Gemeentelijke basisscholen Lubbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijke basisscholen Lubbeek"

Transcriptie

1 Gemeentelijke basisscholen Lubbeek Aanwezig: Gilberte Muls (Schepen van onderwijs) Marijke Sué (gecoöpteerd lid) Karin Bunckens (directie Linden-Binkom) Marina Tuyls (leerkracht Binkom) Els Pauwels (leerkracht Linden) Christophe Hoeven (ouder Pellenberg) Lieven Gevaert (voorzitter/leerkracht Pellenberg) Elke Van Nooten (ouder Binkom) Ann Van De Weyer (secretariaatsmedewerker) Ine Taccoen (ouder Linden) Verontschuldigd: Bart Nijs (gecoöpteerd lid) Kristien Clits (directie Pellenberg) agendapunten: 1. Goedkeuring vorig verslag 2. Mandaat voorzitterschap 3. Wijziging pedagogisch project in het kader van ses-lestijden 4. Wijzigingen schoolreglement > opmerkingen van leden van de schoolraad 5. Inschrijvingsreglement >aanwending voorrangsperiode? 6. Individuele nascholingen 7. Infrastructuur Binkom / Pellenberg / Linden 8. Extra-muros-activiteiten: periode sneeuwklassen 9. Uitslag verkiezingen vertegenwoordiging oudergeleding Pellenberg 10. CLB afsprakennota Linden - Binkom + Pellenberg 11. Opvolging vernieuwing website 12. Rondvraag 1. Goedkeuring vorig verslag Bevraging ter goedkeuring vorig verslag. Opmerkingen worden zo nodig genoteerd. Advies: geen opmerkingen - unaniem gunstig 1

2 2. Mandaat voorzitterschap Lieven blijft voorzitter. Aanvankelijk was er een beurtrol tussen Lieven Gevaert en Liesbet Vandermeeren. Aangezien deze laatste per 30/06/2012 ontslag genomen heeft uit de schoolraad en niemand anders zich kandidaat stelt, is Lieven bereid het voorzitterschap opnieuw op te nemen. Alle leden van de schoolraad gaan akkoord. Voor de geleding personeel Pellenberg is ook alleen Lieven afgevaardigd. Er zijn geen plaatsvervangende leden. Wijziging in de geleding leerkrachten van Linden gezien de plaatsvervangende leerkracht met pensioen gegaan is per 1/9/2012. Vervangende leerkracht: Cindy Borgers > slechts één kandidate dus geen verkiezingen nodig. Werd behandeld op PV van 6/11/2012 > unaniem akkoord van alle leerkrachten. Advies: schoolraad gaat akkoord met de aanstelling van Lieven Gevaert als voorzitter en met de aanstelling van Cindy Borgers als plaatsvervangend lid van de geleding leerkrachten Linden 3. Wijziging pedagogisch project in het kader van ses-lestijden Gezien de afwezigheid van Kristien Clits wordt dit agendapunt verschoven naar de volgende vergadering. 4. Wijzigingen schoolreglement > opmerkingen van leden van de schoolraad Het gaat om wijzigingen in de infobrochure: het gedeelte van de buitenschoolse kinderopvang wordt aangepast conform het huishoudelijk reglement van de kinderopvang. Blz. 19, 20 en 21 vroeger 3.2 Voor en naschoolse opvang wordt vervangen door 3.2 Voor en naschoolse opvang biedt aan buitenhuiswerkende ouders de mogelijkheid om hun kinderen in de opvang te laten. De opvang wordt, uitgezonderd schoolvakanties, ingericht op school in twee kindvriendelijk ingerichte lokalen (boven de eetzaal in Linden en in het gedeelte gelegen aan de Tiensesteenweg te Binkom). Tijdens de schoolvrije dagen wordt er enkel opvang Ouders kunnen gebruik maken van de voor en naschoolse opvang. Tijdens de schoolperiode vindt de opvang plaats in de scholen. Er zijn in beide scholen telkens twee aparte lokalen voorzien voor de opvang. De lokalen zijn op een kindvriendelijke manier ingericht. In Linden bevinden de lokalen zich op de eerste verdieping, in Binkom is de buitenschoolse kinderopvang ondergebracht in het gebouw aan de Tiensesteenweg. Tijdens de schoolvrije en 2

3 georganiseerd in Lubbeek. U wordt hiervan telkens via de boekentas van uw kind op de hoogte gebracht. De organisatie van de voor- en naschoolse opvang wordt in beide vestigingen georganiseerd door het IBO (initiatief buitenschoolse kinderopvang), in samenwerking met het gemeentebestuur Lubbeek en dit tijdens gewone schooldagen : s morgens vanaf 7u00 tot 8u30 en s avonds vanaf 16u00 tot 19u00. Op vrijdag vanaf 15u15 tot 19u00. Op woensdag: 20 Binkom: van 11u45 tot 13u00 in de school zelf. De kinderen die niet voor 13u00 kunnen worden afgehaald, gaan om 11u35 met de schoolbus naar de locatie in Lubbeek. Daar is opvang voorzien tot 19u00. Linden: van 11u45 tot 18u00 op school. Mocht u langer gebruik wensen te maken van de opvangmogelijkheden neemt u contact op met de coördinator van het IBO: Marijke Sué op het nummer 016/ of Ouderbijdrage voor- en naschoolse opvang: Voor en na school: 0,84 per begonnen halfuur. Voor een hele dag:meer dan 6 uur= 9,41 Voor een halve dag: tussen de 3 en 6 uur= 4,71 Minder dag 3 uur: 3,14 woensdagnamiddag: berekening per halve dag of per begonnen halfuur kortingen: 25% bij de opvang van vakantiedagen wordt er enkel opvang georganiseerd in Lubbeek. Ouders worden hier telkens van op de hoogte gesteld, dit via een briefje dat meegegeven wordt aan de kinderen, de website van de gemeente Lubbeek het gemeentelijke informatieblad en/ of affichering. De voor- en naschoolse opvang wordt in beide vestigingsplaatsen georganiseerd door het gemeentebestuur Lubbeek. Hierna volgt een overzicht van de openingsuren: Voorschools: van 7u00 tot 8u30 Naschools: van 16u00 tot 19u00/ vrijdag van 15u15 tot 19u00 Woensdag: Binkom: van 11u45 tot 13u00. De kinderen die niet voor 13u00 kunnen worden afgehaald, gaan om 11u35 met de schoolbus naar de locatie in Lubbeek. Daar is opvang voorzien tot 19u00. Linden: van 11u45 tot 18u00. Ouderbijdrage voor- en naschoolse opvang: Voor en na school: 0,84 per begonnen halfuur. woensdagnamiddag: berekening per halve dag of per begonnen halfuur Schoolvrije en vakantiedagen: Voor een hele dag - meer dan 6 uur = 9,41 Voor een halve dag - tussen de 3 en 6 uur = 4,71 Minder dan 3 uur: 3,14 Kortingen: 25% bij de opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag. Het 3

4 meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag. Kortingen: 50% is sociaal tarief, afhankelijk van gezinsituatie. De kinderopvangdienst is alleen maar een hulpmiddel, zeker geen babysitdienst. Maak er dus geen misbruik van en haal je kind(eren) zo spoedig mogelijk af. De kinderen worden op een pedagogische verantwoorde manier opgevangen en voor de oudsten is er de mogelijkheid om aan lessen en taken te werken. Indien u gebruik maakt van de opvang ontvangt u op het einde van de maand een gedetailleerde factuur van de voor die maand aangerekende kosten. De opvang is fiscaal aftrekbaar.een fiscaal attest wordt u bezorgd. In de opvang dienen de leerlingen zich aan de opgelegde gedragscodes te houden. contact Marijke Sué Dorpsstraat 2B 3210 Lubbeek Tel (opvang) 016/ (coördinator) Afspraken opvang s morgens De leerlingen worden door hun ouders naar de lokalen van de opvang gebracht waar de ouders het register tekenen. Oudere leerlingen ( vanaf het 4de leerjaar) kunnen op eigen houtje de opvang bereiken en mogen zelf het inschrijvingsregister handtekenen. Er is geen opvang op de speelplaats vóór 8u30. Noch de school, noch het IBO kan sociale tarief - 50% korting is afhankelijk van de gezinssituatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator Marijke Sué 016/256498/ De kinderen worden opgevangen door hiervoor specifiek opgeleide en gemotiveerde begeleid(st)ers. De kinderen van de lagere school krijgen de mogelijkheid om hun huiswerk te maken. Indien u gebruik maakt van de opvang ontvangt u op het einde van de maand een gedetailleerde factuur van de voor die maand aangerekende kosten. De opvang is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest wordt u bezorgd. Alle informatie in verband met de organisatie/ werking van de buitenschoolse kinderopvang, kan worden teruggevonden in het huishoudelijke reglement buitenschoolse kinderopvang. Contactgegevens: Marijke Sué Dorpsstraat 2B te 3210 Lubbeek Telefoon: opvang of 016/ coördinator Organisatie Voorschools De kinderen worden door hun ouders naar opvanglokalen gebracht. Ze tekenen de aanwezigheidslijst. Er is geen opvang op de speelplaats vóór 8u30. Noch de school, noch de buitenschoolse kinderopvang kan aansprakelijk gesteld worden wanneer leerlingen zonder toezicht voor 8u30 op de speelplaats wachten of spelen. Ouders blijven tot 8u30 de volledige verantwoordelijkheid dragen tenzij de 4

5 aansprakelijk gesteld worden wanneer leerlingen zonder toezicht voor 8u30 op de speelplaats wachten of spelen. Ouders blijven tot 8u30 de volledige verantwoordelijkheid dragen tenzij de kinderen geregistreerd werden door de voorschoolse opvang. In de opvang houden we het zo rustig mogelijk. Wij blijven in het lokaal onder toezicht van de begeleidster. 21 Om naar het toilet te gaan, vragen wij toelating. Op het signaal van de begeleidster ruimen we alles netjes op en gaan in rij staan. Wij verlaten het lokaal pas als we alles netjes op orde gezet hebben. Om 8u30 worden de leerlingen door de begeleiders naar de speelplaats gebracht. Vanaf dan is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten. s avonds Wij begeven ons naar de afgesproken wachtplaats voor de opvang. Er is toezicht door een leerkracht tot een kwartier na schooltijd. We wachten daar tot de begeleidster ons komt halen of het sein geeft om te spelen. Kleuters worden door de kleuterleidster naar de opvang gebracht. Bij mooi weer spelen we langer buiten. Bij slecht weer gaan we naar het lokaal waar we vrij mogen spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit. De oudste leerlingen (alle leerlingen vanaf het 4deleerjaar) worden uitgenodigd om kinderen geregistreerd werden door de voorschoolse opvang. Om 8u30 worden de leerlingen door de begeleiders naar de speelplaats gebracht. Vanaf dan is er toezicht op de speelplaats door de leerkrachten. Naschools De leerlingen gaan naar de afgesproken wachtplaats voor de opvang. Er is toezicht door één of meerdere leerkracht(en) tot een kwartier na schooltijd. We wachten daar tot de begeleid(st)er ons komt halen of het sein geeft om te spelen. Bij mooi weer spelen we langer buiten. Bij slecht weer gaan we naar het lokaal waar we vrij mogen spelen of deelnemen aan een aangeboden activiteit. 5

6 het huiswerk te maken. Dit gebeurt in de refter of een apart lokaal. We houden ons aan de volgende afspraken: We gaan voor de aanvang van de studie naar het toilet; We eten of drinken voor de aanvang van de studie, niet in de studie; We blijven onder toezicht van de begeleidster. Wij maken onze huistaken en leren onze lessen in volledige stilte en blijven op onze plaats zitten; Wij steken ons hand op als we iets te vragen hebben of iets nodig hebben; Als we klaar zijn met de schooltaken steken we onze hand in de lucht en wachten we tot de begeleidster de toelating geeft om naar de opvanglokalen te gaan. We zijn steeds beleefd. Leerlingen die ( sporadisch) vroeger en alleen naar huis mogen, brengen hiervoor een ondertekend briefje van de ouders mee. Ouders, neem NOOIT een vriend of vriendin van je kind mee naar huis, tenzij met een akkoord van zijn of haar ouders. (Daarom ook weer een ondertekend briefje). Leerlingen die vroeger en/ of alleen naar huis willen/ mogen gaan, moeten een toelatingsformulier binnenbrengen. Het formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de ouders. Ouders, neem NOOIT een vriend of vriendin van je kind mee naar huis, tenzij met een akkoord van zijn of haar ouders. Ook daarvoor moet een toelatingsformulier worden ingevuld en ondertekend. Advies: schoolraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzingen. 6

7 5. Inschrijvingsreglement >aanwending voorrangsperiode De regelgeving legt vast wanneer een school ten vroegste mag starten met inschrijven. Een school maakt de start van haar inschrijvingen bekend. Onze school is niet gelegen in een LOP-gebied waardoor de reglementeringen van scholen gelegen buiten LOP-gebieden, van toepassing zijn. Er wordt een vergadering gehouden op 15/11 met de schepen van onderwijs en de directies van alle Lubbeekse scholen om onze inschrijvingsperiodes kenbaar te maken aan iedereen en eventueel op elkaar af te stemmen. Doel is dezelfde principes toe te passen maar dit is niet verplicht. Kenbaar maken is wel verplicht. Schema 2: wanneer mag een school starten met inschrijven? Vanaf 1 ste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar Ten vroegste vanaf 1 ste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar School buiten LOP-gebied School KAN kinderen uit verschillende voorrangsgroepen apart of samen inschrijven. Voorwaarde: de school mag geen enkele leerling uit die groepen weigeren. Of School KAN ALLE kinderen inschrijven, te beginnen met de voorrangsgroepen. Voorwaarde: de school mag geen enkel kind weigeren. School schrijft alle kinderen in en begint daarbij met de voorrangsgroepen. School KAN voorrangsgroepen samen nemen. Voorwaarde: de school mag geen enkel kind uit die groepen weigeren. ons voorstel * voorrangsperiode inlassen voor beide voorrangsgroepen samen tussen de eerste schooldag van september en 1 december * alle overige inschrijvers vanaf de eerste schooldag van maart * geen dubbele contingentering in te lassen gezien de omgevingsanalyse voordeel inschrijvingsperiodes af te bakenen: zicht krijgen op broers, zussen en de nog resterende capaciteit na deze inschrijvingen kunnen berekenen zekerheid dat kinderen van eenzelfde leefeenheid in dezelfde school kunnen zitten de capaciteitsbepaling doen gelden nadeel: late inschrijvingen en moeilijke planning volgend schooljaar School KAN dubbele contingentering toepassen vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar

8 De inschrijving Bij de inschrijving van leerlingen, volgt de school het principe van eerst komt eerst maalt. Ze moet dus de chronologie respecteren. De school gebruikt een opgelegd model van inschrijvingsregister vanaf de inschrijvingen voor het schooljaar Ouders ondertekenen voor akkoord het schoolreglement en het pedagogisch project. Vanaf dan is de leerling ingeschreven in de school. Voorrang Op het eerst komt eerst maalt principe is er een correctie die er uit bestaat dat sommige groepen voorrang krijgen. Schema 3: wie krijgt voorrang bij inschrijven? Voorrang in gewoon en buitengewoon basisonderwijs 1. Leerlingen van dezelfde leefeenheid. Dus broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn. 2. Kinderen van personeel. Personeel = op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van minimum 104 dagen. 3. Indicator- en niet-indicatorleerlingen Deze voorrang gebeurt volgens de systematiek van dubbele contingentering. Deze voorrang is enkel verplicht in het gewoon basisonderwijs in LOP-gebieden. De indicatoren zijn: - schooltoelage ontvangen in het voorafgaand schooljaar; - verblijven buiten gezinsverband; - trekkende bevolking; - moeder niet in het bezit van diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift 2 de leerjaar 3 de graad secundair onderwijs. Advies schoolraad: unaniem akkoord met het voorstel 8

9 6. Individuele nascholingen Nascholingen Linden - Binkom: 0. Anciënniteit Amy Van Goethem 1. Opvolgcursus hulpverlener individuele leerkracht Kim Peeters 2. Meer dan zomaar dans individuleleerkrachten: Ulla Nona > leerplan bewegingsexpressie 3. De sprookjesverteller : filosoferen individule leerkrachten: Ulla Nona met kinderen 4. Muziek zo kan het ook individule leerkrachten Peggy Meurrens 5. Omgaan met te mondige kinderen individule leerkrachten Peggy Meurrens 6. Creatieve stemspelletjes individule leerkrachten Anne Vanschoonlandt 7. Bewegen en dansen in de lagere school individule leerkrachten: Kim Peeters 8. Muzische tussendoortjes voor elke dag individule leerkrachten: Marina Tuyls 9. kleuters uitdagen via contractwerk volledig kleuterteam 10. Voeren van functionerings- en directeur evaluatiegesprekken : timemanagement 11. Muziek team op PV 12. Alles onder controle? Realiteit of directeur illusie Nascholingen Pellenberg > zie bijlage 7. Infrastructuur Binkom / Pellenberg / Linden Linden: Door het groeiend aantal kleuters is er na de krokusvakantie één lokaal tekort. Het zorglokaal en de aanpalende bergruimte wordt met minimale kosten verbouwd tot een 8ste kleuterklas. De verhuis staat gepland in de krokusvakantie, de ingebruikname na de krokusvakantie. Er werd een aanvraag ingediend om een toegangsbeveiliging te plaatsen aan de inkom in de school van Linden en dit uit veiligheidsoverwegingen daar er geen toezicht van binnen- en buitengaand verkeer is tijdens de schooluren. Het directielokaal en het secretariaat zijn immers gelegen op de eerste verdieping. Een systeem met toegangsbadges voor alle bevoegden lijkt het meest aangewezen. 9

10 Wegens financiële redenen zal de uitvoering hiervan vermoedelijk gebeuren in 2 fases: fase 1> toegang Martelarenplaats, fase 2 > toegang Wolvendreef waarbij ook de toegangscontrole voor - en naschoolse opvang geïntegreerd zal worden. In de nieuwe begroting werd ook een bewegwijzering opgenomen. Mits goedkeuring van de begrotingsaanvraag zal dit uitgevoerd worden zodat bezoekers zich kunnen oriënteren in de school. Binkom: De plannen werden herhaaldelijk besproken met alle betrokken partijen ( gemeente, school, Chiro, oudercomité) en telkens aangepast aan de vragen voor zover dit financieel haalbaar bleek en in het concept paste. Er werd gekozen voor een functionele, praktische school. Het definitieve plan ligt nu voor >> de financiële impact wordt berekend door aannemer. Afhankelijk van het resultaat worden de plannen opnieuw herbekeken en aangepast zodat het financieel wel een haalbare kaart wordt om dan, samen met de financiële berekening, aan het SC voor te leggen en nadien naar stedenbouw te sturen voor de bouwaanvraag. De streefdatum om te starten met de afbraak blijft de paasvakantie. Pellenberg: Er is een uitschrijving geweest voor een ontwerper en veiligheidscoördinator. Dit is nog niet op het schepencollege gekomen. Bij de nieuwbouw is er ook een toegangsbeveiliging. Dit is opgenomen in het eisenplan voor de nieuwbouw. Aan de opvang in Linden en Lubbeek maakt men gebruikt van een videofoon met parlofoon. Misschien is het niet slecht dat er in de opvang van Pellenberg ook een parlofoon wordt geïnstalleerd. 8. Extra-muros-activiteiten: periode sneeuwklassen De sneeuwklassen gaan dit schooljaar door van 4 maart tot 12 maart, in hotel Fabiola in Lyesin. Het vervoer gebeurt voor het eerst met de bus. In Pellenberg wil het 5de leerjaar niet meer op zeeklassen gaan. Zij stellen voor dat het 3de en 4de leerjaar een ander soort extra-murosactiviteit organiseert. Hiermee zou eventueel vanaf volgend schooljaar gestart worden. In de STip werd een dergelijke vraag nog niet geopperd en ook de aanwezige leerkrachten waren geen vragende partij voor een wijziging. Karin zal de vraag voorleggen aan het team. Karin stelt aan de schepen van onderwijs de vraag of het noodzakelijk is dat alle gemeentescholen de extra-murosactiviteiten op dezelfde manier organiseren. Antwoord: neen, maar het mag geen punt van concurrentie worden. In dat opzicht kan elke school op maat de organisatie opnemen. 9. Uitslag verkiezingen vertegenwoordiging oudergeleding Pellenberg Pellenberg wordt vanaf dit jaar vertegenwoordigd door Christophe Hoeven en Kaatje Bulté. 10

11 Kaatje Bulté is aangesteld als plaatsvervangend lid, geleding ouders Pellenberg. In april start een nieuwe schoolraad en mogelijk dus ook nieuwe verkiezingen. Voordien moeten er allerlei procedures doorlopen worden. De ouders worden via een brief hiervan op de hoogte gesteld. 10. CLB afsprakennota Linden - Binkom + Pellenberg In september 2012 start VCLB Leuven met een nieuw informatie- en communicatieplatform voor scholen (VIPS). Met VIPS willen ze onder meer de documenten van de beleidscontracten vlotter toegankelijk maken. Ook de afspraken tussen school en CLB worden genoteerd in VIPS. Het beleidscontract met de scholen werd in september 2012 verlengd tot Daarnaast werd de jaarlijkse afsprakennota opgemaakt. Dit is de concretisering van de beleidsnota en geënt op onze school. Voornaamste afspraken dit schooljaar + concrete actiepunten zijn : - Vaste aanwezigheid van de CLB-anker(s) op school en dit naar rato van het aantal leerlingen - Inzage leerlingendossiers ( school) door de CLB-medewerkers De CLB-medewerkers krijgen fysieke toegang tot de digitale leerlingendossiers van alle leerlingen De CLB-medewerkers engageren zich om enkel leerlingendossiers van de school te raadplegen bij leerlingen waar een hulpvraag gesteld is door leerling, ouders of school. - afspraken over CLB-deelname aan overleg rol CLB: Aanwezigheid bij vermoeden van leer- of ontwikkelingsstoornis complexe problemen eventuele doorverwijzing nodig naar externe hulp, GON, BuO op vraag van ouders (bv. Overstap lager-sec.onderwijs) gon-overleg: aanwezig indien nodig ( bij startvergadering - trajectwijziging - problemen) rol school: eerste zorg (fase 0 en fase 1) van de leerlingen oppakken. CLB betrekken bij complexe en hardnekkige problemen (fase 2 en fase 3) leerkrachten inlichten over de afspraken ivm wanneer CLB betrokken wordt maken van duidelijke afspraken over CLB-deelname aan overleg op school en over zorgbeleid. wanneer is het CLB aanwezig bij zorgbesprekingen? - Een structureel overleg over het zorgbeleid met CLB wordt opgestart voor de school Linden en Binkom : Mogelijke topics : instroom nieuwe leerlingen(inschrijvings- en onthaalbeleid) vroegtijdige signalering en aanpak van ontwikkelingsproblemen bij kleuters digitalisering leerlingvolgsysteem (kiezen we voor een ander en beter systeem?) begrijpend lezen 11

12 Hoe kunnen de besprekingen nog efficiënter verlopen? 11. Opvolging vernieuwing website Doel Mogelijkheden van de website vergroten + interactief maken. Nu stellen we geregeld vast dat de ruimte te beperkt is om bvb afbeeldingen aan een tekst toe te voegen of filmpjes op de site te zetten > meer schijfruimte nodig + communicatieplatvorm tussen ouders en school. Voorwaarden - Financieel haalbaar - Gemakkelijk in gebruik zodat de ICT-coördinatoren van de school de site kunnen beheren en later eventueel ook de leerkrachten hun klasblog in eigen beheer kunnen onderhouden. - Gehost op een externe server - Permanente hulplijn bij technische vragen van de school Mogelijkheden die zeker aanwezig moeten zijn, werden aan de ontwerper meegedeeld zoals: - Herkenbare homepage voor de drie scholen: duidelijke en overzichtelijke boomstructuur met blijvend zichtbare subpagina s - Kindvriendelijke en kleurrijke website, in de lijn van de huidige website - Huidige structuur behouden, maar met extra blokjes aan de linkerzijkant (de subpagina s van nu zouden beter tot hun recht komen aan de zijkant vb prikbord daar zitten nog ouderbrieven, activiteiten en foto s onder deze zouden zichtbaar moeten zijn willen ze meer gebruikt worden) - Mogelijkheid om in te loggen door ouders,. voor het opvragen van documenten, brieven op schoolniveau - Blog voor sneeuw- en zeeklassen(schoolniveau) - Blog voor klassen (mogelijkheid moet bestaan) - Geen twitter of facebook - VB van nuttige blokjes: schoolorganisatie/ in de boekentas / wat schaft de pot /. - Lopende banner bovenaan waarin je een bericht in de kijker kan plaatsen Wie werkt hieraan? - Joeri de webmaster van de gemeente Lubbeek. We kunnen hem nadien ook altijd contacteren als zijnde hulplijn. - Directies GBS Linden, Binkom en Pellenberg worden steeds op de hoogte gehouden door de ictcoördinatoren, Katrien Berghen en Marianne Empsen Hoe ver staan we? - Er werd gekozen voor CMS Quickersite, een systeem waar je, eens je online bent aan kan werken, met de nodige login en passwoorden uiteraard. Is heel gebruiksvriendelijk. Katrien en Marianne kregen hier eerst een demo van te zien. 12

13 - Het is geen htlm systeem zoals de huidige site want daarvoor heb je heel specifieke kennis en opleiding nodig >> was minder gebruiksvriendelijk. - Er werd een licentie van het programma Aristeer aangekocht. Dit hebben we nodig om de website te ontwerpen. Dit kost 150 euro exl BTW voor de drie scholen. Katrien en Marianne zochten uit welke template het meest geschikt was. - De site word gehost op de servers van Pieter Cooreman BVBA. Hierin is inbegrepen: o 1 GB Schijfruimte voor uw bestanden (foto s, office-documenten, PDF-files, ) o De registratie van 1 domein o 15 Gigabyte maandelijks transfer volume o Dagelijkse back-up van de website en de bestanden o Telefonische assistentie (en via ) bij het in gebruik nemen van QuickerSite (in opstartfase) o De server bevindt zich in het veilige en performante Combell-datanetwerk. Dat garandeert 99,7% uptime en 24/24 en 7/7 monitoring. - Een voorlopig ontwerp is gerealiseerd. Een testversie kan je bekijken op: - Deze proefversie is nog niet definitief en moet nog bijgeschaafd worden. - Qua INHOUD: een aantal zaken werden overgezet, ter illustratie, maar dit is dus ook nog verre van compleet. To Do - De ict coördinatoren overleggen en komen tot een consensus zodat Joeri met de finale noden het ontwerp kan finaliseren. Aangezien Katrien Berghen momenteel in bevallingsverlof is, zal Pellenberg moeten uitklaren wie dit nu verder opvolgt. - Voor de banner: degelijke sprekende foto s nemen, het moet een foto zijn die de school weerspiegelt - Overleg over het voorlopige ontwerp directies ict-coördinatoren - Overleg ICT-coördinatoren Joeri - Verder uitbouwen van de site :Joeri - Miniopleiding om de site te beheren: Joeri aan Katrien, Marianne - Site volledig in orde zetten :Katrien, Marianne - Voorlopige datum online gaan : 1 ste trimester 2013 De ouder van Pellenberg, Christophe, geeft/stelt aanvullend enkele bedenkingen/vragen: 1. Het systeem waarin we de nieuwe website zouden opstarten is achterhaald en biedt weinig mogelijkheden voor de toekomst. Hij stelt ook de kennis van de ontwerper in vraag. 2. Waarom werd het werk dat het oudercomité van Pellenberg al geleverd had, niet verder gebruikt en uitgebouwd - er was een goede basis! 3. Waarom mag het oudercomité van Pellenberg niet verder participeren in het ontwerp? 4. Waarom werd er niet overgegaan naar Drupal waarvan eerst sprake was? Antwoorden: 13

14 1. gezien de school niet de nodige technische know-how heeft en de nieuwe site ons alle mogelijkheden kan bieden die de school vooropgesteld had, zien we hierin geen graten. Joeri is zelf nog in opleiding voor Drupal en eens de opleiding afgesloten wordt, kan een wijziging in de loop der tijd bekeken worden. Bovendien is het financiële plaatje + de gebruiksvriendelijkheid van het huidige ontwerp heel wat haalbaarder dan de drupal-site. 2. In overleg met de directie van Pellenberg werd beslist van welke basis we zouden vertrekken. Zij was zelf vragende partij om opnieuw vanaf 0 te starten. 3. het oudercomité mag haar inbreng hebben en mag suggesties doen, doch het is de school die communiceert met de infodienst van de gemeente. Het oudercomité mag zeker het gedeelte oudercomité op de site vorm geven en beheren. 4. onvoldoende kennis in huis momenteel + prijskaartje + gebruiksvriendelijkheid 12. Rondvraag - Christophe haalt de nieuwe verkeerssituatie aan de school van Pellenberg aan. Hierbij spreekt hij in naam van tal van ouders die allen vinden dat de huidige situatie eerder onveiligheid creëert, terwijl de wijzigingen net bedoeld waren om meer veiligheid te bieden.. - De kiss en ride zone is uitgevoerd maar de werken zijn niet gefinaliseerd zoals afgesproken - De kiss en ride zone is niet duidelijk voor de ouders - Te weinig opvolging van de gemeentelijke dienst - De parking van de bus werd niet afgewerkt zoals afgesproken nl in klinkers. Nu liggen er matten waartussen steentjes gestrooid werden > Gilberte geeft hierbij aan dat het de bedoeling was om gras te zaaien tussen de matten maar dat de steentjes er gelegd werden op haar vraag. - Hij had het ook over de parking van de school die aan de kerk is gelegen. Deze ligt er altijd vuil bij (modder, zand, ) + of het mogelijk zou zijn dat het personeel zich op deze parking parkeert zodat er minder parkeerplaatsen aan de school zelf bezet zijn. Vraag: kan dit allemaal herbekeken worden om een veiligere situatie te creëren? - Elke Van Nooten, ouder van Binkom, drukt in naam van zichzelf en enkele ouders, haar bezorgdheid uit over de organisatie van de Binkomse kleuterschool dit schooljaar nl 2 graadklassen in de voormiddag die in de namiddag samensmelten tot één klas met één klastitularis. Deze situatie wordt door een aantal ouders als wel begrijpbaar maar niet optimaal gezien omdat enkele kinderen regressie zouden vertonen. Karin begrijpt dat deze situatie zeker niet ideaal is maar geeft aan dat tot op heden deze ongerustheid door niemand aan de juf of de directie gemeld werd ( ook niet op het oudercontact). Ze zal navraag doen bij juf Nathalie + opdracht geven extra te observeren. Binnenkort zal een derde jaar studente in Binkom zelfstandige stage lopen en dit gedurende 6 weken. Op dat ogenblik zijn de klassen de hele dag gesplitst. Na elke instapdag wordt de situatie herbekeken en in de mate van het mogelijke wordt, nog dit schooljaar, een herorganisatie in positieve zin doorgevoerd. Elke stelt als bijkomende vraag of er volgend schooljaar terug 2 volledige graadkleuterklassen kunnen ingericht worden. Antwoord: volgend schooljaar zullen we er alles aan doen om 2 fulltime graadklassen te vormen doch dit zal in functie van het totaal aantal inschrijvingen in de kleuterschool bekeken worden. 14

15 De volgende schoolraad is gepland op maandag 25 februari 2013 om 20u30 in de school van Pellenberg. 15

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding

MEDEDELING. Algemene Pedagogische Reglementering nr. 4 Het goed gebruik van de schooltijd. 1 Inleiding Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2002-085 datum : 2002-01-25 gewijzigd : 2014-11-20 contact : Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie