegen de definitieve beschikking kan in een later stadium beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking; belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht; belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking. Pagina 6 van 11

9 ^OMGEVINGSDIENST Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-gravenhage, om een voorlopige voorziening verzoeken indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Eindhoven, 11 november 2014 Burgemeester en Wethouders van Eindhoven namens deze, T.M.M.J. Baltussen, afdelingsmanager Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Bijlagen: 1. Voorschriften 2. Verzendlijst 3. Kadastrale kaarten Pagina 7 van 11

10 ^OMGEVINGSDIENST BIILAGE 1. VOORSCHRIFTEN Voorschriften verbonden aan de beschikking behorende bij de afdeling Milieu van de gemeente Eindhoven ingediende melding. 1. Meldingen De uitvoerder van een grond-, grondwater en/of in-situ sanering dient de volgende zaken schriftelijk te melden bij Gedeputeerde Staten door het standaardformulier te mailen naar 1. de start van de sanering tenminste 2 weken voor aanvang van de voorbereidende werkzaamheden; 2. het bereiken van het diepste punt van de ontgraving tenminste 2 werkdagen van te voren; 3. het tijdstip waarop verificatiebemonstering gaat plaatsvinden tenminste 2 werkdagen van te voren; 4. het einde van de grondsanering tenminste 2 werkdagen voordat de ontgraving aangevuld wordt. 2. Opslag en aan- en afvoer van grond De tijdelijke opslag van verontreinigde grond dient minimaal te voldoen aan de volgende eisen: het is niet toegestaan een depot voor de opslag van bij de sanering vrijkomend materiaal in werking te hebben na het beëindigen van de grondsanering; het is niet toegestaan dat partijen verontreinigde grond van verschillende kwaliteit en samenstelling worden gemengd; partijen verontreinigde grond dienen naar aard, samenstelling en verontreiniging in te onderscheiden deelpartijen te worden opgeslagen. Tussen deze deelpartijen dient een afstand van ten minste één meter te worden aangehouden of een fysieke scheidingswand te worden aangebracht; vrijgekomen asbesthoudende grond of bodemmateriaal dient uiterlijk een werkweek na het vrijkomen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. 3. Wijziging saneringsplan Indien zich bij de uitvoering van de sanering feiten of omstandigheden voordoen als gevolg waarvan het saneringsplan wordt gewijzigd, dient de uitvoerder uiterlijk twee weken voorafgaand aan de uitvoering van de wijziging de beoogde wijziging schriftelijk te melden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant door het standaardformulier te mailen naar Pagina 8 van 11

11 ^OMGEVINGSDIENST BIILAGE 2. VERZENDLIIST deze ontwerp-beschikking is verzonden aan: gemeente Eindhoven, Afdeling Milieu, Postbus 90155, 5600 RB EINDHOVEN; - Royal HaskoningDHV, t.a.v. de heer B. Hoogenberg, Postbus 80007, 5616 VB EINDHOVEN; mevrouw M.M.L. Thijssen, Dommelhoefstraat 44, 5613 EM EINDHOVEN; de heer en mevrouw Hurkmans, Dommelhoefstraat 42, 5613 EM EINDHOVEN; de heer en mevrouw Rotte-Pereira, Dommelhoefstraat 40, 5613 EM EINDHOVEN; de heer en mevrouw Van Drunen-Vlemmings, Dommelhoefstraat EM EINDHOVEN; mevrouw Pastoors, Dommelhoefstraat EM EINDHOVEN; - de heer N.R.F. Willems, Van Alphenstraat 38, 3581 JC ÜTRECHT; mevrouw A.D.T.J. Stoop, Dommelhoefstraat 34, 5613 EM EINDHOVEN; Stichting Lunet zorg. Postbus 270, 5600 AG EINDHOVEN; de heer en mevrouw Verzuu-Henssen. Nachtegaallaan 13, 5613 CM EINDHOVEN. Pagina 9 van 11

12 "^OMGEVINGSDIENST BIILAGE 3 KADASTRALE KAARTEN Pagina 10 van 11

13 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referenlie: BC Deze kaart is noordgericht Perceelnummer 25 Huisnummer Vastgestelde kadaslrale grens Vooriopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens BelX3uwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 11 augustus 2014 De tiewaarder van het kadaster en de openbare registers Schaal 1:2000 Kadastrale gemeente Sectie Perceel TONGELRE F 2064 Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

14 Gebouwen terrein gasfabriek onno 1955 Timmerwinkel Gosontvongststotion Zuiverhuis Buitencabine Rijwielstalling Ketelhuis en machinekamer Gasverdeelstotion en controleruimte Oude directeurswoning (kantoorruimten) Werkplaatsen en watergasfabriek Oude stokerij opslog Cokeopslag en goroge Werkplaats terrein Watermelerijput Rijwielloods Oud kantoor Nieuw kantoor Bergplaats (verhuurd) Oud ammoniokgel>ouw (opslag) Oude teerput (verhuurd) Dienstwoningen Dienstwoningen Olietank Benzinetanks (eigendom van Shell Nederiand) Propoontanks Goshouder 1000m3 Goshouder 5000m3 Gashouder 10000m3 Goshouder m3 nummgring gm 2Q13 0 E«rflte uitgave HPep BHa BHa getekend BecontrohMfd akkoord Gemeente Eindhoven projeet Gefaseerd saneringsplan NRE terrein te Eindhoven omscfwi/ving Situatie 1955 met begrenzing onderzoeksten-ein ROVBI HaskoningDHV documentslatus documentverwe Ktiaal NVT tau DEFINITIEF I pro^«ctnummef / tekeningnummer I BC /001

15 :V Royal HaskoningDHV Bijlage 4 Verontreinigingssituatie grond (immobiel) Gefaseerd SP NRE-terrein BC /R00008/900210/Eind Definitief rapport 11 augustus 2014

16 Gebouw / locatie ONB Onbekend BT Buitenterrein VET Vetafscheider Gr Groensfrook A Tank C Tank B OBAS H Hoofdtracé / riooltracé 2 Oud kantoor, magazijn, toonzaal 3 Centrale werkplaats '* Buitencabine, kantine met wasruimte 5 Werkplaatsen en watergasfabriek 7 Gasverdeelstation en controleruimte 8 Ketelhuis en machinekamer, gasfabriek 9 Zuiverhuis 10 Timmerwinkel, peelcontrole 11 Gasontvangststation 17 Garage Picus Legenda Grens onderzoekslocatie Grens deellocatie Peilbuis Boring Interventiewaardecontour ONB Onbekend OB Groenstrook Bl* t en terrein Tank Hoofiltrace/riool tracé Gasfabriek Peelcentrale Garage Gemeente Eindhoven Gefaseerd saneringsplan NRE terrein te Eindhoven l Verontreinigingssituatie grond (immobiel) <)ocumentatilus lonm V-aal A3 I 1:1000 BC /005

17 Legenda ^ «f"' Grens onderzoekslocatie Grens deellocatie Peilbuis Boring Interventiewaardecontour ONB Onbekend GR Groenstrook BT Builenterrein C Tank H Hoofdtrace/riooltrace 5 Gasfabriek 10 Peelcentrale 1? Garage ± opdncmgaver Gemeente Eindhoven onwchnjvmg Verontreinigingssituatie grond (mobiel) A3 schaal 1:1000 Gefaseerd saneringsplan NRE ten-ein te Eindhoven HaskoningDHV documanlitalut projecfcxjmmf / lefcsningnunwnef BC /006

18 Legenda _^3 01 Grens onderzoekslocatie Grens deellocatie Peilbuis Boring Interventiewaardeconfour

19 Uillreksel Kadaslrale Kaart Uw referenlie: Vlaming$y Milieu Oaza kaart la noordgarichl Parcaalnunvnar 25 Hulinummar VattgasiaMa kadattrala grans ' " Voortoplga kadattrala grana ' Adniiniflratiava kadastra-'a gran» Babouwing Ovariga lopograna Voor aan aanduidend u ltrakaai, Apa<doorn. 30 omot>ar 2014 Da ba.vaardar van hat kadastar an da op«nba<a ragialfa Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel TONGELRE F 943 Aan dll lihfaktal kunnan gaan bal/ouwttara matan ««fdan onl'aand. Oa Dentl voor hal kadaslar an da openbare reg^start bahoudt iich da inla'lactua'a a gendomvachlan voor. waarondtr net autau'iraciil an hat dalabankanrecht

20 "^OMGEVINGSDIENST BIJLAGE 4 : besluit tot van toepassing verklaren Uniforme besluitvormingsprocedure. Besluit BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN EINDHOVEN; gezien de melding, ingediend door de afdeling Milieu van de sector ORVM ontvangen op 3 september 2014 naar aanleiding van een raamsaneringsplan voor de locatie Nachtegaailaan 15 in Eindhoven; overwegende, dat een groot aantal (rechts)personen mogelijk als derde belanghebbenden moeten worden aangemerkt; BESLUITEN: op grond van artikel 3.10 van de Algemene wet bestuursrecht op de voorbereiding de beschikking tot instemming met het deelsaneringsplan voor de locatie Nachtegaallaan 15 afdeling 3.4 van deze wet van toepassing te verklaren. Aldus vastgesteld namens burgemeester en wethouders van Eindhoven op 4 september Pagina 11 van 11

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel Actueel Wandelen met je baas? Poepsimpel! Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je baas kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119

Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Zaaknummer: 00109873 Kenmerk: 2013022119 Het lictit asbesthoudend staalschroot wordt toegevoegd aan een bestaande smelt, met een temperatuur tussen de 1500 en 1700 C. Vanwege deze temperatuur ontleedt

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen

Nota van beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Dorpshuisplein - Amerongen April 2012 3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 1.1 Inhoud van deze nota 4 1.2 Procedure 4 1.3 Leeswijzer 5 2 Zienswijzen 6 2.1 Reclamant 2.1 6 Bijlage 1 Tekening behorende bij zienswijze reclamant 2.1 10 4

Nadere informatie

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie