Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast"

Transcriptie

1 Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast wat er met hun vermogen moet gebeuren. Wat er over is bij overlijden moet naar de kinderen of kleinkinderen. Die vermogensoverdracht kan bij leven plaatsvinden door schenkingen of door vererving bij overlijden. In deze brochure wordt uiteengezet hoe die vermogensoverdracht fiscaal optimaal kan plaatsvinden.

2 370 accountantskantoren. Eén mentaliteit. Schenken en Erven Een optimale overdracht van vermogen naar de volgende generatie

3 Schenken en Erven Een optimale overdracht van vermogen naar de volgende generatie Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast wat er met hun vermogen moet gebeuren. Wat er over is bij overlijden moet naar de kinderen of kleinkinderen. Die vermogensoverdracht kan bij leven plaatsvinden door schenkingen of door vererving bij overlijden. In deze brochure wordt uiteengezet hoe die vermogensoverdracht fiscaal optimaal, met zo weinig mogelijk belastingheffing, kan plaatsvinden. Schenken is leuker dan nalaten Ouders die hun vermogen fiscaal vriendelijk aan hun kinderen of kleinkinderen willen overdragen, moeten die overdracht niet uitstellen tot bij hun overlijden. Jaarlijkse schenkingen zijn daarvoor hét aangewezen instrument. Gulle ouders hebben tevreden kinderen én ook fiscaal is schenken veel leuker. Het kost minder belasting. Benut de vrijstellingen! De Successiewet kent enkele vrijstellingen voor schenkingen in de familiesfeer. Die moeten vanzelfsprekend altijd worden benut. Het gaat om een jaarlijkse vrijstelling tussen ouders en kinderen van e (2006). Van een schenking tot dit bedrag hoeft geen aangifte worden gedaan. De jaarlijkse vrijstelling kan éénmalig worden verhoogd tot e (2006) voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar. In het jaar van de grote vrijgestelde schenking kan niet tevens Schenken is voordeliger De successiewet kent een dubbel progressief tarief: het loopt op naarmate de schenking of het erfdeel groter is én de graad van verwantschap afneemt. Voor echtgenoten, partners en kinderen loopt het tarief van 5% op tot 27%; voor ouders, broers en zusters van 26% tot 53% en voor derden van 41% tot maar liefst 68%. Voor schenking en vererving geldt hetzelfde tarief uit de Successiewet. Door het oplopende tarief kost een eenmalige overgang van vermogen bij vererving meer belasting dan wanneer hetzelfde bedrag door jaarlijkse schenkingen wordt overgedragen. Bovendien kan bij schenking vaker gebruik worden gemaakt van vrijstellingen; bij vererving geldt (meestal) in het geheel geen vrijstelling. Voorbeeld Karel laat bij overlijden e na aan zijn 25-jarige dochter Heleen. Zij is daarover (in 2006) e aan successierecht verschuldigd. Als Karel die e in de laatste 10 jaar van zijn leven aan Heleen had geschonken en daarbij de geldende vrijstellingen optimaal had benut was slechts e verschuldigd. Een verschil van maar liefst e Het schenkingsrecht moet eerder worden betaald dan het successierecht en dat levert enig rentenadeel op. Maar ook na correctie daarvan is de besparing aanzienlijk; ruim 75% van het verschuldigde successierecht! 2

4 de gewone vrijstelling worden benut. Van de grote vrijgestelde schenking moet wel aangifte worden gedaan. Daarbij moet een beroep op de verhoogde vrijstelling worden gedaan. Beide vrijstellingen gelden per kind, niet per ouder. Als de ouders gescheiden zijn en zij doen beiden een schenking aan het kind, dan moeten die schenkingen worden samengeteld. De vrijstellingen zijn zogenoemde voetvrijstellingen. Bij een hogere schenking dan het vrijgestelde bedrag wordt alleen het meerdere belast. Tussen grootouders en kleinkinderen geldt een vrijstelling van e per kalenderjaar. Deze vrijstelling is een drempelvrijstelling. Bij een hogere schenking dan het vrijgestelde bedrag vervalt de vrijstelling. De hoge vrijstelling vergeten? Wilt u uw zoon- of dochter een grote vrijgestelde schenking doen, maar zijn ze ouder dan 35 jaar, dan kan dit alsnog als de echtgenoot van uw zoon of dochter de leeftijd van 35 jaar nog niet heeft bereikt. U schenkt aan uw eigen kind maar u gebruikt enkel de leeftijd van uw schoonzoon of dochter. Let op: deze uitbreiding is uitsluitend van toepassing als uw zoon of dochter gehuwd is, dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan. De verruiming geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Vrijstelling voor on- en minvermogenden De Successiewet kent naast de twee specifieke vrijstellingen voor schenkingen van ouders aan kinderen nog een vrijstelling die ouders kunnen benutten om hun kind een extra hoog bedrag belastingvrij te schenken. Het gaat om de vrijstelling voor schenkingen aan on- en minvermogenden. Vrijgesteld schenken aan een startend kind Kees dochter Anna heeft haar studie met goed gevolg afgerond. Zij heeft een studieschuld aan Groningen van e In maart 2006 vestigt Anna zich als tandarts. Voor de start van haar praktijk heeft zij zich in de schulden moeten steken tot e Anna s vermogen is dus e negatief. Met een beroep op de vrijstelling voor on- en minvermogende kan Kees Anna e belastingvrij schenken als zij daarmee haar schulden aflost. De schuld aan Groningen blijft buiten aanmerking omdat die niet direct opeisbaar is. Dat Anna s toekomst er financieel goed uit ziet, is voor deze vrijstelling niet van belang. Vele mogelijkheden om te schenken met behoud van macht Een schenking aan iemand die niet in staat is om zijn schulden te betalen, is vrijgesteld van schenkingsrecht als het geld maar wordt gebruikt om de schuld af te lossen. Er gelden daarbij drie voorwaarden. De begiftigde moet een negatief vermogen hebben, de schenking moet in contanten plaatsvinden (een schenking in de vorm van een kwijtschelding is niet vrijgesteld) en de begiftigde moet met de schenking de direct opeisbare schulden voldoen. De schenking is vrijgesteld tot maximaal het bedrag van die direct opeisbare schulden. 3

5 Schenken met behoud van macht Veel ouders zijn huiverig om een flink deel van hun vermogen aan de kinderen te schenken, ondanks het fiscale voordeel. Wie wil er nu financieel afhankelijk worden van zijn kinderen? Ook de kans dat het kind het geschonken geld over de balk zal smijten, tempert de ouderlijke gulheid. Ouders willen wel schenken maar alleen als zij de controle over het geschonken vermogen behouden. Gelukkig zijn daar volop mogelijkheden voor. Enkele varianten worden hieronder uitgewerkt. Vraag uw adviseur naar meer voorbeelden. Schenken onder schuldigerkenning Bij een schenking onder schuldigerkenning schenkt pa en ma op papier aan een kind. Zij schenken een som geld en blijven dat geschonken bedrag schuldig. De kinderen kunnen die vordering (meestal) niet eerder opeisen dan bij het overlijden van de langstlevende ouder. Zij krijgen daardoor pas geld in handen na diens overlijden. Dat maakt deze schenking tot een schenking terzake des doods en die moet bij notariële akte plaatsvinden. Bij een schenking op papier behouden de ouders het beheer over het geschonken bedrag én zij hoeven geen contanten vrij te maken. Dat maakt deze vorm van schenking goed toepasbaar als de ouders niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebben, bijvoorbeeld als het geld vastzit in de onderneming of in beleggingen. De schenking heeft voor de ouders slechts tot gevolg dat hun eigen vermogen vervangen wordt door vreemd vermogen. Daardoor neemt hun vermogen en daarmee de toekomstige nalatenschap af. En dat bespaart de kinderen in de toekomst successierecht. De ouders moeten over het geschonken en schuldig gebleven bedrag jaarlijks een zakelijke rente aan de kinderen betalen. Over de hoogte van deze zakelijke rente lopen de meningen uiteen. Aan te raden is hier veiligheidshalve de vaste 6% rente uit de Successiewet aan te houden. Die rente moet jaarlijks daadwerkelijk worden betaald. Het bijschrijven van rente bij de schuld is niet voldoende, ook niet als er rente op rente wordt berekend. Vindt er geen jaarlijkse rentebetaling plaats, dan worden de kinderen geacht het bedrag van de schenking (plus de nog te betalen rente) bij overlijden krachtens erfrecht te hebben verkregen en zijn zij daarover alsnog successierecht verschuldigd. Schenken onder schuldigerkenning kan ook voor de inkomstenbelasting voordelig zijn. De ouders kunnen de schuld door de schenking in mindering brengen op de grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij de kinderen valt de vordering ook in box 3: meerderjarige kinderen worden daarvoor zelfstandig belast, bij minderjarige kinderen moeten de ouders die vordering aangeven. Hebben de meerderjarige kinderen buiten de vordering op hun ouders geen ander vermogen in box 3, dan kunnen zij het heffingvrije vermogen (in 2006 e per kind) benutten. Over dit bedrag wordt de heffing in box 3 bespaard. Schenken en teruglenen Een alternatief voor het schenken onder schuldigerkenning is het schenken van een bedrag in contanten en dat vervolgens teruglenen. Bij deze variant is geen notariële akte vereist. Wil deze opzet slagen, dan moet vast staan dat de ouder het kind een bedrag in contanten heeft willen schenken en niet slechts een bedrag schuldig erkennen. Om dat aan te kunnen tonen is vereist dat: senior het bedrag van de schenking per bank of giro overmaakt naar junior; de schenking en de geldlening los van elkaar staan. Aan te raden is de schenking en het teruglenen niet tegelijkertijd én tot verschillende bedragen te laten plaatsvinden; de lening schriftelijk is vastgelegd, een zakelijke rente is afgesproken en die rente jaarlijks betaald wordt. Schenken onder bewind Ouders die willen voorkomen dat bij een schenking de kinderen direct de beschikking krijgen over het geschonken vermogen, kunnen bij de schenkingen een bewind instellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die het beheer gaat voeren over dat geschon- 4

6 ken vermogen. Senior zelf kan die bewindvoerder zijn. De bewindvoering duurt meestal niet langer dan vijf jaar. Na die periode kan de rechter het bewind op verzoek van junior beëindigen als die het onder bewind gestelde vermogen zelf op verantwoorde wijze kan beheren. Gecertificeerd schenken Een andere, interessante manier van schenken met behoud van het beheer is het zogenaamd gecertificeerd schenken. Hierbij brengt de schenker (een deel van) zijn vermogen in een stichting in tegen inwisseling van certificaten (het certificeren van vermogen). Die certificaten kunnen - in etappes - aan de kinderen geschonken worden. Het beheer over het in de stichting ingebrachte vermogen vindt plaats door het stichtingsbestuur, dat veelal bestaat uit de ouders en een vertrouweling. De certificaathouders - de kinderen - hebben juridisch recht op een evenredig deel van het vermogen in de stichting maar zij kunnen daar niet over beschikken. Het stichtingsbestuur kan besluiten om uitkeringen te doen aan de certificaathouders. Die uitkeringen kunnen gekoppeld worden aan bepaalde gebeurtenissen; bij een goede aanpak kunnen de certificaathouders die uitkeringen belastingvrij incasseren. Met een goed reglement kan de gulle gever de samenstelling van het stichtingsbestuur - en zo de zeggenschap over het vermogen in de stichting - tot ver na zijn overlijden aansturen. Schenken van verzekeringsproducten Ook met een levensverzekering kan vermogen naar de kinderen worden overgeheveld, zonder dat zij daar direct de beschikking over krijgen. Als junior de begunstigde is op een polis van levensverzekering en hij krijgt het kapitaal uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde (dat kan senior zijn), dan blijft die uitkering buiten de heffing van successierecht. Vereist is dan wel dat junior de premies voor de verzekering zelf heeft betaald. En dat kan geregeld worden doordat senior de verzekeringspremie jaarlijks aan junior schenkt. Heeft senior de verzekeringspremies voldaan, dan is junior alsnog successierecht verschuldigd over de uitkering op de polis: die wordt dan als een fictieve verkrijging aangemerkt. Herroepelijk schenken Sinds 2003 kan de schenker een schenking herroepelijk maken. Eens gegeven blijft dus niet altijd gegeven. Met de herroepelijkheid krijgt senior de mogelijkheid om de schenking aan junior terug te draaien. De schenker moet de bevoegdheid tot herroeping uitdrukkelijk bedingen bij de schenking. Als de schenking wordt herroepen, gaat het geschonkene ofwel van rechtswege terug naar de schenker, ofwel de begiftigde moet het geschonkene (of wat daar nog van over is) teruggeven of vergoeden. De herroepingclausule is hier beslissend. Het opstellen van die clausule is werk voor specialisten. Is over de schenking schenkingsrecht voldaan, dan wordt dat bij herroeping van de schenking door de fiscus teruggegeven. Schenk op tijd Veel ouders die hun kind of kleinkind een som geld willen schenken, kiezen daar de dure decembermaand voor uit. De familiesfeer onder de kerstboom inspireert ouders tot een schenking. Hoe mooi ook, een schenking in het voorjaar pakt vaak voordeliger uit voor het kind. Dat vloeit voort uit de gevolgen van de schenking voor de inkomstenbelasting in box 3. Soms is een schenking kort vóór het jaareinde wél voordelig. Dat is met name het geval als het kind geen vermogen heeft. Een schenking tot e kost bij het kind geen belasting, terwijl senior wél bespaart op de box 3 heffing. 180 dagenregeling Overlijdt de schenker binnen 180 dagen na de schenking, dan wordt de schenking geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Bij een schenking aan meerderjarige kinderen heeft dat al snel tot gevolg dat er meer belasting verschuldigd is. De extra verkrijging wordt aan de top tegen het hogere progressieve tarief verkregen én voor meerderjarige kinderen geldt slechts (onder voorwaarden) een beperkte vrijstelling bij vererving. Deze fictie geldt niet voor de eenmalige hoge vrijgestelde schenking van e ; die kan de schenker desgewenst op zijn sterfbed doen. 5

7 Een goed testament levert fiscaal voordeel op De erflater die een goed testament opmaakt, kan daarmee een forse belastingbesparing voor zijn erfgenamen realiseren. Een goed testament is een testament dat de door de erflater gewenste vererving van zijn vermogen combineert met een minimale heffing van successierecht bij de erfgenamen. De praktijk kent veel verschillende testamenten, er is keus genoeg. Ook voor testamenten geldt: vrijheid, blijheid. En dat leidt er toe dat een erflater vaak kiest voor een keuzetestament. Met zo n testament biedt hij zijn erfgenamen de keuze tussen diverse vormen van vererving. Zij kunnen na zijn overlijden op basis van de dan geldende omstandigheden kiezen voor één van de in het testament genoemde vormen van vererving. Zodoende kan gekozen worden voor de fiscaal voordeligste optie. Wettelijke verdeling + spelen met rente Veel erflaters sluiten in hun testament aan bij het wettelijk erfrecht. De echtgenoot of partner en de kinderen erven ieder een gelijk deel. Alle goederen en schulden van de nalatenschap gaan naar de langstlevende partner en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende ouder wegens onderbedeling. De kinderen kunnen die vordering in beginsel pas opeisen als de langstlevende ouder overlijdt, failliet gaat of de regels van schuldsanering van toepassing worden. De erflater kan in zijn testament ook andere gronden noemen, bijvoorbeeld het hertrouwen of het gaan samenwonen van de langstlevende. De vordering van de kinderen op de langstlevende ouder is in beginsel rentedragend. Door te spelen met de rente op die vordering kan een forse besparing van successierecht worden behaald. De opzet is eenvoudig. Door rente te berekenen en die bij te schrijven op de hoofdsom groeit de schuld van de langstlevende ouder aan de kinderen. Als die jaarlijks bij te schrijven rente hoger is dan het nettorendement dat de langstlevende ouder maakt op het geërfde vermogen, neemt diens vermogen af. Door het oplopen van de vordering gaat zo het vermogen van de langstlevende ouder geleidelijk over naar de kinderen/erfgenamen. Die vermogensoverheveling heeft tot gevolg dat er bij het overlijden van de langstlevende minder vererft naar de kinderen. En dat bespaart successierecht. De erflater kan bij testament sleutelen aan de rente. Met een bepaalde clausule kan hij het zo regelen dat op de vordering wegens onderbedeling jaarlijks een zeer hoge rente, van wel 15% per jaar wordt bijgeschreven. Dat levert de kinderen een besparing aan successierecht op bij het overlijden van de langstlevende ouder. Door de hoge rentebijschrijvingen groeit de vordering van de kinderen op de langstlevende ouder extra snel en als later de langstlevende ouder overlijdt, blijft die vordering van de kinderen buiten de heffing van successierecht. De renteclausule komt er kortweg gezegd op neer dat de rente die de Successiewet voorschrijft - 6% samengestelde rente per jaar wordt herrekend naar een enkelvoudige rente die pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Door die clausule kan er vooral bij een jongere langstlevende ouder een zeer hoge enkelvoudige rente op de hoofdsom van de schuld worden bijgeschreven. Is de langstlevende ouder een vrouw van 40 jaar, dan komt de (herrekende) enkelvoudige rente uit op maar liefst 25% per jaar. Is zij 50 jaar, dan komt de rente uit op 17,4%. Bij 60 jaar is dat 12,5%, bij 70 jaar 9,5%. Aanpassing rente door erfgenamen Heeft de erflater verzuimd het rentespel bij testament te regelen, dan kunnen de erfgenamen dat meestal repareren. Herstel is mogelijk als de erflater géén testament heeft opgemaakt én als er wél een testament is met daarin een wettelijke verdeling (of een daarmee inhoudelijk overeenkomende vererving). De erfgenamen kunnen de rente op de vordering wegens onderbedeling gezamenlijk nader vaststellen. Dat moet wél gebeuren binnen 8 maanden ná het overlijden van de erflater. Een aanpassing binnen die termijn kan (fiscaal) niet worden aangemerkt als een schenking, zo is expliciet in de wet bepaald. Dat maakt de rentevergoeding tot een flexibel instrument. 6

8 Aanpassing erfdelen De erflater kan de profijtelijke werking van het bijschrijven van rente een hefboomeffect geven door het erfdeel van de langstlevende partner te verminderen tot bijvoorbeeld 1% van de nalatenschap en dat van de kinderen/erfgenamen dienovereenkomstig te vergroten. Als het testament een wettelijke verdeling voorschrijft, gaan alle goederen en schulden van de nalatenschap toch naar de langstlevende, maar die krijgt een grotere schuld aan de kinderen. Dat betekent dat de bijschrijving van de rente over een groter bedrag plaatsvindt. Het vermogen van de langstlevende wordt zo sneller opgesoupeerd door de oplopende vorderingen van de kinderen/erfgenamen. De erflater kan bepaalde goederen in vruchtgebruik nalaten van de eerste ouder verkrijgen, komen die waardestijgingen hun rechtstreeks toe. Bij het overlijden van de langstlevende vervalt diens recht van vruchtgebruik. Over de daaruit voortvloeiende aangroei is géén successierecht verschuldigd. Ook met een vruchtgebruik tegen inbreng van de waarde kunnen leuke fiscale voordelen worden behaald. Heeft de vruchtgebruiker de vervreemding- en verteringsbevoegdheid, dan kan hij de goederen in vruchtgebruik verkopen of opmaken zonder daarvoor de toestemming van de kinderen nodig te hebben. Tot Slot Een fiscaal optimale overdracht van vermogen naar de volgende generatie(s) vergt veel en vooral tijdige maatregelen. Bij een goede aanpak is er veel voordeel te behalen. Neem voor uw specifieke situatie contact op met uw SRA- Adviseur. Vruchtgebruik en bloot eigendom De erflater kan bij testament bepaalde goederen niet in volle eigendom, maar in vruchtgebruik aan de langstlevende nalaten. Het aanbrengen van een splitsing tussen het recht van vruchtgebruik (voor de langstlevende) en bloot eigendom (voor de kinderen) pakt vooral voordelig uit bij goederen die naar verwachting flink in waarde stijgen. Omdat de kinderen het (bloot) eigendom van die goederen direct bij het overlijden Colofon Auteur: Mr. J. Zwagemaker Uitgever: SRA Telefoon: Website: Vormgeving & realisatie: Lenthe publishers & consultants 2006, SRA Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft bij de samenstelling naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. 7

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen Geachte heer X, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte van

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen? Wie erft op grond van de wet? De

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0, ,00 10% 18% 30% ,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Erven en schenken. in

Erven en schenken. in Erven en schenken in 2010 www.netwerknotarissen.nl Als je een schenking doet of ontvangt, krijg je met belastingen te maken. Ook als je aan iemand bij je overlijden iets wilt nalaten of je ontvangt een

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Wat is Estate planning?

ESTATE PLANNING. Wat is Estate planning? ESTATE PLANNING Wat is Estate planning? "Estate" is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich

Nadere informatie

Geachte heer Testman,

Geachte heer Testman, Geachte heer Testman, In het voor u liggende overzicht treft u berekeningen aan van de meest voorkomende testamentvormen, waarbij uitgangspunt is dat de langstlevende partner over het gehele vermogen kan

Nadere informatie

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 . Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 Het successierecht is de meest onbegrepen belasting. Het kabinet wil deze belasting in stand houden, ondanks dat de schenker of erflater

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

U wilt besparen op de erfbelasting. Hoe kunt u dat doen?

U wilt besparen op de erfbelasting. Hoe kunt u dat doen? U wilt besparen op de erfbelasting Hoe kunt u dat doen? Wilt u voorkomen dat uw kinderen erfbelasting betalen over uw erfenis? Waarschijnlijk heeft u al uw hele werkende leven belasting betaald over uw

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op AANVAARDING ERFENIS zuiver aanvaarden privé aansprakelijk voor

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA OPA/OMA-CLAUSULE (vanaf 2010) In navolgende is een toelichting van ik-opa/oma-testamenten opgenomen, hetgeen met name relevant is voor mensen met kleinkinderen en

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

19 oktober 2009. Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang

19 oktober 2009. Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang 19 oktober 2009 Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang 1 Onderwerpen Estate planning Successiewet 2010 2 Fiscaliteit staat niet voorop bij estate planning 1. Verzorging langstlevende en de kinderen 2. Juiste testament,

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie