Informatiegids beroepspraktijkvorming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiegids beroepspraktijkvorming"

Transcriptie

1 Informatiegids beroepspraktijkvorming

2

3 Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2 Wettelijke kaders en landelijke afspraken Accreditatie Urennorm Beroepsopleidende leerweg (BOL) en Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Bpv protocol Branchecode BBL 6 3 Voorbereiding beroepspraktijkvorming Voorbereiding student Keuze leerbedrijf Praktijkovereenkomst Einde praktijkovereenkomst Verklaring omtrent gedrag (VOG) Screening Studenten met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking 9 4 Tijdens de beroepspraktijkvorming Begeleiding Afwezigheid student Afwezigheid student wegens ziekte Vakantie Beroepspraktijkvorming tijdens vakantie Beroepspraktijkvorming in de avond en het weekend Stagevergoeding voor BOL studenten Identificatieplicht Gedrag Aansprakelijkheid en Verzekeringen Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming Klachten over seksuele intimidatie, discriminatie of geweld in de beroepspraktijk Geheimhouding 12 5 Toetsing en examinering in de praktijk Beoordelen Examinering in de praktijk Herkansing 13 6 Kosten Subsidieregelingen praktijkleren Stagefonds zorg 14 7 Internationale BPV Kosten: 15 8 Bereikbaarheid en contact 16 Bijlage 1. Praktijkovereenkomst (nieuw) 17 1 Informatiegids beroepspraktijkvorming

6 Informatiegids beroepspraktijkvorming 2

7 Inleiding Dit is de Informatiegids beroepspraktijkvorming van ID College. In deze gids geeft ID College algemene informatie over de beroepspraktijkvorming voor zowel de BOL - als de BBL-student. Opleidingsspecifieke informatie over beroepspraktijkvorming staat in het Bpv handboek voor de student per opleiding. Deze informatie is ook vinden op 3 Informatiegids beroepspraktijkvorming

8 1 Wat is beroepspraktijkvorming? Beroepspraktijkvorming gaat over het leerproces van de student dat plaats vindt door ervaring op te doen met en in de dagelijkse werkelijkheid van een beroep. Door het uitvoeren van reële beroepstaken, kan de student zich ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar. Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van de opleiding. De student voert beroepstaken uit in een leerbedrijf. Deze beroepstaken maken onderdeel uit van authentieke leeractiviteiten; dit zijn reële leeractiviteiten in de beroepspraktijk. De opleiding van de student is opgebouwd uit authentieke leeractiviteiten, cursussen en trainingen. De cursussen en trainingen ondersteunen de authentieke leeractiviteiten door het aanbieden van kennis en vaardigheden, die de student nodig heeft om de activiteiten succesvol te kunnen uitvoeren. Deze activiteiten kennen een opbouw in complexiteit tot op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. De cursussen en trainingen worden op school georganiseerd. Voor het vormgeven en begeleiden van de beroepspraktijkvorming is een goede samenwerking tussen student, docent en leerbedrijf nodig. Informatiegids beroepspraktijkvorming 4

9 2 Wettelijke kaders en landelijke afspraken 2.1 Accreditatie Beroepspraktijkvorming door studenten van ID College vindt plaats bij bedrijven en instellingen die geaccrediteerd zijn door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Bedrijven en instellingen vragen deze accreditatie zelf aan bij de SBB. Om geaccrediteerd te kunnen worden, is een aantal criteria opgesteld waaraan het bedrijf of de instelling moet voldoen. Geaccrediteerde bedrijven en instellingen worden opgenomen in het landelijk register van geaccrediteerde leerbedrijven. 2.2 Urennorm Beroepsopleidende leerweg (BOL) en Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Wettelijk is vastgesteld hoeveel klokuren een student die een beroepsopleiding volgt minimaal aan beroepspraktijkvorming moet besteden. ID College hanteert op basis van het wettelijk kader de volgende normen: Beroepsopleidende leerweg (BOL) Niveau 2, 3 en 4 Opleidingen die gestart zijn voor 1 augustus 2014: Een beroepsopleidende leerweg heeft een begeleide urennorm van 915 klokuren op jaarbasis, waarvan minimaal 300 klokuren beroepspraktijkvorming. Beroepspraktijkvorming beslaat 20% tot en met 59% van de totale studieduur. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Niveau 2, 3 en 4 Opleidingen die gestart zijn vanaf 1 augustus 2013: Een beroepsbegeleidende leerweg heeft een begeleide urennorm van minimaal 215 klokuren en minimaal 640 klokuren beroepspraktijkvorming op jaarbasis. Beroepsopleidende leerweg (BOL) Niveau 2, 3 en 4 Opleidingen die gestart zijn na 1 augustus 2014: Het eerste jaar van een beroepsopleidende leerweg heeft een begeleide urennorm van 700 klokuren op jaarbasis en minimaal 300 klokuren beroepspraktijkvorming. Het tweede, derde en eventueel vierde jaar hebben een begeleide urennorm van 550 klokuren op jaarbasis en minimaal 450 klokuren beroepspraktijkvorming. 5 Informatiegids beroepspraktijkvorming

10 Entree-opleidingen (AKA en niveau 1): Opleidingen die gestart zijn na 1 augustus 2014: De entree-opleiding heeft een begeleide urennorm van 600 klokuren en minimaal 400 klokuren beroepspraktijkvorming 2.3 Bpv protocol In 2009 hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de werkgeversorganisatie VNO- NCW en MKB-Nederland, de MBO Raad en de samenwerkende Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven afspraken gemaakt over de beroepspraktijkvorming. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol. Alle afspraken die ID College maakt met bedrijfstakgroepen, branches en leerbedrijven zijn hierop gebaseerd. Het bpv protocol is te vinden op Branchecode BBL Voor de BBL-opleidingen gebruikt ID College de branchecode BBL. Deze is vastgesteld door de MBO Raad in Hierin staan afspraken tussen bedrijfstakgroepen, branches en onderwijsinstellingen over o.a. verantwoordelijkheid met betrekking tot het onderwijsprogramma, de examinering, bekostiging en urennorm. Door een branchecode vast te stellen en verplicht te stellen voor alle leden van de MBO Raad, dus ook voor ID College, wordt geborgd dat BBL-studenten een opleiding krijgen onder directe verantwoordelijkheid van een onderwijsinstelling. De Branchecode BBL is te vinden op Informatiegids beroepspraktijkvorming 6

11 3 Voorbereiding beroepspraktijkvorming 3.1 Voorbereiding student Leren in de praktijk is een onderdeel van de opleiding van de student. De student bereidt zich voor op het uitvoeren van de beroepstaken tijdens de beroepspraktijkvorming. Voor de student is het belangrijk om te weten wat hij kan verwachten en waar hij beroepspraktijkvorming kan gaan uitvoeren. Informatie verzamelen, oriënteren op de branche en leerbedrijven, zich leren presenteren, dat zijn onderdelen van de voorbereiding. Een docent van school begeleidt de student bij de voorbereiding op de beroepspraktijkvorming. 3.2 Keuze leerbedrijf ID College heeft een inspanningsverplichting om studenten te helpen bij het vinden van een geschikt leerbedrijf. De student mag ook zelf een leerbedrijf aandragen. Het leerbedrijf moet wel voldoen aan twee belangrijke criteria die ID College stelt: 1. Het leerbedrijf is opgenomen in het landelijk register van geaccrediteerde leerbedrijven. Deze lijst is te vinden op de website 2. Het leerbedrijf biedt de student de mogelijkheid om beroepstaken uit te voeren. Een BBL-student heeft meestal al een erkend leerbedrijf gevonden voordat hij met de opleiding start. Er zijn leerbedrijven die hun werknemers zelf inschrijven voor een opleiding. 3.3 Praktijkovereenkomst De praktijkovereenkomst (POK) is een wettelijk verplicht document waarin de afspraken over de beroepspraktijkvorming zijn vastgelegd. Deze praktijkovereenkomst wordt aangegaan en ondertekend door de student, het leerbedrijf, SBB (alleen voor BBL-studenten) en ID College. In deze overeenkomst staan de formele gegevens en de rechten en plichten van de student, het leerbedrijf en ID College. De praktijkovereenkomst wordt opgesteld, ondertekend door betrokken partijen en ingeleverd bij ID College voordat de student met beroepspraktijkvorming bij een leerbedrijf begint. 3.4 Einde praktijkovereenkomst In de praktijkovereenkomst staat beschreven wanneer de overeenkomst eindigt. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom de overeenkomst eindigt zoals: door het eindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de student en ID College, door het verstrijken van de periode waarop deze praktijkovereenkomst van toepassing is (zie punt 2 van het formulier praktijkovereenkomst), bij onderling goedvinden van ID College, de student en het leerbedrijf, nadat dit schriftelijk door partijen is bevestigd, als de student zich, ondanks nadrukkelijke waarschuwing, niet houdt aan artikel 6 gedragsregels van deze overeenkomst, nadat dit schriftelijk is bevestigd door het leerbedrijf en/of ID College, als de student, het leerbedrijf of ID College op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijk acht en in redelijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren, op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een beroepsbegeleidende leerweg). 7 Informatiegids beroepspraktijkvorming

12 De voortijdige beëindiging van de praktijkovereenkomst wordt altijd schriftelijk bevestigd door degene die de overeenkomst beëindigt. ID College en de student bespreken het vervolg van de beroepspraktijkvorming. Het vervolg is afhankelijk van de reden van beëindiging of het verkregen studieadvies dat daarmee samenhangt. Voor het voltooien van de opleiding moet de student de beroepspraktijkvorming met goed gevolg afleggen. Er kan een nieuwe praktijkovereenkomst afgesloten worden met een ander leerbedrijf. De al gerealiseerde tijd in het beroepspraktijkvormingstraject kan worden verrekend als er voldoende resultaat is behaald. 3.5 Verklaring omtrent gedrag (VOG) Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is een verklaring waarin opgenomen is of een persoon wel of geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan. Heeft iemand strafbare feiten vermeld staan in zijn VOG dan beoordeelt het CO-VOG (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag, namens het Ministerie van Justitie) of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor deze VOG is aangevraagd. Afhankelijk van deze beoordeling wordt er wel of geen VOG uitgereikt. Steeds vaker vragen leerbedrijven een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aan de student. De branches die een VOG verplicht stellen zijn o.a. : Kinderopvang; Gezondheidszorg; Beveiliging; Financiële dienstverlening. Aanvraagprocedure VOG: De student krijgt het aanvraagformulier via het leerbedrijf. Het formulier kan ook opgevraagd worden bij het CO-VOG. De student levert het formulier in bij de gemeente waar de student staat ingeschreven. Het CO-VOG beslist binnen 4 weken of de student een VOG krijgt. Het CO-VOG kent een bezwaar- en beroepsprocedure. Kosten VOG: Een VOG kost ongeveer 30,- en wordt soms vergoed door het leerbedrijf. Een VOG heeft geen vaste geldigheid. Bij verandering van baan of bpv-plaats kan een leerbedrijf weer een nieuwe VOG vragen. Informatiegids beroepspraktijkvorming 8

13 3.6 Screening Sommige leerbedrijven vragen een screening. De leerbedrijven die een screening vragen doen dit voordat de student aan de beroepspraktijkvorming begint. Tijdens de screening wordt beoordeeld of de student een veiligheidsrisico vormt voor het leerbedrijf. Vaak behoort een VOG tot de criteria. De screening duurt meestal twee tot vier weken. Bij een negatieve uitslag van de screening is het voor de student onmogelijk om in deze branche werkzaam te zijn. De gevolgen van een negatieve uitslag kunnen voor studenten leiden tot een andere beroepskeuze. Het veiligheidsrisico voor het leerbedrijf is dan te groot om een student met een negatieve uitslag toe te laten. 3.7 Studenten met een lichamelijke, verstandelijke en psychische beperking Een student met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kan tijdens de beroepspraktijkvorming hiervan hinder ondervinden. Het Onderwijs Servicecentrum van ID College heeft een Servicepunt Passend Onderwijs op elke locatie, die de student begeleidt bij het zoeken naar mogelijkheden in de beroepspraktijk. Deze begeleiding bestaat uit: een gesprek voeren over de mogelijkheden voor de student van het uitvoeren van beroepspraktijkvorming; de eventuele beperkingen moeten in kaart gebracht worden, zodat de student in staat gesteld wordt met aanpassingen wel aan de eisen van een kwalificatie te kunnen voldoen; op tijd beginnen met het zoeken naar een geschikt leerbedrijf; het leerbedrijf informeren over de mogelijkheden en beperkingen van deze student en komen tot afspraken hierover; eventueel een arbeidsdeskundige van het UWV of de eigen begeleider van de student vragen naar een advies over eventuele aanpassingen binnen het leerbedrijf. De eventueel benodigde aanpassingen en voorzieningen die van belang zijn voor het leerbedrijf worden opgenomen in een bijlage bij de onderwijs- en praktijkovereenkomst. Voor de student is het van belang om de behoefte aan eventuele aanpassingen bij de intake te bespreken. 9 Informatiegids beroepspraktijkvorming

14 4 Tijdens de beroepspraktijkvorming 4.1 Begeleiding ID College wijst uit het docententeam een bpv-docent aan. Deze bpv-docent begeleidt de student tijdens de beroepspraktijkvorming. De bpv-docent heeft minimaal drie keer per bpv-periode contact met het leerbedrijf en de student, waarvan minimaal een fysiek bezoek. Het leerbedrijf wijst een praktijkopleider en/of werkbegeleider aan, die de student begeleidt tijdens de beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf. 4.2 Afwezigheid student Als de student anders dan vanwege ziekte niet aan onderwijsactiviteiten (waaronder bpv) kan deelnemen, moet hij/zij bij de teamleider van zijn opleiding, twee werkdagen vooraf onder opgaaf van redenen verlof aanvragen. Het verlof wordt alleen gegeven als de aanwezigheid van de student niet kan worden vereist; De student die verlof heeft gekregen, heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de onderwijsactiviteiten tenzij anders is afgesproken. De leerplichtige student is op de hoogte van de controle op afwezigheid en de consequenties daarvan. De student die studiefinanciering ontvangt, is op de hoogte van de controle op afwezigheid en de consequenties daarvan. 4.3 Afwezigheid student wegens ziekte Als de student door ziekte geen onderwijsactiviteiten (waaronder bpv) kan volgen, moet hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 8.30 uur op de ziektedag melden via het Studentportaal van ID College en bij de praktijkopleider van het leerbedrijf als er sprake is van beroepspraktijkvorming. Verder volgt de student de op het leerbedrijf geldende procedure voor ziekmelding. Als de student langdurig of veel ziek is, kan ID College vragen een bewijs van een arts te overleggen, waarin vermeld wordt dat de student niet in staat is wegens ziekte de onderwijsactiviteiten te volgen. Als de student langdurig of veel ziek is, kan ID College met de student een inhaaltraject afspreken. 4.4 Vakantie Op de website is de vakantieregeling te vinden: Informatiegids beroepspraktijkvorming 10

15 4.5 Beroepspraktijkvorming tijdens vakantie Bij sommige opleidingen is het mogelijk om ook tijdens de vakantie aan de beroepspraktijkvorming te werken. Bij beroepspraktijkvorming in de vakanties, gelden de volgende uitgangspunten: De student kan wanneer zich een probleem voordoet waarvoor ondersteuning door de school gewenst is, binnen 24 uur contact krijgen met een contactpersoon van zijn onderwijsteam. De norm van 24 uur geldt alleen voor werkdagen. De afspraken over contact en begeleiding die gelden bij de normale beroepspraktijkvorming, zijn ook van toepassing wanneer de beroepspraktijkvorming tijdens de vakantie plaatsvindt. Iedere student is door het onderwijsteam geïnformeerd over de wijze waarop hij zijn/haar begeleider of diens vervanger kan bereiken. Deze afspraken, evenals de benodigde contactgegevens, zijn bekend bij de student. Er is een praktijkovereenkomst over de bpv-periode waarin de vakantie valt. 4.6 Beroepspraktijkvorming in de avond en het weekend Een leerbedrijf heeft eenzelfde zorgverplichting ten aanzien van Arbo wet- en regelgeving voor studenten als voor eigen werknemers. De werktijd is voor een student gelijk aan die van de werknemers van het leerbedrijf, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn in de praktijkovereenkomst. In het weekend en in de avond werken kan voor een aantal branches gebruikelijk zijn, hier geldt dat de student ook ingezet mag worden. Het leerbedrijf houdt zich hierbij aan de arbeidstijden, waarbij voor jeugdigen (16- en 17- jarigen) aparte regels gelden. 4.7 Stagevergoeding voor BOL-studenten In een aantal branches komt het voor dat leerbedrijven volgens cao-bepalingen de student een stagevergoeding bieden. Branches die dit niet in de cao hebben staan, zijn echter vrij om te bepalen of een student een vergoeding krijgt. Er is geen recht op stagevergoeding. 4.8 Identificatieplicht Sinds 1994 geldt in Nederland de Wet op de identificatieplicht. Het doel van de wet is de bestrijding van fraude en criminaliteit. Bij de start van de bpv-periode kunnen leerbedrijven een student vragen om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs in situaties waar de student zijn verblijfsstatus of nationaliteit moet aantonen. 4.9 Gedrag De student is verplicht zich te houden aan de gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen van het leerbedrijf. 11 Informatiegids beroepspraktijkvorming

16 4.10 Aansprakelijkheid en verzekeringen Het leerbedrijf is conform artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade die de student lijdt of veroorzaakt, tijdens of in verband met de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de student. De student meldt letsel en schade direct bij de praktijkopleider en de bpvdocent. ID College heeft voor de studenten een ongevallenverzekering afgesloten die, behalve tijdens de bpv-activiteiten, ook dekking biedt gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en gaan van het leerbedrijf naar huis of school vergt. De verzekering is secundair, dit betekent dat hij dekking biedt voor zover de aansprakelijkheid van de student niet of onvoldoende elders is verzekerd. De schade aan motorvoertuigen is te allen tijde uitgesloten. ID College adviseert leerbedrijven om te controleren hoe de aansprakelijkheid en de daarbij behorende verzekering geregeld is voordat zij een praktijkovereenkomst aangaan met een student Problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming Als er zich problemen of conflicten voordoen dan probeert de student deze in eerste instantie op te lossen met de bpv-docent en/of praktijkopleider van het leerbedrijf. Als dit niet tot een bevredigende oplossing komt, dan volgt de student het klachtenreglement van ID College (dit reglement is te vinden op Klachten over seksuele intimidatie, discriminatie of geweld in de beroepspraktijk Seksuele intimidatie, discriminatie en/of geweld kan zich voordoen tussen studenten, de werkgever, werknemers, cliënten of klanten. Het leerbedrijf beschermt de lichamelijke en geestelijke integriteit van de student en voorkomt vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. Als een student in het leerbedrijf wordt geconfronteerd met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld: heeft hij/zij het recht de werkzaamheden onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit reden is voor een slechte beoordeling; moet de student het voorval melden bij de bpv-docent en/of de vertrouwenspersoon van de onderwijsinstelling en bij de praktijkopleider en/of de vertrouwenspersoon van het leerbedrijf Geheimhouding De student is verplicht alles geheim te houden wat hem/haar onder geheimhouding wordt toevertrouwd. Ook datgene waarvan de student het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. Informatiegids beroepspraktijkvorming 12

17 5 Toetsing en examinering in de praktijk 5.1 Beoordelen Elke authentieke leeractiviteit wordt ontwikkelingsgericht (op basis van een toets) of kwalificerend (op basis van een examen) beoordeeld. Deze authentieke leeractiviteiten staan vermeld in het toets- of examenplan behorende bij de opleiding waar de student voor ingeschreven staat. ID College heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling of de student het deel van de beroepstaken uitgevoerd in de praktijk heeft gerealiseerd. In de beoordeling betrekt ID College het oordeel van het leerbedrijf. De procedure van de beoordeling en de wijze van examinering staan beschreven in de studiewijzer van de opleiding. De beroepspraktijkvorming wordt beoordeeld op de uitgevoerde beroepstaken behorende bij authentieke leeractiviteiten. Deze leeractiviteiten zijn voorafgaand aan de bpv-periode besproken met het leerbedrijf. 5.2 Examinering in de praktijk Het leerbedrijf verklaart zich bereid examinering in de beroepspraktijk zo nodig in het leerbedrijf mogelijk te maken. 5.3 Herkansing Als een student de beroepspraktijkvorming niet met een voldoende heeft afgesloten, volgt een herkansing waarvoor tot een verlenging van de bpv-periode kan worden besloten. Verlenging van de bpv vindt alleen plaats na overeenstemming tussen de betrokkenen. 13 Informatiegids beroepspraktijkvorming

18 6 Kosten 6.1 Subsidieregeling praktijkleren Een werkgever kan een subsidie ontvangen voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een student in het kader van een beroepsopleiding voor zover het de Beroepsbegeleidende Leerweg betreft. De subsidieregeling is te vinden op Stagefonds zorg Met het stagefonds stimuleert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de instroom van zorgpersoneel. De subsidie is beschikbaar voor de BOL- en BBL-opleidingen Verpleegkundige, Verzorgende, Helpende zorg en welzijn, Zorghulp, Medewerker maatschappelijke zorg (niv.3 en 4) en Pedagogisch medewerker (niv.3 en 4). De regeling Stagefonds is te vinden op Informatiegids beroepspraktijkvorming 14

19 7 Internationale bpv ID College ziet internationale ervaringen als een waardevol onderdeel van het onderwijsaanbod. De student krijgt de kans kennis van andere culturele achtergronden op te doen, burgerschapscompetenties te ontwikkelen, vaardigheden in vreemde talen, persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid te vergroten. Door het opbouwen en onderhouden van contacten met onderwijsinstellingen, bedrijven en instellingen in het buitenland creëert ID College voor de student mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland. 7.1 Kosten Voor beroepspraktijkvorming in Europa of Turkije heeft ID College subsidies bij de EU aangevraagd en gekregen. Zo kunnen de kosten tot een minimum beperkt blijven. Voor stages buiten Europa is helaas geen subsidie beschikbaar. De subsidie bestaat uit: vergoedingen voor de reiskosten van de heen- en terugreis, tegemoetkoming in de verblijfkosten. Deze varieert per land. Om meer informatie te krijgen, adviseren we op de volgende site te kijken: 15 Informatiegids beroepspraktijkvorming

20 8 Bereikbaarheid en contact Contactgegevens van bpv-docenten staan vermeld in het opleidingsspecifieke deel van het bpv handboek voor de student. Algemene contactgegevens: Informatiegids beroepspraktijkvorming 16

21 Bijlage 1. Praktijkovereenkomst Praktijkovereenkomst: formulier Ondergetekenden: a. De onderwijsinstelling: de : Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College gevestigd te : Gouda te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: naam team : in de persoon van : b. De student: volledige achternaam : roepnaam : initialen: adres : postcode en woonplaats : geboren op : te: m/v : studentnummer : Bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger: naam : adres : postcode en woonplaats : c. Het leerbedrijf: naam : adres : postcode en woonplaats : code leerbedrijf : te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: naam contactpersoon: komen overeen : 1. Beroepspraktijkvorming beroepsopleiding De beroepsopleiding wordt uitgevoerd in het kader van: naam opleiding : code opleiding (crebo) : kwalificatieniveau : leerweg : overeenkomstnummer : 17 Informatiegids beroepspraktijkvorming

22 2. Duur en omvang beroepspraktijkvorming: a de beroepspraktijkvorming omvat totaal : b de beroepspraktijkvorming vangt aan op : c en eindigt op: (klok)uren 3. Naam praktijkopleider (leerbedrijf) : Naam bpv-docent (ID College) : 4. Ondergetekenden komen tevens overeen al hetgeen verder geregeld staat in de praktijkovereenkomst, waarvan dit formulier deel uit maakt. Aldus getekend: ID College, handtekening: plaats: datum: de student, handtekening: plaats: datum: en bij minderjarigheid tevens de wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders overeengekomen, handtekening: plaats: datum: het leerbedrijf, handtekening: plaats: datum: Informatiegids beroepspraktijkvorming 18

23 Voorgenomen besluit College van Bestuur 9 maart 2015 Instemming studentenraad 17 april 2015 Definitief besluit College van Bestuur 21 april Informatiegids beroepspraktijkvorming

24 Praktijkovereenkomst: algemene voorwaarden Gelet op: A. Artikel en van de Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en de totstandkoming van de praktijkovereenkomst; vervangend leerbedrijf. B. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (als bedoeld in artikel van de WEB). In aanmerking nemende: A. dat onderricht in de praktijk van het beroep deel uitmaakt van elke beroepsopleiding volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; B. dat de student is ingeschreven bij ID College op grond van een onderwijsovereenkomst; C. dat de door de student in het kader van deze overeenkomst te verrichten activiteiten een onderwijsleerfunctie hebben. Verklaren de ondertekenaars van het (van de praktijkovereenkomst deel uitmakende) formulier praktijkovereenkomst, door ondertekening van dat formulier, te zijn overeengekomen: - al hetgeen vermeld staat op dat formulier - evenals al hetgeen hieronder staat vermeld Artikel 1 inhoud beroepspraktijkvorming Het deel van de kerntaken van de opleiding dat de student dient te realiseren en de wijze waarop dit dient plaats te vinden, staat vermeld in de Studiewijzer en het Bpv Handboek van de betreffende opleiding. Artikel 2 begeleiding 1. het leerbedrijf wijst een praktijkopleider aan, die de student begeleidt in de praktijk. De naam van de praktijkopleider wordt voor aanvang van de beroepspraktijkvorming door het leerbedrijf aan ID College bekend gemaakt. 2. ID College wijst een docent aan als bpv-docent die de student begeleidt. De naam van de bpv-docent wordt voor aanvang van de beroepspraktijkvorming door ID College aan het leerbedrijf bekend gemaakt. 3. Met betrekking tot de begeleiding in het leerbedrijf geldt datgene dat in de OER van de opleiding vermeld staat. Artikel 3 beoordeling 1. ID College heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling of de student voldaan heeft aan de hem gestelde eisen. 2. In de beoordeling betrekt ID College het oordeel van het leerbedrijf. 3. De procedure van de ontwikkelingsgerichte beoordeling en de eventuele kwalificerende beoordeling van de beroepspraktijkvorming en de wijze van examineren in de beroepspraktijk staan beschreven in de studiewijzer van de opleiding. 4. De student en het leerbedrijf kennen deze procedure. Informatiegids beroepspraktijkvorming 20

25 Artikel 4 deelname examens De student wordt door het leerbedrijf in staat gesteld deel te nemen aan toetsen en/of examens van ID College die tijdens de periode van de beroepspraktijkvorming plaatsvinden. Artikel 5 Examineren in de beroepspraktijk Het leerbedrijf is bereid examinering in de beroepspraktijk, indien van toepassing, in het leerbedrijf mogelijk te maken. Artikel 6 gedragsregels De student is verplicht in het leerbedrijf in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen te volgen. Artikel 7 seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld 1. Het leerbedrijf beschermt de lichamelijke en geestelijke integriteit van de student en voorkomt of bestrijdt vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld. 2. Als een student in het leerbedrijf te maken krijgt met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld: - heeft hij/zij het recht de werkzaamheden onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een reden is voor een slechte beoordeling; - dient hij/zij bij werkonderbreking het voorval direct te melden bij de bpv-docent en/of de vertrouwenspersoon van ID College en/of de praktijkopleider en/of de vertrouwenspersoon van het leerbedrijf. Artikel 8 geheimhouding De student is verplicht alles geheim te houden wat hem/haar wordt toevertrouwd of die informatie waarvan de student moet begrijpen dat het vertrouwelijk is. Artikel 9 afwezigheid Voor afwezigheid tijdens de beroepspraktijkvorming gelden voor de student de bepalingen die opgenomen zijn in de onderwijsovereenkomst van ID College. Ook is de student verplicht bij afwezigheid en terugkomst van afwezigheid direct de praktijkopleider hiervan op de hoogte te stellen, volgens de regels van het leerbedrijf. Artikel 10 aansprakelijkheid leerbedrijf Het leerbedrijf is conform artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor schade die de student tijdens of in verband met de uitoefening van de werkzaamheden lijdt of veroorzaakt, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de student. De student meldt de (letsel) schade direct bij de praktijkopleider en de BPVbegeleider. Artikel 11 verzekeringen Het leerbedrijf doet er verstandig aan om een goede aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven af te sluiten. 21 Informatiegids beroepspraktijkvorming

26 Artikel 12 problemen en conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming 1. Bij problemen of conflicten tijdens de beroepspraktijkvorming, richt de student zich tot de BPV begeleider en/of de praktijkopleider. Deze trachten in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. 2. Als de student vindt dat het probleem of conflict niet naar zijn/haar tevredenheid is opgelost kan hij/zich al dan niet in overleg met de bpv-docent en/of praktijkopleider wenden tot de klachtencommissie van ID College. De klachtenregeling is te vinden via Artikel 13 nieuwe overeenkomst Als de student niet binnen de gestelde tijdsduur zoals vermeld in punt 2 van het formulier praktijkovereenkomst de beroepspraktijkvorming met goed gevolg heeft afgerond kunnen ID College, de student en het leerbedrijf een gewijzigd beroepspraktijkvormingstraject overeenkomen. Daartoe wordt opnieuw een praktijkovereenkomst aangegaan. Artikel 14 einde overeenkomst Deze praktijkovereenkomst eindigt: 1. door het eindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de student en ID College 2. door het verstrijken van de termijn waarop deze praktijkovereenkomst van toepassing is (zie punt 2 van het formulier praktijkovereenkomst). 3. bij onderling goedvinden van ID College, de student en het leerbedrijf, nadat dit schriftelijk door partijen is bevestigd; 4. als de student zich, ondanks nadrukkelijke waarschuwing, niet houdt aan artikel 6 gedragsregels van deze overeenkomst, nadat dit schriftelijk is bevestigd door het leerbedrijf en/of ID College. 5. als één van de partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze overeenkomst noodzakelijk acht en in redelijkheid niet verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren. 6. op het moment dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd (indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een beroepsbegeleidende leerweg). Bij voortijdige beëindiging van de praktijkovereenkomst stelt de desbetreffende partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de hoogte. Bij voortijdige beëindiging van de praktijkovereenkomst, waarbij het beroepspraktijkvormingstraject niet volledig is afgelegd, overleggen ID College en student met elkaar over de vervolgmogelijkheden van het beroepspraktijkvormingstraject. De student dient het beroepspraktijkvormingstraject te allen tijde met goed gevolg af te ronden. Hiertoe wordt opnieuw een praktijkovereenkomst aangegaan, waarbij wordt bekeken of de reeds gerealiseerde tijd in het beroepspraktijkvormingstraject kan worden verrekend. Artikel 15 slotbepaling 1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen ID College en het leerbedrijf na overleg met de student. Als het gaat om zaken die de verantwoordelijkheid van het kenniscentrum raken, wordt het kenniscentrum daarbij betrokken. 2. Ook verklaren de student en het leerbedrijf dat zij de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en/of die als bijlage aan de overeenkomst zijn toegevoegd, hebben ontvangen en/of aangeboden hebben gekregen. Informatiegids beroepspraktijkvorming 22

27

28 idcollege.nl

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Versie 0.3 december 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding...4 1 Wat is Beroepspraktijkvorming?...4 2 Wettelijke kaders en Landelijke afspraken...4 Accreditatie...4

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Cohort 2016 Informatiegids beroepspraktijkvorming 2 Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Cohort 2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is beroepspraktijkvorming?

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland. Cohort 2017

Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland. Cohort 2017 Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland Cohort 2017 BEROEPSPRAKTIJKVORMING INFORMATIEGIDS 1 Inhoud Inleiding 3 1. Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2. Wettelijke kaders en landelijke afspraken

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Kenmerk: BO 20120828-jlj081 Versie

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Bpv handboek voor de student

Bpv handboek voor de student Bpv handboek voor de student ICT-beheerder Cohort 2015 Bpv handboek voor de student ICT beheerder Crebonummer: 95321 Cohort: 2015/2016 3 Bpv handboek voor de student Inhoud Voorwoord 6 Algemene informatie

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling.

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling. Student nr: Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd door :, vestigingsdirecteur mbo vestiging te: Hierna te noemen de onderwijsinstelling. 2a. De student

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Ondergetekenden: Komen het volgende overeen:

Praktijkovereenkomst. Ondergetekenden: Komen het volgende overeen: Praktijkovereenkomst Ondergetekenden: Student Achternaam : Haringman Voorletters : J. Voornaam : Jasmijn Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 4 december 1997 Geboortegemeente : Huizen Adres : Huizermaatweg

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : E. Fischer, DOI Traject OR ROCvA : n.v.t. Traject OR ROCvF : n.v.t. Traject CSR ROCvA en

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer adres KVK nummer

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer  adres KVK nummer De starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres En: Het leerbedrijf Vertegenwoordigd door Naam Voor en achternaam Adres Geslacht

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN Betrokken partijen, 1. Eindhoven School of Education, verder te noemen ESoE, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vertegenwoordigd door Mw. Drs. M. Gardenier Opleidingscoördinator

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT

ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT DOCUMENTSOORT ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT 2016-2017 Opleidingsblad De komende periode gaat u als deelnemer een opleiding volgen bij de Lentiz onderwijsgroep. Deze opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Contractnummer:. Ondergetekenden: 1. stichting Gilde Opleidingen, gevestigd te Roermond, en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen Gilde Opleidingen, en 2.

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling

educatie en beroepsonderwijs die met een in bijlage 2 van deze regeling Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (versie 01-08-2013) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit: Artikel

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006 Servicedocument Stages in het mbo,

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven

Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Toelichting tijdelijke erkenning leerbedrijven Uitgave: Kenniscentrum PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Versie 1, 2014 2 1 Tijdelijke erkenning leerbedrijven 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012)

Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) Doorlopende tekst Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 (versie 04-06-2012) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies; Besluit:

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst / algemene voorwaarden 1. Aard van de overeenkomst 1.1. De algemene voorwaarden vormen samen met opleidingsblad(en) de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Voor en achternaam Geslacht Functie E-mailadres

Voor en achternaam Geslacht Functie E-mailadres De Starter Naam Adres Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : : :

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven

BPV-gids SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven SUMMA... SUMMA Welzijn Willem de Rijkelaan 3 5616 EA Eindhoven Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Wat vind ik waar? 5 3. De opleiding en BPV 6 3.1. De programmering van de BPV in de opleiding: BPV-programma 6 3.2.

Nadere informatie

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd te

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage

Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Handboek Beroepspraktijkvorming/stage Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 De Beroepspraktijkvorming 3 De Wet Educatie en Beroepsonderwijs Geaccrediteerd bedrijf 3 Stages in het Buitenland 3 De onderwijsafdeling

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden vormen samen met het BPV-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel WEB.

De Algemene Voorwaarden vormen samen met het BPV-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel WEB. Praktijkovereenkomsten Algemene Voorwaarden Geldig per 1 augustus 2016 Geldigheid en inwerkingtreding Deze Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006. In december 2009 is de tekst voor

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie